فهرست مطالب

جراحی ایران - سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال بیست و هفتم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/15
 • تعداد عناوین: 15
|
 • یاسمین چایی بخش لنگرودی، لاره بی آزار*، زهرا میرموذن، محدثه احمدی، مهین طائفه، فاطمه رشیدی مژدهی، بتول منتظری صفحات 1-9

  بی حسی نخاعی و اپیدورال به صورت شایع در جراحی های مختلف انجام می شوند. ایمنی این روش ها به خوبی ثابت شده، اما گاهی بیماران دچار عوارض قابل توجه می شوند. بیش ترین عارضه این روش ها، سردرد به دنبال سوراخ کردن دورا می باشد که سردردی وابسته به تغییر وضعیت بیمار بوده و عموما خودبخود بهبود می یابد. اما این نوع سردرد همچنین می تواند علامت اولیه ای از تشکیل هماتوم ساب دورال باشد و باید به عنوان یک علامت خطر در نظر گرفته شود. عدم پاسخ به درمان های طبی رایج و نیز تغییر در خصوصیات این سردرد با به همراه بودن سایر علایم مرتبط با سیستم عصبی، شک به هماتوم ساب دورال را برمی انگیزد. این عارضه اگرچه نادر است، ولی در صورت عدم تشخیص به موقع، همراه با نقایص عصبی وکشنده می باشد.

  کلیدواژگان: هماتوم ساب دورال، بی حسی نخاعی، بی حسی اپیدورال
 • کسری هندی، محمد رحمانی، امیرحسین روحی لاریجانی، سمیرا رامین فرد، هادی دیگاله، مصطفی فرزین، رضا شریعت محرری، محمد شیروانی، عباس امیر جمشیدی، میثم علی محمدی* صفحات 10-19
  زمینه و هدف

  اختلال شناختی در حال حاضر به عنوان یک علائم شایع در بیماران مبتلا به گلیوم شناخته شده است که این اختلال می تواند به علت خود تومور یا عوارض ناشی از اقدامات درمانی باشد. همچنین با پیشرفت روش های درمانی گلیوم و افزایش میزان بقای بیماران، کیفیت زندگی و وضعیت شناختی به عنوان یک هدف درمانی مطرح شده اند. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات شناختی قبل و بعد از جراحی در بیماران مبتلا به گلیوم نواحی غالب (Eloquent)مغزی طراحی شده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت طولی - تحلیلی بر روی 30 بیمار مبتلا به گلیوم نیم کره غالب مغز که در سال 1397 در بیمارستان سینا تحت درمان جراحی برداشتن تومور قرار گرفتند، اجرا شده است. قبل از عمل و بعد از عمل به فواصل 0 و 3 و 6 ماه مورد ارزیابی عملکرد شناختی توسط آزمون شناختی آدنبروک (ACE) قرار گرفتند. معنی داری اختلاف میانگین و روند تغییرات وضعیت شناختی بیماران توسط آنالیز مدل های آمیخته مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  قبل از جراحی، میانگین نمره عملکرد شناختی بیماران 2/74±78/16 بود و 3/83% از بیماران از درجاتی از اختلال شناختی رنج می بردند. با انجام جراحی افت مختصری در عملکرد شناختی بیماران مشاهده شد و میانگین نمره عملکرد شناختی بیماران به 17/64±2/18 کاهش یافت. اما این افت عملکرد شناختی معنی دار نبود. با گذشت 3 ماه از جراحی بهبود در وضعیت شناختی بیماران مشاهده شد و میانگین نمره عملکرد شناختی بیماران به 74±61/16 افزایش یافت. با ادامه روند بهبودی، در بررسی 6 ماه پس از جراحی میانگین نمره عملکرد شناختی بیماران به 76/82±9/12 رسید که این میزان تفاوت معنی داری با وضعیت عملکرد شناختی بیماران بلافاصله بعد از عمل جراحی دارد.

  نتیجه گیری

  در بررسی های قبل از جراحی، تعداد زیادی از بیماران دچار اختلال عملکرد در حیطه های مختلف عملکرد شناختی بودند و اختلال شناختی به عنوان یکی از علائم برجسته تومور مغزی گلیوم مطرح است. بلافاصله بعد از جراحی شاهد افت مختصر در عملکرد شناختی بیماران بودیم، این افت اما معنی دار نبود. بعد از جراحی سیر بهبود بیماران آغاز شد به صورتی که در پیگیری 3 ماهه شاهد بهبود در حیطه های مختلف عملکرد شناختی بودیم، اما این بهبود نیز کمتر از حد معنی داری بود. با گذشت زمان و ادامه روند بهبودی، در پیگیری 6 ماهه باز هم افزایش عملکرد شناختی بیماران را شاهد بودیم که این بهبود نسبت به زمان بعد از جراحی معنی دار گزارش شد. هرچند میانگین عملکرد شناختی بیماران در 6 ماه بعد از جراحی از زمان قبل از جراحی نیز بالاتر بود، اما این بهبود عملکرد معنی دار گزارش نشد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر در این زمینه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: گلیوما، عملکرد شناختی، نیم کره غالب
 • محمد علیخانی، محمد صحافی، دکتر زهرا شایان، خانم زهرا قهرمانی، خانم سارا زمانی، شاهین محسنی، شهرام پایدار* صفحات 20-26
  زمینه و هدف

  چسبندگی های داخل صفاقی در اکثر موارد، به واسطه جراحی های شکمی ایجاد می شوند و یکی از مهمترین عوارض جراحی و از مهمترین علت های مرگ و میر می باشد. این چسبندگی ها مکررا باعث عوارض مهمی می شوند از قبیل دردهای مزمن شکم و لگن، انسداد و ایلئوس روده باریک، آبسه های شکمی، ناباروری در زنان، طولانی شدن و آسیب ارگان ها در جراحی های بعدی. روش ها و مواد مختلفی برای کاهش یا پیشگیری از این چسبندگی ها معرفی شده است. یکی از این مواد ژل قابل جذب ضد چسبندگی Oxiplex-AP می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ژل Oxiplex/AP در کاهش چسبندگی های ناشی از دسروزه شدن روده ها بعد از عمل در موش ها می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه به صورت تجربی مداخله ای روی 40 موش آزمایشگاهی انجام شده است. این موش ها به 4 دسته 10 تایی بر اساس تصادف تقسیم شدند. در گروه اول در حین لاپاروتومی، از ترمیم ساده با بخیه های لامبرت در محل دسروزاسیون روده باریک استفاده کردیم. در گروه دوم علاوه بر ترمیم با بخیه لامبرت از ژل قابل جذب ضد چسبندگی در محل آسیب استفاده کردیم. در گروه سوم دسروزاسیون روده باریک بدون ترمیم و بدون استفاده از ژل در شکم رها شد. در گروه چهارم پس از استفاده از ژل در محل آسیب، روده ها وارد شکم شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه از 40 عدد موش در چهار گروه استفاده شد. میزان جسبندگی های داخل صفاقی در هر چهار گروه، دو هفته پس از جراحی اولیه بر اساس معیارهای نیر (Nair) ارزیابی شد. نتایج بدست آمده در هر چهار گروه به این صورت بود که چسبندگی نوع سوم (شدید) در گروه اول بیشترین (10 مورد) و در گروه چهارم کمترین (5 مورد) می باشد.این مطالعه نشان داد که بطور کلی اختلاف معنی دار آماری براساس درجه چسبندگی بین گروه های درمانی وجود دارد (مقدار احتمال = 05/0). این اختلاف بین گروه های اول و چهارم بطور معناداری اثبات شد و بین گروه اول و سوم اختلاف، نسبتا معنادار بود

  نتیجه گیری

   در این مطالعه تاثیر ژل قابل جذب ضد چسبندگی Oxiplex/AP بررسی شد که از لحاظ آماری معنادار شده است. اطلاعات به دست آمده کاهش میزان چسبندگی در گروه چهارم (استفاده از ژل قابل جذب ضد چسبندگی بدون ترمیم با بخیه) را نسبت به بقیه گروه ها نشان داده شده است و در گروه سوم (بدون ترمیم با بخیه و بدون استفاده از ژل)، نسبت به گروه اول (ترمیم با بخیه) کاهش میزان چسبندگی را نشان داده است. می توان نتیجه گرفت که ژل مورد نظر ممکن است باعث کاهش میزان  چسبندگی های ناشی از دسروزاسیون روده باریک بعد از جراحی شود و همچنین می توان نتیجه گرفت که در نبود این ژل، دسروزاسیون های کمتر از یک سوم قطر روده، بهتر است بدون ترمیم در شکم رها شوند و این شیوه نسبت به ترمیم با بخیه های لامبرت بدون افزایش شانس پرفوراسیون روده، میزان چسبندگی کمتری را ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: ژل قابل جذب، چسبندگی، روده باریک دسروزه، ترمیم شده، ترمیم نشده
 • منصور ملاییان، دنیا سدید*، فرید اسکندری، آیت احمدی، محمدرضا طلوع استادان یزد صفحات 27-36
  زمینه و هدف

  هایپرپلازی مادرزادی آدرنال [Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)] و آنومالی کلواکال از ناهنجاری های
  چالش برانگیز با تکنیک های مختلف جراحی در اصلاح می باشند؛ از جمله تکنیک قدیم پاسرینی و تکنیک جدید آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال [Total Urogenital sinus Mobilization (TUM)] که دانش ما نسبت به نتایج دراز مدت بیماران با ناهنجاری های نادر نیاز به افزایش دارد و ثبت عوارض بعد از عمل، تکامل روند جراحی را بهبود می بخشد. این مطالعه با هدف بررسی آثار عملکرد، زیبایی و عوارض ایجاد شده در دو روش واژینوپلاستی آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال (TUM) و پاسرینی انجام شده است.

  مواد و روش ها

   طرح مطالعه به صورت همگروهی کوهورت در بیماران مونث با دو ناهنجاری کلواکال و هایپرپلازی مادرزادی آدرنال طی 15 سال اخیر که در بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی تهران تحت جراحی با دو تکنیک پاسرینی و آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال قرار گرفته اند، صورت گرفته و با مراجعه به پرونده بیماران و معاینات بالینی و سیستوسکوپی قبل از عمل و معاینه زیر بیهوشی بعد از عمل، اطلاعات زیبایی و عوارض از جمله بی اختیاری ادراری و تنگی واژن و موقعیت نامناسب مدخل واژن و فیستول پیشابراه به واژن بررسی و ثبت شدند.

  یافته ها

   41 بیمار با میانگین سنی 36/6±96/10 سال در زمان مطالعه در دو گروه 20 نفره با تکنیک قدیمی (فلپ) و 21 نفره با تکنیک جدید (آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال) در مطالعه شرکت داده شدند. از مجموع 41 بیمار 23 بیمار (1/56%) دچار هایپرپلازی مادرزادی آدرنال و 18 بیمار (9/43%) دچار ناهنجاری کلوآکال بودند. میانگین طول کانال مشترک هر دو گروه 87/0±5/2 سانتیمتر و متوسط سن زمان عمل گروه فلپ 29/3±7/3 سال و گروه آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال 99/5±54/5 سال بود. مدت متوسط پیگیری گروه فلپ 4/5±10 سال و آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال 23/1±8/2 سال و مدت جراحی گروه فلپ 6/0±37/3 ساعت و آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال 6/0±1/2 ساعت و مدت بستری گروه فلپ 39/1±4/3 روز و آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال 72/0±2/2 روز بوده که از این بین در مورد 3 متغیر مدت پیگیری، زمان عمل و مدت بستری بین دو تکنیک با 001/0P < تفاوت معنی دار وجود داشت. در دو مورد از عوارض شامل تنگی واژن و موقعیت نامناسب واژن بین دو گروه تفاوت معنی دار به ترتیب با 001/0P < و 007/0P = حاصل شد.

  نتیجه گیری

  یافته های به دست آمده از مطالعه حاضر نشان دهنده بهتر بودن عمل جراحی آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال در نتایج حاصله و زیبایی و موقعیت مناسب واژن در مقایسه با روش پاسرینی می باشد. عوارض کمتر و مدت زمان سریعتر ترخیص از بیمارستان و مدت عمل کوتاهتر در کنار ظاهر و زیبایی بهتر در عمل جراحی آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال نسبت به پاسرینی از جمله ویژگی هایی است که یافته های این مطالعه موید آن می باشند.

  کلیدواژگان: هایپرپلازی مادرزادی آدرنال، ناهنجاری کلوآکال، تکنیک پاسرینی، تکنیک آزادسازی کامل سینوس اوروژنیتال
 • محسن اشراقی* صفحات 37-44
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع تجمع مایع در فضای پلور در انواع سرطان ها و اهمیت تشخیص آن، این تحقیق با هدف مقایسه دو روش توراکوسکوپی و بیوپسی سوزنی پرده جنب در تشخیص افیوژن بدخیم جنب در بیماران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  طی یک مطالعه مقطعی، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر روی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم که در طول 3 سال (1390 تا 1393) به بیمارستان شهید بهشتی قم مراجعه داشته اند، انجام گرفت.

  یافته ها

  به طور کلی 50 بیمار مبتلا به پلورال افیوژن اگزوداتیو مشکوک به پلورال افیوژن بدخیم وارد مطالعه شدند که شامل 21 مرد و 29 زن با تعداد 14 نفر در گروه سنی کمتر از 50 سال و 36 نفر در گروه سنی بالاتر از 50 سال بودند. در مورد روش مدیکال توراکوسکوپی حساسیت 86%، ویژگی100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 77% همچنین در مورد روش بیوپسی بسته سوزنی حساسیت 53%، ویژگی 100%، ارزش اخباری مثبت 100% و ارزش اخباری منفی 66% و دقت تشخیصی به دست آمد.

  نتیجه گیری

   با توجه به حساسیت بالای روش مدیکال توراکوسکوپی نسبت به بیوپسی بسته پلور، عوارض مشابه در هر دو روش و امکان انجام اقدامات درحین مدیکال توراکوسکوپی، به نظر می رسد توراکوسکوپی به عنوان اولین و بهترین اقدام بعد از توراسنتز منفی در بیماران مشکوک به پلورال افیوزن بدخیم باشد. هرچند هزینه انجام این اقدام بیشتر است، با توجه به طرح سلامت هزینه چندانی به بیماران وارد نشده و از طرف دیگر باتشخیص به موقع و اقدام صحیح هزینه های بستری مجدد و مشکلات ناشی از آن را کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: افیوژن بدخیم پلور، بیوپسی، مدیکال توراکوسکوپی
 • سمیه یدنگی، انوشیروان کاظم نژاد*، عباس آسوشه صفحات 45-55
  زمینه و هدف

  بیماری پوکی استخوان یک بیماری مزمن و پنهان است که هزینه های سنگینی برای جامعه و فرد به دنبال دارد. اولین گام در مدیریت بیماری های مزمن، مستندسازی و ثبت مناسب داده های بیماری می باشد. این مطالعه با

  هدف

  تعیین نیازمندی های داده ای و ارائه یک دسته بندی ساختارمند برای عناصر داده ای گزارشات سیر بیماری پوکی استخوان انجام شده است.

  مواد و روش ها

   این مطالعه از نوع کاربردی و به روش توصیفی - مقطعی در سال 1398 انجام شده است. در این مطالعه ابتدا عناصر داده ای از طریق مطالعه مقالات استخراج و سپس از طریق یک پرسشنامه در اختیار گروه متخصصین قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از طریق فرمول شاخص تاثیر آیتم تحلیل شده و عناصر داده ای تعیین شده اند. از طریق مطالعه روش های دسته بندی اطلاعات و مصاحبه به گروه متخصصین، دسته بندی عناصر داده ای ارائه گردیده است.

  یافته ها

   مجموعه عناصر داده ای گزارشات سیر بیماری در 9 بخش و 51 آیتم ارائه گردید. همچنین از دسته بندی
  [History Objective Assessment Plan (HOAP)] که یکی از اقتباسات [Subjective Objective Assessment Plan (SOAP)] است به عنوان مرجعی برای ساختار گزارشات ارائه شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت ثبت گزارشات سیر بیماری پوکی استخوان و به منظور ساختارمند نمودن این گزارشات جهت مشخص نمودن سیر اقدامات پزشکان در هنگام مراجعه بیمار، عناصر داده ای و الگویی جهت استفاده ارائه و ارزیابی گردید.

  کلیدواژگان: پوکی استخوان، گزارش سیر بیماری، الگو، هوپ
 • امیررضا تاج زاده نمین*، مونا سلیمی صفحات 56-72
  زمینه و هدف

  رشد فزاینده گردشگری و گردشگری سلامت که خود یکی از بخش های مهم آن می باشد و به گردشگری پیشگیرانه، گردشگری درمانی و گردشگری پس از درمان قابل تقسیم می باشد، می تواند کلید توسعه در بسیاری از جوامع و بالاخص کشورهای در حال توسعه و جهان سوم محسوب گردد.

  مواد و روش ها

   تمرکز مطالعه حاضر بر درمان پزشکی به عنوان یکی از شاخه های گردشگری درمانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل تعیین کننده در جذب گردشگرانی است که برای عمل رینوپلاستی به بیمارستان های آتیه و پارسیان در شهر تهران مراجعه می نمایند.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از آن است که مهم ترین عوامل تعیین کننده در جذب گردشگران عبارتند از مزیت در زمینه های رینوپلاستی، مناسب بودن خدمات، وجود امکانات اقامتی، رضایت مراجعین از مناسب بودن قیمت، مزیت های دیگر در زمینه رینوپلاستی بر حسب شغل مراجعین، وجود رابطه معنادار بین سن افراد و رضایت آنها از مناسب بودن قیمت، خدمات موجود در بیمارستان ها و امکانات اقامتی است. اگر چه قیمت، تاثیر معناداری در جذب گردشگران رینوپلاستی ندارد.

  نتیجه گیری

  یافته‏ های این تحقیق حاکی از آن است که ایران دارای پتانسیل بسیاری جهت جذب گردشگران خارجی در زمینه رینوپلاستی می باشد و این مهم، با توجه به وجود مزیت‏ها و پزشکان مجرب در کشورمان، می تواند در آینده دستاوردهای بیشتری به ارمغان آورد.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، گردشگری درمانی، درمان پزشکی، رینوپلاستی
 • مریم شامخی امیری، امین گرجی زاده، مجید کلباسی* صفحات 73-78

  آنوریسم کاذب یکی از موارد مهم بروز یافته پس آسیب ناکامل عروقی مورد غفلت ناشی از تروما یا مداخلات جراحی در نواحی نزدیک به شریان های اصلی می باشد که ممکن است محدود شده و یا همراه با عوارض مهم باشد. در این مقاله گزارش یک مورد آنوریسم کاذب پاره شده شریان پوپلیته همراه با سندروم کمپارتمان و ایسکمی حاد اندام در یک مرد 47 ساله مطرح گردیده که تحت عمل جراحی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آنوریسم کاذب، شریان پوپلیته، سندروم کمپارتمان
 • اصغر صادق آبادی*، نجمه نجم الدین، آزاده آصف نژاد صفحات 79-87

  در کتاب های آسمانی به لارو درمانی اشاره شده است. با ورود آنتی بیوتیک ها به بازار یک وقفه طولانی در استفاده از لارو درمانی بوجود آمد. در سال های اخیر با توجه به مقاومت عوامل عفونی به آنتی بیوتیک ها بازگشت خوبی به این علم پیدا شده است. در سال 1999 سازمان بهداشت جهانی این علم را تایید کرده و آن را جزء سیاست های درمانی خود قرار داده است. لارو درمانی در سال 2004 توسط FDA مورد تایید قرار گرفته است. مهندسی بافت به معنی توسعه و تغییر در زمینه رشد آزمایشگاهی سلول ها در بافت و یا عضو، برای جایگزینی یا ترمیم قسمت آسیب دیده بدن است. مشکل اصلی زخم های سخت خطر عفونت، عمق آنها و از دست رفتن بافت می-باشد. استفاده تلفیقی از لارو درمانی و مهندسی بافت پلی میان دو روش درمانی باستانی و مدرن است که برای درمان زخم های دیابتی و زخم بستر بسیار موثر می باشد. با توجه به درصد موفقیت بالای این روش توسعه و استفاده از روش فوق به طور جدی توصیه می شود و لازم است به طور وسیع در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لارو درمانی، مهندسی بافت، عفونت، زخم دیابتی، زخم بستر
 • مصطفی جابرانصاری* صفحات 88-97

  روش های متفاوتی در طول تاریخ برای کاستن از میزان درد و ناراحتی ناشی از اعمال جراحی به کار گرفته شده است و دوره پیروزی بر درد یکی از مهم ترین درون ها در مسیر تکاملی عدم جراحی بوده است. مواد خواب آور، مخدر و مسکن همچون حشیش، مهرگیاه و تریاک هزاران سال مورد استفاده قرار گرفتند. مشروبات الکلی نیز برای کاهش حساسیت بیمار به درد به منظور ایجاد امکان انجام اعمال جراحی بر روی سطح بدن یا بر روی استخوان ها مورد استفاده قرار می گرفتند. با این حال، ورود تشکل یافته به حفرات بدن از طریق جراحی و پیشرفت تاریخچه جراحی بدون استفاده از روش هایی که باعث ایجاد عدم حساسیت به درد می گردید؛ امکان پذیر نبود.

 • اصغر صادق آبادی* صفحات 98-99

  یکی از مسائل مهم و عمده که در حال حاضر بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور با آن مواجه می باشند، افزایش عفونت های بیمارستانی است. مواد ضد عفونی کننده و گند زدا دسته ای از مواد شیمیایی هستند که با اثر بر باکتری ها، قارچ ها، اسپور باکتری ها و ویروس ها آنها را از بین می برند یا از رشد آنها جلوگیری می کنند. استفاده از این مواد برای تامین سلامتی بسیار ضروری است و از عوامل مهم پیشگیری از بیماری ها به خصوص بیماری های مسری می باشد. با توجه به اعمال تحریم ها و سقوط ارزش پول ملی و گران شدن محصولات وارداتی استراتژیک، اینجانب شروع به مطالعه و تحقیق در زمینه تولید داخل ماده گند زدا و ضد عفونی کننده نمودم تا خلاء این مواد وارداتی را برای کشور حل نمایم و خوشبختانه موفق به فرمولاسیون این ماده با کارایی بالا شدم.

 • سیدعباس میرمالک*، گروه مترجمین صفحات 100-108

  تامین بودجه برای تحقیقات چالش اولیه، بزرگ و اغلب دست نیافتنی برای محقق است. در کشورهایی مانند ایران مسیر اهدای بودجه تحقیقات با دیدگاه عمومی اغلب باید همخوانی داشته باشد. در کشورهای اروپایی مراکز متعددی تامین کننده هستند، ولی رقابت بسیار بالایی برای دستیابی به آنها وجود دارد. برخی از این موسسات و اغلب دانشگاهی سهمیه خاصی برای کشورهای
  آفریقایی آسیایی دارند.
  این مقاله اطلاعات کلی در مورد چالش های دریافت بودجه تحقیقاتی در کشورهای اروپایی را ارائه می دهد.

 • عبدالحمید میرزاحسابی* صفحات 109-110

  دکتر انوشیروان هدایت عاشق ایران بود و با اینکه به راحتی می توانست در آنسوی گیتی کار و زندگی کند، هرگز حاضر به ترک میهن نشد.دکتر هدایت در ساعت 12 روز یکشنبه 19 آبان ماه 1398 در حالیکه همراه یکی از بستگانش عازم انجام کاری بود، داخل اتومبیل به ناگهان به ملکوت اعلی پیوست. چه مرگ قشنگی داشت.

 • احمد رضا سروش* صفحات 111-114

  نگاه بی پناه بیمار به چشم های مطمئن و پذیرنده تو و آرامشی که از کلامت بر جانشان می نشست و سرانجام با اشک های خالص قدردانی بر گونه پاک دردمندان بر پای تو سجده می کرد و این چنین بود که تو هر بار عضوی می شدی از خانواده ای که دیدار لحظه های نیامده را مدیون وجود نازنینت بود.

 • کاظم عباسیون* صفحات 115-116

  استاد برجسته، دوست داشتنی و محبوب جراحی مغز و اعصاب مرحوم دکتر حمید رحمت بهمراهی پرفسور نصرت اله عاملی و دکتر کاظم عباسیون یکی از بنیان گزاران بخش جراحی مغز و اعصاب در بیمارستان داریوش کبیر سابق یا بیمارستان دکتر شریعتی فعلی بودند.

|
 • Chaibakhsh Y, Biazar G*, Mirmoazen Z., Ahmadi M, Tayefeh M, Rashidi Mozhdehi F, Montazeri B Pages 1-9

  Spinal and epidural anesthesia are commonly used in various types of surgery. Their safety is confirmed, however, sometimes serious complications seems to be related to these procedures. Postural puncture headache is the most common side effect, which usually changes when patients change position and recovers spontaneously.However, headache following Dura Puncture can also be an early sign of a subdural hematoma formation and it should be considered as a risk factor. Failure to respond to proven medical treatments as well as changes in the patterns of headache, along with other neurologic symptoms, the patient should be suspected of subdural hematoma.it is a rare but fatal complication with neurologic deficits, if not diagnosed early.

  Keywords: Subdural Hematoma, Spinal Anesthesia, Epidural Anesthesia
 • Hendi K, Rahmani M, Rouhi Larijani A. H, Raminfard S, Digale H, Farzin M, Moharari R, Shirani M, Amirjamshidi A, Alimohamadi M* Pages 10-19
  Introduction & Objective

  Glioma is a kind of CNS tumor, originated from glial cells. CNS diseases can present with Sensory-Motor, Cognitive or psychological dysfunctions. Dysfunction in sensory-motor domain can be measured with standard physical examination and Para clinics, but evaluating dysfunction in cognitive and psychological domains are usually more complicated.

  Materials & Methods

  30 patients with dominant hemisphere gliomas, operated in Sina hospital were assessed in this study. They were undergone cognitive examination with Addenbrooke’s Cognitive Examination (ACE) pre operatively, post operatively and 3 and6 months after surgery.

  Results

  Before Surgery, mean cognitive function mark before surgery was 74.2±16.78. Just post operatively mean cognitive function mark slightly <font>drop</font>ped to 64.17±18.2 but this <font>drop</font> wasn’t statistically meaningful. 3 months after surgery, patients’ cognitive function got better and reached 74±16.61 and 6 months after surgery, mean cognitive function mark in patients, reached 82.76±12.9. This improvement at 6 months after surgery in comparison to just post-operative status was statistically significant.

  Conclusions

  In pre-operative assessment, 83.3% of patients have some degrees of cognitive dysfunction. This makes cognitive dysfunction, a significant sign of gliomas. Although post operatively we observed a slight decline in cognitive function, but in 6 months, most patients significantly recovered.

  Keywords: Glioma, Cognitive Function, Dominant Hemisphere
 • Alikhani M., Sahafi M., Shayan Z, Ghahramani Z., Zamani Sc, Mohseni Sh, Paydar Sh* Pages 20-26
  Introduction & Objective

  In most cases, peritoneal adhesions are caused by abdominal surgery and is one of the most important surgical complications and causes of mortality and morbidity. These adhesions frequently cause major complications such as chronic abdominal and pelvic pain, obstruction and ileus of the small bowel, abdominal abscess, infertility in women, and prolongation of surgeries subsequent organ damage. Various methods and materials have been introduced to reduce or prevent these adhesions. One of these materials is Oxiplex-AP absorbable
  anti-adhesion gel, which has not been used for intra-peritoneal surgery in humans. The aim of this study was to evaluate the effect of Oxiplex / AP gel on reducing postoperative adhesions in rats.

  Materials & Methods

  This experimental study was performed on 40 rats. The rats were randomly divided into 4 groups of 10 each. In the first group, during laparotomy, we used simple repair with Lambert sutures at the site of small bowel desertion. In the second group, in addition to Lambert suture repair, we used absorbable anti-adhesion gel at the site of injury. In the third group, small bowel desertion was left without repair and no gel in the abdomen.
  In the fourth group, the intestines left in the abdomen after applying the gel at the site of injury.

  Results

  In this study, 40 rats divided in four groups. Peritoneal adhesions in all four groups were evaluated two weeks after primary surgery based on Nair criteria. The results of all four groups showed that the third adhesion type (severe) had the highest (10 cases) in the first group and the lowest (5 cases) in the fourth group. This study showed that there is significant statistics difference between treatment groups (P value = 0.05). This difference was significant between the first and fourth groups and also between the first and third groups.

  Conclusions

  In this study, the effect of Oxiplex / AP absorbable gel was investigated which was statistically significant. The obtained data showed decreasing in the amount of adhesion in the fourth group (using absorbable anti-adhesion gel without suture) compared to the other groups and in the third group (without suture and non-gel application) comparing with the first group (suture repair) showed a decrease in adhesion. It can be claimed that this gel can decrease adhesions due to deserosation and also it can be agreed that in the absence of this gel, deserosation of less than one-third of the diameter of the intestine should be left untreated in the abdomen, which results in less adhesion than Lambert sutures without increasing the chance of intestinal perforation.

  Keywords: Oxiplex Gel, AP, Adhesion, Small Intestine, Repaired, Non-Repaired
 • Mollaeian M., Sadid D*, Eskandari Torbaghan F, Ahmadi A, Tolou Ostadan Yazd M. R Pages 27-36
  Introduction & Objective

  CAH and Cloaca are challenging malformations with various surgical techniques in the treatment, including the old Passerine technique and the new TUM technique, which we need to improve our knowledge of the long-term outcomes of patients with rare malformations, and recording of post operative complications will improve the surgical development of the surgical procedure. The aim of this study was to investigate the functional and cosmetic effects and complications of both TUM and Passerine vaginoplasty methods.

  Materials & Methods

  A cohort study in female patients with two malformation Cloaca and CAH in the last 15 years that was carried out at the Tehran Bahrami Pediatric Hospital with two techniques of Passerine and TUM and with referring to patient records, clinical examinations and patient records, clinical examinations and Preoperative cystoscopy examination a post-operative under anesthetic examination , patients' information and complications including urinary incontinence and vaginal stenosis and inappropriate position of vaginal insertion and urethro-vaginal fistula were recorded .

  Results

  41 patients with an average age of 10.86 years at the time of the study were included in two groups of 20 patients with the old technique (flap) and 21 with a new technique (TUM) in the study. All patients were female. Of the 41 patients, 23 Patients (56.1%) had CAH, and 18 patients (43.9%) had cloaca. The length of the common channel was 2.5 cm in both groups and the mean age of the flap group was 3.7 years and the TUM group was 5.54 years. The mean follow-up of the flap group was 10 years and the TUM was 2.8 years, and the duration of the flap surgery was 3.37 hours TUM is 2.1 hours and the duration of hospitalization is 3.4 days for flap and TUM for 2.2 days. There is a 2.1 significant difference between the three variables of the follow up and the time of operation and the duration of hospitalization between the two techniques with P = 0.001. In two of the complications, vaginal stenosis and inappropriate vaginal position were significantly different between the two groups, with P = 0.001 and P = 0.007 respectively.

  Conclusions

  The findings of the present study indicate that TUM surgery is better in the results and the beauty and proper position of the vagina compared to the passerin method. Less frequent and faster hospital discharge and shorter duration of surgery, with a better appearance and more beauty in the TUM surgery, is one of the characteristics that the findings of this study support.

  Keywords: CAH, Cloaca, Passerine technique, TUM
 • Eshraghi M* Pages 37-44
  Introduction & Objective

  As the accumulation of fluid in the pleural cavity is a common finding in patients with cancer, its diagnosis deserves careful consideration., The aim of this study was compare two methods of thoracoscopy and acupuncture needle biopsy in the diagnosis of malignant pleural effusion in patients.

  Materials & Methods

  In a cross-sectional study, 50 patients with pleural effusion, suspected to have malignant pleural effusion, who referred to Shahid Beheshti Hospital (Qom) during the 3 years
  (2011 to 2014), were selected through available sampling Was performed.

  Results

  A total of 50 patients with pleural pleural effusion, suspected to have malignant pleural effusion, were included in the study, which included 21 males and 29 females with 14 patients in the age group less than 50 years old and 36 subjects in the age group > 50 years. Thoracoscopic medication had a sensitivity of 86%, 100%, positive predictive value of 100%, and a negative predictive value of 77%. The susceptibility of 53%, 100%, 100% positive predictive value and negative predictive value of 66% and diagnostic accuracy were obtained from the needle closure biopsy method.

  Conclusions

  Considering the high sensitivity of the thoracoscopic medical technique to the pleural biopsy, the similar complications in both methods, and the possibility of taking actions during thoracoscopic medication, thoracoscopy seems to be the first and the best after thoracentesis negative in patients Suspected of malignant pleural effusion. Although the cost of doing this is higher, due to the health plan, there is little cost to the patients and, on the other hand, with timely diagnosis, reduces the costs of re-admission and the resulting problems.

  Keywords: Pleural Malignant Effusion, Biopsy, Thoracoscopy
 • Yadanghi S, Kazemnejad A*, Asosheh A Pages 45-55
  Introduction & Objective

  Osteoporosis is a hidden disease that has heavy burden to patient and society. The first step in managing chronic disease is documentation and properly register disease data. This study was conducted by the goal of identifying Data requirements and introducing a structured classification for osteoporosis progress note’s dataset.

  Materials & Methods

  This is a practical study that conducted in 2019. In this study, data elements were determined at first through the review of articles and studies, then through a questionnaire to the expert group. The results of questionnaires were analyzed by the Item Impact Index formula. Classification of data elements has been provided by studying methods of data classifications and then interviews with experts.

  Results

  Osteoporosis progress note’s data set was presented in 9 sections and 51 items. We use HOAP – one of the SOAP adaptations – as a reference framework classification of the dataset.

  Conclusions

  Due to the importance of registering progress notes of osteoporosis and in order to structuring these reports to identify medical procedures during patient encounter, the data elements and the classification for that were provided and evaluated.

  Keywords: Osteoporosis, Progress Note, Template, HOAP
 • Tajzadeh Namin A*, Salimi M Pages 56-72
  Introduction & Objective

  Mounting development of tourism, specifically Health tourism (which is divided into preventive tourism, curative tourism, and aftercare tourism) as an important part of tourism industry is a key for development in many societies, especially developing countries.

  Materials & Methods

  The current study concentrates on medical therapy as a branch of curative tourism. The main goal of the research is perusing determinants which attract tourists to come to Atieh and Parsian hospital in Tehran, with aim of undergoing a rhinoplasty.

  Results

  Findings represent that the most important determinants for attraction of tourists to come to Iran consist of: privilege of Iran to perform rhinoplasty, appropriate services, availability of residence for tourists, tourists’ satisfaction of cost effectiveness, greater advantage of Iran in performing rhinoplasty due to tourists’ carriers, existence of a meaningful relation between age of the tourists and their satisfaction of cost effectiveness, services of hospitals and residential facilities. However, the cost doesn’t have a meaningful correlation with attraction of tourists to have a rhinoplasty.

  Conclusions

  Findings of this research indicate that Iran has enormous potential to attract international tourists in the field of rhinoplasty, and due to the privileges of Iran, along with existence of expert physicians in the country, we can expect great accomplishments in future.

  Keywords: Health Tourism, Curative Tourism, Medical Therapy, Rhinoplasty
 • Shamekhi Amiri M, Gorjizade A, Kalbasi M* Pages 73-78

  Pseudoaneurysm is one of the most important entities after partial arterial injuries due to trauma or surgical interventions especially in areas close to the main arteries. This can be restricted or associated with significant complications. In this article, we report a case of ruptured popliteal artery pseudoaneurysm along with compartment syndrome and acute limb ischemia in a 47-year-old man who underwent surgery.

  Keywords: Pseudoaneurysm, Popliteal Artery, Compartment Syndrome
 • Sadeghabadi A*, Najmedin N, Asefneghad A Pages 79-87

  Maggot therapy is mentioned in holy books. After the introduction of antibiotics to the market, a long period of delay occurred in using maggot therapy method. In recent years, due to resistance of infectious agents against antibiotics, there has been a good return to this method. In 1999, WHO confirmed this science and included it in its remedial policies. Maggot therapy was approved by FDA in 2004. Tissue engineering means development and change in experimental growth of cells in tissues or limbs, in order to substitute or heal the damaged part of the body. The main problem of serious wounds is the risk of infection, their depths and loss of tissue. Integrated use of maggot therapy and tissues engineering is a bridge between two ancient and modern methods which is very effective for curing diabetic wounds and bedsore. Due to high probability of success in this method, development and use of the above-mentioned method is highly recommended and it is necessary to use this method in our country widely.

  Keywords: Maggot Therapy, Tissue Engineering, Infection, Diabetic Wound, Bedsore