فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 47 (زمستان 1398)
 • پیاپی 47 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام حیدری، فهیمه کشاورزی*، رحمت الله مرزوقی صفحات 7-21

  هدف کلی پژوهش بررسی نقش واسطه گری توانمندی نگارش علمی در روابط بین فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 297 نفر از تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس های سنجش فرهنگ تحقیقاتی دانشگاهی (کوکسال و رازی، 2011)، توانمندی نگارش علمی دانشجویان (پاینی، 2012) و احساس خودکارآمدی پژوهشی (صالحی و همکاران، 1391) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندی نگارش علمی (001/0›p، 68/0=β) و خودکارامدی پژوهشی (001/0›p، 22/0=β) دارد. همچنین توانمندی نگارش علمی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر خودکارامدی پژوهشی (001/0›p، 52/0=β) دارد. به علاوه، فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه تاثیر غیرمستقیم مثبت و معناداری بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان (001/0›p، 35/0=β) دارد. بنابراین، تاثیر غیرمستقیم فرهنگ تحقیقاتی دانشگاه ها بر ایجاد احساس خودکارآمدی پژوهشی بیش از تاثیر مستقیم آنان است. چراکه، وجود فرهنگ تحقیقاتی می تواند بسترساز رشد مهارت ها و توانمندی های افراد در پژوهش و نگارش متون علمی باشد و این عامل با تاثیری که بر نگرش افراد در زمینه قابلیت های خود می گذارد، احساس خودکارآمدی آنان را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: فرهنگ پژوهش، توانمندی نگارش علمی، احساس خودکارآمدی پژوهشی
 • ایران شفیعی، هادی بهرامی*، حمیدرضا حاتمی صفحات 23-40

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تفکر مثبت نگر بر تنظیم هیجان شناختی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش-آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مناطق 24 گانه شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند. گروه نمونه، 40 نفر از دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بودند، به شیوه تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (کنترل و مداخله) جایگزین شدند. ابتدا پرسشنامه-های تنظیم هیجان شناختی (گارنفسکی و همکاران، 2001) و اهمال کاری (تاکمن، 1991) برای هر دو گروه اجرا شد (پیش آزمون). سپس شرکت کنندگان گروه مداخله، برنامه آموزش مثبت اندیشی را در قالب 8 جلسه 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار دریافت کردند؛ درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله ی آموزشی دریافت نکردند. پس از این مرحله دوباره هر دو گروه با پرسش نامه ی مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند (پس آزمون). داده های جمع-آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شد. نتایج نشان داد که اجرای آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجان شناختی، تاثیر معناداری دارد (p < 0/01). همچنین نتایج نشان داد که اجرای آموزش مثبت اندیشی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی، تاثیر معناداری دارد (p < 0/01).

  کلیدواژگان: تفکر مثبت نگر، تنظیم شناختی هیجان، اهمال کاری تحصیلی
 • فرهاد شریعتی*، علی اکبر امین بیدختی، محمود نجفی صفحات 41-54

  هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای بود. در این تحقیق از روش پژوهشکیفی مبتنی بر رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. در این پژوهش جامعه آماری صاحب نظران حوزه فنی و حرفه ای شامل اعضای هیئت علمی، مدیران و صاحبان صنایع در استان کردستان و در سال 1397 بود. از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی تعداد 18 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد. اعتبار و روایی داده ها از طریق دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده این الگو دارای شرایط علی از جمله (شایستگی های حرفه ای مربیان، عوامل آموزشی و عوامل مدیریتی)، زمینه ای (بسترسازی فرهنگی و بسترسازی اقتصادی)، مداخله گر (عوامل بین المللی و عوامل تکنولوژیکی)، راهبردها (برون سپاری، توانمندسازی، توسعه و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی) و پیامدها (رشد اقتصادی، بهبود عوامل آموزشی و توسعه اجتماعی) می باشد.

  کلیدواژگان: آموزش فنی و حرفه ای، کیفیت بخشی آموزش، اقتصاد مبتنی بر دانش، نظریه داده بنیاد
 • فاطمه اسلامی هرندی، فریبا کریمی*، محمدعلی نادی صفحات 55-75

  هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های عدالت آموزشی برای دانش آموزان بود روش پژوهش کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی اکتشافی که حوزه پژوهش76 مورد مقالات، اسناد و کتب مندرج در پایگاه ها، وب سایتها، و کتابخانه ها که به تفکیک 61 مقاله، 6 پایان نامه، 9 کتاب و سند آموزشی بود. با توجه به ادبیات نظری مولفه ها و مضامین استخراج گردید. روایی محتوایی پژوهش با استفاده از روش ممیزی کردن از سوی داور تایید شد و پایایی مضامین با استفاده از روش هولستی 99٪ بدست آمد. یافته ها نشان داد که عدالت آموزشی شامل سه مضمون فراگیر با عنوان بسترسازی عادلانه توزیع منابع، بهره مندی عادلانه از منابع و شایسته پروری، و 12 مضمون سازمان دهنده شامل مشارکت جمعی، همه جانبه نگری برنامه درسی، تصمیم سازی عادلانه، شایسته سالاری، پوشش دادن همه مخاطبان، بهسازی مدارس، مدیریت بهینه منابع مالی، توجه به وضعیت بهداشت یادگیرندگان، توانمندسازی یادگیرندگان، ارتقای کیفیت آموزش، بهبود فرآیند ارزشیابی، تعامل منصفانه و 82 مضمون پایه می باشد. برای تحقق عدالت آموزشی در طراحی و تدوین برنامه ها به این مولفه ها باید توجه شود تا کلیه یادگیرندگان در همه مناطق کشور به شکل عادلانه از فرصت های آموزشی و تربیتی بهره برند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، بسترسازی عادلانه توزیع منابع، بهره مندی عادلانه از منابع، شایسته پروری، عدالت آموزشی
 • کبری قاسمی، علاء الدین اعتماد اهری*، بدیع الزمان مکی آل آقا صفحات 77-95

  هدف از انجام این تحقیق، طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان است. برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن براساس الگوی کلاین شامل اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، مواد و منابع آموزشی، فعالیت های یادگیری، زمان آموزش، فضای آموزش، گروه بندی یادگیرنده، ارزشیابی برنامه درسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و متخصصان برنامه درسی می باشد و برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از نمونه گیری هدفدار - قضاوتی که تعداد آنان 40 نفر می باشد. ایزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که برای تجزیه و تحلیل داده ها از اخص های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. پس از روایی سنجی به وسیله نسبت روایی محتوایی CVR و شاخص روایی محتوای CVI ، 14 گویه در بخش اهداف، 10 گویه محتوا، 5گویه راهبردهای یاددهی و یادگیری، 5 گویه مواد و منابع آموزشی، 5 گویه فعالیت های یادگیری، 6 گویه زمان آموزش، 6 گویه فضای آموزش، 7 گویه گروه بندی، 5 گویه ارزشیابی حاصل شد که در مجموع شامل 62 گویه می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، الگو، اعتبارسنجی، جهانی شدن، هویت فرهنگی
 • تقی اکبری*، بهناز مهاجران، محمد حسنی، میرنجف موسوی، مریم سامری صفحات 97-114

  هدف از پژوهش حاضر که از نوع توصیفی تحلیلی بوده، بررسی و سنجش سطح توسعه یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان های استان اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های آموزشی است.اطلاعات تعداد 53 شاخص در قالب امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی و پرورشی، امکانات علمی- آموزشی دانش آموزی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، شاخص های بهره وری اقتصادی، شاخص های منابع انسانی با مراجعه به سالنامه آماری و به صورت کتابخانه ای و شاخص های نهادی، شاخص های غیر شناختی و شاخص های فرایندی نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. اطلاعات موردنیاز از آموزش وپرورش استان، سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، سالنامه های آماری، اطلاعات رایانه ای مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. برای انجام محاسبات از نرم افزار رایانه ای SPSS ورژن 20 و Excel2016 استفاده شده است. با استفاده از مدل های ویکور و روش وزن دهی آنتروپی به رتبه بندی مناطق آموزش وپرورش استان مبادرت گردیده است سپس از طریق مدل های پیشرفته آماری همچون تحلیل رگرسیونی و تحلیل واریانس و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای ANP به تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر توسعه مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل پرداخته شده است و درنهایت تاثیرگذارترین شاخص ها مشخص شدند. بر اساس یافته ها شهر اردبیل ازنظر توسعه یافتگی در رتبه اول و شهر اصلاندوز در رتبه آخر قرار گرفته است

  کلیدواژگان: محرومیت، توسعه پایدار، آموزش و پرورش
 • فرزان شعاع اردبیلی*، غلامرضا ویسی، جعفر رحمانی صفحات 115-132

  دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه ها،ماموریت سومی دارد که مطابق نظریه تعدادی از اندیشمندان ومتفکران، موتور رشد و تحول اقتصادی و اجتماعی می باشد. هدف این مقاله ، مطالعه چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین ازنقطه نظر جنبه های کارآفرینانه دانشگاه های کارآفرین و عوامل موثربرشکل گیری دانشگاه های کارآفرینی و در نهایت پیشنهاد مدل و چارچوب مفهومی دانشگاه کارآفرین(با هدف توسعه ای-کاربردی) می باشد. این پژوهش باروش وماهیت مطالعه موردی ازنوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد بارویکرد سیستماتیک مدیریت واجرا شد.مضاف براینکه با معیارکرسول مورد اعتباریابی محتوایی قرارگرفت و تایید گردید و نیز پایایی آن براساس توافق کدگذاری بیش از95درصد، مطابق فرمول هولستی وکاپا مورد تایید و حمایت واقع گردید.جامعه این تحقیق شامل اساتید دانشگاه ومدیران دانشگاه درمراکز کشور بودند.نمونه این مطالعه 14 نفر(4نفر مدیر و بقیه اساتید دانشگاه)و نمونه گیری نظری وهدفمند وبا روش گلوله برفی درحد اشباع بود.داده ها ازمصاحبه ها جمع آوری شدند.تحلیل محتوا درسه سطح بازو محوری وگزینشی انجام شدند.نتیجه داده ها با تحلیل محتوا ، 106ویژگی وشاخص و 26ریز مقوله و وشش مقوله کلی بود که درقالب مدل پارادایمی شامل شرایط علی(ساختاری)؛مقوله اصلی(رفتاری)؛راهبردها(؛نهادی)؛ شرایط مداخله ای (فردی)؛ زمینه(ویژگی های محیطی)؛ پیآمدها(کارآفرینی دانشگاه)؛فرآیند دانشگاه کارآفرین دردانشگاه های ایران و روابط بین ابعاد مختلف وعناصرشان(سازه ها) را انعکاس می دهند.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، نظریه داده بنیاد، ویژگی های دانشگاه کارآفرین
 • فاطمه کوشازاده*، احمد اکبری، علی معقوب، مهدی جباری، علی کوشازاده صفحات 133-152

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی، طبقه بندی و اولویت گذاری عوامل موثر بر مرجعیت علمی دانشگاه (موردمطالعه: دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام) در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و قدرت نرم کشور است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت کتابخانه ای و کیفی است. به این منظور، ابتدا با روش کتابخانه ای اقدام به بررسی پیشینه پژوهش به منظور شناسایی عوامل موثر بر مرجعیت علمی دانشگاه گردید، سپس با تحلیل مضامین اولیه و روش دلفی کیفی (نظرسنجی خبرگان) به توسعه، طبقه بندی و اولویت گذاری عوامل احصا شده پرداخته شد. خبرگان به تعداد 15 نفر، با روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب گردید و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، وزن زیرعوامل در هر عامل مرتبط آن به دست آمد. عوامل موثر بر مرجعیت علمی دانشگاه ابتدا در قالب 902 مضمون اولیه مورد شناسایی قرار گرفت و درنهایت پس از غربال گری و طبقه بندی، در قالب 45 زیرعامل شناسایی و به ترتیب اهمیت مدنظر خبرگان، رتبه بندی شدند. تربیت و توانمندسازی سرمایه انسانی خودباور و کارآفرین در رتبه اول اهمیت، وجود شبکه علمی هم افزای ملی و فراملی در اولویت دوم و هرم مناسب اعضاء هیئت علمی با جذب نیروهای کیفی تخصصی در رتبه سوم اهمیت در مجموعه عوامل موثر بر مرجعیت علمی دانشگاه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: دانشگاه، مرجعیت علمی، روش دلفی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • حسین صادقی *، سعید غفاری، لیلا سبحانی، رامین رفیعی پور صفحات 153-170

  هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی خودمهارگری بر اساس هیجان خواهی و خودمیان بینی: نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل در نیمسال دوم تحصیلی 97-96 می باشد که طبق آمار گرفته شده از آموزش و پرورش برابر با 380 اعلام شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر با توجه تصادفی خوشه ای خواهد بود. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری بالا می باشد، طبق جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان بالاترین تعداد نمونه 181 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. از پرسشنامه خودمهارگری تانجی (2004)، مقیاس هیجان خواهی آرنت (1992)، پرسشنامه خود میان بینی لاپسلی و همکاران (1996) و پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق حاضر از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه» در سطح معناداری 05/0 و از نرم افزار لیزرل جهت معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد: بین خودمهارگری با هیجان-خواهی و خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه چندگانه وجود دارد. بین خودمهارگری با هیجان خواهی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد. بین خودمهارگری با خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد. بین هیجان خواهی با خودمیان بینی و نقش میانجیگرانه سبک های مقابله ای رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: خودمهارگری، هیجان خواهی، خودمیان بینی و سبک های مقابله ای
 • رحمن شهراسبی، علیرضا موغلی*، سید علی اکبر احمدی، امیرحسین امیرخانی صفحات 171-197

  در بخش کیفی مبتنی با رویکرد نظریه داده بنیاد و توسط مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته از نمونه پژوهش 17 نفر از خبرگان علمی و سازمانی که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، داده های پژوهش گردآوری شد. سپس کدگذاری انجام شده و اقدام به شناسایی ابعاد، مقولات اصلی و زیرمقوله ها و مفاهیم مرتبط با هر یک از کدها به دست آمده شد و در نهایت برازش مدل پارادیمی پژوهش با استفاده از داده های کمی جمع آوری شده از طریق پرسشنامه از 200 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند آزمون شد. نتایج کیفی پژوهش نشان دهنده 11 مقوله اصلی و 32 مقوله فرعی و 175 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی همدلی سازمانی شامل: شرایط علی (عوامل سازمانی: جو سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی مشارکتی، اهداف سازمانی، عدالت سازمانی، عوامل محیطی: محیط برون سازمانی، محیط درون سازمانی، عوامل فردی: ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های شخصیتی)، عوامل مداخله گر (فرسودگی شغلی: خستگی هیجانی، مسخ شخصیت، کاهش کفایت فردی، عوامل مدیریتی: مدیریت ناکارآمد، بی تفاوتی سازمانی)، عوامل زمینه ای (عوامل حمایتی و انگیزشی: حمایت مدیریتی، نظام ارزیابی عملکرد، عوامل شغلی: تناسب فرد-شغل، ویژگی های شغلی)، راهبردها (بهبود فرآیندهای سازمان: اعتمادسازی در سازمان، تیم سازی اثربخش، راهبری اثربخش سازمانی: مدیریت اثربخش،آموزش همدلی، توسعه مسیر شغلی)، و پیامدها (بهره وری سازمانی: ارتباطات اثربخش، اثربخشی سازمانی، تعارض زادیی، رفتار شهروندی سازمانی، خلاقیت و نوآوری، تعهد سازمانی، توسعه فردی: توسعه شغلی، بهزیستی فردی، عملکرد فردی) را در سازمان سنجش آموزش کشور نشان داد و شاخص های برازش منتج از یافته های کمی حاکی از برازش مناسب داده ها با مدل و تایید فرضیه های منتج از مدل داشت.

  کلیدواژگان: همدلی، همدلی سازمانی، رویکرد نظریه داده بنیاد، سازمان سنجش آموزش کشور
|
 • Elham Heidari, Fahimeh Keshavarzi *, Rahmatallah Marzooghi Pages 7-21

  The purpose of this study was to investigate the relationship between university research culture and research self-efficacy of graduate students of shiraz university and intermediation of ability to academic writing. the research method was a descriptive correlational study. The research sample consisted of 297 graduate students of Shiraz University who were selected by Stratified random sampling method. The research tools included university research culture (Köksal & Razı, 2011), the ability to academic writing (Payne, 2012) and Research self-efficacy (Salehi et al, 2010). After calculating their validity and reliability, they were distributed among the samples and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics. Findings showed that the university research culture has a positive and significant effect on the ability to academic writing (β= 0/68, p› 0/001) and research self-efficacy (β= 0/22, p› 0/001). Also, the ability to academic writing has a positive and significant effect on Research self-efficacy (β= 0/52, p› 0/001). Also, the university research culture has an indirect and positive and significant effect on the research self-efficacy (β= 0/35, p› 0/001). Therefore, the indirect impact of the research culture of universities on creating a sense of research self-efficacy is more than their direct impact. Because the existence of research culture can be a factor in the development of the skills and abilities of individuals in the research and writing of scientific texts, this factor increases the feeling of self-efficacy by influencing the attitude of individuals in their capabilities.

  Keywords: University Research Culture, Ability to Academic Writing, Research Self-Efficacy
 • Iran Shafiee, Hadi Bahrami *, Hamidreza Hatami Pages 23-40

  The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of Positive Thinking training on Cognitive emotion regulation and Academic procrastination in Secondary school girl students. The research method was a semi-experimental pre-test and post-test with control group. The statistical population consisted of all girls students of secondary school in the 24th district of Tehran in 2017-2018. In the sample group, 40 girls high school students were selected through simple random sampling and were replaced in two groups (control and intervention). At first, emotional regulation questionnaires (Garnofski &et al., 2001) and negligence (Tuckman, 1991) were performed for both groups (pre-test). Then, the intervention group received a Positive Thinking Program in 8 sessions of 90 minutes and once a week, while the control group did not receive any educational intervention. After this stage, both groups were re-evaluated with the questionnaire (retest). Data was analyzed using multivariate covariance analysis in SPSS software version 22. The results showed that the implementation of positive thinking training has a significant effect on emotional regulation (p <0/01). Also, the results showed that the implementation of positive thinking training has a significant effect on academic procrastination (p <0/01).

  Keywords: positive thinking, Cognitive emotion regulation, academic procrastination
 • Farhad Shariati *, Ali Akbar Amin Biedokhti, Mahmood Najafi Pages 41-54

  The main objective of this research was to develop a model for improving the quality of technical and vocational training. In this research, a research methodology based on the approach of Grounded Theory has been used. In this research, the statistical population of the experts in the field of technical and vocational training, includes faculty members, managers, and owners of industries in Kurdistan province. Using snowball sampling method, 18 people were selected as key informants. The data were collected through a semi-structured interview. Two methods including reviewing the participants and reviewing non-participating experts in the research were used to obtain valid and reliable data. Based on the results, this model has causal conditions (professional competencies of educators, educational factors and administrative factors), contextual (cultural and economic context), intervener (international factors and technological factors), strategies (outsourcing, empowerment, development and expansion of information and communication technology, policy-making and educational planning,), and outcomes (economic growth, educational factors improvement, and social development).

  Keywords: Technical, Vocational Training, Quality of training, Knowledge-Based Economy, Grounded theory
 • Fatemeh Eslami Harandi, Fariba Karimi *, Mohammad Ali Nadi Pages 55-75

  The purpose of this study was to study the components of educational for students. The method of research was Qualitative and descriptive type and its analysis was exploratory inductive approach that the society and research area was 76 articles, documents and books contained in databases, websites, and libraries were divided into 61 articles, 6 issues, 9 books and educational documents. According to theoretical literature, components and themes were extracted. . The content validity of the research was verified by using the review method and the reliability of the content was obtained by using Holsti method of 0.99. The findings showed that educational justice included three main themes with the title of preparing fair distribution of resources, the use of learners of all resources, the access of the learners to competencies, and 12 organizing themes including collective participation, curriculum all-round, fair decision making, meritocracy, coverage Providing all audiences, improving schools, optimizing financial resources, paying attention to the health of learners, empowering learners, improving the quality of education, improving the evaluation process, fair engagement and 82 core themes. According to the findings, the components of educational justice for education have not been identified so far, and the largest number of components related to the comprehensive content of the fair use of resources.In order to realize the educational justice in designing and developing programs, these components should be taken into account so that all learners in all parts of the country benefit equally from educational opportunities.

  Keywords: Education, Educational Justice, Learners, preparing fair distribution of resources, the use of learners of all resources, the access of the learners to competencies
 • Kobra Ghasemi, Alaedin Etemad Ahari *, Badiozaman Maki Aleagha Pages 77-95

  The purpose of this research is to design curricula with the approach of globalization and preservation of cultural identity and validation of it from the point of view of experts. The curriculum with a global approach based on Klein's model includes objectives, content, teaching and learning strategies, materials and educational resources, learning activities, training time, learning space, learner grouping, curriculum evaluation. The statistical population of this study consists of all experts and curriculum specialists. To determine the required sample size, a targeted sample of 40 people is used. Data collection is a researcher-made questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics are used to analyze the data. After validity, the CVR content validity ratio and the CVI content validity index, 14 items in the goals section, 10 content classes, 5 teaching and learning strategies, 5 educational materials and resources, 5 learning activities, 6 training time points, 6 items of training space, 7 groups were grouped, 5 evaluation points, totally 62 items.

  Keywords: Curriculum, Template, Validation, globalization, Cultural Identity
 • Taghi Akbari *, Behnaz Mohajeran, Mohammad Hassani, Mir Najaf Mosavi, Maryam Sameri Pages 97-114

  The purpose of the present study, which is descriptive-analytic, is to investigate and assess the level of development and explanation of the gap between the cities of Ardebil province in terms of educational indicators. Information about 53 indicators in the form of physical facilities educational and educational spaces, educational facilities for students, Students 'academic achievement, economic productivity indices, human resource indices by referring to the statistical and libraries' annual reports, institutional indicators, non-cognitive indices and process indicators were also collected through a questionnaire. Information about the province's education and training, population and housing censuses, statistical yearbooks, and computer data from Iran's Statistics Center have been gathered. SPSS software version 20 and Excel2016 have been used to perform computations. Using Vicon models and the entropy weighing method, the ranking of education and training areas of the province has been carried out. Then, through statistical models such as regression analysis and analysis of variance, ANP network analysis process has been used to analyze the factors affecting the development of education areas in Ardabil province. Finally, the most influential indicators were identified. Based on the findings, Ardebil city ranked first in the first rank and in the city of Aslandoz.

  Keywords: educational deprivation, sustainable development, Education
 • farzan shoaardebili *, Gholamreza Vaisi, Jafar Rahmani Pages 115-132

  The University of Entrepreneur, as the third generation of universities, has a third mission, which, according to some thinkers and scholars viewpoint, is the engine of economic and social development and movement. The purpose of this paper is to study the conceptual framework of the entrepreneurial university from the point of view of entrepreneurial aspects of entrepreneurship universities and factors influencing on the forming of entrepreneurship universities and the suggestion of entrepreneur university model and conceptual framework (with the purpose of developmental&appliedness) finally this research with case study method from type of quality was conducted and performed on the basis of method (SYS ... GTM) In addition,Creswell's criteria for its elements process content results (content validity) were accepted& its reliability agreement percent based on the Kappa holsti coefficient formula is 95% and to up, hereby became an endorsement completely too.The interviewers of this research in the sample of this study is 14 people (4 managers& its residues were professors) and sampling was purposeful and theoretical and to the method of snow ball in saturated level and range.The results of the data during the coding and analysis of the content were 106feature and index 26 sub category&6 main category blocs which in a paradigm model framework included:Causative conditions (structural);Focal item(behavioral);Strategies(institutional) ; Context (envirenmental); Interferiang conditions(individual);Consequences(entrepreneurship university) ,reflect the process of entrepreneur university in Iran universities and the relationships among various dimensions and theirs elements(constructions).

  Keywords: Grounded theory, Entrepreneurship university characteristics, Entrepreneur university
 • Fateme Koushazade *, Ahmad Akbari, Ali Maghool, Mahdi Jabbari, Ali Koushazade Pages 133-152

  To help improve the quality of the state higher education system, the current study aimed at identifying and ranking the factors which affect the academic authority of universities.(A Case Study on Imam Reza International University, Peace Upon Him) This study is an applied one with respect to its aim and is a library and Delphi one concerning its quality. Applying the library method, this research identified a series of factors which affect the academic authority of universities, and then it investigated and finalized them through reaching a consensus among a group of experts. The members of this group of 15 were selected by means of snowball sampling and the priorities of the above mentioned factors were determined through analytic hierarchy process. The factors affecting the university academic authority were identified in the form of 902 primary subject matters, and after being screened and classified at various levels, they were defined in the form of 45 sub factors and each was ranked according to its level of importance. Based on the viewpoints expressed by the experts group and according to importance, the factor of educating and empowering a human capital that has self-confidence and entrepreneurial skills was ranked first in the series of factors which affect the university academic authority. The existence of a national and transnational synergistic academic network was ranked second and the factor of creating an appropriate pyramid of faculty members by employing qualified and specialized forces had the third priority.

  Keywords: university, Establishment of Authority, Delphi Technique, Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Saeed Ghaffari Pages 153-170

  The aim of the present research was to predict self-control based on excitement and self-centrism, and the mediating role of coping styles. The method of the study was descriptive and correlational with structural equations. The population of the study included the students in the second semester in 1396-97, who were 380 based on the statistics by the education department. The sampling technique was random clustering. Considering the Morgan table, 181 students were sampled for the purpose of the study. The instruments were Tony (2004) Questionnaire of Self-Control, Arnett’s excitement Scale (1992), Lopsly et al. (1997) Questionnaire of Self-Centrism, and Lazaro’s and Flookman (1985) Coping Styles Questionnaire. For data analysis, the SPSS version 21 was used for Multivariate Regression with the significance levels 0.05 along with Lizrel for structural equations. The results revealed that there is multiple relationship between self-control, excitement, and self-centrism and the mediating role of coping styles. There was also a relationship between self-control and excitement and the mediating role of coping styles. A relationship was also found between self-control and self-centrism and the mediating role coping styles. There was also a relationship between excitement and self-centrism and the mediating role of coping styles.

  Keywords: Self-control, Excitement, Self-centrism, Coping styles
 • Rahman Shahrasebi, Alireza Mooghali *, Seyyed Aliakbar Ahmadi, Amirhossein Amirkhani Pages 171-197

  . In the qualitative section based on the data theory approach of the foundation and in-depth semi-structured interviews from the sample of the study, 17 scientific and organizational experts were selected through theoretical sampling. Then coding was done and identifying dimensions, main categories and subcategories and concepts related to each code were obtained and finally fitting the research paradigm model using quantitative data collected through questionnaire. 200 patients were selected by simple random sampling. The qualitative results of the study revealed 11 main categories and 32 subcategories and 175 concepts that were in the framework of organizational empathy paradigm including: causal conditions (organizational factors: organizational climate, organizational structure, collaborative organizational culture, organizational goals, organizational justice, environmental factors : External organizational environment, Internal organizational environment, Individual factors: Demographic characteristics, Personality traits, Interventional factors (Burnout: Emotional exhaustion, Depersonalization of personality, Decreasing personal competence, Management factors: Ineffective management , Organizational apathy), contextual factors (motivational and supportive factors: managerial support, performance appraisal system, job factors: solely B. Person-Occupation, Job Characteristics), Strategies (Improving Organizational Processes: Trust in the Organization, Effective Teaming, Effective Organizational Leadership: Effective Management, Empathy Training, Career Development), and Outcomes (Organizational Productivity: Communication Effectiveness, Organizational Effectiveness, Conflict, Organizational Citizenship Behavior, Creativity and Innovation, Organizational Commitment, Individual Development: Job Development, Individual Well-being, Individual Performance, There was little indication that the data fit the model well and confirmed the hypotheses derived from the model.

  Keywords: Empathy, Organizational Empathy, Data Theory Approach, State Education Assessment Organization