فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال هفدهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • منیژه افراشته فرد*، پروین نصیری صفحات 1-14
  هدف از این تحقیق جلوگیری از ابتلا به بیماری های شغلی، افزایش توانمندی منابع انسانی، بهینه سازی مشاغل، افزایش بهره وری شاغلین و در نهایت کاهش خسارات در صنعت مورد مطالعه بوده است. ارزیابی از طریق بازدید های میدانی، مشاهده و فیش برداری از پرونده های پزشکی انجام و اندازه گیری عوامل با استفاده از تجهیزات و وسایل کالیبره شده انجام گرفت. سپس اعداد بدست آمده با حد استاندارد کشور ایران مقایسه و با توجه به نتایج حاصل، اقدامات و پیشنهادات مناسب ارایه گردید. نتایج نشان می دهد که میزان صدا در حد مجاز، میزان ارتعاش فراتر از حد مجاز، میزان گرد و غبار گچ در اپراتور سیلو فراتر از حد مجاز و در اپراتور های تولید و بسته بندی و میکسر در حد مجاز بوده وهمچنین میزان شدت روشنایی در شب کم تر از حد مجاز، درصد QEC  در اپراتورهای تولید و بسته بندی، حمل گچ به سیلو و راننده لیفتراک قابل قبول و در اپراتور میکسر نیاز به مطالعه بیش تر ارزیابی شدند. لذا شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور کاری در وقت و زمان مناسب و ارزیابی درست آن ها در پیشگیری و کاهش پیشرفت بیماری های شغلی بسیار موثر بوده و توصیه می شود جزء الویت های برنامه های HSE قرار گیرد .
  کلیدواژگان: HSE، کالیبره، QEC
 • منصوره تشکری زاده*، مصطفی علیزاده صفحات 15-24

  آلودگی خاک به فلزات سنگین یکی از مهم ترین مسایل زیست محیطی در دنیا محسوب می شود. پالایش گیاهی، یکی از روش های  آلودگی زدایی و جلوگیری از پتانسیل خطرات فلزات سنگین در خاک می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر  اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بر خصوصیات مورفولوژیک و کارایی آن در افزایش غلظت نیکل محلول در خاک و بررسی اثر آن بر توانایی جذب نیکل توسط گیاه خردل هندی (brassica juncea L) بود. بدین منظور، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نمونه های خاک با 600 میلی گرم در کیلوگرم نیکل از منبع سولفات نیکل مخلوط و  بذر های گیاه در خاک گلدان ها کاشته شدند. فاکتور آزمایشی شامل پنج سطح EDTA (0، 1، 5، 10و 12میلی مول) بود که بعد از کشت بذر به خاک اضافه شدند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که با افزایش غلظت EDTA، ویژگی های مورفولوژیکی به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش یافتند ولی غلظت نیکل محلول در خاک و انتقال آن به داخل گیاه با افزایش غلظت EDTA صعود معنی داری داشت که این صعود مانع رسیدن عناصر مورد نیاز برای رشد، به اندام های مختلف و در نتیجه جلوگیری از رشد طبیعی گیاه گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که گونه مورد بررسی قابلیت تحمل نیکل را دارد و EDTA پتانسیل افزایش جذب نیکل در گونه گیاهی مورد مطالعه را داشته ولی با توجه به تاثیرات بازدارنده این مواد بر رشد گیاه باید در غلظت های کم استفاده شود.

  کلیدواژگان: آلودگی خاک، استخراج گیاهی، خردل هندی، ویژگی های مورفولوژیک، اتیلن دی آمین تترااستیک اسید
 • نگین ناصح، لعبت تقوی* صفحات 25-39
  صنعت گردشگری یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در قرن حاضر بوده که منابع اقتصادی و اجتماعی بسیاری را برای کشورهای مختلف جهان به همراه آورده است. توسعه اکوتوریسم به عنوان یکی از پر جاذبه ترین انواع گردشگری علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آثار محیط زیستی قابل توجهی نیز می تواند داشته باشد. این آثار در صورت عدم دقت نظر، عدم تدوین و انجام اقدامات پیشگیرانه در قالب راهبردها، استانداردها و ارزیابی های مستمر، پیامدهای تخریبی بسیاری در محیط های انسانی و طبیعی خواهند داشت و موجب ناپایداری محیطی و در نهایت ناپایداری اکوتوریسم خواهند شد. در عین حال اکوتوریسم می تواند به عنوان ابزاری مناسب در جهت توریسم پایدار نقش جهانی و یا محلی داشته باشد. علی رغم آن اکوتوریسم امروزه اغلب به درستی جهت دهی نشده و عمدتا به گونه ای تعریف شده است که عملا از استانداردهای اعلام شده برای نیل و موفقیت در فرآیند پایداری فاصله دارد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تشریحی می باشد و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گردیده است.
  هدف از این پژوهش، تشریح ارتباط مفاهیم گردشگری با توسعه پایدار و توصیف مشکلات و آلودگی های محیط زیست (اعم از آلودگی آب، هوا، خاک، صوت، بصری و پسماند) گردشگری ناپایدار است.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه پایدار، محیط زیست، آلودگی ها
 • مهسا صفری پور* صفحات 41-50

  یک پروژه در هر حالتی که شکل بگیرد باید از یک مطالعه امکان سنجی بهره مند باشد که علاوه بر تضمین موجه بودن پروژه، بهترین شکل استفاده از منابع را دارا باشد. در مورد تمامی پروژه ها هزینه هایی وجود دارد که بر پروژه تحمیل می شود و باید این هزینه در امکان سنجی پروژه برآورد گردد. هزینه های خارجی در واقع هزینه هایی هستند که به جامعه و محیط زیست تحمیل می گردند ولی در قیمت کالا یا خدمات ملحوظ نمی گردند. مقاله حاضر یک مدل جدید برای برآورد هزینه های خارجی زیست محیطی یک پروژه را ارایه می دهد. بدین ترتیب که ابتدا آلاینده های زیست محیطی احتمالی پروژه را گروه بندی و با روش چک لیست تنظیم می شود. در انتها، هزینه های خارجی بر اساس چک لیست مذکور و  با استفاده از ترازنامه انرژی و ضرایب تعدیل آن  برآورد شده و با استفاده از یک چک لیست دیگر هزینه های خارجی را که چندین بار لحاظ گردیده اند، از هزینه های خارجی کل کسر نموده یا به آن اضافه می گردد، سپس هزینه های خصوصی (ثابت و متغیر) پروژه هم در آن لحاظ شده و سود پروژه با احتساب درآمد کل، منهای هزینه محاسبه شود.  از این روش که به نوعی تجزیه تحلیل هزینه- سود اجتماعی است، می توان به منظور توجیه پروژه به لحاظ مالی، استفاده نمود

  کلیدواژگان: امکان سنجی، هزینه اجتماعی، هزینه خارجی، هزینه خصوصی، تجزیه تحلیل هزینه - سود
 • سمیه گلدوی*، مرجان محمدزاده صفحات 51-68

  امروزه تقاضا برای استفاده تفرجی از محیط‏های طبیعی به طور چشمگیری افزایش یافته است. افزایش استفاده تفرجی در این مناطق منجر به تخریب منابع و در اغلب موارد موجب نارضاریتی بازدیدکنندگان شده است. حفظ مناطق تفرجی و تامین رضایت بازدیدکنندگان نیاز به استفاده از رهیافت هایی دارد که نظرات بازدیدکنندگان را در مدیریت مناطق تفرجی در نظر بگیرد. در مطالعه حاضر رهیافت های مدیریت مناطق تفرجی - که در آن ها از نظرات بازدیدکنندگان در مدیریت مناطق تفرجی استفاده می شود - شامل برنامه ریزی مبتنی بر محل (PBP)، مدیریت مبتنی بر منافع (BBM)، سیستم مدیریت منظره (SMS) و استفاده از اطلاعات بازدیدکنندگان (NVUM) توصیف و نحوه اجرای آن ها ارایه شده است. PBPبر مبنای درک مفاهیم و ارزش های مردم در خصوص مکان های جغرافیایی مختلف است. این ارتباط و وابستگی بین مردم و مکان ممکن است روحی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و یا ریشه در استفاده تاریخی افراد و گروه ها داشته باشد. BBM   بر مبنای منافع حاصل از تفرج است و منطقه را بر مبنای نتایج سودمند حاصل از استفاده تفرجی طبقه بندی می کند. SMS   یک ابزار مدیریت بصری است که استفاده از ترجیحات زیبایی شناختی افراد را در برنامه ریزی و مدیریت تفرجی امکان پذیر می نماید. NVUM شامل اطلاعات جمع آوری شده از بازدیدکنندگان است که می تواند برای شناسایی رفتار، ترجیحات، نیازها، تقاضا و میزان رضایت بازدیدکنندگان در مدیریت منابع تفرجی استفاده شود. این ابزارها از نظرات مردم در تدوین دستورالعمل های مدیریتی استفاده می کنند. بنابراین با استفاده از این ابزارها می توان در راستای مدیریت موفق مناطق تفرجی با تامین رضایت بازدیدکنندگان و حفظ کیفیت منطقه گام برداشت.

  کلیدواژگان: منابع تفرجی، برنامه های مدیریتی، حفاظت از منابع، رضایت بازدیدکنندگان، ابزارهای مدیتی
 • فاطمه حاجی زاده*، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 69-83
  جمعیت انسانی همچنان به تجمع در مراکز شهری ادامه می دهد که به ناچار رد پای شهری را از طریق ایجاد پیامدهای مهم برای تنوع زیستی، آب و هوا، و منابع محیط زیستی افزایش می دهد. مدل های پیش بینی رشد شهری برای کمک به مدیریت پایدار مناطق شهری به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته اند. با وجود تحقیقات گسترده، این مدل ها اغلب در فرایند تصمیم گیری گنجانده نمی شوند. هدف این بررسی مروری بر مدل های موجود، از جمله مزایا و محدودیت های آن ها است. همچنین، به شکل کلی به دلایل عدم اقبال به این مدل ها در فرایند تصمیم گیری پرداخته می شود. بر اساس آمار و بررسی های انجام شده مشخص گردید که در حال حاضر سلول های اتوماتا از روش های مدل سازی غالبی است که در اکثر آثار منتشر شده بکار گرفته شده است.  همچنین، از دلایل عدم استفاده از این مدل ها در فرایند تصمیم گیری، نا آشنا بودن تصمیم گیران با آن ها و نیز عدم مقبولیت و محبوبیت مدل برای پژوهش یکپارچه قابل ذکر هستند.
  کلیدواژگان: مدل شهری، پیش بینی شهرنشینی، مدل سازی، برنامه ریزی شهری
 • داریوش ناصری*، علی اکبر شمسی پور، محمد رضوانی صفحات 85-102

  حفاظت، بهره برداری و مدیریت پایدار از منابع آبخیز با هدف تامین نیازهای نسل حاضر و حفظ این منابع برای نسل های آتی، از اولویت های اساسی است. هدف این پژوهش، تعیین درجه ی تناسب سرزمین برای کاربری مرتع با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE) بر مبنای منطق فازی است. با در نظرگیری مدل اکولوژیک مخدوم برای کاربری مرتع، نه معیار بارش ، ارتفاع، شیب، بافت خاک، رسوب، خاک، گروه هیدرولوژیک خاک، عمق خاک، تراکم پوشش گیاهی و کاربری موجود زمین برای ارزیابی انتخاب و از سازمان ها و ادارات مربوطه تهیه گردید. برای تعیین وزن هر معیار از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد و در نرم افزار Arc/GIS9.3  با استفاده از عمل گر ترکیب خطی وزنی (WLC) کلیه ی لایه های اطلاعاتی با همدیگر تلفیق شدند و نقشه ی رستری توان مرتع داری تهیه شد. تناسب نهایی منطقه برای مرتع داری به 5 طبقه ی بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقه بندی شد و نقشه ی پهنه بندی آن تهیه شد. نتایج نشان داد که 1186 هکتار (6/15 %) از منطقه دارای توان بسیار خوب، 7/1667 هکتار (09/22 %) توان خوب، 5/1872 هکتار (66/24 %) توان متوسط، 2176 هکتار (63/28 %) توان ضعیف و 680 هکتار (9/8 %)  بسیار ضعیف برای مرتع داری است. نتایج نشان می دهد که ترکیب سامانه ی اطلاعاتی جغرافیایی و تصمیم گیری های چند متغیره در ارزیابی تناسب سرزمین برای کاربری کشاورزی-مرتع داری بسیار کارآمد می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی چند معیاره، سقزچی چای، مرتع، منطق فازی، AHP
 • وحید علی جانی، سید محمد معین صادقی*، منوچهر نمیرانیان، مجتبی محمدی زاده صفحات 103-115
  تنک بودن جنگل های ارس (Juniperus excelsa) و پراکنش آنها در مناطق با شرایط زیستی سخت و بسترهای کاملا صخره ای سبب شده است که آماربرداری از این جنگل ها همراه با صرف هزینه و زمان زیادی باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است مناسب ترین روش نمونه برداری فاصله ای به منظور تعیین تراکم و درصد تاج پوشش در جنگل های ارس مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، منطقه ای به مساحت 9/15 هکتار در جنگل های ارس استان البرز مورد آماربرداری صد درصد قرار گرفت و نتایج این آماربرداری، تراکم 61 اصله در هکتار و درصد تاج پوشش 51/20 را در این توده نشان داد. در مرحله بعد منطقه مورد مطالعه با استفاده از هفت روش نمونه برداری فاصله ای (نزدیک ترین فرد، نزدیک ترین همسایه، دومین نزدیک ترین همسایه، زوج های تصادفی، مربع تی، فاصله مرتب و مربعی با نقطه مرکزی) مورد آماربرداری قرار گرفت و تراکم و درصد تاج پوشش حاصل از هر روش محاسبه و نسبت به آمابرداری صد درصد مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش زوج های تصادفی با برآورد تراکم 3/58 اصله در هکتار (اختلاف 79/3- درصد) و روش مربعی با نقطه مرکزی با برآورد تراکم 97/62 اصله در هکتار (اختلاف 91/3+ درصد) دارای درصد اختلاف کم تری در برآورد تراکم درختان می باشند. همچنین روش زوج های تصادفی با برآورد درصد تاج پوشش 4/23 درصد (اختلاف 09/14+ درصد)، کم خطاترین روش به منظور برآورد درصد تاج پوشش جنگل های ارس بود. در پایان با توجه به شرایط خاص جنگل های ارس، استفاده از روش های نمونه برداری فاصله ای زوج های تصادفی به علت آسانی اندازه گیری، خطای کم و صرفه جویی در زمان و هزینه در این جنگل ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آماربرداری صد درصد، روش زوج های تصادفی، روش مربعی با نقطه مرکزی
|
 • Manizheh Afrashtehfard *, Parvin Nassiri Pages 1-14
  The purpose of this study is to prevent of occupational diseases, increase human resources capacity, optimize job, increase in employees’ productivity and damage alleviation in the studied industry. Evaluation through field visits, observation and taking notes from medical documents. Factors were measurece using calibrated equipment and devices. The collected data were compared with standard level of Iran and some recommendations were proposed based on the results. Research findings revealed that sound level is complied with T.L.V; vibration exceeds allowable level; gypsum dust is higher than permissible level in silage operator and at allowable range in mixer, packaging and production operators; knight light is lower than standard level, QEC% is acceptable in packaging and manufacturing operators, gypsum transport to silage and lift truck operator while requires further study in mixer operator. Therefore, Identifying and mitigation the damaging factor at the right time and properly evaluating them are very effective inpreventing and reducing the progress of occupational diseases and it is recommended to prioritise them in HSE programs.
  Keywords: HSE, Calibration, QEC
 • Mansoureh Tashakori Zadeh *, Mostafa Alizadeh Pages 15-24

  Contaminated soil with heavy metal is one of the most important environmental issues in the world. The refining plant is one of the methods of refinement and prevent potential pollution hazards of heavy metals in soil. The purpose of this study, effects of various concentrations of EDTA on some morphological characteristics and the efficiency of EDTA for Increased Ni from soil and to compare their effects for enhancing of Ni extraction with Indian mustard (brassica juncea L). For this purpose, a greenhouse experiment was conducted in completely randomized design with four replications. Soil samples were mixed with 600 mg/kg of nickel sulfate and the seeds were planted in soil of pot. The experimental factor was including 0, 1, 5, 10 and 12 mmol EDTA that after the seed cultivation have been added to the soil. The results of the research showed that The application of different EDTA concentrations decreased morphological characteristics and increased soluble nickel concentrations in soil and transfer it to the inside of the plant and this changes was significant compared to the control treatment. The increase in soluble nickel concentrations in soil and transfer it to the inside of the plant inhibits the absorption of essential elements to the plants shoot and thus, repelled the growing process. In general, Indian mustard (brassica juncea L) due to high nickel resistance can be introduced as a Ni hyper accumulator to EDTA induced phytoextraction technology.  But according to the preventive effects of these substances on the growth of the plant should be used for low concentrations.

  Keywords: Soil pollution, Phytoextraction, Brassica juncea L, Morphological characteristics, EDTA
 • Negin Nasseh, Lobat Taghavi * Pages 25-39
  The tourism industry is one of the most important economic activities in the current century that has brought numerous economic and social resources to countries around the world. In addition to economic, social and cultural consequences, ecotourism development as one of the most attractive types of tourism can have significant environmental effects as well. Lack of precision, lack of development and conduction of precautionary measures in the form of guidelines, standards and continuous assessment will make these effects to have many devastating consequences in natural and human environments, and will lead to environmental instability and finally ecotourism instability. However, ecotourism as a good tool can have a global or local role in line with sustainable tourism. In addition, the ecotourism today is not often rightly oriented and is mainly defined in a way which practically takes distance from the declared standards to achieve stability and success in the sustainability process. This is a descriptive- explanatory study and has been developed using library documents.
  The aim of this study was to describe the relationship between tourism concepts with sustainable developments and description of environmental problems and pollution (including air, water, soil, noise, visual and waste pollution) of unstable tourism.
  Keywords: Tourism, Sustainable development, Environment, Pollution
 • Mahsa Safaripour * Pages 41-50

  A project in any case should have a feasibility study and besides justifying the project, it should be able to make the best use of resources. There are costs for all projects which is imposed on the project and this cost should be estimated in the feasibility study of the project. External costs are costs which are imposed on society and the environment but they are not included in the price of the goods or services. This paper presents a new model to estimating the external environmental costs of a project. Therefor, first the potential environmental pollutants will be grouped and justified by the checklist method.Finally, external costs are estimated based on the said checklist using the energy balance sheet and its adjustment coefficients. And by using another checklist to look at external costs that have been counted many times, Subtract or add to the total external costs. Then the private (fixed and variable) costs of the project are taken into account and The cost is minus the total income.This is a kind of cost-benefit analysis, can be used to justify a financially project.

  Keywords: Feasibility study, Social cost, External cost, Private cost, Cost-benefit analysis
 • Somayeh Galdavi *, Marjan Mohammadzadeh Pages 51-68

  Nowadays, demand for the recreational use in natural environment has increased significantly. Increasing recreational use in these areas lead to destruction of natural resources and also caused to visitors' dissatisfaction. Maintaining recreational places and providing visitors' satisfaction require the use of approaches which consider visitors opinion in the recreational areas management. In this study, some approaches of recreational areas management, that use visitor's opinion in the recreational areas management including Place-Based Programming (PBP), Benefit-Based Management (BBM), Scenery Management System (SMS) and the use of visitor information (NVUM) have been described. PBP is based on understanding the people' concepts and values in different special geographic locations. The relationship and dependence between people and places may be associated with emotional, psychological, social, cultural and historical properties of individuals and groups which used the places. BBM is based on the benefits of outdoor recreation and classified recreational area based on the benefits of recreational use. SMS is a visual management tool which uses people's aesthetic preferences for recreational planning and management. NVUM includes information collected from visitors which can be used to identify visitors' behavior, preferences, needs, demands and their satisfaction that used for recreational resource management. These tools use people opinions for developing management protocols. Therefore, successful management of recreational areas associated with preparing visitors' satisfaction along with maintaining quality of recreational area can be possible using these tools.

  Keywords: Recreational Resources, Management Programmes, Resource Protection, Visitors Satisfaction, Management Tools
 • Fatemeh Hajizadeh *, Abdolrasoul Salman Mahiny Pages 69-83
  Human population continues to aggregate in urban centers, who inevitably increases the urban footprint with significant consequences for biodiversity, climate, and environmental resources. Urban growth prediction models have been extensively studied with the overarching goal to assist in sustainable management of urban centers. Despite the extensive research, these models are not frequently included in the decision making process. The survey found a strong recognition of the models’ potential in decision making, but limited agreement which these models actually reach enough potential in practice. This review aims are an overview of existing models, including advantages and limitations. Also, in general, it will be discussed to main reason for not applying these models in the decision making. Analysis of aggregated statistics indicates that cellular automata are the prevailing modeling technique, present in the majority of published works. Also, being unfamiliar decision-makers with models and thelack of popularity models to research are significant reasons for not using these models in the decision making.
  Keywords: Urban Models, Urbanization Prediction, Modeling, Urban Planning
 • Dariush Naseri *, Aliakbar Shamsipour, Mohammad Rezvani Pages 85-102

  Conservation, exploitation sustainable management of watershed resources in order to meet the needs of the present generation and preserve these resources for future generations, are one of the main priorities. The purpose of this study is to determine the suitability of the land for rangeland using Multi Criteria Evaluation (MCE) based on fuzzy logic. Considering makhdoom ecological model for pasture land use nine factors include rainfall, elevation, slope, soil, sediment, soil hydrologic group, soil depth, vegetation density and current land use were evaluated and prepared from relevant agencies departments. To determine the weight of the factors analytical hierarchy process (AHP) was used and by ArcGIS9.3 software and using weighted linear combination (WLC) operator, all of the layers were overlaid and then, final raster map was created. Final suitability of the area for rangeland  were categorized to  very good, good, mediate, poor and very poor categories and zoning map was made. The results showed that 1186 ha (15.6%) of the area has a very good capability, 1677.7 ha (22.9%) has good capability, 1872.5 hectares (24.66%) has mediate capability, 2,176 hectares (28.63%) has poor capability and 680 ha (8.9%) has very weak capability for Range Management. The results show that the combination of geographic information system and multi criteria decision making in evaluation of the suitability of lands for agriculture and range land use is very efficient.

  Keywords: Multi Criteria Evaluation, Saghezchi Chay, Rangeland, Fuzzy Logic, AHP
 • Vahid Alijani, Seyed Mohammad Moein Sadeghi *, Manocher Namiranian, Mojtaba Mohamadizadeh Pages 103-115
  Juniperus excelsa forests are thinner and have distribution in areas with severe living conditions andcompletely rocky beds. Due to inventories of these forests are hard, costly, and time-consuming,therefore, in this study, the most suitable sampling method was investigated to determine the density andpercentage of canopy cover in Juniper forests. For this purpose, an area of 15.9 ha of forests in Alborzprovince made an inventory with a full callipering method. The results of full callipering show thatdensity is 61 trees per hectare, and the percentage of canopy is 20.51 in this stand. In the next stage, sitestudy was made an inventory by using seven distance sampling methods (nearest individual method,nearest neighbor method, second nearest neighbor, random pairs method, T-square method, and pointcentered quarter method), density and percentage of canopy were calculated for each method andcompared to Full callipering method. Results show that random pairs method estimated density 58.3 treesper hectare (the difference is -3.79 percent) and T-square method estimated density 62.97 trees perhectare (the difference is +3.91 percent) has less difference in estimating trees density. The random pairsmethod estimated canopy cover 23.4 percent (the difference is 14.09 percent), and is the lowest error toestimate the percentage of the canopy in these forests. According to the specific condition of Juniperforests, using a random pairs method is suggested because it can be easily measured, has less error andsaving time and money.
  Keywords: Full callipering, Point centered quarter method, Random pair’s method