فهرست مطالب

کارآگاه - پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • پیاپی 48 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی نور محمد زاده*، امیر حسین یاوری صفحات 7-27
  قتل یکی از جرایم خشن علیه تمامیت جسمانی افراد است که حیات انسان را که موهبتی الهی است از انسان سلب می نماید و وقتی که این جرم جنبه زنجیره ای به خود می گیرد تاثیر سوء و مخرب بیشتری بر امنیت شهروندان بر جای می گذارد که اکثر جوامع در برهه ای از زمان با آن مواجه بوده و یا مواجه خواهند شد و پلیس در برهه های زمانی متعدد از گذشته تا حال، الگوهای متعددی همچون تهدید محوری، جامعه محوری، مسئله محوری، داده محوری و اطلاعات محوری را در مقابله با جرم تجربه نموده است. لذا با توجه به اهمیت کشف قتل های زنجیره ای، در این تحقیق به دنبال جواب این سوال هستیم که پلیس اطلاعات پایه چگونه قتل های زنجیره ای را کشف می نماید؟ این پژوهش از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که به صورت اسنادی و مصاحبه عمیق با کارآگاهان جنایی و تشخیص هویت تدوین شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که عواملی همچون : اطلاعات صحنه جرم، اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل الگوی جرم، اطلاعات پزشکی قانونی، استفاده از بانک های متعدد اطلاعاتی، اطلاعات کارآگاهان زبده، اطلاعات حاصل از انجام مصاحبه و بازجویی اصولی از شهود، اطلاعات مطلعین و متهم، اخبار واطلاعات منابع و مخبرین و اطلاعات بزه دیده ای که موفق به فرار از دست قاتل گردیده از عوامل موثر در کشف قتل های زنجیره ای توسط پلیس اطلاعات پایه هستند
  کلیدواژگان: پلیس اطلاعات محور، قتل زنجیره ای، جرم یابی، پلیس، قتل
 • هدیه غلامرضایی آزاد* صفحات 28-42
  به تناسب گسترش مصادیق نوین جرایم سازمان یافته، در مطالعات جرم شناختی، رویکردهای جدید برای مقابله ی نظام مندتر با این جرایم مطرح شده اند. با توجه به برخی از دلالت های عملی می توان دریافت که ابتکارهای توسعه محور نیز باید در واکنش به جرم سازمان یافته ملی آنهم با نظر به مطالعات فراملی مورد توجه قرار گیرند. لذا از این نوع نگرش می توان به مثابه ابزاری استفاده کرد که در قالب آن جرم های سازمان یافته به عنوان یک عامل منفی موثر بر تجارت، سیاست، جامعه نگریسته می شود و این نگاه کلان باعث خواهد شد که این پدیده و آن دسته از واکنش ها و تدابیر موثر مرتبط با کاهش آنها بهتر شناخته شود. زیرا توجه و اندازه گیری جرم سازمان یافته صرفا به عنوان یک پدیده مجرمانه، آن هم فارغ از تاثیرات آن بر اقتصاد، سیاست و جوانب مختلف اجتماع، خود به معنای ناکارآمدی هر رویکردی است که در برابر این جرایم پیشنهاد و پیاده می گردد. در ادبیات جرم شناختی بین المللی به این نوع نگرش مدل و رویکرد توسعه محور اطلاق می گردد، تا بتواند از رویکردهای سنتی موجود عبور کند و بستری برای جامع ترین راهکارها به دست دهد. این مقاله در عین اثبات این مسئله که راهبردهای مبتنی بر امنیت یا عدالت به تنهایی موفق نخواهند بود، معتقد است که حتی راهبردهای توسعه محور نیز به تنهایی و به صورت تک بعدی احتمالا موفقیت چندانی به دنبال ندارند.
  کلیدواژگان: جرم سازمان یافته، توسعه، فساد، رویکرد یکپارچه
 • تورج بهرامی*، سامان غنی زاده صفحات 43-58
  پلیس امنیت اقتصادی یکی از یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قوه قضائیه سابقه مبارزه با جرم و مجرمین را در بین پلیس های کشف جرم در شناسنامه خود داشته و به عنوان جدید ترین نهاد کشف جرم در حوزه های مبارزه با انواع جرائم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همین طور کشف و ضبط انواع ادله های اثباتی جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و ممانعت از فرار و اختفاء آنها به ایفای وظیفه می پردازد. مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به مسئله اقتصاد اشاره و راه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ،وظیفه پلیس به خصوص وظیفه پلیس امنیت اقتصادی را در جهت مبارزه با قاچاق کالاو ارز و جرائم اقتصادی نمایان کرده است.لذا شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف برابر بیانیه گام دوم انقلاب نیازمند رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا را مدنظر دارد. بنابراین عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت های فردی از جمله وقوع جرم دارد. از آنجا که مقوله اقتصاد (اقتصاد مقاومتی) در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستا است. در این مقاله سعی شده است تا از زاویه بیانیه گام دوم انقلاب نقش اقتصاد مقاومتی در رشد اقتصادی از طریق مبارزه با قاچاق کالا و جایگاه پلیس در تراز انقلاب اسلامی در تحقق این مهم مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلیس امنیت اقتصادی، کشف جرم، بیانیه گام دوم انقلاب، اقتصاد، اقتصاد مقاومتی، پلیس در تراز انقلاب اسلامی
 • صیاد درویشی* صفحات 59-78
  مقدمه

  یکی از سازمان های مبارزه با قاچاق کالا نیروی انتظامی است. که اقدامات پلیس یکی از حلقه های این سازمان برای جلوگیری از قاچاق کالا می باشد. هدف از این پژوهش شناخت میزان تاثیر اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا در محدوده شهرستان دلفان می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق را تعداد 60 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان دلفان شامل می شود. حجم نمونه به تعداد 58 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده پرسش-نامه، بین آنها توزیع شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد که روایی آن بوسیله روایی صوری تایید و پایایی نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ معادل73/0درصد محاسبه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونT تک نمونه ای در بسته نرم افزاری18 Spss استفاده شده است.

  یافته ها

  براساس یافته های این تحقیق، اقدامات اطلاعاتی پلیس با ضریب 79/. بیشترین تاثیر را در مقابله با قاچاق را داشته و در رتبه اول قرار دارد و پس از آن،اقدامات مدیریتی با 69/. و اجرای ایست و بازرسی با تاثیر 61/. برمقابله با قاچاق کالا به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.

  نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد نیروی انتظامی برای مبارزه با قاچاق کالا باید همه شاخص های اقدامات انتظامی را با رویکرد کل گرایانه و سیستمی در هرسه حوزه تقویت نماید

  کلیدواژگان: قاچاق، کالا، اقدامات انتظامی، ایست و بازرسی، اقدامات اطلاعات، پلیس
 • رضا حداد* صفحات 142-166
  آزمایشگاه روی تراشه، دستگاهی است که از یک یا چند عملگر آزمایشگاهی روی یک تراشه تشکیل شده است. آزمایشگاه تراشه ای ابزاری است که امکان ادغام و یکپارچه سازی چندین عملیات آزمایشگاهی را تنها بر روی یک تراشه منفرد میسر می سازد. تراشه آزمایشگاهی با جریان مایعاتی با حجم بسیار کم (در حد نانولیتر تا پیکولیتر) درون کانال های میکرونی سر و کار دارد که توسط فرایندهای تکی یا چندگانه درون تراشه، برای تجزیه و تحلیل شیمیایی به کار می روند. از مزایای آزمایشگاه روی تراشه می توان به مصرف حجم کمتری از مایعات برای تجزیه و تحلیل، زمان کوتاه تر انجام آزمایش و نتیجه گیری، کنترل بهتر فرایندها، مناسب بودن برای تحلیل های جامع و با توان عملیاتی بالا، هزینه های کمتر ساخت در تولید انبوه، ایمنی آزمایش از جمله در مطالعات جنایی و تشخیص هویت، و اطمینان بیشتر داده های حاصل اشاره نمود. کاربردهای گسترده این فناوری در علم قضاوت برای تعیین دقیق منشا نمونه های زیستی و تشخیص هویت مجرمان و اجساد مجهول الهویه، نمونه های بیولوژیکی، پزشکی قانونی، روش های تشخیصی و... می باشد. با استفاده از تکنولوژی آزمایشگاه بر روی تراشه زمانآزمایش از چند ساعت و یا حتی چند روز به کمتر از یک دقیقه رسیده است. همان طور که می دانیم آزمایش DNA در موارد جنایی انجام می گیرد. تست DNA برای تعیین جرم یا بی گناهی انجام می شود. تراشه زیستی مبتنی بر DNA می تواند تجزیه و تحلیل DNA را در صحنه جرم انجام دهند. همچنین تراشه ی زیستی مبتنی بر DNA را می توان برای تست هویت، از جمله تست هویت والدین وشجره نامه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آزمایشگاه بر روی تراشه، کاربرد جنایی، تراشه های میکروسیالی زیستی، تست هویت، نمونه بیولوژیکی
|
 • Ali Noor Mohammad Zadeh *, Amirhoseen Yavary Pages 7-27
  Murder is one of the violent crimes against the physical wholeness of people which takes human life that is a divine grace and when this crime turns into a serial type, it leaves a more destructive and bad effect on the security of citizens which many societies have faced or will face during a course of time and police have experienced from the past till now different models such as threat-based, society-based, isuue-based, and information-based to counter this kind of crime. Therefore; regarding the importance of detecting serial killings, in this research we are seeking a response to this question that “How will the information-based police detect serial killings?” This research is of applied form from type and objective perspectives and descriptive-analytical in terms of nature which has been prepared in documentary and deep interviews forms with homicide detectives and identity detection experts. The results of this research showed that such factors as: crime scene information, crime profiling information, forensic medicine information, use of various information bank, skilled detectives’ information, information resulted from interview and interrogation of witnesses, the accused and pundit information, informants and sources’ information and information from the victim who has succeded to escape from a murderer are all the effective factors in detecting serial killings by information-based police.
  Keywords: Information-Based Police, serial killing, Crime Detection, Police, Murder
 • Hediye Gholamrezaei Azad * Pages 28-42
  In proportion to the modern examples of organized crimes, in criminological studies, new approaches to more systematic combat against these crimes have been put forward. In regard to certain scientific reasons, it can be realized that development-centric initiatives in response to organized crimes regarding transnational studies should be taken into considerations. Therefore; This kind of approach can be used as a tool by which organized crimes would be seen as a negative factor affecting trade, politics and society and this macro look will cause this phenomenon and those reactions and effective measures related to their reduction be recognized better. Therefore; attention and measurement of organized crimes solely as a criminal phenomenon, regardless of its impacts on economy, politics and different sidelines of society, means inefficacy of every approach proposed and implemented against these crimes. In international criminological literature, this kind of approach is called development-centric so that it can go beyond the existing traditional approaches and create a stage for the most comprehensive solutions. While this article proves that security or justice-based strategies will not be able to succeed per se, it believes that even development-centric strategies will not achieve much success if used in a standalone and one-dimensional manner against organized crimes. Anyway, these strategies can be considered as long-term and sustainable solutions for some of the most conspicuous challenges related to organized crimes which can prevent the future effects of this crime on vulnerable victims while drastically mitigating organized crimes.
  Keywords: Organized crime, Development, Corruption, Integrated Approach
 • Touraj Bahrami *, Saman Ghanizadeh Pages 43-58
  The Economic Security Police, one of the Islamic Republic of Iran’s police units acting as the Judiciary law enforcement arm, has a background of countering crimes and criminals among crime detection police in its record and performs its duties as the newest crime detection establishment in the fields of economic crimes and combating against goods and currency smuggling and detecting and maintaining different crime evidence, arresting culprits and criminals and preventing them from escaping and hiding, as well. The Supreme Leader has pointed to the issue of economy in the Second Step of the Islamic Revolution and ascertained the method of achieving Resistance Economic Objectives, police duties, particularly the duties of the Economic Security Police in countering currency and goods smuggling and economic crimes, as well. Therefore; according to the Second Step of the Islamic Revolution communiqué, the indexes of the Resistance Economy and achieving its objectives require a Jihadi approach, resiliency, opportunity making, generative, internal, pioneer and external matters. Therefore; economic factors are the essential factors for all the society structures and have considerable effects on individual activities such as the occurrence of crimes. Since the issue of economy (Resistance Economy) has been in the spotlight in our country in recent years, the present research is an effort in this regard. This Article attempts to review and investigate, from the Second Step of the Revolution perspective, the role of Resistance Economy in the economic growth through combating against goods smuggling and the position of police in the Islamic Revolution in achieving this important issue.
  Keywords: Economic Security Police, Crime Detection, Second Step of the Revolution communique, Economy, resistance economy, Police in the Islamic Revolution
 • Sayyad Darvishi * Pages 59-78

  Goods smuggling has gained the attention of legislators as a crime that endangers social, economic, individual and family security from a variety of aspects. NAJA is one of the drug enforcement agencies whose police measures are one of the cycles of this agency to counter goods smuggling. This research is intended to recognize the impact rate of police measures on countering goods smuggling in Delfan Township purview. This research is of applied type from objective point of view and of descriptive –analytical type from nature point of view and it uses the survey method. The target audience consists of 60 people from NAJA staff in Delphan Township and Lorestan Province Goods smuggling Enforcement Agency. The sample volume was selected for 58 people and was distributed among them in simple accidental method. The data gathering tool is questionnaire whose flunency was verified through superficial fluncy and its sustainability was computed using Cronbach Alfa Formula amounting to 0.73% and in order to analyze the data, Single Sample T test was used in Spss 18 Software Pacakage. Based on the findings of this research, police intelligence measures with a coefficient of 79% have the highest impact to counter smuggling and ranks first and aftet that, managerial measures with 69% and conducting checkpoints measures with 61% are ranked subsequently influencial to counter goos smuggling. In general, the research results show that all the policing measures (managerial measures, checkpoints measures and intelligence measures) have all an impact on countering goods smuggling with a coefficient of 73%. Therefore, in order to combat goods smuggling, NAJA should augment all the police measures with holistic and systematic approaches in all three domains.

  Keywords: Goods, Police measures, Stop, Inspection, intelligence Measures, Police
 • Reza Haddad * Pages 142-166
  Microchip laboratory is an instrument consisting of one or several laboratory agents on a microchip. This microchip laboratory is a device that enables the mixing and integration of several laboratory operations on one single chip only. The microchip laboratory deals with liquid currents with very little volume (about nanoliter or picoliter) on micron canals which are used for chemical analysis by single or multiple processes inside the chip. Advantages of a laboratory on-chip include less liquid consumption for analysis, the shorter period of conducting tests and results, better control of processes, suitability for comprehensive analyses with high operational capability, lower costs of manufacture in mass production, laboratory safety such as criminal studies and criminal records and higher validity of resulted data. The vast applications of this technology in judicial science include precise determination of biological samples and conducting criminal records and detecting unknown corpses, biological samples, forensic medicine, conducting diagnostic tests and so on. By using the laboratory technology in chip, the test time has reached from several hours or several days down to one minute. As it is known, DNA tests are done in criminal cases. DNA tests are conducted to determine a crime of innocence. The DNA-based biochip can perform DNA analysis at crime scenes. Moreover, the DNA-based biochip can be used for identity tests including identity of parents and pedigree.
  Keywords: On-chip Laboratory, Criminal Application, Bio-micro-fluid chips, Identity Test, Biological Sample