فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی - پیاپی 69 (پاییز 1398)
 • پیاپی 69 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رحیم بردی آنامرادنژاد*، فرزانه رازقی، محمود آروین صفحات 1-20

  تاکید بر مفهوم پیاده مداری و تشویق شهروندان به پیاده روی نمی تواند بدون توجه به مهم ترین عنصر این مجموعه یعنی پیاده راه های مطلوب صورت گیرد. علاوه بر تشویق شهروندان، ایجاد پیاده راه در بافت های مرکزی و تاریخی در حفظ و نگهداشت بافت موثر می باشد. این امر در شهر رشت با ایجاد پیاده راه فرهنگی در قلب شهر صورت گرفت. به همین منظور، هدف این پژوهش، ارزیابی مولفه های pps بر کیفیت پیاده راه فرهنگی رشت از دیدگاه استفاده کنندگان می باشد. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش انجام توصیفی- پیمایشی است. ابعاد و شاخص های سنجش کیفیت فضا با استفاده از مطالعات کتابخانه و تحقیقات پیشین انتخاب گردید سپس با استفاده از پرسشنامه اقدام به گردآوری نظرات شهروندان شد. جامعه آماری در این تحقیق نامحدود بوده که با استفاده از روش بررسی جامعه نامحدود، حجم نمونه در این تحقیق 233 نفر انتخاب گردید. روش تحلیل، استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در نرم افزار لیزرل می باشد که نتایج به دست آمده نشان می دهد که از نظر کاربران مولفه pps با ضریب کارکرد فعالیت97/0، اجتماعی پذیر بودن 95/0، دسترسی58/0، آسایش منظر51/0 به ترتیب بیشترین تا کمترین تاثیر را بر کیفیت فضای پیاده راه دارند. به منظور بهبود وضعیت پیاده راه های رشت پیشنهاد می گردد وسایل حمل ونقل عمومی افزایش یابد، مبلمان شهری مناسب ایجاد گردد و دست فروشان ساماندهی گردند.

  کلیدواژگان: پیاده راه، کیفیت فضا، pps، تحلیل عاملی تاییدی، رشت
 • اسماعیل عباسی*، مهدی خزایی صفحات 21-36
  یکی از مخرب ترین پدیده های هواشناسی که گستره فضایی و بازه زمانی آن کاملا متغییر است و در مقیاس های مختلف خودنمایی می کند توفان های تندری است. پدید ه ای که مقیاس مکانی آن زمانی که در دل چرخندهای حاره ای و مناطق همرفتی کمربند همگرایی بین حاره ای قرار می گیرد بسیار گسترده بوده و از سویی بسیار حیرت آور، زیبا و در عین زیبایی طی شرایطی خاص فوق العاده مخرب می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل چنین توفان های مخرب در یک دوره زمانی 25 ساله (1986-2010) در ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه می باشد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل داده های بارش روزانه و کدهای مربوط به پدیده های هواشناسی، پارامترهای دمای خشک، نقطه شبنم، رطوبت نسبی، جهت و سرعت باد جهت محاسبه شاخص های ناپایداری و پارامترهای ارتفاع ژئوپتانسیل، نم ویژه، سرعت قائم، مولفه های باد مداری و نصف النهاری می باشد. نتایج نشان داد که طی دوره آماری مورد بررسی سه توفان تندری بسیار شدید در منطقه مورد مطالعه رخ داده است. بررسی شاخص های ناپایداری حاکی از قرار گرفتن این شاخص ها در طبقه شدید و مناسب جهت رخداد پدیده توفان تندری می باشد؛ همینطور وضعیت دینامیک جو همزمان با رخداد این پدیده نشان از حضور یک ناوه بسیار عمیق در غرب منطقه مورد مطالعه و قرارگیری خروجی هسته رودباد ترازهای 500 و 850 میلی بار بر روی منطقه مورد مطالعه را دارد که در پی این اتفاق پدیده توفان تندری با شدت زیاد همراه با شکل گیری ابرهای کومولوس و رعد و برق و نهایتا بارش های سنگین منطقه مورد مطالعه را تحت تاثیر اثرات مخرب خود قرار داده است؛ این درحالیست که این وضعیت برای دو مورد شناسایی شده یعنی پدیده روز 04 فوریه 2007 و 12 دسامبر 1991 نسبت به دیگر موارد شناسایی شده یعنی  پدیده روز 17 آوریل 1991 شرایط جوی ناپایدارتری را از نظر الگوهای گردشی متوسط مقیاس تجربه نموده است.
  کلیدواژگان: توفان های تندری، شاخص های ناپایداری، نمودار اسکیوتی، الگوهای گردشی جو، ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه
 • اسلام بشکار، جواد بذرافشان*، مهرشاد طولابی نژاد صفحات 37-60

  حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری یک عامل مهم در مدیریت گردشگری جامعه محور است که می تواند نقش مهمی در توسعه آن و به تبع بر معیشت پایدار خانوارها بازی کند. هدف این مطالعه بررسی حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستایی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستاهای شهرستان چابهار می باشد (3441N=). 345 سرپرست خانوار با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از آزمون t تک نمونه ای به بررسی میزان حمایت مردم محلی از توسعه گردشگری پرداخته شد. برای بررسی اثرات شاخص های حمایت اجتماعات محلی در توسعه گردشگری از مدل تحلیل مسیر، و برای بررسی ارتباط بین توسعه گردشگری و معیشت پایدار از ضریب همبستگی V کرامر استفاده شد. یافته ها نشان داد که حمایت اجتماع محلی از توسعه گردشگری در حد مطلوبی بوده و درک منافع حاصل از گردشگری و تعلق مکانی بیشترین تاثیر را بر توسعه گردشگری داشته است. همچنین یافته ها در مورد ارتباط بین توسعه گردشگری و معیشت پایدار نشان داد که توسعه گردشگری بیشترین رابطه را با پایداری اقتصادی داشته است. لذا می توان گفت که دخالت دادن نظرات ساکنین محلی در بخش گردشگری منجر به توسعه آن و این امر بالتبع باعث پایداری معیشت خانوارهای روستایی می گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری، اجتماعات محلی، معیشت پایدار، روستاهای مرزی، شهرستان چابهار
 • هاشم داداش پور*، نوشین سخندان اصل صفحات 61-80
  خوشه های صنعتی تمرکز پیوندیافته ی شرکتهای کوچک و متوسط در یک فضای جغرافیایی است که با ارتقاء ظرفیت های یادگیری به تقویت توسعه منطقه ای کمک می کنند. این نوع توسعه از طریق همجواری فضایی در مناطق صنعتی رخ می دهد. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که شبکه ای شدن صنعتی در در چهارچوب همجواری شناختی، اجتماعی، نهادی و سازمانی، پیش نیاز اساسی ایجاد جریان یادگیری منطقه ای محسوب می شود. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی تاثیر ساختار شبکه ای شدن صنعتی بر ارتقاء یادگیری در منطقه صنعتی قزوین و استان مرکزی می باشد. روش تحقیق مقاله کمی و رویکرد مقاله توصیفی، تحلیلی-تطبیقی است، که در آن نمونه گیری بر اساس روش سیستماتیک طبقه ای و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهای شبکه بندی و شدت روابط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بررسی مولفه های شبکه بندی صنعتی تاثیرگذار بر یادگیری و نیز رابطه توپولوژی شبکه بر یادگیری نشان می دهد ارتباط معناداری میان ساختار شبکه و یادگیری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی چندگانه جهت استخراج تاثیر همزمان متغیرهای مستقل مرکزیت و شدت شبکه و نیز مولفه های شبکه بندی بر متغیر وابسته یادگیری نشان میدهد برای متغیرهای  شبکه بندی و شدت ارتباط میان بنگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مقایسه یافته ها نشان می دهد که صنایع ماشین سازی استان مرکزی ساختار شبکه ای تری نسبت به صنایع ماشین سازی منطقه قزوین در محدوده مورد مطالعه دارند. نتایج بیانگر آن است که شدت یادگیری در صنایع ماشین سازی استان مرکزی  نسبت به استان قزوین بیشتر می باشد و این امر موید مثبت بودن ارتباط شبکه ای شدن صنعتی و یادگیری می باشد.
  کلیدواژگان: خوشه های صنعتی، ساختار شبکه ای، ظرفیت های یادگیری، مناطق صنعتی، توسعه منطقه ای، استان قزوین، استان مرکزی
 • فخری سادات فاطمی نیا، بهروز سبحانی*، سیدابوالفضل مسعودیان صفحات 81-100
  تصاویر ماهواره ای به عنوان ابزارهای جدید، افق و ابعاد نوینی را برای پایش اراضی در اختیار قرار می دهند. در این بررسی به منظور تعیین نواحی جغرافیایی همگن از نظر گستره ی برگ از تصاویر دورسنجی مودیس ترا-آکوا در بازه ی زمانی 1395-1381 با تفکیک مکانی یک کیلومتر و تفکیک زمانی 8 روزه استفاده شده است. پهنه بندی و واکاوی گستره ی برگ با استفاده از نرم افزار مت لب و پایگاه اطلاعاتی گوگل ارث انجام شد. برای این منظور، ابتدا به موزائیک بندی و تعیین قلمرو ایران در مجموعه داده های ماهواره ای مودیس پرداخته و سپس با ایجاد پایگاه داده در مت لب و انجام واکاوی خوشه ای، پهنه بندی انجام شد. به منظور واکاوی بهتر گستره ی برگ از داده های میانگین بلندمدت دما و بارش در بازه ی زمانی مورد نظر نیز استفاده گردید. طبق این تحلیل12/46 درصد از گستره ی ایران تحت حاکمیت پوشش گیاهی است. پهنه ی بسیارانبوه، انبوه، متوسط و تنک چهار پهنه ای هستند که در کشور شناسایی شده اند. این چهار پهنه به ترتیب بر 67/2، 9/6، 26/9، 29/27 درصد از سرزمین حاکم هستند. نتایج نشان داد که در تمام پهنه های مورد بررسی، گستره ی برگ در دوره ی گرم سال به دلیل دمای بالا در این دوره و وجود بارش ها در دوره ی سرد پیشین دارای درصد بیشتری می باشد. دامنه های شمالی البرز، جنگل های هیرکانی، جنگل های گلستان، جنگل های ارسباران از جمله مناطقی هستند که مناطق مختلف آن ها در تمامی پهنه ها وجود دارد. علاوه بر جنگل ها، مناطقی که برای هر یک از پهنه ها شناسایی شده اند عموما شامل کشتزارها می شود.
  کلیدواژگان: واکاوی خوشه ای، پهنه بندی، تصاویر دورسنجی مودیس، گستره ی برگ، ایران
 • مهدی نجاتی*، پگاه باوقار زعیمی، عبدالمجید جلایی صفحات 101-120

  آلودگی هوا یکی از معضلات اصلیکلان شهرهای ایران می باشد؛ به طوری که مشکلات ناشی از آن به یکی از مهم ترین دغدغه های دانشمندان تبدیل شده است. این پدیده موجب تغییر شرایط اقلیمی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی می شود. مصرف انواع حامل های انرژی و رشد تولید در بخش های مختلف اقتصادی، می توانند از متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلاینده ها در یک منطقه باشند. لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی و ارزیابی تاثیر رشد تولیدات و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی ایران از قبیل: بخش های صنعت، کشاورزی، نفت، حمل و نقل و خدمات است. برای این منظور داده های دوره زمانی 1393-1375 و یک مدل رگرسیون "به ظاهر نامرتبط" بکارگرفته شد. نتایج برآورد رگرسیون حاکی از آن است که مصرف انرژی رابطه مثبت و معناداری با انتشار دی اکسیدکربن دارد اما مصرف انرژی در بخش های مختلف اثر یکسانی بر آلودگی ندارد. همچنین رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش های کشاورزی، نفت، حمل و نقل به صورت N معکوس است. منحنی N شکل معکوس به این مفهوم می باشد که آلودگی در ابتدا همراه با افزایش تولید در بخش های اقتصادی کاهش یافته، سپس افزایش و سرانجام دوباره با بهبود تولید، کاهش می یابد. علاوه بر این رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در بخش صنعت U شکل و در بخش خدمات یکنواخت کاهشی است.

  کلیدواژگان: مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن، بخش های اقتصادی ایران، منحنی زیست محیطی کوزنتس
 • علی اکبر رسولی، الناز استادی*، محمدرضا عزیززاده صفحات 121-140
  از پیامدهای تغییر اقلیم در مناطق خشکی نظیر ایران، تغییرات زمانی و مکانی توزیع و تمرکز بارش است که می تواند منابع آبی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر افزایش تمرکز بارش می تواند موجب وقوع مخاطراتی مانند سیل شود. اهمیت موضوع توزیع و تمرکز بارش پژوهشگران را علاقمند به مطالعه در این زمینه کرده است. شاخص تمرکز (CI) روشی است که به منظور مطالعه توزیع و تمرکز بارش استفاده می شود. مطالعه حاضر نیز با هدف محاسبه و تحلیل شاخص تمرکز بارش روزانه 23 ایستگاه شمال غرب ایران طی دوره 1951 تا 2015 انجام گردید. در این پژوهش دامنه مقادیر CI برای محدوده مورد نظر بین 57/0 برای ایستگاه خوی تا 67/0 ایستگاه ماکو و میانگین 61/0 برای تمام ایستگاه ها محاسبه شد. از درونیابی مقادیر محاسبه شده، نقشه CI به دست آمد و نشان داد که قسمت شمال غرب محدوده مورد مطالعه به نمایندگی ایستگاه ماکو از نظر توزیع بارش روزانه در طول سال نسبت به سایر مناطق، بویژه مناطق مرکزی مانند تبریز توزیع یکنواختی ندارد. در مقایسه با میانگین CI کل ایران (64/0) محدوده شمال غرب با میانگین 61/0 از توزیع بارش یکنواخت تری در طول سال برخوردار است.
  کلیدواژگان: توزیع برابر، شمال غرب ایران، شاخص تمرکز (CI)، ناهنجاری بارش
 • محمد ظاهری، موسی واعظی*، اکبر اسمعیلی، هابیل خرمی، توحید احمدی صفحات 141-160

  با توجه به اهمیت آب شرب در نواحی روستایی، توجه هر چه بیشتر به عوامل تاثیرگذار بر مصرف بی رویه آب و شناسایی این عوامل، رویکردی مناسب جهت شناسایی تهدیدات این حوزه خواهد بود. این مقاله به بررسی وضعیت مصرف آب شرب در سطح روستاهای شهرستان تبریز و شناسایی عوامل تاثیرگذار و همچنین به تعیین وزن تاثیرگذاری هر یک از آنها و نهایتا به اولویت بندی عوامل و ارایه راهکارهایی جهت مدیریت بهینه مصرف آب شرب پرداخته است. نتایج حاصل از اطلاعات میدانی از طریق پرسشنامه هایی به تعداد 1320 نفر از مصرف کنندگان، 28 نفر از کارشناسان و از سطح 44 روستای شهرستان و تجزیه و تحلیل عاملی و تحلیل کلاستر نشان می دهد که عوامل مدیریتی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی، فنی، حقوقی- قانونی، اقتصادی، روانی، اجتماعی و... از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار در مصرف بی رویه آب شرب به شمار می آیند. با توجه به مدل تحلیلی تحقیق (مدل برایسون) و پس از شناسایی نقاط ضعف و تهدیدات و نقاط قوت و فرصت ها، اقدام به ارایه راهبردهای چهارگانه: 15 راهبرد تدافعی، 8 راهبرد رقابتی، 23 راهبرد بازنگری و 14 راهبرد تنوعی گردید، همچنین در این تحقیق روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق براساس نظر کارشناسان بررسی و تایید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی با حجم نمونه 82 نفر، با مقدار 71/0 مورد تایید قرار گرفته است و نکته بسیار مهم اینکه، فراوانی نقاط ضعف و تهدیدات در زمینه مصرف آب و موارد و علل مصرف بی رویه آن، بسیار بیشتر از نقاط قوت و فرصت ها آن بوده و این مساله بیان کننده پایین بودن آستانه آسیب پذیری از نظر توسعه ی منطقه ای در حوزه ی آب شرب می باشد. لازم است تا با بهره گیری از راهبردهای تدافعی و بازنگری به کاهش و رفع نقاط ضعف و تهدیدات با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها پرداخته شود.

  کلیدواژگان: روستا، مصرف آب، تحلیل عاملی، تبریز
|
 • Rahimberdi Annamoradnejad *, Farzaneh Razeghi, Mahmood Arvin Pages 1-20
  Introduction

  The most important public and creative spaces of the city are pedestrian or pedestrian highways that have the highest social role, with full pedestrian dominance, which can form an alley, a market, a market, a path to a square, a park, or the space of a complex, and Be a base for citizens to spend their leisure time. In the context of a spirit-based approach to the central context of the cities, the municipality of Rasht created a walkway in the center of the city. The walkway in the center of the city and its easy access to it has created the right atmosphere for citizens to interact and interact. The formation of such an environment requires the necessary indicators and criteria to attract citizens. Investigating the criteria and indicators affecting this environment and active participation of citizens in improving the quality of this environment and other similar environments is necessary. The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the quality of Rasht cultural pedestrian space from the users' point of view.

  Keywords: walkway, quality of space, pps, Confirmatory factor Analysis, Rasht
 • Esmaeil Abbasi *, Mahdi Khazayi Pages 21-36
  One of the most devastating phenomena of meteorology which varies extensively in spatial and temporal extent and manifests itself at various scales, is thunderstorms. The purpose of this study was to identify and analyze such destructive storms over a period of 25 years (1986-2010) at the synoptic station of Kermanshah. The data used in this research includes daily rainfall data and codes related to meteorological phenomena, dry temperature, dew point, relative humidity, wind direction and wind speed for calculation of instability indices, geopotential height parameters, specific humidity, vertical velocity, and zonal and meridional components. The results showed that during the statistical period of the study, three extreme thunderstorms occurred in the study area during the statistical period of 25 years. The study of instability indices indicates that these indices are in the strong and suitable category for the occurrence of thunderstorm phenomenon; in addition, the dynamics of the atmosphere at the time of the occurrence of this phenomenon indicates the presence of a very deep trough and negative abnormalities in the west of the studied region and positioning of the left half of the Jetstream of levels of 500 and 850 millimeters on the studied area. Following this phenomenon, the thunderstorm intensely affected the region by its destructive effects with the formation of clouds of cumulus and lightning, and finally, heavy rainfall. However, it should be mentioned that for two cases, that is, the phenomenon of February 4, 2007 and December 12, 1991, they experience a more unstable climate due to the average circulation patterns compared to the other identified case, i.e. the phenomenon of April 17, 1991.
  Keywords: Thunderstorms, instability indices, atmospheric circulation patterns, Kermanshah synoptic station
 • Eslam Beshkar, Javad Bazr Afshan *, Mehrshad Toulabi Nejad Pages 37-60

  Local community support in tourism development is an important factor for community-based management and tourism marketing; and play a crucial role in developing tourism and, therefore, households’ livelihoods. The aim of this study is to evaluate the local community supporting of coastal tourism and its impact on sustainable livelihoods of border villages. This article, from objective point of view is functional type and its method is combined-like (qualitative and quantitative). A questionnaire is the data collection tool which is used. The statistical population consists of village households on coastal border areas of chabahar county (N=3441). 345 households was chosen by Cochran formula and by means of simple random sampling. To analyze the data, first we assessed amount of local peoples’ supporting of tourism, in the next step, to investigate the effects of each aspects of local communities supporting for tourism development we used path analysis, and Analysis of variance (ANOVA) to investigate linear relation between tourism development and sustainable livelihoods, and to evaluate the effects of tourism development on sustainable livelihoods, Cramer's V correlation coefficient was used. The findings showed the perceived benefits of tourism and the sense of place belonging are so important factors which affect the level of supporting of tourism development. Reviewing the findings of relationship between tourism development and sustainable livelihoods show that there is a statistically significant relationship between these two variances; and the greatest impact of tourism development is related to economic sustainability and the least impact of it is related to social sustainability. Therefore, it can be said that with counting local residents’ views and make them participate in decision-making and tourist management can develop tourism and this consequently leads to sustainable livelihoods of rural households.

  Keywords: Tourism, local communities, Sustainable Livelihoods, Border coastal villages, Protection, Villages of Chabahar city
 • Hashem Dadashpour *, Noushin Sokhandan Asl Pages 61-80
  Industrial clusters are related SMEs (Small and Medium Enterprises) concentrated in geographical areas which help regional development by promoting learning capacity. This development is due to intraction of four physical, economic, social- cultural and organizational proximity in industrial regions. According to above mentioned facts the main purpose of this article is to analyze the impact of industrial networking on learning promotion in “Qazvin” and “Arak” industrial regions (These two province are industrial poles in iran Specially in automobile industry). Research methodology that is applied in this research is descriptive, analytic and comparative. The results in this article are supported by systematic-stratified sampling, data gatherd by in-depth interviews and questionnaires.The results show that there is meaning full correlation between networking and its intensity that represent learning process in networks. Also, studding of industrial networks parameters influencing learning and network topology shows that there is correlation between network structure and learning (straight correlation).
  Keywords: Industrial Networking, Learning Capacities, Regional Development, Qazvin, Arak
 • Fakhry Sadat Fateminiya, Behrouz Sobhani *, Seyed Abolfazl Masoodian Pages 81-100
  Satellite images as new tools, provide new dimensions for land monitoring. In this study, in order to determine the homogeneous geographical areas in terms of leaf area, the remote sensing images of the Terra-Aqua Modis during the period of 2002-2016 with a spatial resolution of one kilometer and 8 days’ time interval used.Leaf area was Zoning and analysis using the Matlab software and the Google Earth database. For this purpose, first, the mosaic and determination of the territory of Iran in the satellite data set of the Modis was determined. Then, a database in the field of cluster analysis, choropleth zoning created. Long-term mean temperature and precipitation data were also used in order to better understand the range of the leaf area. According to this analysis, 39.9 percent of Iran's vast vegetation is governed. The four zones identified in the country are the large, massive, moderate, and narrow areas. These four domains are respectively 0.89, 0.001, 3.31, and 35.76 of the land. The results showed that in all studied areas, the leaf area had a higher percentage during The warm period of the year due to the high temperature in this period and the presence of precipitation in the early cold season. The northern slopes of the Alborz, Hyrcanian forests, Golestan forests, Arasbaran forests are areas where there are different regions in all zones. In addition to forests, the areas identified for each generally include fields.
  Keywords: Cluster analysis, Choropleth, Modis Remote Sensing Images, Leaf Area in Iran
 • Mehdi Nejati *, Pegah Bavaghar Zaimi, Abdolmajid Jalaee Pages 101-120

  Air pollution is one of the most important of the metropolises of Iran. The problems are become to one of the most important obsessions of the diplomats that cause climate conditions change in global, territorial and local scale. In order to management and pollution decline planning is required the congition of the mutual relation between pollution emission level and economic pollution decline of the different activities. The aim of this study is energy consumption and production growth impact investigate on co2 emission in economic different parts of Iran (such as Industry, agriculture, transportation services , oil) over the period 1996 2014 by using a SUR model. The result show that the energy consumption has a positive relation with co2 emission and energy consumption in different parts hasn't equal effect on pollution. according to SUR calculation there is a reverse N relation between pollution and productions growth in economic parts. Nonetheless co2 emission of GDP can be introduced as verse U Because totally GDP left side is very little . reverse N curve significants environment destruction starts to decrease again after increasing in Particular level. Because of there is a Kuznets curve reverse U in Environmental Kuznets curve reverse N. we have been investigated if there is N curve for co2 in different Parts?

 • Ali Akbar Rasouli, Elnaz Ostadi *, Mohammad Reza Aziz Zade Pages 121-140
  The consequences of climate change in drought areas such as Iran, temporal and spatial changes are the distribution and concentration of rainfall, which can affect water resources. On the other hand, increasing the concentration of rainfall can causing hazards such as floods . The importance of the issue of distribution and concentration of rainfall has encouraged researchers to study in this regard. Concentration Index (CI) is a method which is used to study the distribution and concentration of rainfall. This study was performed to calculate and analyze 23 station daily precipitation concentration index in Northwest of Iran during 1951 to 2015. In this research range of CI values calculated between 0.57 for Khoy station to 0.67 for Maku station and average 0.61 for all station. CI map obtain from values Interpolation and showed that the Northwest part of the study area with Maku station depute, compared to other regions, especially in central areas such as Tabriz station is not uniformly distributed. Also Northwest area with an average of 0.61 compared with an average CI of Iran ( 0.64) is more evenly precipitation distributed throughout the year.
  Keywords: Equidistribution, Northwest of Iran, concentration index CI, Rainfall Anomaly
 • Mohammad Zaheri, Mousa Vaezi *, Akbar Esmaili, Habil Khorrami, Tohid Ahmadi Pages 141-160

  Considering the importance of drinking water in the rural areas, identifying and paying more attention to the factors concerning wasteful and improper consumption of water would be an appropriate approach to pinpoint the hazardous risks in this regard. This article, investigates the status of drinking water in Tabriz villages and identifies the effective factors on water consumption and also determines the weight impact of each one. Finally it prioritizes the factors and provides strategies for optimal management of drinking water consumption in the villages of the county. The results obtained from the field treatment information with 1320 questionnaires filled by the consumers, 28 experts, 44 villages in addition with undergoing factor analysis and cluster analysis suggest that elements such as management, cultural, health, welfare, technological, legal, economical, psychological, and social factors . are among the most important ones behind the improper consumption of drinking water. According to the analysis model, after identifying the weaknesses, threats, strengths and opportunities, four strategies are recommended. These are 15 defensive strategies, 8 competitive strategies, 23 review strategies and 14 diversity strategies. Furthermore, the content an face validity of the research tool used for this research was reviewed and confirmed by professional the reliability of questionnaires was also confirmed by using Cronbach's alpha in the preliminary study with a sample size of 82 individuals and value of 0/71. The various internal and external weaknesses and threats, reasons and causes of wasteful consumption in the field of water consumption are far more than of its internal and external strengths and opportunities. This indicates the low threshold of vulnerability of this city in terms of regional development in the area of drinking water therefore it is necessary to exploit defensive and review strategies to address the issues of the weaknesses and threatening risks of the region

  Keywords: Village, Water Consumption, Factor Analysis, Tabriz