فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا عبدی، حسین صادقی سقدل*، عباس عصاری آرانی، علیرضا ناصری صفحات 9-28
  هدف

  مصرف مواد مخدر هزینه های اقتصادی و اجتماعی گزافی از طریق اثرات مخرب خود بر سلامت افراد و افزایش جرم و جنایت به جامعه تحمیل کرده است. این موضوع از طریق اثر گذاری بر سلامت فرد آثار زیان باری به رفاه اجتماعی وارد می نماید. هدف تحقیق مدل سازی نحوه تاثیر اعتیاد بر رفاه اجتماعی با تاکید بر سلامت در ایران است.

  روش

  تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی بود. با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری شامل متخصصان در زمینه اقتصاد جرم و اعتیاد (نمونه 10 نفری) و معتادین تحت نظارت مراکز اعتیاد شهر تهران (نمونه 384 نفری) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند عوامل اقتصادی، فردی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی روانی به ترتیب با میزان تاثیر متفاوت بر اعتیاد فرد تاثیر مثبت و معنادار دارند. با تغییر هر واحد شاخص عوامل اقتصادی، میزان رفاه به اندازه 59/0 واحد کاهش و با تغییر هر واحد شاخص سلامت، میزان رفاه به اندازه 73/0 واحد افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق می تواند گام مهمی در تعیین عوامل اولویت دار و میزان تاثیر آن ها در گسترش اعتیاد و به تبع آن جلوگیری از اثرات منفی اعتیاد در بخش سلامت و رفاه اجتماعی باشد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، الکتره نوع 3، رفاه اجتماعی، سلامت، معادلات ساختاری
 • مهدی الوانی، حمیدرضا صرامی فروشانی*، عباس صالح اردستانی، علیرضا جزینی صفحات 29-54
  هدف

  هدف پژوهش طراحی مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی بود.

  روش

  با بهره گیری از طرح متوالی اکتشافی (کیفی- کمی) به احصاء، ارزیابی عوامل و در نهایت تدوین مدل مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی پرداخته شد. بدین ترتیب، در مرحله دلفی با تشکیل پنل 46 نفره از خبرگان حوزه های مختلف پیشگیری از اعتیاد با رویکرد فرهنگی که به واسطه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی مدل از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و تشکیل گروه کانونی و جهت اعتبارسنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و قابلیت انتقال پذیری (تعمیم پذیری) استفاده شد. در مرحله SWOT به واسطه روش نمونه گیری هدفمند، ابتدا گروه کانونی متشکل از 8 صاحب نظر حوزه پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تشکیل شد. به واسطه پرسش نامه برگرفته از مطالعه دلفی، مراحل مختلف مطالعه SWOT انجام شد. در نهایت با مشخص شدن اوزان موزون حاصل از ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی، اقدام استراتژیک مدیریت راهبردی پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی تعیین شد. در این فاز به منظور اعتبار سنجی ابزار از روایی محتوای صوری کیفی و جهت اعتبارسنجی از روش همسازی درونی گویه ها به واسطه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج فاز دلفی نشان داد که در مجموع 38 متغیر ذیل چهار عامل شامل: الف- توانمندسازی، ب- خدمات اجتماعی، ج- مشارکت اجتماعی د- حکمرانی پس از چهار راند به عنوان عوامل تاثیرگذار بر مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی شناسایی و مورد اجماع و توافق نهایی خبرگان قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج SWOT نشان داد استراتژی مدیریت راهبردی پیشگیری اولبه از اعتیاد با رویکرد فرهنگی، از نوع استراتژی رقابتی(تنوع سازی) می باشد. بنابراین هشت استراتژی و مدل نهایی تدوین شد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، پیشگیری اولیه، رویکرد فرهنگی، مدیریت راهبردی، استراتژی تنوع سازی
 • ایوب شیخی*، سنجر سلاجقه، نداالسادات صانعی صفحات 55-76
  هدف

  اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر که در میان مردم به بلای خانمان سوز شهرت یافته، امروزه به یکی از دغدغه های بزرگ جوامع بشری تبدیل شده است. هدف از انجام تحقیق، بررسی تاثیر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و درمان (وکاهش آسیب) می باشد.

  روش

  روش تحقیق، کاربردی و از نوع پیمایشی-تحلیلی بود. داده های مورد نظر از بین اعضای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر کرمان اعم از مدیران، معاونین، کارکنان، کارشناسان، پزشکان، پرستاران و رزیدنت های این حوزه جمع آوری شد. ابزار پرسش نامه ای بود که روایی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. در مرحله اول به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای هر مرکز و در مرحله دوم به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه گیری انجام شد. در نهایت داده های 287 پرسش نامه با نرم افزار آموس و اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین اقدامات مقابله با عرضه مواد مخدر با کاهش آسیب اعتیاد رابطه وجود ندارد. از طرف دیگر اقدامات درمان بر کاهش آسیب اعتیاد تاثیر مثبت دارد. همچنین، اثر متقابل اقدامات مقابله با عرضه و اقدامات درمان نیز مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  یافته ها می تواند برای سیاست گذاری مقابله با عرضه مواد مخدر مورد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مواد مخدر، درمان، آسیب اجتماعی
 • اسما عسکری کویری، محمد گنجی*، اسدالله بابایی فرد، علی اصغر شیره پژ صفحات 77-96
  هدف

  در این پژوهش، ساختار مراکز درمان اعتیاد در ایران با بررسی دیدگاه صاحب نظران در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

  روش

  این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار با استفاده از ابزار مصاحبه انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ساختار کنگره60 و انجمن معتادان گمنام، به ساختار ماموریت ویژه نزدیک است. به دلیل داشتن تقسیم کار محدود، سلسله مراتب ساده و استراتژی ایدئولوژی محور، دارای انعطاف پذیری و پویایی است. اما، کمپ، مراکز اجتماع درمان مدار و متادون درمانی دارای ساختار آمیخته هستند. به این معنا که اگرچه ویژگی هایی از دیوان سالاری حرفه ای در آن ها دیده می شود اما بیش تر به دیوان سالاری ماشینی شبیه اند.

  نتیجه گیری

  مراکز درمان اعتیاد چون دارای کادر و برنامه های تخصصی حرفه ای در زمینه ی درمان هستند به ساختار حرفه ای نزدیکند. اما وجود انبوه مقررات، سیستم اداری گسترده و دقیق آن ها را به ساختار دیوان سالاری ماشینی شبیه می کند.

  کلیدواژگان: اعتیاد، مراکز درمان، ماموریت ویژه، دیوان سالاری ماشینی، دیوان سالاری حرفه ای
 • محمد ارقبایی، علی اکبر سلیمانیان*، محمد محمدی پور، فریبا قلعه نوی صفحات 97-118
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سبک دلبستگی در گرایش به مصرف مواد با توجه به نقش میانجی حس انسجام در دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد بود.

  روش

  مطالعه حاضر از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید بهشتی مشهد در سال تحصیلی 1397-1396 بود که تعداد 400 نفر (311 دانشجوی مرد و 89 دانشجوی زن) به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی برگزیده شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از: پرسش نامه های گرایش به اعتیاد (میرحسامی، 1388)، سبک های دلبستگی (هازن و شیور، 1987) و حس انسجام (آنتونوسکی، 1987).

  یافته ها

  نتایج نشان داد سبک دلبستگی و گرایش به مصرف مواد رابطه مستقیم دارند (0/05 p <). همچنین سبک دلبستگی و گرایش به مصرف مواد از طریق حس انسجام تاثیرات غیر مستقیم بر گرایش به مصرف مواد دارد (0/05 p <).

  نتیجه گیری

  لازمه کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر، تغییر سبک های دلبستگی ناایمن و اجتنابی به سمت ایمن و بهبود عزت نفس در افراد می باشد. سبک های دلبستگی، کیفیت روابط اجتماعی و در ادامه عزت نفس را تحت تاثیر قرار می دهد. ارتقای حس انسجام منجر به حس قوی در فهم رویدادها می شود.

  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، گرایش به مصرف مواد، حس انسجام، دانشجویان
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، هاجر اسرافیلی تازه کند محمدیه، سید فرید مصباحی صفحات 119-138
  هدف

  با توجه به میزان شیوع اعتیاد و عواقب ناگواری که در جامعه دارد ضرورت انجام پژوهش هایی در جهت شناسایی عوامل موثر براعتیاد وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ذهنیت های طرحواره ای و صفات سه گانه تاریک شخصیت در آمادگی به اعتیاد می باشد.

  روش

  تعداد 120 نفر از جوانان بزهکار که در سال 1396در زندان های اردبیل دارای محکومیت قضایی بوده اند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه ذهنیت های طرحواره ای و مقیاس صفات سه گانه تاریک شخصیت و پرسش نامه آمادگی به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد عوامل ذهنیت طرحواره ای، شخصیت ضد اجتماعی، شخصیت خودشیفته و ماکیاویلیسم به ترتیب با ضرایب تاثیر 0/478، 0/442، 0/353- و 0/331 به ترتیب بیشترین تاثیر را بر آمادگی برای اعتیاد دارند. این تاثیرگذاری برای عوامل ذهنیت های طرحواره ای، شخصیت ضد اجتماعی و ماکیاویلیسم مثبت و برای عامل شخصیت خودشیفته منفی است.

  نتیجه گیری

  اگرچه مولفه های ذهنیت های طرحواره ای و صفات سه گانه تاریک شخصیت بر آمادگی بر اعتیاد تاثیر دارند، ولی با در نظر گرفتن ضریب تاثیر، صفات سه گانه تاریک شخصیت نقش برجسته ای در آمادگی به اعتیاد ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: ذهنیت های طرح واره ای، صفات سه گانه تاریک، آمادگی به اعتیاد
 • آناهیتا صادقی، علی اسماعیلی*، اعظم مقدم صفحات 139-156
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی زنان معتاد ترک کرده انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون، با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران معتاد ترک کرده در کمپ بانوان تهران بودند. با روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر از بین افراد مستقر در کمپ با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند. مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به صورت پیش آزمون و پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد آموزش مهارت های زندگی در ارتقا نمرات در خرده مقیاس های سلامت جسمانی، سلامت روان، روابط اجتماعی، سلامت محیط موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  آموزش مهارت های زندگی به خصوص مهارت های مدیریت هیجان، مدیریت استرس، حل مسئله، و ارتباط موثر می تواند باعث ارتقاء سطح کیفیت زندگی شود و گام موثری در بازتوانی و عدم عود مجدد معتادان ترک کرده باشد.

  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، کیفیت زندگی، زنان، معتاد
 • نظام هاشمی*، علیرضا اندامی، سمانه سیافی صفحات 157-176
  هدف

  این پژوهش با هدف مشخص کردن نقش میانجی تاب آوری در رابطه بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تحمل پریشانی با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد انجام شد.

  روش

  نمونه شامل 300 دانشجو (200 زن، 100 مرد)، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بودند که به شیوه ی خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و با آزمون استعداد اعتیاد وید و بوچر غربال شدند. سپس توسط مقیاس های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (2001)، مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر) 2005)، مقیاس رضایت از زندگی داینر، امونز، لارسان، گریفین (1985)، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  مدل فرضی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برازش مناسب مدل پیشنهادی با داده های پژوهش داشت. نتایج نشان داد راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان به صورت مستقیم و غیر مستقیم (با میانجی گری تاب آوری) با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد رابطه داشت ولی به صورت غیر مستقیم پیش بین قوی تری برای رضایت از زندگی بود. تحمل پریشانی صرفا با میانجی گری تاب آوری رابطه معناداری با رضایت از زندگی دانشجویان مستعد اعتیاد داشت.

  نتیجه گیری

  می توان گفت: تقویت راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان و مهارت تحمل پریشانی می تواند برای پی ریزی مداخلات پیش گیرنده و برنامه های آموزشی تاب آوری و افزایش رضایت از زندگی در دانشجویان مستعد اعتیاد مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: استعداد اعتیاد، تنظیم شناختی هیجان، تحمل پریشانی، تاب آوری، رضایت از زندگی
 • عارفه محمدنژاد، اسماعیل سلیمانی* صفحات 177-195
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه وقایع استرس زای زندگی با آمادگی به اعتیاد؛ با آزمون نقش تعدیل کنندگی تیپ شخصیتی D بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 97-1396 بود که 400 دانشجو از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سیاهه رویداد های زندگی پیکل، مقیاس آمادگی به اعتیاد وید و بوچر، مقیاس فشارزاهای روانی علی اکبری، مقیاس حمایت اجتماعی ثامنی و مقیاس تیپ شخصیتی D دنولت استفاده شد.

  یافته ها

  بین آمادگی به اعتیاد با وقایع استرس زای زندگی، عوامل فشار زای روانی و بین تیپ شخصیتی D با آمادگی به اعتیاد، وقایع استرس زای زندگی، و فشار روانی رابطه مثبت به دست آمد. همچنین بین تیپ شخصیتی D و آمادگی به اعتیاد با حمایت خانوادگی رابطه منفی به دست آمد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد مسیرهای غیرمستقیم وقایع استرس زا، حمایت خانوادگی و عوامل فشار زای روانی به آمادگی به اعتیاد از طریق تیپ شخصیتی D دارای برازش می باشد.

  نتیجه گیری

  می توان گفت: تیپ شخصیتی D می تواند نقش کلیدی در روابط بین متغیرهای وقایع استرس زای زندگی، آمادگی به اعتیاد، حمایت خانوادگی و فشار روانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: استرس، خانواده، تیپ شخصیتی D، اعتیاد
 • مسعود راطق، هادی فرهادی* صفحات 197-216
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین علل مصرف مجدد مواد توسط معتادان انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر کیفی و به روش مطالعه موردی بود. جامعه ی آن شامل افراد در حال بهبودی وابستگی به مصرف مواد در سال 1397 بودند که به روش درمانی خودیاری (NA) سعی در ترک و قطع وابستگی خود به مواد داشتند. مشارکت کنندگان این تحقیق با روش تعیین حجم نمونه با روش اشباع 14 نفر تعیین شدند. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود که از دو قسمت اطلاعات جمعیت شناختی، شناسایی دلایل مصرف مجدد و کشف علل تشکیل شده بود. برای تعیین میزان استاندارد آن از روش سه سوسازی (پژوهشگر، استاد راهنما و مشاوران هم تراز) استفاده شد.

  یافته ها

  روش تجزیه تحلیل به صورت بررسی محتوای آشکار و پنهان داده های به دست آمده از گفته ها و نوشته ها به شیوه کدگذاری دستی انجام گرفت.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش نشان داد که در مصرف مجدد مواد توسط افراد در حال ترک گروه های خودیاری عوامل فردی، روانی و اجتماعی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: مصرف مجدد مواد، علل فردی، علل روانی، علل اجتماعی
 • اباذر فاضل پور، فرح نادری* صفحات 217-234
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی آموزش مهارت های پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی بر انعطاف پذیری کنشی، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدردوره دوم متوسطه شهر اهواز انجام شد.
  روش
  روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل دانش آموزان در معرض خطر سوءمصرف مواد مخدر دوره دوم متوسطه شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه شامل 80 نفر دانش آموز بود که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (40 نفر) و کنترل (40 نفر) گمارش شدند. گروه آزمایش به میزان 17 جلسه آموزش مهارت های پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی را دریافت کردند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس انعطاف پذیری کنشی کانر- دیویدسون و پرسش نامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در متغیرهای انعطاف پذیری کنشی، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های پیشگیری مبتنی بر باورهای دینی می تواند به عنوان یک شیوه مداخله پیشگیرانه مناسب به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مهارت های پیشگیری، باورهای دینی، انعطاف پذیری کنشی، سازگاری عاطفی-اجتماعی-آموزشی
 • میکاییل بخشش بروجنی*، تورج هاشمی، سپیده فرج پور نیری صفحات 235-252
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی وقوع رفتارهای پرخطر بر اساس هم نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل مسئله بود.

  روش

  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری، شامل 130 نفر (پسر) از دانش آموزان که در سال تحصیلی 96-95 در شهر بروجن مشغول به تحصیل بودند که به شیوه خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه های نسخه بازنگری شده رفتارهای پرخطر، هم نشینی با همسالان بزهکار و حل مسئله هپنر مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با نرم افزارهای اس پی اس اس و آموس و روش تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن بود که مولفه هم نشینی با همسالان بزهکار بر گرایش به مصرف سیگار، قلیان و مواد روان گردان؛ مولفه اعتماد به حل مسئله بر خودکشی؛ مولفه گرایش-اجتناب حل مسئله بر گرایش به مصرف مواد روان گردان؛ مولفه کنترل شخصی حل مسئله بر درگیری، خودکشی و گرایش به مصرف مواد روان گردان و درنهایت افسردگی بر خودکشی، گرایش به مصرف سیگار و قلیان و مواد روان گردان تاثیر مستقیم دارد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی یافته های پژوهش حاضر از نقش هم نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل مسئله در پیش بینی رفتارهای پرخطر حمایت می کند.

  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، همسالان بزهکار، حل مسئله، افسردگی، نوجوانان
 • سید محمد بصیر امیر*، حسین قمری، احمدرضا کیانی صفحات 253-268
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد انجام گرفت.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل افراد معتاد مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد همیاران سلامت شهر اردبیل در سال 97 بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس بود. بدین صورت که از بین افراد مراجعه کننده به کمپ، تعداد30 نفر که شرایط ورود به نمونه را دارا بودند انتخاب شدند و به پرسش نامه ی نیازهای بین فردی پاسخ گفتند و به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره گمارش شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. درپایان پرسشنامه نیازهای بین فردی مجددا در هر دو گروه اجرا شد و داده ها با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش احساس تعلق پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد قابلیت کاربرد دارد و می تواند به عنوان مداخله ای روان شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، تعلق پذیری خنثی، ادراک سربار بودن، معتاد
 • محدثه صابری تیلکی، سیده علیا عمادیان*، ابراهیم محمدیان آکردی، گلین مهدی نژادگرجی صفحات 269-284
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین بررسی تاثیر هنردرمانی ماندالا، بر کاهش اضطراب در زنان مبتلا به سوءمصرف مواد انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مبتلا به سوءمصرف مواد در شهرستان ساری بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از مبتلایان بودند که به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از بین معتادان مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد زنان انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. برای ابزار پژوهش از مقیاس خودسنجی اضطراب زانک استفاده شد. هنردرمانی ماندالا به مدت 8 جلسه60 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارائه شد و گروه گواه تحت هیچ مداخله درمانی قرار نگرفت.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد میانگین نمرات اضطراب در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه گواه بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، از هنردرمانی ماندالا می توان به عنوان یک راهکار غیر دارویی موثر برای کاهش اضطراب، در زنان مبتلا به سوءمصرف مواد استفاده نمود.

  کلیدواژگان: هنر درمانی، ماندالا، اضطراب، سوء مصرف مواد، زنان
 • سمیه تکلوی*، مهسا رمضانی صفحات 285-300
  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه شکست عاطفی و صفات سه گانه تاریک شخصیت در زنان با و بدون آمادگی به اعتیاد انجام شد.

  روش

  روش پژوهش علی- مقایسه ای بود. نمونه تحقیق شامل 120 زن (60 نفر با آمادگی به اعتیاد و 60 نفر بدون آمادگی به اعتیاد) بود که از بین زنان 18 تا 45 ساله ساکن شهر اردبیل با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه های شکست عاطفی راس(1999) و صفات سه گانه تاریک شخصیت جانسون و بستر (2010) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین شکست عاطفی و صفات سه گانه تاریک در بین زنان با و بدون آمادگی به اعتیاد تفاوت وجود داشت. شکست عاطفی و ویژگی صفات سه گانه تاریک در زنان با آمادگی به اعتیاد بیشتر از زنان بدون آمادگی به اعتیاد یود.

  نتیجه گیری

  می توان گفت زنان دارای آمادگی بیشتری به اعتیاد، تجربه شکست عاطفی و ویژگی صفات سه گانه تاریک شخصیت بیشتری را تجربه می کنند.

  کلیدواژگان: شکست عاطفی، صفات سه گانه تاریک شخصیت، آمادگی به اعتیاد
|
 • Alireza Abdi, Hossein Sadeghi Seghdel*, Abbas Assari Arani, Alireza Naseri Pages 9-28
  Objective

  Drug use has imposed enormous economic and social costs through its destructive effects on people's health and increasing crime in society. This can be detrimental to social welfare by affecting one's health. The purpose of this research is to model the impact of addiction on social welfare with an emphasis on health in Iran.

  Method

  The present study was a descriptive-analytical one and was a survey in terms of data collection. A researcher-made questionnaire was used. Statistical population included experts in crime and addiction economics (sample 10) and drug addicts supervised by Tehran addiction centers (sample 384).

  Results

  The results showed that economic, personal, cultural, social, political and psychological factors have a positive and significant effect on addiction, respectively. With each unit change in economic factors, welfare decreases by 0.59 and welfare increases by 0.73 by each unit change of health index.

  Conclusion

  The results of this study can be an important step in determining the priority factors and their effect on the prevalence of addiction and consequently preventing the negative effects of addiction on health and social welfare.

  Keywords: Addiction, Type 3 Electra, Social Welfare, Health, Structural Equations
 • Mahdi Alvani, Hamid Reza Sarami Fruoshani*, Abbas Saleh Ardestani, Alireza Jazini Pages 29-54
  Objective

  The purpose of this study was to design a strategic management model for early prevention of addiction with a cultural approach.

  Method

  Using a sequential exploratory design (qualitative-quantitative), we evaluated the factors and finally developed a strategic management model for early prevention of addicton with a cultural approach. Thus, in the Delphi phase, a 46-member panel of experts from different areas of addiction prevention with a cultural approach selected by purposeful sampling was used to collect data through a questionnaire. In this phase, two methods of communication evaluation and focal group formation were used to validate the model, and two methods of repeatability and transferring capability (generalizability) were used for validation. In the SWOT phase, through a purposeful sampling method, a focal group consisting of 8 experts from the field of early prevention of addiction with a cultural approach was formed. Different stages of SWOT study were performed by Delphi questionnaire. Finally, by identifying the appropriate weights obtained from the evaluation of internal and external factors, the strategic action of strategic management of early prevention of addiction with a cultural approach was determined. In this phase, qualitative formal content validity was used for the validity of the instrument, and Cronbach's alpha test was used for the validity of the internal consistency of the items.

  Results

  The results of Delphi phase showed that a total of 38 variables included four factors including: (a) empowerment; (b) social services; c) Social participation, d) governance after four rounds were identified as the effective factors on the strategic management of the early prevention of addiction with the cultural approach and were agreed by the experts.

  Conclusion

  SWOT results showed that strategic management strategy of early prevention of addiction with cultural approach is competitive strategy (diversification). Hence, eight final strategies and models were formulated.

  Keywords: addiction, early prevention, cultural approach, strategic management, diversification strategy
 • Ayyub Sheikhi*, Sanjar Salajghe, Neda Sadat Saneei Pages 55-76
  Objective

  Drug addiction and abuse, which has become popular amongst people as a big catastrophe, has become one of the major concerns of human societies today. The purpose of this study is to investigate the interaction between supply and treatment (and harm reduction) measures.

  Method

  The research method was analytical –survey and applied. The data were collected from members of the Kerman Drug Fight Division including administrators, deputies, staff, experts, physicians, nurses, and residents. The instrument was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. In the first stage, random cluster sampling was performed for each center and in the second stage, simple random sampling was used. Finally, data of 287 questionnaires were analyzed using Amos and SPSS software.

  Results

  The results showed that there is no relationship between drug abuse coping and drug addiction reduction. On the other hand, treatment measures have a positive effect on reducing the damage of addiction. Also, the interaction between anti-supply measures and treatment measures was also confirmed.

  Conclusion

  The findings can be considered as a policy to cope up with drug supply.

  Keywords: Addiction, Drugs, Treatment, Social harm
 • Asma Askari Kaviri, Mohammad Ganji*, Asadolah Babaiefard, Aliasghar Shire Paz Pages 77-96
  Objective

  In this study, the structure of addiction treatment centers in Iran was investigated by considering the opinion of experts in this field.

  Method

  This study was conducted by direct qualitative content analysis using interview instrument.

  Results

  The results showed that the structure of Congress 60 and the Association of Anonymous Addicts is close to the special mission structure. Due to its limited division of labor, simple hierarchy and ideology-based strategy, it has flexibility and dynamics. However, the camp, therapeutic community centers, and methadone therapy have a mixed structure. That is to say, although they have the characteristics of professional bureaucracy, they are more like machine bureaucracy.

  Conclusion

  Addiction treatment centers are close to professional structure because they have professional staff and specialized programs in the field of treatment. But the vast regulations make their extensive and rigorous bureaucratic system resemble a machine bureaucratic structure.

  Keywords: Addiction, Treatment centers, Special mission, Machine Bureaucracy, Professional Bureaucracy
 • Mohammad Arghabaei, Ali Akbar Solimanian*, Mohammad Mohammadipoor, Fariba Ghalehnovy Pages 97-118
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the role of attachment style in substance use tendency considering the mediating role of sense of coherence in students of Shahid Beheshti University of Mashhad.

  Method

  The present study was a correlation study using structural equation modeling method. The study population consisted of students of Shahid Beheshti Campus of Mashhad College of Education in the academic year of 2017-2018. 400 students (311 male and 89 female) were selected by random cluster sampling method. Measures of study are: addiction tendency questionnaires (Mir Hessami, 1), attachment styles (Hazen & Shaver, 1987) and sense of coherence (Antonovsky, 1987).

  Results

  The results showed that attachment style and substance use tendency have a direct relationship (p <0.05). Also, attachment style and tendency to substance use have indirect effects on tendency to substance use through sense of coherence (p <0.05).

  Conclusion

  To reduce the tendency to use drugs, insecure and avoidant attachment styles should be changed to secure styles and improve self-esteem in individuals. Attachment styles affect the quality of social relationships and, subsequently, self-esteem. Promoting a sense of coherence leads to a strong sense of perceiving events.

  Keywords: Attachment Style, Tendency to Substance Use, Sense of Coherence, Students
 • Esmaeil Sadri Damirchi*, Hajar Esrafily, Farid Mesbahi Pages 119-138
  Objective

  Given the prevalence of addiction and its adverse consequences in society, there is a need to conduct research to identify the effective factors on addiction. The purpose of this study was to investigate the role of schema modes and dark triad traits of personality in addiction potential.

  Method

  A sample of 120 juvenile offenders convicted in Ardabil prisons in 2017 was selected by convenience sampling method. The subjects were analyzed by Schema Modes Questionnaire and dark triad traits of personality questionnaires and Addiction Potential Scale.

  Results

  The results showed that the factors of schema modes, antisocial personality, narcissistic personality and machiavellianismhad the highest effect on addiction potential with 0.478, 0.442, -0.353 and 0.331, respectively. This impact is positive for schema modes, antisocial personality, and Machiavellianism, and negative for narcissistic personality factors.

  Conclusion

  Although schema mode components and dark triad personality traits have an effect on addiction potential, but considering the impact coefficient, dark triad traits of personality have a prominent role in addiction potential.

  Keywords: Schema modes, Dark Triad traits, Addiction potential
 • Anahita Sadeghi, Ali Esmaili*, Azam Moghadam Pages 139-156
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of life skills training on quality of life in quitted women.

  Method

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study was quitting women and girls in the camp of women in Tehran. Using convenience sampling method, 30 persons were selected based on the inclusion and exclusion criteria and were assigned randomly in experimental group (15) and control group (15). The experiment group received life skills. The Quality of Life Scale of the world health organization was administered as pre-test and post-test in both groups.

  Results

  The results of covariance analysis showed that life skills training was effective in improving scores on the subscales of physical health, mental health, social relations, and environmental health.

  Conclusion

  Life skills training, especially emotion management, stress management, problem solving, and effective communication can improve the quality of life and can be an effective step in rehabilitation and the lack of relapse of addicts.

  Keywords: Life skills, Quality of life, Women, Addict
 • Nezam Hashemi*, Alireza Andami, Samaneh Sayafi Pages 157-176
  Objective

  The aim of this study was to determine the mediating role of resilience in the relationship between cognitive emotion regulation strategies and distress tolerance with life satisfaction of addictive students.

  Method

  The sample consisted of 300 undergraduate and postgraduate students (200 females, 100 males) who were selected by random cluster sampling and were screened by Wade and Butcher addiction potential test. Then, they were evaluated by Conner and Davidson Resilience Scale (2003), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2001), Simons & Gahr's Distress Tolerance Scale (2005), the satisfaction with life scale of Diener, E., Emmons, R. A., Larsan, R. J., & Griffin (1985).

  Results

  The hypothetical model was investigated. The results showed that the good fit of the proposed model with the research data. The results showed that positive cognitive emotion regulation strategies were directly and indirectly (mediated by resilience) correlated with life satisfaction of susceptible students, but indirectly was a strong predictor of life satisfaction. Distress tolerance had a significant relationship with the life satisfaction of the students exposed to addiction with the mediating role of resilience.

  Conclusion

  It can be said that improving positive cognitive emotion regulation strategies and distress tolerance skills can be useful for implementing preventive interventions and resiliency training programs and increasing life satisfaction in students exposed to addiction.

  Keywords: addiction potential, cognitive emotion regulation, distress tolerance, resilience, life satisfaction
 • Arefe Mohamadnezhad Devin, Esmail Soleymany* Pages 177-195
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the relationship between stressful life events and addiction potential with the moderating role of Type D Personality.

  Method

  The method of the present study was correlation using structural equation modeling. The statistical population consisted of undergraduate and postgraduate students of Uremia University in the academic year of 2017-2018. 400 students were selected through multistage random cluster sampling. Data were collected using the Paykel Life Events Inventory, the Wade and Boucher’s Addiction Potential Scale, the Psychological Stress Scale of ALiakbari, the Social Support Scale of Sameni, and the D-Type personality scale of Denolt.

  Results

  A positive relationship was found between addiction potential with stressful life events, stressors, and type D personality with addiction potential, stressful life events, and psychological pressure. There was also a negative relationship between type D personality and addiction potential with family support. The results of path analysis showed that indirect paths of stressful events, family support, and stressors to addiction potential are fitted through type D personality.

  Conclusion

  It can be said that type D personality can play a key role in the relationships between the variables of stressful life events, addiction readiness, family support and psychological stress.

  Keywords: stress, family, type D personality, addiction potential
 • Masoud Rategh, Hadi Farhadi* Pages 197-216
  Objective

  The purpose of this study was to determine the causes of substance abuse by drug users.

  Method

  This study was a qualitative and case study design. Its population consisted of people recovering from drug addiction in 2018 who tried to quit and discontinue drug addiction via Narcotics Anonymous (NA). Participants in this study were selected by sample size determination as 14 people. The method of data collection was semi-structured interview which consisted of two parts: demographic information, identifying the reasons for reuse and discovering the causes. To determine its standard level, a three-item method (researcher, supervisor and similar counselors) was used.

  Results

  The analysis method was performed by reviewing the explicit and hidden content of the data obtained from the writing and speeches by manual coding method.

  Conclusion

  The findings of this study showed that in drugs reuse among the recovering individuals of NAs, individual, psychological and social factors were also effective.

  Keywords: Drug reuse, Personal causes, Psychological causes, Social causes
 • Abazar Fazelpoor, Farah Naderi* Pages 217-234
  Objective
  The aim of the present study was to determine the effectiveness of religious belief-based prevention skills training on the flexibility of action, emotional, social and educational adjustment of second of high school students exposed to drug abuse in Ahvaz.
  Method
  The research method was experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study consisted of students of second-of high school exposed to drug abuse in Ahvaz who were studying in the academic year 2017-2018. Sample size consisted of 80 students who were selected by multistage random cluster sampling and assigned to experimental (40) and control (40) groups. The experimental group received 17 sessions of religious belief-based prevention skills training. Conner-Davidson’s Flexibility of Action Scale and Sinha and Singh adjustment inventory of the high school students were used for data collection.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between experimental and control groups in the variables of flexibility of action, emotional, social and educational adjustment.
  Conclusion
  Religious beliefs-based prevention skills training can be used as an appropriate preventive intervention method.
  Keywords: Prevention skills, Religious beliefs, Flexibility of action, Emotional, Social, Training Adjustment
 • Michael Bakhshesh Boroujrni*, Touraj Hashemi, Sepideh Farajpour Niri Pages 235-252
  Objective

  The purpose of this study was to predict the occurrence of high risk behaviors based on associating with delinquent peers, depression and problem solving.

  Method

  The research method was descriptive correlational. The sample consisted of 130 (male) students who were studying in the 2016-2017 academic year in Borujen selected via a multi-stage random sample method. The revised questionnaires of high-risk behaviors, association with delinquent peers, and the problem solving of Hepner's Questionnaire were used. Data were analyzed using SPSS and Amos software and structural equation analysis method.

  Results

  Findings indicated that the component of association with peers has a direct effect on tendency to smoking, Hookah and psychedelics; also trust in Problem-Solving has a direct impact on suicide; the tendency-avoidance component of problem solving on using psychedelics, the personal control component of problem solving on conflict, suicide and tendency to use psychedelics and finally depression had a direct effect on suicide, tendency to use cigar, hookah and psychedelics.

  Conclusion

  Overall, the findings of the present study support the role of association with delinquent peers, depression and problem solving in predicting high risk behaviors.

  Keywords: risky behaviors, delinquent peers, problem solving, depression, adolescents
 • Seyed Mohammad Basir Amir*, Hosein Ghamari, Ahmadreza Kiani Pages 253-268
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on thwarted belongingness and perceived burdensomeness in addicts.

  Method

  This study was a quasi-experimental study using a pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the study consisted of addicts referred to Ardabil health assistants' withdrawal camp in 2018. The sampling method in this study was available sampling method. In this study, 30 people who were included in the sample were selected and answered the Interpersonal Needs Questionnaire and were randomly assigned to four groups of 15. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of acceptance and commitment based treatment and the control group did not receive any intervention. At the end of the questionnaire, interpersonal needs were again administered in both groups and the data were analyzed by covariance analysis.

  Results

  The results showed that acceptance and commitment therapy had an impact on thwarted belongingness and perceived burdensomeness of the addicts.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy can be used to reduce the feeling of thwarted belongingness and the perceived burdensomeness of addicts and can be used as psychological intervention.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Thwarted belongingness, Perceived burdensomeness, Addiction
 • Mrs Mohaddaseh, Seyedeh Olia Emadian*, Ebrahim Mohammadianakerdi, Galin Mahdinezhad Gorji Pages 269-284
  Objective

  The aim of this study was to determine the effect of Mandala art therapy on reducing anxiety in women with substance abuse.

  Method

  The research design was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group. The study population consisted of women with substance abuse in Sari city. The sample consisted of 30 patients who were selected by non-random sampling method from addicts referring to the Women's Addiction Treatment Center and randomly divided into experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. Zank’s Anxiety Scale was used for the research instrument. The Mandala art therapy was given to the experimental group for 8 sessions of 60 minutes and the control group did not receive any intervention.

  Results

  The results of covariance analysis showed that the mean scores of anxiety in the experimental group were significantly lower than the control group.

  Conclusion

  According to the results of this study, Mandala art therapy can be used as an effective non-pharmacological approach to reduce anxiety in women with substance abuse.

  Keywords: Art Therapy, Mandala, Anxiety, Substance Abuse, Women
 • Somayyeh Taklavi*, Mahsa Ramezani Pages 285-300
  Objective

  The aim of this study was to compare the emotional failure and Dark Triad (DT) in women with and without addiction.

  Method

  The research method was causal-comparative. The sample consisted of 120 women (60 with addiction potentiality and 60 with no addiction) who were selected from among women between 18 and 45 years old in Ardabil city using available sampling method. The research instrument was Ross emotional failure Inventory (1999) and Johnson and Webster’s Dark Triad (DT) Questionnaire (2010).

  Results

  The results showed that there was a difference between emotional failure and Dark Triad (DT) among women with and without addiction. Emotional failure and Dark Triad (DT) characteristics in women with addiction tend to be higher than women without addiction.

  Conclusion

  It can be said that women with addiction tendency, experience more emotional failure and Dark Triad (DT) characteristic.

  Keywords: Emotional failure, Dark Triad (DT) characteristics, Addiction potentiality