فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • پیاپی 44 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سمانه ساجدی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 1-23

  پژوهش با هدف شناسایی مولفه های بهروزی سازمانی و اولویت بندی آنها انجام شد. جامعه آماری 150تن کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس روش مورگان 108 نفر تعیین شد. با مطالعه مبانی نظری، 4 بعد اصلی، 14 مولفه و 97 زیرمولفه موثر در بهروزی سازمانی شناسایی شد. روش تحلیل آماری، تحلیل عامل اکتشافی است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 97 گویه ای که دارای روایی صوری و محتوایی بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 92/0 محاسبه شد. نتایج بیانگر این هستند که به منظور تحقق بهروزی سازمانی لازم است مولفه ها در سه قالب ترکیبی شامل بهروزی اجتماعی- روانشناختی، بهروزی اجتماعی- ذهنی- معنوی و بهروزی اجتماعی- ذهنی گروه بندی شوند. همچنین نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نشان داد به ترتیب مولفه های تعادل عواطف مثبت و رضایتمندی شغلی بیشترین و کمترین اولویت را در تحقق بهروزی سازمانی دارند.

  کلیدواژگان: بهروزی سازمانی، بهروزی اجتماعی، بهروزی ذهنی، بهروزی روانشناختی، بهروزی معنوی
 • جمشید صالحی صدقیانی*، ملیحه بینشیان، مریم پرچمی سرقین صفحات 24-47

  یکی از چالش های پیش روی سازمان ها در این برهه از زمان، فراهم ساختن محیط مناسب برای ترغیب کارکنان در جهت به اشتراک گذاشتن آگاهی های خویش است. تسهیم دانش، یکی از مراحل موثر در فرآیند مدیریت دانش به شمار می رود، به همین دلیل دانشگاه ها به عنوان مراکز خلق دانش و بروز خلاقیت نقش بارزی را در توسعه دانایی کشورها دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل گر یادگیری در ارتباط بین عوامل فردی و تحریک به تسهیم دانش در دانشگاه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه، که شامل 226 نفر بود و با استفاده از روش برآورد نمونه از جامعه محدود، نمونه ای با حجم 143 نفر برآورد شد. براساس مبانی فلسفی پژوهش، جهت گیری و هدف پژوهش از نوع کاربردی است؛ استراتژی پژوهش از نوع پیمایشی _ مطالعه موردی است. داده های جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS به صورت توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که تمام عوامل فردی یعنی اعتماد، انگیزش، علاقه، نگرش و خودکارآمدی بر تحریک به تسهیم دانش تاثیر دارند و همچنین مشخص شد که عامل یادگیری در ارتباط بین عوامل فردی و تحریک به تسهیم دانش نقش تعدیل گر دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری، یادگیری سازمانی، تسهیم دانش، عوامل فردی
 • فرهاد توکلی مقدم، میرعلی سیدنقوی*، علیرضا اسلامبولچی، محمدرضا ربیعی مندجین صفحات 48-65
  هد ف اصلی این پژوهش، تدوین مدل چابکی منابع انسانی در شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ایران است. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از مدیران و معاونین منابع انسانی است که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. کدها و مولفه های چابکی منابع انسانی (115 مفهوم کلیدی، 52 مقوله فرعی ، 22 مقوله اصلی) از مصاحبه ها احصاء و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. مقوله محوری ، چابکی منابع انسانی است که در چهار بعد تعریف، ویژگیهای مدل، بکارگیری وتمایزات، تحلیل و با توجه به شرایط علی ، شرایط زمینه ای ، شرایط مداخله گر، راهبردها و نتایج ، تدوین و مدل نهایی ارائه شد. سپس با روش تحقیق دلفی، پرسشنامه ای طراحی و مدل اولیه توسط خبرگان اصلاح و تایید شد. در آزمون مدل، فرضیه های تحقیق تدوین و برای آزمون آنها پرسشنامه ای طراحی و اطلاعات توسط 120 نفر ازکارشناسان ارشد و مدیران گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای PLSو SPSS صورت پذیرفت. نتایج مرحله کمی نشان داد که روابط موجود در مدل با ضرایب تاثیر مناسبی به تایید رسید و با بخش کیفی همخوانی داشت
  کلیدواژگان: چابکی منابع انسانی ، توانمندسازهای چابکی منابع انسانی ، شاخصهای چابکی منابع انسانی، نظریه داده بنیاد
 • عباس ضیائی کیا، علی جهانگیری*، جواد محرابی، علی داوری صفحات 66-83

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر استراتژی کارآفرینی صورت گرفته است. تحقیق حاضر بر حسب هدف توسعه ای و کاربردی بوده و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای وابسته سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و روش نمونه گیری در این تحقیق از میان شرکتهای مذکور به تعداد 36 عدد بوده است. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه به کمک نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ به میزان 71/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS استفاده گردید و تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه ابزار اندازه گیری به کمک نرم افزارPLS انجام گرفت. نتایج حاصله نشان داد که از میان 13 رابطه، تعداد 9 رابطه تایید شده است. و تمامی روابط جهت مثبت دارند. (05/0>P). یافته ها نشان می دهد که متغیر مستقل محرک های بیرونی مستقیما بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر است، اما توانسته است تاثیر معنی داری بر دیدگاه استراتژیک و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته باشد. متغیر مستقل شناخت کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیرگذار است و تاثیر معنی داری نیز بر دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه داشته دارد. از بین سه متغیر وابسته میانی (دیدگاه استراتژیک، معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه)، دو متغیر معماری سازمانی و گرایش و رفتار کارآفرینانه بر نتایج فردی و سازمانی تاثیر دارند (05/0>P) و دیدگاه استراتژیک بر نتایج فردی و سازمانی بی تاثیر بوده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، استراتژی کارآفرینی سازمانی، معماری سازمانی، عوامل محیطی
 • سید محمد تقی حسینی کیا، وحید رضا میرابی* صفحات 84-108
  هدف اصلی مقاله، شناسایی سبک های زندگی سرمایه گذاران، میزان درگیری ذهنی و نوع تصمیم گیری خرید با رویکرد مالی - رفتاری می باشد.این مقاله از نظر روش ، توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش گرد آوری داد ها از طریق دو روش ثانویه و اولیه(پرسشنامه محقق ساخته با روایی مورد تایید خبرگان) انجام شد.پایایی تحقیق از طریق آلفای کرونباخ انجام گرفت. حجم نمونه آماری تحقیق طبق جدول کرجسی و مورگان و فرمول کوکران ، برای جامعه نا محدود 384 پرسشنامه تحلیل شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفته است . بعد از تحلیل داده ها از طریق نرم افزار های لیزرل و اس پی. اس .اس. نتایج به شرح زیر است: سبک زندگی سرمایه گذاران ریسک پذیر (رتبه 1، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران متفکر (رتبه 2 ، نوع تصمیم گیری پیچیده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی بسیار زیاد است) ، سبک زندگی سرمایه گذاران خوشبین (رتبه 3 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است)، سبک زندگی سرمایه گذاران محافظه کار (رتبه 4 ، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود است) و سبک زندگی سرمایه گذاران احساساتی (رتبه 5، نوع تصمیم گیری محدود بوده و درگیری ذهنی جهت تصمیم گیری در سرمایه گذار ی محدود می باشد).
  کلیدواژگان: سبک های زندگی سرمایه گذاران، میزان درگیری ذهنی، انواع تصمیم گیری خرید
 • آیلین خرمالی، مجتبی معظمی* صفحات 109-130

  هدف این پژوهش شناسایی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر اعتمادسازی مشتریان در استفاده از خدمات آنلاین بانک گردشگری است. جامعه آماری مشتریان خدمات الکترونیکی ده شعبه منتخب بانک گردشگری شهر تهران (شمال دو شعبه، جنوب دو شعبه، شرق دو شعبه،غرب و مرکز هر کدام دو شعبه) در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش نامحدود در نظر گرفته شده و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شده است.روش نمونه گیری خوش های است. داده ها از طریق دو پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات و اعتماد مشتریان گردآوری شده و توسط نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های پژوهش و رابطه معنی دار میان کیفیت خدمات ارائه شده در شعب بانک گردشگری و افزایش اعتماد مشتریان است.بر اساس نتایج آمار استنباطی و رگرسیون دسترسی به سیستم الکترونیکی بیشترین ضریب رگرسیون و کارایی کم ترین ضریب را دارا است.

  کلیدواژگان: کیفیت، خدمات، الکترونیک، اعتماد، مشتریان
 • سید فرهنگ آبرومندی، بهرام خیری*، احمد ودادی صفحات 131-148
  هدف این تحقیق ارائه مدلی جامع در ارتباط با کارکردهای مثبت و منفی بازاریابی در زیست جهان مدرن است. کارکردهای مثبتی که بازاریابی تا کنون بر آن ها متمرکز بوده و کارکردهای منفی ای که با توجه به مشکلاتی که در جوامع مصرفی در سطوح فردی و اجتماعی پدید آمده است بایستی بدان ها نگاهی جدی شود. روش تحقیق حاضر متمرکز بر استفاده از روش نظریه زمینه ای با هدف رسیدن به یک مدل جامع در ارتباط با روی سیاه بازاریابی بوده و سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه که در میان 430 نفر از مشتریان فروشگاه های زنجیره ای توزیع گردیده است کوشیده است به آزمون مدل پرداخته است. رویکرد این تحقیق مبنی بر اکتشاف زمینه هایی نظری بوده است که در پرتو آن مصرف کننده، تولید کننده و بازاریاب در خلال فعالیت های روزمره و زندگی تحت پارادایم مدرن و مصرفی به آگاهی عمیق تری نسبت به وجوه گوناگون رفتارهای خود دست یابند. نتایج تحقیق حاضر در بخش کیفی که از دل مصاحبه های عمقی به دست آمده است ما را به این نتیجه رسانده است که مادی گرایی و ازخودبیگانگی انسان مصرف کننده تبدیل به یکی از محوری ترین مفاهیم زندگی انسان مدرن بدل گشته است.
  کلیدواژگان: مادی گرایی، سلامت روان، کارکردهای پیدا و پنهان، نظریه زمینه ای، ازخودبیگانگی
 • مرتضی فرحناک، مریم دانشمندمهر* صفحات 149-170
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در تبیین استراتژی اقیانوس آبی در صنعت پخش ایران با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی خدمات (8P) و الگوی چهاراقدام میباشد..با توجه به اینکه صنعت پخش یک فعالیت خدماتی میباشد از عناصر آمیخته بازاریابی خدمات به عنوان شاخصهای اصلی صنعت استفاده گردید. در مجموع تعداد 34 ایتم مربوط به این صنعت با نظر خواهی و مصاحبه با چند تن از مدیران ارشد صنعت پخش و اساتید دانشگاه شناسایی و در غالب یک پرسشنامه در نظر گرفته شد و تعداد 162 پرسشنامه میان فعالان صنعت ، پخش گردید و داده ها با استفاده از نرم افزار spss از نظر میانگین امتیازات هر شاخص مورد ارزیابی قرار گرفت و با توجه به امتیاز بدست آمده رتبه یندی گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که ابزار الگوی چهار اقدام (حذف ،کاهش ، افزایش و خلق) میتواند تاثیر بسزای در تفیض مناسب منابع و تعیین شاخصهای پر اهمیت باشد.در نگاه کلی موثرترین شاخص محصول و مهمترین آیتم ها کیفیت محصولات ، سیستم انتقادات و پیشنهادات آنلاین ، کاهش هزینه ها و ضایعات و تنوع سبد کالایی شناسائی گردید.
  کلیدواژگان: اقیانو آبی، صنعت پخش، آمیخته بازاریابی، نوآوری و خلق ارزش، الگوی چهار اقدام
 • امین دست پاک، مصطفی مبلغی* صفحات 171-193

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر جهت گیری بین المللی کارآفرینی بر عملکرد بین المللی با در نظر داشتن نقش میانجی قابلیت شبکه، استراتژی رقابتی و جهت-گیری بین المللی بازار است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته است، روش به کارگرفته شده در این پژوهش تحلیلی پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه، مدیران و کارکنان شرکت ملی نفت می باشند (با تحصیلات لیسانس،فوق لیسانس،دکترا) که تعداد آنان 460 نفر می باشد. با توجه به تعداد محدود کارکنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران به صورت تصادفی 210 نفر انتخاب ‏شد و پرسش ‏نامه میان این افراد توزیع گردید. برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا با توجه به ابعاد مورد نظر شاخص ها تعیین و استخراج گردیدند. پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی شد، سپس با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند.

  کلیدواژگان: جهت گیری بین المللی کار آفرینی، عملکرد بین المللی، قابلیت شبکه، استراتژی رقابتی، جهت گیری بین المللی بازار، شرکت ملی نفت ایران
 • فائزه هدایت نظری، زهره دهدشتی شاهرخ*، سینا نعمتی زاده صفحات 194-214

  امروزه با تحولات تجارت الکترونیکی، هدف نهایی خرده فروشی های الکترونیکی ارتقای تجربه-مشتریان است. هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر تجربه مشتریان در خرده فروشی های الکترونیکی ایران است. لذا در این پژوهش کیفی و کاربردی ابتدا با مطالعه ادبیات و پژوهش های پیشین، عوامل اولیه تلخیص شده و در مرحله بعد داده های مورد نظر از طریق مصاحبه-های اکتشافی فراهم شده است. این مصاحبه ها با هدف تکمیل و اصلاح فهرست عوامل موثر بر تجربه-مشتریان در خرده فروشی الکترونیکی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان جامعه علمی و همچنین متخصصان و مدیران در حوزه خرده فروشی الکترونیکی بودند که به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با بهره گیری از روش نمونه گیری زنجیره ای بوده است که 15 نفر انتخاب شده و در این مصاحبه ها مشارکت نمودند. داده های حاصل از مصاحبه ها ابتدا به روش تحلیل محتوا، تجزیه و تحلیل شده و سپس از طریق نرم افزار میک مک مورد سنجش قرار گرفت. بدین ترتیب، 31 متغیر شناسایی و در قالب 13 عامل احصاء شدند. نتایج حاصل از ماتریس اثرات متقابل نشان داد که عوامل کلیدی تاثیرگذار بر تجربه مشتریان در خرده فروشی های الکترونیکی به ترتیب اولویت عبارتند از: آمیخته بازاریابی، کاربردی و سرگرم کننده بودن، ارائه اطلاعات، مهارت مشتری، ویژگی فنی، ارتباطات، خدمات، اعتمادسازی و ویژگی های بصری. در نهایت، راهکارهای اجرایی برای مدیران خرده فروشی های الکترونیکی کشور مطرح گردید.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیکی، تجربه، تجربه مشتری، خرده فروشی الکترونیکی، ماتریس اثرات متقابل
 • مهرزاد سرفرازی، غلامرضا معمازاده طهران*، سید مهدی الوانی، محمدعلی افشارکاظمی صفحات 215-232
  زمینه و هدف

  مدیریت الکترونیک منابع انسانی یکی از راه های اجرای راهبرد ها منابع انسانی،سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانی در سازمان ها است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی جهت بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام بانکداری ایران(مورد مطالعه: حوزه ستادی بانک رفاه)است.

  روش شناسی

  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی،هدف پژوهش اکتشافی،نوع داده ها کمی و کیفی و روش اجرا به صورت میدانی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بوده است.روایی و پایائی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان حوزه ستادی بانک رفاه بود. نمونه آماری به وسیله فرمول کوکران و به تعداد 277 نفر از کارکنان و مدیران بانک رفاه به عنوان نمونه انتخاب شدند. که روش های آزمون آماری بهینه سازی زنجیره مارکوف پنهان جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت که این آزمون های آماری توسط نرم مطلب انجام شد.

  یافته ها

  6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در بانک رفاه تاثیر گذار هستند که شامل عوامل سازمانی، محیطی(دولت)، فرایندی، فرهنگی، فناورانه و فردی می باشند.همچنین نتایج نشان میدهدکه در بانک رفاه با عوامل فرایندی 708/23،عوامل سازمانی 603/10،عوامل فناورانه 652/12، عوامل محیطی 960/11،عوامل فرهنگی 218/15،عوامل فردی 663/26 استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی را بهینه خواهد بود.

  نتایج

  نتایج نشان داد که عوامل فردی از نظر نگرش اسلامی کارکنان بیشترین تاثیر و بعد به ترتیب عوامل فرایندی، فرهنگی، فناورانه، فرهنگی، محیطی و سازمانی در استقرار بهینه مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش خواهد داشت.

  کلیدواژگان: مدیریت الکترونیک منابع انسانی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی(دولت)، عوامل فرایندی، عوامل فرهنگی، عوامل فناورانه و عوامل فردی
 • زهرا شیرازیان* صفحات 233-256
  مطالعه ی پیش رو با هدف بررسی تاثیر هویت و طنین برند بر درگیری برند مشتریان نمایندگی های شرکت ایران خودرو  شهرستان همدان صورت پذیرفت. این پژوهش در نوع خود یک مطالعه ی کاربردی، کمی و پیمایشی بود که به صورت مقطعی اجرا شد. جامعه ی آماری این پژوهش مشتریان نمایندگی های شرکت ایران خودرو در شهرستان همدان بودند که نمونه ای 384 نفری از میان آنها به صورت تصادفی ساده و بدون جایگذاری انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ی استاندارد بود که به منظور سنجش روایی  از روش روایی محتوا و برای سنجش  پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. چون متغیرهای پزوهش نرمال نبودند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی بهره گرفته و با نرم افزار اسمارت پی ال اس اجرا شد. یافته ها نشان می دهند که هویت و طنین برند و مولفه هایشان به جز مولفه ی مشارکت فعال، بر درگیری برند مشتریان تاثیر معناداری دارند.
  کلیدواژگان: هویت برند، طنین برند، درگیری برند مشتریان
 • غلامرضا سلیمی، داریوش طهماسبی آقبلاغی*، مسعود شعبانی صفحات 257-281

  امروزه سازمان هایی که رقابت در بازار را موضوع محوری برای خود قلمداد می کنند، مدیریت دانش را به عنوان یکی از فعالیت های مطرح برای اثر بخشی فعالیت هایشان در نظر می گیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش و استراتژی های کسب و کار است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت بهسازان کاوش است. طبق جدول مورگان کرجسی نمونه انتخابی 120 نفر از بین کارمندان آن شرکت انجام گرفت و روش نمونه گیری در این پژوهش در دسترس بوده است. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های استاندارد مدیریت دانش گلد و همکاران (2001) و استراتژی های کسب و کار بهبودی (1396) استفاده شد که پایایی سوالات آن از طریق آلفای کرونباخ 87/0 و 85/0 بدست آمد که نشان دهنده این است که ابزار مذکور از ضریب اعتبار مناسب برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و همچنین نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد که بین مدیریت دانش (مولفه های کسب، انتقال، بکارگیری و ثبت و ضبط دانش) با استراتژی های کسب و کار (مولفه های رهبری هزینه و تمایز) ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، استراتژی های کسب و کار، شرکت بهسازان کاوش
 • بیتا دلنواز، میرفیض فلاح* صفحات 282-296

  تعدد شرکت هایی که دچار درماندگی مالی در کشورهای مختلف شده اند و همچنین سرایت پذیری آن بر شرکت های دیگر باعث شده است تحقیقاتی در مورد روش پیش بینی چنین شرایطی و همچنین تاثیر آن بر سایر شرکت ها در بازارهای مالی صورت گیرد. در این راستا این مطالعه به بررسی سرایت درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین خودرو می پردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش KMV سری زمانی احتمال نکول و فاصله تا نکول 4 شرکت زنجیره تامین ایران خودرو و 4 شرکت زنجیره تامین سایپا محاسبه شده سپس با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره سرایت پذیری درماندگی مالی در شرکت های زنجیره تامین این دو خودروساز عمده در مدل های مجزا مورد آزمون قرار گرفته است.  نتایج برآورد مدل برای شرکت های زنجیره تامین ایران خودرو نشان داد احتمال نکول باوقفه بر احتمال نکول شرکت های زنجیره تامین (ختوقا، خفنر و خوساز) در سطح اطمینان 95 درصد منفی و معنادار است.

  کلیدواژگان: درماندگی مالی، ریسک سرایت پذیری، بحران مالی، مدل گارچ چند متغیره
 • غلامعلی طبرسا، علی رضاییان، پریسا فلکی* صفحات 297-325
  با وجود انجام پژوهش هایی پیرامون تاثیر آوای کارکنان بر پیامدهای سازمانی نظیر رضایت شغلی، تعهد سازمانی، تحلیل رفتگی و ترک خدمت، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر متغیرهای دیگر در رابطه میان این متغیرها پرداخته اند. بنابراین با توجه به تاثیر بالای آوای کارکنان در پیامدهای سازمانی، شناخت چنین متغیرهایی اهمیت بسیار دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی (عام گرا/خاص گرا) و تبادل رهبر- عضو در رابطه میان آوای کارکنان و پیامدهای سازمانی پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و غیر مدیران سازمان مرکزی بانک صادرات بوده که تعداد آنان 2063 نفر می باشد. حجم نمونه در سطح خطای 05/0، 330 نفر برآورد و اعضاء نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته جمع آوری شد. فرضیه ها با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس آزمون گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرهنگ عام گرا و تبادل رهبر-عضو تاثیر مثبت صدای کارکنان بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی و تاثیر منفی آن بر ترک خدمت و تحلیل رفتگی را افزایش می دهد. براساس یافته ها میتوان نتیجه گرفت استقرار فرهنگ سازمانی عام گرا و نیز بهبود روابط بین رهبران و کارکنان، اثرات مثبت آوای کارکنان بر پیامدهای سازمانی را تقویت می نماید.همچنین چهار راهبرد سازمانی صدای کارکنان بر اساس تغییرات دو متغیر فرهنگ عام گرا و تبادل رهبر-عضو به صورت ماتریس سه گانه تعریف و ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: نظام صدای کارکنان، پیامدهای شغلی، فرهنگ عام گرا و خاص گرا، تبادل رهبر-عضو (LMX)
 • محمدحسن کفائی مهر، محمد رضا مردانی*، صدیقه طوطیان اصفهانی صفحات 326-342

  نقش رهبری بر بهبود و رشد سواد مالی کارکنان انکارناپریر است به طوری که افراد دارای سواد مالی در محیط اقتصادی تاثیربسزایی در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران فراهم می آورند از این رو هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و یادگیری در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس گرداوری داده ها توصیفی- پیمایشی است،جامعه آماری کارکنان صندوق رفاه دانشجویان است که تعداد آنها در مجموع برابر250 عدد می باشد که از این تعداد 150پرسشنامه به عنوان نمونه تکمیل و با استفاده از نرم افزار pls ,spss مورد تحلیل قرار گرفته است.پایایی پرسشنامه رهبری با استفاده از آلفای کرونباخ 0.934 ، پرسشنامه جو سازمانی0.754 و پرسشنامه یادگیری 0.877تعیین گردید .نتایج نشان داد که سبک رهبری هم به صورت مستقیم و هم به واسطه یادگیری سازمانی و جو سازمانی ، تاثیر معناداری بر سواد مالی افراد دارد همچنین نتایج نشان داد جو سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : سبک رهبری، سواد مالی، دانش مالی، یادگیری و جو سازمانی
 • شهرام علی پور، سید محمود هاشمی*، محسن عامری شهرابی صفحات 343-364
  در این پژوهش به منظور ارایه مدل توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری به روش آمیخته ، نخست با استفاده از تحلیل محتوای استقرایی؛ با شناسایی 621 کد مفهوم، کدگذاری و دسته بندی آنها در سه مرحله نهایتا 186 شاخص اصلی؛ در شش بعد و 27 مولفه، تبیین و در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای در بین 32 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، این شاخص ها مورد جرح و تعدیل قرار گرفت. نهایتا مدل کیفی توسعه کسب و کارهای خانگی در شهر تهران مبتنی بر رویکرد محله محوری در شش بعد کسب و کار خانگی ، فرهنگ سازی اشتغال زنان ، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی ، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی زنان ارائه شد. در مرحله دوم تحقیق، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و پس از گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش در دو سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری(نظیر فراوانی، درصد و میانگین) و سطح استنباطی(آزمون لوین، آزمون تی تست)، تحلیل عاملی تاییدی، با استفاده از Spss 22 وLisrel8.54 و Excel صورت گرفت. معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده ابعاد فرهنگ سازی اشتغال زنان ، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی ، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی زنان نشان داد که تمامی ضرایب بدست آمده، معنادار می باشند .
  کلیدواژگان: کسب و کار خانگی، فرهنگ سازی اشتغال زنان، تقویت فرهنگ کار، تقویت هویت محلی، رویکرد محله محوری در مدیریت شهری و توانمندسازی
|
 • Samaneh Sajedi, Behrang Esmaeili Shad * Pages 1-23

  The purpose of this study was to identify and prioritize the components of organizational well-being. The statistical population consisted of 150 employees of the Department of Natural Resources and Watershed of North Khorasan. Sampling, simple random sampling and sample size were determined based on Morgan's method of 108 people. Relying on the theoretical foundations, 4 dimensions, 14 components and 97 sub-components were identified. A questionnaire with 97 items was used to collect data that 0.92 reliability using Cronbach's alpha coefficient was calculated. Sampling method was classified random based on Morgan- Krejcie, 108 were determined. The results suggest that in order to manage organizational well-being in the area where research is required in three synthetic main components cntains social-psychological well-being, social-spiritual-mental well-being and socai-mental well-being. Friedman test results also showed that the components of the balance of positive emotions and job satisfaction had highest and lowest priority in the realization of organizational well-being.

  Keywords: organizational well-being, psychological well-being, Spritiual well-being, mental well-being
 • Jamshid Salehi Sadeghiani *, Maliheh Bineshian, Maryam Parchami Sarghein Pages 24-47

  One of the challenges organizations face at this point in time is to provide the right environment to encourage employees to share their knowledge. Knowledge sharing is one of the most effective steps in the knowledge management process, which is why universities as centers of knowledge creation and creativity have a significant role to play in developing countries' knowledge. The purpose of this study was to investigate the moderating role of learning in the relationship between individual factors and stimulating knowledge sharing at Shahed University. The statistical population of the study consisted of all staff of the university, which consisted of 226 people, and the sample size was 143, using the estimation method of limited community. According to the philosophical foundations of the research, the orientation and purpose of the research is of an applied type; the research strategy is a survey-case study. The collected data were analyzed using SPSS and PLS descriptive and inferential methods. The results showed that all of the individual factors namely trust, motivation, interest, attitude and self-efficacy had a role in stimulating knowledge sharing and it was also found that learning has a moderating role in the relationship between individual factors and stimulating knowledge sharing.

  Keywords: Learning, Organizational Learning, Knowledge Sharing, Individual Factors, Shahed University
 • Farhad Tavakoli Moghadam, Mir Ali Sayyednaghavi *, Ali Reza Eslambolchi, Mohammad Reza Rabiee Mondajin Rabiee Mondajin Pages 48-65
  The main purpose of this study is to develop human resource agility model in Automotive After-Sales Services Companies in Iran. The approach for the qualitative part of the study is based on Grounded theory. The data gathering tool was a semi-structured interview with 18 managers and deputies of human resources who were selected by snowball sampling. Human resource agility codes and components (115 key concepts, 52 subcategories, 22 main categories) of the interviews were summarized and formulated in a conceptual grounded model. The core category is human resource agility which is defined in four dimensions: Definition, Model Properties, Applications and Differences, was analyzed and due to causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, strategies and the results the final model was developed. Then, a questionnaire was designed and modified by Delphi research method and the initial model was modified and approved by experts. In model testing, research hypotheses were formulated and a questionnaire was designed and tested by 120 managers and senior experts to collect and analyze data and test hypotheses using confirmatory factor analysis methods and path analysis model using PLS and SPSS softwares was performed. The results of the quantitative phase showed that the relationships in the model with acceptable impact coefficients were confirmed and did correspond with qualitative section
  Keywords: Human resources agility, Human resources agility empowerment, Human resources agility indicators, Grounded Theory
 • Abbas Ziaeikia, Ali Jahangiri *, Javad Mehrabi, Ali Davari Pages 66-83

  The purpose of this study was to investigate the relationship between factors affecting entrepreneurship strategy. The present study is of developmental and applied purpose and is a descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of this research consisted of affiliated companies of Iran Mineral Development and Renovation Organization (Imidro) and sampling method in this research was 36 of them. The reliability of the questionnaire was calculated 0.71 by Cronbach's alpha. SPSS software was used for analysis and confirmatory factor analysis was performed to evaluate the construct validity of the measuring instruments using PLS software. The results showed that out of 13 relationships, 9 were confirmed. And all relationships have a positive direction. (P <0.05). The findings show that the independent variable of external stimuli is not directly influenced by individual and organizational outcomes, but has been able to have a significant effect on strategic perspective and entrepreneurial orientation and behavior. The independent variable of entrepreneurial cognition influences individual and organizational outcomes And it has a significant impact on strategic vision, organizational architecture and entrepreneurial orientation and behavior. Of the three intermediate dependent variables (Strategic Perspective, Organizational Architecture and Entrepreneurial Behavior and Behavior), the two variables of Organizational Architecture and Entrepreneurial Behavior and Behavior affect Individual and Organizational Outcomes (P <0.05) and Strategic Perspective on Individual and Organizational Outcomes. It has been ineffective The strategic perspective has a positive impact on organizational architecture, which means that the strategic perspective indirectly influences the results. These are indicative of the fact that in the structure of the firms under study, corporate strategies are not embedded in the concept of organizational entrepreneurship. The second point that emerges from this research is that entrepreneurial culture does not exist in companies and if it is the case, individually or individually, that entrepreneurial activity is undertaken independently, it is spontaneous. Another issue we have come up with as a result of this research, and perhaps the root of many of the problems and failures of recent years in companies that are state-owned or state-owned or all of their stocks, is that despite the fact that Managers and executives seem to agree with entrepreneurial and innovative activities, but this is still a slogan and in practice they do not believe in entrepreneurship and so on.

  Keywords: corporate entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship Strategy, Organizational architecture, Environmental factors
 • Sayyed Mohammadtaghi Hosseini Kia, Vahid Reza Mirabi * Pages 84-108
  The main objective of the paper is to identify the life styles of investors, the degree of mental conflict and the types of purchasing decision-making with a financial-behavioral approach. In order to identify the lifestyle of investors, a number of lifestyle variables were given to a Delphi group. This paper is a methodological, descriptive-survey and purpose-oriented. The data collection method was carried out through two primary and secondary methods (a standard questionnaire with validated validity). Subsequent research was done by Cronbach's alpha. The sample size of the research was analyzed according to Krejcie and Morgan's table for a limited population of 384 questionnaires. Sampling method is available. After analyzing data through LaserL and SPS software. Basis. The results are as follows: Lifestyle of risky investors (rank 1, complex decision-making, and mental conflicts are too high), lifestyle of thoughtful investors (rank 2, complex decision-making, and   mental conflicts are too high),), lifestyle of capital Optimistic (rank 3, type of decision making is limited and mental contention is low, lifestyle of conservative investors (rank 4, type of decision-making is limited and mental contention is low), and lifestyle of sentimental investors (rank 5, type of decision Restrictions are limited and mental contention is low).
  Keywords: Investors' lifestyles (optimistic, conservative, risky, thoughtful, sentimental), mental conflicts, types of purchasing decision-making
 • Aylin Khormali, Mojtaba Moazzami * Pages 109-130

  The purpose of this study was to identify the relationship between the quality of e-services and customer confidence in using tourism services online. The statistical population of e-services customers is selected from ten selected branches of Tourism Bank of Tehran (north, south, east, west and center). The statistical population of the study is unlimited and the sample size is 384 according to Morgan table. The sampling method is cluster. The data were collected through two standard questionnaires of quality of service and customer confidence and analyzed by SPSS and LISREL software in two parts: descriptive statistics and inferential statistics. The results of the research confirm the research hypotheses and there is a significant relationship between the quality of services provided in the branches of the Tourism Bank and increase the customer's trust.

  Keywords: Quality, service, Electronics, Trust, customers
 • Sayyed Farhang Abroomandi, Bahram Kheiri *, Ahmad Vedadi Pages 131-148
  The purpose of this research is to provide a comprehensive model of the positive and negative functions of marketing in the modern world. The positive functions that marketing science has focused on so far and the negative functions that have to be taken seriously in light of the problems that have arisen in consumer societies at the individual and social levels. The methodology of the present study focuses on the use grounded theory in order to achieve a comprehensive marketing model. And then attempted to test the model using a questionnaire tool distributed among 430 chain stores consumers. The research's approach was to explore theoretical context in which the consumer, manufacturer, and marketer, through the daily activities and living under the modern paradigm and consumerism, gained a deeper awareness of the various aspects of their behaviors. The results of this research in the qualitative section obtained through in-depth interviews have led us to conclude that materialism and the alienation of the consumer human being have become one of the most fundamental concepts of modern human life.
  Keywords: materialism, dark side of marketing, Manifest, Latent Functions, Grounded Theory
 • Morteza Farahnak, Maryam Daneshmandmehr * Pages 149-170
  Objective of this work is to Identification investigation of action factors for developing the Oceanic Strategy in Iran's distribution Industry Using Marketing Mix of Service (8P) and Four Actions Framework. Given that the distribution industry is a service activity. Of the elements service marketing were used as basic indicators of the industry. A questionnaire has been made, distinguishing 34 item Related to this industry with comments and interviews with some professors and distributing industry managers and 162 questionnaires were diffusion among industry activists and Data were analyzed using SPSS software for the mean of each index and it was ranked according to the score.The results obtained showed that the Four Actions Framework tool (Eliminate, Reduce, Increase and creation) can have a significant impact on appropriate resource allocation and the determination of important indicators. Overall, the most effective product index and most important items were identified as product quality, online feedback system, cost and waste reduction and product basket variety.
  Keywords: blue ocean strategy, distributing industry, service Marketing Mix, Value Creation, Four Actions Framework
 • Amin Dastpak, Mostafa Mobaleghi * Pages 171-193

  The purpose of this study was to examine the impact of international entrepreneurship orientation on international performance, considering the role of mediating network capability, competitive strategy and international market orientation. The present study is of a practical nature and because of the fact that it analyzes the status quo, the method used in this research is analytical-survey. The surveyed community is Iran's oil and gas company managers and staff, with 460 employees. According to the limited number of employees, 210 people were randomly selected from Cochran formula and a questionnaire was distributed among these people. For collecting data on theoretical foundations and extracting factors and indicators, library and internet resources including books, articles, and case studies were used. In inferential statistics, the indicators were first determined and extracted according to the dimensions. After checking the validity and reliability of the questionnaire, the data were normalized using Kolmogorov-Smirnov test. Then, using the Structural Equation Modeling Test and Lisrel software, we analyzed the hypotheses. Based on the results, all assumptions were accepted.

  Keywords: International orientation, International orientation of entrepreneurship, International performance, Network capability, Competitive strategy, International market orientation, National Iranian Oil Company
 • Faezeh Hedayat Nazari, Zohreh Dehdashti Shahrokh *, Sina Nematizadeh Pages 194-214

  Nowadays with changes in e-commerce, electronic retailing ultimate goal is to promote the customers ‘experience; and the purpose of this study is identifying the factors influencing the experience in e-retailers. Therefore, in this qualitative and applied research, first by studying literature and previous researches, the initial factors were extracted and, in the next step, the data were gathered through exploratory interviews. The interviews were conducted with the aim of completing and modifying the list of factors affecting the experience of customers in e-retailing. The statistical population of the research is the scientific and executive experts in the electronic retailing’s field called informed experts. The method of sampling was judgmental sampling which by using snowball sampling method; 15 experts were selected and participated in the interviews. Data from the interviews were first analyzed by content analysis and then were evaluated by MicMac. Thus, 31 variables were identified and were extracted in 13 factors. The results of the Cross Impact Matrix showed that the key variables affecting consumer experience in e-retailers are: marketing mix, ease of use and entertainment, providing information, customer skills, technical attribute, communication, service, trust making and visual factors. Finally, practical solutions were introduced to managers of electronic retailers.

  Keywords: Electronic Commerce, experience, customer experience, Electronic Retailer, Mic Mac
 • Mehrzad Sarfarazi, Gholamreza Memarzadeh Tehran *, Sayyed Mahdi Alvani, Mohammadail Afshar Kazemiv Pages 215-232
  Background and Objective

  Human resource electronic management is one of the ways to implement human resource strategies, policies and operations related to human resources in organizations. The purpose of this research is to provide a model for optimizing the establishment of human resources electronic management in the banking system of Iran (Case study: Refah headquarters).

  Methodology

  The present research is an applied research, the purpose of exploratory research, the quantitative and qualitative data types, and the method of implementation in the field and the questionnaire and interviewing tool. Validity and reliability of the questionnaires were approved. The statistical population of this research consisted of all managers and staff of the headquarters of the Bank of Welfare. The sample was selected by the Cochran formula and 277 employees and managers of the Bank of Welfare. The statistical methods of hidden markup chain optimization were used to analyze the data. These statistical tests were performed by soft content.

  Findings

  There are six categories of important factors in the optimal deployment of human resource management in the Bank of Welfare, which include organizational, environmental (government), process, cultural, technological and personal factors. Also, the results indicate that at the Welfare Bank With processor factors of 23/708, organizational factors of 10/603, technological factors 12/652, environmental factors 11/6/11, cultural factors 15/198, individual factors 6/663 The optimization of the establishment of human resources electronic management would be optimal.

  Results

  The results showed that individual factors influenced the Islamic attitude of employees and then, in order of process, cultural, technological, cultural, environmental and organizational factors, in the establishment of optimal management of human resources electronic resources.

  Keywords: human resource management, Organizational Factors, environmental factors (government), process factors, Cultural Factors, technological factors, individual factors
 • Zahra Shirazian * Pages 233-256
  Research shows that identity and brand resilience affect the mental conflicts of customers and organizations can plan long-term benefits by planning. A leading study was conducted to investigate the effect of identity and brand resilience on customer brand affairs of Irankhodro Company's dealers in Hamedan city. This research was a practical, quantitative, and cross-sectional study. The statistical population of this research was customers of Irankhodro Company's dealerships in Hamedan city. A sample of 384 members was selected randomly and without placement. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were verified and confirmed The content validity method was used to evaluate the validity and reliability of the Cronbach Alpha method was used. In order to analyze the data, structural equations based on partial least squares were used and implemented with Smart Pilar software. The findings show that identity and brand resonance and their components have a significant effect on consumer brand involvement, with the exception of active participation component.
  Keywords: Brand Identity, Brand Resonance, Customer Brand Engagement
 • Ghohamreza Salimi, Dariush Tahmasebi Aghbolaghi *, Masoud Shabani Pages 257-281

  Organizations today, which consider market competition as a central issue, consider knowledge management as one of the activities to be effective in their activities. The purpose of the present study is to investigate the relationship between knowledge management and business strategies. This research is a correlational study and Likert five-point spectrum questionnaire was used for data collection. The statistical population of this study is employees of Behzazan Kavoush Company. According to Morgan Krejcie's table, a sample of 120 employees was selected and the sampling method was available in this study. To measure the research variables, Goldman et al.'s (2001) standard questionnaires of knowledge management and remedial business strategies (1396) were used. The instrument had a validity coefficient. Structural equation modeling as well as SPSS and AMOS software were used for data analysis. The findings show that there is a significant relationship between knowledge management (acquisition components, transfer, utilization and recording of knowledge) and business strategies (cost leadership and differentiation components).

  Keywords: Knowledge management, Business Strategies, Behzazan Kavoush Company
 • Bita Delnavaz, Mirfeiz Fallah * Pages 282-296

  Multiplicity of the companies experiencing financial distress in different countries and as a consequence, their bankruptcy and the impacts on other companies have necessitated conducting research on methods of prediction of such conditions and also their effects on other companies in the market. In this regard, this research has investigated the financial distress spillover in the automobile supply chain companies. For doing so, the methods of default probability time series KMV and the distance from default of four supply chain companies of Iran Khodro were calculated. Then, the financial distress spillover in these companies was measured, using multivariate GARCH model. The results of the default probability of Iran Khodro companies showed that the default probability with pause of Khodro on the default probability of supply chain companies was significant and negative in 10% level.

  Keywords: Financial Distress, Spill over effect, Supply chain Companies, Multivariate GARCH Model
 • Gholamali Tabarsa, Ali Rezaian, Parisa Falaki * Pages 297-325
  Although research has been conducted on the impact of voice of employees on organizational consequences, few studies have investigated the impact of other variables on the relationship between these variables. Therefore, given the high impact of voice of employees on organizational consequences, it is important to recognize such variables. Therefore, the present study investigates the moderating roles of organizational culture and leader-member exchange in this regard. The population consisted of 2063 employees of Central Bank of Saderat. The data were collected through a researcher-made questionnaire and the hypotheses were tested using Structural Equation Modeling with the help of Smart PLS software. It can be concluded that populist culture and improved relationships between leaders and employees reinforce the positive effects of voice of employees on organizational consequences. Also, four strategies of voice of employees are explained based on these two variables.
  Keywords: Culture (Universalism& Particularism), Leader-Member Exchange (LMX), Organizational Consequences, Voice of Employees
 • Mohammadhasan Kafaeimehr, Mohammadreza Mardani *, Sedigheh Toohian Esfahani Pages 326-342

  The role of leadership is on the improvement and growth of financial literacy of undeniable employees, so that people with financial literacy in the economic environment will have an effective effect on achieving short- and long-term goals for managers. Therefore, the purpose of this research is to determine the impact of leadership style on financial literacy Staffing, the impact of leadership style on the organization's learning on financial literacy, determining the impact of leadership style with respect to business on financial literacy and determining the impact of learning on the organizational climate of staff members of the Welfare Fund of the Ministry of Science, Research and Technology. In this research, the dependent variable is the financial literacy of employees and the independent variable of staff leadership style, but it should be mentioned as the role of organizational and learning mediator. In this research, which is a descriptive survey research, the statistical population is the staff of the Welfare Fund of Students whose total number is 250, of which 150 completed questionnaires were completed and analyzed using pls, spss software. The reliability of the leadership questionnaire was determined using Cronbach's alpha (0.937), Organizational Climate Questionnaire (0.784), and Learning Questionnaire (0.919). Using Cochran's formula, the data was normalized. The results showed that leadership style, both directly and through organizational learning and organizational climate, had a significant effect on financial literacy of individuals. Also, results showed that organizational climate has a positive and significant effect on organizational learning.

  Keywords: Leadership, Learning, financial literacy, organizational climat
 • Sharam Alipour, Sayyed Mahmoud Hashemi *, Mohsen Ameri Sharabi Pages 343-364
  This study discussed the Design and delivery a Designing a Cultural model for home business development on the basis of neighborhood oriented approach in the in Tehran Metropolis This research was an applied study of the purpose and methodologically as qualitative methods. After analyzing the data, 27 components  of 621 concept codes were obtained  and then classified at  six dimensions including, home business, culture making of women job involvement, job culture enhancement, neighborhood identity enhancement  ,  Neighborhood oriented approach in urban Management ,empowerment of women . In the second study, the sample size was estimated as 344 people based on  Cochran formula and after data collection,  the statistical analysis of survey data was performed  in two descriptive levels using statistical parameters (such as frequency, percentage, elongation , mean) and inferential statistics (Levin test, t-test), confirmatory factor analysis using Spss 22 , Lisrel8.54 and Excel. Significant coefficients and parameters of factors, home business, culture making of women job involvement, job culture enhancement, neighborhood identity enhancement  ,  Neighborhood oriented approach in urban Management ,empowerment of women.showed that all of the coefficients obtained are significant. The results of principal component analysis showed that among the dimensions of the home business development in Tehran, the empowerment of women has the greatest impact (0/89).and the job culture enhancement has the latest impact in the home business development in Tehran (0/67).  and the respondents are not satisfied with all other components of  questions and they express  negative opinions and all components  in the Cultural model for home business development in Tehran are enjoyed of high functionality.
  Keywords: Home Business, culture making of women job involvement, job culture enhancement, neighborhood identity enhancement, Neighborhood oriented approach in urban Management, empowerment of women