فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 70 (شهریور 1398)
 • پیاپی 70 (شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد احمدی صفا* صفحات 1-24
  کتاب درسی از عناصر ضروری در فرایند آموزشی به شمار می رود و در بسیاری از محیط های آموزشی رسمی درکنار عناصر دیگر از قبیل معلم و فراگیر نقش محوری را بر عهده دارد. بی تردید ارزیابی و نقد این منبع آموزشی تاثیری مستقیم در آموزش و ارتقای کیفی آن خواهد داشت. پژوهش حاضر به نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی پرداخته است و با رویکردی توصیفی انتقادی ابعاد شکلی و محتوایی این کتاب را درمعرض نقد قرار می دهد. درکنار مزیت هایی از قبیل تنوع فعالیت های مختلف طراحی شده، گستره منابع مورد استفاده، و رعایت اصول و قواعد نگارشی، از مهم ترین نقاط ضعف آن می توان به پوشش ندادن کامل اهداف تعیین شده در محتوای کتاب، نوسان در سطح دشواری زبانی، و نیز پای بندنبودن محتوا به سرفصل مقطع هدف اشاره کرد.
  کلیدواژگان: اصول و روش تحقیق در زبان شناسی کاربردی، کتاب درسی، نقد
 • سهراب آذرپرند* صفحات 25-44
  این پژوهش مجموعه شش جلدی آموزش زبان ژاپنی را، با عنوان بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم!، معرفی و نقد می کند. مجموعه یادشده به دلیل ویژگی های هماهنگ سازی محتوای کتاب با سطوح پنج گانه آزمون بین المللی سنجش توانایی زبان ژاپنی (JLPT)، پوشش دادن توانایی زبان ژاپنی از سطح مقدماتی تا پیشرفته و تهیه و تدوین کتاب های کمک آموزشی مختلف به منظور تکمیل چهار مهارت زبانی گفتاری، شنیداری، خواندن، نوشتن در سال های اخیر به صورت کتاب درسی در بسیاری از مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی آموزش زبان در سراسر جهان آموزش داده شده است. در گروه زبان و ادبیات ژاپنی دانشگاه تهران، از سال 1394 هم راه با تصویب برنامه درسی جدید دوره کارشناسی زبان و ادبیات ژاپنی ازسوی دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این مجموعه جای گزین مناسبی برای کتاب درسی دو جلدی ژاپنی برای همه؛ سطح مقدماتی قلمداد شده و به تدریج از آن بهره برده شده است. باتوجه به جایگاه این کتاب در آموزش زبان ژاپنی در جهان و ایران، مقاله حاضر می کوشد تا ضمن معرفی آن، به نقاط ضعف و قوتش بپردازد.
  کلیدواژگان: سطح پیشرفته، سطح مقدماتی، رویکرد ارتباطی، رویکرد ساختاری، کلیشه بیانی، مجموعه آموزشی
 • هادی بهارلو*، محمدرضا محمدی، مهین سلیمانی صفحات 45-65
  این پژوهش میزان استانداردبودن فرهنگ های روسی به فارسی را ازنظر معیارهای خرد ساختار و کلان ساختار در فرهنگ نویسی نقد و بررسی می کند. در علم فرهنگ نگاری معاصر، این که یک فرهنگ چگونه باید باشد و استانداردهایی که در تدوین فرهنگ باید مدنظر قرار گیرند، معمولا در دو سطح کلان ساختار و خردساختار فرهنگ ها تعریف می شود. در این پژوهش، نخست الزامات تدوین فرهنگ ها در این دو سطح در منابع مختلف روسی بررسی می شود. سپس، مجموعه الزامات پایه و معیاری را که در تدوین فرهنگ های دوزبانه باید رعایت شوند، به صورت فهرستی کلی برای تدوین فرهنگ های دوزبانه ارائه داده خواهد شد. در مرحله نهایی این فهرست برای ارزیابی سه فرهنگ پرکاربرد روسی به فارسی به کار رفته است. دستاورد اصلی این کار پژوهشی امکان استفاده از فهرست تنظیمی هم در تدوین فرهنگ های دوزبانه و هم برای ارزیابی و تحلیل میزان استاندارد بودن فرهنگ های تدوین شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ نگاری، فرهنگ دوزبانه، فرهنگ روسی به فارسی، خرد ساختار فرهنگ، کلان ساختار فرهنگ
 • مصطفی حسینی* صفحات 67-87
  تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی نوشته حسن جوادی از منابع درس کلیات ادبیات تطبیقی است. این کتاب نفوذ و تاثیر ادبیات پارسی در ادبیات انگلیسی را، از اواخر سده های میانه تا پایان قرن بیستم میلادی، بررسی و تحلیل می کند. کتاب حاضر در چهارچوب ادبیات تطبیقی، به ویژه مکتب فرانسوی، قرار می گیرد، زیرا جوادی براساس منابع معتبر و درجه اول تک تک این موارد را برشمرده و شواهد و مستندات کافی عرضه کرده است. از مهم ترین حوزه های پژوهشی مکتب تطبیقی فرانسوی، بررسی روابط ادبی، به ویژه اثرگذاری و اثرپذیری نویسندگان و شاعران، در زبان و ادبیات کشورهای گوناگون است. مقاله حاضر به بررسی این کتاب در قلمرو ادبیات تطبیقی می پردازد و سه بخش اصلی دارد: بخش اول اثر و نویسنده آن و جایگاه این کتاب را در مقایسه با کتاب های مشابه معرفی می کند و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص می کند. بخش دوم درباره تحلیل صوری کتاب است و نواقص و کاستی های آن را بر می شمرد و بخش سوم به تحلیل محتوایی این کتاب می پردازد.
  کلیدواژگان: ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی، ادبیات فارسی، اثر گذاری و اثرپذیری، جوادی
 • ابوالفضل خدامرادی* صفحات 89-107
  کتاب های درسی که در سطح ملی تدوین می شوند به علت طیف گسترده مخاطبان همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده اند. بنابراین، بررسی کمی و کیفی آن ها همیشه در اولویت کاری منتقدان بوده است. ازاین رو، در این مقاله نویسنده در پژوهشی انتقادی محتوای درسی تازه تالیف زبان انگلیسی پایه دهم متوسطه را مشتمل بر کتاب درسی، کتاب کار، و سی دی آموزشی نقد و بررسی کرده است. پس از بررسی تاریخ تحول محتواهای پیشین در ادوار گذشته، اثر حاضر ازمنظر مبانی نظری و ساختار کلی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. سپس، باتوجه به مبانی و اصول رویکرد ارتباطی، محتوای اثر مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بررسی و ارزیابی بخش های مختلف نشان داد اثر یادشده باتوجه به اهمیت و اثرگذاری آن در سطح ملی به بازنگری و اصلاح در ابعاد شکلی، ساختاری، و محتوایی نیاز دارد تا بتواند اهداف برنامه زبان آموزی را در برنامه درسی تامین کند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، رویکرد ارتباطی، محتوای درسی، نقد و بررسی
 • علی درخشان*، فرزانه شکی صفحات 109-127
  در دورانی که جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی روزبه روز درحال رشد و توسعه است، ضرورت دست رسی به چهارچوبی منسجم و جامع برای آماده سازی و آموزش معلمان به وضوح احساس می شود. در کتاب حاضر، چهارچوبی بدیع و کاملا نو معرفی شده است که با استناد به آن معلمان آینده نگر را می توان به نیروهای متفکر راه بردی، پژوهش گران اکتشافی، و معلمان تحول آفرین تبدیل کرد. مهم ترین انگیزه نویسنده برای ارائه این مدل چندواحدی اشاره به توان مندی معلمان برای نظریه پردازی آن چه در عمل انجام می دهند و به مرحله عمل رساندن نظریه هایشان بوده است تا با استناد به آن ها بتوانند به شناختی کلی درباره رویدادهای کلاس های درس زبان خارجی برسند. مولفه ها و ویژگی های ارزش مندی مثل اهداف صریح و آشکار، دانش تخصصی، قدرت تحلیل، ساختار مدون، و اصطلاح های مرجع، و نثر سلیس این اثر را به منبعی مستند و معتبر در حوزه آموزش معلمان زبان خارجی برای مقاطع تحصیلات تکمیلی، پژوهش گران، دانشجویان، معلمان فعال، و مدرسان برجسته می کند. باوجوداین، مدل حاضر به مسائلی هم چون هوش هیجانی، هوش چندگانه، هوش اجتماعی، تمایل به برقراری ارتباط، نوازه، کاربردشناختی اجتماعی و کاربردشناختی زبانی، نیازهای تکنولوژی محور، و انگلیسی برای اهداف ویژه اشاره نکرده است. نکات دیگری درمورد جنبه های ظاهری، ساختاری، و محتوایی این اثر قابل ذکر است.
  کلیدواژگان: آموزش معلمان زبان خارجی، اجرا، تحلیل، دانش، شناخت، مشاهده
 • ماریا دلاس نیوس ایبانیز ایبانیز* صفحات 129-148

  در این مقاله، شایستگی استفاده از کتاب چگونگی تفسیر یک متن ادبی نوشته فرناندو لازارو کارتر و اواریستو کورئا، به منزله راه نمایی پایه ای برای کسب مهارت های ادبی در واحدهای «تجزیه و تحلیل متون ادبی»، «نمونه های نثر و شعر»، و «ادبیات اسپانیایی 1، 2، و 3»، که در دانشگاه های ایران در مقطع کارشناسی تدریس می شوند، ازدیدگاه روش شناختی بررسی قرار خواهد شد. این کتاب به علت برتری روش شناختی آن به جایگاه بالایی در مقاطع آموزشی دبیرستان و دانشگاه در اسپانیا، دیگر کشورهای اسپانیایی زبان در قاره آمریکا، و در دیگر کشورهای جهان که زبان اسپانیایی به عنوان زبان دوم آموزش داده می شود، دست یافته است. اکنون در این کشورها، چگونگی تفسیر یک متن ادبی به جایگاهی درخور درمیان کتاب های مرجع مهم در مطالعات ادبی ادوار مختلف، نویسندگان، و جنبش های خاص، و تحلیل و تفسیر متون ادبی رسیده است.

  کلیدواژگان: تفسیر متون، دانشگاه های ایران، روش شناسی، متن شناسی اسپانیایی، متون ادبی، مهارت ادبی
 • طاهره رضایی* صفحات 149-163
  انتخاب کتاب مناسب برای درس نقد و نظریه از چالش های استادان است و موفقیت کلاس و حس رضایت مندی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایران، در رشته های مختلف دانشگاهی این درس به دانشجویان ارائه می شود و بنابراین کتاب مناسب برای تدریس این درس از نیازهای بازار نشر دانشگاهی کشور است. در این بازار، کتاب های متعددی عرضه شده که اهم آن ها ترجمه متون انگلیسی زبان است. ازآن جایی که درس نقد و نظریه ازجمله دروس دشوار برای دانشجویان به حساب می آید، انتخاب کتاب مناسب می تواند از فشار درس بر دانشجو و استاد کم کند. در این مقاله، نویسنده کتاب راه نمای نقد ادبی و نظریه فرهنگی راتلج را با ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک چاپ سال 2013 م با چند نمونه کتاب نقد انگلیسی مورداستفاده در رشته زبان و ادبیات انگلیسی مقایسه می کند تا نقاط ضعف و قوت این کتاب آشکار شود و ازنظر ارزش آموزشی ارزیابی شود. هم چنین، پیش نهادهایی برای کاربردی کردن آن در کلاس درس ارائه می کند. درنهایت، نویسنده بر این اعتقاد است که راه نمای نقد ادبی و نظریه فرهنگی راتلج کتابی قابل اعتنا برای تدریس درس نقد و نظریه است و چنان چه ترجمه مناسبی از آن در دست باشد، می تواند پاسخ گوی نیاز دیگر رشته ها نیز باشد.
  کلیدواژگان: ادبیات، ارزش یابی، فرهنگ، نظریه، نقد
 • بئاتریس سالاس*، علی آرین دارستانی صفحات 165-183

  نوشته پیش رو مطالعه ای است درباره آموزش ادبیات زبان اسپانیایی در دانشکده زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، هم راه با بررسی کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی، نوشته فرناندو لازارو کاررتر و بیسنته توسن، و مطابقت متن کتاب با شیوه های آموزشی موجود در این رشته برای دانشجویان ایرانی رشته زبان اسپانیایی. بدین منظور، این اثر کامل معرفی و بررسی خواهد شد و تمامی نظریات و انتقاداتی که نتیجه سال ها تجربه تدریس این کتاب در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال است، ارائه می شود. هم چنین، با طراحی فرم نظرسنجی دارای ده سوال، کتاب در رسیدن به اهداف تعیین شده اش ارزیابی خواهد شد. نتایج شامل نظریات و پیش نهادهای استادان، فارغ التحصیلان، و دانشجویان این رشته است و نشان می دهد این کتاب برای مکانیسم آموزشی ایران بسیار موثر است و فقط لازم است تا مطالب اندکی را استادان به منظور هماهنگی با دیدگاه ایرانیان و به روزکردن مفاهیم در تکمیل آن بیفزایند.

  کلیدواژگان: آموزش زبان اسپانیایی برای غیراسپانیایی زبانان، آموزش زبان و ادبیات اسپانیایی، ادبیات آمریکای لاتین، بیوگرافی، تاریخ زبان اسپانیایی، نثر و شعر
 • هدی سلیمی، امیر زندمقدم* صفحات 185-207

  آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ازجمله حوزه های نوپایی است که به پژوهش و بررسی از ابعاد گوناگون به خصوص مواد آموزشی نیاز دارد. پژوهش حاضر به بررسی جلد اول و دوم کتاب آموزش کاربردی واژه و تکالیف ذکرشده آن می پردازد. بدین منظور، از بازبینه رابدی (Rubdy 2003) به منزله مدل تحلیلی استفاده شد. هم چنین، دیدگاه های مدرسان و زبان آموزان درقبال کتاب یادشده با درنظرگرفتن رویکرد تکلیف محور بررسی شد. تحلیل نظرهای مدرسان کتاب نشان داد که این اثر در ایجاد یادگیری مشارکتی، ارائه تکالیف واقعی، و طبقه بندی مطالب موفق بوده است. هم چنین، مشخص شد که این کتاب در انگیزش خلاقیت در یادگیری زبان آموزان و افزایش قدرت نوآوری در تدریس مدرسان موفق نبوده است. بنابر نظر زبان آموزان، کتاب آموزش کاربردی واژه در فراهم کردن فضای مناسب برای یادگیری مشارکتی، ارائه محتوای واقعی، و معرفی فرهنگ ایرانی موفق عمل کرده است، اگرچه در تقویت قدرت خلاقیت در یادگیری زبان، برآورده کردن نیازهای زبان آموزان، و ارائه تعداد فعالیت های لازم به بازنگری نیاز دارد. می توان گفت که هر دو جلد این کتاب نیاز به گنجاندن تکلیف هایی دارند که با هدف برقراری ارتباط طراحی شده باشند و بتوانند یادگیرنده را به هدف ترسیم شده نزدیک کنند.

  کلیدواژگان: بازبینه رابدی، تکلیف، کتاب آموزش کاربردی واژه، یادگیری تکلیف محور
 • نجمه شبیری*، فاطمه بیات فر صفحات 209-227
  فرمالیست هایی چون شکلوفسکی در بررسی اثر دیدگاه فرامتنی را به کناری می نهند و باتوجه به خود متن و عناصر و مولفه های درون متنی به ادبیت متن دست می یابند و کم تر به تسری عوامل فرامتنی به متن توجه دارند. اینان ویژگی «شگفتی» را در زبان ادبی قائل اند و به نگاه متفاوت به امور عادی باور دارند و در این مسیر، انواع هنجارگریزی را باعث آشنایی زدایی می دانند. پرویز شاپور، علاوه بر نگاه متفاوتش به ژانر طنز، که منتهی به خلق نوع جدیدی به نام کاریکلماتور شده، در کاریکلماتورهایش از برخی شگردهای آشنایی زدایی به ویژه هنجارگریزی معنایی بهره برده است تا زبانش هم چون ژانرش غیرتکراری، تازه، و نو بنمایاند. با استفاده از شگردهایی چون تناقض، تشخیص، تشبیه، استعاره، دلالت چندگانه واژگانی، حسن تعلیل، حس آمیزی، و وارانگی سعی داشته است تا جلوه ای تازه از دنیا را به خوانندگان بنمایاند و در این راه نگاه جان دار او به طبیعت و درپی آن درهم آمیختن امور عینی و ذهنی غبار عادت از این شگردها زدوده و جان دوباره ای به امور مالوف بخشیده است. در این پژوهش، مطابق با مفاهیمی که ذکر می شود، به بررسی کاریکلماتورهای کتاب به نگاهم خوش آمدی پرویز شاپور پرداخته می شود تا با بررسی دقیق پرده از راز و رمز نگاه و بیان ساده اما جالب اذهان این کاریکلماتورنویس برداشته شود.
  کلیدواژگان: آشنایی زدایی، به نگاهم خوش آمدی، پرویز شاپور، کاریکلماتور، هنجارگریزی
 • زینب صادقی سهل آباد* صفحات 229-248

  در پژوهش حاضر، اشعار کتاب بن مایه های شرقی، اثر واسیلی لوویچ ویلیچکا، بررسی شده است. بیش از نیمی از این مجموعه با مفاهیم ایرانی و ادب فارسی شکل یافته است. وی به زبان فارسی تسلط داشت و در سفر به ایران و شهر اصفهان چنان شیفته این سرزمین شد که لقب «اصفهانی» گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، ضمن معرفی این شاعر ناشناخته در ایران، بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن مایه های شرقی اوست. بررسی اشعاری مانند «از خیام»، «از انصاری»، «از حافظ»، «غزال (ترانه فارسی)»، «ماه و گل سرخ» حاکی از شیفتگی و گرایش بی مانند ویلیچکا به ادبیات فارسی و شاعران ایرانی و هم چنین مفاهیم اسلامی است و بیان گر ویژگی جهان شمول بودن مفاهیم ادبیات و حکمت ایران است. اشعار ویلیچکا ترکیب منحصربه فردی از مفاهیم ادب فارسی و روسی است و یکی از بهترین نمونه های بازتاب «خود» در آیینه «دیگری» است. ویلیچکا با به کاربردن واژگان و حکایات و جملات قصار فارسی فضایی شرقی به شعر خود بخشیده و آن را غنی ساخته است. این امر بیان گر پویایی ادبیات فارسی است که نه تنها در ایران بلکه در ادبیات جهان نیز بسیار اثرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: ادبیات کلاسیک ایران، بن مایه های شرقی، تاثیرپذیری، و. ویلیچکا
 • رضا طاهرخانی*، مهسا بیات، شبنم قاسمی صفحات 249-272
  مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کتاب جدید زبان انگلیسی پایه سوم دوره اول متوسطه (prospect 3) را بررسی کرده است. در این پژوهش، 83 معلم زبان انگلیسی پرسش نامه پنجاه سوالی در مقیاس لیکرت را تکمیل و ده نفر در مصاحبه ای نیمه ساختاریافته شرکت کردند. هم چنین، 470 دانش آموز پایه نهم به پرسش نامه چهل سوالی پاسخ دادند. پایایی پرسش نامه ها  نیز براساس شاخص بارتلت و KMO محاسبه شد و هم چنین آزمون بارتلت نیز برای هردو معنادار گزارش شد. داده های به دست آمده ازطریق دو آمار توصیفی جداگانه بررسی شدند تا میزان رضایت این دو گروه از جنبه های مختلف کتاب به دست آید. هم چنین، به منظور یافتن پیش بین قوی از تحلیل کتاب در پرسش ‎نامه معلمان و دانش آموزان دو آزمون رگرسیون جداگانه برای هر پرسش نامه انجام گرفت و نتایج آن ها نشان دادند که برای پرسش نامه معلمان مولفه مهارت ها و برای پرسش نامه دانش آموزان مولفه تمرین ها و فعالیت ها پیش بین های قوی تری اند. بنابراین، می توان گفت که درنظرداشتن موارد یادشده به معلمان و کارشناسان این امکان را می دهد که نقد علمی بهتری از کتاب ها و مواد آموزشی کنند و این توانایی را به معلمان می دهد که هنگام تنظیم طرح درس به همه هدف ها و معیارهای آموزشی توجه کنند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، برنامه آموزشی، کتاب درسی
 • آیت الله فاضلی منیع*، شادی دنیایی، مسلم یوسفی، ناصر رنجبر، فاطمه حافظ صفحات 273-297
  مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول دوره دوم متوسطه، ویژن یک (Vision 1)، انجام گرفت. بدین منظور، پرسش نامه برگرفته از مطالعه احمدی صفا و همکاران (1396) با بررسی مجدد پایایی و روایی بین 150 معلم زبان انگلیسی انتخاب شده براساس نمونه گیری در دست رس توزیع شد. به علاوه، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته شامل ارزیابی کلی کتاب، مزیت کتاب تازه تالیف بر کتب پیشین آموزش زبان، دیدگاه معلمان درخصوص تحقق اهداف کتاب، نقاط ضعف کتاب، پیش نهاد های معلمان برای چاپ های آتی طراحی شد و با بیست نفر از معلمان فوق انجام گرفت. نتایج نشان داد که معلمان رضایت نسبتا بالایی از 1) مواد کمک درسی و کتاب راه نمای معلم، 2) موارد گرامری، موارد واژگانی، و انواع نقش های زبانی، 3) محتوا و مهارت های زبانی، 4) فعالیت ها و تمرین ها، 5) طرح و قالب، 6) روش تدریس دارند. درحالی که در بخش کیفی مطالعه، معلمان کتاب را تلاشی ناموفق در دست یابی به اهداف موردنظر ارزیابی کردند.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، کتاب ویژن یک، معلمان ایرانی، نقد کتاب درسی
 • لودمیلا نیکالایونا کارنیوا، مرضیه یحیی پور*، جان الله کریمی مطهر صفحات 299-316

  در مقاله، ابتدا اشاره ای کوتاه به تاریخچه ژانر سونت1 و تاج گل سونت ها و چگونگی ورود آن به ادبیات روسی خواهیم داشت. درادامه، با اشاره به خاستگاه سونت در ادبیات جهان و سپس روسیه، به نقد و بررسی اثر مناره ها، تاج گل سونت های والری میتروخین، شاعری از کریمه که بر همین اساس بنا نهاده شده است، می پردازیم. پس از پوشکین، خالق منظومه فواره باغچه سرای و شعر «اهدا به فواره کاخ باغچه سرا»، در اشعار دیگر شاعران روسی، فضای تکرارنشدنی کریمه، استعداد، حساسیت جغرافیایی، و عشق او به کریمه ملموس است. ردپای اشعار باغچه سرای پوشکین در مناره های میتروخین هم مشاهده می شود. مصرع های اصلی مناره های میتروخین انعکاسی هنری از باغچه سرای است. موضوع اصلی در مناره های میتروخین زندگی مسالمت آمیز مردم با عقاید گوناگون و به عبارتی گفت و گوی ادیان در کریمه است. او با استفاده از این نوع ادبی به درون پویی جغرافیای سیاسی می پردازد. با نقد و بررسی مناره های والری میتروخین می توان به این نتیجه دست یافت که او پای بند به وصیت پوشکین و مانند او معتقد به حفظ وحدت میان اقوام ساکن کریمه است و سمبل های تاریخی و طبیعی جغرافیای سیاسی کریمه بی تاثیر در آفرینش سونت های او نیست.

  کلیدواژگان: درون پویی جغرافیای سیاسی، ژانر تاج گل سونت ها، گفت و گوی ادیان، مناره ها، والری میتروخین
 • عباس مهرپویا*، احمد معین زاده، عزیزالله دباغی صفحات 317-339
  نیم نگاهی کارسنجانه بر برخی پژوهش ها و نگاشته های انتشار یافته درباب «واژه گزینی فارسی»، به ویژه در برخی شماره های پژوهش نامه نامه فرهنگستان، از وجود رویکردی بیش گرایانه به سوی واژه گزینی دانشیک در پاسخ به سرریز روزافزون نام واژگان بیگانه، به ویژه انگلیسی، می گوید. از خوانش و بررسی این جستارها برمی آید که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برجسته سازی برنامه «واژه گزینی علمی» از ره گذر کانونی سازی رویکرد «واژه گزینی علمی» را در دستور کار خود گذارده است. به گفتار دیگر، رویکرد بررسی ها و گفتارهای انتشاریافته ازسوی این نهاد برنامه گذار بسابیش به سوی کانونی سازی کنش «واژه گزینی علمی» است. درحالی که برابرآوری برای درون داد فزاینده زبان های بیگانه تنها محدود به واژگان دانشیک/ علمی یا به بیان کارشناسانه تر اصطلاحات یا نام واژگان دانشیک / علمی نمی شود. بی گمان، برابرآوری زبانی پهنه گسترده تری از زبان را پوشش می دهد؛ به این معنا که دربرگیرنده گفتمان های فرادانشی یا همگانی و واژه شناسی در پیوند با آن ها نیز است. بررسی روند کانونی برابرآوری در زبان فارسی و چگونگی و چه اندازگی نیاز به نوآوری واژگانی و برابرآوری نوواژه ساختی در دیگر زمینه های گفتمانی فرادانشیک در مقایسه با گفتمان های دانشیک پرسشی است که پژوهش پیش روی در دو تراز نظری و عملی به آن پرداخته است.
  کلیدواژگان: زبان، گفتمان، نام واژه، نوآوری واژگانی، نوواژه، واژه، واژه گزینی علمی
|
 • Mohammad Ahmadi Safa, * Pages 1-24
  Textbooks are considered as one of the most essential requirements of any educational process (2003) and play an axiomatic role in many formal educational settings alongside other pivotal elements including teacher and learners. Undoubtedly, the evaluation and appraisal of such a critical component of education is not only a permanent need in any such context but also it directly enhances the quality and efficacy of educational practices. The present study critically appraises a textbook entitled "Understanding Research in Applied Linguistics". For the stated purpose, both content and facial aspects of the text are meticulously reviewed and evaluated. The most notable merits of the book include a good variety of activities designed, an extensive use and review of the related literature, and highly acceptable mechanics of writing, however, lack of rigid consistency and coverage of the stated objectives in the main text, fluctuations in the difficulty level of the language used and the inconsistency observed between the already designed ministerial syllabus and the content of the text are among the most salient shortcomings.
  Keywords: critique, Textbook, Understanding research in applied linguistics
 • Sohrab Azarparand * Pages 25-44
  This paper is an attempt to introduce and review Japanese language textbook series Manabō Nihongo! published by Senmon Kyouik. This textbook series at the present time, Due to characteristics such as coordinating the content of the series with the five levels of the Japanese international  JLPT test, covering the ability of the Japanese language from elementary to advanced levels, and preparing various assistant books in order to improve the four skills of language, listening, speaking, reading and writing has been used as a textbook series  in many universities and language teaching centers around the world in recent years. Since the adoption of the new curriculum for Japanese language and literature by the ministry of science, research and technology's ministry of higher education planning in 2015, in the department of Japanese language and literature of university of Tehran, this textbook series has been replaced Minna no Nihongo and gradually has been used. Due to the position of this textbook series in teaching Japanese in the world and Iran, the present paper tries to highlight its advantages and disadvantages.  lingual Method
  Keywords: Textbook Series, Elementary Level, Advanced Level, Formulaic Utterances, communicative approach, Audio-
 • Hadi Baharloo *, Moihammad Reza Mohammadi, Mahin Soleimani Pages 45-65
  This research is dedicated to analysis of Russian-Persian dictionaries standardization in terms of the observance of microstructure and macrostructure criteria in lexicography. The obvious note in this study is to use the criteria of dictionary standardization in Russian lexicography for analyzing of Russian-Persian dictionaries. In lexicography, the structure of dictionaries is divided into two main sections: microstructure and macrostructure. For each of these sections have been defined relevant requirements. Macrostructure contains the general structure of dictionaries. For the bilingual dictionaries, macrostructure includes order of headwords, preface, instructions, abbreviations list, grammatical information, and appendixes. The microstructure of dictionary is general structure of the dictionary entry. For bilingual dictionaries, this is headword, phonetic information, grammatical information, discrimination of meaning, semantic information, equivalents and the references. Dictionary, which is based on the standard criteria of macrostructure and microstructure, is called a standard dictionary. In this research work first are gathered the principles and criteria in dictionary compiling from Russian references, then on their basis we examine the three most commonly used Russian-Persian dictionaries in Iran in terms of compliance with these standards. Three analyzed Russian-Persian dictionaries are: "Russian-persian dictionary" edited by I. K. Ovchinnikova, "Russian-persian dictionary" by G. A. Voskanyan and "Russian-persian dictionary" by S. D. Klevtsova.
  Keywords: Lexicography, Bilingual Dictionary, Russian-Persian dictionary, macrostructure of dictionary, microstructure of dictionary
 • Abolfazl Khodamoradi * Pages 89-107
  The materials which are produced to be used at national level are of great importance since they are supposed to feed a wide range of audience. Therefore, critical review of such materials is among the critics’ priorities. In this review article, the newly-published English language materials for grade ten in Iran including the textbook, workbook, and CD will be analyzed qualitatively and quantitatively. After reviewing the history of producing such materials in the previous periods, the current work were analyzed in terms of its structure and theoretical framework. Then its content was analyzed via comparing its elements with those of the communicative approach as the mainstream framework in the realm of language teaching. The analyses indicated that, considering the wide range of audience, the current work is in urgent need of revision if it intends to meet the objectives of foreign language learning in the curriculum.
  Keywords: Critical review, learning, teaching materials, communicative approach, curriculum
 • Ali Derakhshan *, Farzaneh Shakki Pages 109-127
  There seems to be a crying necessity for a coherent and comprehensive framework for teacher preparation in these times of growing economic, cultural, and educational globalization. This book introduces a state of-the-art model for developing prospective and practicing teachers into strategic thinkers, exploratory researchers, and transformative teachers.  The main driving force for conceptualizing this modular model is to empower teachers to theorize what they practice and practice what they theorize by providing a scaffold for them to build a holistic understanding of what happens in the language classroom. Some outstanding features, encompassing meritorious objectives, comprehensive technical knowledge, expansive rigor of analysis, consolidated structure, catchy terms of reference, highly user-friendly academic texts make this book an authentic reference for  postgraduate students, researchers, practicing teachers, teacher educators in pre-service as well as in-service program. However, the present model fails to take into account some important features, including emotional intelligence, multiple intelligence, social intelligence, willingness to communicate, stroke, sociopragmatic and pragmalinguistic competence, technology-based needs, and ESP. More comments with regard to appearance, structure, and content are in order. Furthermore, we highlight the strengths, point to some weaknesses, and provide some suggestions.
  Keywords: Language Teacher Education, Knowing, Analyzing, Recognizing, Doing, Seeing
 • María De Las Nieves Ibáñez Ibáñez * Pages 129-148

  In this article will be addressed the suitability, from a methodological point of view and due to its significant success, of using the book “How to comment a literary text”, by Fernando Lázaro Carreter and Evaristo Correa Calderón, as a basic manual for the acquisition of literary skills in different subjects, such as “Analysis and comment on literary texts”, “Examples of prose and poetry” and “Spanish literature I, II and III”, that are being taught at Iranian universities in the Spanish Language degree studies. And also, taking into account the major significance it has acquired, thanks to its methodological excellence, in the secondary and university education, both in Spain, Hispanic America and in other countries of the world where the Spanish language is taught as a second language, to the point that it is systematically included as one of the fundamental bibliographical references the literature studies of diverse eras, authors and specific literary movements and, undoubtedly, in analyzing and commenting literary texts.

  Keywords: methodology, literary comments, Literary texts, literary skills, Iranian universities, Hispanic philosophy
 • Beatriz Salas *, Ali Ariandarestani Pages 165-183

  The foregoing article is a study on the teaching Spanish language at the Faculty of Foreign Languages ​​of the Islamic Azad University (North branch) in Tehran, along with the critical review on the usage of the Manual of Carreter and Tusón, and the correspondence of the textbook with the teaching methods available in Iran. To this end, we present this work thoroughly, review and criticisms that result from some years of teaching experience in the Islamic Azad University of Tehran. Also, by designing a questionnaire of ten questions. We evaluate its goals. The results include the views and suggestions of the professors, masters and students of this field and suggest that this book is very effective for the educational mechanism of Iran and only by adding a few concepts insights by the professors, it will be up to date.

  Keywords: Teaching Spanish literature, Latin American literature, teaching Spanish literature for foreigners, Prose, poetry, Biographies, History of Spanish literature
 • Hoda Salimi, Amir Zand Moghadam * Pages 185-207

  Given the importance of materials evaluation in language teaching, particularly in Persian language teaching, the present study investigated Persian Vocabulary in Use (Volumes 1 & 2) from the perspectives of Rubdy’s (2003) model and task-based syllabus design. To this end, a number of Persian language instructors and learners were interviewed and the two volumes of the book were analyzed. The results revealed that, according to the instructors, the book was successful in creating and developing cooperative learning, providing authentic tasks, and classifying and grading the content. However, the learners believed that the book could not develop innovative techniques for vocabulary teaching and learning, but it could provide an opportunity for cooperative learning, and authentic materials. It also well introduced Iranian culture. However, the book was not able to develop creativity. According to the learners, learners’ needs were not met throughout the book either. Regarding the tasks used in this book, it was found that the necessary tasks were missing and that there was a need for more tasks. It can be concluded that the book should be revised based on the learners and the instructor’s ideas and that more communicative tasks should be inserted to the book.

  Keywords: Persian Vocabulary in Use (Volumes 1 & 2), Rubdy’s Model, Task, Task-based Learning
 • Najmeh Shobeiri *, Fatemeh Bayatfar Pages 209-227
  The formalists like Shklovsky for reviewing of a writing put the hypertext view aside, and by considering the text and intra-text components reach to the literary sides of text; and they pay less attention to entrance of hypertext components to text. They catch attention to the specialty of "wonder" in literary language of ordinary affairs. Moreover, in this way they know different types of deviations as the cause of defamiliarization. ParvizShapour in addition to his different look at comedy which ended to a new genre under the name cari-kalmator, he uses some methods of defamiliarization, especially semantic deviation, to show his language non-repetitive the same as his genre. In this research, according to the concepts to be mentioned, we reviewed the caricatures of Pervez Shapur's book "welcomed to my sight", in order to find out with careful examination the mystery of simple but interesting statements of this cari-kalmator writer.
  Keywords: ParvezShapur, Cari-kalmator, welcomed to my sight, defamiliarization, Deviation
 • Zeinab Sadeghi Sahlabad * Pages 229-248

  In the present research, the poems of the book "Eastern motifs" by Vasily Levovich Velichka have beenstudied.Morethanhalf of this work has been formed with Persian and Persian literary concepts. He was fluent in Persian, traveling to Iran and the city of Isfahan, he loved Iran so much that he nicknamed Esfahani. The main purpose of the present research, is introduction of unknown Poet in Iran, and also the comparative analysis his book "Eastern motifs".Examining poems such as "From Khayyam", "From Ansari", " From Hafiz", "Ghazal (The persian song)," "Moon and Rose", indicate the special interest of Velichka in Persian literature and poetry as well as Islamic concepts and it reflects the universality of the concepts of Iranian literature and wisdom. Velicka's poetry is a unique combination of Persian and Russian literary concepts and is one of the best examples of self-reflection in the "Other" style. Velichka has given his poetry and enriched his poetry with the use of the vocabulary, anecdotes and sentences of the eastern Persian. This fact reflects the dynamics of Persian literature, which has been very influential not only in Iran but also in world literature.

  Keywords: Velichka, Eastern motifs, Classical Iranian Literature, Effective
 • Reza Taherkhani *, Mahsa Bayat, Shabnam Ghasemi Pages 249-272
  Evaluation of teaching materials has a significant impact on the development and implementation of educational programs and it is by means of evaluation that course book developers and instructors can judge the influence of materials. The current study, using mixed method, evaluated third year high school English course book i.e. Prospect 3. 83 teachers and 470 students of this grade participated in the study, nationwide, to complete the questionnaires. In order to gain a deeper understanding of the concepts under study, 10 teachers were also interviewed. The data collected by questionnaires were analyzed using two separate descriptive statistics. The results of two multiple regression analyses revealed that for teachers the component of skills and for students the components of practices and activities were the stronger predictors of book evaluation. It could be concluded that taking these results into account helps instructors to have a clear critical evaluation of the book and to devise a more comprehensive lesson plan.
  Keywords: Evaluation, educational programs, course book, teaching material
 • Ayatollah Fazelimania *, Shadi Donyaie, Moslem Yousefi, Nasser Ranjbar, Fatemeh Hafez Pages 273-297
  With the central role of textbooks, particularly, in centralized educational systems such as that of Iran where a single textbook is recommended for nation-wide use, evaluation textbooks, esp. whilst-use evaluation, can highlight points of strength and weakness in a book and pave the way for its improvement in later editions. The present study set to evaluate Vision 1, English textbook for year 10 in the new Iranian educational system. To this end, a questionnaire taken from Ahmadisafa et al. (1396) was distributed among 150 English teachers (selected from different provinces of the country through convenience sampling). Furthermore, 20 of the above teachers responded to a researcher-designed semi-structured interview involving: 1) general evaluation of the book, 2) advantages of the book over those previously used, 3) viewpoints of the teachers' over realization of the aims of the book, 4) its points of weakness, and 5) the teachers' suggestions for improvements in its later editions. The results indicated that the teachers were relatively satisfied with: 1) supplementary materials and teacher's book, 2) grammar, vocabulary and language functions, 3) content and language skills, 4) tasks and exercises, 5) design and layout, and 6) teaching methodology. However, the interview revealed the teachers' relative dissatisfaction with the book, with most of them considering the book unsuccessful in fulfilling the set objectives.
  Keywords: Textbook Evaluation, Vision 1, Iranian teachers, Teaching English
 • Liudmila Nikolaevna Korneeva, Marzieh Yahyapour *, Janolah Karimi Motahhar Pages 299-316

  In this article, first we will give a brief reference to the history of Sonnet Genre and the crown of sonnets and how it entered into Russian literature. then, we will referred to the origin of the sonnet in the world literature, and then in Russia. We will review the effect of the Minarets, a crown of sonnets by Valery Mitrokhin, a poet from Crimea, that was founded on this basis. After Pushkin, the creator of the poetry Fountain of Bakhchisaray and the poem "To the Fountain of the Palace of the Bakhchisaray", in  poems of the other Russian poets, Crimea's irreplaceable space, his talent, geopolitical sensibility and his love to Crimea are tangible. The traces of the poems of the Pushkin Bakhchisaray are also seen in Mitrokhin's Minarets. The main hemistichs of the "Minarets" of Mitrokhin are artistic reflection of the Pushkin Bakhchisaray. The main issue in the "Minarets" of Mitrokhin is the peaceful life of people with various and prevailing opinions about the religions in the Crimea. By using this kind of literature, he focuses on geopolitics. So by criticizing the "Minarets" of Valery Mitrokhin, we can conclude that he follows Pushkin's will and, like him, believes in maintaining unity among the peoples of the Crimea, and the historical and natural symbols of geopolitics of Crimea has influence on the creation of his sonnets.

  Keywords: Valery Mitrokhin, «Minarets», crown of sonnets, Geopolitical sensibility, Religious talks
 • Abbas Mehrpooya *, Ahmad Moinzadeh, Azizollah Dabaghi Pages 317-339
  A critical glance at certain researches and articles on "Persian Word-selection", especially in some issues of Name-Ye Farhangestan quarterly, tells of adopting a one-sided approach of science-oriented 'word selection' in response to the pacing overflow of foreign terms, particularly English. It is implied by reading and reviewing such studies that Iranian Academy of Persian Language and Literature (Farhangestan-e Zaban va Adab-e Farsi-ye Iran) has taken on-board the act of foregrounding the 'scientific word-selection' program via centralizing the approach of 'scientific word-selection'. In other words, the approach adopted in the studies and writings published by this planning institution are more towards centralizing the activity of 'scientific word-selection'. This is while equivalent-providing for the increasing input of foreign languages is not to be solely restricted to scientific words or, more expertly expressed, to scientific terms. Undoubtedly, lingual equivalent-providing covers a wider scope of language, that is it incorporates the more general supra-scientific discourses as well as their related lexicology. The study of the mainstream trend of equivalent-providing in Persian language and the status and magnitude of the need for lexical equivalent-providing in other supra-scientific discursive fields, as compared with the scientific discourses, is the question which the present study is going to deal with.
  Keywords: word, term, scientific discourse, Non-scientific discourse, lingual equivalent-providing