فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - سال هفتم شماره 24 (پاییز 1398)
 • سال هفتم شماره 24 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بهنوش ایروانی، محمد بیدخوری، زهرا علیزاده، علی موحدی* صفحات 1-13

  مقدمه خشونت های شغلی از علل مشکلات روانی و فیزیکی و کاهش رضایت و عملکرد شغلی پرستاران می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان بروز و منبع خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران بوده است.مواد و روش هااین مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، در سال 1397 با مشارکت 181 پرستار و به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خشونت شغلی در بخش بهداشت و درمان بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS v.19 تجزیه و تحلیل شد.یافته هامیزان بروز خشونت فیزیکی، کلامی و جنسی علیه پرستاران در 12 ماه منتهی به انجام پژوهش به ترتیب 25/7 ،72/6 و 2/1 درصد گزارش شد. بیش از 66 درصد از پرستاران ابراز کردند که روشی برای گزارش دهی خشونت در محل کار آنها وجود ندارد. پرستاران کمبود پرسنل و امکانات و شلوغی بخش را به عنوان مهم ترین علت خشونت علیه پرستاران اعلام کردند. نتایج آزمون های آماری ارتباط معنی داری بین بخش و خشونت کلامی، بین جنسیت و خشونت فیزیکی و بین تعداد شیفت کاری در هفته و خشونت فیزیکی و کلامی نشان داد.نتیجه گیریخشونت کلامی علیه پرستاران بیشتر توسط بیماران و همراهان آنها و پزشکان اتفاق می افتد. خشونت فیزیکی بیشتر توسط همراهان بیماران اتفاق می افتد. پرستاران معمولا خشونت شغلی علیه خود را گزارش نمی دهند و خشونت شغلی علیه پرستاران در حال تبدیل شدن به یک پدیده عادی در بیمارستان هاست.

  کلیدواژگان: خشونت شغلی، خشونت فیزیکی، خشونت کلامی، خشونت جنسی، پرستاران
 • مسعود نجف نجفی*، آنیتا آریان مهر، علی محمدی ثانی صفحات 14-26

  مقدمه اشریشیا کلی یک باکتری مهم بیماریزا است که از طریق آب و مواد غذاایی آلوده منتقل می شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی ویژگی های فیزیکی نانولیپوزوم اسانس باریجه و اثر ضدباکتریایی آن بر روی اشریشیا کلی O157:H7 بود.مواد و روش هانانولیپوزوم به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد. اندازه ذره ای، شاخص بس پاشیدگی و کارایی سیستم درون پوشانی مورد بررسی گرفت. حداقل غلظت بازدارنده رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس و نانولیپوزوم حاوی اسانس باریجه به روش رقیق کردن در محیط مایع بر علیه باکتری اشریشیا کلیO157:H7  تعیین گردید. همچنین رشد این باکتری در مجاورت غلظت های مختلفی از حداقل غلظت بازدارندگی رشد اسانس در دو حالت آزاد و درون پوشانی شده در زمان های منتخب پس از کشت انجام شد.یافته هااندازه نانولیپوزوم خالی و نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب 138/76 و 81/47 نانومتر بود. همچنین نانولیپوزوم حاوی اسانس شاخص بس پاشیدگی کمتری داشت. کارایی درون پوشانی به میزان 73/26 درصد به دست آمد. حداقل غلظت کشندگی و حداقل غلظت بازدارندگی اسانس در حالت درون پوشانی نسبت به حالت آزاد کمتر بود. استفاده از اسانس آزاد با غلظت 75 درصد حداقل غلظت کشندگی در مقایسه با نمونه کنترل سبب کاهش لگاریتمی تعداد باکتری CFU/mL 3/28 و 1/12 به ترتیب در12 و 24 ساعت پس از کشت گردید. این کاهش در نانولیپوزوم حاوی اسانس به ترتیب CFU/mL 3/4 و 2/53 لگاریتم بود (0/05<p).نتیجه گیرینانولیپوزوم اسانس باریجه به شکل موفقیت آمیزی به روش هیدراسیون لایه نازک و امواج فراصوت تولید شد و اثر ضد میکروبی بیشتری بر روی اشریشیا کلی O157:H7 نسبت به اسانس آزاد داشت.

  کلیدواژگان: اسانس باریجه، نانولیپوزوم، ضدمیکروبی، اشریشیا کلی O157:H7
 • بنت الهدی اسماعیلی، احمد عبدی*، پروین فرزانگی، آسیه عباسی دلویی صفحات 27-37
   هدف

   از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین هوازی همراه با مصرف رزوراترول بر بیان FOXO3a  و MuRF1 بافت قلب رت های نر دیابتی می باشد.

  مواد و روش ها

  40 سر رت نر ویستار، به طور تصادفی به گروه های کنترل- سالم (CN)، دیابت (DM)، دیابت-رزوراترول (RDM)، دیابت-تمرین هوازی (TDM)، دیابت-تمرین هوازی-رزوراترول (TRDM) تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرینی دویدن را روی تردمیل انجام دادند. به گروه های  RDMو TRDM (20 میلی گرم/کیلوگرم) رزوراترول تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، رت ها کشتار شدند، بافت قلب برداشته و بلافاصله در محلول نیتروژن فریز و در دمای 80- برای اندازه گیری شاخص ها نگهداری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل واریانس در سطح معنی داری 0/05≤ p استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده کاهش بیان FOXO3a (0001/0p=) و MuRF1 (0001/0p=) کاردیومیوسیت ها در گروه های TDM نسبت به گروه DM بود. بیان FOXO3a (045/0p=) و MuRF1 (037/0p=) در گروه RDM  نسبت به گروه DM کاهش معنی داری داشت. همچنین بیان FOXO3a (026/0p=) و MuRF1 (007/0p=) کاردیومیوسیت ها در گروه های TRDM  نسبت به گروه DM نیز کاهش معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  یافته های ما نشان داد تمرین هوازی با و بدون رزوراترول احتمالا باعث مهار شاخص های آتروفی کاردیومیوسیت های رت های دیابتی می شود.

  کلیدواژگان: تمرین، گیاه دارویی، FOXO3a و MuRF1، موش های صحرایی
 • یزدان عبدالمحمدی*، سمانه طبایی، الهه دقیق بین، شهروز رهبری صفحات 38-48
  مقدمه

  جمعیت جهان به سرعت در حال سالمند شدن است و امروزه در اکثر جوامع، سالمندی به عنوان یک مسئله مهم مطرح می باشد. هدف مطالعه، مقایسه نگرش سالمندان مقیم/ غیر مقیم به سراهای سالمندی و بررسی کیفیت زندگی آنها  بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مطالعه توصیفی مقایسه ای- مقطعی بود، که در آن داده ها توسط جمعیت 212 نفری شامل 171 نفر سالمند غیرمقیم سرای سالمندان و 41 نفر سالمند مقیم سرای سالمندان از طریق یک پرسشنامه سه بخشی جمع آوری شد که شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه محقق ساخته نگرش به سرای سالمندان و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی بود. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t دو نمونه مستقل، آزمون من-ویتنی، آزمون کروسکال والیس و تحلیل واریانس یک طرفه) انجام شد.

  یافته ها

  از جمعیت 212 نفری این تحقیق 2/51 درصد از سالمندان مقیم مرد و مابقی زن بودند. 1/59 درصد از سالمندان غیر مقیم مرد و مابقی زن بودند. میانگین نمره نگرش سالمندان مقیم و غیر مقیم از 22 تا 100 نمره به ترتیب برابر 31/78±19/54 و 63/94±77/59 بود که نمره نگرش گروه سالمندان مقیم به سرای سالمندان از سالمندان غیر مقیم کمتر بود و در تمامی ابعاد کیفیت زندگی سالمندان غیرمقیم بالاتر از سالمندان مقیم بود (01/0> p).

  نتیجه گیری

  نتیجه این پژوهش حاکی از این است که عواملی همچون تعداد فرزند، وضعیت منزل و میزان تحصیلات بر کیفیت زندگی سالمندان تاثیر چشم گیری دارد.

  کلیدواژگان: سالمندان، سبک زندگی، سرای سالمندان، نگرش
 • رخساره فیض الله زاده موسوی، امیر رشیدلمیر*، رامبد خواجه ای، محمود حجازی صفحات 49-62

  مقدمه هدف از پژوهش حاضر، تاثیر تمرینات ترکیبی بر بیان ژن ABCG1 گلبول های تک هسته ای در مردان میانسال پس از عمل بای پس شریان کرونر بود.مواد و روش هانمونه آماری این تحقیق را 30 مرد میانسال تشکیل دادند که قبلا عمل بای پس عروق کرونری انجام داده بودند. این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که به روش نمونه گیری انتخابی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (15 نفر)، تمرین ترکیبی (استقامتی و مقاومتی، 15 نفر) قرار گرفتند. قبل و بعد از جلسه های تمرینی خونگیری به عمل آمد. پس از جداسازی گلبول های تک هسته ای با استفاده از فایکول و تخلیص mRNA، تغییرات بیان ژن به روش Real-Time PCR انجام شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.یافته ها هشت هفته تمرین منجر به افزایش معنی داری در بیان ژن mRNA  ABCG1 در گروه تمرین ترکیبی در مقایسه با گروه کنترل شد.نتیجه گیریبه نظر می رسد تمرین ترکیبی به عنوان بخشی از مراحل بازتوانی قلبی در بیماران تحت عمل پیوند بای پس شریان کرونر با تحت تاثیر قرار دادن بیان ژن ABCG1 که در سوخت و ساز چربی در گیر است، می تواند فرایند انتقال معکوس کلسترول را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: عمل بای پس عروق کرونر، ABCG1 تمرین ترکیبی
 • فاطمه قره خانی*، امیرحسین مومن صفحات 63-74
  مقدمه

  پوسیدگی دندان یکی از مهم ترین معضلات جوامع می باشد. فعالیت باکتریهای تولید کننده ی اسید به ویژه بیوفیلم هایstreptococcus mutants اصلی ترین عامل ایجاد کننده ی این عارضه محسوب می شود. ایجاد بیوفیلم های باکتری مذکور منوط به حضور آنزیمی ویژه به نام گلوکان سوکراز یا گلوکوزیل ترانسفراز است که توسط ژن gtf کد می شود. هدف از این مطالعه بررسی ژن های موثر gtfB و gtfC باکتری  streptococcus mutants در تشکیل بیوفیلم پلاک دندانی می باشد.

  مواد و روش ها

   در بررسی بیوفیلم با استفاده از روش پلیت میکروتیتر بر روی سطوح پلی استیرنی تشکیل گردید   استخراج DNA با استفاده از کیت باکتریهای گرم مثبت سیناژن (Cinna Pure DNA KIT-PR881614) صورت گرفت. جهت بررسی محصول PCR، نمونه ها بر روی ژل آگارز 1درصد منتقل شد .pH بهینه و تاثیر غلظت های مختلف ساکارز بر رشد باکتری به روش کدورت سنجی در طول موج 630 نانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد از 46 نمونه مورد مطالعه 19 جدایه (30/41 درصد) واجد ژن gtfB و 8 مورد (4/17 درصد) واجد ژن gtfC بودند. میزان جذب نوری بیوفیلم تولیدی توسط نمونه ها با یکدیگر متفاوت بوده و بیشترین میزان جذب 43/1 میباشد. در این مطالعه بیشترین میزان رشد باکتری stereptococcus mutants جداشده از پلاک دندان در غلظت 5/0 گرم بر لیتر ساکارز و 5/4 =pH حاصل شد.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین قند ساکارز که قند معمول موجود در رژیم غذایی است سبب رشد باکتری stereptococcus mutants، که عامل اصلی پوسیدگی دندان است، می شود.

  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس موتانس، ژن gtfB، ژن gtfC، بیوفیلم، PCR
 • علی اکبر شفیعی، وریا طهماسبی*، محمد عزیزی صفحات 75-88
  مقدمه

  با توجه به نقش مکمل کلرلا ولگاریس در افزایش عملکرد و بهبود شرایط التهابی بدن هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر شش هفته برنامه HIIT و مکمل دهی کلرلا ولگاریس بر کاهش سطوح سرمی IL-6 و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن بود.

  مواد و روش ها

  30 نفر آزمودنی تحقیق حاضر (سن 2/1± 22/8 سال؛ BMI 9/6 ±27/1) به صورت تصادفی در سه گروه (10 نفره) قرار گرفتند. قبل و 48 ساعت پس از پایان 6 هفته تمرین HIIT نمونه های خونی از آزمودنی ها گرفته و برای اندازه اینترلوکین-6، انسولین و گلوکز مورد استفاده قرار گرفت. برنامه تمرین آزمودنی ها شامل 6 هفته تمرین HIIT با شدت 90 درصد ضربان قلب بیشینه بود. آزمودنی های گروه تمرین+ مکمل قرص (300 میلی گرم) مکمل کلرلا ولگاریس را در طی شش هفته تمرین مصرف می کردند. به منظور بررسی داده ها از روش آماری تحلیل واریانس مکرر استفاده و سطح معناداری آزمو ن ها 0/05P< درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد گروه مکمل کلرلا ولگاریس همراه با تمرینات HIIT کاهش معنادار IL-6 در مقایسه با سایر گروه ها را نشان داد (0/041=p). شاخص مقاومت به انسولین نیز هنگام مقایسه سه گروه کاهش معناداری را نشان داد (0/011=P). نتایج ترکیب بدن کاهش وزن چربی (0/009P=) و افزایش آمادگی هوازی (0/016p=) آزمودنی های گروه تمرین + مکمل را در مقایسه  با دیگر گروه ها نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق حاضر نشان داد شش هفته تمرینات HIIT همراه با مکمل یاری کلرلا ولگاریس باعث کاهش IL-6 و بهبود مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن شد.

  کلیدواژگان: فعالیت ورزشی، مقاومت به انسولین، اضافه وزن، التهاب
 • روژان رجبی، سید محمد مهدی حمدی*، امیر میرزایی صفحات 89-103
  مقدمه

  امروزه نانوذرات فلزی بخصوص نانوذرات نقره در زمینه پزشکی و درمانی حایز اهمیت هستند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ضدمیکروبی، سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری می باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، نانوذرات نقره توسط عصاره گیاه مارچوبه (Asparagus khorasanesis) سنتز گردید. خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آن توسط روش های UV-vis، میکروسکوپ الکترونی نگاره و گذاره (SEM و TEM) و FTIR بررسی شد. در ادامه خاصیت ضدمیکروبی نانوذرات نقره سنتز شده و تجاری با روش MIC و اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک آنها بر روی رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) به ترتیب با استفاده از روش های MTT و فلوسیتومتری در غلظت های 125/3 تا 100 میکروگرم در میلی لیتر مطالعه شد.

  یافته ها

  نانوذرات نقره سنتز شده پیک جذبی 420 نانومتر را در UV-vis نشان دادند. نتایج حاصل از SEM، TEM و FTIR نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای ساختار کروی و دارای میانگین اندازه 96/12 نانومتر بودند. نتایج MIC نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده دارای اثرات ضدمیکروبی معنادتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری بودند. هم چنین نتایج MTT و فلوسیتومتری نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده در غلطت های 50 و 100 میکروگرم در میلی لیتر خاصیت سیتوتوکسیک و آپوپتوتیک معنادارتری نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارند. 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که نانوذرات نقره سنتز شده نسبت به نانوذرات نقره تجاری دارای اثرات بیولوژیکی معنادارتری می باشند و بنابراین این نانوذرات می توانند به عنوان کاندید دارویی مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، مارچوبه، اثرات ضدمیکروبی، اثرات سیتوتوکسیک، نانوذرات نقره تجاری
 • مریم دلاویز، محمد امین عدالت منش* صفحات 104-118
  مقدمه

  تشنج پریناتال سبب آسیب جدی به سیستم عصبی جنین می گردد که اختلالات شناختی و رفتاری را در نوزادان به همراه دارد. مطالعه حاضر به ارزیابی اثر ترانس سینامیک اسید بر اختلالات شناختی و آسیب سلولی هیپوکامپ در مدل موش صحرایی تشنج پریناتال ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) می پردازد.

  مواد و روش ها

  30 سر موش صحرایی ماده باردار به صورت تصادفی در 5 گروه کنترل، PTZ+NS، PTZ+SIN25، PTZ+SIN50 و PTZ+SIN100 تقسیم شدند. حیوانات با تجویز مکرر PTZ (40 میلی گرم بر کیلوگرم، درون صفاقی) از روز 13 بارداری به مدت 7 روز تیمار شدند. دو ساعت قبل از دریافت PTZ، موش های صحرایی باردار با نرمال سالین (گروه PTZ+NS) یا سینامیک اسید (گروه های PTZ+NS با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) گاواژ شدند. ارزیابی حافظه کاری، یادگیری اجتنابی و رفتارهای شبه اضطرابی در نوزادان نر یک ماهه صورت گرفت. سپس، نمونه های مغز جهت مطالعه هیستوپاتولوژیک آسیب سلولی هیپوکامپ آنالیز شدند.

  یافته ها

  کاهش معنی دار در رفتار تناوبی (حافظه کاری)، تاخیر در ورود به محفظه تاریک (حافظه اجتنابی) و افزایش سطح اضطراب به همراه کاهش تراکم سلولی در نواحی مختلف هیپوکامپ در گروه PTZ+NS نسبت به گروه کنترل دیده شد (05/0˂p). در حالی که در گروه های تیمار شده با سینامیک اسید، افزایش معنی دار حافظه کاری، اجتنابی و تراکم سلولی هیپوکامپ نسبت به گروه PTZ+NS دیده شد (05/0˂p).

  نتیجه گیری

  سینامیک اسید با کاهش آسیب سلولی هیپوکامپ سبب بهبود اختلالات شناختی در مدل تشنجات پریناتال ناشی از  PTZدر موش های صحرایی می شود.

  کلیدواژگان: سینامیک اسید، تشنج، دوران بارداری، هیپوکامپ، موش صحرایی
 • احمد جعفری، مژگان احمدی*، سعیده شادمهری صفحات 119-130
  مقدمه

  syd و murf1 نشانگرهای مولکولی مهم برای آتروفی عضلانی هستند که در شرایط مختلف همچون دیابت در عضلات اسکلتی به طور قابل توجهی افزایش می یابند. هدف از این تحقیق، تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن syd و murf1 عضله اسکلتی موش های دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 60 سر موش نر ویستار 20±220 گرم به طور تصادفی در 5 گروه شامل کنترل پایه، کنترل هشت هفته، دیابت، تمرین و دیابت-تمرین قرار گرفتند. موش ها با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین به صورت تک دوز 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به صورت درون صفاقی دیابتی شدند. تمرین تناوبی شدید با شدت 85-80 درصدVO2max ، 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته روی تردمیل اجرا گردید. میزان بیان ژن های syd و murf1 به روش Real Time PCR اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 0/05p≤ استفاده شد.

  یافته ها

  بیان ژن murf1 و syd عضله اسکلتی در گروه دیابت نسبت به گروه های کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (0/001P=) و تمرین تناوبی شدید موجب کاهش معنی دار بیان ژن murf1 و syd شد (0/001P=).

  نتیجه گیری

  تمرین تناوبی شدید احتمالا می تواند از طریق کاهش بیان ژن syd وmurf1  در عضله اسکلتی به کاهش آتروفی در افراد مبتلا به دیابت کمک نماید.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین تناوبی شدید، SYD، Murf1
 • فروغ جواهری هوشی، اسیه عباسی دلویی*، احمد عبدی، سید جواد ضیاالحق صفحات 131-142

  قرار گرفتن در معرض سمیت نانوذرات موجب اختلال در عملکرد قلب و افزایش سایتوکاین های التهابی می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر سمیت نانوذرات نقره بر شاخص های التهابی بافت قلب متعاقب یک دوره تمرین بی هوازی در رت های نر ویستار می باشد.مواد و روش هادر این مطالعه تجربی، 30 سر موش صحرایی نژاد نر ویستار با سن 12-8 هفته و میانگین وزن 9/34 ±202 گرم به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل، تمرین بی هوازی، تمرین بی هوازی- نانوبیولوژیک، تمرین بی هوازی- نانوشیمیایی، نانوبیولوژیک و نانوشیمیایی تقسیم شدند. نانو ذره نقره شیمیایی و بیولوژیک بعد از یک دوره بی تمرین هوازی، در دوز سمی به طریق درون صفاقی تزریق شد. نمونه ها پس از 48 ساعت بیهوش و کالبد شکافی انجام و بافت قلب برداشته شد. یافته هانتایج نشان داد مقادیر ICAM، hsCRP، IL-8 و IL-6 بافت قلب رت های نر ویستار در گروه های مختلف تحقیق، تفاوت وجود داشت (000/0P=). میزان hsCRP بافت قلب در گروه نانوشیمیایی تمرین بی هوازی و نانوبیولوژیک-تمرین بی هوازی به ترتیب نسبت به گروه نانوشیمیایی و نانوبیولوژیک به طور معنی داری کمتر بود (000/0P =). همجنین IL-8 بافت قلب در گروه نانوشیمیایی-تمرین هوازی نسبت به گروه نانوشیمیایی به طور معنی داری کمتر بود (000/0P =).نتیجه گیریسمیت ناشی از نانو ذرات نقره با افزایش شاخص های التهابی در بافت قلب همراه بود. به نظر می رسد که تمرینات بی هوازی منظم می تواند اثر محافظتی در مقابل افزایش برخی عوامل التهابی ناشی از سمیت نانو ذرات نقره شیمیایی و بیولوژیک داشته باشد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، تمرین، شاخص های التهابی، بافت قلب، موش صحرایی
 • افسانه سیفی*، فرشته شهیدی، مجتبی صالح پور صفحات 143-157
  مقدمه

  عضله قلب به عنوان یک بافت اکسیداتیو با فعالیت مداوم یکی از بافت های مستعد جهت بروز آسیب های اکسیداتیو است. آنزیم های SOD و CAT در تعدیل فشار اکسایشی نقش موثری ایفا می کنند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر شش هفته شنای اجباری بر سطوح آنزیم های SOD و CAT کاردیومایوسیتی موش های مسموم شده با پراکسیدهیدروژن است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش تعداد 24 سر موش نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±180 به طور تصادفی به چهارگروه (1).کنترل ، (2).شم (تزریق سالین)، (3).آب اکسیژنه ، (4).آب اکسیژنه و تمرین تقسیم شدند. برای القاء فشار اکسیداتیو،در گروه های 3و4، موش ها H2O2 را به میزان mmol/kg1، در طول سه هفته به شکل یک روز درمیان و به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت نمودند. درگروه تمرین، شنای اجباری، در طول شش هفته ،  به مدت 60 دقیقه در روز و طی 5 روز در هفته انجام شد . سنجش میزان فعالیت آنزیم ها، به روش الایزا انجام شد. جهت تعیین معنی داری از روش تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. (0/01> P)

  یافته ها

  نتایج نشان داد القای H2O2 باعث کاهش معنی دار میزان فعالیت آنزیم های SOD و CAT شد لیکن شش هفته شنای اجباری در آب باعث افزایش معنی دار میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در بافت قلب شد. (0/01> P). میزان فعالیت آنزیم کاتالاز نیز با افزایش روبرو شد که این افزایش معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت شنای اجباری با افزایش معنی دار فعالیت آنزیم SOD از تضعیف سیستم آنتی اکسیدانی قلب متعاقب القای H2O2 پیشگیری می کند. بنابراین از این نوع تمرین می توان در جهت تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بهره گرفت.

  کلیدواژگان: شنای اجباری، سوپراکسیددیسموتاز، کاتالاز، پراکسیدهیدروژن
|
 • Behnoosh Irvani, Mohammad Bidkhori, Zahra Alizadeh, Ali Movahedi* Pages 1-13

  IntroductionWorkplace violence leads to psychological and physical problems and reduces the satisfaction and performance of nurses. The aim of this study was to investigate the incidence rate and source of workplace violence against nurses.Methods & MaterialsA cross-sectional study was conducted using 181 nurses at Neyshabur University of Medical Science’s teaching hospitals in Neyshabur, Iran, from April 2016 to June 2018. Participants were selected through stratified random sampling. Workplace violence in the health sector questionnaire was used for data collection. SPSS Statistics for Windows version 19 was used for data analysis.ResultsThe majority of participants (67.2%) were female and the mean age of the nurses was 28.8 years ± 5.3 SD. The incidence rate of physical, verbal, and sexual violence was 25.7%, 72.6%, and 1.2%, respectively. More than 66% of the nurses suggested that there is no procedures for reporting of violence in their workplace. Shortage of personnel and facilities and crowded wards was descript as most important causes of physical and non-physical violence against nurses. Statistical analysis showed a significant relationship between wards and verbal violence, sex and physical violence, and number of shifts per week and physical and verbal violence.ConclusionThe verbal violence against nurses is very common and occurs more often by patients and their relatives and physicians. Hospital managers pay very little attention to this problem. Nurses usually do not report workplace violence against themselves and workplace violence against nurses is becoming a typical phenomenon in hospitals.

  Keywords: workplace violence, physical abuse, domestic violence, sex offenses, nurses
 • Masoud Najaf Najafi*, Anita Arianmehr, Ali Mohammadi Sani Pages 14-26

  IntroductionEscherichia coli is an important bacterial pathogen transmitted through contaminated water and food. The aim of this study was to evaluate the physical characteristics of nanoliposome essential oil (EO) and its antibacterial effect on E. coli.Materials and MethodsNanoliposomes were prepared by thin-film hydration and sonication. Particle size, polydispersity index, and encapsulation efficiency were assessed. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) of free EO and nanoliposome barije EO were determined by broth macrodilution against E. coli. Also, effect of different concentrations of the MIC of EO was evaluated before and after encapsulation against the growth of bacteria over 24 h.ResultsThe average particle sizes of the empty and EO loaded nanoliposome were 138.76 and 81.47 nm, respectively. Also, EO loaded nanoliposome had lower polydispersity. Moreover, the encapsulation efficiency of nanoliposomes was determined about 73.26%. MIC and MBC levels for EO loaded nanoliposomes decreased in comparison with free EO. Using 75% MIC of free EO in comparison with control, the bacterial count decreased by 3.528 and 1.12 log (CFU/mL) after 12 and 24 h, respectively. This reduction in the EO loaded nanoliposomes was 3.40 and 2.33 (CFU/mL) log (p <0.05).ConclusionNanoliposomes encapsulated barije EO were prepared successfully using the thin-film hydration and sonication method and showed enhancing antimicrobial activity against E. coli O157:H7 in comparison with the non-encapsulated one.

  Keywords: Barije essential oil, Nanoliposomes, Antimicrobial, E. coli O157:H7
 • Bentollhoda Esmailee, Ahmad Abdi*, Parvin Farzanegi, Asieh Abbassi Daloii Pages 27-37

  IntroductionThe aim of the present study was to examine the effect of aerobic training along with resveratrol on cardiac expression of FOXO3a and MuRF1 in diabetic male rats.Materials and MethodsForty Wistar male rats were randomly classified into Control-Normal (CN), Diabetes Mellitus (DM), Resveratrol-Diabetes Mellitus (RDM), Training-Diabetes Mellitus (TDM) and Training-Resveratrol-Diabetes Mellitus (TRDM) groups. Training groups have performed a running program on a motor-driven treadmill for eight weeks. Resveratrol (20 mg/kg) was injected into the RDM and TRDM groups. Forty-eight hours after the last training session, rats were sacrificed; hearts were excised and immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80 °C for measuring the indexes. Statistical analysis was performed using a one-way analysis of variance, and significance was accepted at p ≤ 0.05.ResultsThe results of this study showed a reduction in the expression of FOXO3a (p=0.0001) and MuRF1 (p=0.0001) cardiomyocytes in  the TDM group compared to the DM group. The expression of FOXO3a (p=0.045) and MuRF1 (p=0.037) in the RDM group was significantly decreased in comparison to the DM group. Also, the expression of FOXO3a (p=0.026) and MuRF1 (p=0.007) cardiomyocytes in the TRDM groups also had a significant decrease compared to the DM group.ConclusionOur findings show that an aerobic training with and without resveratrol maybe inhibits atrophic biomarkers of cardiomyocytes in diabetic male rats.

  Keywords: Exercise, herbs, FOXO3a, MuRF1, rats
 • Yazdan Abdolmohamadi*, Samaneh Tabaee, Elahe Daghighb, Shahrooz Rahbari Pages 38-48
  Introduction and Aims

  The world's population is rapidly aging, and today, in many societies, aging is an issue of major importance. The aim of the study was to compare the attitudes of elderly / non-resident elderly people with age and quality of life.

  Materials and Methods

  This study was a descriptive cross-sectional comparative study., Data were collected by a population of 212 including 171 elderly people in the elderly and 41 elderly residents of the elderly community through a three-part questionnaire, which included demographic information, a researcher-made questionnaire on the attitude of the elderly and a standard of quality of life questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using descriptive and inferential statistics (independent t-test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and one-way analysis of variance).

  Results

  Of the 212 people surveyed, 51.2% of the elderly were male and the rest were women. 59.1% of the elderly were non-resident and the rest were women. The mean scores of attitudes of elderly and non-resident elderly people from 22 to 100 points were 54.19 ± 78.39 and 59.77 ± 94.63, respectively. The attitude score of the elderly group living in the elderly group was lower than the elderly, and in All aspects of the quality of life of elderly people were significantly higher than the elderly (p <0.01).

  Conclusion

  The result of this research suggests that factors such as the number of children, the condition of the home and the level of education affect the quality of life of the elderly.

  Keywords: Elderly, life style, Nursing home, Attitude
 • Rokhsareh Feyollah Zadeh Moosavi, Amir Rashidlamir*, Rambod Khajei, Mahmood Hejazi Pages 49-62

  IntroductionThe present study purposed to investigate the effect of combined exercise and cardiac rehabilitation in mononuclear cells on ABCG1 gene expression in middle-aged men after coronary artery bypass graft surgery.Materials and MethodsThe statistical population of this study was 30 middle-aged male patients who previously had coronary artery bypass surgery. The subjects were randomly assigned into two groups: control (C; n=15), combined training (endurance and resistance training, ERT; n=15). Blood draws occurred prior to and after training sessions. After isolating monoclonal cell lines using ficoll and purifying mRNA, gene expression changes were done using Real-Time PCR. Data were analyzed by repeated sampling (SPSS software version 16).ResultsEight weeks of combined exercise resulted in a significant increase in mRNA expression of the ABCG1 gene in ERT group compared to the C group.ConclusionCombined training as a part of the cardiac rehabilitation process in the patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, by affecting the expression of the ABCG1 gene in the lipid metabolism, appears to augment the process of reverse cholesterol transfer.

  Keywords: coronary artery bypass graft surgery, ABCG1, Combined exercise
 • Fatemeh Gharahkhani*, Amirhossein Momen Pages 63-74

  Tooth decay is one of the most important problems societie. the activity of acid producing bacteria, especially Streptococcus mutans, is the main cause of this complication. The creation of the biofilms of the bacterium is subject to the presence of a specific enzyme called glucan sucrase or glucosyltransferase, coded by gtf gene. The aim of this study was to evaluate the genes of GtfB and GtfC of Streptococcus mutans in the formation of dental plaque biofilm.Material & Mthod: . In study, the biofilm was formed on a polystyrene surface using a microtiter plate and stained. In order to confirm Streptococcus mutans colonies, biochemical and fermentative tests were performed. DNA extraction from the kit of gram-positive bacteria (Cinna Pure DNA KIT-PR881614) was used to extract DNA. To evaluate the PCR product, the samples were transferred to 1% agarose gel  examined staining. optimum pH and the effect of different concentrations of sucrose on bacterial growth were measured at 630 nm using spectropHotometer.

  Results

  The results showed that out of 46 samples, 19 isolates (41.30%) had gtfB gene and 8 (17.4%) had gtfC gene. The absorbance of the biofilm produced by the samples is different and the highest absorption is 1.43. In this study, the highest growth rate of Streptococcus mutans isolated from tooth plaque was obtained at a concentration of 0.5 g / L sucrose and pH = 4.5.

  Conclusion

  Therefore, sucrose sugar, which is commonly found in the diet, causes the growth of Streptococcus mutans

  Keywords: Streptococcus mutans, Gtfb gene, Gtfc gene, Biofilm, PCR
 • Ali Akbar Shafei, Worya Tahmasebi*, Mohamad Azizi Pages 75-88
  Introduction

  Considering the role of Chlorella vulgaris supplementation in increasing the performance and improving body inflammation status, the purpose of this study was to investigate the effect of six weeks of HIIT program and Chlorella vulgaris supplementation on the IL-6 and insulin resistance in overweight men.

  Materials and Methods

  Thirty subjects in this study (22.8 ± 1.2 yrs.; 27.1 ± 9.66 BMI) were randomly assigned into three groups (10 N each group), Before and 48 hours after the end of 6 weeks of HIIT training, blood samples were taken from subjects and used for interleukin-6, insulin, and glucose serum levels measurements. The participants' training program included 6 weeks of intensive HIIT program with 90% Vo2max intensity. Subjects of the supplement group received Chlorella vulgaris supplementation (300 mg) for six weeks. The data were analyzed by repeated measure ANOVA and significance level (p <0.05) was used for all data analyses.

  Results

  The results showed that Chlorella vulgaris supplemented with HIIT exercises significantly decreased IL-6 compared to other groups (P=0.041). Insulin resistance index showed significant changes compared with the three groups (P=0.011). Body composition results showed a decrease in body fat (P=0.009) and an increase in aerobic fitness (P=0.016) of subjects in the supplement + HIIT group compared to the other groups.

  Conclusion

  Chlorella vulgaris consumption with six weeks of HIIT program reduced IL-6 and improve insulin resistance in overweight men.

  Keywords: Exercise, Insulin Resistance, Overweight, Inflammation
 • Rojan Rajabi, Seyed Mohammad Mahdi Hamdi*, Amir Mirzaie Pages 89-103
  Introduction

  Recently, metal nanoparticles, especially silver nanoparticles, are important in the medical and therapeutic applications. The purpose of this study was to evaluate the antimicrobial, cytotoxic and apoptotic effects of synthesized and commercial silver nanoparticles.

  Materials and Methods

  In this experimental study, silver nanoparticles were synthesized using Asparagus khorasanesis extract. Its physical-chemical properties were investigated by UV-vis spectroscopy, TEM, SEM and FTIR. The antimicrobial activity of synthesized and commercial silver nanoparticles were evaluated by minimum inhibitory concentration method (MIC). In addition, their cytotoxic and apoptotic effects on breast cancer cell line (MCF-7) was performed using MTT and flow cytometric methods, respectively at concentrations of 125.3 to 100 μg/mL.

  Results

  The synthesized silver nanoparticles showed an absorbance peak of 420 nm in UV-vis. The results of SEM, TEM and FTIR showed that the synthesized silver nanoparticles had a spherical structure with a mean size of 12.96 nm. The MIC results showed that synthesized silver nanoparticles had more significant antimicrobial effects in comparison of commercial silver nanoparticles. Moreover, the MTT and flow cytometric results showed that synthesized silver nanoparticles in 50 and 100 μg /ml concentration exhibited more cytotoxic and apoptotic properties than commercial silver nanoparticles.

  Conclusion

  The results of this study showed that the synthesized silver nanoparticles have significantly biological effects more than commercial silver nanoparticles, and therefore these nanoparticles can be considered as drug candidates.

  Keywords: Silver nanoparticles, Asparagus khorasanesis, Antimicrobial effects, Cytotoxicity, Commercial silver nanoparticle
 • Maryam Delaviz, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 104-118
  Introduction

  Prenatal seizures cause serious damage in fetal nervous system leading to cognitive and behavioral deficits in newborns. This study examined the effect of trans-Cinnamic acid on cognitive impairment and hippocampal cell damage in rat model of Penthylentetrazole (PTZ)- induced prenatal seizure.

  Material & Methods

  30 Pregnant Wistar rats were randomly divided in 5 groups: control, PTZ+NS, PTZ+SIN25, PTZ+SIN50 and PTZ+SIN100. Rats were treated by repeated injections of PTZ (40 mg/kg; i.p) on embryonic day (ED) 13 for 7 consecutive days. 2 hours before PTZ injection, pregnant rats were gavaged with normal saline (PTZ+NS) or Cinnamic acid (PTZ+SIN groups with 25, 50 and 100 mg/kg doses). The working memory, avoidance learning and anxiety like behaviors were evaluated in one month old male offspring. Then, brains were histopathologically analyzed for hippocampal cell damages.

  Results

  In comparison to controls, PTZ+NS group showed a significant decrease in alteration behavior (working memory), latency time to the dark room (avoidance memory) and increase level of anxiety with decrease of cell density in different areas of hippocampus (p˂ 0.05(. However, Cinnamic acid- treated groups showed a significant increase of working, avoidance memories and hippocampal cell density in comparison with PTZ+NS groups (p˂ 0.05(. 

  Conclusion

  The Cinnamic acid with reduction of hippocampal cell damage was ameliorating cognitive deficits in rat model of prenatal seizures.

  Keywords: Cinnamic acid, Seizures, Pregnancy, Hippocampus, Rat
 • Ahmad Jafari, Mozhgan Ahmadi*, Saeedeh Shadmehri Pages 119-130
  Introduction

  Syd and Murf1 are important molecular markers for muscle atrophy that increase significantly in skeletal muscle in various conditions, such as diabetes. The aim of this study was to evaluate the effect of high-intensity interval training (HIIT) on syd and murf1 genes expression in skeletal muscle of diabetic rats.

  Materials and Methods

  To the implementation of this experimental research, 60 male Wistar rats weighing 220 ± 20 gr randomly were divided into 5 groups including baseline control, eight-week control, diabetes, training, and diabetes-training. In this study, the rats were diabetic using given a single dose of 50 mg/ kg per body weight and peritoneal injection streptozotocin. High-intensity interval training performed on the treadmill with intensity of 80-85% VO2max, 5 days a week and for 8 weeks. The expression of syd and murf1 genes were measured by Real-Time PCR. Data were analyzed by one-way ANOVA and Bonferroni's post hoc test at the p<0.05.

  Results

  The changes in the expression of Murf1 and Syd genes of the skeletal muscle in the diabetes group were significantly higher than the control group (P=0.001). The high-intensity interval training significantly reduced the expression of Murf1 and Syd genes (P=0.001).

  Conclusion

  HIIT may help reduce atrophy in diabetic patients by reducing the expression of syd and murf1 genes in skeletal muscle.

  Keywords: Keywords Diabetes, SYD, High-intensity interval training, Murf1
 • Forogh Javaheri Hoshi, Asieh Abbassi Daloii*, Ahmad Abdi, Seyed Javad Ziaolhagh Pages 131-142

  Exposure to nanoparticles toxicity leads to impairment of heart function and increases inflammatory cytokines. The purpose of this study was to investigate the effect of silver nanoparticle toxicity on the inflammatory markers of heart tissue following an anaerobic training course in male wistar rats. Materials and MethodsIn this experimental study, 30 male Wistar rats aged 8 to 12 weeks and weighing 202±34.9 gr were randomly divided into 6 groups include of control, anaerobic training, anaerobic training - nano biological, anaerobic training - nanochemical, nano-biological and nanochemical. Chemical and biological silver was injected intraperitoneally after a period of anaerobic training. The specimens were discarded after 48 hours, and the heart tissue was removed. ResultsThe results showed that ICAM, hsCRP, IL-8 and IL-6 levels of male Wistar rats were different in groups (P=0.000). The hsCRP concentration of heart tissue was significantly lower in the Nanochemical - anaerobic and Nanobiological - anaerobic training group compared to Nanochemical and Nanobiological groups respectively (P=0.000). Also, IL-8 of heart tissue was significantly lower in the Nanochemical - anaerobic group compared to the Nanochemical group (P=0.000). ConclusionThe toxicity of silver nanoparticles was associated with an increase in inflammatory markers in the heart tissue. It seems regular anaerobic training may have a protective effect against the increase some of the inflammatory factors due to the toxicity of chemical and biological silver nanoparticles.

  Keywords: Silver Nanoparticles, Exercise, Inflammatory parameters, Heart Tissue, Rats
 • Afsaneh Seyfi*, Fereshteh Shahidi, Mojtaba Salehpour Pages 143-157
  Introduction

  The heart muscle, as a continuous oxidative tissue, is one of the most susceptible tissues for oxidative damage caused by reactive oxygen species. SOD and CAT enzymes play an important role in reducing oxidative stress.The aim of this study is to determine the effect of 6-weeks duration force swimming on the levels of SOD and CAT cardiomyocyte in rats poisoned by hydrogen peroxide.

  Materials and Methods

  In this study included 32 Wistar male rats weighing 180±20g were randomly divided into four groups including: (1).control, (2).sham(saline), (3).hydrogen peroxide, (4).exercise & hydrogen peroxide. For induction of oxidative Stress,in the 3rd & 4th group 1mmol/kg H2O2 was injected to the rats intraperitoneally during 3 weeks every others days. In the exercise group, force swimming was conducted for 6-weeks, 60 minutes a day, 5-days a week. The activity of enzymes was measured by ELISA technic. Analysis of variance (ANOVA) was used to determine the significance.P<0.01

  Results

  The results showed that induction of H2O2 caused a significant decrease in the activity of SOD & CAT, but resulted in a significant increase in activity of SOD enzyme in the heart tissue after six weeks of force swimming(P<0.01). The level of activity of the catalase was also increased, but this increase was not significant.

  Conclusion

  According to the findings of this study, forced swallowing significantly reduces the activity of the SOD enzyme by weakening the antioxidant defense system after the induction of H2O2. Therefore, this type of exercise can be used to strengthen the antioxidant system.

  Keywords: Force swimming, Superoxide dismutase, Catalase, Hydrogen Peroxide