فهرست مطالب

چشم انداز مدیریت دولتی - پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • پیاپی 39 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد حمیدیان، اکرم هادی زاده مقدم*، غلامعلی طبرسا، علی رضاییان صفحات 15-43
  هدف

   هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت پیش بینی رفتار کارکنان سازمان ها در موقعیت هایی است، که از یک سو می پندارند، آن موقعیت تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی شان است و از سوی دیگر در معرض ادراکات مختلفی از ادراک سرپرست خود در خصوص همان موقعیت قرار گرفته اند.

  طراحی/روش شناسی/رویکرد

  در این پژوهش با به کارگیری طرح اکتشافی متوالی پس از گردآوری داده های کیفی از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های روایی و کدگذاری این داده ها از روش داده بنیاد نظام مند، مدل کیفی مبنا به دست آمد و بانک های دولتی و شبه دولتی ایران به عنوان زیست بوم منابع این پژوهش، برای بررسی میدانی و تحلیل کمی در نظر گرفته شد. سپس با به کارگیری روش های تجربی و طراحی و اعتبارسنجی آزمایشات مربوطه و به کارگیری مدل های آمیخته، فاز میدانی پژوهش در شبکه بانکی کشور اجرا شد.

  یافته های پژوهش

  نتایج این پژوهش، گرایش رفتاری برخاسته از ادراکات پیرو از طریق تاثیراتی که ادراک منفی پیرو از موقعیت و ادراک پیرو از ادراک رهبر روی اختیار و کنترل شغلی فرد می گذارد را نشان دادند. مدل آمیخته به دست آمده در این پژوهش با لحاظ حالات ادراکی مختلف و در نظر گرفتن اثر تصادفی میان افراد، اثر وضعیت و همچنین اثر موقعیت، قادر است، مختصات تمایل رفتاری کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی کشور را در شرایط عدم حضور و یا حضور ادراکات مختلف از ادراک رهبر، در موقعیت هایی که فرد، آن را به مثابه تهدیدی برای اختیار و کنترل شغلی اش می پندارد پیش بینی نماید.

  محدودیت ها و پیامدها

  با توجه به نقش اساسی ساختار و فرهنگ سازمانی در نتایج آزمایشات، پیشنهاد می شود در مطالعات آینده، سازمان هایی با مختصات متفاوت ساختاری و فرهنگی نسبت به جامعه این پژوهش، مورد مطالعه قرار گیرند. همچنین با توجه به اینکه برش زمانی این مطالعه ماهیتی مقطعی دارد، پیش بینی می شود انجام مطالعات طولی بتواند دستاوردهای جدیدی را به همراه داشته باشد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در این پژوهش امکان بررسی رویکرد منفعلانه افراد در مواجهه با موقعیت های مختلف وجود نداشت، لذا پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی دلایل اتخاذ رویکردهای منفعلانه از منظر روانشناسی انفعال نیز مورد بررسی قرار گیرد.

  ارزش مقاله

  این پژوهش از دو جهت حائز اهمیت است: از منظر بنیادی، نتایج این پژوهش در حوزه رفتار سازمانی می تواند چارچوبی برای مطالعات آتی در زمینه پیش بینی رفتار فراهم آورد و از منظر کاربردی نیز می تواند، رفتار کارکنان بانک های دولتی و شبه دولتی ایران را پیش بینی نموده و راهنمایی برای مدیران این سازمان ها جهت انجام مداخلات اقتضایی اثربخش به منظور دستیابی به رفتار مطلوب باشد.

  کلیدواژگان: حفاظت از منابع، ادراک اجتماعی، اختیار و کنترل شغلی، تمایل رفتاری
 • سکینه حاتمی، میرعلی سیدنقوی*، سید مهدی الوانی، داوود حسین پور صفحات 45-65
  هدف

  امروزه افزایش انتظارات اجتماعی کارکنان و فشارها حتی از بیرون سازمان (عموم و رسانه ها)  بر شدت توجه مدیران منابع انسانی به مسئولیت های اجتماعی افزوده است. از این رو هدف این پژوهش، شناسایی مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی است.

  طراحی/روش شناسی/رویکرد

  این کار از طریق تحلیل فراترکیب انجام شد. بدین منظور  پس از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی در محدوده زمانی 1980-2019، 38 پژوهش که به صورت مستقیم، موضوع مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شد. پژوهش های انتخاب شده برای کدگذاری وارد نرم افزار مکس کیودا نسخه 10 شدند.

  یافته های پژوهش

  پس از فرایند کدگذاری، 61 کد متمایز شناسایی شد. از بین کدهای شناسایی شده؛ عدم تبعیض جنسیتی در فرصت های استخدامی مرتبط (18)، برنامه های هماهنگ سازی و تعادل زندگی خصوصی با زندگی حرفه ای (13) و توجه به رفتار برابر(غیرتبعیض آمیز) در فرایند استخدام (10) به ترتیب بیشترین اهمیت را از نظر تعداد ارجاع در اصطلاحات پژوهشی داشتند. در مرحله بعد کدها در قالب 18 تم و در نهایت تم ها در 4 مفهوم تقسیم بندی شدند.

  محدویت ها و پیامدها

  در این مطالعه بیشتر به مسئولیت های اجتماعی درون سازمانی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده است. پژوهش های آتی بایستی به مطالعه مسئولیت ها در دو حوزه درونی و بیرونی به طور همزمان بپردازند.

  پیامدهای عملی

  خروجی این پژوهش می تواند گامی در جهت توسعه شناخت مسئولیت های اجتماعی در قبال کارکنان باشد.

  ابتکار یا ارزش مقاله

  دستیابی به مدلی جامع با روش فراترکیب نوآوری اصلی این پژوهش بوده که می تواند الگویی برای سایر تحقیقات باشد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی، استخدام، آموزش، جبران خدمات، ارزیابی عملکرد
 • مینا بیگ، حسین رحمان سرشت*، فتاح شریف زاده، سید احمد حسینی گل افشانی صفحات 67-100

  این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها، به بررسی ادبیات ارائه شده در بحث های برند کارکنان، برند کارفرما و برند منابع انسانی، بررسی 20 شرکت اول در لیست بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله ساندی تایمز در سال 2019 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 30 نفر از مدیران منابع انسانی، متخصصان منابع انسانی و کارکنان پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گرفت. نتایج، نشان دهنده استخراج بالغ بر 260 کد یا مفهوم اولیه از بررسی ها و مصاحبه ها، 85 مفهوم و 23 مقوله است که در قالب مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی(سامانه منابع انسانی)، شرایط علی(برند داخلی، برند سازمان، حمایت مدیران ارشد، استعدادیابی)، بستر حاکم(انگارش کارکنان به سازمان و سازمان به کارکنان، همسویی برنامه های سامانه منابع انسانی با استراتژی سازمان، محیط رقابتی و پویا)، شرایط مداخله گر(غیرقابل کنترل بودن کارکنان مستعد، عدم تطبیق سیستم منابع انسانی موجود، بی انصافی سازمانی، مدیریت عملکرد نامناسب، رفتارهای شخصی در سازمان، فرهنگ سازمان معیوب)، راهبردها(برندسازی سامانه منابع انسانی، راهبرد فرآیندی) و پی آمدها(فردی، سازمانی، ملی و بین المللی) قرار گرفت.

  کلیدواژگان: برندسازی منابع انسانی، سامانه مدیریت منابع انسانی، برندسازی سامانه منابع انسانی، -برند کارفرما، نظریه داده بنیاد
 • فرج الله رهنورد*، علیرضا سیحون، مهدی مرتضوی، حبیب الله طاهر پور کلانتری صفحات 101-125
  هدف

   نظر به اهمیت حاکمیت الکترونیک به عنوان یکی از مباحث کلیدی در خط مشی گذاری، و خلاء مطالعات و پژوهش های نظری مرتبط در ایران، هدف این پژوهش دست یابی به چارچوب استقرار حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات است.

  روش شناسی

  این تحقیق به روش کیفی داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری خبرگانی هستند که در زمینه تدوین خط مشی توسعه صادرات از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب و داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس مدیریت شده است.

  یافته ها

  پس از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، مقوله محوری تحت عنوان "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" احصاء شد که شامل ابعاد اصلی (مشارکت ذینفعان، شفاف سازی، پاسخگویی، و دولت الکترونیک) است . یافته ها نشان داد که مطالبه گری صادرکنندگان، اولویت دهی به صادرات غیرنفتی، و گسترش ICT  از عوامل موثر بر "استقرارحاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات" هستند.

  محدودیتها و پیامد ها

  تفکر حاکمیت عمومی و جلب اعتماد صادرکنندگان از محدودیتهای استقرار حاکمیت الکترونیکی است.

  پیامدهای عملی

  استقرار چنین حاکمیتی می تواند به پیامدهایی مانند اعتماد صادرکنندگان، رضایت ذینفعان حوزه صادرات، مشروعیت و بهبود کیفیت خط مشی های صادراتی منجر شود و آثار مثبتی مانند رضایت و اعتماد صادرکنندگان داشته و مشروعیت حکومت را در میان ذینفعان بالا برده و کیفیت خط مشی ها را در کشور ارتقاء می دهد.

  ابتکار یا ارزش مقاله

  این تحقیق  با شناسایی عوامل علی، مداخله گر و تعدیل کننده و تدوین چارچوب نهایی به یافته های پژوهشی در حوزه حاکمیت الکترونیک و خط مشی گذاری توسعه صادرات می افزاید.

  کلیدواژگان: حاکمیت الکترونیک، مشارکت الکترونیکی، خط مشی گذاری مشارکتی، تدوین خط مشی، توسعه صادرات
 • زهرا عسکری زاده، مصطفی هادوی نژاد* صفحات 127-148

  هدف این مطالعه موردی، کاوش پیشایندهای طرد سازمانی و روابط سلسله مراتبی آنها در قالب یک مدل ساختاری تفسیری در سازمانی دولتی بود. به این منظور، پس از مطالعه ادبیات پژوهش و شناسایی پیشایندهای یادشده و گنجاندن آنها در پرسشنامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسشنامه طبق نمونه گیری مفهوم میان 19 نفر از اعضای مطلع از پدیده مورد مطالعه در یک سازمان دولتی در رفسنجان توزیع شد. در ادامه، با استفاده از تحلیل فازی، گویه ها غربال و پس از مقوله بندی برای کشف مدل در سنجه ای مربوط به مدل یابی ساختاری تفسیری قرار داده شدند. طبق نتایج به دست آمده از تحلیل داده های سنجه اخیر، در مجموع 8 عامل در 5 سطح (سطح اول: نبود نظام برون سازمانی پایش و حسابرسی مدیریت؛ سطح دوم: ویژگی های کژکارکردی مدیریت سازمان؛ سطح سوم: فرهنگ سازمانی گسسته منسجم نما و ضعف نظام های مدیریتی درون سازمانی؛ سطح چهارم: ویژگی‌های مطرود، جو تاریک سازمان و گسست میان طرفین طرد؛ سطح پنجم: کج رفتاری با مطرود) به عنوان پیشایندهای طرد در سازمان مورد مطالعه شناسایی شدند. 

  کلیدواژگان: طرد، طرد سازمانی، پیشایند، مدل یابی ساختاری تفسیری
 • یوسف محمدی فر*، معین سلیمانی صفحات 149-178
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان‌های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد

  رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام‌مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی این پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان‌های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت‌بندی شد.

  یافته‌های پژوهش

  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه‌های تامین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه‌ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد‌های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه‌های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تاثیر قرار می دهند.

  محدودیت‌ها و پیامدها

  یافته‌های این مطالعه با اتکا به دیدگاه‌ها و تجربیات افراد نسبتا محدودی حاصل شده و این ضعف می‌توانست تعمیم‌پذیری آماری یافته‌های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه‌ها گرداوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. 

  پیامدهای عملی و ارزش مقاله

  ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه انسانی، ناکارآمدی، سازمان های اداری (دولتی)، استان کرمانشاه
 • کمال سخدری، عامر دهقان نجم ابادی، صاحب ایمانی* صفحات 179-208

  هدف پژوهش حاضر که از نظر هدف کاربردی، از حیث روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی و از نظر رویکرد کمی می باشد، بررسی تاثیر درک کارکنان از رهبری اخلاقی، بر نگرش کارآفرینانه آنها با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت کارکنان است. جامعه آماری پژوهش شامل 175 نفر از کارکنان ادارات تابعه مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای تصادفی و فرمول کوکران، تعداد 125 نفر به ‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. نتایج پژوهش از یک سو حاکی از تاثیر مستقیم مثبت و معنادار رهبری اخلاقی بر معنویت و نگرش کارآفرینانه کارکنان و از سویی دیگر، تاثیر غیر مستقیم رهبری اخلاقی بر نگرش کارآفرینانه از طریق متغیر میانجی معنویت می باشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که درک کارکنان از رهبری اخلاقی بر سطح معنویت و در نتیجه نگرش کارآفرینانه آنان تاثیر گذار است. این نتایج بینش های ارزشمندی در رابطه با منشاء نگرش های کارآفرینانه کارکنان در سازمان ها برای افزایش نرخ وقوع رفتارهای کارآفرینانه سازمانی ارائه می نماید.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، معنویت، نگرش کارآفرینانه، پرسشنامه (پیمایش)
|
 • Mohammad Hamidian, Akram Hadizadeh Moghadam*, Gholamali Tabarsa, Ali Rezaeian Pages 15-43
  Purpose

  The purpose of this study is to predict the behavior of employees of public and private banks of Iran in the case they think their authority and job control are threatened while having different perceptions of their supervisor's perceptions in a similar situation.

  Design / Methodology / Approach

  Applying sequential exploratory method, qualitative data collected through library research and narrative plus expert interviews. In the next step, gathered data was coded and qualitative model of research designed through qualitative analysis. Then, by designing and validating the experiments and applying mixed models, the research was carried out in the banking network of the country.

  Findings

  The results of this study indicate the effects follower positive perception of position and perception of leader perception have on his job control and authority. The mixed model obtained in this study is able to predict the behavioral tendency of employees in both state and private banks considering presence and absence of different perceptual states, random effects between individuals, status effect as well as position effects while follower believes leader's perception of situations might threaten his / her job control and authority.

  Limitations and Consequences

  Considering the fundamental role of organizational structure and culture in the results of experiments, it is suggested that in future studies, organizations with different structural and cultural peculiarities to be studied. Also, given that the time slice of this study is of a cross-sectional nature, it is anticipated that longitudinal studies bring new results. It is also important to note that this study did not examine the passive approach of individuals in the face of different situations, so it is suggested that future research also consider the reasons for adopting passive approaches from the perspective of passive psychology.

  Article Value

  This research is important from two aspects: from a fundamental point of view, the results of this research in the field of organizational behavior can provide a framework for future studies and from an applied perspective it can also help to predict employee behavior and awareness, while increasing leaders' ability to achieve desirable behavior from followers by means of contingent interventions.

  Keywords: Conservation of Resources, Social Perception, Authority, Job Control, Behavioral Intention
 • Sakineh Hatami, Mir Ali Seyed Naghavi*, Seyed Mehdi Alvani, Davood Hoseinpour Pages 45-65
  Purpose

  Today, The increasing employee’s societal expectations and pressures even out of organization (public and media) have added to HRM emphasis intensity towards social responsibility. Hence, the purpose of this paper is to identify social responsibilities of human resource management.

  Design/ Methodology/ Approach

  This paper was done through the Meta synthesis analysis. For this purpose, after searching the databases in a time limitation 1980-2019, 38 researches were selected that directly examined the subject of social responsibility of human resources management and entered the analysis phase. The selected researches were entered to MAXQDA software for coding.

  Research Findings

  After coding process 61 codes were identified. From the referral point of view, among the identified codes are gender nondiscrimination codes for related employment opportunities (18 referrals), Coordination programs and balances of private life with professional life (13 referrals), Pay attention to equal behavior (nondiscriminatory) in the recruitment process (10 referrals) were the most important in terms of the number of referrals in research terms respectively. In the next step, codes were divided into 18 themes and themes were categorized into 4 conception.

  Innovation or Value of the Article

  Achieving a comprehensive model with Meta Synthesis approach is one of the innovations of this study, which could be a pattern for other research.

  Keywords: Social Responsibility, Human Resource ManagementSocial Responsibility, Employment, Train, Compensation, Performance Evaluation
 • Mina Beig, Hossein Rahmanseresht*, Fattah Sharif Zadeh, Seyyed Ahmad Hosseini Golafshani Pages 67-100
  Purpose

  Nowadays the concept of Human Resource Branding and Human Resource Brand Management have been used to illustrate the effectiveness of HRM policies and practices in organization foundation, human resources structure, and providing an excellent work environment. The purpose of this study is to design a model for branding of the HR system. Design/Methodology/Approach

  This research is carried in a qualitative framework applying the grounded theory research database. In order to collect data, the available literature from discussions on employee, employer brand and human resources branding is evaluated and the 2019th best companies in this area was outlined according to the Sunday Times magazine. Semi-structured interview have been designed using a targeted sampling method with 30 human resource managers, human resource specialists and staff members. Data analysis was performed in three stages: 1.open coding, 2.axial coding and 3.selective coding.

  Research Findings

  The results show that 260 codes or initial concepts, 85 concepts and 23 categories have been extracted from surveys and interviews that are based on a paradigmatic model including the main category (human resource system), causative conditions (internal brand, organization brand, Senior management support, talent identification), the platform of the ruler (the attitude of the staff to the organization and the staff towards the employees, the alignment of the resource system with the organization's strategy, the competitive environment and the dynamic environment), the conditions of the intervention (uncontrollable prone to talented staff, -Not application of existing human resources system, organizational imbalance, inappropriate performance management, personal behaviors in the organization, organization culture), strategies (Human resource management, process strategy), and outcomes (individual, organizational, national, and international).

  Keywords: Human Resource Branding, Employer Branding, Internal Branding, Human Resources System, Grounded Theory
 • Farajollah Rahnavard*, Ali Reza Seihoon, Mahdy Mortazavi, Habiballah Taherpour Pages 101-125
  Purpose

  Regarding the importance of electronic governance as one of the key issues in policy making, and the lack of relevant theoretical studies and research in Iran, the purpose of this study is to achieve a framework of policy‎makers’‎attitude‎towards‎e-government.

  Design/Methodology/Approach

  This research has been carried out using Grounded Theory method. The statistical society is the experts who have practical knowledge and experience in formulating the export development policy. Experts were selected by snowball sampling method and the data were managed using Atlas software.

  Research Findings

  After analyzing the text of the interviews, the central topic of "The implementation of e-governance in policy formulation" was considered, which includes the main dimensions of targeting (stakeholder participation, transparency, accountability, and e-government).. The findings showed that the demand of exporters, the priority of non-oil exports, and the expansion of ICT are factors influencing the implementing e-governance in export development policy formulation.

  Practical consequences

  the implementation of e-governance can result in exporters' trust, stakeholder satisfaction, legitimacy, and improved quality of export policies. e-governance has positive effects, such as the satisfaction and trust of exporters, and increases the legitimacy of the government among the stakeholders and improves the quality of policies in the country.

  limitations & Consequences

  public governance thinking and gaining exporters' trust considered as limitations for implementing e-governance in export development policy formulation. Innovation or Value of the Article: this research by Identifying the causal factors, mediator and moderator and the developing of final framework adds to the research findings of e-governance in export development policy formulation.

  Keywords: E-governance, E-participation, participatory policy making, policy formulation, and export development
 • Zahra Askarizadeh, Mostafa Hadavinejad* Pages 127-148
  Purpose

  The purpose of this study was exploring the antecedents of workplace ostracism and their hierarchical relations in the frame of interpretive structural modeling (ISM) in a public organization.

  Design/Methodology/Approach

  This research is a case study. In order to gathering the data, after reviewing literature and identifying antecedents of the phenomenon of interest, based on the Likert scale a half-closed questionnaire was developed and through concept sampling distributed among 19 members of organization whom they had living experiences about workplace ostracism. Using fuzzy analysis, the questionnaires statements were screened and after categorizing, the ISM measure were developed and distributed among participants.

  Research Findings

  Based on findings, the model was possessed of 8 factors in 5 levels (the first level: lack of extra-organizational system to monitor and audit managers; the second: dysfunctional properties of organization management; the third: the discrete but coherent-look organizational culture and weakness of inter organization managerial systems; the fourth: features of ostracism target, the dark climate of organization, and breakdown between both sides of ostracism; and the fifth: mistreatment against the target of ostracism). Practical Consequences: The key element to decline the ostracism in the studied public organization and similar organizations is to avoid appointing managers with dysfunctional characteristics in the organization.

  Limitaions and Consequences

  The case study strategy reduces the generalizability of the findings. The interpretive structural modeling approach is also not capable of weighting the network of relationships among the factors.

  Innovation or Value of the Article

  The paper is based on a domestic view to the organizational ostracism and its antecedents.

  Keywords: Ostracism, Workplace Ostracism, Antecedent, InterpretiveStructural Modeling (ISM)
 • Yousef Mohammadifar*, Moein Soleimani Pages 149-178
  Purpose

  This study aimed to analyze the factors affecting the inefficiency of human capital management of public organizations in Kermanshah province and presenting strategies for its improvement.

  Design / Methodology / Approach

  The research-based approach is a consecutiveheuristic one that uses a systematic approach in the qualitative part of the Grounded Theory approach and in the quantitative part a descriptive-survey method. The study population in the qualitative and quantitative part of this research included academic professors and managers, assistants and experts in different areas of human capital management in government agencies in Kermanshah province. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative section and a questionnaire in the quantitative section. Interview data in qualitative section were analyzed through open, axial and selective coding, and in quantitative section prioritized by Friedman test.

  Research Findings

  The results of this study showed that the weakness of the provincial administrative system in the areas of providing, maintaining, training and evaluating the staff performance has contributed to the inefficiency of human capital management. And training and improving staff and efficient implementation of the performance appraisal system as inefficiency strategies have resulted in multiple outcomes in the individual, organizational and provincial domains. Also, general and specific conditions, called intervening and contextual conditions, affect inefficiency strategies.

  Limitations & Consequences

  The findings of this study were based on the views and experiences of relatively limited individuals and this weakness could limit the statistical generalizability of the research findings. To remove this limitation and to increase external validity, the opinions of 100 elites have been collected and analyzed.

  Practical Implications and Value of the Article

  Providing solutions to government agencies in Kermanshah province with the aim of improving human capital management

  Keywords: Human Capital Management, Inefficiency, GovernmentalOrganizations, Kermanshah Province
 • Kamal Sakhdari, Amer Dehghan Najmabadi, Saheb Imani* Pages 179-208
  Purpose

  Understanding how the formation of employee attitudes can provide valuable insights for researches and managers to increase the rate of entrepreneurial behavior in the organization. From this point of view, the present study aimed to explaining the role of spirituality and perceive of ethical leadership in the importantperformance map analysis of employees' entrepreneurial attitude by emphasizing the mediating role of employees' spirituality has been made. 

  Design/Methodology/Approach:

  The research is descriptive-correlation that statistical population of the study consisted of employees working in once departments of the National Iranian South Oilfields Company that's a 110 sample with stratified random sampling method was selected. To analysis the collected data, the Structural Equation Modeling and Smart PLS 3 software were used. 

  Research Findings:

  The findings demonstrate that on the one hand employees' perception of ethical leadership has a positive and significant impact on their entrepreneurial attitude orientation, and on the other hand this link is complementary partial mediated by their level of spirituality. At the same time, ethical leadership has a higher important and performance in explaining employees' entrepreneurial attitude.

  Practical Consequences

  Managers who seek to increase the rate of entrepreneurial behavior occurring by their employees in the organization can achieve this by emphasizing the dimensions of ethical leadership in light of people's spirituality and and their intellectual beliefs.

  Limitaions & Consequences

  Despite the fact that the current paper presents a new conceptual framework and a new direction to conduct organizational studies on individual analysis levels but more insights in this area are waiting for future research.

  Innovation or Value of the Article

  Meanwhile the current paper provides valuable insights into causes and origins of entrepreneurial attitude orientation at an individual level can provide guidance's for prioritizing management activities that are of higher importance for the essential aspects of the selected target (i.e. the entrepreneurial attitude), but there is a need for performance improvements.

  Keywords: Ethical leadership, Spirituality, Entrepreneurial Attitude Orientation(EAO), Complementary Partial Mediation (CPM), Important-Performance MapAnalysis (IPMA), Attention-Based View (ABV)