فهرست مطالب

Reproductive BioMedicine - Volume:17 Issue: 12, 2019
 • Volume:17 Issue: 12, 2019
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحات 865-882
  مقدمه

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یک اختلال غدد درون ریز است که تقریبا 20% از زنان در سن باروری را تحت تاثیر قرار می دهد.PCOS  با هیپرآندروژنیسم، چاقی، بی نظمی قاعدگی و ناباروری بدون تخمک گذاری همراه است. ملاتونین هورمون اصلی غده پینه آل است که در تنظیم ریتم های شبانه روزی شرکت می کند. در سال های اخیر گزارش شده است که میزان ملاتونین در مایع فولیکولار بیماران مبتلا به PCOS به طور معنی داری کاهش پیدا می کند. گیرنده های هورمون ملاتونین در تخمدان و داخل مایع فولیکولار، در تنظیم ترشح استروئیدهای جنسی در مراحل مختلف بلوغ فولیکول های تخمدان نقش دارند. علاوه بر این، ملاتونین یک آنتی اکسیدان قوی و یک مهارکننده رادیکال های آزاد است که از فولیکول های تخمدان در هنگام بلوغ فولیکولار محافظت می کند.

  هدف

  در این مقاله، به بررسی مطالعات گذشته و خلاصه ای از تحقیقات فعلی در مورد نقش ملاتونین در بیماری PCOS می پردازیم.

  مواد و روش ها

  پایگاه های اطلاعاتی نظیر PubMed/MEDLINE، Web of Science، Scopus و Reaxys از ابتدا تا دسامبر سال 2018 مورد بررسی قرار گرفتند و کلمات کلیدی «ملاتونین» و «سندرم تخمدان پلی کیستیک» یا «PCOS»، مطابق با معیارهای های گزارش شده در بررسی سیستماتیک و متا آنالیز (PRISMA) برای نوشتن مقاله مروری نظامند مورد استفاده قرار گرفتند.

  نتایج

  با توجه به داده های بدست آمده در بررسی ما استنباط می شود که تجویز ملاتونین می تواند کیفیت تخمک و جنین را در بیماران مبتلا به PCOS بهبود بخشد. همچنین ملاتونین می تواند اثرات مفیدی در اصلاح تغییرات هورمونی در بیماران مبتلا به PCOS داشته باشد.

  نتیجه گیری

  از آنجایی که اختلالات متابولیکی مهمترین علت برای شروع PCOS می باشند، ملاتونین از طریق عملکرد مثبتش بر روی فعالیت های متابولیک، می تواند مانع این روند شود.

  کلیدواژگان: هیپرآندروژنیسم، ناباروری، ملاتونین، PCOS
 • صفحات 883-890
  مقدمه

  اضطراب قبل از عمل، پدیده متداولی در بیماران منتظر جراحی است. لذا با توجه به احتمال تاثیر منفی اضطراب بر پاسخ درمانی و نقش آموزش در کاهش اضطراب، شناسایی زمان و روش آموزشی مناسب حائز اهمیت است.

  هدف

  مقایسه تاثیر آموزش قبل از عمل توسط پرستار و همتا بر اضطراب قبل از عمل زنان نابارور.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، 198 زن واجد شرایط به یکی از سه گروه آموزش توسط پرستار، همتا و کنترل تقسیم شدند. پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیل برگر؛ به عنوان ابزار جمع آوری داده ها؛ در زمان پذیرش و بلافاصله قبل عمل توسط نمونه ها تکمیل شد. گروه آموزش توسط پرستار یا همتا بعد از تکمیل پرسشنامه اولیه، برنامه آموزش گروهی قبل از عمل داشتند. در حالی که گروه کنترل طبق روتین بخش، فقط آموزش گروهی در زمان ترخیص داشتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد میانگین نمره اضطراب زمان پذیرش در گروه پرستار، همتا و کنترل به ترتیب 47/44، 92/46 و 60/42 و بلافاصله قبل از عمل 38/39، 06/41 و 42/43 بود. مقایسه میانگین نمره اضطراب قبل و بعد هر گروه دارای اختلاف معنادار (0001/0 >p)، ولی اختلاف گروه ها معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از تاثیر مثبت آموزش زمان پذیرش توسط پرستار و همتا برکاهش اضطراب قبل از عمل بود. لذا استفاده از پتانسیل همتا به منظور جبران کمبود نیرو برای آموزش قبل از عمل بیمار و نیز بررسی تاثیر آموزش انفرادی در مطالعات بعدی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آموزش، ناباروری، اضطراب قبل از عمل، پرستار، همتا
 • صفحات 891-906
  مقدمه

  فراهم کردن بانک سلولی در مراحل اولیه تکثیر سلول های بنیادی رویانی انسانی نیازمند یک روش انجماد سلولی بهینه می باشد. انجماد شیشه ای به عنوان یک روش بهینه در حفظ و ذخیره سلول های زایا و رویان در روش های کمک باروری مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین انجماد شیشه ای با استفاده از نی های کشیده شده برای حفظ سلول های بنیادی رویانی انسانی نیز استفاده شده است.

  هدف

  تولید و شناسایی لاین های جدید سلول های بنیادی رویانی انسانی و انجماد شیشه ای آنها با استفاده از ابزار کرایوتک و کرایووین.

  مواد و روش ها

  با استفاده از روش کشت در قطره های درمقیاس میکرو، لاین های جدید سلول های بنیادی رویانی انسانی بر روی لایه تغذیه کننده متشکل از سلول های فیبروبلاست جنینی موشی تولید شدند، که بعدا بر روی دو نوع لایه تغذیه کننده موشی و انسانی (سلول های فیبروبلاست جنینی موشی و سلول های فیبروبلاست پوست ختنه انسانی) تکثیر پیدا کردند. برای تهیه بانک سلولی اصلی برای هر لاین سلولی 100 عدد از ابزار کرایوتک و کرایووین جهت انجماد شیشه ای استفاده شد. همچنین فلاسک های حاصل از تکثیر سلول های بنیادی رویانی انسانی یزد با روش قدیمی انجماد آهسته ذخیره شدند.

  نتایج

  پرتوانی لاین های سلولی یزد با استفاده از بررسی بیان ژن های مرتبط با پرتوانی و شناساگرهای اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. توانایی تمایزی  سلول ها با استفاده از روش تشکیل اجسام شبه رویانی و همچنین روش کشت تک لایه و بررسی بیان ژن های تمایزی مربوط به سه لایه جنینی و سلول های زایا در سلول های تمایز یافته مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی محتوای کروموزومی سلول ها از روش کاریوتایپ استفاده شد.

  نتیجه گیری

  ابزار کرایوتک و کرایووین مورد استفاده قرار گرفته جهت انجماد شیشه ای در مراحل ابتدایی تولید لاین های جدید سلول های بنیادی رویانی انسانی ابزار مناسبی برای ذخیره این سلول ها می باشند.

  کلیدواژگان: تولید، سلول های بنیادی رویانی انسانی، فیبروبلاست پوست ختنه انسانی، میکرودراپ، انجماد شیشه ای
 • صفحات 907-914
  مقدمه

  بیضه یکی از حساس ترین اندام ها در برابر اثر سمی پرتوی یونیزان است. قرار گرفتن در معرض حتی دوز کم پرتو در طول رادیوتراپی، رادیولوژی تشخیصی یا یک رویداد رادیولوژیکی می تواند تهدیدی برای اسپرماتوژنز باشد. این ممکن است منجر به ناباروری موقت یا دائمی یا حتی انتقال بی ثباتی ژنومی به نسل های بعدی شود.

  هدف

  در این مطالعه اثر محافظتی سه آنتی اکسیدان طبیعی رسوراترول، آلفالیپوئیک اسید و کوآنزیم Q10 در برابر آسیب اسپرماتوژنز ناشی از پرتو ارزیابی کردیم.

  مواد و روش ها

  30 موش NMRI (8-6 هفته، 5±30 گرم) به طور تصادفی به شش گروه (5 موش در هر گروه) بصورت 1) کنترل، 2) پرتو، 3) رسوراترول، 4) پرتو + آلفالیپوئیک اسید، 5) پرتو + آلفالیپوئیک اسید+ رسوراترول، 6) کوآنزیم Q10 تقسیم شدند. موش ها با 100 میلی گرم بر کیلوگرم رسوراترول یا 200 میلی گرم بر کیلوگرم آلفالیپوئیک اسید یا ترکیبی از این داروها درمان شدند. همچنین Q10 با غلظت 200 میلی گرم بر کیلوگرم تزریق شد. تمام تیمارها روزانه از دو روز قبل تا 30 دقیقه قبل از پرتودهی انجام شده بودند. پس از آن، موش ها در معرض دوز 2 گری پرتوی چشمه کبالت-60 (60Co) قرار گرفتند و 37 روز پس از پرتودهی نمونه های بیضه جمع آوری و برای پارامترهای بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که این سه آنتی اکسیدان قادر به تعدیل برخی پارامترهای سم شناسی مانند لایه بازال، اپیدیدیمیس و کاهش تراکم اسپرم هستند. همچنین این سه آنتی اکسیدان توانستند امتیاز جانسن (Johnsen score) را افزایش دهند. اگرچه آنها نتوانستند از ادم ناشی از پرتو، آتروفی لوله های منی ساز (seminiferous tubules) و هایپرپلازی در سلول های لیدیگ (Leydig cells) محافظت کنند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد که رسوراترول، آلفالیپوئیک اسید و Q10 پتانسیل کاهش برخی از عوارض جانبی پرتوی یونیزان را در اسپرماتوژنز موش ها دارند. اگرچه آنها نمی توانند از سلول های لیدیگ به عنوان منبع تستوسترون و لوله های منی ساز بعنوان محل بلوغ اسپرم محافظت کنند.

  کلیدواژگان: پرتو، اسپرماتوژنز، رسوراترول، آلفالیپوئیک اسید، کوآنزیم Q10
 • صفحات 915-922
  مقدمه

  آماده سازی آندومتر در تحریک سیکل های طبیعی برای انتقال جنین فریز شده مزایایی مثل هزینه کمتر و راحتی دارد.

  هدف

  مقایسه نتایج بالینی لتروزول در مقایسه با تغییر هورمون (HR) برای آماده سازی آندومتر در زنان با سیکل های قاعدگی منظم برای انتقال جنین فریز شده در تکنیک های تکثیر مصنوعی، هدف این مطالعه بود.

  مواد و روش ها

  در مجموع 167 بیمار که جنین های فریز شده و سیکل های تخمک گذاری طبیعی داشتند به طور تصادفی در دو گروه برای آماده سازی آندومتری ، تقسیم شدند. یک گروه (82 خانم) با لتروزول 5 میلی گرم در روز و دیگری (85 خانم) توسط استرادیول والریت 2 میلی گرم سه بار در روز تحریک شدند. تمتم بیماران به منظور دستیابی به ضخامت آندومتر نرمال سریال سنوگرافی واژینال انجام دادند. بیمارانی که به ضخامت مورد نظر نرسیدند از مطالعه خارج شدند. میزان لانه گزینی، بارداری بیوشیمیایی و بالینی و میزان سقط جنین گزارش شده است.

  نتایج

  اختلاف معنی داری در میانگین سنی، مدت نازایی و ناباروری اولیه یا ثانویه، علت نازایی، تعداد و کیفیت انتقال جنین ها بین گروه ها وجود نداشت. میانگین میزان استرادیول در روز انتقال (217±643) در گروه HR و (212±547) در گروه لتروزول (01/0= p) بود که به طور معنی داری متفاوت بود. میزان بارداری بالینی در گروه لتروزول 7/38 % بود که بیشتر از گروه HR (3/25) بود، اما به طور معنی داری تفاوت نداشت (06/0= p).

  نتیجه گیری

  برای آماده سازی آندومتری در زنان دارای سیکل قاعدگی نرمال، لتروزول میزان بارداری بالاتر را افزایش می دهد، اگرچه از نظر آماری معنی دار نیست، اما با توجه به مزایای هزینه کمتر و راحتی در استفاده و عوارض جانبی پایین تر، لتروزول انتخاب خوبی برای آماده سازی آندومتری است.

  کلیدواژگان: لتروزول، جایگزینی هورمون، آماده سازی آندومتری، جنین فریز شده
 • صفحات 923-928
  مقدمه

  آندومتری نازک مقاوم به درمان در سیکل های لقاح داخل آزمایشگاهی (IVF)، مشکل نسبتا غیر معمول و چالش برانگیز است.

  هدف

  هدف اصلی مطالعه، بررسی میزان بروز موارد آندومتر نازک مقاوم به درمان (TTE) در طی سیکل های انتقال جنین های فریز (FET) بود و هدف دوم، بررسی تاثیر تزریق داخل رحمی فاکتور تحریک کننده کلونی گرانولوسیت (G-CSF) در موارد یافته شده بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آینده نگر، تمام زنان در طی آماده سازی هورمونی آندومتر در طی سیکل های انتقال جنین فریز در پژوهشگاه رویان از ژوئن 2015 تا مارس 2018 بررسی و همه موارد با تشخیص آندومتر نازک (کمتر از 7 میلی متر) مقاوم به درمان (علی رغم افزایش دوز استرادیول به 8 میلی گرم) در نظر گرفته شدند. در موارد واجد شرایط، 300 میکروگرم G-CSF به داخل رحم تزریق شد. اگر آندومتری به حداقل 7 میلی متر نرسید، یک تزریق دوم در 48 ساعت بعد تجویز شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مناسب انجام شد.

  نتایج

  در طول مطالعه 8363 سیکل انتقال جنین فریز مورد ارزیابی قرار گرفتند و در مجموع 30 بیمار نابارور (35/0%) با تشخیص آندومتر نازک مقاوم به درمان تشخیص داده شدند. در نهایت در 20 بیمار واجد شرایط، تغییرات ضخامت آندومتر پس از تزریق داخل رحمی با G-CSF معنی دار بود (001/0 <p). هرچند ضخامت آندومتر در 9 بیمار (45%) به 7 میلی متر نرسید و انتقال جنین لغو شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که میزان موارد آندومتر نازک مقاوم به درمان در طی سیکل های انتقال جنین فریز بسیار پایین است و پرفیوژن داخل رحمی G-CSF اثر بالقوه ای برای افزایش ضخامت آندومتر در این بیماران دارد. با این حال، نرخ لغو هنوز هم بالا بود و نتایج بارداری ضعیف مشاهده شد.

  کلیدواژگان: فاکتور تحریک کننده کلونی گرانولوسیت، سیکل انتقال جنین فریز، آندومتر نازک، ضخامت آندومتر
 • صفحات 929-934
  مقدمه

  توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی زنان یا هجوم توبرکولار در آسیای جنوب شرقی شایع است و در ضمن وجود باسیل توبرکولار در دستگاه تناسلی یک فاکتور مهم در بروز مشکلات باروری می باشد. یک آندومتر نارس قابلیت دریافت جنین را نداشته و لذا لانه گزینی صورت نگرفته یا اینکه در صورت لانه گزینی جنین در ماه های اولیه پس زده شده و این امر همراه با عوامل دیگر منجر به سقط های مکرر می شود.

  هدف

  جهت تشخیص علل زمینه ای سقط مکرر علاوه بر علل ثابت شده همانند اختلالات رحم، ترومبوفیلیا، ناهنجاری های کروموزومی و غیره.

  مواد و روش ها

  317 زن با سقط مکرر در مدت 60 ماه از ژانویه 2014 تا دسامبر 2018 در کلینیک ناباروری کلکته مورد مطالعه قرار گرفتند. آنها به سه گروه آ و ب و ث تقسیم شده و تحت آزمایشات روتین قرار گرفتند. برای تمام مراجعین PCR بر روی ترشحات آندومتر انجام شد.

  نتایج

  بیماران با توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی (گروه آ)، بیماران با توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی به همراه عوامل دیگر (گروه ب)، و بیماران با علل دیگر سقط مکرر به غیر از توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی (گروه ث)، به ترتیب 4/34%، 3/42% و 3/23% مراجعین را تشکیل می دادند. حدود 36/29%، 01/47% و 62/21% از بیماران به ترتیب در گروه های آ و ب و ث حامله شدند. میزان سقط در دو گروه آ و ب که مبتلا به توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی بودند بالا بود در حالیکه تولد زنده در گروه ث که توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی نداشتند بالاتر بود (75%). 

  نتیجه گیری

  توبرکولوز پنهان دستگاه تناسلی همانطور که در مطالعه ما نشان داده شد بعنوان یک عامل مهم سقط مکرر در خانم های با سقط های با علت نامشخص مطرح است. این عفونت باید در مراحل اولیه درمان شود تا جلو آسیب به ارگان های لگنی گرفته شده و از باروری زنان محافظت گردد.

  کلیدواژگان: سل دستگاه تناسلی زن، افت حاملگی مکرر، آندومتر، کاشت
 • صفحات 935-944
  مقدمه

  کودکان مهم ترین عامل رشد جمعیت هستند. انگیزه های بارداری به عنوان محرک اصلی باروری محسوب می شوند و اهمیت تصمیم گیری های باروری در انسان بر اساس اظهارات جمعیت شناختی، هر کشوری نیاز به جمع آوری اطلاعات خاص در مورد عوامل که ممکن است بر روی اهداف دختران نوجوان تاثیر می گذارد. از آنجا که این یک مفهوم اساسی است که بر تصمیم گیری در زمینه سیاست های جمعیت تاثیر می گذارد.

  هدف

  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر شکل جدید برنامه تعامل بر انگیزه های فرزندآوری دانش آموزان است.

  مواد و روش ها

  با توجه به یک کارآزمایی تصادفی به خوبی تعریف شده، تک کور؛ ما اثرات مداخله را ارزیابی کردیم. از یک طرح مداخله پیش از پس آزمون در 8 مدرسه دولتی تهران استفاده شد. ما همه دانش آموزان را انتخاب کردیم؛ در محدوده سنی 12-7 و 18-16 سال برای ابتدایی و دبیرستان (130 دانش آموز در هر مدرسه با تعداد کل 260) یک سری از مداخله از داستان به بحث آزاد با موضوع خاص از طریق مفهوم از آموزش پنهان انجام شده است ما نتیجه را با پیش آزمون-پس آزمون که بر اساس پرسشنامه انگیزه فرزند آوری میلر است، ارزیابی کردیم. یک ماه پس از آخرین مداخله، ارزیابی نهایی صورت گرفت. این مطالعه بخشی از پایان نامه دکترای دانشگاه علوم پزشکی شاهرود است.

  نتایج

  یافته ها نشان داد پس از مداخله ای که به بهترین نحو انجام شد، تمام نمرات مثبت ارتقا یافته و منفی کاهش یافت. از سوی دیگر، مهم نیست که چه گروه واقعا شرکت کننده، نمره کل اهدافشان بهتر شده است. به این ترتیب، مجموع نمرات مثبت در گروه مداخله به طور معناداری افزایش یافت (05/0≤p) همچنین دانش آموزان دوره متوسطه به طور معنی داری در نمرات مثبت شان بهتر و نمرات منفی شان کاهش یافته بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که ما می توانیم انگیزه های بنیادی فرزندآوری را حتی با مداخلات کوچک بهبود بخشیم. مداخله ما می تواند انگیزه های مثبت فرزندآوری را در میان دختران مدارس بهبود بخشد. در این راستا نقش برخی از عوامل مخدوش کننده مانند اعتقادات مذهبی خانواده ها، میزان تحصیلات مادر بیشتر اهمیت دارند.

  کلیدواژگان: فرزندآوری، انگیزه، مدرسه، نوجوانان، قصد
 • صفحات 945-950
  مقدمه

  بارداری خارج رحمی بینابینی (IEP) یک نوع نادر از بارداری خارج رحمی است که با خطر پارگی و خونریزی مواجه است. بروز IEP حدود 2-4% از کل بارداری های خارج رحمی است که تشخیص و مدیریت آن چالش برانگیز است. ما یک مورد از IEP را که تشخیص و مدیریت به موقع آن انجام شد را گزارش کرده ایم.

  مورد

   یک خانم 37 ساله سه هفته پس از آزمایش بارداری مثبت، با شکایت درد ناگهانی لگن و خونریزی واژینال، در موسسه رویان پذیرش شد. او با روشIVF  باردار شده بود. او جهت سونوگرافی سه بعدی پذیرش شد و یک ساک بارداری (GS) با جنین زنده و کیسه زرده در فوندوس و خارج از مرکز آندومتری دیده شد. احتمال بارداری خارج رحمی مطرح شد. تایید تشخیص بیشتر توسط سونوگرافی سه بعدی انجام شد و درمان توسط لاپاراسکوپی انجام شد. بیمار تحت عمل جراحی رزکسیون کورنئال چپ قرار گرفت. او بعد دو روز از افت کامل β -HCG (کمتر از 5 mIU/mL) مرخص شد و سایر پیگیری های روتین انجام شد. فرم رضایت نامه از بیمار برای گزارش مورد تکمیل شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به عوارض خطر ساز و تهدید کننده ی حیات مرتبط با IEP، آشنایی و شک به موارد محتمل بارداری خارج رحمی بینابینی اهمیت دارد. اطلاعات جزئی که توسط سونوگرافی سه بعدی به دست می آید, می تواند برای تشخیص صحیح و محل دقیق آن مفید باشد.

  کلیدواژگان: بارداری ناحیه ای بینابینی، سونوگرافی دو بعدی، سونوگرافی سه بعدی
|
 • Sina Mojaverrostami*, Narjes Asghari, Mahsa Khamisabadi, Heidar Heidari Khoei Pages 865-882
  Background

  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a widespread endocrine disorder, affecting approximately 20% of women within reproductive age. It is associated with hyperandrogenism, obesity, menstrual irregularity, and anovulatory infertility. Melatonin is the main pineal gland hormone involved in the regulation of the circadian rhythm. In recent years, it has been observed that a reduction in melatonin levels of follicular fluid exists in PCOS patients. Melatonin receptors in the ovary and intra-follicular fluid adjust sex steroid secretion at different phases of ovarian follicular maturation. Moreover, melatonin is a strong antioxidant and an effective free radical scavenger, which protects ovarian follicles during follicular maturation.

  Objective

  In this paper, we conducted a literature review and the summary of the current research on the role of melatonin in PCOS.

  Materials and Methods

  Electronic databases including PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus, and Reaxys were searched from their inception to October 2018 using the keywords ″Melatonin″ AND ″Polycystic ovary syndrome" OR "PCOS.″

  Results

  Based on the data included in our review, it was found that the administration of melatonin can improve the oocyte and embryo quality in PCOS patients. It may also have beneficial effects in correcting the hormonal alterations in PCOS patients.

  Conclusion

  Since metabolic dysfunction is the major finding contributing to the initiation of PCOS, melatonin can hinder this process via its improving effects on metabolic functions.

  Keywords: Hyperandrogenism, Infertility, Melatonin, PCOS
 • Farahnaz Farnia, Abbas Aflatoonian, Athareh Kalantari* Pages 883-890
  Background

  Preoperative anxiety is a common event in patients expecting surgery. Education can play an important role in reducing the negative effects of anxiety on the response to treatment. Therefore, identifying the appropriate method is important.

  Objective

  The aim of this study was comparing the effects of nursing versus peer-based education on the preoperative anxiety in infertile women.

  Materials and Methods

  In this clinical trial, 198 eligible infertile women were randomized into three groups (n= 66/each): the nurse-educated, peer-educated, and the controls. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory was filled out by all participants for measuring the patient anxiety at the time of hospital admission and prior to surgery. Participants in the nurse-educated and peer-educated groups received a group education program by a nurse or peer, respectively, after the initial completion of the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory.

  Results

  The mean score anxiety was 44.47, 46.92, and 42.60 at the time of hospital admission and 39.38, 41.06, and 43.42 prior to surgery in nurse-educated, peer-educated, and the control groups, respectively. There was a significant difference in the mean score of anxiety in each group before and after the intervention (p < 0.0001). However, the difference between the groups was not significant.

  Conclusion

  Our findings demonstrate that nursing and peer education programs both reduce the preoperative anxiety. Hence, optimal use of the peer's potential regarding the compensation for staff shortage for preoperative education as well as investigating the effect of individual education is suggested for further studies.

  Keywords: Education, Infertility, Preoperative anxiety, Nurse, Peer
 • Fatemeh Akyash, Somayyeh Sadat Tahajjodi, Ehsan Farashahi Yazd, Fatemeh Hajizadeh Tafti, Fatemeh Sadeghian Nodoushan, Jalal Golzadeh, Hassan Heidarian Meimandi, Harry Moore, Behrouz Aflatoonian* Pages 891-906
  Background

  Cell banking of initial outgrowths from newly derived human embryonic stem cells (hESCs) requires an efficient freezing method. Vitrification is used for the preservation of gametes and early embryos in assisted reproduction techniques (ART). Moreover, vitrification was applied for cryopreservation of hESCs using open pulled straws.

  Objective

  To derive and characterize new hESC lines and then use Cryotech and Cryowin tools for their vitrification.

  Materials and Methods

  Human ESC lines were generated in a microdrop culture system using mouse embryonic fibroblasts (MEFs) as the feeder layer; this was later scaled up using both MEFs and Yazd human foreskin fibroblasts batch 8 (YhFF#8). To bank the cell lines, master cell banks of 100 Cryotech and Cryowin tools were produced for each individual cell line using the vitrification method; flasks of hESC lines were also cryopreserved using a conventional slow-freezing method.

  Results

  The pluripotency of cell lines was assessed by their expression of pluripotency-associated genes (OCT4/POU5F1, NANOG, and SOX2) and markers such as SSEA4, TRA-1-60, and TRA-2-49. Their in vitro capacity to differentiate into germ layers and germ cells using embryoid body (EB) formation and monolayer culture was assessed by screening the expression of differentiation-associated genes. The chromosomal constitution of each hESC line was assessed by G-banding karyotyping.

  Conclusion

  Cryotech and Cryowin tools used to vitrify new hESCs at an early stage of derivation is an efficient method of preserving hESCs.

  Keywords: Derivation, Human embryonic stem cells, Human foreskin fibroblast, Microdrop, Vitrification
 • Masoud Najafi, Mohsen Cheki*, Peyman Amini, Abdolreza Javadi, Dheyauldeen Shabeeb, Ahmed Eleojo Musa Pages 907-914
  Background

  Testis is one of the most sensitive organs against the toxic effect of ionizing radiation. Exposure to even a low dose of radiation during radiotherapy, diagnostic radiology, or a radiological event could pose a threat to spermatogenesis. This may lead to temporary or permanent infertility or even transfer of genomic instability to the next generations.

  Objective

  In this study, we evaluated the protective effect of treatment with three natural antioxidants; resveratrol, alpha lipoic acid, and coenzyme Q10 on radiation-induced spermatogenesis injury.

  Materials and Methods

  30 NMRI mice (6-8 wk, 30 ± 5 gr) were randomly divided into six groups (n=5/each) as 1) control; 2) radiation; 3) radiation + resveratrol; 4) radiation + alpha lipoic acid; 5) radiation + resveratrol + alpha lipoic acid; and 6) radiation+ Q10. Mice were treated with 100 mg/kg resveratrol or 200 mg/kg alpha lipoic acid or a combination of these drugs. Also, Q10 was administered at 200 mg/kg. All treatments were performed daily from two days before to 30 min before irradiation. Afterward, mice were exposed to 2 Gy 60Co gamma rays; 37 days after irradiation, the testicular samples were collected and evaluated for histopathological parameters.

  Results

  Results showed that these agents are able to alleviate some toxicological parameters such as basal lamina and epididymis decreased sperm density. Also, all agents were able to increase Johnsen score. However, they could not protect against radiation-induced edema, atrophy of seminiferous tubules, and hyperplasia in Leydig cells.

  Conclusion

  This study indicates that resveratrol, alpha-lipoic acid, and Q10 have the potential to reduce some of the side effects of radiation on mice spermatogenesis. However, they cannot protect Leydig cells as a source of testosterone and seminiferous tubules as the location of sperm maturation.

  Keywords: Radiation, Spermatogenesis, Resveratrol, Alpha-lipoic acid, Coenzyme Q10
 • Alamtaj Samsami, Leila Ghasempour*, Sara Davoodi, Shaghayegh Moradi Alamdarloo, Jamshid Rahmati, Ali Karimian, Hamide Homayoon Pages 915-922
  Background

  The endometrial preparation with stimulating natural cycles for frozen embryo transfer (FET) have benefits like lower cost and ease of use.

  Objective

  Comparing the clinical outcome of letrozole versus hormone replacement (HR) for endometrial preparation in women with normal menstrual cycles for FET in artificial reproduction techniques.

  Materials and Methods

  A total of 167 participants who had frozen embryos and regular ovulatory cycles were randomly divided into two groups for endometrial preparation. One group (82 women) was stimulated with letrozole 5mg/day and the other group (85 women) was hormonally stimulated by oral estradiol valerate (2 mg three times a day). All participants were followed serially by ultrasonography. Any patient who did not reach optimal endometrial thickness was excluded from the study. Implantation, biochemical and clinical pregnancy and abortion rate were reported.

  Results

  There was no significant difference in the mean age, duration, and primary or secondary infertility, cause of the infertility, number, and quality of transferred embryos between the groups. The mean estradiol level on the day of transfer was 643 ± 217 in the HR group and 547 ± 212 in the letrozole group (P = 0.01), which was significantly different. The clinical pregnancy rate was 38.7 in the letrozole group, higher than the HR group (25.3) but not significantly different (P=0.06).

  Conclusion

  For endometrial preparation in women with a normal cycle, letrozole yields higher pregnancy rate although it is not significant; due to its cost, ease in use, and lower side effects, letrozole is a good choice.

  Keywords: Letrozole, Hormone replacement, Endometrial, Preparation, Frozen, Embryo
 • Shokouhosadat Miralaei, Mahnaz Ashrafi*, Arezoo Arabipoor, Zahra Zolfaghari, Saeideh Taghvaei Pages 923-928
  Background

  Treatment-resistant thin endometrium (TTE) during in-vitro fertilization is a relatively uncommon and challenging problem.

  Objective

  The primary aim of the study was to assess the TTE rate during frozen embryo transfer (FET) cycles and the secondary aim was to evaluate the effect of intrauterine instillation of granulocyte colony stimulating factor (G-CSF) in these cases.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, all of the women who underwent FET cycles with hormonal endometrial preparation in Royan Institute from June 2015 to March 2018 were evaluated and all of the cases with TTE diagnosis (endometrial thickness < 7 mm after using high doses of estradiol) were included. In the eligible cases, 300 μgr of G-CSF was infused intrauterine. If the endometrium had not reached at least a 7-mm, a second infusion was prescribed within 48 hr later.

  Results

  During the study, 8,363 of FET cycles were evaluated and a total of 30 infertile patients (0.35%) with TTE diagnosis were detected. Finally, 20 eligible patients were included. The changes of endometrial thickness after G-CSF therapy were significant (p< 0.001); however, the endometrial thickness did not reach 7 mm in nine patients (45%) and the embryo transfer was canceled.

  Conclusion

  It was found that the rate of TTE during the FET cycle is very low and intrauterine perfusion of G-CSF has a potential effect to increase the endometrial thickness in these patients; however, the rate of cancellation was still high and poor pregnancy outcomes were observed.

  Keywords: Granulocyte colony-stimulating factor, Cryopreservation, Embryo transfer, Endometrial diseases
 • Bishista Bagchi, Siddhartha Chatterjee*, Rajib Gon Chowdhury Pages 929-934
  Background

  Latent Female Genital tuberculosis (FGTB) or tubercular infestation is prevalent in Southeast Asia and even the presence of tubercular bacilli in the genital tract is becoming an important factor for reproductive failure. An immature endometrium becomes non-receptive, preventing implantation or rejection of implanted embryo in early months, resulting in recurrent pregnancy loss (RPL) in association with other factors.

  Objective

  To detect the underlying causes of RPL in addition to the proven causes like uterine cavity defects, thrombophilia, chromosomal abnormalities, etc.

  Materials and Methods

  317 women with RPL, enrolled over a period of 60 months (January 2014 to December 2018) conducted at Calcutta Fertility Mission in the present study. They were grouped in A, B, and C and undergone routine tests for the same along with the PCR test with an endometrial aspirate.

  Results

  Patients with only latent FGTB (Group A), patients with FGTB and associated factors (Group B), and patients with other causes of RPL (other than latent FGTB) (Group C) were34.4%, 42.3%, and 23.3% respectively. About 29.36%, 47.01%, and 21.62%of the patients had achieved pregnancy in Group A, B, and C, respectively. The rate of miscarriage was high in both Groups A and B, affected with latent FGTB, and live-birth was higher (75%) in Group C that did not have tubercular involvement of the genital tract.

  Conclusion

  The tubercular infestation or latent FGTB as per our study appears to be a very important cause of RPL in patients with recurrent “unexplained” miscarriage. It should be treated adequately at an early stage to prevent permanent damage to pelvic organs and restore reproductive health in women.

  Keywords: Female genital tuberculosis, Recurrent pregnancy loss, Endometrium, Implantation
 • Zeinab Oshrieh, Afsaneh Keramat, Mohammad Shariati, Najmeh Tehranian*, Elham Ebrahimi, Mohammad Effatpanah Pages 935-944
  Background

  Childbearing motives are considered as the primary stimulus of fertility and the importance of making fertility decisions in humans.

  Objective

  The aim of this study is to determine the effect of a new form of interactional program on the childbearing motives of students.

  Materials and Methods

  According to a well-defined, single-blind randomized controlled trial, we selected eight government schools in Tehran. Students in the age range of 7-12 yr and 16-18 yr (130 students in each school with a total number of 260) were selected for a series of intervention from storytelling to free discussion on a special subject through the concept of hidden curriculum. We evaluate the outcome with pretest-posttest based on the Miller childbearing motives questionnaire. One month after the last intervention, final evaluation took place.

  Results

  The findings showed that after an intervention conducted in the best way, all positive scores were promoted while the negative ones declined. One the other hand, no matter what really the participant’s groups were, their total intention score got better. In this way, the total positive scores were significantly increased in the intervention groups (p = 0.000) Also, the students in high school significantly improved in positive scores and the negative score decreased in them.

  Conclusion

  This study showed that the fundamental childbearing motives even with small interventions can be improved. Our intervention could improve the positive childbearing motives among school girls. In this regard, the role of some confounding factor such as the role of some confounding factors such as religious beliefs in family, maternal education is most important.

  Keywords: Childbearing, Motive, School, Adolescents, Intention
 • Firoozeh Ahmadi*, Fattaneh Pahlavan, Fariba Ramezanali, Farnaz Akhbari Pages 945-950
  Background

  Interstitial Ectopic Pregnancy (IEP) is an uncommon type of ectopic pregnancy with the risk of rupturing and bleeding. The incidence of IEP is about 2-4% of all EPs. The diagnosis and management are challenging. We present a well-timed and managed case of IEP.

  Case

   The case was a 37-yr-old woman presented at the Royan Institute with a chief complain of sudden onset of pelvic pain and moderate vaginal bleeding, three weeks after her positive pregnancy test. She had got pregnant with in-vitro fertilization procedure. She was admitted for a two-dimensional ultrasound (2DUS). The 2DUS findings showed a gestational sac with live embryo and yolk sac which was located high in the fundus and eccentric to the endometrium. The suspicion of IEP rose after the 2DUS findings, the confirmation of further diagnosis was then done by three-dimensional ultrasound, and the treatment was done by laparoscopy. The patient underwent laparoscopic left corneal resection. She was discharged after two days and her β-hCG achieved complete resolution (< 5 mIU/mL) after two weeks’ follow-up.

  Conclusion

  According to the life-threatening complications that are associated with IEP, acquaintance and suspicion about IEP is important. Specified information that obtained by three-dimensional ultrasound could be useful for exact locating and detection.

  Keywords: Pregnancy, Ectopic, Diagnostic, Ultrasound, Laparoscopic assisted surgery