فهرست مطالب

آموزش محیط زیست و توسعه پایدار - سال هشتم شماره 1 (پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی پورعلی، محمدعلی فلاحی*، علی اکبر ناجی میدانی صفحات 9-22
  تلاش کشورها برای افزایش درآمد ملی و رفاه اگر همراه با ملاحظات محیط-زیستی نباشد، زیان های جبران ناپذیری ازجمله تغییرات سریع آب و هوایی و تخریب محیط زیست را به همراه خواهد داشت. ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت و پایداری محیط زیست در سطوح ملی و فراملی شده است. بسیاری از دولت ها متوجه شده اند که نمی توانند عملکرد محیط زیستی را صرفا مرتبط با توسعه اقتصادی ببینند و به سایر ابعاد توسعه به خصوص توسعه اجتماعی توجه نکنند. در سطح جهانی نیز ضرورت بهبود ابعاد محیط زیستی و توسعه انسانی یکی از مهم ترین موضوعات موردبحث در کنفرانس ریو 20 ملل متحد در سال 2012 به عنوان بخشی از اهداف توسعه هزاره بوده است. ازآنجایی که شاخص توسعه انسانی توانایی توصیف هم زمان توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی را در درون خود دارد، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر ابعاد شاخص توسعه انسانی خصوصا آموزش بر شاخص عملکرد محیط زیستی است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS در گروه کشورهای منتخب، 101 کشوری که در رتبه بندی عملکرد محیط زیستی در دوره موردبررسی میانگین نمره بالای 50 را کسب کردند، طی دوره زمانی 2005-2015 نشان می دهد که ابعاد سه گانه شاخص توسعه انسانی یعنی شاخص های سلامت، آموزش و رفاه رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد محیط زیستی دارند.
  کلیدواژگان: آموزش، سلامت، رفاه، عملکرد محیط زیستی، داده های تابلویی
 • حسین باقریان حسینی، احمد عابدی سروستانی*، علیرضا خواجه شاهکویی صفحات 23-36

  آموزش و یادگیری یکی ارکان مهم توسعه پایدار می باشد. سواد اطلاعاتی می تواند به کشاورزان در دستیابی و استفاده از اطلاعات برای داشتن کشاورزی پایدار کمک نماید. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی کشاورزان در منطقه طرق مشهد و عوامل مرتبط با آن انجام گرفت. بدین منظور با روش تحقیق توصیفی-همبستگی 176 نفر از کشاورزان با روش نمونه گیری ساده تصادفی موردبررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از روایی صوری و مراجعه به اساتید گروه کتابداری دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی کشاورزان در حد متوسط قابل ارزیابی می باشد. همچنین، سواد اطلاعاتی مستقل از سن، تعداد قطعات اراضی کشاورزی و درآمد سالانه کشاورزان بود؛ اما بین سواد اطلاعاتی کل با سابقه کار کشاورزی، یک رابطه منفی و معنی دار وجود داشت. از بین ابعاد پنج گانه سواد اطلاعاتی، کشاورزان موردمطالعه در زمینه «پایبندی به اصول اخلاقی و قانونی کاربرد اطلاعات» در وضعیت بهتر و در زمینه «دست یابی به اطلاعات موردنیاز به شکل موثر و کارآمد» ضعیف تر بودند. ارائه آموزش به کشاورزان به منظور ارتقاء قابلیت کسب اطلاعات کشاورزی و به کارگیری این اطلاعات، از پیشنهادهای تحقیق حاضر می باشد.

  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، توسعه پایدار، دانش، کشاورزان
 • ندا صابری، لعبت زبردست*، مهدی منتظرقائم صفحات 37-48

  با توجه به گستردگی مسائل محیط زیستی و ضرورت توجه به آنها بخصوص بحران کم آبی در کشور ایران، نیاز مبرمی به آگاه سازی و آموزش عمومی جهت اتخاذ رفتارهای مناسب در این زمینه احساس می شود. یکی از روش های هدفمند و اصولی برای مواجهه با این بحران، تمرکز بر روی زمینه ی ارتباطات محیط زیستی می باشد، چراکه دامنه ی گسترده ای از جامعه ی انسانی را تحت تاثیر خود قرار داده و می تواند آنان را در راستای حفظ محیط زیست خود ترغیب نماید. با توجه به بررسی های انجام گرفته در زمینه ی ارتباطات محیط زیستی، می توان به این نتیجه رسید که پژوهش های اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از دو روش کیفی و کمی، تحلیل بر روی سه منبع خبری ایرنا، وزارت نیرو و صداوسیما با تاکید بر بحران کم آبی در کشور ایران صورت گرفته است. در این پژوهش به پیشنهاد و معرفی ارزش های خبری برای تحلیل رتوریکی محیط زیست در وضعیت بحران پرداختیم و بر این اساس تحلیل آماری و رتوریکی بر روی اخبار منعکس گردیده از سه ارگان ذکرشده صورت پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که رسانه ی خبری ایرنا با بیشترین تعداد خبر و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با کمترین تعداد خبر به پوشش خبری از بحران کم آبی پرداخته اند و همچنین تحلیل های کیفی نشانگر لزوم وجود تعریفی درست از مسائل پیچیده ی محیط زیستی نزد کنشگران رسانه و تمرکز بیشتر رسانه های تصویری بر روی اخبار محیط زیستی می باشد. درنهایت به ارائه ی پیشنهاد های پژوهشی و ارائه ی راهبرد پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ارتباطات محیط زیستی، بحران کم آبی، رتوریک، خبر، توسعه پایدار
 • وحید پورشهابی، مسعود پورکیانی*، محسن زاینده رودی، ایوب شیخی صفحات 49-72
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. هدف از انجام این پژوهش، تعیین اولویت گروه های تحصیلی آموزش عالی در راستای تحقق توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان بوده است. برای انجام این پژوهش، شاخص های توسعه پایدار، از مدل بومی توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان استخراج شده و پس از تعیین وضعیت موجود شاخص ها، وضعیت مطلوب هریک از شاخص ها توسط 4 پانل تخصصی متشکل از 50 نفر خبره با روش دلفی فازی تعیین شده است. درنهایت نیز اولویت بندی گروه ها و زیرگروه های تحصیلی آموزش عالی با کمک خبرگان و با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که گروه آموزشی «مهندسی، تولید و ساخت» دارای اولویت اول، گروه آموزشی «علوم انسانی و هنر» دارای اولویت دوم و گروه آموزشی «علوم تربیتی» دارای اولویت سوم برای توسعه پایدار استان سیستان و بلوچستان می باشند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، آموزش عالی، گروه های تحصیلی، سیستان و بلوچستان
 • احمد رستگار، نرجس زرگریان* صفحات 73-86

  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل علی روابط ادراک از حمایت اجتماعی و مسئولیت پذیری محیط زیستی با توجه به نقش واسطه ای سرمایه های روان شناختی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان به روش تحلیل مسیر انجام شد. روش برای این منظور 341 نفر (181 نفر دختر و 160 نفر پسر) از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب و به پرسش نامه ای خود گزارشی متشکل از مقیاس های حمایت اجتماعی واکس (1999)، سرمایه های روان شناختی لوتانز (2007)، مسئولیت پذیری محیط زیستی هوی سائوس (2005) پاسخ دادند. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. به طورکلی نتایج پژوهش نشان داد که حمایت اجتماعی (حمایت خانواده، معلمان، همسالان) از طریق واسطه گری سرمایه های روان شناختی (تاب آوری، امیدواری، خودکارآمدی، خوش بینی) بر مسئولیت پذیری محیط زیستی دارای اثر غیرمستقیم و مثبت می باشد. از میان مولفه های سرمایه روان شناختی، خوش بینی و امیدواری دارای بیشترین اثر مستقیم بر مسئولیت پذیری محیط زیستی می باشد. در بین ابعاد حمایت اجتماعی، حمایت خانواده بیشترین اثر غیرمستقیم را بر مسئولیت پذیری محیط زیستی دارد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری محیط زیستی، سرمایه های روان شناختی
 • محمد جلالی*، حمیده ملک سعیدی، فرزاد اسکندری، سکینه رنجبر صفحات 87-104
  تحقیق حاضر با هدف واکاوی نگرش کشاورزان توت فرنگی کار شهرستان سنندج نسبت به کشت پایدار این محصول انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده است که به روش پیمایشی انجام شد. با بهر ه گیری از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده، 150 نفر از توت فرنگی کاران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه بود که روایی صوری آن مورد تایید اساتید ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کردستان قرار گرفت. با استفاده از مطالعه راهنما، پایایی پرسش نامه برای بخش سنجش نگرش کشاورزان به کشت پایدار برابر 65/0 به دست آمد که معرف مناسب بودن آن می باشد. برای گروه بندی و مقایسه کشاورزان موردمطالعه از تحلیل خوشه ای و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل خوشه ای نشان داد کشاورزان موردمطالعه را می توان به سه دسته کشاورزان با نگرش ضعیف، متوسط و قوی نسبت به کشت پایدار توت فرنگی گروه بندی نمود. یافته های حاصل از تحلیل واریانس بیانگر اختلاف معنادار بین این سه گروه از کشاورزان با سطوح مختلف نگرش، ازنظر تعداد اعضای خانوار، میزان مشارکت در فعالیت های ترویجی و میزان اعتماد به رسانه های اطلاعاتی بود. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهادهایی ارائه شد که می تواند در ترغیب کشاورزان به کشت پایدار توت فرنگی ارزشمند باشد.
  کلیدواژگان: نگرش، کشاورزی پایدار، توت فرنگی، کشاورزان، سنندج
 • اصغر ابوالحسنی*، سمیرا متقی، احسان فرهادی صفحات 105-116
  یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تاثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالاخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تایید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تایید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تاثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی محیط زیست، رشد اقتصادی، ایران، کوزنتس، آموزش
 • حسین صیادی تورانلو*، سلیم کریمی تکلو، سجاد رحیمی آشجردی صفحات 117-132

  هدف این تحقیق شناسایی و مدل سازی عوامل موثر بر اتخاذ پایداری محیط زیستی در سیستم های اطلاعاتی توسط مراکز خدمات درمانی است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول شامل 12 خبره که از نظرات آنها جهت تعیین عوامل اصلی و تعیین روابط علت و معلولی آنها استفاده شد. جامعه دوم را، 250 نفر از کارکنان، پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزرهای مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) اصفهان تشکیل می دهند. بر اساس نتایج بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حوزه فناوری اطلاعات مراکز درمانی، مجموعا 24 عامل در 5 بعد الزامات قانونی، مسئولیت پذیری محیط زیستی، مشروعیت محیط زیستی، مصرف منابع و عدالت محیط زیستی شناسایی گردید. جهت بررسی روایی پرسش نامه تحقیق، از روایی محتوا و روایی سازه به کمک تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین پایایی کلی پرسش نامه بر اساس آلفای کرونباخ برابر با 888/0 است. پس از گردآوری داده های موردنیاز، در ابتدا با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح ابعاد مدل در سه سطح تعیین شد. در بالاترین سطح مدل عامل عدالت محیط زیستی و در پایین ترین سطح آن عوامل الزامات قانونی و مسئولیت پذیری محیط زیستی قرار گرفت. بر اساس مدل ساختاری تفسیری تحقیق، مدل تحلیل مسیر پژوهش طراحی و با استفاده از نرم افزار AMOS اجرا گردید. نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از این بود که از بین شش مسیر تعیین شده در مدل ساختاری تفسیری، تنها مسیر الزامات قانونی به مصرف منابع معنادار نیست. همچنین بیشترین اثر کل استاندارد را مصرف منابع بر مسئولیت پذیری محیط زیستی دارد.

  کلیدواژگان: پایداری محیط زیستی، سیستم اطلاعاتی، مراکز خدمات درمانی، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • جعفر بهادری خسروشاهی*، عیسی برقی صفحات 133-144
  هدف پژوهش حاضر نقش مطلوبیت اجتماعی و پذیرش در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه ناحیه 4 آموزش وپرورش شهر تبریز در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه تعداد 340 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای  انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروری و بانتینگ (2002)، پرسش نامه مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1964) و پرسش نامه پذیرش اجتماعی مارلو و کراون (1960) استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (هم زمان) در نرم افزار SPSS.21 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مطلوبیت اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنادار و بین پذیرش اجتماعی با خودکارآمدی تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای مطلوبیت و پذیرش اجتماعی قادرند تغییرات متغیر (خودکارآمدی تحصیلی) را در دانش آموزان به طور معناداری پیش بینی کنند. بنابراین طرح ریزی مطالعات بیشتر جهت شناخت بهتر عواملی در جهت ارتقای مطلوبیت و پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، مطلوبیت اجتماعی، پذیرش اجتماعی
 • وحید بابازاده، قربانعلی سبکتکین* صفحات 145-158

  حرکت در مسیر توسعه پایدار نیازمند مشارکت مردم است و لازمه آن نیز آگاهی مردم درباره توسعه پایدار است. به نظر می رسد مولفه های جامعه مدنی به ویژه سرمایه اجتماعی نتوانسته اند شرایط مطلوبی برای رشد دانش درباره توسعه پایدار فراهم آورند. هدف مقاله حاضر مطالعه ارتباط آگاهی از توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی در یک شرایط واقعی در جامعه ایران و در بین شهروندان مشگین شهری است. روش تحقیق پیمایش بوده، ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته، جمعیت آماری آن نیز شهروندان بالای 18 سال ساکن مشگین شهر بوده است. با فرمول کوکران تعداد 382 نفر با روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه برگزیده شدند. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد «آگاهی شهروندان از مفهوم و مولفه های توسعه پایدار» با میانگین 1/4 در بازه 1 تا 6 در حد متوسط رو به بالاست. نتایج استنباطی نشان داد که: «آگاهی از مفهوم و مولفه های توسعه پایدار» با دو بعد «ارتباط با مردم» و «هنجارهای متقابل» سرمایه اجتماعی ارتباط معنی دارد و مستقیم دارد اما ارتباط آن با بعد «اعتماد اجتماعی» سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار نیست. تحلیل رگرسیونی تحقیق نشان داد 36 درصد تغییرات متغیر وابسته را دو بعد «ارتباط با مردم» و «هنجارهای متقابل» که در تحلیل رگرسیونی باقی مانده اند تبیین می کنند. برای بهبود آگاهی از مفهوم و مولفه های توسعه پایدار، دانش درباره توسعه پایدار باید وارد شبکه های ارتباطی افراد جامعه شود. مهم تر از آن اعتماد در جامعه باید افزایش یابد تا زمینه رشد دانش درباره توسعه پایدار را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: جامعه مدنی، توسعه پایدار، آگاهی از توسعه پایدار، سرمایه اجتماعی
|
 • Ali Pourali, Mohammad Ali Falahi *, Aliakbar Naji Meydani Pages 9-22
  The effort of countries to increase national income and well-being, if not accompanied by environmental considerations, leads to unrepairable losses. For this reason, the environment over the past few decades has been one of the concerns of human societies. Hence, in recent years, the quality and sustainability of the environment have become very important at both the national and international levels. Many governments have realized that they could not isolate environmental performance apart from other measures of development. Hence, the necessity of HDI improvement with the environmental dimensions was a theme of discussion during the most recent Rio+20-United Nation Conference on Sustainable Development (2012), as part of Millennium Development Goals. Since the Human Development Index can describe social development and economic development simultaneously, the main goal of this study is to examine the impact of the dimensions of human development index, especially education, on the Environmental Performance Index. The results based on the panel data fixed effects model using GLS in the 101 selected countries during 2005-2015 show that the three dimensions of the Human Development Index, namely health, education, and welfare, have a positive and significant effect on the environmental performance.
  Keywords: Education, Health, Welfare, Environmental Performance, Panel Data
 • Hossein Bagherian Hosseini, Ahmad Abedi Sarvestani *, Alireza Khajeh Shahkooei Pages 23-36

  Education and learning is an important pillar of sustainable development. Information literacy can help farmers to access and use the information for sustainable agriculture. The present study aimed to assess the information literacy of farmers and related factors in the Torogh region of Mashhad County. The descriptive-correlation research method was used and 176 farmers were examined through a simple random sampling method. The data collection tool was a questionnaire which its formal validity confirmed by the face validity of faculty members of the Department of Library Science of Ferdosi University of Mashhad and Department of Agricultural Extension and Education of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Cronbach’s alpha coefficient was calculated for questionnaire reliability (α=0.79). The results showed that the information literacy of farmers can be assessed at a medium level. Also, information literacy is independent of age, some pieces of agricultural land and the annual income of farmers. But there is a significant and negative correlation between total information literacy and agricultural history. Among the five dimensions of information literacy, studied farmers have a better condition in "adhere to the ethical and legal principles of the use of information". On the contrary, they are weakest in "achieving the required information efficiently and efficiently". This is suggested that necessary training courses for farmers be provided to enhance their capabilities in access and use of agricultural information.

  Keywords: Information Literacy, Sustainable Agriculture, Knowledge, Farmers
 • Neda Saberi, Lobat Zebardast *, Mahdi Montazer Ghaem Pages 37-48
 • Vahid Pourshahabi, Masoud Pourkiani *, Mohsen Zayande Roodi, Ayoub Sheikhi Pages 49-72
  This research is applied in terms of purpose, and in terms of data collection, it is descriptive and survey type. The purpose of this study was to determine the priority of higher education groups for sustainable development in Sistan and Baluchestan province of Iran. For this research, sustainable development indicators have been extracted from the sustainable development model of Sistan and Baluchestan province. After determining the status of the indicators, the desirable condition of each indicator is determined by 4 panels of 50 experts with a fuzzy Delphi method. Finally, the prioritization of higher education study groups and sub-groups was done with the help of experts using the AHP method and the Expert Choice software. The results of this research show that the priority is "Engineering, Production, and Manufacturing", and the second priority is the "Humanities and Arts" group, and the educational group "Educational Sciences" is the third priority for sustainable development of Sistan and Baluchestan province.
  Keywords: Sustainable Development, Higher Education, Educational Groups, Sistan & Baluchestan
 • Ahmad Rastegar, Narjes Zargarian * Pages 73-86

  The purpose of this study was to provide a causal model of the relationships between social support perception and environmental responsibility with regard to the mediating role of psychological capital among secondary school students in Larestan by path analysis. For this purpose, 341 secondary school students (181 girls and 160 boys) were selected by ratio stratified sampling method and then, answered to a self-report questionnaire consisting of social support (Wax, 1986), psychological capital (Luthans, 2007) and the environmental responsibility (Hui Saos, 2005) subscales. To confirm the reliability of subscales, Cronbach's alpha coefficient was used. Overall, the results of the research showed that social support (family support, teachers, and peers) through the mediation of psychological capital (resilience, hope, self-efficacy, and optimism) has an indirect and positive effect on environmental responsibility. Among the components of psychological capital, optimism and hope have the greatest direct impact on environmental responsibility. Among the dimensions of social support, family support has the most indirect effect on environmental accountability.

  Keywords: Social Support, Environmental responsibility, Psychological Capital
 • Mohammad Jalali *, Hamideh Maleksaeidi, Farzad Eskandari, Sakineh Ranjbar Pages 87-104
  The purpose of this research was to investigate the attitude of strawberry growers toward sustainable cultivation of strawberry. A descriptive-correlative design with a survey method was used for the research. Using Cochran formula and simple random sampling, 150 strawberry growers were selected from Sanandaj county for the study. A questionnaire was used for data gathering. Its face validity was approved by a panel of faculty members of the Department of Agricultural Extension and Education, University of Kurdistan. Using a pilot study, the reliability of the questionnaire for the farmers' attitude towards sustainable cultivation was 0.65, which indicates its suitability. Cluster analysis and variance analysis were used to group and compare the studied farmers. The results of cluster analysis indicated that farmers could be classified into three categories of positive, neutral and negative attitudes toward sustainability. The findings of the analysis of variance also showed a significant difference between the three groups of farmers in terms of the number of household members, the level of participation in the agricultural extension programs and the level of trust in the communication canals.
  Keywords: Attitude, Sustainable Agriculture, Strawberry, Farmers, Sanandaj
 • Asghar Abolhasani *, Samira Motaghi, Ehsan Farhadi Pages 105-116
  Increased pollution and environmental degradation due to the unilateral development of the industry is one of the issues of interest from international assemblies, conservation organizations and the prevailing view of environmentalists. This, despite the great influence on the economic growth and development of the regions, has created a great deal of danger for the inhabitants of the planet and destroyed the environment by reducing the fertility of the environment. But the expressed view, with the view of development economists, that it is said that in the early stages of development, it is accompanied by a deterioration in the environment, but then reaches a certain level of growth, and at this point, growth tends to improve in the environment (U-inversion hypothesis), especially for developing countries like Iran, and the same, researchers have discussed the relationship between economic growth and air pollution in Iran and the confirmation or rejection of the U-inversion Kuznets hypothesis, with application Indicators of industrialization, economic status, and energy consumption during the period from 1365 to 1395;The results of the estimation of the research model confirm the Kuznets hypothesis in Iran, as well as the significance of the role of industrialization of the country and energy consumption (in reverse) and And the lack of influence of the education indicator (in a current manner) in improving the quality of the environment.
  Keywords: Environmental Pollution, Economic Growth, Iran, Kuznets, Education
 • H. Sayyadi Tooranloo *, S. Karimi Taklo, S. Rahimi Ashjerdi Pages 117-132

  This research aims to identify and model the factors affecting the adoption of environmental sustainability in information systems by healthcare centers. The statistical population of this study consists of two groups. The first group includes twelve experts whose ideas were used to determine the critical factors and their causal relationships. The second group includes 250 employees, nurses, head nurses, and supervisors of al-Zahra medical and educational center in Isfahan. According to the results obtained from the review of research literature and interview with academic experts and information technology areas of healthcare centers, a total of twenty-four factors were identified in five dimensions of legal requirements, environmental responsibility, environmental legitimacy, resource consumption, and environmental justice. The content validity and construct validity were used along with confirmatory factor analysis to examine the validity of the research questionnaire Also, the overall reliability of a questionnaire based on Cronbach's alpha was 0.888. After collecting the required data, the level of dimensions was first determined in three levels using interpretive structural modeling. The factor of environmental justice was placed at the highest level and the factors of legal requirements and environmental responsibility were placed at the lowest level. The analysis model of the research path was designed based on the research interpretive structural model and it was and implemented using AMOS software. The results from path analysis indicated that among the six paths identified in the interpretive structural model, it was only the path of a legal requirement to resource consumption path that is not meaningful. Moreover, resource consumption has the highest total standard effect on environmental responsibility.

  Keywords: Environmental Sustainability, Information System, Health Care Centers. Interpretive Structural Modeling
 • J. Bahadorikhosroshahi *, I. Barghi Pages 133-144
  The purpose of this study was to investigate the role of social desirability and acceptance in predicting the academic self-efficacy of high school students. The research method was a descriptive correlational. The statistical population of the second-grade high school students in Tabriz 4th educational district during the academic year of 2016-2017 was 340 people based on Morgan's table and selected by a multistage random sampling method. The data were collected by McIlroy & Bunting self-efficacy questionnaires (2002), Krone-Marlow's social utility questionnaire (1964), Marlow and Crown social acceptance questionnaires (1960). Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis in SPSS.21 software. The results of this study showed that there is a negative and significant relationship between social desirability and academic self-efficacy and there is a positive and significant relationship between social acceptance and academic self-efficacy. Also, the results of multiple regression analysis showed that the variables of utility and social acceptance could predict meaningful changes in criterion variables (academic self-efficacy) in students. Therefore, planning more studies is recommended for a better understanding of factors to promote desirability and admission and academic self-efficacy.
  Keywords: Academic self-efficacy, social desirability, social acceptance
 • Vahid Babazadeh Ghorban, Ali Saboktakin * Pages 145-158

  participation is an important factor in sustainable development. To this end, people should be informed about sustainable development. However, components of civil society, particularly, social capital, couldn't pave the way for knowledge growth about SD. In the study reported in this paper, the researcher scrutinized the relationship between awareness of SD and social capital in a real circumstance in Meshgin-Shahr. To approach the aims of this survey-based investigation, a researcher-made questionnaire was utilized to gather data from over 18 years old. 382 people were selected as the sample of the study, by applying the random cluster sampling method. The descriptive results of the investigation revealed that people's awareness of SD with an average of 4.1 (reference 1-6) is satisfactory and above the average. Also, there is a significant relationship between ″SD awareness″ and two-dimension of social capital, namely ″contact with people″ as well as ″reciprocal norms″. There is not a significant relationship between another dimension of social capital e.g. ″social trust″ and SD awareness. According to regression, 36 percent of the changes in the dependent variable relies on ″contact with people″ and ″reciprocal norms″. To improve the awareness of SD the knowledge about it should be transmitted between people and in their networks. Moreover, an increase in ″social reliance″ is a prerequisite in knowledge growth about SD.

  Keywords: Civil Society, Sustainable Development, Awareness of Sustainable Development, Social Capital