فهرست مطالب

شیلات - سال هفتاد و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هفتاد و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احسان احمدی فر*، حسین آدینه، زینب حنایی کاشانی، طیبه عنایت غلامپور، ابراهیم مسعودی صفحات 1-11
  مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر عصاره برگ درخت زیتون بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی آمور انجام شد. به این منظور، 3 جیره غذایی حاوی عصاره سطوح مختلف از عصاره برگ درخت زیتون با غلظت های (1، 2 و3 درصد) که به ترتیب به صورت (T2، T3 و T4) و جیره شاهد (بدون عصاره (T1)) برای تعیین نیازمندی های ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) به عصاره برگ درخت زیتون مورد استفاده قرار گرفت و ماهیان به مدت 8 هفته با جیره های مذکور تغذیه شدند. بر طبق نتایج، درصد رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، ضریب چاقی، وزن نهایی، طول نهایی، افزایش وزن و کارایی تبدیل غذا در ماهیان تغذیه شده با جیره های آزمایشی حاوی عصاره برگ درخت زیتون نسبت به تیمار شاهد، معنی دار بود (05/0p<). همچنین بیشترین ضریب تبدیل غذایی در تیمار شاهد مشاهده شد. بر طبق نتایج تحقیق حاضر، کمترین میزان سوپراکساید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد مشاهده شد(05/0p<). ماهیان تغذیه شده با جیره T3 دارای بیشترین میزان مالون دی آلدهید و کمترین میزان کاتالاز بودند (05/0p<). نتایج بدست آمده پیشنهاد می کند استفاده از سطوح مختلف عصاره برگ درخت زیتون در جیره ماهیان آمور مناسب است و بر تمامی این فاکتورها اثری معنی دار دارد و زمانی که از این مواد در جیره ماهیان استفاده شد، تیمارها وضعیت بهتری را نسبت به گروه شاهد نشان دادند.
  کلیدواژگان: عصاره برگ درخت زیتون، اکسیداسیون، شاخص های رشد، ماهی آمور، آنتی اکسیدان
 • پریچهر حناچی*، آسیه آقا بابایی، مصطفی نوروزی صفحات 13-27
  ریزجلبک ها یکی از منابع غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی با کاربردهای مختلف در صنایع غذایی و دارویی هستند. در این پژوهش، اثر استرس دما (c 33، c 28، c 23) و pH (5، 7، 8، 9) بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، محتوای ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی و بر روی میزان ترکیبات رنگی در ریزجلبک Scenedesmus sp. مورد مطالعه قرار گرفت. شرایط محیطی برای کلیه تیمارها 12:12 نور:تاریکی، هوادهی مداوم و مدت زمان تیمار 16 روز در نظر گرفته شد. استخراج ترکیبات به کمک حلال متانول، و فعالیت آنتی اکسیدانی به روش FRAP ، محتوای فنلی به روش فولین سیو-کالتو ، محتوای فلاونوئیدی به کمک معرف آلومینیوم کلراید و محتوای کلروفیل a و b و میزان کاروتنوئید ، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان دادکه، بهترین شرایط برای فعالیت آنتی اکسیدانی و تولید فلاونوئید در pH بالا (8 و 9) و دما پایین (c 23) روی می دهد. در رابطه با محتوای فنلی، نتایج حاکی از آن است که دما (c 23) نقش موثرتری را نسبت به pH در افزایش معنادار(P<0.05) محتوا فنلی (mg GAE /g DW 06/0 ± 53/7) بازی می کند، و pH باعث کاهش معنادار (P<0.05)محتوا فنلی نسبت به کنترل گردید. همچنین، اگرچه استرس pH و دما نتوانستند بر میزان کلروفیل b تاثیر بگذارند، اما به طور کلی، نتایج گویای این مطلب است که تیمار pH و دما می تواند بر تولیدات آنتی اکسیدان در ریزجلبکsp. Scenedesmus موثر باشد.
  کلیدواژگان: ریزجلبک، FRAP، ترکیبات، فنلی، فلاونوئید
 • غلامرضا رفیعی*، نازنین معتمدی، مهدی اسماعیلی بیدهندی صفحات 29-43
  اثر شش نوع بستر غذایی شامل: آب خالص (تیمار1)، غذا بدون برگ + آب(تیمار2)، برگ چنارپودر شده (Platanus orientalis)(تیمار3)، برگ سپیدار پودر شده (Populus alba) (تیمار4)، برگ بلند مازو پودر شده (Quercus castaneifolia) (تیمار5) و آب+ برگ چنار+ برگ توت پودر شده (Morus alba)+ غذا(تیمار6) بر مقدار ماندگاری و تکثیر و پرورش گونه دافنی ماگنا (Daphnia magna) در یک دوره سه ماهه مورد بررسی قرار گرفت.میزان تکثیر و ماندگاری دافنی در تیمار6 که حاوی غذا + برگ توت و چنار بود نسبت به سایر تیمارها بطور معنی داری بیش تر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که دافنی ماگنا از مخلوط برگ چنار و توت و غذا بهتر تغذیه می کند و این جیره می تواند به عنوان جیره ای مناسب برای تولید دافنی بکار برده شود..
  کلیدواژگان: دافنی ماگنا (Daphnia magna)، بستر غذایی، برگ چنار، برگ صنوبر، برگ بلوط، برگ توت
 • لاله رومیانی*، بهنوش شکرچی قطب آبادی صفحات 45-55
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات دما، pH و اسانس نارنج بر روی کاهش میزان رشد L. monocytogenes مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل درجه حرارت 45 درجه سانتی گراد (برای 144 ساعت)، 50 درجه سانتی گراد (برای 72 ساعت)، 55 درجه سانتی گراد (برای 6 ساعت)، 4 سطحpH (4،5،6) و اسانس نارنج Citrus aurantium L.)) در سطوح 2/0، 4/0 و 6/0 درصد بر روی میزان رشد باکتری L. monocytogenes در فیله کپور نقره ای دودی شده به روش سرد و گرم انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش pH در دماهای مورد بررسی تعداد باکتری افزایش یافت (05/0P<). اما آنالیز همبستگی، عدم همبستگی بین تعداد L. monocytogenes با pH را نشان داد. افزایش دما به شکل معنی داری توانست تعداد باکتری فیله کپور نقره ای دودی شده سرد و گرم را کاهش دهد، به شکلی که کمترین تعداد باکتری در هر دو روش سرد و گرم در تیمار دمایی 55 درجه سانتی گراد شمارش شد. بررسی همبستگی بین تعداد باکتری و درجه حرارت نیز این موضوع را تایید کرد. در مورد میزان تاثیرگذاری اسانس نارنج بر روی تعداد باکتری، نتایج نشان داد در شرایط pH و درجه حرارت ثابت، با افزایش درصد اسانس نارنج، تعداد L. monocytogenes کاهش یافت و این کاهش بخصوص در تیمار 6/0 درصد اسانس نارنج به شکل معنی داری بیشتر بود. همچنین در درجه حرارت وpH یکسان، دودی کردن گرم در مقایسه با دودی کردن سرد کارایی بالاتری در کاهش تعداد L. monocytogenes داشت. با توجه به اینکه تعداد باکتری شمارش شده در هر دو روش دودی کردن در دماها وpHهای مختلف، از استانداردLog cfu/g 107بالاتر نبود، می توان عنوان کرد که دودی کردن روشی مطمئن برای افزایش ماندگاری فیله کپور نقره ای است و بهترین دما و زمان برای دودی کردن به ترتیب 55 درجه سانتی گراد برای 6 ساعت و در pH برابر با 4 و سطح اسانس6/0 درصد بود.
  کلیدواژگان: اسانس نارنج، pH، درجه حرارت، لیستریا مونوسیتوژنز، فیله دودی سرد و گرم
 • مصطفی علی شیری جونقانی، کامران رضایی توابع*، حسن نژاد حیدری، علیرضا میرواقفی، پگاه فرهنگ صفحات 57-67
  استفاده از نانو مواد امکان اجرای برخی فرایندها با آلودگی کمتر نسبت به روش های معمول را فراهم آورده است. از جمله این نانو مواد می توان نانوکربن لوله ای (CNT) را نام برد که دارای خواص ضد باکتریایی هستند. از طرفی، دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا یکی از عوامل ایجاد کننده سپتی سمی هموراژیک و یرسینیا روکری عامل بیماری دهان قرمز آنتروباکتریایی از عوامل مهم بیماری زا در صنعت پرورش آبزیان هستند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر نانوکربن های لوله ای مغناطیس شده (CNT@Fe3O4) بر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری انجام گردید. برای انجام تحقیق ، نانو ماده به روش هیدروترمال تهیه گردید و اثر ضدباکتریایی آنها در شرایط in vitro بر باکتری های مورد مطالعه تعیین گردید. نانو کربن لوله ای مغناطیسی سنتز شده به وسیله تکنیک های اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی شامل طیف بینی پراش اشعه ایکس، مغناطیس سنج نمونه لرزان و میکروسکوپ الکترونی رویشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی (MBC) نشان داد که OD کدورت ایجاد شده برای باکتری آئروموناس هیدروفیلا در گروه شاهد برابر 42/1 می باشد. اما در تیمارهای نانولوله های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 17/0، 14/0، 08/0 و 0 می باشد. همچین OD کدورت ایجاد شده برای باکتری یرسینا روکری در گروه شاهد برابر 94/0 می باشد. اما در تیمارهای نانولوله های کربنی با غلظت 8، 16، 32 و mg64 این مقدار به ترتیب برابر 245/0، 194/0، 11/0 و 09/0 می باشد. نتایج آزمون حداقل غلظت کشندگی برای هر دو باکتری نتایج یکسانی نشان داد. در نهایت پس از جمع بندی و مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهش ها می توان نتیجه گرفت استفاده از نانوکربن های لوله-ای مغناطیسی شده در سیستم فیلتراسیون مخازن نگهداری آبزیان می تواند تاثیر بالقوه ای در کاهش بارباکتریایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: نانوکربن لوله ای مغناطیسی، CNT@Fe3O4، آئروموناس هیدروفیلا، یرسینیا روکری، ماهی
 • سجاد کاویانی*، سید فخرالدین حسینی، مسعود رضایی صفحات 69-83
  در این مطالعه فعالیت ضد باکتریایی و ضد اکسیدانی سلوموسیت مشتق شده از توتیای دریایی و عصاره های آبی و آلی حاصل از آن، مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور نمونه های زنده توتیای دریایی از سواحل خلیج فارس (بندر بوشهر) جمع آوری گردید و سلوموسیت ها از مایع سلومیک آن جداسازی و سپس عصاره گیری شدند. اثر ضد باکتریایی سلوموسیت و عصاره ها بر گونه های باکتریایی Staphlococcus aureus، Bacillus cereus، Escherichia coliو Pseudomonas aeruginosa ارزیابی شد و نتایج نشان داد این ترکیات اثر ضد باکتریایی قوی بر باکتری های مورد مطالعه داشتند. همچنین، اثرات ضد اکسیدانی سلوموسیت و هر یک از عصاره ها مورد ارزیابی قرار گرفت به طوری که فاز آبی بیشترین اثر را بر کاهش رادیکال آزاد DPPH و فاز آلی بیشترین اثر را بر حذف رادیکال آزاد ABTS نشان دادند. به طور-کلی نتایج این تحقیق نشان داد سلوموسیت و عصاره های حاصل از آن واجد اثرات ضد اکسیدانی و ضد باکتریایی قوی ای هستند، بیشترین اثر حذف کنندگی سلوموسیت، فاز آبی و فاز آلی بر رادیکال های آزاد DPPH، ABTS و همچنین کاهندگی آهن به ترتیب در غلظت های 25/1، 5 و 5 میلی گرم در میلی لیتر مشاهده شد؛ همچنین نتایج ارزیابی ضد باکتریایی سلوموسیت، فاز آبی و فاز آلی نشان داد مقادیر مربوط به MICو MBC برای هر یک از ترکیبات با هم برابر است، به طوری که MIC (و یا MBC) این ترکیبات بر باکتری های Staphlococcus aureus ، Bacillus cereus، Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa به ترتیب، برای سلوموسیت در غلظت های بیشتر از 5 ،5/2، 5/2و 5 میکروگرم در میلی لیتر، برای فاز آبی در غلظت های 5/2 ، 019/0 ،019/0 و 019/0 میکروگرم در میلی لیتر و برای فاز آلی در غلظت های بیشتر از 5 ،625/0، 625/0و 5/2 میکروگرم در میلی لیتر به دست آمد. با توجه به فعالیت ضدمیکروبی و ضد-اکسیدانی ترکیبات مورد مطالعه از توتیای دریایی می توانند به عنوان عامل ضدباکتریایی، ضد اکسیدانی در بسته بندی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توتیای دریایی ، سلوموسیت ، عصاره ، فعالیت ضد باکتریایی ، فعالیت ضد اکسیدانی
 • هانیه رستم زاد*، نرجس کمالی ثابتی، آریا باباخانی صفحات 85-95
  ماهی و سایر غذاهای دریایی دارای فواید بسیاری برای سلامتی انسان ها می باشند و از سویی دیگر سرعت فساد آن نسبت به سایر غذاهای گوشتی بالاست. بدین منظور جهت عرضه ماهی با کیفیت به مصرف کننده، بسته بندی مطلوب الزامی بنظر می رسد. لذا در تحقیق حاضر هدف تولید پلیمری جهت بسته بندی مواد غذایی (خصوصا گوشتی) می باشد که بتواند مصرف کننده را با تغییر رنگ خود از فساد ماده غذایی مطلع نماید و علاوه بر آن زیست تخریب پذیر نیز باشد. به این منظور فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه کاراژینان در ترکیب با عصاره کلم قرمز (Brassica oleraceae) تهیه شد. پس از تولید فیلم های مذکور خواص کاربردی آنها اعم از مقاومت کششی و استحکام، حلالیت، نفوذپذیری به بخار آب و بررسی ریزساختارها با آزمون FTIR مورد بررسی قرار گرفتند. سپس جهت بررسی رابطه بین روند فساد ماهی و تغییر رنگ فیلم ها، فیله های ماهی قزل آلا رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فیلم های تهیه شده بسته بندی شدند و به مدت 48 ساعت در دمای اتاق (به منظور تسریع در فساد) نگهداری شدند. در فواصل زمانی هر 6 ساعت، آزمونهای pH، TVB-N و رنگ سنجی فیلم ها انجام شد تا تغییر رنگ پلیمر تهیه شده در هر مرحله از نگهداری مشخص گردد. با توجه به آزمونهای انجام شده، نتایج حاکی از این بود که فیلم کاراژینان حاوی عصاره کلم در ابتدا بی رنگ بوده و با گذشت زمان نگهداری و پیشروی فساد در فیله های بسته بندی شده و رسیدن فاکتورهای TVB-N و pH به میزان بیشتر از حد مجاز، رنگ فیلم دودی تیره می شود و این امر می تواند مصرف کننده را از کیفیت و تازگی ماهی بسته بندی شده مطلع سازد. لذا با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان از فیلم کاراژینان حاوی عصاره کلم به عنوان اندیکاتور فساد ماهی و سایر غذاهای گوشتی با ارزش اقتصادی بالا استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کاراژینان، زیست تخریب پذیر، بسته بندی، قزل آلا، فساد
 • یزدان مرادی*، ملیکا ناظمی، منصوره قائنی، فرحناز لکزایی، سوسن شاهرخی صفحات 97-103
  در این پژوهش برخی از ترکیبات غذائی پودر دو گونه خیار دریائی Holothuria leucospilota, Stihcopus herrmanni شامل اسید های امینه، پروئتین، چربی، رطوبت، خاکستر مورد به منظور تولیدکپسول مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام پژوهش دوگونه خیار دریایئ از عمق 5 متری اطراف جزیره قشم از طریق عملیات غواصی جمع آوری و با استفاده از پودر یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. نمونه های تهیه شده به آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان منتقل شدند. در آزمایشگاه خیارهای دریایی شستشو، طول و وزن آنها ثبت شد. نمونه ها پس از خارج کردن محتویات شکمی، برای مرحله اول به مدت 15-10 دقیقه درون آب مقطر با دمای 80-60 درجه سانتیگراد حرارت داده شد تا پخته شده و شکل لاستیکی به خود گرفتند سپس به مدت 3 روز در انکوباتور مدل INB500 با دمای 40 درجه سانتیگراد خشک گردیدند .پس از آن نمونه ها برای بار دوم در آب مقطر در حال جوشیدن به مدت 15-10 دقیقه قرار داده شدند و سپس از آب جوش خارج و در انکوباتور با دمای 45 درجه سانتیگراد به مدت 7 روز خشک بوسیله آسیاب پودر شدند. بازده تولید پودر، مقدار ترکیبات تقریبی و ترکیب اسید های امینه پودر خیارهای دریائی اندازه گیری شد. نتایج نشان دادکه بازده تولید پودر در دو گونه از 9- تا 5/10 درصد متغییر بوده است. همچنین هر دو گونه S. hermani و گونه H. leucospilota از پروتئین بالا (بیشتر از 30%) برخوردار هستند. از نظر اسید های امینه، اسپارتیک اسید در هردو گونه بیشترین مقدار بود. این مقدار در گونه S. hermani 28.5 و در گونه H. leucospilota 36.91 درصد بدست آمد. کمترین مقدار اسید امینه نیز در گونه S. hermani لیزین با 6.25% و در گونه H. leucospilota آرژنین با 13.43% میباشد.
  کلیدواژگان: خیار دریائی، خلیج فارس، خارپوستان، کپسول، پودر خیار دریایی
|
 • Ehsan Ahmadifar *, Hossein Adineh, Zeinab Hanaee Kashani, Tayabeh Eenayat Gholampour, Ebrahim Masoudi Pages 1-11
  The present study was performed to determine the effect of olive leaf extract on growth and antioxidant enzymes activity of Grass carp (Ctenopharyngodon idella). For this purpose, 3 diets containing extracts of different levels of olive leaf extract with concentrations (1, 2 and 3%) in the form of (T2, T3 and T4) and control diet (without extract (T1)) determination of the requirements of Grass carp was used for the extract of olive tree and the fish were fed the mentioned diets for 8 weeks. Results showed that daily growth rate, specific growth rate, condition factor, final weight, final length, weight gain and feed conversion efficiency were significantly higher in fish fed diets containing olive leaf extract compared to control (P<0.05). The highest feed conversion ratio was observed in control treatment. According to the results of the present study, the lowest levels of superoxide dismutase and glutathione peroxidase were observed in fish fed the control diet (p<0.05). Fish fed the T3 diet had the highest levels of malondialdehyde and the least amount of catalase (p <0.05). The results suggest that the use of different levels of olive tree leaf extract in Grass carp diets is appropriate and has a significant effect on all of these factors and when used in fish diets, the treatments were better than the control group.
  Keywords: live Tree Extract, oxidation, growth indices, Grass carp, Antioxidant
 • Parichehr Hanachi *, Asieh Aghababaei, Mostafa Norozi Pages 13-27
  Microalgae are one of the rich sources of natural antioxidants in various applications in the food and pharmaceutical industries. In this study, the effect of temperature stress (23˚c, 28˚c, 33˚c) and pH (5, 7, 8, 9) on antioxidant activity, phenolic and flavonoids content and on the amount of colorants in the microalgae Scenedesmus sp. was studied. Environmental conditions for all treatments 12:12 light:dark, continuous aeration, and treatment time of 16 days. Extracting compounds with methanol solvent, and antioxidant activity by FRAP, phenolic content by Folin-Ciocalteu , the content of flavonoids was measured using a representative of aluminum chloride and chlorophyll content a and b and carotenoid . The results showed that, the best conditions for antioxidant activity and flavonoid production occurred at high pH (8 and 9) and low temperature (23˚c). Concerning phenolic content, the results indicated that temperature (23˚c) plays a more effective role than pH in a significant increase (p<0.05) in phenolic content (7/53 ± 0/06 mg GAE /g DW), and pH caused a significant decrease (p<0.05) in phenolic content compared to control. Also, although pH and temperature stress did not affect the amount of chlorophyll b, but in general, the results indicate that pH and temperature treatment can affect the production of antioxidants in the Scenedesmus sp. microalgae.
  Keywords: flavonoids, microalgae, FRAP, Phenolic, compounds
 • Gholamreza Rafiee *, Nazanin Motamedi, Mehdi Esmaeili Bidhendi Pages 29-43
  A completely randomized design conducted to determine the effect of tree leaves as Daphnia feed with six food beds, included: Pure water (treatment1); Food without leaves (treatment 2); Plane: Platanus orientalis (treatment 3); White poplar: Populus alba (treatment 4); Oak: Quercus castaneifolia (treatment 5) and mixed of Plane, Mulberry: Morus alba and food (treatment 6), on survival, reproduction and development of Daphnia magna (in main section (Observation of the first reproduction) and a subsection (continuation of the test, the evaluation of unit stability, proliferation and survival of Daphnia)) during a 3-month culture in an enclosed unit in vitro. The rate in treatment (6) with plane, mulberry and food was higher compared to the other treatments. The results of this study indicated that daphnia magna fed mixed plane, mulberry and food (treatment6) better than plane leaf (treatment3) and food without leaves (treatment2) or other treatment separately. As a result, mulberry and plane leaves maybe contain some substances that stimulate the maturation and reproduction of Daphnia.
  Keywords: Daphnia magna, Food bed, Plane leaf, White poplar leaf, Oak leaf, Mulberry leaf
 • Laleh Roomiani *, Behnosh Shekarchi Ghotbabadi Pages 45-55
  The aim of this study was to investigate the effects of temperature, pH and orange essential oil on reducing the growth rate of L. monocytogenes. The variables included 45 ° C (for 144 hours), 50 ° C (for 72 hours), 55 ° C (for 6 hours), 4 pH levels (4, 5, 6) and essential oil citrus (Citrus aurantium L.) in 0.2, 0.4 and 0.6% levels on the growth rate of L. monocytogenes in cold smoked silver carp fillet. The results showed that the number of bacteria increased with increasing pH at the studied temperatures (P<0.05), But correlation analysis showed no correlation between L. monocytogenes and pH. The increase in temperature significantly reduced the number of bacteria in cold and hot smoked silver carp fillets, so that the lowest bacterial count in both cold and hot smoked fillets was counted in a temperature of 55 ° C. The correlation between number of bacteria and temperature also confirmed this. Regarding the effect of citrus essential oil on the number of bacteria, the results showed that in the conditions of pH and constant temperature, increasing the percentage of essential oil, the number of L. monocytogenes decreased and this decrease, especially in the treatment of 0.6% of orange essential oil. Also, at the same temperature and pH, hot smoking compared to cold smoking was more effective in reducing the number of L. monocytogenes. Given that the number of bacteria counted in both methods of smoke at different temperatures and pH was not higher than the107 Log cfu/ g standard, it could be argued that smoke is a reliable way to increase the shelf-life of silver carp fillet and the best temperature and time to smoke was 55 ° C for 6 hours, at pH = 4, and essential oil level was 0.6%.
  Keywords: Citrus aurantium essential oil, pH, temperature, Listeria monocytogenes, Cold, Hot smoked fillets
 • Mostafa Alishiri Joonaghani, Kamran Rezaei Tavabe *, Hasan Nezhadheydari, Alireza Mirvaghefi, Pegah Farhang Pages 57-67
  The use of nanomaterials has made it possible to run processes with less pollution than conventional methods. Among these nanoparticles, nanocarbon tubes (CNTs), which have antibacterial properties, can be mentioned. Also, among the important bacterial pathogens in the fish breeding industry, the two aeromonas hydrophilia bacteria are one of the causative agents of septicemia and hemorrhagic sepsis and Yersinia rockair are the causative agent of oral antibiotic antibiotic bacteria. The aim of this study was to investigate the effect of magnetized tubes nanocarbon (CNT@Fe3O4) on two Aeromonas hydrophila bacteria and Yersinia rockair. To conduct research, nanomaterials were prepared by hydrothermal method, and their antibacterial effect in vitro was determined on the bacteria studied. Nano-carbon nanotubes synthesized by spectroscopic and microscopic techniques including X-ray diffraction spectrum, shaking sample magnetometer and vegetative electron microscopy were investigated. Ultimately, the results of the MBC (Minimum Concentration Test) showed that the opacity of OD for the aeromonas hydrophila bacteria was 1.42 in the control group. However, in treatments of carbon nanotubes at concentrations of 8, 16, 32 and 64 mg, this value is equal to 0.17, 0.14, 0.08 and 0 respectively. The OD of turbidity created for Yersinia rockair bacteria in the control group was 0.94. However, in treatments of carbon nanotubes at concentrations of 8, 16, 32 and 64 mg, this value was equal to 0.245, 0.194, 0.11 and 0.09 respectively. The results of the minimum germination test for both bacteria showed the same results. Finally, after summarizing and comparing the results of the research with other studies, it can be concluded that the use of magnetic nanocarbon in the filtration system of aquatic reservoirs could have a potential impact on the reduction of barbatoic content.
  Keywords: Nanocarbon Magnetic Tubes, CNT@Fe3O4, Aeromonas Hydrophyla, Yersinia rockair, Fish
 • Sajjad Kaviani *, Seyed Fakhraldin Hosseini, Masoud Rezai Pages 69-83
  In this study, anti-bacterial and antioxidant activities of coelomocytes and aqueous and organic extracts of Sea urchin were investigated. The live samples of sea urchin were collected from Persian Gulf and their coelomocytes and extracts were isolated. Antibacterial effects of coelomocytes and its extracts were assessed on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa. The results of this study showed that coelomycetes and extracts had strong antibacterial effects. The most powerful antibacterial effect was related to the aqueous phase. Also, antioxidant activitiy (DPPH and ABTS free radical as well as reducing power assay) showed that aquatic phase had highest DPPH scavenging activity (at a concentration of 1/25 mg/ml) and organic extract had the highest effect on ABTS scavenging (at a concentration of 5 mg/ml). Reducing power assay indicated that extracts showed the lowest activity and there was no significant effect in any concentrations (α ≥ 0). MIC and MBC of the bioactive compounds in this study were equal to each other. MIC and MBC for the coelomocytes, aqueous and organic extracts on experimental bacteria (Staphlococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) was obtained in 5 > , 2.5 , 2.5 , 5 and 2.5 , 0.019 , 0.019 , 0.019 and 5 > , 0.625, 0.625 & 2.5 ug/ml, respectively. Generally, according to the antibacterial and antioxidant results of the study, the extracts from sea urchin can be used as packaging, antimicrobial and antioxidant agent.
  Keywords: Sea urchin , Coelomocyte , Extract , Antibacterial activity , Antioxidant activity
 • Haniyeh Rostamzad *, Narjes Kamali Sabeti, Aria Babakhani Pages 85-95
  In the present research the purpose of polymer production is to pack food (especially meat) which can inform consumers of their food color corruption and in addition to being biodegradable. The debt is that the fish lost its desired taste during the maintenance period and signs of corruption appear in it for the supply of quality fish to the consumer package is mandatory. For this purpose, the biodegradable films based on carrageenan in combination with red cabbage extract (Brassica oleraceae) prepared after the production of the above films their functional properties, including tensile strength and strength, solubility, water vapor permeability, microstructures were investigated by FTIR test. Then, to investigate the relationship between the process of fish corruption and the color change of films rainbow trout fillets (Oncorhynchus mykiss) using the films provided packed and for 48 hours at room temperature (in order to expedite corruption) were kept. At intervals every 6 hours, PH , TVB-N and colorimetric measurements performed. To change the color of the polymer prepared determine at each stage of maintenance. According to the tests, the results indicated that carrageenan film containing cabbage extract at first colorless and over time to keep up and advance the corruption in fish packed and reaching TVB-N and pH factors to a greater extent than the permissible limit the color of the smoky film becomes dark this can inform the consumer about the quality and freshness of the packed fish therefore, according to the results of this study can be from carrageenan film containing cabbage extract as an indicator of fish corruption and other meat foods with high economic value used.
  Keywords: Carrageenan, biodegradable, packaging, Rain bow trout, spoilage
 • Yazdan Moradi *, MELIKA NAZEMI, Mansoore Ghaeni, Frahnaz Lakzaie, Sosan Shahrokhi Pages 97-103
  Abstract The aim of this study was to investigate the sea cucumber powder as producing edible capsule for human consumption. For achieving to this propose, two sea cucumber species ( Holothoria leucospilota, Stihcopus herrmanni ) were collected from 5 meter deep of sea water around Qusem Inland. The samples were transported using ice powder to Persian Gulf and Oman Sea Institute. Wight and length of samples were determined immediately after receiving to the biotechnology Lab. After that the samples gutted and cooked in 10- 15 min in boiling water and dried in the Oven in 40 C for 3 days. The dried samples were put in boiling water for 10-15 min for second time and dried for 7 days in 45 C°. The dried samples were powdered by using blender. Sea cucumber powder was capsulated using 500mg capsule. Yield powder, proximate and amino acid composition of the sea cucumber powder was determined. Results indicated that powder yield of the two species of sea cucumbers were varied from 9-10.5 percent of the wet weight. Both samples Holothuria loeucospilota, Stihcopus herrmanni had high protein (30- 32) percent of the dried powder, however the fat content was found very low. Eight and four amino acids were detected in S. herrmanni and H. loecospilota, respectively. Aspartic acid was the highest amounts of the amino acid in both of the samples. The least of the amino acids were Lysin and Arginine which found in S. herrmanni and Holothuria loeucospilata respectively.
  Keywords: sea cucumber, Capsule, Amino acid, Oman Sea, Sea cucumber powder