فهرست مطالب

دستاوردهای روانشناختی - سال بیست و ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد جواد بگیان کوله مرز، جهانگیر کرمی*، خدامراد مومنی، عادله الهی صفحات 1-26
  این پژوهش باهدف اثربخشی یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش واکنش پذیری شناختی و انگیزه های اقدام به خودکشی در افراد اقدام کننده انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس-آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی افراد 16 تا 40 ساله اقدام کننده به خودکشی به روش مسمومیت دارویی در فاصله ماه های مهر تا بهمن سال 1396 به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه تشکیل دادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 26 نفر از افراد اقدام کننده به خودکشی و داوطلب شرکت در مداخله بودند، که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش 14 جلسه درمان یکپارچه رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت ورز را دریافت کردند. آزمودنی های گروه های آزمایشی و گواه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه های واکنش پذیری شناختی و انگیزه برای اقدام به خودکشی پاسخ دادند. پس از جمع آوری داده ها به منظور رعایت جوانب اخلاقی، برای اعضای گروه لیست انتظار 10 جلسه مشاوره گروهی برگزار شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) نشان داد که درمان یکپارچه بر واکنش پذیری و انگیزه اقدام به خودکشی اثربخش است. توجه به نتایج به دست آمده مبنی بر اثربخشی یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر کاهش مولفه های واکنش پذیری شناختی و انگیزه های اقدام به خودکشی می توان از این مداخله در کنار درمان دارویی و دیگر درمان های مبتنی بر شواهد برای افراد اقدام کننده به خودکشی به عنوان روش درمانی مفید و مکمل استفاده نمود.
  کلیدواژگان: یکپارچه سازی رفتاردرمانی دیالکتیکی مبتنی بر ذهن شفقت ورز ، واکنش پذیری شناختی، انگیزه های اقدام به خودکشی
 • مهدیه رحمانیان*، حسین زارع، امیر پورکاشانی صفحات 27-48
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان و تبیین تفاوت این دو روش آموزشی در اصلاح باورهای غیرمنطقی و سبک های تصمیم گیری دختران نوجوان انجام شد.

  روش

  در این پژوهش از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. نمونه پژوهش حاضر شامل 34 دانش آموز دختر پایه دوم تا سوم مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-95 دبیرستان های شهر فردیس بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز (1969) است. برای آموزش مبتنی بر تحلیل رفتارمتقابل از بسته آموزش جونز و استوارت (1987) و برای آموزش تنظیم هیجان از مدل گراس (2015) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد هر دو رویکرد تحلیل رفتارمتقابل و آموزش تنظیم هیجان بر باورهای غیرمنطقی و سبک های تصمیم گیری نوجوانان موثر است (01/0≥P)؛ اما تفاوت معناداری در میزان اثربخشی بین تحلیل رفتار متقابل و آموزش تنظیم هیجان مشاهده نشد.

  نتیجه‏ گیری

  آموزش تحلیل رفتارمتقابل و تنظیم هیجان می توانند بر کاهش باورهای غیر منطقی موثر بوده و سبک تصمیم گیری منطقی را افزایش داده و باعث کاهش سبک تصمیم گیری وابسته و اجتنابی شوند.

  کلیدواژگان: تحلیل رفتارمتقابل، تنظیم هیجان، باورهای غیرمنطقی، سبک های تصمیم گیری
 • فریده نرگسی، علی فتحی آشتیانی*، ایران داودی، عماد اشرفی صفحات 49-66

  درمان فراتشخیصی یکپارچه از جمله درمانهای جدید روان شناسی است که اثر آن بر بسیاری از متغیرهای روان شناسی تایید شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر حساسیت اضطرابی، تحمل پریشانی و علائم وسواسی-اجباری در افراد دچار اختلال وسواسی-اجباری بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش،30 نفر از بیماران دارای اختلال وسواسی-اجباری شهر سنندج به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (9 زن و 6 مرد) و کنترل (9 زن و 6 مرد) جایگزین شدند. جلسات درمان هفته ای یک جلسه به مدت 60 دقیقه طی 12 هفته متوالی برگزار شد. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون پس آزمون از پرسشنامه های مقیاس حساسیت اضطرابی (Reiss,1986)، پرسشنامه تحمل پریشانی (Simons & Gaher, 2005) و پرسشنامه وسواس ییل براون (Goodman, 1986) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج MANOVA نشان داد که بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0 p<و 634/4F =). یافته ها نشان داد که درمان فراتشخیص بر کاهش حساسیت اضطرابی و علائم وسواسی اجباری و افزایش تحمل پریشانی در افراد دارای اختلال وسواسی-اجباری موثر است (). بر اساس یافته ها درمان فراتشخیصی یکپارچه باعث کاهش حساسیت اضطرابی و علائم وسواسی-اجباری و افزایش تحمل پریشانی در افراد دارای اختلال وسواسی-اجباری استفاده شد.

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی-اجباری، تحمل پریشانی، درمان فراتشخیصی یکپارچه، حساسیت اضطرابی، علائم وسواسی-اجباری
 • بهار شایق بروجنی، غلام رضا منشئی*، ایلناز سجادیان صفحات 67-88
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور با آموزش تنظیم هیجان بر پرخاشگری و اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال دوقطبی نوع II بود .روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در اجرای آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری استفاده شد جهت دستیابی به اهداف پژوهش، 45 دختر با اختلال دو قطبی نوع II با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و بر اساس ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (15 نفر) و یک گروه گواه (15 نفر) قرار گرفتند. دختران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع II گروه های آزمایش در 8 جلسه 60 دقیقه ای در برنامه های مداخله ای درمان ذهن آگاهی نوجوان محور بوردیک و آموزش تنظیم هیجان گراس و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه های پرخاشگری آیزنگ، گلین ویلسون و اضطراب بک قبل و بعد از مداخله برای شرکت کنندگان اجرا گردید. نتایج. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغییری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مداخله های آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور و آموزش تنظیم هیجان در کاهش پرخاشگری و اضطراب در نوجوانان دختر مبتلا به اختلال دوقطبی نوع II موثراست، و آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور اثربخش تر از آموزش تنظیم هیجان بر اضطراب و پرخاشگری است.
  کلیدواژگان: پرخاش گری، اضطراب، اختلال دوقطبی نوع II، آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور، آموزش تنظیم هیجان
 • حسین واعظ، یدالله زرگر*، عبدالزهرا نعامی، تقی دوست قرین، مهناز مهرابی زاده هنرمند صفحات 89-112
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نخست به طور تصادفی از 4 ناحیه، 2 ناحیه انتخاب گردید؛ سپس از مدارس هر ناحیه 4 مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) و از هر مدرسه یک کلاس و از هر کلاس به تصادف 10 نفر انتخاب شدند. در نهایت 80 نفر از دانش آموز با توجه به دو ملاک در دو گروه آزمایشی (20 دختر و 20 پسر) و دو گروه کنترل (20 دختر و 20 پسر) به عنوان نمونه نهایی انتخاب و به همراه خانواده در مداخله شرکت کردند. دانش آموزان به همراه اعضای خانواده در مداخله گروه آموزشی برنامه همکاری خانه و مدرسه به مدت 8 جلسه 150 دقیقه ای به مدت دو ماه شرکت نمودند. در این مطالعه از پرسشنامه های دموگرافیک و مشکلات رفتاری کودکان گودمن استفاده شد. کاربندی آزمایشی به مدت دو ماه اجرا شد و دو ماه بعد از پس آزمون، آزمون پیگیری گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که برنامه همکاری خانه و مدرسه در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان موثر بوده است. همچنین، کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان در مرحله پیگیری تداوم داشته است.
  کلیدواژگان: برنامه همکاری، خانه و مدرسه، مشکلات رفتاری
 • حسن سلیمانی راد*، عباس ابوالقاسمی، ایرج شاکری نیا صفحات 113-136
  مقدمه
  اختلال انفجاری متناوب، در بافت اجتماعی و در پاسخ به محرک های اجتماعی ظاهر می شود. احتمالا، پردازش محرک های اجتماعی و پاسخ به آنها در بافت های اجتماعی مختلف، در این اختلال نقشی مهمی داشته و بر بروز نشانه های آن تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر شناخت اجتماعی در نوجوانان دارای اختلال انفجاری متناوب است.
  روش
  پژوهش حاضر، ازنوع آزمایش میدانی با طرح پیش آزمون - پس آزمون است. تعداد 38 نفر دانش آموز دارای اختلال انفجاری متناوب با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. دو گروه در ابتدا و انتهای پژوهش، به پرسشنامه غربالگری اختلال انفجاری متناوب و داستان های اجتماعی پاسخ دادند. گروه آزمایش طی 10 جلسه، هر هفته یک جلسه، تحت مداخله درمان رفتارشناختی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل آنکووا نشان داد درمان رفتارشناختی بر بهبود شناخت اجتماعی و کاهش نشانه های اختلال انفجاری متناوب اثربخش بوده است. درمان رفتارشناختی بر بهبود مراحل رمزگردانی سرنخ ها، بازنمایی و تفسیر اطلاعات، و گزینش پاسخ اثربخش بوده است. اما بر مراحل روشن کردن اهداف و جستجوی پاسخ های ممکن، تاثیری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با استفاده از تدابیر درمان شناختی-رفتاری و تعمیم آن به بافت های اجتماعی مختلف، بتوان شناخت اجتماعی افراد دارای اختلال انفجاری متناوب را بهبود بخشید که به عنوان ظرفیتی مهاری، برای جلوگیری از بروز نشانه های این اختلال در بافت های اجتماعی عمل کند.
  کلیدواژگان: اختلال انفجاری متناوب، درمان شناختی-رفتاری، شناخت اجتماعی
 • سعید آریاپوران*، شیما عباسی، جواد کریمی صفحات 137-158
  زنان مبتلا به چاقی در معرض مشکلات روانشناختی زیادی قرار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی زنان مبتلا به چاقی بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی (پیش آزمون-پس-آزمون با گروه گواه) بود. دراین پژوهش، همه زنان مبتلا به چاقی (106 زن) به صورت سر شماری مورد ارزیابی روانشناختی قرار گرفتند. از میان آنها 48 نفر دارای نشانه های اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی نامطلوب بودند که از میان آنها 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه های اضطراب اجتماعی و روابط چندبعدی بدن- خود استفاده شد. برای گروه آزمایش 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد آموزش داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چندمتغیری (مانکوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی و بهبود تصویر بدنی در زنان چاق اثرگذار بوده است (01/0>p). براساس یافته ها استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهبود اضطراب اجتماعی و تصویر بدنی نامطلوب در زنان مبتلا به چاقی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، تصور بدنی، چاقی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • نیما اسدزاده، بهنام مکوندی*، پرویز عسکری، رضا پاشا، فرح نادری صفحات 159-178
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیری که در سال 1396 به کلینیک های درمانی روان شناختی شهر اهواز مراجعه کرده بودند که با روش نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به روش گمارش تصادفی ساده در گروه آزمایشی و گروه گواه قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع تجربی پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس سازگاری اجتماعی ویسمن و پیکل، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس خودانتقادی گیلبرت و همکاران استفاده شد. مداخله واقعیت درمانی بر روی گروه آزمایشی در 8 جلسه 120 دقیقه ای به مدت دو ماه اجرا گردید. پس از پایان مداخله، از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که واقعیت درمانی بر بهزیستی روان شناختی و خودانتقادی در مراجعین مبتلا به اضطراب فراگیر تاثیر داشت اما، این مداخله بین گروه آزمایشی و گروه گواه از نظر سازگاری اجتماعی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، اضطراب، سازگاری اجتماعی، بهزیستی روان شناختی، خودانتقادی
 • قاسم آهی*، فتح الله حسن زاده، سمانه سادات جعفر طباطبایی صفحات 179-198

  یافته های پژوهشی نشان می دهد دختران نوجوان برای ابتلا به شکل های متنوع رفتارهای خوردن مستعدند زیرا آن ها به چالش های مربوط به اندازه، شکل و ظاهر فیزیکی حساس هستند. این پژوهش باهدف بررسی نقش شرم، خود دلسوزی و عدم تحمل بلاتکلیفی در آسیب شناسی نگرش های خوردن دانش آموزان دختر انجام شد. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل داد. با توجه به حجم جامعه و بر مبنای استفاده از جدول کرجسی/مورگان حجم نمونه 259 برآورد شد. برای گردآوری داده ها از مقیاس شرم از تصویر بدنی دیورت و همکاران (2015)، مقیاس شرم از دیگران متیوس و همکاران (2015)، مقیاس خود دلسوزی رایس و همکاران (2011)، مقیاس تحمل ناپذیری بلاتکلیفی کارلتون و همکاران (2007) و پرسشنامه نگرش های خوردن گارنر و همکاران (1979) استفاده گردید. برای بررسی فرضیه های پژوهش تحلیل رگرسیون چندگانه بکار رفت. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که شرم از تصویر بدنی، خوددلسوزی سازگارانه و شرم از دیگران در پیش بینی نگرش های خوردن نقش دارند و روی هم 32 درصد از واریانس این نگرش ها را تبیین کردند، اما خوددلسوزی ناسازگارانه و عدم تحمل بلاتکلیفی در تبیین این ارتباط نقشی نداشت. این یافته ها بر نقش تسهیل کننده توانایی های خود دلسوزی و اثرات بیماری زای شرم از تصویر بدنی و شرم از دیگران در نگرش های خوردن دانش آموزان تاکید دارد.

  کلیدواژگان: نگرش های خوردن، شرم، خود دلسوزی عدم تحمل بلاتکلیفی
 • محمد مهدی سهرابی فرد، مسلم سیاهپوش منفرد، شهلا کرایی*، کلثوم کریم نژاد صفحات 199-218
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی فراشناخت درمانی بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب دانش آموزان پسر دوره ی دوم مقطع متوسطه ی شهرستان خرم آباد بود. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون به همراه پیگیری با دو گروه آزمایش و کنترل بود. نمونه ی آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان مدارس شهر خرم آباد بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش در معرض 7 جلسه ی فراشناخت درمانی ولز قرار گرفتند. ابزار پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (1990) و پرسشنامه ی اضطراب بک (1988). هر دو گروه در سه مرحله ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری مورد ارزشیابی قرار گرفتند. داده-های گردآوری شده با تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که فراشناخت درمانی ولز بر افزایش شادکامی و کاهش اضطراب موثر است و این نتیجه در مرحله پیگیری پایدار بود.
  کلیدواژگان: درمان فراشناخت ولز، شادکامی، اضطراب، دانش آموزان پسر
 • زهرا سلیمانی، مجید غفاری*، فرشته باعزت صفحات 219-242
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. این مطالعه در چارچوب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 96-1395 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اجرای آزمون مشکلات یادگیری کلورادو و در نظر گرفتن نمره ی بهره ی هوشی از طریق روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو (CLDQ)، نسخه دوم آزمون هوشی وکسلر برای کودکان و سیاهه خود-پنداره تحصیلی. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس آمیخته و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که واقعیت درمانی گروهی منجر به افزایش معنی دار نمرات مولفه های خود-پنداره تحصیلی در مراحل پس آزمون و پیگیری، در گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه گردید (05/0 < p). بر اساس یافته های پژوهش حاضر، توصیه می گردد واقعیت درمانی گروهی به منظور پیشگیری از آسیب های تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، اختلال یادگیری خاص، خود-پنداره تحصیلی، دانش آموز
 • ذکرالله مروتی*، روح الله یادگاری صفحات 243-262

  مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله ای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی چکیده: هدف این پژوهش مقایسه دانشجویان وابسته به گوشی همراه و عادی از لحاظ احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابله ای بود که با طرح علی-مقایسه ای صورت گرفت. جامعه پژوهش همه دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه زنجان در سال 1397- 1396بودند، که به روش تصادفی چند مرحله ای، نمونه ای شامل 70 نفر دانشجوی وابسته به گوشی همراه و عادی (35 نفر وابسته به گوشی همراه و 35 نفر عادی) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس اعتیاد به گوشی همراه کوهی، پرسشنامه احساس تنهایی راسل، و پرسشنامه خودکارامدی مقابله ای چسنی و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند راهه (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که احساس تنهایی و خودکارامدی مقابله ای در دانشجویان وابسته به گوشی همراه به ترتیب بیشتر و کمتر از دانشجویان عادی است. شاخص F در احساس تنهایی 45/18 و در خودکارآمدی مقابله ای 64/31 به دست آمد. به طور کلی، بین دانشجویان وابسته به گوشی همراه و عادی از لحاظ احساس تنهایی و خودکارامدی مقابله ای تفاوت معنی داری (01/0>p) وجود دارد. کلید واژه ها: احساس تنهایی، خودکارامدی مقابله ای، دانشجوی وابسته به گوشی همراه.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، خودکارامدی مقابله ای، دانشجوی وابسته به گوشی همراه
|
 • Mohammadjavad Bagean Koulemarz, Jahangir Karami *, Khodamorad Momeni, Adele Elahi Pages 1-26
  Abstract This research carried out with the aim of the effectiveness of integration Dialectical Behavior Therapy based on compassionate mind on reduction of cognitive reactivity and motivations for suicide attempts in people attempted suicide. In this study the experimental study method was used with the design of pretest- posttest control groups. The statistical sample of this study consisted of 26 suicide attempters who volunteered participating in the intervention that were selected by random sampling method and were assigned randomly into two experimental and control groups. The experimental group received 14 sessions of integration of Dialectical Behavior Therapy based on compassionate mind. The subjects of the experimental and control groups in the pretest and posttest stages completed the Cognitive Reactivity Questionnaire and Inventory of Motivations for Suicide Attempts. In order to follow the ethical considerations, 10 group counseling sessions were held for the group members of waiting list. The gathered data were analyzed applying the software of SPSS-21 and in the method of Univariate covariance (ANCOVA). The results of Univariate covariance analysis (ANCOVA) indicated that the integration Therapy effective on cognitive reactivity and motivations for suicide attempts (P ≤ 0.001). According to the results obtained on effectiveness of the integration of Dialectical Behavior Therapy based on compassionate mind on reduction of the components of cognitive reactivity and motivations for Suicide attempts, this intervention can be used along with the Medical treatment and other evidenced based treatments for people attempted suicide as a useful and complementary therapeutic method.
  Keywords: Dialectical Behavior Therapy based on compassionate mind, cognitive Reactivity, Motivations for Suicide Attempts
 • Mahdieh Rahmanian *, Hossein Zare, Amir Pour Kashani Pages 27-48
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effect of transactional analysis and emotion regulation interventions and to explain the differences between these two method on irrational beliefs and decision-making styles of female adolescent.

  Method

  In this research a qausi-experimental method was used with pre-test and post-test design with control group. The sample of this study consisted of 34 female students from 2nd to 3rd grade who were studying in high schools in Fardis during academic year of 2016-2017. They were selected through convenience sampling and randomly assigned to three groups. The research instruments were Scott & Bruce’s general decision making styles questionnaire (1995) and Jones’ irrational beliefs scale (1969). Transactional analysis was trained based on Jones and Stewart (1987) training package and Gross (2015) model was used for emotion regulation intervention.

  Results

  The results showed that both approach, i.e. transactional analysis and emotion regulation were effective on adolescent irrational beliefs and decision making styles improvement (P<0.01). However, there was no significant difference in effectiveness of the two interventions on those variables.

  Conclusion

  The results showed that transactional analysis and emotion regulation can be effective on reducing irrational beliefs and dependent and avoidant decision making style. Also increase the rational decision making style in adolescents.

  Keywords: transactional analysis, emotion regulation, irrational beliefs, Decision making style
 • Farideh Nargesi, Ali Fathiashtiani *, Iran Davodi, Emad Ashrafi Pages 49-66

  Transdiagnostic treatment is one of the new therapies that the effect of it on many psychological variables has been established. The purpose of the current study was to examine the effectiveness of Transdiagnostic treatment on anxiety sensitivity, distress tolerance and obsessive-compulsive symptoms in individuals with obsessive-compulsive disorder. The research method was experimental (pretest, posttest with control group). In this research, 30 patients with obsessive-compulsive disorder randomly assigned to experimental (6 males and 9 female) and control (6 males and 9 female) groups Anxiety Sensitivity Scale (ASI-R), the Distress Tolerance Questionnaire (DTS) and The Yale–Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS) were used for collecting the data. Transdiagnostic treatment was administered to experimental group, in 12 one-hour sessions. The data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA). The results indicated that the Transdiagnostic treatment is effective in decreasing Anxiety Sensitivity and obsessive-compulsive symptoms and increasing the Distress Tolerance. According to the results, Transdiagnostic treatment was suggested for improving the Distress Tolerance and Anxiety Sensitivity and obsessive-compulsive symptoms in individuals with obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: anxiety sensitivity, distress tolerance, obsessive-compulsive disorder, obsessive-compulsive symptoms, Unified Transdiagnostic
 • Bahar Shayegh Borojeni, Gholamreza Manshaee *, Ilnaz Sajjadian Pages 67-88
  The present study aimed to compare the effectiveness of teen-centric mindfulness education with emotion regulation education on aggression and anxiety in adolescent girls with type II bipolar disorder. The study employed a pre-test, post-test and follow-up quasi-experimental research design. The participants consisted of all adolescent girls with type II bipolar disorder who referred to Al-Zahra hospital of Isfahan. A total of 45 girls with type II bipolar disorder were selected using voluntary sampling method and based on inclusion and exclusion criteria. They were randomly divided into two experimental and one control group (each group was 15 participants). The participants responded to Eysenck and Glenn Wilson's Aggression Questionnaire and Beck Anxiety Inventory (BAI) before and after the intervention and 45 days later in the follow-up phase. One of the experimental groups was treated with Bordic-Package Teen-Centric Mindfulness, and the other underwent Grass Emotion regulation teaching. The results indicated that teen-centric mindfulness training and emotion regulation education were effective on decreasing aggression and anxiety in adolescent girls with type II bipolar disorder in post-test and follow up stages. Teen-centric mindfulness education was more effective than emotion regulation education (P<0.001). Therefore, the results can be used to reduce aggression and anxiety in adolescent girls with type II bipolar disorder.
  Keywords: Aggression, Anxiety, Bipolar disorder II, Teen-centric mindfulness education, Emotion regulation education
 • Hossein Vaez, Yadollah Zargar *, Abdolzahra Naami, Taghi Doostgharin, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand Pages 89-112
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Family and Schools Together program on reducing the behavioral problems of primary school students in Ahvaz. This research was experimental with pre-test, post-test and follow up with control group. First, 80 primary school students (40 girls and 40 boys) were selected by multi-stage cluster sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. Students, along with family members, participated in Family and Schools Together program for 8 sessions of 150 minutes for two months. In this study, a demographic and Goodman Children's Problems questionnaires were used. The experimental design was run for two months and two months after the post-test, a follow-up test was carried out. The results of the data analysis indicated that Family and Schools Together program has been effective in reducing student behavioral problems. Also, reducing the behavioral problems of children in the follow up phase has continued.
  Keywords: family, schools, together, behavioral problems
 • Hasan Soleimani Rad *, Abas Abolghasemi, Iraj Shakerinia Pages 113-136
  Introduction
  Intermittent explosive disorder appears in the social context and in response to social stimuli. Probably, processing social stimuli and responding to them in different social contexts, has an important role in this disorder and Affects its symptoms. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on social cognition in adolescents with intermittent explosive disorder.
  Method
  The present study is a field experiment with pretest-posttest design. The number of 38 students with intermittent explosive disorder were selected through Targeted sampling and They were randomly assigned to experimental and control groups. The two groups at the beginning and the end of the study responded to the questionnaire for screening of intermittent explosive disorder and social stories. During the ten sessions, the experiment group came under the intervention of behavioral cognitive therapy every week.
  Findings
  the results of ANCOVA analysis showed that behavioral cognitive therapy was effective on improving social cognition and reducing the symptoms of intermittent explosive disorder. Behavioral cognitive therapy has been effective on improving the steps of encoding signs, representing and interpreting information, and choosing response. But there was no effect on the steps involved in clarifying the objectives and in finding possible answers.
  Result
  It seems that by using Cognitive-Behavioral Therapy and generalizing them to various social tissues, it is possible to improve the social cognition of people with Intermittent explosive disorder that act as an inhibitory capacity to prevent the symptoms of this disorder in social tissues.
  Keywords: Intermittent Explosive Disorder, Cognitive-behavioral therapy, Social Cognition
 • Saeed Ariapooran *, Shima Abbasi, Javad Karimi Pages 137-158
  Women with obesity are exposing to many psychological problems. The purpose of the current study was to examine the effectiveness of acceptance commitment therapy on social anxiety and body image in women with obesity. The research method was quasi-experimental (pre-test, post-test with control group). In this research, all women with obesity (106 women) were evaluated psychologically by census sampling method. 48 women among them had symptoms of social anxiety and undesirable body image and 30 of them randomly assigned in experimental and control groups. The Social Anxiety and Multidimensional Body -Self Relations Questionnaires were used for collecting the data. Acceptance Commitment Therapy was trained for experimental group in 8 sessions. Data were analyzed with Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA). Results indicated that acceptance commitment therapy has been effective on decreasing the social anxiety and improving the body image in women with obesity (p<0/01). According to results, acceptance commitment therapy was suggested for improving psychological problems (spatially social anxiety and body image) in women with obesity.
  Keywords: acceptance commitment therapy, body image, obesity, social anxiety
 • Nima Asadzadeh, Behnam Makvandi *, Parviz Askari, Reza Pasha, Farah Naderi Pages 159-178
  Introduction Among the dimensions of psychiatric pathology, anxiety is considered as one of the most common psychiatric disorders. The purpose of this study was to determine the efficacy of reality-therapy on social adjustment, psychological well-being and self-criticism among people with generalized anxiety disorder. Method The methodology of this research is a pre-test-post-test with control group one. The statistical population included all people with anxiety disorder, who referred to Ahvaz psychological treatment clinics in 2017. A sample of 40 people were selected using a targeted sampling method from the population, and were randomly assigned to the experimental group and the control group. The average age of participants in the Reality Therapy group was 40.51 years and in the control group was 40.38 years. The inclusion criteria for entering the study was confirmation of generalized anxiety by using Beck test. Exclusion criteria was also not having consent to participate by subjects in any of research stages, or having a disorder other than anxiety, which is was asked as self-report and in the form of a general question of the subjects.
  Keywords: Reality therapy, generalized anxiety disorder, social adjustment, psychological well-being, self-criticism
 • Fathallah Hasanzade, Samanesadat Tabatabaii Pages 179-198

  Research findings show that adolescent girls are susceptible to develop various forms of eating behaviors, because they are sensitive to challenges related to size, shape and physical appearance. This study aimed to investigate the role of shame, self-Compassion and intolerance of uncertainty in pathology of eating Attitudes among female students. This study was descriptive and correlational and the statistical society of the study included all third year high school female students in Birjand in the academic year of 1395-1396. Given to the society volume and on the basis of krejcie-morgan sample size table, sample volume was assessed 259. data was collected by Body-image shame scale (Duarte et al, 2015), Other as shamer scale (Matos et al, 2015), short form of the Self-compassion scale (Raes et al, 2011), Intolerance of uncertainty scale (Carleton et al, 2007) and Eating attitude test (Garner et al, 1979). In order to examine the research hypotheses, multiple regression analysis was used. Multiple regression analysis showed that body-image shame, adaptive self-compassion and Shame from others predict eating Attitudes, but maladaptive self-compassion and Intolerance of Uncertainty did not play a role in explaining this relationship. These findings emphasize on the facilitating role of self-compassion abilities and pathogenic effects of shame in pathology of eating Attitudes.

  Keywords: eating Attitudes, shame, self-compassion, Intolerance of Uncertainty
 • Mohammad Mehdi Sohrabi Fard, Moslem Siahpoush, Shahla Koraei *, Kolsoum Kariminejad Pages 199-218
  The aim of the present study was to study of the effectiveness of metacognitive therapy on the increasing the happiness and the reducing the anxiety of the male Students of Secondary course of high Schools of Khoramabad city. The current research was semi-‎experimental with pre-test and post-test design and follow up with two groups of control and ‎experimental. The statistical sample consisted of 30 students of the highschools of Khoramabad city that were selected by multiphase cluster sampling method and randomly ‎were assigned to experimental and control groups. The experimental group received Wells' metacognitive therapy during 7 sessions. The study instruments consisted of Oxford Happiness Questionnaire (1990) and Beck Anxiety Inventory (1988). Both groups were evaluated in three stages: pre-test, post-test and follow-up. The collected data were analyzed using variance analysis with repeated measures. The results of statistical analysis indicated that Wells' metacognitive therapy is effective on increasing happiness and reducing anxiety and this result were stable in fallow up phase.
  Keywords: Wells metacognitive therapy, Happiness, Anxiety, male Students
 • Zahra Soleimani, Fereshteh Baezzat Pages 219-242
  The present study was an effort to investigate the effectiveness of reality therapy group counseling on academic self-concept of students with specific learning disorder. To this end, this study adopted a pre-test/post-test/follow-up semi-experimental design. Thirty female primary school fifth graders took part in this study, which was carried out in 2016-17 academic year in Babolsar, Iran. Based on the results of the Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ) and the participants' IQ scores, 15 participants were randomly assigned to the experimental group and 15 to the control group. The experimental group went through reality therapy group counseling for 8 sessions. The instruments used in the current study included the CLDQ, the second edition of Wechsler Intelligence Scale for Children, and the Academic Self-Concept Inventory. Adopting a mixed analysis of variance, the data were analyzed using SPSS-22 software. The findings of the study revealed that as a result of the reality therapy group counseling, the experimental group's academic self-concept post-test and follow-up scores were significantly higher than their control group counterpart (p < 0.05). Based on the findings of the present study, it is suggested that the reality therapy group counseling be used to prevent academic problems for students with specific learning disorder.
  Keywords: Reality therapy, specific learning disorder, academic self-concept, student
 • Zekrollah Morovati *, Rohollah Yadegari Pages 243-262

  Comparison of loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students Abstract: The purpose of this study was to compare loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students, and design of ex post facto. The statistical population of this research included all female college students in University of Zanjan during the academic year of 1396-1397. The participants of this study were 70 students (35 in cell phone addicted and 35 normal group), who were selected by multi stage randomly. The instruments used in this study were koo hy cell phone addictive Scale, UCLA loneliness scale of russel and chesney coping self-efficacy scale. The index of F in loneliness equal to 18/45 and in self-efficacy equal to 31/64 The results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) showed that there were significant differences (P<0/01) between loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college students. Keywords: loneliness, coping self-efficacy, student with cell phone addicted

  Keywords: loneliness, coping self-efficacy, student with cell phone addicted