فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • توران آهور*، پریچهر عمرانی صفحات 659-690
  پژوهش حاضر به ارزیابی کتاب درسی "پراسپکت 2" که درچند سال اخیر برای دانش آموزان پایه هشتم دوره اول دبیرستان در ایران تدریس میشود، از دیدگاه معلمان و نیازسنجی دانش آموزان پرداخته است. بدین منظور، 30 معلم و 60 دانش آموز پایه هشتم از بین دبیرستانهای دخترانه و پسرانه در شهر تبریزبطور تصادفی انتخاب شدند. چک لیست ارزیابی کتاب بین معلمان و پرسشنامه نیازسنجی در بین دانش آموزان شرکت کننده توزیع گردید. نتایج نشان داد که محتوای این کتاب با بیشتر نیازهای دانش آموزان مطابقت دارد و می تواند به عنوان یک کتاب درسی مناسب برای آنها استفاده شود. معلمان نیزبطور کلی دیدگاه مثبتی نسبت به این کتاب داشتند، اما مشکلاتی را نیز مطرح کردند. برای مثال ، توازن بین مهارت های چهارگانه زبان در این کتاب وجود ندارد، زبان واقعی نیست، نکات دستوری کاملا حذف شده اند و تمرین ها جالب نیستند و نمی توانند توسط معلمان اصلاح یا تکمیل شوند. پیشنهادها وکاربردهای آموزشی برای معلمان، طراحان برنامه درسی و مولفین کتابهای درسی ارائه شده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی کتاب، کتاب درسی، پراسپکت 2، نیازسنجی، دیدگاه معلمان، نیازهای دانش آموزان
 • رجب اسفندیاری* صفحات 691-720
  تکنولوژی دیجیتالی تاثیر بسیار مهمی در آموزش زبان داشته است؛ به نحوی که می تواند معلمان زبان انگلیسی را در انتقال دانش به زبان آموزان کمک شایانی بکند و کیفیت آموزش معلمان را نیز بهبود بخشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، از طرفی، ارزیابی سواد دیجیتالی معلمان زبان انگلیسی ایران و از طرف دیگر، تاثیر عوامل جنسیت، تجربه تدریس و سطح تحصیلات بر این سواد می باشد. به همین منظور، 239 معلم زبان انگلیسی از شهرهای مختلف ایران نسخه ای تطبیقی از مدل سواد دیجیتالی اینجی (2012) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS (نسخه 21) استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که معلمان زبان انگلیسی ازسطح متوسط سواد دیجیتالی برخوردار هستند. تفاوت معنی داری بین معلمان خانم و آقا از لحاظ سطح سواد دیجیتالی، جنسیت و تجربه تدریس وجود نداشت، اما تفاوت معنی داری بین معلمان آقا و خانم از لحاظ سطح و سواد دیجیتالی یافت شد. ضرورت این تحقیق در توسعه حرفه ای معلمان مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تکنولوژی دیجیتالی، سواد دیجیتالی، جنسیت، مدرک تحصیلی، تجربه تدریس
 • محمد ایمانیان، فاطمه همتی* صفحات 721-740
  چکیده در این پژوهش، رابطه ی بین روان رنجوری به عنوان یکی از پنج بعد اصلی شخصیت و مولفه های تشکیل دهنده ی گفتار، شامل روانی و انسجام گفتار، تلفظ، دقت دستوری و واژگان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور، 257 دانشجوی ایرانی رشته های زبان انگلیسی و داوطلب آزمون آیلتس (IELTS) در یک مصاحبه ی سنجش و ارزشیابی عملکرد بیان شفاهی شرکت کردند و در ادامه ی آن به پرسشنامه عوامل پنجگانه ی شخصیتی گلدبرگ (1999) پاسخ دادند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری که تاثیرات غیر مستقیم استاندارد روان رنجوری بر مولفه های بیان شفاهی را نشان می داد، بیانگر این بود که روان رنجوری اثر منفی متوسط بر روانی و انسجام گفتار (بتا = 0.350-)، واژگان (بتا = 0.365-)، دقت دستوری (بتا = 0.345-)، و تلفظ (بتا = 0.350-) دارد که در این میان بیشترین تاثیر منفی را بر واژگان می گذارد. نتایج مطالعه، مورد بحث و تاثیرات ضمنی آن بر آموزش زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: عملکرد بیان شفاهی، مولفه های بیان شفاهی، روان رنجوری، اضطراب در ارتباطات، مدل سازی معادلات ساختاری
 • آناهیتا پارسی کیا*، محمدتقی حسنی صفحات 741-762

  چکیده همواره نظریه پردازان و مترجمان حرفه ای بین دانشگاه یا تجربه شخصی برای امر ترجمه اختلاف نظر داشته اند؛ خصوصا که دانشگاه برخلاف برنامه های آموزشی نسبتا جامعش، جوابگوی نیازهای بازار کار نبوده است. هدف این تحقیق، بررسی تفاوت های ممکن بین عملکرد مترجمان دانشگاهی و تجربی ایرانی در ترجمه ی «جملات مرکب وابستگی» انگلیسی و شناسایی تکنیک های بکار رفته بوده است. بنابراین، از شش رمان ترجمه شده ی انگلیسی سه مترجم دانشگاهی و سه مترجم تجربی، منتخبی از چالش برانگیزترین جملات به «روشC ودینگتون» مقابله و مقایسه شد و نمره داده شد. طبق نتایج، بویژه آزمون «یو مان-ویتنی»، محقق گردید برخلاف باور عموم یعنی ترجمه ی بهتر مترجمان تجربی، عملکرد هردو گروه تقریبا یکسان بوده است؛ بعلاوه، تکنیکی خاص نیز یافت نشد، اما نتایج ثانویه این تحقیق را حائزاهمیت نمود. بعنوان مهمترین دستاورد، می توان به تاثیر آشکار «مهارت ویراستاری» بر روی کیفیت ترجمه اشاره کرد که می تواند در جهت طراحی برنامه های آموزشی کاربردی تر مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: آموزش دانشگاهی، جملات مرکب وابستگی، مترجمان تجربی، مترجمان حرفه ای، مترجمان دانشگاهی، مترجم متبحر
 • محمود نبی لو، روح الله ترکی*، پونه مرادی صفحات 763-788

  این تحقیق تاثیر بازی های رایانه ای یادگیری زبان بر فراگیری دستور زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی سطح مبتدی را از طریق پیشرفت تدریجی مورد بررسی قرار داده است. تعداد 40 یادگیرنده مذکر بین 8 تا 12 سال بر اساس نمرات آزمون تعیین سطح، بصورت همگن در یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل شرکت کردند. در گروه آزمایشی از بازی های رایانه ای یادگیری زبان برای تدریس حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، و گذشته استمراری استفاده شد و در گروه کنترل از روش های متداول سنتی. داده های تحقیق از یک مجموعه آزمون چهارگزینه ای 40 سوالی در شش نوبت (یک پیش آزمون، چهار پس آزمون، و یک پس آزمون تاخیری) گردآوری شده است. نتایج آزمون های آماری حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایشی در پس آزمون ها نسبت به پیش آزمون بوده و تفاوت آماری معناداری مشاهده گردید. یافته های تحقیق برای اساتید و زبان آموزان، روش شناسان و طراحان برنامه های درسی، زبان شناسان و متخصصین آموزش زبان به کمک رایانه ارزشمند می باشد.

  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، زبان آموزان مبتدی، دستور زبان انگلیسی، پیشرفت تدریجی، آموزش زبان به کمک رایانه
 • علی اکبر خمیجانی فراهانی*، غلامرضا میرزایی، مجید نعمتی صفحات 789-814
  در تحقیق حاضر تلاش برای بررسی تاثیر ارزشیابی پویا بر یادگیری ترکیبهای لغوی متجانس و نامتجانس در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی شده است. از بین صد و بیست زبان آموز بر اساس آزمون تعیین سطح آکسفورد شصت دانش آموز انتخاب شده و به دو گروه سی نفره ی آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. در طول ده جلسه اعمال آزمایش که در هر نوبت چهار ترکیب متجانس و چهار ترکیب نامتجانس به آن ها آموزش داده شد، درمجموع هشتاد ترکیب ارائه شد. گروه آزمایشی در معرض طرح پیش آزمون - همیاری - پس آزمون (مدل فشرده ی ارزشیابی پویا) قرار گرفتند، درحالی که برای آموزش این ترکیب ها به گروه کنترل از مدل های رایج آموزشی استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) نشان می دهد ارزشیابی پویا تاثیر به سزایی بر یادگیری ترکیب های متجانس و به خصوص نامتجانس در زبان آموزان ایرانی دارد و به تاثیر آن ها بر به چالش کشیدن شاخصه های زبانشناسی اشاره می کند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی پویا، ترکیب های لغوی متجانس، ترکیب های لغوی نامتجانس، ناحیه توسعه مجاور، زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • سید رضا دشتستانی*، حسین کرمی صفحات 815-830
  در سال های اخیر، استفاده از آموزش های برخط محبوبیت فزاینده ای در میان دانش آموزان و معلمان انگلیسی کسب کرده است (بنت و مارش، 2002؛ کامپتون، 2009؛ دیویس و رز، 2007). با این حال میزان اندکی از پژوهش ها به سمت مطالعه میزان آمادگی و دانش معلمان در آموزش های برخط سوق داده شده است(کامپتون، 2009). پژوهش حاضر به بررسی ادارک معلمان زبان انگلیسی در تدریس دوره های برخط می پردازد. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 108 معلم زبان انگلیسی بوده که به تدریس آنلاین زبان در موسسات مختلف ایران می پرداختند یافته های این پژوهش پیمایشی نشان داد که اکثریت معلمان برخط زبان انگلیسی میزان محدودی از مهارت های فنی، آموزشی، ارزیابی و دانش رایانه ای را دارا می باشند تا بتوانند جهت استفاده در تدریس بر خط زبان انگلیسی به کار گیرند. این پژوهش چندین پیشنهاد را جهت توانمند سازی معلمان و تجهیز آنان به مهارتهای لازم در محیط ایران ارائه می نماید.
  کلیدواژگان: نگلیسی به عنوان زبان خارجی، آموزش برخط، مهارت ها، معلمان، دانش آموزان، ایران
 • کیومرث رضوی پور* صفحات 831-860
  سنجش زبان، مانند دیگر شاخه های زبانشناسی کاربردی، همیشه متاثر از پارادایم های فلسفی زمانه است که عدم آگاهی به آنها ممکن است کیفیت پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد. مقاله ی حاضر به بررسی مبانی فلسفی پژوهش در سنجش زبان انگلیسی در ایران می پردازد. بدین منظور همه ی مقالات قابل دسترس برخط که در نشریات علمی پژوهشی کشور در مورد سنجش زبان چاپ شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. برای تشخیص مبانی فلسفی مقالات، عنوان، چکیده، روش پژوهش و چارچوب نظری آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در گام بعدی، مقالات به چهار مقوله ی فلسفی اثبات گرایی، واقع گرایی، برساخت گرایی و ابزارانگار ی تقسیم شدند. نتایج نشان داد که حدودا دو سوم پژوهش ها در سنجش زبان در ایران دارای مبانی فلسفی اثبات گرایی و واقع گرایی می باشند. کمتر از یک سوم مقالات مبتنی بر مکتب برساخت گرا هستند و سهم پژوهش با مبانی ابزارانگاری تقریبا ناچیز است.
  کلیدواژگان: سنجش زبان، هستی شناسی، معرفت شناسی، اثبات گرایی، واقع گرایی، برساخت گرایی، ابزارانگاری
 • کریم شعبانی*، ایمان باخدا صفحات 861-878
  هدف از مقاله حاضر بررسی قابلیت اجرایی آزمون شنیداری پویای رایانه ای (CDLT) در تشخیص و تقویت منطقه مجاور رشد زبان آموزان در فعالیت های شنیداری از طریق مداخله های چند وجهی(صوتی، متنی و تصویری) می باشد. بدین منظور، تعداد 140 نفر در آزمون تعیین سطح شرکت نمودند که از این تعداد 100 نفر با سطح پیش متوسط انتخاب شدند. در فرآیند برگزاری آزمون، با تبعبت از رویکرد بازخورد ترغیبی - تدریجی و مقیاس ضمنی-صریح ، مجوعه ای از مداخله های طبقه بندی شده شامل صوتی، متنی و تصویری به آزمون دهنده ها داده شد و مدت زمان پردازش آزمون دهنده ها در پاسخ دهی به سوالات ثبت شد. بررسی ها نشان داد که مداخله های چند وجهی از طریق آزمون شنیداری پویای رایانه ای منجر به تغییرات معنا داری در توانایی های شنیداری زبان آموزان و پیشرفت منطقه مجاور رشد آنها شد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در امر ارزشیابی های جمعی و سراسری، آموزش و یادگیری به عنوان یک روش کارآمد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آزمون شنیداری پویای رایانه ای، بازخورد ترغیبی- تدریجی، مقیاس ضمنی-صریح، مدت زمان پردازش، مداخله های چند وجهی
 • پویان طاهری*، محمد عبداللهی صفحات 879-910

  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی سه پیش-تکلیف پادکست، برنامه های کوتاه ویدویی و آمادگی موضوعی بر عملکرد زبان آموزان در انواع تکلیف درک شنیداری بود. به این منظور، تعداد 63 آزمودنی پانزده تا سی ساله به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و به هر گروه یک پیش تکلیف داده شد. پیش تکلیف شنیداری گروه اول فایل های صوتی پادکست بود، گروه دوم برنامه های کوتاه ویدئویی را تماشا کردند و گروه سوم در مورد موضوع شنیداری گفتگو کردند. سپس هر سه گروه تکلیف های پر کردن جای خالی و معما را انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تنها پادکست عملکرد زبان آموزان را در انجام تکالیف به خوبی پیش بینی کرد. همچنین از تحلیل واریانس استفاده شد تا تعیین کند که آیا تفاوت معناداری بین تاثیرات این سه فعالیت بر روی عملکرد زبان آموزان وجود دارد. نتایج این مطالعه نشان داد که پادکست و برنامه های کوتاه ویدئویی نقش مهمی در درک مطلب شنیداری و تشویق زبان آموزان دارد. نتایج این تحقیق برای معلمان و تولیدکنندگان محتوا کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: درک شنیداری، پادکست، آموزش تکلیف محور، تکلیف حل معما، برنامه های کوتاه ویدویی و آمادگی موضوعی
 • فریال طیبیان پور*، علیرضا ولی پور صفحات 911-926
  در این مقاله به نظریه میدان های کاربردی - معنایی زبان و کاربرد آن در پژوهش های مقایسه ای و خصوصا مقابله ای دو زبان در چارچوب دستور نقشگرا پرداخته شده است. این نگرش رویکردی بر اساس آرا و نظریات زبانشناسان روس و با ذکر نمونه هایی عملی از تحقیقات انجام شده آن ها صورت گرفته است. میدان های کاربردی- معنایی بر طبق تعریف به گروهی از واحدهای دستوری، واژگانی و یا ترکیبی گفته می-شود که بر مبنای یک مقوله ی معنایی مشخص در یک گروه قرار گرفته اند و بر اساس کاربرد معنایی مشترکشان با یکدیگر در تعامل قرار دارند. در این مقاله به طور خاص میدان کاربردی - معنایی بر اساس مقوله معنایی «امکان» بررسی شده است. هدف از این مقاله نشان دادن کاربرد این نظریه دربررسی ابزارهای دستوری و واژگانی زبان برای بیان یک مقوله معنایی و نقش مهمی است که این نظریه می تواند در بررسی های درون زبانی و در نهایت بین زبانی ایفا کند و راهکارهای مناسبی برای بهینه سازی ویا تغییرروش های آموزش یک زبان خارجی به زبان آموزان آن را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.
  کلیدواژگان: دستور نقش گرا، مقوله معنایی، میدان های کاربردی- معنایی، عناصر هسته، عناصر محیطی
 • رضا پیش قدم، آیدا فیروزیان پوراصفهانی*، سمانه نادری صفحات 927-958
  پژوهش حاضر بر آن hست تا به شیوه ای کیفی و کمی، نوازه های دریافتی مدرسان زبان انگلیسی از سوی زبان آموزان زبان انگلیسی را با درنظرگرفتن عامل جنسیت مدرس مورد کنکاش قرار دهد. در مرحله کیفی، شرکت کنندگان متشکل از 28 مدرس انتخاب گردید. انواع نوازه های دریافتی مدرسان به واسطه مصاحبه های نیمه ساختاریافته با آن ها، مورد بررسی قرار گرفت و پرسشنامه ای طراحی شد. پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار 181 مدرس قرار داده شد و تفاوت نوازه های دریافتی مدرسان به لحاظ کمی مورد تحلیل واقع شد. یافته-های کیفی نشان داد که مدرسان زن در مقایسه با مدرسان مرد، نسبت به دریافت نوازه های غیرکلامی مثبت، کلامی غیرشرطی منفی و کلامی شرطی منفی حساس تر بودند. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که میان بهره نوازه ای مدرسان زن و مرد از نظر حسی که در نتیجه دریافت انواع نوازه های غیرکلامی مثبت، عدم دریافت نوازه و کلامی شرطی منفی ایجاد می شود، تفاوت معناردار وجود دارد.
  کلیدواژگان: نوازش، نوازه، نوازه شونده، نوازه گر، جنسیت
 • ابوالفضل مسگرشهر* صفحات 959-990
  پژوهش حاضر بر آنست تا به بررسی تاثیر تدریس صریح دسته های واژگانی بر کاربرد واژگان و صحت دستوری در نگارش زبان انگلیسی زبان آموزان ایرانی بپردازد. در این راستا، 2 کلاس دست نخورده در قالب یک گروه آزمایش و 2 کلاس دست نخورده دیگر در قالب یک گروه کنترل در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران انتخاب شدند. دو گروه روند آموزشی معمول تعیین شده توسط آموزشگاه را دنبال کردند، اما فعالیت های مرتبط با تدریس صریح دسته های واژگانی تنها در گروه آزمایش صورت گرفت. یک آزمون نگارش زبان انگلیسی قبل (پیش آزمون) و بعد (پس آزمون) از مداخله (تدریس صریح دسته های واژگانی) به هر دو گروه آزمایش و کنترل ارائه شد. دو ارزیاب باتجربه که از پژوهش حاضر بی خبر بودند به نگارش زبان آموزان از لحاظ کاربرد واژگان و صحت دستوری نمره دادند. تحلیل آماری نتایج نشان داد که تدریس صریح دسته های واژگانی توانسته است تفاوت معناداری در ارتقای کیفیت کاربرد واژگان و صحت دستوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ایجاد کند. نتایج پژوهش به همراه دلالت های آموزشی آن به بحث گذارده می شوند.
  کلیدواژگان: دسته های واژگانی، تدریس صریح دسته های واژگانی، صحت دستوری، کاربرد واژگان، خودمختاری زبان آموز
 • علیرضا نبی لو*، فرشته دادخواه صفحات 991-1030
  در این مقاله، رمان مدیر مدرسه با روش سبک شناسی انتقادی لسلی جفریز تحلیل شده است. مولفه های مورد نظر جفریزعبارتنداز: نامیدن و توصیف (در این رمان، صرفا شاهد توصیف بودیم)، بازنمایی کنش ها، رخدادها و وضعیت ها (بازنمایی وضعیت ها بسامد بیشتری داشت)، ترادف و تقابل (ترادف صرفا در حوزه ی واژگان اما تقابل در حوزه ی واژگان، افعال و شخصیت ها دیده می-شود)،مثال آوردن و برشمردن (که جهت تبیین بهتر مطالب استفاده شده است)، اطلاعات و نظرات مهم (که در هر صفحه مطرح می شود)، معانی ضمنی و حقایق مسلم (که حقایق تلخی را بازگو می کند)، منفی سازی (غالبا اعجاب و تاسف مخاطب را برمی-انگیزد)، فرضیه سازی (که اکثرا با قطعیت همراه است)، ارائه ی سخنان و افکار دیگران (که در این رمان از سه روش بیان مستقیم گفته، بیان مستقیم اندیشه و گزارش راوی استفاده شده) و بازنمایی زمان، مکان و جامعه (که بسیار دقیق نمایانده شده است). هدف از این مطالعه ، یافتن ایدئولوژیهای پنهان متن است.
  کلیدواژگان: جلال آل احمد، مدیر مدرسه، سبک شناسی انتقادی، تحلیل گفتمان، لسلی جفریز
|
 • Touran Ahour *, Parichehr Omrani Pages 659-690
  This study aimed to evaluate the English textbook “Prospect 2”, which is taught to the eighth-grade junior high school students in Iran in recent years, from teachers’ perspectives and needs analysis of students. To this end, 30 teachers and 60 eighth-grade students from the girls’ and boys’ high schools in Tabriz, Iran were randomly selected. A textbook evaluation checklist and a needs analysis questionnaire were distributed among the participated teachers and students, respectively. The results indicated that most parts of the content of the book matches with most of the students’ needs and can be used as a suitable textbook for the students. The teachers had also a positive view toward this textbook in general but they reported some problems. For example, they believed that there is not a balance of the four language skills, the language is not authentic, grammatical points are completely excluded, and the activities are not interesting and cannot be modified or supplemented by the teachers. Suggestions and pedagogical implications are presented.
 • Rajab Esfandiari * Pages 691-720
  Over the past few years, sophisticated types of digital technology, the literacy of which may help language teachers deliver instruction to language learners more effectively, have made consistent inroads into applied linguistics. The overriding goal of the present study, therefore, was to examine not only digital literacy of Iranian EFL teachers but also the effects of gender, teaching experience, and academic degree on their digital literacy. To that end, 239 language teachers in different cities across three academic degrees in Iran completed an adapted version of Ng’s (2012) digital literacy model. SPSS (version 21) was used to analyse the data. The results revealed (1) language teachers’ moderate levels of digital literacy, (2) no statistically significant difference between gender and teaching experience in language teachers’ digital literacy, and (3) a statistically significant difference between language teachers’ academic degree and digital literacy. The implications of the findings for teacher development and education are discussed.
 • Mohammad Imanian, Fatemeh Hemmati * Pages 721-740
  Abstract This study aimed to investigate the effects of neuroticism, as one of the big five personality factors, on oral performance and its components comprising cohesion and fluency, pronunciation, grammaticality, and lexical resources. To this end, 257 Iranian EFL students took an oral proficiency interview and responded to a personality questionnaire (Goldberg, 1992). The participants' oral performance was rated by two trained raters. The results of correlation analysis showed that neuroticism had a significant negative correlation with speaking totally (r= -.433, p<.05) and also with its constituent components including cohesion/fluency (r= -.351, p<.05), lexical resources (r=-.368, p<.05), grammatical accuracy (r=-.315, p<.05), and pronunciation (r=-.387, p<.05). The structural equation modeling (SEM) analysis, revealing the standardized non-direct effects of neuroticism on the components of speaking, showed that neuroticism had moderate and negative indirect effects on cohesion and fluency (Beta = -.351), lexical resources (Beta = -.365), grammaticality (Beta = -.354), and pronunciation (Beta = -.350). The results of the study are discussed and the pedagogical implications are provided for the EFL context.
 • Anahita Parsi Kia *, Mohammad Taghi Hassani Pages 741-762

  Abstract There has been a constant debate in the field of translation between theoreticians and professionals on whether formal education or self-experience is required to translate professionally, especially because university despite a rather comprehensive curriculum has failed to satisfy the needs of translators on the market. The aim of this study was to investigate the possible differences between the academic and the self-taught translators’ performance of English complex sentences and recognize the applied techniques through contrasting, comparing, and scoring a series of challenging complex sentences derived from six translated English novels whose translators were three academics and three self-taught, using Waddington Method C. The results, especially those gained from Mann-Whitney U Test, testified almost no differences unlike the general belief concerning the best job of the self-taught. Besides, no specific techniques were found. However, the secondary findings made the research prominent including the obvious impact of editorial skills on the quality of translation as the most significant one, which is noticeable for designing more practical teaching programs and curriculum.

 • Mahmoud Nabilou, Rouholla Torki *, Poune Moradi Pages 763-788

  The present study explored the effect of computer language learning games on learning grammar by Iranian English learners through microgentetic development. Forty male elementary English learners aged between 8 and 12, participated in the study. Based on the placement test scores, the homogenized participants were placed in one experimental and one control group. The experimental group received the treatment using computer language learning games to teach English grammar tenses (simple present, present continuous, simple past, and past continuous), while the control group received traditional methods. The research data were obtained from 40-item multiple-choice tests in six times (a pre-test, four post-tests, and a delayed post-test). The results of the statistical tests revealed better performance of experimental group learners in post-tests than the pre-test. However, a statistically significant difference was found. The mean of the experimental group was greater than the control group. The findings are valuable for teachers and learners, methodologists and syllabus designers, linguists and CALL experts.

 • Gholamreza Mirzaei, Majid Nemati Pages 789-814
  The current study was an attempt to explore whether dynamic assessment had any significant impact on learning non-congruent and congruent collocations by Iranian learners. Sixty out of one-hundred and twenty EFL learners were selected based on OPT Test, divided into experimental (N=30) and control (N=30) groups. During ten sessions of treatment, eight of the collocations incorporated in the initial test including four congruent and four non-congruent collocations in each session were presented to the learners, thus a total of 80 collocations were covered. The experimental group was exposed to the pre-test-mediation-posttest design while the control group was instructed through conventional ways of teaching collocations. The findings of one-way ANCOVA revealed that the dynamic assessment instruction had a significant effect on learning congruent and specifically non-congruent collocations by Iranian EFL learners. If the purpose is to have an active learning environment, attention needs to be devoted to the integration of a dynamic approach in the classroom, providing learners with appropriate and leveled-feedback within the evaluation and teaching process.
 • Seyed Reza Dashtestani *, Hossein Karami Pages 815-830
  Recently, the implementation of online instruction has gained increasing popularity among English as a foreign language (EFL) students and teachers. However, very limited research has been directed towards online EFL teachers’ preparedness for and knowledge of online instruction. The present study aimed to explore Iranian online EFL teachers’ perceptions on their level of online language instruction skills. The participants included 108 online EFL teachers who worked at numerous language teaching institutions in Iran. Compton’s (2009) conceptual framework for required skills for online teaching was considered as the theoretical basis of this study. The findings of the survey study indicated that the majority of Iranian online EFL teachers have limited technological, pedagogical, and evaluation skills and knowledge in order to implement online instruction in the Iranian EFL context. The study proposes several recommendations and suggestions on how to equip teachers with the necessary skills required for online instruction in the EFL context of Iran.
 • Kioumars Razavipour * Pages 831-860
  Research in language testing should ideally move in tandem with philosophical paradigms of science. Some scholars maintain that research in language testing has been slow to catch up with paradigmatic changes in epistemology of knowledge. The current study addresses the philosophical underpinnings of research in language testing in Iran. To this aim, all language testing papers published online in Iranian domestic journals were gathered and studied. Paper titles, the abstracts, methods, and the theoretical frameworks of the studies were content analyzed. Results indicated that positivist and realist ontological assumptions underlie two thirds of the papers. Moreover, one third of papers were conducted within the constructivist philosophy. In need of special mention is that the majority of papers within the constructivist school were about dynamic assessment. Finally, the pragmatic philosophy seems to be somehow absent in language testing research in Iran. The depicted situation is further discussed in light of current theories of measurement and validity.
 • Karim Shabani *, Iman Bakhoda Pages 861-878
  The main ambition behind the present study was to test the applicability of Computerized Dynamic Listening Test (CDLT) in diagnosing and enhancing L2 learners' Zone of Proximal Development (ZPD) in listening comprehension tasks through multimodal mediations (audio, text and picture). Following a graduated prompt approach and an implicit-to-explicit scale, a hierarchical array of mediations (aural, textual and visual) was presented to the participants. The results of t-test indicated that multimodal mediations resulted in significant changes in the listening ability of the learners. The analysis of CDLT scores revealed that learners with the same actual score gained different mediated and Learning Potential Scores (LPS), denoting that learners with the same independent abilities might require different types of mediations for their subsequent instruction. Moreover, the CDLT showcased the learners’ processing time as a precise measure of the learners’ underlying listening abilities and differential functioning. Finally, the study suggests the use of CDLT as a valid procedure for instructional, learning and large-scale assessment purposes.
 • Puyan Taheri *, Mohammad Abdollahi Guilani Pages 879-910

  This study aimed to explore the effectiveness of three pre-task activities (podcast, video short programs and topic preparation) on the performance of EFL learners' listening comprehension task types. Sixty three participants were assigned to three groups. Pre-listening tasks were given to each group. The first group listened to podcasts, the second group watched video programs and finally the last group talked about the topic of the listening. Then, they were exposed to jigsaw and gap filling tasks. Multiple Regression was performed to find which activity can predict EFL learners’ listening comprehension. Only podcast could predict the learners’ performance. Also ANOVA was run to find if there was any significant difference between the activities on the performance of EFL learners listening comprehension in gap filing and jigsaw tasks. The results indicated that there were significant differences between the groups. The results of this study indicated the important role of podcast and video program in L2 listening comprehension and in motivating students. The results have implications for teachers and material developers.

 • Ferial Tayebianpour *, Alireza Valipour Pages 911-926
  This article is about the functional-semantic fields theory and application of the same comparative and contrastive researches by using the functional grammar of language. This approach is based on idea and concepts of Russian linguists including some practical instances of their researches. The functional-semantic fields, based on definition, are the grammatical and lexical units or combination of them which based on a specified semantic category considered as a group and they have a relation by the common meaning application.The functional-semantic fields have different types. In this paper, in particular, functional-semantic field is investigated based on the semantic category of "possibility". The main goal of this study is to show how this theory can be applied to analyze a semantic category by the grammatical and lexical tools and the importance of this theory regarding to study of language internally and interactionally to find a suitable way to optomize or change of learning foreign language styles to language learners.
 • Reza Pishghadam, Aida Firooziyan Pour Esfahani *, Samane Naderi Pages 927-958
  This study attempted to investigate the teachers’ perceived strokes from English language learners regarding teachers' genders using a mixed methods study. To fulfill this , 28 English language teachers were chosen to participate in the qualitative phase. After conducting semi-structured interviews with them, the types of perceived strokes were investigated with regard to the teachers' genders. Then, a questionnaire was developed. After confirming its validity and reliability,it was administered to 181 teachers, and the differences between males and females were analyzed. The findings of the qualitative phase indicated that receiving positive non-verbal strokes, negative non-conditional verbal strokes, and negative conditional verbal strokes, among all types of strokes, are more considerable for the female teachers in comparison to the male teachers. The results of the quantitative analysis also revealed that there is a statistically significant difference between female and male English language teachers’ stroke quotient in terms of the sensation that results from receiving a variety of positive non-verbal strokes, lack of stroke and verbal conditional negative strokes from English learners.
 • Abulfazl Mesgarshahr * Pages 959-990
  Along with recent developments in corpus linguistics, there has been an increasing awareness of the importance of formulaic sequences in acquiring language skills. This study set out to investigate the impact of explicit instruction of lexical bundles on the Iranian learners’ grammatical accuracy and vocabulary usage in English writing. To that end, 4 intact classes (2 classes in experimental group and 2 classes in control group) in a language institute in Tehran were chosen. All the classes underwent the regular language instruction stipulated by the language institute, but two classes, as the experimental group, received explicit instruction of lexical bundles as well. One writing test was administered to both groups before (pre-test) and after (post-test) the treatment (explicit instruction of formulaic sequences). Two blind raters scored the overall quality of the participants’ writing performance. The results showed that the participants in the experimental group outperformed those in the control group. Pedagogical implications and suggestions for further research are discussed.
 • Alireza Nabilou *, Fereshte Dadkhah Pages 991-1030
  In this essay “Modire Madrase” has been analyzed according to Critical Stylistics method in the view of Lesley Jeffries. Critical Stylistics participles in her view consist of: Naming and Describing (which only the Describing applies in this novel), Representing Actions/ Events/ States (which frequency of Representing States is more than Representing Actions/Events), Equating and Contrasting (that there is Equating merely in vocabulary realm, but Contrasting in vocabulary, actions and characters), Exemplifying and Enumerating (that apply to specify subjects), Prioritizing (which transmits in every page), Assuming and Implying (that express dolorous facts), Negating (that in high frequency causes wonder and regret), Hypothesizing (which often leads to positivity), Presenting the Speech and Thoughts of other Participants (that apply in three ways: direct quotation, thought expression and speech report) and Representing Time, Space and Society (which is accurate). To find out the latent ideology, ten participles apply in stylistics study of the novel.