فهرست مطالب

شعر پژوهی (بوستان ادب) - سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 95، پاییز 1398)
 • سال یازدهم شماره 3 (پیاپی 95، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهین حقیقی*، طاهره جوشکی صفحات 1-18

  گفتار قالبی شده یا کلیشه های زبانی، از جمله امکانات زبان عامیانه برای بیان مطلب هستند که به ویژه در محاوره های عادی روزمره، کاربردی گسترده دارند. بسامد کاربرد عبارت ها و گزاره های قالبی در متون ادبی (نظم یا نثر) با عامیانگی کلام پیوندی مستقیم دارد؛ از این رو، می توان با بررسی متون از چشم انداز چنین کاربردهایی، میزان عوامانگی گفتار را در آن ها سنجید و اغراض به کارگیری چنین زبانی را کشف کرد. در پژوهش پیش رو ساخت های قالبی در رباعیات مولوی، بررسی و تاثیر آن بر عامیانگی سخن وی، مشخص گردیده است. آمار به دست آمده نشان می دهد کنایه با بیش ترین کاربرد، زبانی کنایی را برای متن، رقم زده؛ شیوه ی استدلال و بیان مطلب مولوی بر تمثیل پردازی استوار است که با بعد آموزگاری شخصیت وی و تلاش او برای تفهیم مطلب، بسیار سازگار است. گزاره ی دیگر، تعارف است که با رابطه ی کلیشه ای عاشق و معشوق شعر سنتی فارسی پیوند می یابد؛ تهدید نیز افزون بر کاربرد تعلیمی آن، به کار نمایان ساختن چهره ی پرخاش جوی معشوق در رباعیات، آمده است؛ ضمن آن که تعلیم مریدان بی ذوق یا تمایل به حماسه ی عرفانی نیز مولوی را به رجزخوانی (از زیرگونه های تهدید) واداشته است. کاربرد القاب کلیشه ای نیز تیپ سازی های اجتماعی شاعر را رقم زده است. دشنام، دعا و نفرین نیز به ترتیب، در رده های پایین تر طرف توجه مولوی بوده اند و هریک به اغراضی خاص، در رباعیات او به کار گرفته شده اند.

  کلیدواژگان: گفتار قالبی، ادبیات عامیانه، رباعیات مولوی، مولوی
 • ایمان زرگران، حسینعلی قبادی*، همایون جمشیدیان صفحات 19-42
  اندیشه وحدت وجود یکی از اندیشه های غالب در عرفان است. عطار نیشابوری نیز به عنوان یکی از نمایندگان عرفان اسلامی، طبیعتا از اندیشه وحدت وجود متاثر بوده است. بسیاری از تصاویری که عطار نیشابوری از خداوند و رابطه او با انسان و طبیعت عرضه کرده در چارچوب اندیشه وحدت وجود جای می گیرد. این مقاله در پی آن است تا پر بسامدترین این تصاویر را در آثار منظوم عطار بررسی و تحلیل کند. همچنین از آنجا که از اندیشه وحدت وجود، سه قرائت (یعنی عینیت، متافیزیک سطوح و تجلی) موجود است کوشش شد تا رابطه این قرائت های سه گانه از وحدت وجود با تصاویر مذکور سنجیده شود تا نشان داده شود عطار احتمالا به کدام یک از قرائت های سه گانه از وحدت وجود گرایش داشته است. در نتیجه این پژوهش روشن شد که چهار تصویر « آشکار نهان »، « بحر» ، « خورشید » و « سیمرغ » بیشترین بسامد را در بین تصاویر وحدت وجودی از خدا در آثار منظوم عطار دارد . در هر تصویر به « رابطه خدا و جهان و انسان » ، « خدای درون » ، « راه وصال » و « تجربه عرفانی » پرداخته شد. در همه تصاویر جهان و انسان جزوی از خدا و وابسته گریز ناپذیر آن دانسته شده است. تمنای انسان برای رسیدن به گونه ای در او تعبیه شده است. این تصاویر زمانی که خصلت تجربی می یابند و حاصل مکاشفات عرفانی هستند غالبا صورتی متناقض نما پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: عطارنیشابوری، وحدت وجود، عرفان، تصویر خدا
 • حمید غلامی*، محسن ذوالفقاری، جلیل مشیدی، حسن حیدری صفحات 43-62
  مفاهیم اسطوره ای به دلیل گستردگی آنها در عمق ساختارهای ذهنی انسان قسمت وسیعی از زیر ساختهای وجودی ما را تشکیل داده اند. شکار نیز به منزله آیینی بنیادین و دیرینه و به دلیل شاخصه های اسطوره ای در دایره مفاهیم اسطوره ای می گنجد. از جهتی این مثنوی سراسر مشحون از رمز و نمادهای اسطوره ای است که در برخی از موارد با شکار پیوندی وثیق برقرار می کند. از دیدگاه رویکرد اسطوره شناختی، بهرام در هفت پیکر تنها به دلیل آنکه مولفه های شخصیت شکارگر اسطوره ای را داراست در پی رسیدن به جایگاه ابرمرد است. این مقاله علاوه بر آنکه شکار را مفهومی اسطوره ای می داند از این رویکرد نیز زوایای نهانی داستان و شناخت عمیق تر آن را بر اساس اسطوره شکار نشان می دهد و بر آن است که هر زمان پیامی بنیادین یا رخدادی عظیم در راه است از رهگذر اسطوره شکار، انتقال پیام صورت می پذیرد. از جهتی بنیادی ترین اسطوره که سبب قوام، دل انگیزی و رازآلود بودن این داستان شده، اسطوره شکار است.
  کلیدواژگان: «ابرمرد اسطوره ای»، «اسطوره»، «بهرام گور»، «شکار»
 • غلامحسین فهندژ سعدی*، زرین واردی صفحات 63-88
  چکیده حکیم حسن مشرقی شیرازی از عرفای شیعی و از سخن سرایان اواخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم ه.ق است که در هیچ یک از تذکره ها مطلبی در باره او نیامده است. مجموعه آثار مشرقی شیرازی در یک دیوان گردآوری شده که تاکنون به چاپ نرسیده است، کلیات وی شامل 9 کتاب و حدود 23 هزار بیت است. مضامین اشعار مشرقی عرفان، حکمت، موعظه، اخلاق، مدح ائمه اطهار(ع) و... است که در قالب های غزل، مثنوی، قصیده، رباعی و قطعه سروده شده است؛ حکیم حسن مشرقی کتاب «شبستان انس» را در بحر بوستان سعدی و کتاب «شمس المشرقین» را در بحر تحفه العراقین خاقانی با مضامین عارفانه و اخلاقی سروده است. در این مقاله با روش مطالعه اسنادی، به بررسی اجمالی زندگی و آرای مشرقی پرداخته شده، در ابتدا زندگی مشرقی و سپس آثار او معرفی گردیده و پس از آن، اندیشه های او و ویژگی های زبانی و سبکی دیوانش، به ویژه دیدگاه های عرفانی وی که در عرفان نظری، متاثر از افکار ابن عربی است بررسی و بازشناسی شده است؛ این پژوهش می تواند راهی را برای شناساندن ارزش ادبی «دیوان مشرقی» باز کند.
  کلیدواژگان: 1.مشرقی شیرازی، 2.زندگی، 3.آثار و افکار، 4.عرفان
 • شهین قاسمی* صفحات 89-104
  در علم روایت شناسی در هر متن روایی (داستان) دو سطح- جهان داستان و جهان روایت- وجود دارد و تجلی این دو جهان در الهی نامه یعطار باعث ایجاد گونه ی روایت پردازی خاصی گردیده است. از این نظر که در حکایت های این کتاب «نویسنده ی ملموس»(نویسنده ظاهری)در ابتدا با ورود به جهان داستان به نقل روایت پرداخته و روایت شنو آن درونی است در ادامه ناگهان خطاب وی از جهان داستان و روایت شنو درون داستانی قطع و در لباس پند و اندرز متوجه روایت شنو برون داستانی می شود. روایت شنو (مخاطب) از عناصر جدایی ناپذیر هر متن روایی(داستان) است. همچنین روایت شنو با تکیه بر جایگاه داستان و طرح داستان به دو نوع روایت شنو درون داستانی(هنگامی که داستان حالت گفتگو دارد و کنشگران یک دیگر را خطاب قرار می دهند) و روایت شنو برون داستانی(هنگامی که نویسنده ی ملموس خواننده ی ملموس را خطاب قرار می دهد) تقسیم می شود؛به گونه ای که در ادبیات داستانی هیچ متنی را نمی توان یافت که از وجود روایت شنو(مخاطب) خالی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی جایگاه روایت و پایگاه روایت شنوها در الهی نامه ی عطار می پردازد. در این پژوهش از الگوی یاکوبسن نیز استفاده گردیده است نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که گذر از روایت شنو درون داستانی به روایت شنو برون داستانی در الهی نامه به دلیل نوع خاص ادبی و وجود درس اخلاق توسط نویسنده ی ملموس است.
  کلیدواژگان: الهی نامه، جایگاه روایت، روایت شنو، عطار، یاکوبسن
 • پروین گلی زاده*، نسرین گبانچی صفحات 105-128
  تجلی روح الهی در وجود انسان کامل را در عرفان تعبیر به عشق به ذات حق می کنند. در عرفان روح انسان در حال تعالی و سلوک به سوی حق است. انسان کامل در آخرین مرحله ی سلوک (فنا) حقیقتی خداوندوار هم چون سی مرغ عطار و سالکان واصل در آثار عرفانی می یابد. پیر دانا در روانشناسی یونگ تاحدی هم چون پدر یا مرشد یا شیخ در عرفان است که با بصیرت و روشنگری و تیزبینی سالکان و انسان ها را به صورت عام به سوی تهذیب نفس، حفظ منش و اخلاق دعوت می کند. این پژوهش در پی بیان خصوصیات پیردانا و آشکار ساختن تفاوت و شباهت آن با انسان کامل و پیر (مراد) در عرفان و فلسفه، بر آن است تا جنبه های دانایی و هدایت گری پیردانا را با توجه به ویژگی های کهن الگویی و روانکاوانه اش مشخص کند و نقش آن را در شخصیت های هدهد (در منطق الطیر)، پیر (در مصیبت نامه) و پدر (در الهی نامه) نمایان و تحلیل سازد؛ هرچند نقش دانایی، خصلت روحانی ناآگاه روان، شناسایی و تفکر پیر دانا در شخصیت هدهد و پیر به صورت ارشادی و هدایت-گونه آشکارتر است.
  کلیدواژگان: کهن الگو، پیر دانا، منطق الطیر، مصیبت نامه و الهی نامه
 • محبوبه مجیدی نیا، علی اکبر احمدی دارانی* صفحات 129-148
  میرسید علی مشتاق اصفهانی از شاعران بنام قرن دوازدهم و از تاثیرگذاران مکتب بازگشت است. روی گردانی از سبک هندی که همزمان با دوره فترت صفویان بود، زمینه ای را برای مشتاق و دوستانش فراهم کرد تا شیوه شاعران گذشته را بازآفرینی کنند. مشتاق کاروان سالار شد و گروهی از شاعران هم عصرش نیز با او همگام شدند. وی که از شاعران سبک عراقی تاثیر پذیرفته در قالب های غزل، قصیده، رباعی، ترجیع بند و ترکیب بند طبع آزمایی نموده است. تصحیحی که حسین مکی در سال 1320 ش. از دیوان او منتشر کرده است، تنها متن نصحیح شده از اشعار اوست. مصحح سه نسخه از جمله نسخه سعید نفیسی و اقبال آشتیانی را مقابله و مقایسه نموده؛ در حالی که بیش از بیست نسخه از این دیوان وجود دارد که مکی آنها را مد نظر نداشته است. در این پژوهش سعی شده با نقد این اثر اشکالات وزنی، دستوری و چاپی که از مقابله با نسخه ها به دست آمده است، ارائه گردد.
  کلیدواژگان: بازگشت ادبی، تصحیح، مشتاق اصفهانی، حسین مکی، شعر فارسی
 • ابراهیم محبی*، مظاهر نیکخواه، محمد حکیم آذر صفحات 149-168

  خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی در این مقاله سعی بر این است که در ابتدا با استفاده از نظریه ی طرح واره در سبک شناسی شناختی، از یک سو بعضی از دگرگونی های سبکی شعر معاصر را از طریق نشان دادن انحراف ها و تغییرات طرح واره ای در شعر باباچاهی نشان دهیم؛ و از سوی دیگر با خوانش و تحلیل دو شعر از باباچاهی، گسست چند طرح واره مورد بررسی قرار گیرد تا با در نظر داشتن چگونگی گسست های طرح واره ای و چگونگی خلق طرح واره های جدید در شعر باباچاهی بتوانیم به بعضی از مولفه های سبکی او دست یابیم.از جمله مولفه های سبکی به دست آمده در این تحقیق که به روشنی می توان از ویژگی های سبکی شعر باباچاهی محسوب کرد اعوجاج ساختاری و گسست طرح واره ی ظرف و مکان است که در نهایت به خلق طرح واره ی ریزمی انجامیده است. به زعم نگارندگان مقاله، سبک شناسی سنتی در تحلیل و به دست دادن ویژگی های سبکی چنین اشعاری ناتوان است. واژگان کلیدی: 1- سبک شناسی شناختی 2- علی باباچاهی 3- گسست طرح واره 4- خلق طرح واره

  کلیدواژگان: سبک شناسی شناختی، علی باباچاهی، گسست طرح واره، خلق طرح واره
 • حسن محمدیان*، غلامرضا پیروز، مرتضی محسنی صفحات 169-188
  شفیعی کدکنی یکی از نمایندگان شعر اجتماعی و سیاسی معاصر است و در این پژوهش، با تکیه بر نظریه ایدئولوژی آلتوسر به بررسی لایه اجتماعی-سیاسی شعر او در دهه 50 پرداخته شده است. آلتوسر ادبیات و هنر را بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولت می داند که به‎طورکلی، در خدمت پیشبرد اهداف دولت قرار دارد ولی در شرایط خاص ممکن است در خدمت ایدئولوژی های برآمده از خاستگاه های متفاوت نیز قرار گیرد. در این پژوهش، با استناد به دفترهای شعر شفیعی در دهه 50، و بیش از همه «در کوچه باغ های نشابور»، که از آثار مطرح او و آن دوره است، روشن می گردد که ساختار شعر شفیعی کدکنی، بازتولید ساختار اجتماعی دو قطبی آن دوره است، که با نمادهای محوری خواب و بیداری نمادپردازی می شود. او با نقد زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرمایه داری رو به رشد معاصر، به دنبال استقرار ایدئولوژی جایگزین دیگری است که چهره مادی و عینی مشخصی ندارد. و فراتر از این، با تصویر سرنوشت شخصیت های تاریخی مثل حلاج، عین القضات و... به دنبال آن است مدلی برای تحلیل تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران ارایه دهد و فارغ از زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، نشان می دهد که همین ساختار دو قطبی در طول تاریخ نیز فعال بوده است. او با تاکید بر مسوولیت شاعر، ضمن نقد شعر یاس آلود و خواب زده، به نوعی ایده الیسم هنری گرایش می یابد و می خواهد از امکانات هنر برای استقرار ایدئولوژی خود سود جوید.
  کلیدواژگان: آلتوسر، ایدئولوژی، شعر اجتماعی و سیاسی، شفیعی کدکنی
 • مجید منصوری* صفحات 189-198
  طرز خواندن ترکیبات و نیز وجوه چندگانه ی معنایی از عمده دشواری های بوستان است. از همین مقوله است بیت «زن شوخ چون دست در قلیه کرد/ برو گو بنه پنجه بر روی مرد» که مصححان و شارحان بوستان بیشتر به ضبط مشکوک مصراع نخست آن پرداخته اند و کوشیده اند معنی آن را دریابند، غافل از این که مصراع دوم ابهام بیشتری دارد. در این تحقیق ضمن پیشنهاد معنی «روبند زنان» بر اساس خوانش این واژه به صورت «پنجه» که در فرهنگ ها و متون مختلف آمده و می تواند یک گام برای گشودن معنی مصراع نخست این بیت دشوار بوستان نیز باشد، درباره ی آشفتگی فرهنگ های لغت در معنی ها و ضبط های مختلف واژه ی «پنجه» بحث شده است. همچنین برای دریافت مفهوم سعدی در مصراع نخست، به ترکیب «قلیه خوار: قلتبان» در فرهنگ ها که از نظر شارحان به دور مانده، اشاره شده است. در باب هفتم بوستان و در بخش «گفتار اندر پرورش زنان و ذکر فساد ایشان» بیت هایی آمده که در ضبط بیتی از آن ها جای تردید است.
  کلیدواژگان: تصحیح، بوستان، پنجه، پیچه
|
 • Shahin Haghighi *, Tahere Jooshaki Pages 1-18

  Cliches or linguistic stereotypes are slang language features which are widely used in everyday conversations. The frequency of the use of stereotypical expressions and propositions in literary texts (poem or prose) is directly related to the colloquial speech. Therefore, by examining texts from the perspective of such applications, they can measure the extent of colloquialism of speech, and discover the purposes of the use for such a language. In the forthcoming research, the stereotypical structres in Molavi's Ru'ba'iyat have been investigated and its effect on the colloquialism of his speech has been determined. The statistics show that irony, the most commonly used figure, has resulted an ironical language for the text; the way of reasoning and expressing Rumi's content is based on allegory, which is highly consistent with the teaching dimension of his personality and his attempt to convey the subject. Another proposition is the compliment associated with the relationship between the lover and the beloved of the traditional Persian poetry; the threat, in addition to its educational application, has shown the appearance of a violent expression of the beloved in the Rubaiyates, while the teaching of insensible disciples or the tendency to mystical epic has also forced Rumi into exasperation (from subspecies of threat). The use of cliché titles has also been the source of the poet's social typical characters. Prayer and curse were respectively in the lower ranks of Mowlavi's attention, and each of them was used for a certain purpose in his quatrains.

  Keywords: stereotypical, Folklore, Mowlavi's quatrains, speech, Mowlavi
 • Iman Zargaran, Hoseinali Ghobadi *, Homayun Jamshidian Pages 19-42
  Pantheism is one of the dominant concepts in mystical thought, and it is said that this concept is basically originated from mystical experiences of mystics. Attar Neishabouri as a Muslim mystic (Sufi) was influenced by the concept of Pantheism and tried to express the concept in the form of literary images in his verses. In this article, Authors intended to discover how images in Attar’s verses are employed to illustrate Pantheism. As a result, it is known that Attar used four images including ‘Hidden Apparent’, ‘Ocean’, Sun’ and, ‘Simorq’ in high frequency in his verses to depicting the abstract notion of Pantheism. Also, as there are three approach to Pantheism, i.e. Identity, Metaphysics of levels and Manifestation, the Authors tried to demonstrate the connection between images and these three approaches to Pantheism. One of the common characteristics between these images are being paradoxical especially when it comes to realm of mystical experience.
  Keywords: Attar neishabouri, pantheism, mysticism, image of god
 • Hamid Gholami *, Mohsen Zolfaghary, Jalil Moshaidi, Hasan Hidari Pages 43-62
  Abstract The mythical concepts, due to their wide extension in the depths of human mental structures, form a large part of our existential infrastructure. Hunting also constitutes a fundamental and long-standing ritual, due to mythical features in the circle of mythical concepts. In a way, this masnavi is a mysterious mystery symbolic that in some cases hides a link. From the point of view of the mythological approach, Mars in seven bodies is only seeking to achieve super-manly status because of the components of the mythical predator's personality. In addition to hunting as a mythical concept, this paper also illustrates the hidden aspects of the story and its deeper recognition based on the myth of hunting, and suggests that whenever a fundamental message or massive incident occurs, Through the myth of hunting, the message is transmitted. In the direction of the most fundamental myth that makes the story more conspicuous, mysterious and mysterious, is the myth of hunting.
  Keywords: Myth, Bahram Gore, Hunting, Mythic Supermiddle
 • Gholam Hossein Fahandezh Saadi *, Zarrin Varedi Pages 63-88
  Abstract Hakim Hassan Mashreghi Shirazi is one of the Shia mystics and speakers of last 10th and first half of 11th AH century. there are no trace of he in biographies. Mashergi Shirazi's works; gathered in a Divan but never published; include 9 books reaching 23000 verses. The main subjects of his poems are mysticism, wisdom, preaching, morality, eulogy of Imams and etc. composed in ghazal, mathnawi, qasida, rubaʿi, piece. Hakim Hassan Mashreghi Shirazi composed Shabestan-E-Ons like Boustan Saadi and Shams-ol-Mashreghain like Khaqani's Tohfat-ol-Araghain with moral and mystic content. In this paper, using documentary study method, an overview of life and ideas is presented. At first, his life and then his works are introduced, and after which his thoughts, linguistic characteristics and style, and specially his mystical viewpoint, In theoretical mysticism, influenced by Ibn Arabi's thoughts, has been reviewed and recognized. this research can open the way for the literary value of Masherghi's Divan.
  Keywords: Mashreghi Shirazi, life, works, thoughts, mysticism
 • Shahin Ghasemi * Pages 89-104
  In the science of narration in every text narrative there are two levels - the world of narration and the world of narration - and the manifestation of these two worlds in Elahi Nameh of Attar has created a certain narrative form. In this regard, in the narrative of this book, the tangible writer initially narrates the story of the world through narration, and the narrative of the story is inward. Then, suddenly, his address to the world of narrative and storytelling is interrupted into the story, and in the dress of adventure, he realizes the narrative Hear a story. The narrative of the listener is an integral part of any narrative text. Also narration, relying on the narrative levels of the story, is divided into two kinds of narrative narratives in the narrative and the narrative of the narrative, when the tangible writer addresses the tangible singer), So that in the fictional literature, no text can be found that is empty of the narrative . The present study is descriptive-analytic and uses library resources to study the narratives and the narrative basis of hearing in Elahi Nameh of Attar. The results of this study indicate that the passage from the narrative of the story through the narrative in the narrative of the story is in the Elahi Nameh of the letter due to the specific type of literature and the existence of ethics by the tangible writer.
  Keywords: ElahiNameh, Status of Hearing Narrations, Narrative, Attar, Yakubsen
 • Parvin Golizade *, Nasrin Gobanchi Pages 105-128
  In the school of mysticism, the epiphany of the divine spirit in the true human being is interpreted as the love of the essence. In this school, the spirit of human is ascending and conducting to the right. A true human being, on the last step of demeanor, find a divine truth such as sī murğ by Attar or achieved peripatetics in mystical works. In jung's psychology, sage is someone like a father, a master or a sheikh in mysticism, who with the help of peripatetics’ insight, enlightenment and perspicuity, in general invite people to the refinement of the soul, preservation of character, and morality. Thus, this study attempts to express the features of a sage, comparing its similarities and differences with a true human being and a Master in mysticism and philosophy. Also, it seeks to identify the aspects of sage’s wisdom and guidance in terms of archetypal and psychoanalytic features of him, moreover, its role is highlighted and analyzed in Hod Hod (Manṭiq-uṭ-Ṭayr), Pir (Muṣībat-Nāma) and Father (Ilāhī-Nāma) characters; however, sage’s wisdom, spiritual nature of the unconscious psyche, identification, and his thoughts in Hod Hod and Pir’s characters are more visible in terms of spiritual manner and guidance.
  Keywords: Archetype, Sage, Manṭiq-uṭ-Ṭayr, Muṣībat-Nāma, Ilāhī-Nāma
 • Mahboubeh Majidinia, Aliakbar Ahmadidarani * Pages 129-148
  Mir Sayyed Ali Moushtag Esfahani is a poet of the twelfth century and is a follower of the school of return. A romantic Indian style, which coincided with the Safavid period, provided a platform for enthusiastic friends and friends to recreate the way of the past poets. He became enthusiastic about the caravan and a group of her contemporary poets joined him. He has been influenced by Iraqi style poets in Ghazal, Ode, Ruba'i, Prehistory and Composition. Correction that Hussein Maki was in 1320. It has been published, the only text is correcting his poems. Corrected the three versions, including the version of the late Saeed Nafisi and Iqbal Ashtiani, while there are more than twenty copies of this Divan that did not consider their correctors. In this research, we tried to critically evaluate the effects of weights, grammatical and print errors that were obtained from the version of the editions. Keywords: Farsi Poetry, Literary return, Correction, Moushtag Esfahani, Hossein Maki.
  Keywords: bazgafhte adabi, correction, Moshtaqe Isfahani, hossein makki, verse of persian
 • Ebrahim Mohebbi *, Mazaher NikKhah, Mohammad Hakimazar Pages 149-168

  Reading two of Ali Babachahi's poetry works, based on schema theory in cognitive stylistics Abstract Using schema theory in cognitive stylistic, this paper on one hand, tries firstly to point out to some of the contemporary modern poetry stylistic variations through showing deviations and schema changes in Babachahi's poetry works, and on the other hand, by reading and analysis of two of Babachahi's poetry works, proceeds to scrutinize some schema so that considering the modality of schema disruption and/or creation of new designs in Babachahi's poetry works we could reach out to some of his stylistic components. Nevertheless the aim of the paper is not only reading Babachahi's poetry work but also more importantly it's about obtaining the criteria for studying verbal poetry works which in the writer's point of view the traditional stylistic is unable to analyzing and knowing characteristics of such poetry works Key Words: 1- cognitive stylistics 2- Ali Babachahi 3- schema disruption 4- creation of schema

  Keywords: cognitive stylistics, Ali Babachahi, schema disruption, creation of schema
 • Hasan Mohamadyan *, Gholamreza Pirouz, Morteza Mohseni Pages 169-188
  Shafiei Kadkani is one of the representative of contemporary political and social poetry. In this research relaying on Althusser’s theory the social-economical state in Shafiei’s poetry has been state. In Althusser’s opinion, the real art is not on ideological discourse, but allows us to see the ideology (that) this art refers to it, so this art is related to the ruling ideology of the social and its reflection. The basis of this research is the book “The mirror of the voices” containing Shafiei’s prerevolutionary poems, by discussing and deciphering of the symbols of Shafiei’s poetry it has been shown that his poetry contains two types of conflicting and different ideologies: One is dominant and the other one is un-dominant. The structure of Shafiei’s poetry is influenced by contradictions of Iranian society of the decade 50 has been changed into a bipolar structure. Since, the resolving of this conflict is impossible unless one part of it is eliminated, so the nature of his poetry is revolutionary, protesting and in following of it is challenging and idealist.
  Keywords: Althusser, Ideology, Social Poetry, Shafiei
 • Majid Mansouri * Pages 189-198
  One of the major difficulties of the garden is how to read the compositions as well as the multiple meanings of the meaning. This is the case of a bit of a "witty woman like a hand on the shoulder / Go bane paw on the man", whose investigators and interpreters of the garden have been more concerned with the dubious recording of the first travesty and have tried to understand what it means, unaware that the second travels are more ambiguous. has it. In this study, while proposing the meaning of "women's slavery" based on reading this word as "cloak" that has come up in various cultures and texts and can be a step to unravel the meaning of the first utterance of this difficult bit of gardening, about the confusion of dictionaries in meanings and Various recordings of the word "claw" are discussed. In order to get the notion of Saadi in the earliest times, it has also been pointed out the combination of "slaughter-eaters" in cultures that was left out by exponents.
  Keywords: correction, Bostan, ponjeh, picheh