فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سخن نخست
 • متین حجی زاده، مهدی رمضانی، مرجان حسین شاهی بندری صفحات 1-6

  از تصاویر خرسهای 18 تغییر جهانی آب و هوا تبدیل به یکی از نگرانی های زیست محیطی قابل مشاهده قرن قطبی چسبیده به یخهای ذوب شده شناور در آلاسکا تا زمینهای خشک و ترک خورده در آفریقا، تصاویری از تاثیرات اکولوژیکی تغییرات آب و هوایی هستند که سیاره ما در حال تجربه آن است. اما چیزی که به ندرت در مورد آن صحبت میشود هزینه های واقعی و بالقوه تغییرات آب و هوا بر زندگی انسان است. تاکنون اغلب مطالعات صورت گرفته در خصوص تغییرات آب و هوا متمرکز بر تاثیرات زیست محیطی بوده و کمتر به تاثیرات آن بر سلامتی پرداخته شده است. این مقاله تاثیرات مختلف تغییر اقلیم اعم از تاثیرات مستقیم، تاثیرات غیرمستقیم و تاثیرات روانی تغییر اقلیم را مورد بررسی قرار خواهد داد.

  کلیدواژگان: موج گرما، گرمایش جهانی، سلامتی، تغییر اقلیم
 • حسین جوینده، فرزاد مزارعی* صفحات 7-14

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر دیدگاه کشاورزان در پذیرش کشاورزی ارگانیک انجام گرفت. همچنین این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه ی جمع آوری داده ها به شکل توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این روستای واقع در بخش مرکزی شهرستان کازرون (قلعه سید، گلستان، مشتان، سیف آباد، 6پژوهش، شامل کشاورزان 562 نفر و نمونه گیری بر اساس جدول کرسی و مورگان متشکل از نمونه 923 امرآباد و انارستان) بود. جامعه آماری شامل نفری از کشاورزان انتخاب شد. ابزار جمعآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه های محقق ساخت بود که اساس طراحی آن استخراج متغیرها از پیشینه نگاشته ها بود .تایید روایی پرسشنامه این پژوهش با استفاده از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت. برای سنجش میزان پایایی سوالات طرحشده، پیش آزمون انجام گرفته و برای تایید آن از محاسبه آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای بخش دریافت ، میزان بکارگیری کشاورزی 3/65 ، نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک 3/30 اطلاعات کشاورزی ارگانیک بوده است. نتایج نشان داد که بر 3/37 و عوامل لازم در بکارگیری کشاورزی ارگانیک از نظر کشاورزان 3/39 ارگانیک اساس آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و برحسب متغیرهای میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک و عوامل لازم در بود. مقایسه میانگین 3/32 بکارگیری کشاورزی ارگانیک، متغیر نوع مالکیت دارای تفاوت آماری معنی داری در سطح رتبهای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر میزان بکارگیری کشاورزی ارگانیک به وسیله آزمون کروسکال والیس تفاوت معنی داری را در سطح یک درصد نشان داد. همچنین مقایسه میانگین رتبه ای برحسب سطح سواد کشاورزان و متغیر درصد نشان داد. در نهایت، براساس همبستگی بین متغیرهای 2 عوامل لازم در بکارگیری تفاوت معنی داری را در سطح تحقیق نیز متغیرهای میزان بکارگیری و عوامل لازم در بکارگیری دارای رابطه مثبت و معنی داری با متغیر کانال دریافت اطلاعات بودند.

  کلیدواژگان: پذیرش کشاورزی ارگانیک، عوامل موثر، دیدگاه کشاورزان، کازرون
 • زینب اسدی، بهمن خسروی پور * صفحات 15-22

  یکی از مهمترین دغدغه هایی که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبان میباشند مسئله بحران غذایی و فشارهای ناشی از آن می باشد. در قرن حاضر سوء تغذیه در بیشتر جوامع به خصوص جهان سوم بحران جدی محسوب میشود و غذا و تغذیه از جمله نیازهای بنیادی جامعه بشری و تامین آن در مقوله امنیت غذایی نهفته است. امنیت غذایی و دسترسی به غذای سالم و با کیفیت از ابتدایی و اساسی ترین نیازهای بشر است و زمانی وجود دارد که همه مردم در تمام سالم و مغذی برای تامین نیازهای تغذیه ای و ترجیحات غذایی خود دسترسی فیزیکی و اقتصادی ، اوقات به غذای کافی داشته باشند. در برخی از کشورها، برنامه های سلامت و محیط برای گنجانده شدن در برنامه های ملی توسعه پایدار تهیه میشوند. در این راستا توسعه پایدار رویکردی جامع به بهبودبخشی کیفیت زندگی انسانها در جهت تحقق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیطی سکونتگاه های انسانی تعریف شده است. روستاها دارای ابعاد مختلفی هستند که جهت دستیابی به اقتصادی، کالبدی و نهادی- مدیریتی از ضروریات ، اجتماعی فرهنگی ، توسعه پایدار روستایی توجه به تمامی ابعاد محیطی است. این مقاله که به روش مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی تهیه شده تلاش دارد با ذکر مفهوم امنیت غذایی در توسعه پایدار روستایی,چالشها را بررسی و راهکارهایی را ارائه نماید .

  کلیدواژگان: راهکارها و چالشها، توسعه، توسعه پایدار روستایی، ناامنی، امنیت غذایی
 • جواد گنج خانلو* صفحات 23-34
 • شهین بختاروند بختیاری، علیرضا سودایی، ابوالفضل آبکار صفحات 35-44
 • صالح غفاری چراتی، سعید اکرادی صفحات 45-52

  زندگی مدرن دنیای امروز، به همراه مزایای خود، صوت ها و ارتعاشات ناهنجاری را به وجود آورده است. صوت جریانی است که توسط اختلاف فشار موجود در هوا ایجاد می گردد. آلودگی های صوتی می تواند موجب بیماری ها، حساسیت قتل و... گردد. آلودگی صوتی یکی از مهم ترین ، عدم تعادل ، آلرژی ، تحریک پذیری شدید، شوک عصبی ، عصبی از جمله جرایم زیست محیطی تلقی می گردند. ، مشکلات زیست محیطی به شمار می رود و جرایم ناشی از آلودگی صوتی مبنایی برای مسئولیت ، می توان قاعده لاضرر را در کنار اصل چهلم قانون اساسی ، در حقوق داخلی ایران و منابع فقهی مقررات عام و قواعد ، ناشی از آلودگی صوتی دانست. در قوانین موضوعه ایران، از طرفی جهت جبران مسئولیت مدنی تصویب آیین نامه های مختلف تا قانون ، مدنی و قوانین مرتبط آن و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت کیفری ، فقهی و مقررات بعدی در کنار سایر مواد مرتبط با آلودگی صوتی در قانون مجازات 4731 نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب می تواند واجد مسئولیت کیفری تلقی و جرم ، اسلامی به خوبی نشان می دهد که آلودگی صوتی علاوه بر مسئولیت مدنی از قانون 918 و 187،181 محسوب گردد. چرا که صرف نظر از مواد خاص در قوانین جزایی موجود، مقرره هایی نظیر مواد در صورت احراز استناد نتیجه حاصله با رفتار مرتکب، عمل وی را واجد وصف جزایی و 81 مجازات اسلامی مصوب مستوجب مجازات می دانند. در این نوشتار به روش تلفیقی به قوانین و مقررات حقوقی و کیفری ناشی از آلودگی صوتی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: جبران خسارت، مجازات، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، آلودگی صوتی