فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد آهنگرکانی، اسحاق رحیمیان بوگر*، شاهرخ مکوند حسینی صفحات 335-356
  سابقه و هدف

  مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. بهزیستی معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. پژوهش حاضرباهدف بررسی ارتباط بین عوامل بافتاری و نیازهای مذهبی با بهزیستی معنوی در بیماران سرطانی انجام شد.

  مواد وروش ها

  روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این کلیه بیماران سرطانی شهرستان ساری بودند که 141 نفر (77 زن، 64 مرد) از بیماران سرطانی شهرستان ساری که به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده شدند بود.جهت ارزیابی از ابزار بهزیستی معنوی پیترمن، مقیاس نیازهای مذهبی بسینگ و مقیاس عوامل بافتاری ماریان استفاده شد.

  یافته ها

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. .نتایج بررسی های آماری نشان داد که نیاز مذهبی، نیاز وجودی و نیاز به بخشش (001/0>P) به صورت مثبت و معنی دار بیشترین سهم (41/0=R2) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت. هم چنین نتایج نشان داد که ابعاد رفتاری، سیاست، دولت، بهداشت، پزشکی و اشتغال (001/0>P) به صورت معنی دار بیشترین سهم (51/0=R2) را در پیش بینی بهزیستی معنوی داشت

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این مطالعه می توان گفت که مولفه های نیازهای معنوی و عوامل بافتاری به عنوان دو سازه روان شناختی می توانند در بهزیستی معنوی بیماران نقش داشته باشند.

  کلیدواژگان: نیازهای مذهبی، عوامل بافتاری، بهزیستی معنوی، بیماران سرطانی
 • نهال اعرابی، روح الله تولایی، هاشم منتصری*، علیرضا اسلامبولچی صفحات 357-368
  مقدمه

  امروزه سازمانها جهت انجام صحیح وظایف محوله خود به اطلاعات درست و دقیق و به موقع نیاز را احساس می کنند. سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) که نوعی از سیستم های اطلاعاتی (IS) محسوب می شوند بر کارایی سازمانها اثر شگرفی دارد. جهت ایجاد و توسعه MIS از مدل های مختلفی استفاده می شود.

  مواد و روش ها

  در طی سالهای 97-96 یک سامانه جامع مدیریتی جمع آوری اطلاعات مناسب جهت مراکز رشد و شرکتهای مستقر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره گیری از مدل مبتنی بر روش های نوین تحقیق در مدیریت تهیه گردید. این سامانه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بصورت نصب یکباره از نظر فیزیکی مستقر و در 6 مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد بهره گیری قرارگرفت. کارایی سامانه مدیریت اطلاعات مراکز رشد پس از اجرا با استفاده از روش های توصیفی با تهیه و تکمیل پرسشنامه های لازم بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و EXCEL مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مورد شاخص های مربوط به مرحله طراحی، نصب و پیاده سازی و افزایش سرعت پاسخگویی کاربران، کاهش تکرر ورود اطلاعات، رضایت ذهنی کاربر و تجربه تعامل با سیستم، کاهش لود کاری، صحت و دقت اطلاعات و افزایش روابط بین مراکز رشد و شرکتها بهبودی دیده می شود.

  نتیجه گیری

  با بازنگری و ارتقاء گزارش گیری داشبرد مدیریتی کارایی سیستم مذکور را می توان مطابق با نیازهای کشوری در هر زمان بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات مدیریت، مراکز رشد، ارزیابی، اثربخشی، دانشگاه های علوم پزشکی
 • کورش بنی هاشمیان*، نجمه دارا صفحات 369-376
  مقدمه

  عمل رینوپلاستی یکی از عمل های متداول در بین جوانان، مخصوصا دختران دانشجو می باشد. برخی از ویژگی های شخصیتی روانشناختی زمینه ساز گرایش به این عمل زیبایی می باشد، لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی با گروه گواه انجام شده است.

  مواد و روش ها

  جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر موسسه آموزش عالی زند شیراز می باشد که از بین این افراد،  دانشجو با عمل رینوپلاستی به عنوان گروه آزمایشی و 30 دانشجو بدون عمل رینوپلاستی به عنوان گروه گواه به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت تکمیل داده ها از پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا (MMPI) و به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که از بین 8 مقیاس بالینی پرسشنامه MMPI ، نمرات خودبیمارانگاری و ضعف روانی در دانشجویان دختر استفاده کننده از عمل رینوپلاستی به طور معنی داری  بالاتر از گروه گواه بوده است. در سایر مقیاس های بالینی بین دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.

  بحث و نتیجه گیری

  اضطراب، وسواس، کمال گرایی، ترس و همچنین خودبیمارانگاری که شامل توجه وسواسی و افراطی به بدن و ظواهر آن می باشد  به طور معنی داری در دختران دانشجوی استفاده کننده از عمل رینوپلاستی نسبت به گروه گواه، بالاتر بوده است. بنابراین لزوم مداخله روانشناختی و مشاوره به منظور حذف عمل رینوپلاستی غیر ضروری کاملا لازم به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: نیمرخ روانی، عمل راینوپلاستی، دانشجویان
 • مریم پران، میترا ادراکی، سید مستجاب رضوی نژاد، فرنوش عزیزی* صفحات 377-388
  مقدمه

  استحمام در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان یک تجربه ی استرس زا برای نوزادان نارس محسوب می شود. کاهش استرس از چالش های مهم در استحمام نوزادان نارس می باشد. روش استحمام با قنداق می تواند به عنوان یک روش استحمام کم تنش و مناسب جهت نوزادان نارس مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به محدود بودن پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی این شیوه ی استحمام، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر دو روش استحمام با قنداق و شیوه ی متداول بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان نارس در بخش مراقبت های وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه ی نوزادان انجام شده است.

  روش مطالعه

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی،50 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان واجد شرایط ورود به مطالعه، به روش نمونه گیری تخصیص تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. نوزادان گروه مداخله به روش استحمام با قنداق و نوزادان گروه کنترل به شیوه ی متداول، حمام داده شدند. تعداد ضربان قلب،  تعداد تنفس و اشباع اکسیژن خون نوزادان، ده دقیقه قبل و ده دقیقه بعد از استحمام، اندازه گیری شد.

  یافته ها

  میانگین تعداد ضربان قلب (002/0 p =) و تنفس (001/0p<) بعد از استحمام، در گروه استحمام متداول به طور معناداری بالاتر از گروه استحمام با قنداق بوده است. همچنین میانگین اشباع اکسیژن خون بعد از استحمام در گروه استحمام متداول به صورت معناداری پایین تر  از گروه استحمام با قنداق بوده است(001/0p<).

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر مثبت روش استحمام با قنداق در کاهش استرس فیزیولوژیک نوزادان نارس، می توان از این شیوه ی استحمام به عنوان یک روش استحمام مناسب و ایمن در بخش های مراقبت های ویژه نوزادان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: استحمام، نوزاد، نارس، بخش مراقبت های ویژه
 • زینب کاوه فیروز، اعظم صارم* صفحات 389-400
  مصرف فرهنگی یکی از شیوه های رایج برای هویت یابی به ویژه در دوران معاصر است که می تواند بر انتخاب هایی که با هویت افراد در ارتباط است از جمله ازدواج تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران مجرد به ازدواج و ارتباط آن با میزان مصرف محصولات فرهنگی آنها در بین شاغلین دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. با استفاده از چارچوب نظری تحقیق، محصولات فرهنگی با پنج مولفه 1-فعالیت های فرهنگی، 2-مطالعه کتاب، روزنامه و مجلات، 3-استفاده از برنامه های ماهواره، 4-استفاده از اینترنت و 5-استفاده از برنامه های رسانه های داخلی (تلویزیون، رادیو و سینما) که به نظر می رسید بر متغیر وابسته تحقیق (نگرش به ازدواج) اثرگذار باشند، از طریق پرسشنامه ای با 14 گویه و با استفاده از طیف لیکرت سنجیده شده است. برای عملیاتی کردن آن از پاسخگویان خواسته شده میزان مصرف فرهنگی خود را بر طبق شش گزینه، از طیف (اصلا تا بسیار زیاد) مشخص نمایند. نمرات پاسخگویان در هر مورد جمع زده شده و به عنوان میزان مصرف فرهنگی لحاظ گردیده است. جامعه آماری تحقیق، دختران مجرد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستند، حجم نمونه 345 نفر و داده ها به روش پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد نمونه تحقیق (1/39 درصد) به ازدواج نگرش منفی دارند و همه مولفه های مصرف فرهنگی بر نگرش به ازدواج اثرگذار بوده اند. میزان استفاده از اینترنت و عضویت در شبکه های مجازی نظیر تلگرام با ضریب بتای 618/0- مهمترین متغیر مصرف فرهنگی اثرگذار بر نگرش دختران به ازدواج بوده است.
  کلیدواژگان: مصرف فرهنگی، دختران مجرد، نگرش، ازدواج، مدرنیزاسیون
 • ساجده بمپوری، مهناز قلجه*، علی نویدیان صفحات 401-412
  مقدمه

  استرس و فرسودگی شغلی ازجمله خطراتی است که پرستاران با آن مواجه یوده و استفاده صحیح از زمان می تواند در کاهش آن تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف تاثیر آموزش مدیریت زمان بر استرس و فرسودگی شغلی، پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد.

  مواد و روش

  این پژوهش نیمه تجربی، بر روی 120 پرستار و به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. نمونه های گروه مداخله از بیمارستان امام علی(ع) وکنترل از بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه دموگرافیک، استرس شغلی ENSS، فرسودگی شغلی ماسلاچ جمع آوری گردید.درگروه آزمون پس از تکمیل پرسشنامه ها آموزش مدیریت زمان به صورت چهارجلسه آموزش دردوگروه 30 نفره هفته ای دو جلسه به مدت 90 دقیقه به صورت سخنرانی با استفاده ازوسایل کمک آموزشی و پاور پوینت، اجرا گردید. 8 هفته بعد از آخرین جلسه آموزش مدیریت زمان، مجددا پرسشنامه استرس و فرسودگی شغلی درگروه مداخله تکمیل شد.درگروه کنترل پرسشنامه ها توسط پرستاران تکمیل و مجددا همزمان با گروه مداخله پس از 8 هفته تکمیل شد.تحلیل داده ها توسط آزمون های تی مستقل، تی زوجی، مجذور کای صورت گرفت.

  نتایج

  میانگین تغییرات نمره استرس شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان درگروه مداخله وکنترل تفاوت معنی دارداشت (001/0>P). میانگین تغییرات نمره خستگی عاطفی و مسخ شخصیت و موفقیت فردی فرسودگی شغلی بعد از آموزش مدیریت زمان در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی دار داشت (001/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت مدیریت زمان در پرستاری، مدیران پرستاری بایستی نسبت به برگزاری دوره های آموزش مدیریت زمان به صورت برنامه آموزش ضمن خدمت پرستاران اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، فرسودگی شغلی، آموزش مدیریت زمان
 • منیره عسکری نژاد، الهام قبادی* صفحات 413-422
  مقدمه

  تسهیم دانش عامل مهمی در کسب مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می رود. از آنجا که تسهیم دانش شامل تعاملات اجتماعی بین کارکنان می شود، سرمایه اجتماعی می تواند در شکل گیری دانش به اشتراک گذاشته شده نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و آشکار پرستاران می باشد.

  مواد و روش

  این تحقیق مطالعه ای توصیفی پیمایشی می باشد، که از میان 950 نفر پرستار بالینی، 274 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به پرسشنامه استاندارد تحقیق (Hau & et.al. 2013) که بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده بود پاسخ دادند. داده ها به روش تحلیل مسیر از طریق نرم افزارSPSS15 و لیزرل 70/8 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (74/5T=،35/1=β) سرمایه اجتماعی با پاداش (91/4T=،32/1=β) سرمایه اجتماعی با لذت(82/6T=،39/3=β) و سرمایه اجتماعی با تاثیرمتقابل(78/10T=،73/1=β) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. روابط بین لذت با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (91/5T=،14/0=β) لذت با تمایل به تسهیم دانش آشکار(13/4T=،08/0=β) و لذت با تاثیر متقابل(64/5T=،10/0=β) نیز مثبت و معنادار است. رابطه بین تاثیر متقابل با تمایل به تسهیم دانش ضمنی (85/2-T=،21/0-=β) معکوس و معنادار است. روابط بین پاداش با لذت(05/2- T=،22/0-=β) و پاداش با تاثیر متقابل(66/3T=،12/0=β) نیز معنادار است. نتایج نشان داد برازش مدل مطلوب می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  سرمایه اجتماعی به صورت مستقیم با تمایل به تسهیم دانش ضمنی و به صورت غیرمستقیم با تمایل به تسهیم دانش آشکار پرستاران رابطه دارد و از میان سه بعد انگیزه فردی (پاداش، لذت، تاثیر متقابل) لذت و تاثیر متقابل می توانند در رابطه سرمایه اجتماعی با تمایل به تسهیم دانش به ویژه دانش ضمنی در پرستاران نقش بسیار مهمی داشته باشند اما پاداش تاثیری ندارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تاثیر متقابل، تمایل به تسهیم دانش ضمنی، تمایل به تسهیم دانش آشکار
 • الهام میرشاه، شکوفه زارعی*، مسعود بحرینی صفحات 423-432
  مقدمه

    مراقبت از بیمار مبتلا به اختلال روانی مسوولیتی است که بار روانی زیادی برای اعضای خانواده به همراه دارد. در سال های اخیر به روان درمانی ها به ویژه مداخله های روانی- اجتماعی در کنار دارو درمانی بیشتر توجه شده است. از جمله این مداخلات آموزش های روانی خانواده محور است. هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در بیمارستان اعصاب و روان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1397 انجام گردید. نمونه های پژوهش شامل 31 نفر از مراقبان اصلی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بودند که در 6 جلسه آموزش گروهی شرکت کردند. قبل و بعد از مداخله پرسشنامه بار روانی زاریت توسط مراقبان به صورت خودایفا تکمیل گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار آماری spss-19 و آزمون های آماری کای اسکوئر، همبستگی پیرسون و تی زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین سن مراقبان 62/12± 77/45 بود. میانگین بار روانی مراقبان بیماران در پیش آزمون 73/14± 45/66  بود. نتایج مطالعه نشان داد که پس از شرکت در جلسات آموزشی میانگین بار روانی در مراقبان با میانگین 53/10± 38/49 به طور معنی داری کاهش یافته بود(001/0< P).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی مداخله روانی آموزشی بر بار روانی مراقبان خانگی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی پیشنهاد می شود که از الگوی مداخلات روانی آموزشی در بخش های روانپزشکی جهت مراقبان خانگی بیماران دوقطبی استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: آموزش، بار روانی، مراقبان خانگی، بیماران دوقطبی
 • پونه مکرم*، حمید بهروج، صدیقه رضایی، مروارید سیری صفحات 433-444
  پروتئین شیر، آلفا لاکتالبومین، یکی از پروتئین هایی است که مطالعات زیادی روی ساختار و عملکرد آن انجام شده است. در اواخر دهه 1990 فعالیت کاملا متفاوتی از آن کشف شد. وقتی که آلفا لاکتالبومین درکانفورماسیونی قرار دارد که به طور نسبی تانخورده است می تواند با اولئیک اسید تشکیل مجموعه ای را دهد که به طور اختصاصی فعالیت ضد سرطانی دارد. مجموعه حاصل از آلفا لاکتالبومین انسانی و اسید اولئیک، HAMLET نامیده می شود. مکانیسم مرگ سلولی توسط HAMLET هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، ولی نشان داده شده است که HAMLET با اندامک های مختلف سلولی ازجمله هسته، لیزوزم ها، میتوکندری، پروتئازوم ها وریبوزوم ها برهمکنش دارد. آپوپتوز، اتوفاژی و اختلال در ساختار کروماتین سه مسیر مختلف مسموم کننده ی سلولی هستند که در پاسخ به HAMLET فعال می شوند. در این مطالعه خلاصه ای از ساختار، مکانیسم های ضد سرطانی و کاربردهای بالینی این مجموعه ارائه می شود.
  کلیدواژگان: HAMLET، سرطان، اسید اولئیک، آلفا لاکتالبومین، آپوپتوز
|
 • Mohammad Ahangarkani, Isaac Rahimian Boogar *, Shahrokh Makvand Hossein Pages 335-356
  Aim and Background

  Exposure to cancer causes physical, psychological, and spiritual crisis. Spiritual health coordinates different aspects of human life to one another, and it is the vital aspect of human life for the adaptation to the disease. This study aimed at investigating the relationship between spiritual needs and contextual factors regarding spiritual well-being in cancer patients.

  Methodsand Materials

  This is a descriptive correlational study. The participants were 141 patients with cancer diseases (female 76, male 65) from Sari city selected through convenience sampling. The data were collected using the spiritual well- being scale, spiritual needs scale, and contextual dimension scale.

  Results

  For data analysis, stepwise regression analysis was used. Results of statistical analyses showed that there was a significant and positive correlation between scores on the components of spiritual needs and spiritual well- being. Therefore, the subscales of the spiritual needs, such as "religious needs" (P<0.001), "existentialistic needs” (P<0.001), "needs for inner peace”(P<0.001), and "actively giving needs” (P<0.001) had positive correlation with spiritual well-being. Furthermore, among all components of spiritual needs, religious needs, existentialistic needs, and actively giving needs had a stronger predictive power in family flexibility. There were also significant correlations between “behavioral "(P<0.001), "political"(P<0.001), “governmental "(P<0.001), "public health"(P<0.001), “medical "(P<0.001), and "employment"(P<0.001) dimensions of and spiritual well- being, and all these factors had the highest degree of variance in spiritual well- being.

  Conclusion

  It is concluded that religious needs and contextual dimension, as two psychological constructs, can play a significant role in creating spiritual well-being.

  Keywords: Spiritual Need, Contextual Factors, Spiritual Well- being, Cancer patients
 • Nahal Aarabi, Rouhollah Tavallaee, Hashem Montaseri *, Alireza Slambolchi Pages 357-368
  Introduction

  Today, organizations feel that they need accurate, relevant, and timely information in order to properly fulfill their assigned tasks. The Management Information System (MIS), a type of Information System (IS), has a significant impact on organizations' performance. This study aimed at investigating the effectiveness of a comprehensive management information system in organizing incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  A comprehensive management system was developed in 2017-18 to collect information for technology incubator centers and companies based in Shiraz University of Medical Sciences using a model based on modern research methods in management. This system was then physically installed at Shiraz University of Medical Sciences and was used in six technology incubator centers of Shiraz University of Medical Sciences. The efficiency of the information management system of the technology incubator centers was studied and analyzed using descriptive methods through questionnaires designed based on Likert's five-point scale; SPSS and EXCEL software applications were also used.

  Findings

  The result of this research showed the participants’ satisfaction with the indicators related to the design, installation and implementation phases, and also the increased speed of users’ responsiveness, the reduced times of data entry, user satisfaction, experience of interaction with the system, reduced workload, accuracy and precision of information, and increased relationship between incubator centers and companies.

  Conclusion

  The present study concluded that proper implementation of management information system can be effective in improving personnel performance, managers' decisions, and productivity of growth centers in developing and supporting knowledge-based companies. By reviewing and upgrading the management dashboard, the performance of the system can be improved to meet national needs at any time and as a result, it will save time.

  Keywords: Management Information System, Incubator, Assessment, effectiveness
 • Kourosh Banihashemian *, Najmeh Dara Pages 369-376
  Background

  Cosmetic rhinoplasty is one of the most commonly used surgeries among young people, especially female students. Some psychological personality traits are the mainstay of this kind of cosmetic surgery. Therefore, the present study was conducted to compare the psychological profile of female students using cosmetic rhinoplasty and that in the control group.  

  Methods

  The population of this study consisted of all female students in Zand Institute of Higher Education. Among them, 30 students with cosmetic rhinoplasty as an experimental group and 30 students without cosmetic rhinoplasty as a control group were randomly selected. The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) was used to collect the data, and multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that from the 8 clinical scales of MMPI, scores of hypochondriasis and Psychasthenia in female students using cosmetic rhinoplasty were significantly higher than the scores in the control group. There was no significant difference in other clinical scales between the two groups.

  Conclusion

  Anxiety, obsession, perfectionism, fear, and hypochondriasis, which include obsessive and extreme attention to the body and its appearances, were significantly higher in female students of cosmetic rhinoplasty than those in the control group. Therefore, the need for psychological intervention and counseling is absolutely necessary in order to eliminate the unnecessary cosmetic rhinoplasty.

  Keywords: Psychological profile, Cosmetic Rhinoplasty, Students
 • Maryam Paran, Mitra Edraki, Seyed Mostajab Razavi Nejad, Farnoosh Azizi * Pages 377-388
  Background

  Bathing in Neonatal Intensive Care Units (NICU) is regarded as a stressful experience for premature infants. Reducing stress is an important challenge in bathing preterm infants.  Swaddle bathing can be used as a low-stress and an appropriate bathing method for premature infants. Given the limitations of the researches carried out on this bathing method, the present study was conducted with the aim to determine the effects of swaddled and conventional bathing methods on physiological parameters among the premature infants in NICU.

  Methods

  In this randomized clinical trial study, 50 premature infants who were hospitalized in NICU and were eligible for the study were divided by random allocation into two intervention and control groups. The infants in the intervention group were bathed using the swaddle bathing method, and the infants in the control group were bathed using the conventional bathing method. Heart rate, respiratory rate, and blood oxygen saturation were measured 10 minutes before and 10 minutes after the bathing.

  Findings

  The mean heart rate (p = 0.002) and respiration (p <0.001) after bathing were significantly higher in the conventional bathing group than in the swaddle bathing group. Also, the mean blood oxygen saturation after bathing in the conventional bathing group was significantly lower than in the swaddle bathing group (p <0.001).

  Conclusion

  Given the positive impact of swaddled bathing in reducing physiological stress responses, swaddled bathing can be used as a suitable and safe bathing method in NICU.

  Keywords: Bath, Infant, Premature, Intensive care units
 • Zeinab Kavehfirouz, Aazam Sarem * Pages 389-400
  Currently, cultural consumption is one of the most common ways of forming and constructing identity, affecting the choices like attitudes towards marriage. The purpose of this study was to investigate the attitude of single female employees of Shiraz University of Medical Sciences towards marriage and its link with the amount of cultural products consumption among this population. Using the theoretical framework of the research, cultural products considered in this study had five components: 1- cultural activities, 2-study books, newspapers and magazines, 3 - using satellite programs, 4 - using the Internet, and 5 - using internal media programs (TV, radio, and cinema). These components were measured using a 14-item questionnaire based on a six-point Likert scale. To gather the data, respondents were asked to specify their cultural consumption, according to six points, from ‘not at all’ to ‘very high’. The responses of the respondents were gathered in each case and were considered as a cultural consumption. The statistical population of the study was single female employees working in Shiraz University of Medical Sciences. The sample size was 345, and the data were collected by a survey method, using a questionnaire. The findings of this research showed that a considerable number, 39.1%, had a negative attitude towards marriage which is indicative of changing attitude towards marriage. Furthermore, all of the components of cultural consumption affected attitude towards marriage. In addition, findings showed that use of Internet and subscription to social networks like telegram (BETA=-0.618) had the most significant effect on the single female employees’ attitudes towards marriage.
  Keywords: Cultural Consumption, Single female employees, Attitude, Marriage, Modernization
 • Sajede Bampoori, Mahnaz Ghaljeh *, Ali Navidian Pages 401-412
  Background

  Stress and burnout are among the challenges that nurses face, and the proper use of time can lead to its reduction. The purpose of this study was to identify the effect of time management training on stress and job burnout among nurses in hospitals affiliated to Zahedan University of Medical Sciences.

  Methods

  This was a quasi-experimental study which were conducted sampling 120 nurses, using a convenience sampling method. Intervention group samples were selected from Imam Ali hospital and the control group from Khatam al-Anbia hospital in Zahedan. Data were collected through demographic, ENSS job stress, and Maslach burnout questionnaires. In the interventional group, after completing the questionnaires, time management training was conducted in four sessions by two groups of 30 people per week for 90 minutes. This intervention included lectures using educational aids and PowerPoint for eight weeks.  After the final time management training session, the burnout and stress questionnaires were again completed in the intervention group and the control group. Data were analyzed through Independent and paired t-test, and chi-square.

  Results

  Findings showed that there was a significant difference between the mean scores of job stress scores after time management training in the intervention and control groups (P> 0.001). Mean changes in emotional exhaustion and depersonalization scores and personal achievement of burnout after time management training were significantly different between the intervention and control groups (P < 0. 001).

  Conclusion

  Given the importance of time management in nursing, nurse managers should hold in service time management training courses for their employees, nurses.

  Keywords: Job Stress, Job Burnout, Time Management Training
 • Monireh Askarinejad, Elham Ghobadi Azad * Pages 413-422
  Background

  Knowledge sharing is an important factor in gaining competitive advantage for organizations. Since knowledge sharing involves social interactions among employees, social capital can play a role in the formation of shared knowledge. The aim of this study was to investigate the relationship between social capital and the tendency to knowledge sharing among nurses.

  Methods

  This study is a descriptive survey. Among 950 clinical nurses, 274 of them responded to a standardized questionnaire survey (Hau & et. al. 2013) which was based on a Likert spectrum by classified random sampling method. The data were analyzed through path analysis using SPSS 15.

  Finding

  The results showed that social capital with the tendency to tacit knowledge sharing (T= 5.74, β=1.35), social capital with organizational rewards (T=4.91, β=1.32), social capital with pleasure (T=6.82, β=3.39), and social capital with a mutually beneficial effect (T=10.78, β=1.73) had a positive and significant relationship. Relationships between pleasure with tendency to tacit knowledge sharing (T=5.91, β=0.14), pleasure with tendency to explicit knowledge sharing (T=4.13, β=0.08), and pleasure with reciprocity interaction (T=5.64, β=0.10) were also positive. The relationship between reciprocity interaction with the tendency to tacit knowledge sharing (T= -2.85, β=-0.21) was inverse and significant. The relationship between organizational rewards and pleasure (T=-2.05, β=-0.22) and organizational rewards with reciprocity interaction (T=3.66, β=0.12) were also significant. The results showed that fitting the model is desirable.

  Conclusion

  There is a direct relationship between social capital and tendency to tacit knowledge sharing and indirectly tendency to explicit knowledge sharing of nurses. Moreover, among the three individual incentives (reward, enjoyment, and reciprocity interaction) the enjoyment and reciprocity can have a very important role in the relationship between social capitals and tendency to knowledge sharing, especially tacit knowledge sharing among nurses, but the reward is not really effective.

  Keywords: Social capital, Reciprocity Interaction, Tendency to tacit knowledge sharing, Tendency to explicit knowledge sharing
 • Elham Mirshah, Shekufe Zarei *, Masoud Bahreini Pages 423-432
  Background

  Caring for a patient with a mental disorder is a responsibility that has a lot of psychological burden for family members. In recent years, psychotherapy, especially psychosocial interventions, along with drug therapy has been given greater attention. One of these family-based interventions is the psycho-educational intervention of the family. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of psycho-educational intervention on the burden of family caregivers of patients with bipolar disorder.

  Methods

  This is a quasi-experimental study conducted in the psychiatric hospital affiliated to Bushehr University of Medical Sciences in 2018. The research sample consisted of 31 main caregivers of patients with bipolar disorder who participated in 6 group training sessions. Before and after the intervention, Zarit psychological burden questionnaire was completed by caregivers. Data were analyzed by SPSS 19 software, Chi-square, Pearson correlation, and T-test.

  Results

  The mean age of caregivers was 45.77 ± 12.62. The mean psychosocial burden of caregivers in the pretest was 66.45 ± 14.73. The results of the study showed that after participating in educational sessions, the average of psychological burden in caregivers with mean of 38.3 ± 10.53 was significantly decreased (P = 0.000).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of psycho-educational interventions on the burden of family caregivers in patients with bipolar disorder, it is suggested to use psycho-educational interventions in psychiatric wards for caregivers in bipolar patients.

  Keywords: education, Burden, Family caregivers, Bipolar Disorder
 • Pooneh Mokarram *, Hamid Behrouj, Sedigheh Rezayi, Morvarid Siri Pages 433-444
  Milk protein, alpha-lactalbumin, is one of the proteins that many researchers have done a lot of research on its structure and function. In the late nineties, a completely different activity of α-LA was discovered. When α-LA is present in a conformation that has been partially unfolded, it can form a complex with oleic acid (OA), which specifically has an anti-cancer activity. The complex between human α-LA and OA has been called HAMLET (Human Alpha-lactalbumin Made LEthal to Tumor cells). The cell death mechanism by HAMLET has not yet been determined. However, it has been shown that HAMLET interacts with various cellular organelles including nuclei, lysosomes, mitochondria, proteases, and ribosomes. Apoptosis, autophagy, and disorders in the structure of chromatin are three different cytotoxic pathways activated in response to HAMLET. In this study, a summary of the structure, antitumor mechanisms, and clinical applications of this complex will be presented.
  Keywords: HAMLET, cancer, Oleic acid, Alpha lactalbumin, apoptosis