فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و ششم شماره 5 (پیاپی 106، آذر و دی 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 5 (پیاپی 106، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه بلقن آبادی*، سید حجت موسوی کردمیری، عاطفه محمودی، سعیده مهدی آبادی صفحات 547-553
  مقدمه

  آتشنشانی از جمله مشاغلی می باشد که به علت خواسته های فیزیکی کار بالا و فعالیت هایی همچون دویدن، بالارفتن و واکنش سریع در موقعیت های مختلف بارذهنی بالایی را متحمل می شوند و این تغییرات ناگهانی وضعیت های کاری استرس روانی زیادی را بر آتش نشانان وارد خواهد کرد، در این مطالعه هدف بررسی سطح بارکاری ذهنی و میزان استرس وارد شده بر این افراد و اثر بر کیفیت زندگی افراد آتشنشان می باشد.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت سرشماری در 65 نفر از کارکنان سازمان آتشنشانی استان خراسان در سال 97 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرسشنامه بار کاری (NASA TLX (، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه کیفیت زندگی شغلی استاندارد استفاده گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و ارتباط بین شاخص های بار کاری، استرس شغلی از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و t مستقل و پیرسون استفاده شد.نتایج و

  یافته ها

  میانگین نمرات استرس در بین کارکنان آتشنشانی 2/169 که در سطح بالا و میانگین بارکاری4/66 در سطح خیلی زیاد و کیفیت زندگی کاری3/84 که درسطح کیفیت پایین می باشد. آزمون های آماری نشان داد بین استرس شغلی و کیفیت زندگی با بارکاری ذهنی ارتباط معنی داری وجود دارد(p

  کلیدواژگان: استرس شغلی، کارکنان آتشنشانی، بارذهنی کار، پرسشنامه NASA-TLX، کیفیت زندگی شغلی
 • مرتضی یزدانی، فرشته جوکار کاشی*، اکرم رحیمی مقدم صفحات 555-565
  زمینه و اهداف

  از آنجا که آنتی اکسیدان ها، آنتی بیوتیک ها و مواد ضدسرطان مصنوعی دارای اثرات نامطلوب بر سلامتی انسان هستند، در این پژوهش فعالیت های زیستی اسانس های پونه مریوان و قزاآن بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند تا جایگزین طبیعی مناسبی برای ترکیبات مصنوعی ذکر شده، شناسایی گردد.

  مواد و روش ها

  اسانس برگ ها و ساقه های پونه مریوان و قزاآن با امواج میکرویو و بدون استفاده از حلال استخراج شد. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها با دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی شناسایی شدند. فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس ها با روش بی رنگ شدن بتاکاروتن، سمیت سلولی آن ها با آزمون کشندگی میگوی آب شور و فعالیت ضدمیکروبی آن ها با روش انتشار در آگار و تعیین کمترین غلظت مهارکننده رشد بررسی گردید.

  یافته ها

  ترکیب اصلی در اسانس پونه مریوان پولگون (%45/81) و ایزوپولگول (%39/8) و در اسانس پونه قزاآن پولگون (%29/48) و پیپریتنون اکسید (%53/23) بودند. درصد بازدارندگی اسانس پونه مریوان و قزاآن و استاندارد BHT به ترتیب %02/80، %59/78 و %50/95 و مقدار LC50 اسانس پونه مریوان و قزاآن و داروی ضدسرطان وین کریستین سولفات به ترتیب 47/53، 96/55 و 751/0 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. اسانس های پونه مریوان و قزاآن فعالیت ضدمیکروبی خوبی به خصوص برعلیه باکتری های گرم مثبت نشان دادند.نتیجه گیری: اسانس های پونه مریوان و قزاآن دارای فعالیت آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدسرطانی خوبی هستند و می توان آن ها را به عنوان جایگزینی برای آنتی اکسیدان ها، آنتی بیوتیک ها و مواد ضدسرطان مصنوعی معرفی نمود.

  کلیدواژگان: پونه، اسانس، فعالیت ضدمیکروبی، فعالیت آنتی اکسیدانی، سمیت سلولی
 • خلیل کرمی*، جواد کریمی، تورج سپهوند صفحات 567-574
  زمینه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش روان رنجوری و ذهن آگاهی در پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان دلفان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران دیابتی شهر دلفان در نیمه دوم سال 1394، به تعداد 945 نفر بود. بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 197 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه روان رنجوری نئو استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین ذهن آگاهی با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی رابطه معنادار مثبت وجود دارد، و بین روان رنجوری با کیفیت زندگی در بیماران دیابتی رابطه معنادار منفی وجود دارد. با توجه به مقادیر بتا عدم قضاوت (249/0=Beta)، روان رنجوری با ضریب بتا (588/0-= Beta)، عمل آگاهانه با ضریب بتا (286/0= Beta) و مشاهده با ضریب بتا (151/0= Beta) به عنوان قوی ترین متغیرها برای پیش بینی کیفیت زندگی بیماران دیابتی می باشند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش روان رنجوری و ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی به نظر می رسد با بالا بردن کیفیت زندگی در بیماران دیابتی می توان به پرورش ذهن آگاهی درست در این بیماران امیدوار بود و روان رنجوری آنان را کاهش داد.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، روان رنجوری، کیفیت زندگی، بیماران دیابتی
 • محمدمهدی سلطان دلال، زهره دیدار* صفحات 575-583
  در این تحقیق، سنتز نانوذرات منگنز- اکسید روی ، آهن- اکسید روی به روش ترسیب شیمیایی هم زمان و بررسی ویژگی-های ساختاری و مورفولوژیکی نانوذرات حاصله با استفاده از طیف مادون قرمز فوریه، پراش اشعه X و میکروسکوپ الکترونی عبوری صورت گرفت. اثرات ضد میکروبی نانوذرات در برابر باکتری شیگلا فلکسنری (PTCC 1234) توسط روش تعیین قطر هاله عدم رشد سنجیده شد. میزان هم افزایی نانوذرات با دو ماده پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم با محاسبه حداقل غلظت بازدارنده کسری انجام شد. بررسی های ساختاری کارایی مناسب روش ترسیب شیمیایی هم زمان در تهیه نانوذرات منگنز- اکسید روی و آهن- اکسید روی را نشان داد. نتایج آزمون ضد میکروبی نشان داد که نانوذرات منگنز- اکسید روی اثرات ضد میکروبی بیشتری بر روی شیگلا فلکسنری نسبت به آهن- اکسید روی دارد و قطر هاله عدم رشد برابر با 25 میلی متر ایجاد نمود در حالی که قطر هاله عدم رشد در مورد آهن- اکسید روی، 14 میلی متر بود. بعلاوه هر دو نانوذره ترکیبی اثرات ضد میکروبی بیشتری نسبت به نانوذرات اکسید روی به تنهایی نشان دادند و در نتیجه عمل ترکیب این عناصر در ساختار اکسید روی سبب بهبود خاصیت ضد میکروبی آن می گردد. همچنین مخلوط هر یک از نانوذرات با پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم، اثرات هم افزایی داشتند که این اثر در غلظت های بالاتر، به صورت اثر هم افزایی کامل و در غلظت های پایین تر به صورت هم افزایی جزئی بود.
  کلیدواژگان: نانوذرات، اکسید روی، هم افزایی شیگلا فلکسنری
 • زهرا عسکری، محمد طحان*، الهه آهنگری صفحات 585-591
  پیش زمینه و هدف

  سندرم آشیانه ی خالی نوعی پژمردگی روحی است که به دنبال خالی شدن منزل از فرزندان و عدم حضور آنها در کنار والدین، در پدر و مادر احساس می شود و از انجایی که وقوع این سندرم در دوران میانسالی و سنین بالاتر ممکن است به لحاظ اجتماعی در این گروه سنی، تاثیر ویژه ای بر سلامت کلی جامعه داشته باشد لذا پژوهش حاضر با هدف، تعیین اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به سندرم آشیانه خالی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی افراد سالمند مراجعه کننده به مرکز روان درمانی سپید مشهد در سال 1397 تشکیل دادند. از این جامعه ی آماری به شیوه نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه، تعداد 30 سالمند به عنوان نمونه انتخاب، به طور کاملا تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. هر دو گروه در آغاز و پایان درمان به پرسشنامه کیفیت از زندگی (IRQOL) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها، با نرم افزار spss-22 و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس) انجام شد (01/0>p).

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها در گروه ازمایش در مقایسه با گروه کنترل، کیفیت زندگی در زمان پس آزمون به طور معناداری افزایش یافته است. یافته های این پژوهش نقش و اهمیت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در افزایش کیفیت زندگی در سالمندان مبتلا به سندرم اشیانه خالی را خاطر نشان می سازد.

  کلیدواژگان: سندرم آشیانه خالی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، سالمندان
 • امیر عزیزی*، صبا فقیه صفحات 593-598
  مقدمه

  شواهد نشان میدهند که با توجه به تشخیص نوع بیماری قلبی، کیفیت زندگی افراد می تواند متفاوت باشد؛ به همین منظور پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی با افراد عادی انجام شد.

  روش شناسی

  این مطالعه از نوع توصیفی - مقایسهای بود که در آن، 100 بیمار مبتلاء به بیماری قلبی - عروقی (50 بیمار انفارکتوس میوکارد حاد و 50 بیمار نارسایی قلبی) و 50 نفر از افراد عادی که به لحاظ ویژگی های جمعیتشناختی با گروه بیمار همسان شده بودند، در سال 1393 به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی در سطح معناداری 05/0 جمعآوری شد و با روش تحلیل واریانس تک متغیره در نرمافزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  تحلیل واریانس تک متغیره نشان داد که، بین بیماران قلبی و افراد عادی از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0=P)؛ به طوری که گروه مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی نمرات کمتری را به لحاظ کیفیت زندگی نسبت به افراد عادی کسب کردند. اما تفاوت معناداری در کیفیت زندگی بیماران انفارکتوس میوکارد حاد و نارسایی قلبی مشاهده نشد (670/0=P).بحث و

  نتیجه گیری

  با توجه به تفاوت کیفیت زندگی در بیماران قلبی با افراد عادی، آموزش و آگاهی رسانی به بیماران قلبی در خصوص این مقوله ضرروی به نظر میرسد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، انفارکتوس میوکارد حاد، نارسایی قلبی
 • عبدالمجید طاهری، امیر قمرانی*، پرویز عسگری، سالار فرامرزی، فریبا حافظی صفحات 599-610
  زمینه و اهداف

  اختلال نقص توجه/ فزون کنشی متداول ترین دوران کودکی است که می تواند زندگی اجتماعی و تحصیلی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه درمانهای متفاوتی برای تخفیف نشانه های این اختلال بکار رفته است هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی آموزشی خودآموزی کلامی بر تعاملات اجتماعی، اضطراب و خودانگی این کودکان بوده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر نوعی پژوهش نیمه آزمایشی بود و جامعه آماری آن را تمام کودکان دارای اختلال نقص توجه/ فزون کنش تشکیل می دادند که تعداد 30 نفر آنها از مراجعین به کلینیک مشاوره و روانشناسی آموزش و پرورش سبزوار انتخاب شده بودند و بطور کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های اضطراب اسپنس کودکان، تعاملات اجتماعی کر شام و الیوت(1990) و پرسشنامه خودانگی مایکل کینگ وبرای تشخیص نقص توجه /فزون کنشی از پرسشنامه کانرز (1960)فرم والدین استفاده شد ،برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین انحراف استاندارد و آمار استنباطی تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار spss22 تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد تاثیر آموزش خودآموزی کلامی بر تعاملات اجتماعی کودکان دارای اختلال نقص توجه/ فزون کنش مثبت (05/0 >P) و معنادار است و برخودانگی این کودکان (05/0>P) مثبت و معنادار است. امابر سطح اضطراب آنها (05/0

  کلیدواژگان: خودآموزی کلامی، تعاملات، اضطراب، خودانگی، فزون کنش
 • سیما کرباسیان*، جعفر طالبیان شریف، محمد سعید عبد خدایی صفحات 611-617
  زمینه و هدف

  کیفیت زندگی کاری مفهومی بحرانی با اهمیت زیاد در زندگی یک کارمند است که تعادلی مناسب بین کار و زندگی شخصی، تضمین بهره ور ی سازمانی و رضایت شغلی کارمند نشان می دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر آموزش گروهی جرات ورزی بر بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء مشهد به تحریر درآمده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری داده ها از نوع مطالعات شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل 30 نفر از کارکنان که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه (هر گروه 15 نفر) آزمایش و گواه جای گرفتند. مهارت جرات ورزی به عنوان متغیر مستقل بر روی گروه آزمایش اعمال گردید. اطلاعات با پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون مورد اندازه گیری قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده به عمل آمد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه پس از اعمال مداخله تفاوت وجود دارد، به عبارت دیگر آموزش گروهی جرات ورزی کیفیت زندگی کاری کارکنان را در پس آزمون افزایش داده است (0.05)

  کلیدواژگان: جرات ورزی، ابراز وجود، کیفیت زندگی کاری
 • زهرا کیوانلو، علیرضا قربانی، حسین تیره، رمضان تازه گل* صفحات 619-626
  مقدمه
  رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی یکی از فاکتور های مهم در علم مدیریت است. یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تعهد، رضایت شغلی کارکنان است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی و عوامل تاثیرگذار بر آن در کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر روی 288 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردید. ابزار مطالعه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، رضایت شغلی (JDI) و تعهد سازمانی آلن و مایر بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری توسیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس و من ویتنی در نرم افزار spss24 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در تمامی ابعاد بالاتر از سطح متوسط قرار دارد و بالاترین سطح رضایت شغلی در بعد همکار و بیشترین تعهد سازمانی کارکنان در بعد عاطفی مشاهده شد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. (0.32= r ,0.001 (p
  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، رضایت شغلی، کارکنان
 • مسعود کیخواه، مرتضی کرمی، حسینعلی راهدار*، الهه تاکی صفحات 627-640
  مایکوباکتریوم ها، باکتری های اسید فاست حاوی مایکولیک اسید با درصد گوانین و سیتوزین 71-61 مول درصد می باشند. مایکوباکتریوم ها بر اساس ویژگی های رشد به دو گروه: سریع الرشد و کندرشد تقسیم بندی می شوند. بر اساس تولید رنگدانه به سه زیر گروه فوتوکروموژن، اسکوتوکروموژن و نان کروموژن طبقه بندی می شوند. پاتوژن های انسانی (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و لپره) و گونه های ساپروفیت محیطی در جنس مایکوباکتریوم وجود دارند. عفونت های مایکوباکتریومی، بیماری ریوی تا انواع عفونت های بافت های پوستی، استخوانی، غدد لنفی و بیماری های منتشر را شامل می شوند. افراد دارای نقص ایمنی حساسیت بالایی در برابر عفونت مایکوباکتریوم های غیر سلی دارند. رنگ آمیزی اسید فست، انواع تست های بیوشیمیایی و تجزیه و تحلیل مایکولیک اسید و اسید های چرب برای تشخیص مایکوباکتریوم ها استفاده می شود. تست های مولکولی از قبیل انواع PCR، تست های هیبریدازیسیون و سکانسینگ ژن های خانه دار برای تایید تشخیص مایکوباکتریوم ها استفاده میگردند. مایکوباکتریوم های کند رشد به طور معمول با دارو های کلاریتروماسین، ریفابوتین، سیپروفلوکساسین، ریفامپین و اتامبوتول درمان می شوند؛ در حالیکه برای مایکوباکتریوم های سریع الرشد ماکرولید ها، سفالوسپورین ها و فلوئوروکوئینولون ها تجویز می شوند. برای تعیین حساسیت دارویی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس روش های تناسبی (Proportional method) استفاده می شود. همچنین برای مایکوباکتریوم های سریع الرشد روش های دیسک دیفوژن، دیسک الوشن و براث میکرودیلوشن و برای مایکوباکتریوم های کند رشد روش های رادیومتریک و براث میکرودیلوشن مناسبترین روش های تعیین حساسیت دارویی می باشند. روش های مولکولی نظیر: PCR single-strand conformational polymorphism ، Sequencing، PCR-RFLP و Multiplex-PCR برای تعیین حساسیت دارویی استفاده می شوند. با توجه به اهمیت مایکوباکتریوم های غیرسلی و مقاومت های آنتی بیوتیکی این باکتری ها آزمایشگاه های تشخیص طبی و تیم درمان می بایست به عفونت های مایکوباکتریوم های محیطی در بیماران واجد شرایط خاص توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: &quot، مایکوباکتریوم &quot، &quot، روش های تشخیصی جدید&quot، روشهای درمانی جدید&quot _
 • محمد فریدونی، محمدصادق نقی زاده، افشین درخشانی، مریم موسوی* صفحات 641-650
  زمینه و هدف
  ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی می باشد که نقش آن درهموئوستاز کلسیم و فسفات از سالها قبل به خوبی شناخته شده است اما تحقیقات متعدد در سالهای اخیر نشان داده است که، ویتامین D در فرآیندهای متنوع و متعدد دیگری دخالت دارد. که از جمله میتوان به نقش آن در سیستم ایمنی و بیماری های مربوطه اشاره کرد.
  مواد و روش ها
  در این مقاله جدیدترین یافته ها در خصوص نقش ویتامین D در سیستم ایمنی و تعدادی از بیماری های مرتبط با سیستم ایمنی مورد بررسی قرار گرفته اند.
  یافته ها
  بررسی مقالات نشان می دهد که ویتامین D و گیرنده ی آن نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی بدن دارند.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد غربالگری سطح ویتامین D در جامعه میتواند نه تنها در پیشگیری از بروز برخی بیماری ها و سرطانها بلکه در کاهش شدت بیماری و پاسخ بهتر به درمانهای رایج نقش مفیدی داشته باشد.
  کلیدواژگان: ویتامین دی، خود ایمنی، ایمنی اکتسابی، ایمنی ذاتی، کلی کلسیفرول
 • مجید مومنی مقدم*، رویا غلامی صفحات 651-656
  اهداف

  سنتز کلاژن می تواند به ترمیم زخم به خصوص زخمهایی با وسعت زیاد کمک کند. راه های درمانی که بتواند سنتز کلاژن را در فیبروبلاستها تحریک کند می تواند ترمیم را تسریع کند بنابراین می تواند از ارزش کلینیکی برخوردار باشد. سلولهای بنیادی از خودمواد ومولکولهایی ترشح می کنند که می تواند در دیگر سلولها تاثیرات مختلفی را به همراه داشته باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه سلولهای بیادی انسان کشت داده شدند و مایع رویی آنها به عنوان محیط حاوی سیگنال جمع اوری شد، این مایع پساز تعیین غلظت در اختیار فیبروبلاستهای موش قرار گرفتند و میزان زنده مانی سلولها بررسی شد، در بخش مولکولی با طراحی پرایمرهای اختصاصی برای سه ژن کلاژن توسط روش ریل تایم بیان این ژنها بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج بیانگر اثرمطلوب رشد با استفاده از مقدار 20 میکروگرم بر میلی لیتر سلولهای بنیادی در محیط کشت سلولهای فیبروبلاستی بود. همچنین در بخش مولکولی مشخص گردیداین غلظت می تواندافزایش بیان هر سه ژن کلاژن انتخاب شده را به همراه داشته باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش کاملا اهداف اولیه را تایید نمود و نشانگر قدرت بالای مایع رویی سلول های بنیادی مزانشیمی در القا سنتزکلاژن دارد و بنابراین می تواند کاندید بسیار مناسبی در مطالعات کلینیکی باشد.

  کلیدواژگان: سلول بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست، کلاژن
|
 • Somayeh Bolghanabadi *, Seyed Hojat Mousavi Kordmiri, Atefe Mahmodi, Saide Mehdiabadi Pages 547-553
  Introduction

  Firefighting is due to high physical demand and activities such as running, rising, and responding quickly to a variety of different situations, endure high mental workload And these sudden make changes in work situations will put a lot of psychological stress on the firefighters. The purpose of this study was investigating the level of mental health in firefighters.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 65 randomly selected firefighters in Khorasan Razavi Province. The data were collected using the NASA Task Load Index (NASA-TLX), stress and quality of life questionnaire. Data analysis was performed in SPSS, version 20, using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, ANOVA, and independent samples t-test.

  Results

  The results of stress, NASA-TLX and quality work life demonstrated that the mean scores of were 169.2, 66.4 and 84.3 respectively, stress and mental workload were at a high level and quality of work life was low. A significant relationship was found between stress, mental workload and quality of work life(p

  Keywords: Work stress, Firefighter, Mental workload, NASA-TLX questionnaire, Quality of Work Life
 • Morteza Yazdani, Fereshteh Jookar Kashi *, Akram Rahimi Moghaddam Pages 555-565
  Background

  Considering the adverse effects of synthetic antioxidants, anticancer drugs and antibiotics on human health, in this study, bioactivities of Mentha longifolia essential oils collected from Marivan and Qaza An were examined and compared with each other for identification a natural alternative of synthetic antioxidants, anticancer drugs and antibiotics.

  Materials and Methods

  Essential oil of M. longifolia leaves and stems collected from Marivan and Qaza An was prepared using solvent-free microwave extraction method. The essential oil components were identified by gas chromatography/mass spectrometry. The antioxidant and cytotoxicity activity of the essential oils were determined via β–carotene bleaching assay and brine shrimp lethality test, respectively. The antimicrobial activity of the essential oils was evaluated by the agar well diffusion method and by determination of minimum inhibitory concentration.

  Results

  The main components of M. longifolia essential oil collected from Marivan were pulegone (81.45%) and isopulegol (8.39%) and the main components of M. longifolia essential oil collected from Qaza An were pulegone (48.29%) and piperitenone oxide (23.53%). The inhibition of linoleic acid oxidation by M. longifolia essential oils collected from Marivan, Qaza An and BHT were 80.02%, 78.59% and 95.50%, respectively. The LC50 of the M. longifolia essential oils collected from Marivan, Qaza An and vincristine sulfate were 53.47μg/ml, 55.96 μg/ml and 0.751 μg/ml, respectively. M. longifolia essential oils had good antimicrobial activity, especially against gram-positive bacteria.

  Conclusion

  M. longifolia essential oils have significant antioxidant, antimicrobial and anticancer activity and can be introduced as alternatives of synthetic antioxidants, antibiotics and anti-cancer drugs.

  Keywords: Mentha longifolia, Essential oil, Antimicrobial activity, Antioxidant activity, cytotoxicity
 • Khalil Karami *, Javad Karimi, Tooraj Sepahvand Pages 567-574
  Background and purpose

  This study was implemented in order to study the role of neurosis and mindfulness in predicting the quality of life of diabetic patients in Delfan.

  Methods and materials

  The research is a descriptive-correlational study. The study population included all diabetic patients, 945 individuals, in Delfan in second half of year 2015. Accordingly, using Cochran formula, 197 people were selected using simple cluster random sampling. To measure the variables of research, the mindfulness questionnaire (Bauer and colleague, 2006), quality of life questionnaire (WHO, 1996), and NEO questionnaire of neurosis (Casta and Maccarry, 1992) were used. Data were analyzed using Pearson correlation and stepwise multiple regressions.

  Findings

  The results showed that there is a significant positive relationship between mindfulness with quality of life. Also, there is a significant negative relationship between neuroticism with quality of life. Regarding the amount of beta of non-judgment (Beta= 0.249), neuroticism with beta coefficient (Beta = 0.588), conscious action with beta coefficient (Beta = 0.286) and observation with beta coefficient (Beta = 0.151) are the most powerful variables to predict the quality of life of diabetic patients.

  Conclusion

  According to research findings, it seems that improving the mindfulness in diabetic patients, will increase the quality of life and decrease the neurosis.

  Keywords: diabetic patients, mindfulness, neurosis, Quality of life
 • Soltan, Dallal Mohammad Mahdi, Zohreh Didar * Pages 575-583
  In this study, the synthesis of nanoparticles of manganese-zinc oxide and zinc iron oxide by chemical co- precipitation method performed and investigation of structural and morphological properties of related nanoparticles using Fourier Infrared spectrum, X-ray diffraction and Transmission electron microscopy were carried out. Antimicrobial effects against shigella flexneri (PTCC 1234) determined by inhibitory diameter zone method. Synergistic effect of nanoparticle with hydrogen peroxide and hypochlorite sodium also assessed by calculation of the fractional inhibitory concentration (FIC) index. Structural analysis of Mn- ZnO and Fe- ZnO nanoparticle revealed that co- precipitation is a suitable method for synthesis of these nanoparticles. Results of antimicrobial tests showed that Mn- ZnO nanoparticles has more antibacterial effect against shigella flexneri than Fe- ZnO nanoparticles. Inhibitory zone diameter of Mn- ZnO and Fe- ZnO were 25 and 14 mm, respectively. In addition, both doped nanoparticle exhibited more antimicrobial effect than zinc oxide nanoparticle so, doping cause increasing antimicrobial effect of zinc oxide nanoparticle. Furthermore, combination of nanoparticles with hydrogen peroxide and hypochlorite sodium showed synergistic effects which was complete synergistic at high concentration and partial synergistic at low concentrations.
  Keywords: Zinc oxide, synergistic, Shigella flexneri
 • Zahra Askari, Mohammad Tahan *, Elahe Ahangari Pages 585-591
  Background and Objective

  An empty nest syndrome is a kind of mental wilting, which is felt in the parents after the emptying of the house from their children and their absence along with parents, since the occurrence of this syndrome in middle age and ages Higher socially in this age group can have a special effect on the overall health of the community. Therefore, the present study aimed to determine the efficacy of a group therapy based on acceptance and commitment on the quality of life of the elderly with nasal syndrome.

  Materials and Methods

  A quasi-experimental research was carried out with a pretest-posttest design with control group. The statistical population consisted of all elderly people referred to the Mashhad Mashhad Psychiatric Center in 2018. In this voluntary and voluntary sample population, 30 elderly as a sample were randomly assigned to two groups of 15 experimental and control groups. The experimental group underwent eight sessions of 90 minutes of treatment based on acceptance and commitment, and the control group did not receive any treatment. Both groups responded to the quality of life questionnaire (IRQOL) at the beginning and the end of treatment. Statistical analysis of data was done with SPSS-22 software and inferential statistics (covariance analysis) (p

  Keywords: empty – nest syndrome_acceptance_commitment therapy (ACT)_Quality of life_Seniors
 • Amir Azizi *, Saba Faghih Pages 593-598
  Background

  Evidence suggests that considering the type of heart disease diagnosis, people's quality of life can be different; Therefore, the aim of this study was to compare the quality of life in patients with acute myocardial infarction, heart failure and normal in 2014. Martials and

  Methods

  This descriptive study was which 100 patients with heart disease - cardiovascular (50 patients with acute myocardial infarction and 50 patients with heart failure) and 50 normal people who were matched in terms of demographic characteristics of patients In 2014 the sampling were selected. Information collected by (QOL) questionnaire at a significant level of 0.05 and univariate analysis of variance were analyzed using SPSS version 20.

  Results

  According to the findings, among heart patients and normal subjects there is a significant difference between quality of life (P=0.001); so patients with acute myocardial infarction and heart failure have lower scores in terms of quality of life than normal people. Also, no significant differences was observed in quality of life with acute myocardial infarction and heart failure (P=0.670).

  Conclusion

  Due to differences in the quality of life for heart patients and normal people, education and awareness of heart disease in these categories seem to be necessary

  Keywords: Quality of life, Acute myocardial infarction, Heart failure
 • Abd Almajid Taheri, Amir Ghamarani *, Parvez Askary, Salar Faramarzi, Fateme Hafezi Pages 599-610
  Background and Objectives

  Attention deficit / hyperactivity disorder is the most common childhood that can affect the child's social and educational life. Considering that different therapies have been used to relieve the symptoms of this disorder, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-educational teaching on verbal self-learning on social interactions, anxiety and autonomy of these children.

  Materials and Methods

  This is a semi-experimental research. The statistical population of this study was all children with attention deficit / hyperactivity disorder, of which 30 were selected from clients referring to Sabzevar Counseling and Psychology Clinic and completely Randomized in both experimental and control groups. Data were collected from the children's spence anxiety questionnaire, Social Interactions, Kearsam and Elliot (1990), and Michael King's Self-Defense Questionnaire and for attention deficit / hyperactivity disorder recognition. The Convergs Questionnaire (1960) was used for parents' form, for data analysis, statistics Descriptive, mean standard deviation and inferential statistics of multivariate covariance analysis were used and data were analyzed using spss22 software.

  Results

  Findings showed that the effect of verbal self-learning on the social interactions of children with attention deficit / hyperactivity disorder was positive and significant (P

  Keywords: self training, Social interactions, Anxiety, selfstigma, Excessive action
 • Sima Karbasian *, Jafar Talebian, Mohmmad Saeed Abdkhodaee Pages 611-617
  Background and Purpose

  Quality of Working Life is a critical concept with great importance in the life of an employee which shows an appropriate balance between work and personal life, ensuring or organizational productivity and employee’s job satisfaction. The purpose of this study was to determine the effect of group training of assertiveness on improvement in the quality of work life of Khatam-ol-Anbia hospital staff.

  Materials and Method

  The method of this study is terms of purpose was applied and in term of data collection method was pseudo experimental and designed was pretest-posttest with control group. The sample of the study included 30 employees who were voluntary selected and randomly divided into control and experimental groups (each of them 15 people) .assertiveness skills were applied as the independent variable on the experimental group. The data collection tool was the Walton Quality of Work Life questionnaire. The Data were analyzed with analysis of covariance.

  Results

  The results suggested that there is a difference between experimental and control groups after performing the intervention. In other words, the use of group training assertiveness has enhanced quality of work life among the employees in the post-test (p< 0.05).

  Conclusion

  It seems quality of work life is an important issue in the Workplace. Organizations can use group training assertiveness and self-expression in order to improve the quality of work life and increase employees’ satisfaction.

  Keywords: Assertivness, self-expression, Quality of Work Life
 • Zahra Keyvanlo, Alireza Ghorbani, Hossein Tireh, Ramezan Tazegole * Pages 619-626
  Backgrand: The relationship between job satisfaction and organizational commitment is as most important factor in the management science. One of the basic factors influencing commitment is employee's job satisfaction. The purpose of study was investigate the relationship between job satisfaction with organizational commitment and its influential factors in staff working in Sabzevar University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 288 employees from different fields. The instrument was a Demographic information, Job Satisfaction Questionnaire (JDI) and organizational commitment of Allen & Meyer. The collected data were analyzed by descriptive statistics, Spearman, Naparametric Test and with SPSS24.
  Results
  Results showed that job satisfaction and organizational commitment of employees in all dimensions were higher than the average level. The highest level of job satisfaction was observed in the dimension of the co-worker and the highest organizational commitment of the employees in emotional dimension. There was a positive and significant relationship between job satisfaction and organizational commitment of employees.(r=0.32-p
  Keywords: Organizational Commitment, Job Satisfaction, Staff
 • Masoud Keykhah, Morteza Karami, Hosseinali Rahdar *, Elahe Taki Pages 627-640
  The genus Mycobacterium is a group of acid fast bacteria with DNA G+C content of 61-71% and the cell wall containing mycolic acid. According to growth physiology, mycobacteria grouped into two divisions: rapidly-growing and slow-growing mycobacteria. Three groups of mycobacteria exist based on pigment production: nonpigmented (nonphotochromogens), photo-chromogens and scotochromogen. Both human obligate pathogens (M. tuberculosis and M.leprae) and opportunistic species exist in mycobacteria genus. There is different kind of mycobacterial infections such asrespiratory infections, lymphatic node and skeletal involvement, dermal and disseminated infection. Spread of HIV virus and immunodeficiency in recent years makes the mycobacterial infections one of the most dangerous infections. Acid fast staining, biochemical tests and cell wall mycolic acid and fatty acid analysis are used for detection of mycobacteria. Different molecular tests including different PCR basedmethods; hybridization and sequencing tests are used for diagnosis and also verifying phenotypic and biochemical tests. Clarithromycin, rifabutin, ciprofloxacin, rifampin and ethambutol currently were used for treatment of slow growing mycobacterial infections. Whereas macrolides, cephalosporins and fluoroquinolones are used for rapidly growing treatment. For rapidly growing mycobacteria, disk diffusion method, disk elution method and broth micro dilution method are more appropriate. Radiometric methods and broth micro dilution method are choice methods for slow growing mycobacteria drug susceptibility test. Moreover molecular methods like PCR single-strand conformational polymorphism (PCR-SSCP), Sequencing, PCR-RFLP and Multiplex-PCR are developed for drug susceptibility determination in mycobacteria. According to non-tuberculosis mycobacteria clinical significance, clinical laboratories and health care team most take attention to diagnosis of these bacterial infections.
  Keywords: &quot, mycobacteria&quot, &quot, new diagnosis methods&quot, &quot, new Therapetic methods&quot _
 • Mohammad Fereidouni, Mohammad Sadegh Naghizadeh, Afshin Derakhshani, Maryam Moossavi * Pages 641-650
  Background
  Vitamin D is a fat-soluble vitamin, which has been well known for its role on calcium and phosphate homeostasis since many years ago, but several studies in recent years have shown that vitamin D is involved in a variety of other processes which can be included its role on the immune system and the related diseases.
  Materials and methods
  In this article, the most recent findings about the role of vitamin D in the immune system and a number of immune-related diseases have been investigated.
  Results
  Reviewing the articles shows that vitamin D and its receptor have an important role in the function of the body immune system.
  Conclusion
  It seems that screening of vitamin D levels in the society can play a useful role not only in the preventing certain diseases and cancers but also in reducing the severity of the disease and better responding to common treatments.
  Keywords: vitamin D, autoimmunity, adaptive immunity, innate immunity, cholecalciferol
 • Madjid Momeni Moghaddam *, Roya Gholami Pages 651-656
  Aims

  Collagen synthesis can help to heal wounds, especially Large wounds. Any treatments that can stimulate collagen synthesis in fibroblasts can accelerate wound repair, so it has clinical value. Stem cells secrete some macromolecules and signals that can have different effects in other cells.

  Materials and Methods

  In this study, human mesenchymal stem cells were cultured and their medium supernatant was harvested as a medium containing the signal. After determining concentration, they were exposed to mouse fibroblasts. The cell viability was examined and then in the molecular section, by designing specific primers, three The collagen gene was evaluated by Real-Time PCR.

  Results

  The results indicated a growth-promoting effect using the amount of 20 μg /ml of stem cells conditioned media in the culture medium of fibroblast cells. It was also found in the molecular section, that this concentration could increase the expression of all three selected collagen genes.Discussion and

  conclusion

  The results of this study fully confirmed the initial goals, indicating the high power of mesenchymal stem cells in the induction of collagen synthesis, and thus could be a very good candidate for clinical studies.

  Keywords: mesenchymal stem cells, fibroblast, collagen