فهرست مطالب

توسعه کارآفرینی - سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1398)
 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامحسین حسینی نیا*، وحید علی ابادی، پوریا عطائی صفحات 341-360

  کشورهای در حال توسعه تعاونی ها توانسته اند در قالب های کوچک مقیاس، بخش قابل ملاحظه ای از نیروی انسانی را به کار گرفته و سهم شان را در تولید ناخالص ملی و حتی همبستگی و وحدت اجتماعی افزایش دهند. برهمین اساس، این پژوهش با هدف طراحی الگوی زیست بوم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و از منظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی است. برای نیل به هدف پژوهش، از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شد. نخست به منظور شناسایی ابعاد و مولفه های زیست بوم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور، به مطالعه عمیق منابع نظری پرداخته شد. جامعه تحقیق 25 نفر از متخصصان کلیدی در زمینه کارآفرینی روستایی بودند که برای ارجحیت بندی و سنجش اهمیت نسبی معیارها و زیرمعیارها از آن ها استفاده شد. یافته های تحلیل سلسله مراتبی فازی این نتایج را نشان داد: بعد سیاسی (حمایت صریح از کارآفرینی تعاون محور در اسناد بالادستی کشور) ، فرهنگی-اجتماعی (کاهش ریسک مالی در سرمایه گذاران محلی)، تامین مالی (تامین مالی ارزان قیمت کسب وکارهای روستایی تعاون محور)، بعد حمایتی (بهبود همه جانبه زیرساخت ها (ارتباطی، مالی و...)) و بازار (ایجاد شبکه های ارتباطی در بین کارآفرینان ایرانی و بین المللی) ، از اهمیت بیشتری در یک اکوسیستم کارآفرینی در کسب وکارهای روستایی تعاون محور برخوردارند.

  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی فازی، زیست بوم کارآفرینی، کسب وکار تعاون محور، کسب وکار خانگی
 • کامبیز طالبی*، رضا محمد کاظمی، مهدی علیزاده صفحات 361-380
  تیم کارآفرینانه، رایج ترین نهاد بنیان گذار کسب وکار در صنعت فناوری اطلاعات است. تشکیل کسب و کار توسط تیم کارآفرینانه، آثار مثبتی در نتایج عملکرد آن دارد. با این حال، در زمینه فناوری اطلاعات توافق چندانی در مورد تاثیر ویژگی های ساختاری تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب وکار وجود ندارد. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-همبستگی است. داده ها با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته و با روش تصادفی ساده، از 98 نفر ازمدیران کسب و کار فعال در صنعت فناوری اطلاعات در شهر تهران که به طور تیمی راه اندازی و اداره می شدند، گردآوری شده و تحلیل داده ها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری انجام یافته است. آلفای کرونباخ برای تمامی سازه ها بالاتر از 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراج شده بالاتر از 5/0 بوده و روایی و پایایی سازه ها تایید شد. دلیل تناقضات پیشین، عدم تبیین ساز وکار تاثیر ساختار تیم کارآفرینانه بر عملکرد کسب و کار است. براساس نتایج، اندازه و تنوع تیم کارآفرینانه هم زمان که از پویایی محیط تاثیر می پذیرد، از طریق ایجاد دسترسی بالاتر به منابع ناشی از شبکه کارآفرینانه گسترده تری که خود معلول اندازه بزرگ تر و تنوع بیشتر تیم کارآفرینانه است، عملکرد کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: تیم کارآفرینانه، شبکه کارآفرینانه، عملکرد، محیط کسب و کار
 • مهرداد آقامحمدی*، قنبر محمدی الیاسی صفحات 381-400

  امروزه افکار عمومی و محققان کشورمان، تخطی برخی از فعالان کسب وکار از اصول اخلاقی را واقعیتی انکارناپذیر می دانند. درعین حال، می توان کارآفرینان موفقی را در صنعت غذا یافت که  پای بندی آنان به اخلاق کسب وکار، زبانزد خبرگان کسب وکار است. نظر به ضرورت درک عمیق از ساختار تجربه زیسته این افراد، پژوهش کاربردی و کیفی حاضر با راهبرد نظریه  داده بنیاد تلاش دارد به دلایل التزام آنان به اخلاق کسب وکار وقوف یابد. مولفان تلاش کردند تجربیات اخلاقی کسب وکاری مشارکت کنندگان را طی مصاحبه های عمیق بررسی و دلایل  پای بندی آنان به اخلاق کسب وکار را احصاء کنند. جامعه پژوهشی منتخب، "کارآفرینان موفق صنایع غذایی" ایرانی بودند که واجد ویژگی های شهرت به اخلاق مداری در کسب وکار، مالکیت کسب وکار تثبیت شده و  داشتن برند و نوآوری مکرر در محصول بودند. نمونه های نهایی نیز به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده های میدانی طی ده مصاحبه واقع محور جمع آوری شد. تحلیل داده ها، با پیروی از نظریه  داده بنیاد کلاسیک انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارآفرینان مذکور تلقی دو گانه ای از اخلاق کسب وکار دارند. دغدغه آنان در کسب وکار، کسب فایده (سود و برکت) است که از طریق موازنه منافع کارآفرین و ذینفعان برطرف می شود. دلیل  پای بندی شان نیز  فایده مندی اخلاق است؛ یعنی التزام به اخلاق  کسب وکار معطوف به فواید مادی و معنوی است که از اخلاق نصیب شان می شود.

  کلیدواژگان: پای بندی به اخلاق کسب وکار، کارآفرینان موفق، نظریه داده بنیاد کلاسیک
 • همایون مرادنژادی*، محمدشریف شریف زاده، مرجان واحدی، حسین مهدی زاده صفحات 401-420

  این پژوهش کاربردی با هدف تدوین و کاربست چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام و با بهره گیری از روش آمیخته اکتشافی، به انجام رسید. در مرحله تدوین، با تشکیل گروه کانونی و مشارکت 14 نفر از خبرگان کسب وکارهای فاوا، چارچوبی در سه سطح مولفه ها، ابعاد و نشانگرهای زیست بوم تدوین شده و هفت مولفه (سیاست، تامین مالی، فرهنگ، پشتیبانی، سرمایه انسانی، بازار و جذابیت محیطی) شناسایی شد. در مرحله کاربست، با به کارگیری روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، درجه اهمیت هرکدام از معیارهای دوگانه «میزان اهمیت» و «میزان دسترسی» برای رتبه بندی محاسبه شده و سپس، با استفاده از وزن های به دست آمده، نشانگرهای شناسایی شده در مرحله تدوین، با استفاده از مدل TOPSIS رتبه بندی شدند. پاسخگویان در این مرحله نیز 14 مشارکت کننده ی مرحله پیشین بودند که از بین فعالان زیست بوم کسب وکارهای نوپای فاوا در استان ایلام با شیوه نمونه گیری هدفمند برگزیده شده بودند. ابزار تحقیق نیز پرسش نامه محقق ساخته براساس یافته های مرحله پیشین بود. ارزیابی وضعیت زیست بوم کسب و کار مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان شکاف در ابعاد دولت، بیمه و مالیات، سرمایه مالی، الگوسازی فرهنگی، خدمات حمایتی و شبکه استارت آپی وجود دارد.

  کلیدواژگان: استان ایلام، زیست بوم کارآفرینی، کسب وکارهای نوپا، کسب وکارهای نوپای مبتنی بر فاوا
 • هادی مفتاحی، فرهاد وفایی*، فرشید نمامیان، صید مهدی ویسه صفحات 421-440
  کشف و به کارگیری فرصت های کارآفرینی از اصول مهم زنجیره تامین کارآفرینانه است. اما فرصت های کارآفرینی دارای یک فریم خاص اند که باز بودن آن محدودیت زمانی دارد. در این معنا اگر این زمان به سر آید، دیگر فرصت تلقی نمی شوند و پنجره بسته خواهد شد. طراحی مدلی برای شناخت علائم و سیگنال های بازبودن پنجره های فرصت در سرتاسر زنجیره تامین به منظور بهره برداری از فرصت ها، هدف این تحقیق است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، برحسب گردآوری داده ها از نوع اسنادی- فراترکیب و از نوع پژوهش های غیرآزمایشی (توصیفی) است. در این تحقیق براساس روش فراترکیب، 295 مقاله و کتاب (منابع داخلی و خارجی) مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای پالایش و کنترل کیفیت متون، با استفاده از روش مهارت های ارزیابی ضروری، 36 مقاله نهایی انتخاب شده و پس از بازنگری، ترکیب مفاهیم مشترک و سنجش پایایی ابعاد و مولفه های به دست آمده با کمک خبرگان و استفاده از شاخص کاپا، نتایج تحقیق با عنوان مدل پنجره فرصت در زنجیره تامین، براساس تغییرات در 8 مقوله اصلی (تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، قانونی، تکنولوژی، دانش جدید، نقایص بازار، صنعت و بازار و تغییرات جمعیتی) و 34 تم ارائه شده است. این الگو می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مدیران در سرتاسر زنجیره تامین ایجاد کارآفرینی مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پنجره فرصت، زنجیره تامین، فراترکیب، کارآفرینی
 • مصطفی موسوی رضوی، محمد حسن مبارکی*، حمید پاداش صفحات 441-460

  دشواری دسترسی به منابع مالی توسط کارآفرینان نوپا و محدودبودن منابع مالی سرمایه گذاران، سبب می شود نحوه تفکر و انتظار سرمایه گذاران در مورد انتخاب سرمایه گذاری های جدید حائز اهمیت باشد. هدف این مقاله، طراحی الگوی رفتار مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه گذاری است. برای این منظور و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی، از نظریه برخاسته از داده ها با رویکرد سیستماتیک بهره گرفته و به این ترتیب پژوهشی کاربردی در این زمینه انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش شامل تمام سرمایه گذاران مخاطره پذیر و سرمایه گذاران فعال در شتاب دهنده های استان تهران است که حداقل یک تجربه سرمایه گذاری در مرحله ایجاد کسب وکار روی کارآفرینان نوپا داشته اند. نمونه گیری نظری از این جامعه تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت و در مصاحبه دوازدهم محقق شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که داشتن روحیه کارآفرینانه و رفتار اجتماعی و استراتژیک کارآفرینان نوپا، از جمله مهم ترین رفتارهای مورد انتظار سرمایه گذاران از کارآفرینان نوپا در فرآیند سرمایه گذاری است.

  کلیدواژگان: تامین مالی، رویکرد رفتاری، نظریه برخاسته از داده ها، کارآفرینان نوپا
|
 • GHOLAM HOSSEIN HOSSEININIA *, Vahid Aliabadi, Pouria Ataei Pages 341-360

  Today, the economies of developed countries are based on the small and medium enterprises. An important condition for sustained success in the current economy is the expansion of small enterprises. They play an important role in consolidating incomes, economic growth and community employment. In this regard, the present study was conducted to design the model of the cooperative-oriented entrepreneurship ecosystem in rural home-based entreprises. The present study is an applied and descriptive-survey research. In this study, fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) was used. In-depth study of theoretical sources was conducted to identify the dimensions of entrepreneurial ecosystem in cooperative rural businesses. The research population was 25 experts in the field of rural entrepreneurship who participated for prioritizing and measuring relative importance of themes and sub-themes. 30 sub-themes were extracted, which were placed in six main themes. The Holsty formula was used to confirm the reliability, which was 0.088. The findings showed that the political dimension (explicit support of cooperative-oriented entrepreneurship in the country), socio-cultural (building self-confidence in local investors), financing (financial support and facility support from cooperative-oriented entreprises) and the market (creating entrepreneurship networks and international cooperation) were of greater importance in a cooperative-oriented entreprises ecosystem in home-based entreprises.

  Keywords: FAHP, Entrepreneurship ecosystem, cooperative-oriented enterprises, home-based enterprises
 • Reza Mohammad Kazemi, Mehdi Alizadeh Pages 361-380
  The entrepreneurial team is the prevailing form of business foundation in the IT industry. Therefore, much of the attention drawn by the entrepreneurial team in the IT context. Despite positive performance impact of the structure of the entrepreneurial team found in the traditional context, there was little reconciliation among studies in the IT context. Data gathered using a made questionnaire randomly, from a sample of 98 founders in IT firms founded by an entrepreneurial team in Tehran. Structural Equation Modeling (SEM) used to analyze data. Cronbach’s alpha for all constructs was over 0.7 and Average Variance Extracted (AVE) for them was well above the threshold of 0.5, providing support for both the reliability and validity of data gathering tool. This study revealed that the lack of explanations on the mechanism by which the structure of the entrepreneurial team affects performance was the source of contradictions. Our results show that the size and the diversity of the entrepreneurial team, affected by the level of environmental dynamism, affect the level of access to resources via the creation of the entrepreneurial network and leads to superior performance results.
  Keywords: Business environment, Entrepreneurial Network, Entrepreneurial team, Performance
 • Mehrdad Aghamohammadi *, Ghanbar Mohammadi Elyasi Pages 381-400

  Today public opinion and researchers in Iran believe violation of ethical principles is undeniable reality and public concern. However, there are successful entrepreneurs in food industry which their commitment to business ethics is rare. Due to need to deep understanding of alive experience of successful entrepreneurs and they flourish in business ethical actions, this applied qualitative research tries to explore subjects’ understanding of business ethics essence and their reasons to commitment to it, by classic grounded theory. Authors tried to explain their business ethical experiences on through deep interviews and find reasons to commitment. Research population is Iranian food industry successful entrepreneurs which identified by criterion like owners ownership of established firms, repeated innovation, ownership of brand; final selection has been down by purposeful sampling. Data has been gathered through ten event based interviews. Data analysis has been done through two real and theoretical coding by using classic grounded theory. Findings are that subjects have different understanding from business ethics. Their main concern is acquire benefit (interest and BREKAT) through guaranteed way and it is fulfilled by balancing self-interests and stakeholders interests in business weightier. However, stakeholders are different in their views. The reason for their commitment to business ethics is benefit which is functionalistic. Though, benefit for some of them is economic interest and business development, for others it is economic interest and BAREKAT which is result of satisfaction of latent stakeholder of business.

  Keywords: Commitment to business ethics, Successful Entrepreneurs, classic grounded theory
 • Homayoon Moradnezhadi *, Mohamadsharif Sharifzade, Marjan Vahedi, Hossein Mahdizade Pages 401-420

  The purpose of this applied research was to formulate and apply a framework for assessing the ecosystem of ICT startup businesses in Ilam province using an exploratory mixed methodology. In the first phase, based on the formulations of the focus group and with the participation of 14 ICT key informants, a framework for three levels of ecosystem components, dimensions and indicators, and seven components (policy, finance, culture, support, human capital, market and Environmental attractiveness) was identified. In the second phase, using the AHP method, the importance degree of each dual criterion of the importance and accessibility amount was calculated and then by using the weights obtained, the identified indicators in the first phase, ranked by the using TOPSIS model. Respondents at this phase were also former participants in focus group who were selected among the ICT startup ecosystem stakeholders in Ilam province through purposeful sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on the findings of the first phase. Assessing the status of the ICT- based startups ecosystem showed that there is the highest gap in dimensions of the government, insurance and tax, financial capital, cultural role models, support services and startup network

  Keywords: Entrepreneurship ecosystem, ICT- based startups, Ilam Province, Startups
 • Hadi Meftahi, Farhad Vafaee *, Farshid Namamian, Seydmehdi Vaise Pages 421-440
  Discovering and employing entrepreneurship opportunities is one of the most important principles of the supply chain entrepreneurship.But, entrepreneurial opportunities have been very transient and have a specific frame as the openness of this frame has a time limit. If this time is up, they will no longer be considered an opportunity and the window will close. Understanding the signs and signals of opening windows of opportunity across the supply chain to exploit opportunities is the subject of this research. In this research, based on the meta-synthesis quantitative method and Studying past texts and documents, about 295 papers and books (internal and external sources) have been reviewed. Then, in order to refine and control the quality of the texts, using the critical evaluation skills, 36 final papers were selected; after reviewing and combining the common concepts and also analyzing The reliability of the dimensions and the obtained components With the help of experts and using the CAPA index, the final model of the opportunity window in the supply chain based on changes in 8 main Category (Economic changes, social and cultural changes, political and legal changes, technology changes, new knowledge, market failures, industry and market changes and demographic changes) and 37 tem has been presented. This model can be considered as the basis for managers planning throughout the supply chain to create entrepreneurship
  Keywords: Opportunity Window, Supply Chain, Entrepreneurship, Meta-synthesis
 • Mostafa Mousavi Razavi, Mohammad Hasan Mobaraki *, Hamid Padash Pages 441-460

  One of the main obstacles on the way of nascent entrepreneurs to create and develop their businesses is gaining financial resources. A common method of financing for nascent entrepreneurs is to use the resources that investors can provide. The entrepreneurs' tendency to attract these financial resources, as well as the limitation of the investors' financial resources gives special significance to the way investors select their new investments. In the present paper, thus, attempt has been made to identify and model the behavior of nascent entrepreneurs expected by investors in the process of investment. To this purpose, we utilized the qualitative method, and Grounded Theory with a systematic approach. The sample population in this study included all active investors in venture capitalists and accelerators in the province of Tehran who have at least had one experience of investing on nascent entrepreneurs. Sampling from the population continued up to the point of theoretical saturation, which was achieved in the twelfth interview. The results revealed that having an entrepreneurial spirit, sociability, and strategic behavior are among the most important features investors expect from nascent entrepreneurs.

  Keywords: Financing, behavioral approach, Grounded theory, nascent entrepreneurs