فهرست مطالب

فصلنامه گیاه و زیست بوم
پیاپی 60 (پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/10/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدیوسف ترابیان*، مونا اسماعیل‎پور، سیدآرمین هاشمی، امیرحسین فیروزان صفحات 3-10

  این مطالعه با هدف بررسی اثر حاشیه بر فراوانی دو گونه سسک چیف چاف و سسک گلو سفید در جنگل ازبرم انجام گرفت. جنگل ازبرم با مساحت 147 هکتار در شرق استان گیلان و در فاصله 5 کیلومتری سر جنگلبانی سیاهکل و در کیلومتر 25 شهرستان لاهیجان واقع شده است. برای ثبت فراوانی آن‎ها سرشماری نقطه ای با شعاع نا محدود استفاده گردید، بنابراین تمام پرندگان دیده یا شنیده شده در واحد نمونه برداری ثبت گردیدند. مشاهده و ثبت پرندگان در اواسط فصل بهار 1389 هر روز از طلوع خورشید حدود 5 صبح تا 8 صبح ادامه یافت و در شرایط آب و هوایی نا مساعد و دید محدود متوقف گردید، برای مطالعه پوشش گیاهی به عنوان متغیر های زیستگاهی در هر پلات از مرکز آن به شعاع 17 متر دایره ای در نظر گرفته شد. برای بررسی تفاوت یا عدم تفاوت معنی‎دار در فراوانی دو گونه مذکور در فواصل مختلف از حاشیه تا مرکز جنگل از تجزیه واریانس استفاده شد و نتایج نشان  می دهند که اختلاف معنی داری در فراوانی سسک گلو سفید (p= 0.005) و سسک چیف چاف (P=0.001) در فواصل مختلف از حاشیه تا مرکز جنگل وجود دارد و در حاشیه این مقادیر کم‎تر از مرکز بوده است. از آزمون کروسکال - والیس جهت تعیین متغیرهای اثر گذار بر فراوانی از حاشیه تا مرکز جنگل استفاده گردید نتایج نشان داد که تراکم درختچه، تعداد اشکوب، تعداد درخت خشک سر پا و امنیت در منطقه اختلاف معنی‎داری بین حاشیه و مرکز دارد و بررسی میانگین روند افزایشی از حاشیه به مرکز جنگل را نشان می‎دهد. در مجموع می توان چنین گفت که فراوانی آن‎ها در محیط های جنگلی به میزان قابل توجهی توسط تراکم درختچه، تعداد درخت خشک سرپا، تعداد اشکوب و فاکتور امنیت تعریف می‎گردند، لذا پیشنهاد می گردد حفاظت از چنین عناصری که دارای نقشی کلیدی در ایجاد زیستگاه‎های مناسب برای پرندگان هستند در مدیریت جنگل‎های شمال ایران مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تاثیر حاشیه، جنگل ازبرم، فراوانی پرندگان، سسک گلو سفید و سسک چیف چاف
 • صدیقه تعالی‎پسند، سیدیوسف ترابیان*، وحید همتی، علی شفقی، سیدآرمین هاشمی، حمید پیام صفحات 11-26

  این تحقیق به منظور مقایسه برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در ارتباط با دو توده جنگل کاری صنوبر و زبان گنجشک در سیاهکل (جنگل‎های تازه آباد جونکا) انجام گردید. بدین منظور بعداز طراحی شبکه آماربرداری به ابعاد (50×50) با توجه به مقیاس(25000/1) و مساحت نقشه در دو منطقه جنگلکاری، برای هر منطقه 15 نقطه برای نمونه‎برداری روی نقشه انتخاب شد و جهت نمونه‎برداری از خاک از روش نمونه‎برداری تصادفی- سیستماتیک استفاده گردید. برای ارزیابی خصوصیات خاک در هر منطقه 10 عدد پروفیل خاک از عمق 10-0 حفر و پس از انتقال نمونه‎ها به آزمایشگاه، خصوصیات نمونه خاک‎ها از لحاظ بافت، جرم مخصوص ظاهری، هدایت الکتریکی، اسیدیته، کربن آلی، نسبت C/N‎، نیتروژن، کلسیم، فسفر پتاسیم، آنزیم‎های اسید فسفاتاز و آلکالین فسفاتاز اندازه‎گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‎ها از نرم‎افزار SPSS و آزمون t-test غیرجفتی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده‎ها نشان داد که کشت‎ گونه‎های صنوبر و زبان گنجشک سبب اختلاف معنی‎داری در میزان جرم مخصوص ظاهری، هدایت الکتریکی اسیدیته، کربن آلی، نیتروژن، کلسیم، فسفر، پتاسیم، آنزیم‎های اسیدفسفاتاز و آلکالین فسفاتاز نگردیده است. اما نسبت کربن به نیتروژن خاک نشان دادکه بین دو توده اختلاف معنی‎دار در سطح احتمال 95 درصد وجود دارد که بیش‎تر بودن آن در توده زبان گنجشک نسبت به صنوبرحاکی از بالابودن کربن آلی خاک در توده زبان گنجشک می‎باشد. همچنین بالاتربودن میزان نیتروژن و آنزیم الکالین فسفاتاز در توده صنوبر نسبت به زبان گنجشک حاکی از تاثیر بیش‎تر این توده برفعالیت میکروارگانیسم‎ها و حاصلخیزی خاک می‎باشد.

  کلیدواژگان: صنوبردلتوئیدس، زبان گنجشک Fraxinus excelsior، خصوصیات فیزیکی و شمیایی خاک، سیاهکل
 • علی عبدزادگوهری، علیرضا پازکی*، امید صادقی‎پور صفحات 27-38

  مدیریت استفاده صحیح و بهینه از آب آبیاری در بخش کشاورزی با تخمین درست نیاز آبی گیاه و شناخت محدویت های گیاهی از جمله کم آبی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش با هدف بررسی اثر مدیریت آبیاری و مالچ گیاهی بر عملکرد و برخی از صفات زراعی در بادام زمینی به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در استان گیلان (شهرستان آستانه اشرفیه) در بهار 1397 انجام شد. آبیاری در 3 سطح، دیم، 50 و 100 درصد نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و مقادیر مالچ گیاهی در 3 سطح 0، 2 و 4 سانتی متر و ارقام بادام زمینی در دو سطح گیل و گرگانی به صورت فاکتوریل به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت های آبیاری× مالچ، بر تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه در سطح 1 درصد معنی دار شد. در اثر آبیاری× مالچ، بیش‎ترین مقدار عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه در تیمار 100 درصد نیاز آبی و در تیمار 4 سانتی متر به ترتیب با میانگین 2275 کیلوگرم در هکتار، 77 عدد و 4/67 گرم مشاهده شد. در بین دو رقم گیل و گرگانی، بیش‎ترین تعداد غلاف در بوته در رقم گیل (میانگین 56 عدد) نسبت به رقم گرگانی با 8/9 درصد افزایش همراه بود. بیشنه مقدار تعداد دانه در بوته، در رقم گیل با میانگین 56 عدد بود که نسبت به رقم گرگانی با افزایش 8/7 درصدی همراه بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، مناسب‎ترین رقم مبتنی بر تعداد دانه در بوته، رقم گیل بود که جهت کشت در منطقه مورد مطالعه پیشنهاد می‎گردد.

  کلیدواژگان: نیاز آبی، رقم، مالچ، بادام زمینی
 • محمدرضا ابراهیم‎زاده* صفحات 39-54

  در این تحقیق روش های مختلف خاک ورزی پس از برداشت گندم به منظور کاشت ذرت علوفه‎ای به عنوان عامل اصلی در پنج سطح و سطوح مختلف بقایای گیاهی به عنوان عامل فرعی در پنج سطح مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. طرح آماری مورد استفاده به صورت کرت هاییکبار خرد شده در 3 تکرار و مجموعا 75 کرت بود.اختلاف تیمارهای اصلی فقط در صفات ارتفاع متوسط ساقه و عملکرد بود که در هر دو صفت، تیمار 1 اصلی (شخم با گاوآهن برگرداندار به اضافه دو بار دیسک عمود) بیش‎ترین مقدار و تیمار 3 اصلی(یک بار دیسک) کم‎ترین مقدار را به خود اختصاص داده بود. سوزاندن بقایای گیاهی در صفت ارتفاع متوسط ساقه به طور معنی‎داری پایین ترین سطح را به خود اختصاص داد. بیش‎ترین مقدار ارتفاع متوسط ساقه به تیمار باقی ماندن 50 درصد بقایا در زمین و استفاده از خرد کن اختصاص داشت.

  کلیدواژگان: ذرت، گندم، مدیریت بقایای گیاهی، خاک‎ورزی، کاشت
 • مجید صفری‎تربزق، فرهنگ مراقبی*، مریم تیموری صفحات 55-66

  صنعت تولید قارچ یکی از صنایع نوپا و با ارزش است. از ابتدای تاسیس نخستین واحدهای تولید قارچ خوراکی کیفیت و کمیت این محصول مهم‎ترین دغدغه تولیدکنندگان بوده است. قارچ‎های خوراکی از جمله Agaricusbisporus بخش مهمی از رژیم غذایی در بسیاری از کشورهای جهان می‎باشد. تشکیل اندام جنسی دراین قارچ مستلزم تغییر فاز رویشی به زایشی است. قارچ Agaricusbisporus به یک لایه خاک پوششی و با ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی خاص برای تحریک و آغاز پریموردیا نیاز دارد. در این پژوهش سویه های (1658PTTC).spAzotobacter و سویه (1694PTTC). Pseudomonas Putida از کلکسیون میکروبی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه گردید. درکارگاه تولید قارچ در روی کمپوست ها با دوغلظتCFU/ml  108×5/1 و‎ 108×3 کشت داده شد. در پایان نتایج نشان داد که درخصوص Azotobacter حداقل درفلش اول (برداشت اول) قارچ به علت زیادی مقدارازت خاک تاثیری بر عملکرد نداشت. به طور احتمالی در فلش سوم که میزان ازت خاک کاهش می یابد ممکن است موثر باشد، لیکن سودوموناس پوتیدا در غلظت 108×3‎‎CFU/ml  باکتری در شرایط پس از سرمادهی قادر است میزان محصول را تا50 % در فلش اول افزایش دهد.

  کلیدواژگان: ازتوباکتر3، سودوموناس پوتیدا4، عملکرد، قارچ، کمپوست
 • الناز ارغده، علی‎اصغر مجروحی*، بهین امیدی صفحات 67-78

  امروزه تلاش در جهت شناسایی ترکیبات گیاهی با اثرات ضد قارچی از جمله درماتوفیتوزیس رو به افزایش است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی بخش هوایی گیاه مورخوشبر رشد قارچ های درماتوفیتی ترایکوفایتون روبروم، ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و میکروسپوروم جیپسئوم انجام شد. در این مطالعه، عصاره الکلی بخش هوایی گیاه مورخوشبه روش سوکسله تهیه شد. سپس از دو روش دیسک گذاری و رقیق سازی در آگار استفاده گردید و قطر هاله عدم رشد، MIC80 (کم‎ترین غلظت جهت مهار 80 درصدی قارچ) و MFC (کم‎ترین غلظت کشندگی) قارچ هایترایکوفایتون روبروم (5143 PTCC)، ترایکوفایتونمنتاگروفایتیس (5054 PTCC‎) و میکروسپوروم جیپسئوم (5070PTCC)، در حضور عصاره ، تعیین شد. بر اساس نتایج حاصل، بیش‎ترین قطر هاله عدم رشد و در نتیجه بالاترین میزان حساسیت به عصاره، مربوط به قارچ ترایکوفایتون روبروم بود و قارچ‎های ترایکوفایتون منتاگروفایتیس و میکروسپوروم جیپسئوم از این نظر در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: عصاره‎، مورخوش، درماتوفیت، اثر ضد قارچی
 • صفحات 79-84
|
 • S.Y.Torabian*, M.Esmailpour, A.Hashemi, A.H.Firouzan Pages 3-10

  The aim of this study was to examine the effect of forest edge on the abundance of Sylvia communis andPhylloscopuscollybita inEzbaram forest. Ezbaram forest, with an area of 147 acres, is located in the east of Gilan province and within 5 km distance from Siahkal and 25 km distance from Lahijan. To record their abundance, unlimited radius censuses were used; therefore, all heard and observed birds were recorded in the sampling unit. Observing and recording the birds continued everyday from sunrise 5 a.m. until 8 a.m., from mid-spring 2010. The sampling was halted during bad weather conditions and restricted visibility. To study the vegetation as environmental variables, circular plots with a 17-meter radius from the center were considered. The analysis of variance was used to examine the presence of a significant difference in the abundance of the two species in different distances from the edge towards the center of the forest. The results revealed a significant difference in the abundance of Sylvia communis(p= 0.005) andPhylloscopuscollybita (p= 0.001) in different distances from the edge towards the center of the forest and their frequency was less in the edge compared to the central areas. To determine the environmental variables that significantly affect the abundance from edge towards the center, Krouskal-wallis test was applied. The results showed a significant difference between the edge and the center regarding the shrub density, floor number, number of dry-footed tries, and security. The result of ANOVA indicates an increasing pattern from the edge towards the center. Generally speaking, it can be claimed that the abundance of these species in forest areas is largely determined by shrub density, floor number, the number of dry-footed tries, and security factors. Accordingly, it is suggested that protecting the elements that play a key role in the creation of convenient habitats for birds should be considered in managing the northern forests of Iran.

  Keywords: edge effect, Ezbaram forest, bird abundance, Sylvia communisand Phylloscopuscollybita
 • S.Taalipasand, S.Y.Torabian*, V.Hemmati, A.Shafiei, S. A.Hashemi, H.Payam Pages 11-26

  This research was conducted to compare some of the physical and chemical properties of soil in relation to two grosses of planting Populousdeltoids and Fraxinus excelsior in Siahkal (TazehabadJoonka’s forests). For so doing, after designing the demographic network in 50×50 dimensions and by considering the (1/25000) scale and map’s area in two planting zones, 15 points were selected for sampling on the map for each zone and Random Systematic sampling method was chosen to sample the soil. In order to assess the properties of soil, in each zone, 10 soil profiles were dugin 0-10 meter depthand after transferring the samples to laboratory, sample’s properties such as texture, exterior specific mass, electric conductivity, acidity, organic Carbon, C/N ratio, Nitrogen, Calcium, Phosphorous, Potassium, Phosphataze acid and Alkaline phosphataze enzymes were measured. SPSS software and non binary T-test were used to analyze the data. The results showed that planting Populous deltoids and Fraxinus excelsior species causes no meaningful difference in exterior specific mass, electric conductivity, acidity, organic Carbon, Nitrogen, Calcium, Phosphorous, Potassium, Phosphataze acid and Alkaline phosphataze enzymes’ values. However, soil’s C/N ratio revealed that there is a meaningful difference between two grosses at 95% confidence interval. The higher amount of this value in Fraxinus excelsior gross than Populous deltoidsmeans that organic Carbon is higher in Fraxinus excelsior gross. Additionally, the higher amounts of Nitrogen and Alkaline phosphataze enzyme in Populous deltoids gross compared to Fraxinus excelsior demonstrates the higher effect of this gross on microorganisms’ activity and soil’s productivity.

  Keywords: Populous deltoids, Fraxinus excelsior, physical, chemical properties ofsoil, Siahkal
 • A.Abdzad Gohari, A. Pazoki*, O.Sadeghipour Pages 27-38

  Management of proper and optimal use of irrigation water in the agricultural section, by the correct estimation of the plant's water requirement and understanding plant limitations such as dehydration, is very important. This study was conducted in a factorial split randomized complete block design with three replications to investigate the effect of irrigation management and plant mulch on seed yield and some agronomic traits of peanut,in Gilan province (AstanehAshrafiyeh city) in the spring of 2018. Irrigation at three levels, including rainfed, 50 and 100% water requirement of the plant,was used as the main factor and the herbal mulch application values at 3 levels of 0, 2 and 4 cm along with peanut varieties of Guil and Gorgani as factorial were applied as the sub factors. The results showed that irrigation×mulch managements have significant effect on the number of pods per plant, 100-seed weight and seed yield at 1% level.Irrigation×mulch had the highest seed yield and pods per plant, 100-seed weight in 100% water requirement and 4 cm treatment were respectively with 2275 kg ha-1, 77 number, 67.4 g and 94.9%. Among the two cultivars of Guil and Gorgani, the maximum number of pods per plant belonged toGuil cultivar (an average of 56), which was 9.8% more than Gorgani cultivar. The maximum number of seeds per plant was in Guil cultivar with an average of 56, which was 7.8% higher thanGorgani cultivar. The most suitable cultivar, based on the number of seeds per plant, is the Guil cultivar that is recommended for cultivation in the study area.

  Keywords: water requirement, cultivar, mulch, peanut
 • M.R.Ebrahimzadeh* Pages 39-54

  In this study various methods of tillage after Wheat harvest to planting Forage Corn as a major factor in five levels and varying levels of crop residue as a sub factor in five levels examined and evaluated. The statistical design used was split plot with 3 replications and 75 plots respectively. The main treatments differed only in the mean height of stem and performance that for both traits, the major T1 (moldboard plow plus twice perpendicular disk) and the major T3 (once disc) are allocated to the maximum amount and the minimum amount respectively. Burning of crop residues in the mean height of stem, significantly contributed to the lowest level. The mean height of stem in the treatment of remaining 50 percent remains and use of Chopper device are allocated to the minimum amount.

  Keywords: Corn, Wheat, Plant residue management, Tillage, Planting
 • M.Safari Tarbazagh, F.Moraghebi*, M.Teymori Pages 55-66

  The mushroom industry is one of the young and valuable industries. Since the establishment of the first edible mushroom production units, the quality and quantity of this product have been a major concern for the producers. Edible fungi, including Agaricusbisporus, are an important part of the diet in many countries. The formation of the sexual organs in the fungus requires the vegetative phase to be reproducible.Agaricusbisporus requires a layer of soil with specific physical, chemical and microbial properties to stimulate and initiate primordia.In this study, Azotobactersp. (1658PTTC) strains and Pseudomonas Putida(1694PTTC) strains were prepared from the microbial collection of the Iranian Scientific and Industrial Research Organization. Fungi were cultured on the compost at two concentrations of 1.5×10 8and 3×10 8CFU / ml. In conclusion, the results showed that in the case of Azotobacter,at least in the first flush (first harvest), the fungus had no significant effect on soil N content. It may become effective in the third flush where soil nitrogen levels decrease. However, Pseudomonas putida, at a concentration of3×108 CFU / ml in post-cold conditions, is able to increase crop yield by up to 50% in the first flash.

  Keywords: Azotobacter, PseudomonasPutida, yield, mushroom, compost
 • E.Arghadeh, A. A.Majrouhi*, B.Omidi Pages 67-78

  Today, attempts to identify antifungal plant compounds for the treatment of some fungal diseases such as dermatophytosis are growing. The present study was carried out to examine the effect of methanolic extract of Zhumeriamajdae on Trichophyton rubrum(PTCC 5143), Trichophyton mentagrophytes(PTCC 5054) and Microsporumgypseum (PTCC 5070). In this study, the alcoholic extract of the aerial part of the plant was prepared by Soxhlet method. For this purpose, two methods of disc diffusion and agar dilution in two forms of macro dilution and micro-dilution were used and the inhibition zone diameter, minimum inhibitory concentration required to inhibit 80% of fungi (MIC80),minimum fungicidal concentration (MFC) in the presence of extracts, and terbinafine were determined. According to obtained results, the highest inhibition zone diameter and accordingly themaximum sensitivity to extract related to Trichophyton rubrum, followed by Trichophyton mentagrophytes and Microsporumgypseum

  Keywords: extract, Zhumeriamajdae, dermatophyte, antifungal activity