فهرست مطالب

برنامه ریزی و توسعه گردشگری - پیاپی 29 (تابستان 1398)
 • پیاپی 29 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم صالحی عمران*، سیده راضیه مهدی پور میر، صادق صالحی، میمنت عابدینی بلترک صفحات 1-19
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش گردشگری می باشد. روش مورد استفاده در تحلیل محتوای پژوهش حاضر، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل صفحات (متن، پرسش ها، تمرین ها، تصاویر) بودند که در مجموع 829 صفحه را شامل می شد. جامعه آماری پژوهش شامل 9 کتاب درسی پایه ششم ابتدایی بوده که از این میان هشت عنوان شامل کتاب فارسی(خوانداری)، فارسی(نوشتاری)، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمانی، قرآن، کار و فناوری و تفکر و پژوهش به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل حاکی از آن بوده که از 829 صفحه کتاب درسی پایه ششم 75 مورد فراوانی در رابطه با مولفه های آموزش گردشگری یافت شد که بیشترین میزان توجه مربوط به مولفه گردشگری چیست و کمترین میزان توجه مربوط به مولفه گردشگر کیست بوده است؛ از طرفی مولفه ها از توزیع و پراکندگی مناسبی در کتاب های درسی برخوردار نبودند
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، آموزش گردشگری، کتاب درسی
 • محمدرضا فرزین*، محمود حسن پور، علی عرب مازار، سید مجتبی محمود زاده صفحات 21-41
  هزینه مبادله، هزینه ای که در تابع تولید کسب و کارها در نظر گرفته نمی شود اما عملا موفقیت یا شکست های بازار را رقم می زند. بررسی گزارش های مختلف بین المللی (مانند گزارش فضای کسب و کار، رقابت پذیری و دیدبان جهانی کارآفرینی) و همچنین شواهد و وضع موجود گردشگری حاکی از بالا بودن هزینه مبادله و وضعیت نامناسب فضای کسب و کار است. بر این اساس تبیین نهادگرایانه عوامل موثر بر هزینه مبادله بازار و کسب و کارهای گردشگری مورد توجه این پژوهش است. بر این اساس با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون (تم) و مصاحبه عمیق با خبرگان بازار گردشگری، عوامل موثر بر هزینه مبادله بازارگردشگری بر مبنای الگوی نهادگرایی جدید مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پیماش حاکی از آن است که شش مضمون (تم) شناسایی شده در پژوهش شامل هزینه های کسب اطلاعات و دانش، هزینه فناوری، هزینه راه اندازی کسب و کار، هزینه محیط کلان اقتصادی، هزینه سرمایه و هزینه قراردادها عناصر اصلی هزینه مبادله گردشگری ایران هستند و تاثیر آن ها منجر به درونی شدن، عدم رشد اندازه کسب و کارها و کاهش مشارکت ها بین بازیگران صنعت گردشگری شده است.
  کلیدواژگان: هزینه مبادله، نهادگرایی جدید، گردشگری، کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری
 • مریم نجار نهاوندی، ناهید کمال الدینی* صفحات 41-55

  در راه شناخت فاکتورهای موثر بر میزان تمایل به گردشگری در دنیا و در ایران گام هایی برداشته شده است. از جمله ی این فاکتورهای موثر، می توان به امنیت ذهنی گردشگران و ابعاد آن در تعیین میزان تمایل به گردشگری یک مقصد اشاره کرد. در این مطالعه برای تسهیل در اندازه گیری متغیر مستقل امنیت ذهنی به دو مولفه ی جدید امنیت ذهنی سلبی و امنیت ذهنی ایجابی تعریف و ارائه شده است. بر این اساس سعی شده است که سهم افزاینده یا کاهنده ی دو مولفه ی سلبی و ایجابی امنیت ذهنی در تعیین میزان تمایل به گردشگری مورد سنجش قرار گیرد، تا از این طریق به شناخت میزان اهمیت هر کدام از مولفه ها دست یافته شود. این پژوهش به صورت کمی و با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به انجام رسیده است. یافته ها حاکی از این است که امنیت ذهنی سلبی با بتای 20/0- دارای تاثیری کاهنده و امنیت ذهنی ایجابی با بتای 40/0 دارای تاثیر فزاینده در تعیین میزان تمایل به گردشگری افراد می باشند. در راستای تقویت تاثیر امنیت ذهنی ایجابی و تضعیف تاثیر امنیت ذهنی سلبی، پیشنهادهایی در انتهای مطالعه ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: امنیت ذهنی سلبی، امنیت ذهنی ایجابی، تمایل به گردشگری، شهر بم
 • فرهاد قادری*، مسعود ابراهیمی قادی، احسان بابانژاد صفحات 57-70

  یکی از مشکلات عمده صنعت گردشگری، مشکلات محیط زیستی مکان های توریستی و گردشگری است. تهران دارای مکان های توریستی فراوان است و از طرفی مشکل آلودگی هوا تاثیر قابل توجهی بر تعداد گردشگران در این شهر داشته است. از این رو، این پژوهش در راستای مدل سازی، کنترل و مدیریت آلودگی هوای شهر تهران انجام شد. بر اساس مدل های پیشین ارائه شده در بحث آلودگی هوا، امکان پیش بینی همزمان آلاینده بر اساس متغیرهای مکان و زمان وجود ندارد، و در این پژوهش، برای نخستین بار به منظور مدیریت آلودگی در شهر تهران، مدلی مکانی- زمانی ارائه شده است. در این تحقیق، مدل مکانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی برای هر یک از آلاینده ها تعریف و بر اساس برنامه ای در محیط پایتون، مدلسازی توسط شبکه های عصبی برای هر یک از آلاینده ها در هر نقطه مکانی شهر اجرا گردید و در هر نقطه و زمان از شهر تهران، امکان پیش بینی غلظت هر آلاینده بوجود آمد. بر اساس اعتبار سنجی مدل حاصل، میزان خطا قابل قبول بود. بر اساس مدل حاصل می توان در هر نقطه و در هر زمان میزان غلظت آلاینده های هوا را تعیین و بر اساس غلظت حاصل میزان مطلوبیت شهر برای گردشگران را تخمین زد.

  کلیدواژگان: شبکه عصبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، آلودگی هوا، گردشگری
 • ناصر شفیعی ثابت*، سعیده هراتی فرد صفحات 71-90
  پژوهش حاضر، به واکاوی اثرات توانمندسازی ذینفعان محلی گردشگری بر مشارکت آنان در توسعه پایدار گردشگری با نقش میانجی اثرات محیطی ادراک شده از برنامه ها گردشگری در بخش آسارا انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و با ابزار پرسشنامه متغیرهای اثرگذار و اثر پذیر را وارسی کرده است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین توانمندسازی ذینفعان محلی با سه متغیر اثرات اقتصادی گردشگری، (063/0) اجتماعی فرهنگی گردشگری، (050/0) محیطی اکولوژیک توسعه گردشگری (070/0) است. همچنین رابطه اثرات اجتماعی فرهنگی ادراک شده بر مشارکت درتوسعه پایدار گردشگری با توجه به ضریب مسیر(566/0) و مقدار t به دست آمده (207/3) مورد تایید قرار گرفت. اما رابطه اثرات محیطی اکولوژیک و اقتصادی ادراک شده از برنامه ها گردشگری بر مشارکت ذینفعان محلی در توسعه گردشگری تایید نشد. به سخن دیگر، اجرای برنامه ها گردشگری در حوزه اثرات محیطی اکولوژیک و اقتصادی، به گونه ای نبوده که بتواند مشارکت جامعه محلی را با خود همراه سازد. همچنین نتایج نشان داد که توانمندسازی ذینفعان محلی به صورت غیرمستقیم و با نقش میانجی اثرات اجتماعی فرهنگی ادراک شده از برنامه ها گردشگری بر مشارکت آنان در توسعه گردشگری تنها در این بعد معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، مشارکت، ذینفعان محلی، توسعه پایدار گردشگری، آسارا کرج
 • سید قاسم حسنی* صفحات 91-104

  گردشگری امروزه یکی از محورهای اصلی حوزه های اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعی است و توجه به آن یک ضرورت اصلی است.این پدیده دارای ابعاد مختلف است.هدف این تحقیق بررسی یکی از ابعاد گردشگری یعنی گردشگری غذا است. البته این بعد دارای مسایل متنوعی بوده و سعی این نگارش آن است تا نگرش گردشگران را نسبت به غذای محلی در استان مازندران مورد بررسی قرار دهد.روش تحقیق با رویکرد کمی به روش پیمایشی نفر از گردشگرانی است که در رستورانهای محلی انتخاب شدند. برای 105 انجام گرفته. جامعه آماری شامل بررسی نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی ، ترکیبی از پرسشنامه های محقق ساخته و پرسشنامه استانداردشدهاستفادهشده است. برای تنظیم پرسش نامه از فاکتورهای کیم و اسکارل استفاده شده است. یافته ها روان شناختی و توجه ، حاکی از آن است که نگرش گردشگران نسبت به غذای محلی تحت تاثیر عوامل انگیزشی گردشگران به عامل ارزش به اجتماع بومی بوده است. با توجه به پتانسیلی که استان مازندارن در خصوص غذاهای محلی دارد و اهمیتی که گردشگران به غذای محلی میدهند، توجه به گردشگری غذای محلی بسیار مهم و ضروری است. این مطالعه نشان داد غذای محلی میتواند نقش عمدهای در گرایش گردشگران به سفر داشته باشد و برای اقتصاد محلی و حفظ فرهنگی محلی بسیار کارامد باشد .گردشگران غذا را به عنوان فاکتور اصلی سفر میدانستند و ابراز کردند که تجربه غذای محلی نوعی ار فعالیت آنها در ورود به فرهنگ محلی-بومی است. در واقع با بکار گیری غذا میتوان موجب ارتقای گردشگری در بعد غذا شده و نوعی از گردشگری هدفدار را توسعه بخشید.

  کلیدواژگان: گردشگری، اجتماع بومی، غذای محلی، نگرش گردشگران، مازندران
 • جمال محمدی* صفحات 145-158
  گردشگری سیستم پیچده ای است که ذینفعان مختلف دیدگاه های متفاوتی در قبال آن دارند. تا پیش از این، بیشتر نگاه گردشگران و دیدگاه های آنان نسبت به جوامع میزبان واجد اهمیت بیشتری بود، هدف اصلی این تحقیق مطالعه نگاه و درک جامعه میزبان نسبت به گردشگران می باشد. روش تحقیق پدیدارشناسی است و داده ها از انجام مصاحبه عمیق با 27 نفر گردآوری شده است. جامعه مورد مطالعه منطقه گردشگری اورامانات استان کردستان می باشد. یافته ها نشان می دهد که مردم اورامانات به عنوان میزبان نگاه یکسانی به گردشگران ندارند. از نظر آنان بین گردشگرانی که از مناطق مختلف به اورامانات سفر می کنند، تفاوت اساسی وجود دارد. به طور کلی از نظر آنان شش دسته گردشگر وجود دارد: خارجی، داخلی و منطقه ای (غیر کردستان)، داخلی (کردستان)، گردشگران غیرمنطقه ای نقاط دورتر ایران و اردوهای گروهی دوستان و مدارس. از نگاه مردم منطقه، هر یک از این گروه ها بر اساس سه حوزه اصلی اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی تفاوت های بارزی بایکدیگر دارند. باتوجه به دیدگاه جامعه میزبان می توان بخش غالب گردشگر هایی که به این منطقه سفر می کنند را بیش از همه در قالب مفهوی باعنوان «شبه گردشگر» و «گردشگری کاذب» شرح داد، چرا که دارای سود اقتصادی بسیار اندک و اثرات اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی منفی برای منطقه هستند.
  کلیدواژگان: گردشگری، منطق اورامان، گردشگری کاذب، شبه گردشگر، جامعه میزبان
 • ابراهیم باقری* صفحات 233-253
  کشور ایران دارای پتانسیل های بالایی در زمینه گردشگری می باشد از جمله این پتانسیل ها می توان به مبحث فرهنگی و وجود اقوام مختلف در ایران اشاره کرد لدا گردشگری قومی می تواند بعنوان یکی از پایه های گردشگری ایران درآید و در رونق گردشگری و مناطق بومی محلی نقش کارایی داشته باشد این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های گردشگری قومی (طراحی مدل گردشگری قومی) بر اساس نطریه داده بنیاد و با نگرش کیفی اقدام به جمع اوری داده ها نموده امعه اماری شامل کلیه دانشگاهیان،اساتید،مدیران، کارمندان و کارآفرین های حوزه گردشگری است تعداد نمونه پزوهش یازده نفر از کارشناسان حوزه گردشگری بخش خصوصی و دولتی با توحه به اشباع نظری می باشد مدل بدست امده شامل 6 مقوله اصلی،4 زیرمقوله و 24 مفهوم است مقوله های اصلی شامل شرایط علی،زمینه ای ،مداخله ای،پدیده اصلی ،راهبرد و نتایج می باشد که بر حسب مورد هر مقاله اثلی شامل زیز مقوله می باشد برای مثال گردشگری قومی بعنوان پدیده اصلی شامل تنها دو مفهوم است (ویژگی های قومیتی و گردشگری بر مبنای اقوام و جامعه محلی) .
  کلیدواژگان: گردشگری قومی، مدل، نظریه داده
|
 • Ebrahim Salehi Omran *, Razieh Mehdipour, Sadegh Salehi, Meimanat Abedini Baltork Pages 1-19
  The purpose of this study is to analyze the content of the sixth elementary school textbooks based on the components of tourism education. The method used to analyze the content of the present research was Shannon entropy and the unit analysis pages (text, questions, exercises, images) that contained a total of 829 pages. The statistical population of the study consisted of 9 primary school textbooks, including eight books including Persian (read), Persian (writing), science, heavenly gift, Quran, Social Studies, Thinking and research work technology is included. The results of the analysis showed that from 829 pages of the sixth grade textbook, 75 items were found in relation to the components of tourism education that the most attention is given to the tourism component and the least attention was paid to the component of the tourist. On the other hand, the components did not have sufficient distribution and dispersion in the textbooks
  Keywords: content analysis, Tourism Education, Text book
 • Mohammad Reza Farzin *, Mahmood Hasanpoor, Ali Arab Mazar, Seyed Mojtaba Mahmoud Zadeh Pages 21-41
  Transaction cost, the cost that is not considered in the production function of the business, is actually the success or failure of the market. Examining various international reports (such as the Doing business, competitiveness, and global entrepreneurship monitoring) as well as the evidence and current status of Iran tourism indicate high transaction costs and inadequate business environment. Accordingly, the institutionalism explanation of the factors affecting the market transaction costs and tourism businesses is the main object of this study. Based on this, using the qualitative approach (theme analysis) and the profound interview with tourism market experts, the factors affecting the Iran tourism market transaction costs based on the model of new institutionalism have been identified and analyzed. The results of this survey indicate that the six themes identified in the study include the costs of information and knowledge, technology, business start-up, macroeconomic environment, capital and the cost of contracts, are the main elements of transaction costs of tourism in Iran and its impact has led to internalization, the lack of growth in the size of businesses and the reduction of partnerships among the players in the tourism industry.
  Keywords: Transaction cost, New institutional economic, Tourism, Tourism SMEs
 • Maryam Najar Nahavandi, Nahid Kamaledini * Pages 41-55

  Several attempt has been done in the world to discover the elements which effect on tendency to tourism. One of these important elements, is subjective security and it's dimensions. In this thesis , first of all, the reasercher has tried to cleave through the subjective security and objective security. Then due to measurement simplification, researcher has devived the independent variable into two new components: negative subjective security and affirmative subjective security. This study has tried to measure the contribution of every of these components in determination of tendency to tourism. This comparsion between contributions will identificate the component which needs to more enrichment or debilitation. This reseach has been done in quantitive way and by the servay method self-made questionnaire tool. 170 statistical samples has answered the questionnaires. Findings denote that negative subjective security Beta is -0.20 has a reducer effect on tendency to tourism and affirmative subjective security Beta is 0.40 with a cumulative affect on it . In order to strengthen the effect of affirmative subjective security, and undermine the impact of negative subjective security, the research sugessts some activities at the end of paper.

  Keywords: negetive Mental security, affirmative Mental security, Tendency to Tourism, Bam
 • Farhad Qaderi *, Masoud Ebrahimi Ghadi, Ehsan Babanezhad Pages 57-70

  Environmental problems in tourist places is one of the major problems of tourism industry, also air pollution in tourist areas is one of the most important environmental problems. Tehran is capital of Iran and it has plenty of tourist sites. The air pollution has hit the tourism in this city. Therefore, this research was carried out for modeling, control and manage of air pollution in Tehran. Based on the previous models presented for air pollution management, the possibility of simultaneous prediction of pollution based on time and place variables has been less considered. Therefore, in this research, for the first time, a spatial-temporal model for pollution management in Tehran was presented. In this research, the spatial model in the GIS environment for each pollutant was defined. Then, based on a Python program, modeling by neural networks in GIS environment for each pollutant at each arbitrary location of the city was implemented. According to validation of model, error values were acceptable. This research model can predict air pollutants, and therefore tourism desirability of each cities point can be estimated based on air pollutants concentration.

  Keywords: Neural Network, Geographical information system, Air pollution, Tourism
 • Saeideh Haratifard Pages 71-90
  The present study was conducted to examine the effects of local tourism stakeholders' empowerment on their contribution to sustainable tourism development through the mediating role of the perceived environmental effects of tourism programs and projects in Asara. This study examined the affecting and affected variables through descriptive-analytic method and a questionnaire. The results showed a positive and significant relationship between the local stakeholders' empowerment with the effects of economic tourism (0.63), socio-cultural effects of tourism (0.50), and ecological-environmental effects of tourism development (0.70). Additionally, the relationship between the perceived socio-cultural effects on participation in sustainable tourism development was confirmed with a path coefficient of 0.566 and t value of 3.207. However, the relationship between perceived environmental-ecological and economic effects of tourism projects with the participation of local stakeholders in tourism development was not confirmed. In other words, the implementation of tourism programs and projects in an environment, ecological and economic effects were unable to align local community participation. The results also showed that the empowerment of local stakeholders indirectly and with the mediating role of perceived socio-cultural effects from tourism programs and projects on their participation in tourism development only had a positive and significant impact on this aspect.
  Keywords: Empowerment, Participation, local stakeholders, Sustainable tourism development, Asara Karaj
 • Seyed GHasem Hasani* Pages 91-104
  Objective

  Today, tourism is one of the main axis of the economic, political, cultural and social spheres, and attention to it is a basic necessity. This phenomenon has different dimensions. The purpose of this study is to examine one of the dimensions of tourism, food tourism. Of course, this dimension has a variety of issues and this article attempt to review the attitude of tourists towards local food in Mazandaran province.

  Materials and Methods

  The research method was quantitative approach in a survey method. The statistical population consisted of 105 tourists selected in local restaurants. To survey the attitude of tourists towards local food, a combination of researcher-made questionnaires and standardized questionnaires were used. Kim and Scarel Factors have been used to set questionnaires.

  Conclusion

  This study showed that local food can play a major role in the tendency of tourists to travel and is very effective for local economy and local cultural preservation. Tourists considered food as a major source of travel, and argued that the experience of local food was one of their activities in entering the native-local culture. In fact, with the use of food, tourism can be promoted in the dimension of food and the type

  Keywords: tourism, native community, local food, tourists' attitude, Mazandaran
 • Jamal Mohamadi * Pages 145-158
  Tourism is a complex system in which different stakeholders have different views about it. The main goal of this research is study of the view and perception of the host community towards tourists. the method is phenomenology and data is collected from a deep interview with 27 people. Our population is Oromanat Tourist Area of Kurdistan Province. The findings show that the people of Oramanat as the host do not have the same look at tourists. In their view, there is a fundamental difference between tourists from different regions that traveling to Oromanat. In general, In their view, there are six categories of tourists: Foreign, domestic and regional (non-Kurdistan), domestic (Kurdistan), non-regional tourists from away parts of Iran, and groups of friends and schools. From the perspective of the people of the region, each of these groups is significantly different from the others, on the base of main economic, social, cultural and environmental domains. According to the view of the host society, most tourists who travel to this area can be described most often in the form of the "pseudo-tourist" and "false tourism" concept. Because it has very little economic benefit and negative socio-cultural and environmental impacts for the area.
  Keywords: Tourism, tourism types, false tourism, pseudo-tourist
 • Ebrahim Bagheri * Pages 233-253
  Country of iran has highly potentials in field of tourism including cultural issues and existence different ethnics that so ethnic tourism is considered one of tourism bases in iran and which has been effected in tourism prosperity of tourism local-indigenous areas . this research is quality and goal of research is recognizing components and dimensions of tourism ethnic and research methodology is grand theory and that is acted gather and analysis .statistics society is including of academics ,professors, managers, experts and entrepreneurs of tourism. The sample of research is eleven of governmental -privacy experts in tourism that have been choiced by judgment. Resulted model has 6 main articles,4 sub-articles and 24 concepts .main articles are causality , ground, intervention, phenomenon, strategy and consequence and according to case every main article has been consisted of sub-articles and several concepts for example ethnic tourism as main phenomenon that is been consisted of two concepts including of ethnics properties, tourism based ethnics .
  Keywords: Ethnic tourism, Model, grounded theory