فهرست مطالب

سیاست های راهبردی و کلان - پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • پیاپی 27 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دستمزد و بهره وری در صنایع تولیدی ایران با راهبرد رونق تولید
  محمدعلی فیض پور، علی شمس اسفندآبادی* صفحات 1-20
  بر اساس ادبیات اقتصادی، انحراف دستمزد از بهره وری نیروی کار عدم کارآیی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. با این وجود، شواهد موجود در اقتصاد ایران حاکی از عدم هماهنگی تغییرات دستمزد و بهره وری نیروی کار بوده و با گذشت زمان، شکاف بین این دو متغیر افزایش یافته است. بر این اساس، مسئله اساسی مطالعه حاضر بررسی ارتباط دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران طی سال های 1392-1383 بوده و سنجش تاثیر بهره وری بر دستمزد (بر اساس نظریات کلاسیک ها) و سپس، بررسی تاثیرپذیری بهره وری از دستمزد (بر اساس نظریات دستمزد کارآیی) دو رویکرد مورد نظر این مطالعه است. با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی، نتایج نشان دهنده صحت هر دو نظریه کلاسیک ها و دستمزد کارآیی است. به عبارت دیگر، دستمزد به صورت مثبت و معنی داری از بهره وری نیروی کار تاثیر می پذیرد و بر آن تاثیر می گذارد. با این وجود، ضریب تاثیرگذاری آن به مراتب بیش از ضریب تاثیرپذیری آن بوده و بنابراین، از دیدگاه سیاست گذاری، نتایج مبین لزوم توجه به دستمزد به منظور افزایش بهره وری نیروی کار در صنایع تولیدی استان های ایران است.
  کلیدواژگان: دستمزد، بهره وری، بهره وری نیروی کار، استان های ایران، صنایع تولیدی
 • آینده پژوهی اشتغال با رویکرد سیاست های کلی اشتغال
  حسن دلیری* صفحات 21-40
  با توجه به اهمیت مسئله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا آینده این متغیر تاثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی نماید. برای این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و 3 آینده ممکن برای عرضه نیروی کار طراحی و مجموعا 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. در نهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هر یک از حالات ارزیابی و براساس آن محتمل ترین سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ بیکاری مردان، 4/19 درصد، زنان 9/25 و نرخ بیکاری استان برابر با 5/20 درصد خواهد بود. از سوی دیگر گلستان برای آن که در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت باقی بماند باید در دوره 1405-1396 به صورت متوسط سالانه 7965 شغل خالص ایجاد نماید. بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه ریزان استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.
  کلیدواژگان: استان گلستان، نرخ بیکاری، آینده پژوهی
 • بررسی عوامل و سیاست های موثر بر اشتغال نیروی کار
  فرزانه خلیلی* صفحات 41-60
  با توجه به معضل بیکاری و رکود در سالهای اخیر، سال 1396 توسط مقام معظم رهبری " اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال" نامگذاری شده است. لذا از جمله مهم ترین شاخصهای منتخب اقتصاد مقاومتی، اشتغال عنوان شده است. در این راستا برآورد الگوهای اشتغال نیروی کار، به منظور شناسایی عوامل موثر بر آن به عنوان مهم ترین چالش عملی شدن اقتصاد مقاومتی از اهمیت بسیاری بر خودار است. در این پژوهش پس از ارائه کلیات و بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش در رابطه با عوامل موثر بر شاخص اقتصاد مقاومتی (اشتغال نیروی کار)، از متغیرهای میزان حداقل دستمزد) متغیر سیاست گذاری(، تولید ناخالص داخلی حقیقی، درآمدهای نفتی واقعی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درجه باز بودن تجاری به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی استفاده شده است. برآورد مدل به کمک روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) انجام شده است و همچنین جهت بررسی شوکها از الگوی خودتوضیح برداری (VAR) برای داده های سالانه 1394-1359 استفاده شده است. نتایج نشان دادند که درکوتاه مدت، تولید ناخالص داخلی، موجودی سرمایه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری اثر مثبت بر شاخص اقتصاد مقاونتی دارند. اما حداقل دستمزد با یک دوره تاخیر اثر منفی و معناداری بر روی این شاخص دارد که نتایج فوق برای بلند مدت نیز صدق میکند. در نهایت نشان داده شده است که اثر برخی شوک های وارده بر شاخص اقتصاد مقاومتی تا سالیان طولانی باقی خواهد ماند.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، اشتغال، درآمد های نفتی، باز بودن تجاری، مدل خود توضیح با وقفه های گسترده
 • ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در کشورهای منتخب چشم انداز 1404
  مجتبی عباسیان، علی سردارشهرکی*، محمود هاشمی تبار صفحات 61-80
  تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. در این پژوهش، با توجه به اهمیت بخش مالی و نقش آن در عملکردهای اقتصادی و از جمله تجارت بین الملل و با توجه به این موضوع که ادبیات مربوط به ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل در سال های اخیر گسترش و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، ارتباط توسعه مالی و تجارت بین الملل با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 16 کشور منطقه خاورمیانه بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1980 تا 2016 حاکی از تاثیر مثبت توسعه مالی بر تجارت بین الملل دارد. شاخص نسبت اعتبارات بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت عرضه پول به تولید ناخالص داخلی و نسبت سرمایه گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی دارای ارتباط مثبت و معنی داری با تجارت بین الملل می باشند.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، توسعه مالی، تجارت بین الملل، خاورمیانه، روش پانل
 • سیاستگذاری و بحران آب در ایران
  روح الله اسلامی*، احمد رحیمی صفحات 81-100

  بحران آب در کشور ما ایران نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاستمداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعات همیشه مطرح در رسانه ها است. ایران به دلیل قرار گیری در کمربند خشک ونیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید بوسیله مدیریت منابع آب از روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهمترین نقش را با توجه به بزرگی آن در ایران دارد که باید سیاستگذاری مناسبی را در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر ما شاهدیم که بحران آب یکی از اولویتهای اصلی سیاست سازان کشور نیست و نبود برنامه مدون و موازی کاری سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدتر شدن وضعیت منابع آبی کشور شده است.سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاستگذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سوال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاستگذاری کلان کشور اولویت نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت موازی کاری و عدم همکاری نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام خاصی نرسیده است.

  کلیدواژگان: بحران آب، سیاستگذاری آب، نهادگرایی
 • سنجش متغیرهای موثر بر هوش تجاری در شرکت های تبلیغاتی در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری
  رضا احتشام راثی*، شیوا زمانی صفحات 101-120
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکتهای تبلیغاتی فعال در تهران می باشد که بر اساس روش قضاوتی انتخاب گردیده است. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آنها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی گردیده و بعد از اخذ تاییدیه ی خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع گردید. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی 4 بعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب و کار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری، و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص گردید و وزن نهایی و کلی آنها مورد محاسبه قرار گرفت. لازم به ذکر است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد پیمایشی و از نوع مطالعات اکتشافی است.
  کلیدواژگان: هوش تجاری، صنعت تبلیغات، فازی، دیمتل
 • واکاوی ابعاد و مولفه های شاخصه هویت ملی در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران
  جواد آقامحمدی*، سودابه اسدی صفحات 121-140
  هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخصه هویت ملی، ابعاد و مولفه های آن در اسناد تحولی آموزش و پرورش ایران بوده است. روش تحقیق در محدوده روش های توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل اسناد تحولی(مبانی نظری تحول بنیادین، برنامه درسی ملی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران) جمعا 507 صفحه بدون مقدمه، صورت جلسات و منابع بودند که تمامی آن ها به عنوان نمونه آماری به روش سرشماری(کامل شماری) انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش میزان پرداخت و تحلیل سوالات، از آمار توصیفی و فرمول سه مرحله ای آنتروپی شانون استفاده شد. جهت استخراج ابعاد و مولفه های هویت ملی به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی(کارگروه تدوین شاخص های فرهنگی) مصوب 1389 مراجعه گردید. روایی سیاهه وارسی یا همان چک لیست توسط جمعی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از روش اسکات(5/93) که به روش توافق بین صاحب نظران مشهور است بدست آمد. یافته های پژوهش نشان داد که در اسناد تحولی آموزش و پرورش جمعا 361 مورد به ابعاد شش گانه شاخصه هویت ملی اشاره گردیده بود که در این بین به بعد فرهنگ و میراث فرهنگی با 112 مورد بیشترین توجه و به بعد سرزمینی با 11 مورد کمترین توجه شده بود. مهم ترین نتیجه پژوهش حاضر این بود که در اسناد تحولی آموزش و پرورش به صورت متوازن به ابعاد شاخصه هویت ملی توجه نشده است.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: هویت، هویت ملی، اسناد تحولی آموزش و پرورش، تحلیل محتوا
 • بررسی و ارزیابی عملکرد انواع سازمان های مردم نهاد در ایران
  مینا کرمی*، محمد علی سوخکیان، پیام فرهادی صفحات 141-160
  امروزه گسترش سازمان های مردم نهاد در جهان به یکی از رویکرد های موثر در جهت حل مشکلات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و گاهی سیاسی و اقتصادی منجر می شود و برخی از دولت ها در تلاش اند که با رویکردی تعاملی با این نهاد های غیردولتی برخورد کنند و در جهت حل بحران منطقه ای و ملی از آنان مدد جویند. این پژوهش ابتدا به تعریف سازمان های مردم نهاد و نقش و تاثیر آن ها در حل مشکلات و سپس به ارزیابی عملکرد آن ها در شهر شیراز می پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه سازمان های مردم نهاد در شهر شیراز تشکیل میدهند که تعداد آنها 425 واحد گزارش شده است. در این میان تعداد 25 واحد در انجام تحقیق حاضر همکاری کردند. در ابتدا با شناسایی شاخص های ارزیابی سازمان های مردم نهاد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و نظر خبرگان و همچنین استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به رتبه بندی این سازمان ها پرداخته می شود. در ادامه نیز با توجه به هدف این پژوهش که ارائه راهکاری جدید جهت ارزیابی و رتبه بندی می باشد، با بیان فرمولی جدید از RPN سازمان های مردم نهاد رتبه بندی میشود. فرمول نهایی پیشنهادی در این پژوهش NRPN نام گذاری شده است. در پایان به نظر میرسد که نتایج رتبهبندی حاصل از هر دو تکنیک NRPN و DEA به هم نزدیک میباشد و میتوان از روش NRPN جهت رتبهبندی و ارزیابی عملکرد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سازمان های مردم نهاد، ارزیابی عملکرد، روش تحلیل پوششی داده ها، عدد اولویت ریسک، عدد اولویت ریسک پیشنهادی
|
 • Wage and Productivity in Iranian Manufacturing Industries: A Comparison between Classical and Efficiency Wage Theories
  Mohammad Ali Feizpour, Ali Shams Esfandabadi * Pages 1-20
  According to the economic literature, deviation of wages from labor productivity will cause economic inefficiency. However, evidence from economy of Iranian show the inconsonance between wages and labor productivity and the gap between these variables is increased over time. Accordingly, this study examines the relationship between wages and labor productivity in manufacturing industries of Iranian provinces during 2004-2013. In this paper, first, the effect of productivity on wages (based on classics theories) and then, the impact of wages on productivity (based on efficiency wage theories) will be examined. Employing panel data and feasible generalized least squares (FGLS) method, the results confirm both classics and efficiency wage theories. In other words, wages positively and significantly affected from labor productivity and influenced it, but the coefficient of influencing is larger than the coefficient of affecting. Thus and in terms of policy, the findings suggest the necessity of paying attention to wages in order to increasing labor productivity in manufacturing industries of Iranian provinces.
  Keywords: Wage, Productivity, Labor Productivity, Iranian Provinces, Manufacturing Industries
 • Future Studies on Employment and Unemployment rate in Golestan
  Hassan Daliri * Pages 21-40
  Considering the importance of unemployment, the present study has tried to predict the future of this influential variable for Golestan province using Future studies and scenario planning approach. For this purpose, the present study was designed to simulate 11 scenarios for demand and 3 scenarios for the supply of labor force, and a total of 33 different scenarios for unemployment and employment rates for women and men in the province. Finally, according to experts’ viwe, the probability of the scenarios was assessed and identified the most probable scenario for the unemployment rate in Golestan province. According to the results of the study, in 1405 the unemployment rate of men would be 19.4%, women, 25.9% and unemployment rate of the province would be 20.5%. On the other hand, in order to Golestan remain its current unemployment rate (1394 unemployment rate), should created 7965 net jobs annually in the period from 1406 to 1396. Therefore, in order to get out of this challenge and turn it into an opportunity for growth, it is necessary to design targeted provincial planners to manage the labor market of the Golestan province.
  Keywords: Golestan province, Unemployment Rate, Future Studies
 • Study the Factors and Policies Affecting Labor Employment
  FARZANEH KHALILI * Pages 41-60
  Considering the issue of unemployment and recession in recent years, the year 1396 has been named "Resistance Economics, Production-Employment" by the supreme leader. Therefore, employment is one of the key indicators of resistance economics. In this regard, estimating labor employment models, in order to identify the factors affecting it, is the most vital challenge for the implementation of the resistance economics. In this research, after presenting general concepts, theoretical background and literature review on the factors affecting resistance economics index (labor employment), the minimum wage (policy variable), real GDP, real oil revenues, capital stock, foreign direct investment and trade openness have been used as explanatory variables of the resistance economics index. The model estimation has been carried out by Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method, and the Vector Autoregressive (VAR) model has been used to investigate the shocks for annual data of 1359-1394. The results showed that in the short run, GDP, capital stock, oil revenues, foreign direct investment and trade openness have a positive effect on the resistance economics index. However, the minimum wage with a lag period has a negative and significant effect on the index, which also holds true for the long term. Finally, it has been shown that the effects of some of the shocks on resistance economics index will remain for many years
  Keywords: resistance economics, employment, oil revenues, openness trade, ARDL
 • Relationship between financial development and international trade in the Middle East
  Mojtaba Abbasian, Ali Sardar Shahraki *, Mhmoud Hashemitabar Pages 61-80
  Impact of financial development on economic growth is one of the major channels available in numerous debates and controversies are accounted for. Some from Economists believe that financial development through increasing level Savings and increasing level investment can appropriate background for economic growth undertakes to provide the and A group also, to transfer financial development on economic growth through its effects on resource allocations and efficiency capital emphasize. In this study, considering the importance of the financial sector and its role in economic performance and international trade using dynamic panel GMM for 16 countries in the Middle East has been investigated. Fitting results for the period 1980 to 2016 indicate a positive effect of financial development on international trade. The ratio of bank credit to the private sector to GDP, the ratio of capital to GDP, the ratio of money supply to GDP ratio of domestic investment to GDP has a positive and significant relationship with international trade requirements.
  Keywords: Financial Development, International Trade, Middle East, Panel Method
 • water policy making and crisis in iran
  Rohollah Eslami *, Ahmad Rahimi Pages 81-100

  The water crisis in our country for nearly two decades has become an important issue for the people and politicians and is one of the issues that always been raised in the media. Due to the presence of dry and semi-arid belt in Iran, there are few water resources and low rainfall. The issue of water scarcity, due to population growth and the development of agriculture, drinking and industry, should be offset by water resource management through a variety of methods. The government has the most important role in this regard due to its large size in Iran, which needs to have a good policy for water management. But at the moment we see that the water crisis is not one of the main priorities of the politicians and the lack of a programmed and parallel work of various organizations in this field has worsened the state of the country's water resources.The main question of the article is that what has been the policy of water in Iran since 2001? Based on this question, our hypothesis is that the water crisis in the country's macro policy has not been prioritized, which has led to a lack of specific planning to deal with the crisis, and existing programs are also due to parallel work and the lack of cooperation between responsible institutions and organizations for water has not come to a definite end.

  Keywords: crisis water, Policy making, institution ism
 • The Measurement and structuring of cause and effect variables on business intelligence In Advertising companies In pursuit of the general policies of science and technology
  Reza Ehtesham Rasi *, Shiva Zamani Pages 101-120
  This paper tries to study the effects of business intelligence in advertising industry based on Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method. The statistical population of this research consists of 20 professional experts who are working in the famous advertising companies of Tehran which examined by the mentioned method. The selection criterion and common feature of selecting those experts were planned based on awareness and nobility of them, subject to know marketing and advertising industry and the management modules of the research system (DEMATEL) well. Also, the main implement of data collection for this research were the questionnaires which designed based on different goals and distributed to the statistical community after obtaining their responses, and analysis of each factor of this research examined by DEMATEL method. Finally, the results of research led to identification of four main factors, such as Compliance with the needs and goals of the business, the technical function of the business intelligence system, flexibility, the ability of integrating experiences , the needs and another thirteens indicators which finalized to calculate overall weight those factors. The main purpose of this research is the survey approach and analysis of exploratory study.
  Keywords: Business Intelligence, advertising industry, Fuzzy, DEMATLE
 • Development of Dimensions and Components of the National Identity Index: Examining the Dimensions and Components of the National Identity Index in the Evolutionary Documents of Education in Iran
  Javad Aghamohammadi *, Soodabeh Asadi Pages 121-140
  The purpose of this study was to examine the identity of the national identity, its dimensions and its components in the evolutionary documents of education in Iran. The research method was in the range of descriptive methods of content analysis. The statistical population included the evidentiary documents (theoretical fundamentals of the fundamental transformation, the national curriculum and the document on the fundamental development of the education of the Islamic Republic of Iran), a total of 507 pages without introduction, form of meetings and resources, all of them as a statistical sample by census method (a total of ) Were selected and examined. Descriptive statistics and Shannon entropy three-step formula were used to measure the amount of payment and analyze the questions. In order to extract the dimensions and components of national identity, the Secretariat of the Supreme Council of Cultural Revolution (Cultural Cultural Development Working Group) was approved. The validity of the check list was obtained by a team of experts and its reliability was obtained using the Scott method (1993/93), which is known by the agreement of the experts. The findings of the study showed that in the developmental documents of education, 361 items were referred to the dimensions of the six dimensions of the national identity index. In the meantime, the cultural and cultural heritage with 112 cases was the most attention and then the land with the least 11 attention was paid to the land Was.
  Keywords: identity, National Identity, evolutionary education documents, content analysis
 • A Survey on Types of Organizational Organizations and their Performance Evaluation in Shiraz City
  Mina Karami *, Mohammad Ali Sokhakian, Payam Farhadi Pages 141-160
  Today, the expansion of popular organizations in the world is one of the effective approaches to solving social, cultural, environmental and sometimes political and economic problems, and some governments are trying to deal with these non-governmental organizations with an interactive approach to solve the regional crisis and supports them Nationally. This research first explains the organizations and their role in solving problems and then evaluating their performance in the city of Shiraz. The statistical population of this study is all non-governmental organizations in Shiraz, whose number is 425 units. In the meantime, 25 units worked on this research. Initially, by ranking the organizations 'organizations, using the hierarchical analysis technique and experts' views, as well as using the data envelopment analysis method, the organizations are evaluated. In the following, according to the purpose of this research, which is a new strategy for evaluation and ranking, the RPN's new formulation of the popular organization is ranked. The proposed final formula in this research is NRPN. In the end, it seems that the results of the ranking of both NRPN and DEA techniques are close, and the NRPN method can be used to rank and evaluate performance.
  Keywords: Public Institutions, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis, RPN Method, Proposed NRPN Method