فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، پاییز 1398)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • معصومه باقرپور*، طاهره قجر صفحات 5-14

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر بازیهای الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان صورت گرفت. پژوهش از حیث هدف کاربردی و روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری شامل 255 نفر از دانش آموزان دختر مراکز دولتی شکوفا و دنا و مراکز غیر انتفاعی حکمت و باران شهر گرگان درسال تحصیلی 98- 97 بودند که 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل: آزمون خواندن نما (کرمی، مرادی، اکبری، 1381) و ابزار مداخله شامل بازی الکترونیکی جورچین تتریس به مدت چهار هفته و در شش جلسه 30 دقیقه ای است. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادبازی های الکترونیکی جورچین بر بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان تاثیر معناداری دارد و بازی های الکترونیکی جورچین بیشترین تاثیر را بر مولفه های «نامیدن تصاویر و درک متن و خواندن کلمات» دانش آموزان دختر مبتلا به اختلالات یادگیری شهر گرگان دارد.

  کلیدواژگان: بازی های الکترونیکی جورچین، بهبود عملکرد خواندن، اختلالات یادگیری
 • مهدی ابوالقاسمی*، حسین زینلی پور، علی اکبر شیخی، علیرضا عصاره صفحات 15-36
  هدف

  این پژوهش با هدف طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تفکیکی برای دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان انجام شده است.

  روش

  برای طراحی الگوی برنامه درسی تفکیکی از روش تحقیق ترکیبی و برای اعتبارسنجی آن از روش دلفی استفاده شده است. جامعه این پژوهش در بخش طراحی شامل کلیه دانش آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم و در بخش اعتبار بخشی متخصصین برنامه درسی و آموزش دانش آموزان استعداد درخشان بود. روش نمونه گیری در بخش طراحی الگو موارد نوعی و تصادفی ساده و در بخش اعتباربخشی الگو گلوله برفی بود. برای گردآوری داده ها در بخش طراحی الگو از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته و در بخش اعتباربخشی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی و پایایی داده ها به وسیله چک کردن اعضا، روایی محتوایی، روایی سازه و آلفای کرانباخ تائید شده است.

  یافته ها

  نتایج بیانگر این بود که دانش آموزان محتوای دلخواه را دارای شرایطی چون وجود فعالیت عملی، توجه به خلاقیت، تخصصی کردن مطالب، همراهی با علم روز جهان، وجود کتاب های تکمیلی، استدلال و منطق زیر بنایی مباحث، توجه به نوجوان و چالش های پیش روی او و توجه به علایق و استعدادهای فردی می دانستند. ویژگی های عنصر فرایند در برنامه درسی تفکیکی نیز شامل کاربردی بودن، استفاده از مواد کمک آموزشی، یادگیری فعال، روش اختصاصی برای هر درس، بعد علمی معلم و بعد اخلاقی معلم بود. ویژگی عنصر فرآورده نیز شامل آزمون مستمر، توجه به خلاقیت، کاربردی بودن ارزشیابی، ارزشیابی پروژه ای، اصول فنی آزمون سازی و تاکید بر یادگیری عمیق بود. بررسی اعتبار الگوی پیشنهادی مبین این بود که متخصصین با حذف روش ویژه برای هر درس، اضافه نمودن توجه به خلاقیت در تمام عناصر برنامه درسی، اضافه نمودن حمایت از یادگیری مستقل به عنصر فرایند برنامه درسی تفکیکی، اضافه نمودن ارزشیابی چندگانه و خودارزیابی به عنصر فراورده، الگوی پیشنهادی را دارای اعتبار مطلوبی ارزیابی کردند.

  کلیدواژگان: طراحی و اعتباربخشی، الگوی برنامه درسی تفکیکی، دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان
 • زهرا آرامی، طیبه شریفی*، احمد غضنفری، احمد عابدی صفحات 37-48
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه مثبت اندیشی فردریکسون و برنامه تغییر ذهنیت دوئیک بر سرمایه روانشناختی دانش آموزان تیزهوش مبتلا به اضطراب امتحان پایه نهم شهر اصفهان انجام شد.

  روش

  روش این تحقیق نیمه تجربی (آزمایشی) و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر تیزهوش پایه نهم شهر اصفهان بود که در سال تحصیلی 1396 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آن ها 450 نفر بود. در ابتدا غربالگری انجام شد و از جامعه آماری تعداد 45 نفر از دانش آموزان مضطرب که بر اساس پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز نمرات بالاتری کسب کردند انتخاب و سپس به روش نمونه گیری تصادفی ساده به دو گروه آزمایشی (15 نفر در گروه آموزش مثبت اندیشی فردریکسون و 15 نفر در گروه آموزش برنامه تغییر ذهنیت دوئیک) و 15 نفر در دو گروه کنترل تقسیم شدند. گروه مثبت اندیشی فردریکسون 8 جلسه و گروه تغییر ذهنیت دوئیک نیز 8 جلسه اموزش دریافت کردند، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تمامی شرکت کنندگان پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز را در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری شش ماهه تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-22 بهره گرفته شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل در ارتباط با خرده مقیاس های خودکارآمدی، تاب آوری و خوش بینی متغیر سرمایه روانشناختی تفاوت معناداری وجود دارد و دو گروه آزمایشی در متغیرهای مذکور اثربخش بودند و اثربخشی دو گروه بر متغیرهای تاب آوری و خوشبینی در دوره پیگیری شش ماهه نیز حفط شدند. از طرفی برنامه تغییر ذهنیت دوئیک در خرده مقیاس امیدواری متغیر سرمایه روان شناختی نسبت به گروه مثبت اندیشی و کنترل اثربخش بود و این اثربخشی تا دوره پیگیری تداوم داشت.

  نتیجه گیری

   با به کارگیری برنامه های مثبت اندیشی و تغییر ذهنیت می توان سرمایه های روان شناختی دانش آموزان تیزهوش مضطرب را بهبود بخشید که این امر می تواند موجب افزایش پیشرفت و بهره وری این دانش آموزن شود.

  کلیدواژگان: برنامه مثبت اندیشی فردریکسون، برنامه تغییر ذهنیت دوئیک، سرمایه روان شناختی، اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش
 • علی اکبری زاده، سعید حسن زاده*، کامبیز کامکاری، مسعودغلامعلی لواسانی صفحات 49-60
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف  اثربخشی برنامه حضوری- مجازی درمان والد- کودک براساس رویکرد آیبرگ  بر کودکان با اختلالات رفتاری مراکز پیش دبستانی در شهر تهران انجام شده است.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با 30 مادر کودکان با اختلالات  رفتاری پیش دبستانی (15 مادر گروه آزمایشی و 15 مادر گروه گواه) و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه قبل از برنامه ، سیاهه رفتاری کودکان آیبرگ (ECBI)(آیبرگ، پنگوس،1999، آیبرگ، رابینسون، 1993) سیاهه رفتاری کودکان (CBCL)آخن باخ و رسکولار(2000) آزمون ملاک های اختلالات رفتاری بر DSM5 (2013) (را کامل کردند سپس برنامه را طی 14جلسه  فقط برای گروه آزمایش اجرا شد وگروه گوا ه هیچ برنامه ای را دریافت نکردند. برای تجزیه وتحلیل از آزمون T مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان دادکه برنامه حضوری - مجازی درمان تعامل والد- کودک براساس رویکرد آیبرگ به طور معناداری در کاهش اختلالات رفتاری موثر بوده است.

  بحث

   الگوی کلی نتایج حاکی از آن است که این برنامه درکاهش اختلالات رفتاری اثربخش بوده ، بنابراین می توان از آن به عنوان یک الگوی درمانی در مراکز پیش دبستانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی : برنامه حضوری- مجازی، درمان تعامل والد کودک، سیاهه رفتاری کودکان، اختلالات رفتاری
 • شهروز نعمتی*، رحیم بدری، هاجر شریف صفحات 61-70
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین امیدواری، خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی می باشد.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی با هوشبهر عادی شهرستان تبریز  در سال 1397-1398 بودند. تعداد 90 نفر از این گروه از دانش آموزان به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های امید اسنایدر، پرسشنامه خودکارآمدی جینکز و مورگان، پرسشنامه تاب آوری تحصیلی کانر و دیویدسون و انگیزش تحصیلی هارتر استفاده شده است..

  یافته ها

  تحلیل داده ها نشان داد که بین امیدواری و انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین خودکارآمدی و تاب آوری تحصیلی با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این تحقیق دانش آموزان نا امید به دلیل اینکه عوامل و گذرگاه های کمی دارند در برخورد با موانع به راحتی انگیزه خود را از دست می دهند و دچار هیجان های منفی می شوند که این امر به نوبه خود منجر به افسردگی می شود. و موفقیت  مهم ترین منبع برای انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی است. هیجان های مثبت به تاب آوری دانش آموزان دارای نارسایی های جسمی-حرکتی کمک می کند و در نتیجه انگیزش تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری تحصیلی، انگیزش تحصیلی و نارسایی های جسمی-حرکتی
 • اعظم بیانلو، سیده منور یزدی*، شکوه السادات بنی جمالی، سید ابوالقاسم مهری نژاد صفحات 71-86
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش راهبردهای برنامه ریزی و نظارت در توان بخشی حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالاست.

  روش

  9 کودک 7 تا 10 ساله مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا با روش هدفمند انتخاب شدند. پژوهش حاضر با روش آزمایشی از طریق طرح تک آزمودنی با مدل ABAB انجام شد. جمعا هر شرکت کننده 12 جلسه آموزش راهبرد نظارت و برنامه ریزی را در هر هفته سه جلسه 90 دقیقه ای دریافت کرده است. از ابزارهای تکلیف حافظه آینده نگرکرنز، پروتکل آموزش حافظه آینده نگر، ویراست چهارم آزمون هوشی وکسلر، پرسش نامه استاندارد سنجش دامنه اتیسم و مقیاس درجه بندی درخودماندگی گیلیام برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل بصری و اندازه اثر کوهن استفاده شده است.

  یافته ها

  مطابق با یافته ها، شرکت کنندگان در گروهی که راهبردهای هر دو تکلیف را دریافت کرده بودند عملکرد بهتری داشتند و هر 9 شرکت کننده در تکلیف رویدادمحور اندازه اثر بالایی را نشان داده اند، ولی در تکلیف زمان محور فقط دو شرکت کننده گروه مختلط و دو شرکت کننده گروه زمان محور، اندازه اثر متوسطی را به دست آورده اند.

  نتیجه گیری

  آموزش این راهبردها می تواند نقش موثری در بهبود حافظه آینده نگر کودکان مبتلا به اتیسم با عملکرد بالا داشته باشد و نظارت و برنامه ریزی آنها را برای تکالیف روزمره بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: راهبرد نظارت، راهبرد برنامه ریزی، توان بخشی، حافظه آینده نگر، اوتیسم با عملکرد بالا
 • ایوب هاشمی، الهه عرب عامری* صفحات 87-92
  هدف

  یکی از مشکلات عمده کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، یادگیری مهارت های حرکتی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. 30 کودک با اختلال هماهنگی رشدی به صورت تصادفی به سه گروه خودکنترل، آزمونگر کنترل و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، هماهنگی حرکتی و زمان واکنش شرکت کنندگان به ترتیب با آزمون های لینکن اوزرتسکی و زمان واکنش کل بدن ارزیابی شد. سپس گروه های تجربی به مدت 24 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه پروتکل تمرینات را انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف، لوین، باکس، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که در متغیرهای هماهنگی حرکتی و زمان واکنش هم در تمرین (به ترتیب 004/0P= ، 000/0P=) و هم در گروه (به ترتیب 003/0P= ، 001/0P=) اثرات معناداری وجود داشت(05/0P≤). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه خود کنترل و آزمونگر کنترل با گروه کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در مقایسه بین دو گروه خودکنترل و آزمونگر کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت(05/P≤).

  نتیجه گیری

  بنابراین یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که تمرینات ادراکی- حرکتی در ترکیب با بازخورد و به ویژه باز خورد خود کنترل در مقایسه با تمرین صرف می تواند سبب عملکرد هماهنگی حرکتی و زمان واکنش بهتر کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شود.

  کلیدواژگان: تمرینات ادراکی- حرکتی، بازخورد، زمان واکنش، هماهنگی حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی
 • لیلا جعفری، محمد مهرادصدر، زهرا دهقانی احمدآباد* صفحات 93-104
  هدف

  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی روش سینا و ترکیب واج ها در اصلاح نارسانویسی کودکان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدائی بود.

  روش

  پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان دارای اختلال یادگیری پایه دوم و سوم ابتدایی شهرستان تبریز بود که 45 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه جایگذاری شدند (15 نفر در گروه مداخله به روش سینا، 15 نفر در گروه مداخله به روش ترکیب واج ها و 15 نفر در گروه کنترل بدون مداخله). آزمون دیکته نویسی سیف نراقی و نادری و آزمون هوش ریون بر روی کودکان اجرا شد. گروه های آزمایش در 15جلسه ی 45 دقیقه ای در عرض 3 ماه مورد مداخله قرار گرفتند و بر روی گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. در پایان مداخلات مجددا آزمون دیکته بروی دانش آموزان انجام گرفت و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میان گروه های آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد (0/001Sig=). نتایج آزمون تعقیبی LSD نیز نشان داد که بین نمرات پس آزمون در گروه ترکیب واج ها و نمرات پس آزمون در گروه سینا تفاوت معنادار وجود دارد (0/01Sig=).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هر دو روش آموزشی سینا و ترکیب واج ها در بهبود عملکرد کودکان نارسانویس اثربخش است، با این حال روش ترکیب واج ها در کمک به حل مشکلات این کودکان موثرتر است.

  کلیدواژگان: نارسا نویسی، روش آموزشی سینا، روش ترکیب واج ها
 • ابوالقاسم یعقوبی*، فتانه فتحی، مریم فتحی چگنی صفحات 105-114
  هدف

  دانش آموزان تیزهوش سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شوند و عدم توجه به آنان می تواند موجب آسیب های روانی ایشان گردد. هدف این پژوهش مقایسه دانش آموزان تیزهوش و عادی دوره دوم متوسطه از لحاظ کمال گرایی، افسردگی و سرزندگی تحصیلی است.

  روش

  این پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی 1397-1396 شهر خرم آباد است که از این جامعه آماری نمونه ای به تعداد 100 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و با همتاسازی بر اساس سطح تحصیلات والدین، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و تعداد اعضای خانواده به دو گروه 50 نفری (50 نفر دانش آموز تیزهوش و 50 نفر دانش آموز عادی) تقسیم شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه کمالگرایی شورت (1995)، پرسش نامه افسردگی بک (1988) و پرسش نامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش (2006) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون تی استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج آزمون تی نشان می دهد که بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی از لحاظ متغیرهای کمال گرایی مثبت و منفی، افسردگی و سرزندگی تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد،  با توجه به میانگین کمال گرایی منفی (60/52) و افسردگی (06/31) در افراد تیزهوش، کمال گرایی منفی و افسردگی بیشتری نسبت به  دانش آموزان عادی وجود دارد. نتایج حاکی از این است که میانگین های کمال گرایی مثبت و سرزندگی تحصیلی در دانش آموزان عادی از میزان بیشتری برخوردار است.

  نتیجه گیری

  یافته ها از تفاوت کمال گرایی و افسردگی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی حمایت می کند و توجه به این متغیرها در دانش آموزان تیزهوش از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: کمال گرایی، افسردگی، سرزندگی تحصیلی، دانش آموز تیزهوش و دانش آموز عادی
 • حسن کریمی*، غفور صبوری، اعظم قاسمی قیداری، زهرا نعمتی صفحات 115-128
  هدف

  اختلال یادگیری دانش آموزان نارساخوان، آن ها را با دشواری های متعددی در مدرسه، خانه و زندگی روزمره مواجه ساخته، که این امر بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری با محیط را برای شان دشوار می سازد. تعاملی که بین کاهش اختلال یادگیری، رشد ادراکی، رشد بینایی و رشد شناختی برقرار است، منجر شده است تا فعالیت های ادراکی- بینایی در روند کاهش اختلال یادگیری با نقص خواندن، نقش مهمی را ایفا کنند. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی روش ادراکی- دیداری فراستیگ بر مهارت خواندن دانش آموزان با اختلالات یادگیری نارساخوان بود.  

  روش

  پژوهش حاضر، به صورت یک بررسی تک آزمودنی با استفاده از طرح سری های زمانی گروهی (AB) انجام شد. نمونه پژوهش را سه نفر از دانش آموزان پسر با اختلال خواندن شاغل به تحصیل در دوره ابتدایی پایه سوم شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 96- 1395 تشکیل دادند. گردآوری داده ها جهت بررسی وضعیت مشکلات خواندن آزمودنی ها، با استفاده چک لیست بررسی نشانگان نارساخوانی و آزمون خواندن و نارساخوانی نما انجام شد. جهت تقویت مهارت خواندن، هر سه آزمودنی به صورت گروهی در طی 18 جلسه (به مدت 9 هفته و هر هفته دو جلسه)، فعالیت های پیشرفته ادراکی- دیداری بر مبنای فراستیگ دریافت کردند. تحلیل داده های حاصل از ارزیابی مشکلات خواندن آزمودنی ها نیز با استفاده از جدول سمن صورت گرفت.

  یافته ها

  یافته های حاصل از ارزیابی مشکلات خواندن آزمودنی ها در پیش و پس از تمرین فعالیت های ادراکی بینایی فراستیگ نشان داد که فعالیت های ادراکی- بینایی می تواند تا دو برابر، نمره های آزمودنی ها را در هر یک حوزه های شناختی دقت؛ حافظه دیداری، شنیداری؛ تمیز دیداری، شنیداری، توالی دیداری، شنیداری و سایر خطاها را کاهش دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر که نشان از تاثیر تمرین فعالیت های پیشرفته ادراکی بینایی بر کاهش مشکلات خواندن دانش آموزان با اختلال یادگیری دارد، پیشنهاد می شود مسئولین آموزش و پرورش استثنایی، اقدام به برگزاری دوره هایی جهت افزایش مهارت مربیان و والدین از تاثیرات انجام این تمرین ها کنند.

  کلیدواژگان: نارساخوان، مشکلات یادگیری، ادراکی- بینایی، روش فراستیگ
|
 • Masumeh Bagherpur*, Taherh Ghajar Pages 5-14

  The purpose of this study was to investigate the effect of Electronic puzzle Games on improving the reading performance of students with learning disorders in Gorgan. The research was applied to the target and quasi-experimental, pre-test and post-test design with control group. The statistical population consisted of 255 female students of Shokufa and Dena provincial centers and non-profit centers of wisdom and rain of Gorgan city in the academic year of 2018-19. Twenty subjects in the experimental group and 20 in the control group were randomly selected. The data gathering tool consisted of: Reading test (Karami, Moradi, Akbari, 2002) and intervention tools including: Tetris electronic game play for four weeks and six sessions of 30 minutes. The findings of the analysis of covariance showed that Electronic Games puzzle a significant role in improving the reading performance of female students with learning disorders in Gorgan, and Electronic puzzle Games have the greatest impact on the components of "naming images and understanding the text and reading the words" Girl students had learning disorders in Gorgan.

  Keywords: Electronic puzzle Games, reading performance, learning disorders
 • Pages 15-36

  The purpose of this study was designing and validate Differentiation curriculum pattern for gifted students in Isfahan city. In the designing section mix method and in the validate section Delphi method are applied. The population in the design section includes all gifted student students in the second secondary schools of Esfahan and in the validate of Differentiation curriculum pattern section includes specialists and gifted students teachers. The sampling method in the design section were typical sampling and random sampling and in the validate section was snowball method. To collect data in the design section, semi-structured interview and a researcher-made questionnaire were used and in the validate section a researcher-made questionnaire was used. Validity and reliability of data are verified by checking members, content validity, construct validity, and Cronbach's alpha. Result indicate contents should follow some principles like having practical activities, up-to-date technical contents, the presence of the supplementary textbooks, reasoning with structural logic for the discussions, considering teens' challenges, needs and interests. Process should follow some principles like applying method, active learning, special method for each lesson and moral and personality dimensions of teacher. Product should follow some principles like summative test-taking, practical assessment, project-based assessment, creativity-focused emphasis, technical principles of test development, and intensive-learning attentiveness. Evaluating these factors among the students quantitatively demonstrated that each of the extracted factors enjoyed a higher mean than the average except for the summative tests. In the validate of Differentiation curriculum pattern experts confirmed validity of curriculum pattern with omit special method for each lesson and add creativity, independent study, multidimensional evaluation and self-evaluation

  Keywords: Designing, validate, Differentiation curriculum pattern, gifted students of Esfahan
 • Pages 37-48
  Introduction

  The present study aimed to investigate the comparison of the effectiveness of Fredrickson’s positive thinking and Dweck’s mind set program on psychological capital of ninth-grade gifted girl students with test anxiety of Isfahan.

  Method

  This study is quasi-experimental with pretest-posttest with control group. The population of the study consisted all 450 gifted female students in ninth-grade of Isfahan city, Iran After screening the student using the Test Anxiety Inventory (TAI), a sample of 45 students who were obtained higher scores were selected and then randomly divided into the experimental group n=15, for Fredrickson’s positive thinking; and n=15, for Dweck’s mind set program) and the control group (n =15). Each of the experimental group were received 8 sessions of intervention, while no intervention for the control group. All participants were completed the Luthans Psychological Capital Questionnaire at pre-/post-test. Data were analyzed using the MANCOVA. Also, SPSS-22 was used.

  Results

  The findings indicated that there is significant difference between the Fredrickson’s positive thinking group and Dweck’s mind set program group with the control group in terms of self-efficacy, resiliency and optimism, with the two experimental group were effective and the effects of the trainings on resiliency and optimism were maintained at 6-month follow up. Moreover, the results indicated the effectiveness of the Dewick’s mind set program on hopefulness and optimism at posttest and at follow up, compared to the Fredrickson and the control groups.

  Conclusion

  using the Dweck’s mind set program and Fredrickson’s positive thinking we can influence psychological capital of the gifted students with test anxiety, which in turn can increase the efficacy and progress of these students.

  Keywords: Fredrickson’s positive thinking, Dweck’s mind set program, psychological capital, test anxiety, gifted students
 • Ali Akbarizadeh, Hasanzadeh*, Kamkari, Lavasani Pages 49-60
  Objective

  The objective of this research is measuring efficacy of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of Tehran preschool children.

  Method

  This research was a semi experimental with the posttest and pretest pattern on 30 mothers of preschool children with behavioral disorders (15. Mothers in experiment group and 15 mothers as control group). They were selected through cluster random sample method.Before the program, both of them completed Eyberg rg’s (ECBI) and Achenbach’s children behavioral checklist(CBCL), complete the DSM5 criterion test ( DSM5), then the program was implemented in 14 session only for the experimental group and the control group did not recive any plans. For analysis, independent T-test and covariance analysis were used.

  Results

  Our findings shows that presential and virtual PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children has a meaningful effect on decreasing behavioral disorders.

  Discussion

  The general model of the results indicates that as this program is effective to decrease behavioral disorders, could be used as a model of cure in preschools.

  Keywords: Blended Teaching Method of Face to Face, virtual program, Parent - child interaction therapy, Eyberg child behavior inventory, Behavior disorder
 • Shahrooz Nemati*, Rahim Badri, Hajar Shahrif Pages 61-70
  Aim and objectives

  The aim of current research was to study the relationships between hope, self-efficacy and resiliencey with educational motivation in students with Physical Disabilities.

  Method

   The desighn of research was a correalational type. The statistical population included all of students with physical disabilities with normal intellegenge who registred at school of Tabriz City in 2018-2-19. In the same vein, by convinence sampling 90 students from this group were selected and Snyder’s hope, Jinks & Morgan’s self-efficacy, Conner & Davidson’s resilience, and Harter’s educational motivation inventories were used to ghather the data.

  Results

  The results revealed that there is not a significant relationship between hope and academic motivation in students with physical-motor disabilities. But there was a positive and significant relationship between self-efficacy and academic resiliancy with academic motivation.

  Conclusions

  Based on the results of this research, due to the limited Pathway and agency thouths the disappointed students, easily lose their motivation and experience negative emotions, which leads to depression. Success is the most important source of academic motivation for students with physical-motor disabilities. Positive emotions helps to students’s rsiliency in groups with physical-motor disabilities, and lead to improve their academic motivation.

  Keywords: hope, self-efficacy, educational resiliency, educational motivation, physical disabilities
 • Azam Bayanloo, Seyedeh Monavar Yazdi*, Shokooh Sadat Banijamali, Seyed Abolghasem Mehrinejad Pages 71-86
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training strategies for planning and monitoring on prospective memory rehabilitation in children with high-functional autism.

  Method

  This experimental research method was ABAB’s single-subject design. Nine children aged between 7 to 10 years with high-functional autism were selected using purposeful sampling method. In total, each participant received 12 sessions of training on monitoring and planning strategy each week include 3 session that during 90 minutes. Prospective memory Kerns tasks, prospective memory protocol, The Wechsler Intelligence Scale for children – Fourth Edition (WISC IV), The Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) and The Gilliam autism rating scale were used for data collection. To analyze the data used from visual analysis and Cohen’s d effect size.

  Results

  According to the findings, the performance of the participants who received the strategies of both tasks was better, and each of the nine participants showed a high effect size in the event-based tasks, but in the time-based task only two participants in the mixed group and two participants in the time-based group obtained the average effect size.

  Conclusion

  It can be concluded that training strategies can play an important role in improving the prospective memory of children with high function autism and improve their monitoring and planning for everyday tasks.

  Keywords: : Monitoring Strategy, Planning Strategy, Rehabilitation, Prospective Memory, High-Functional Autism
 • Ayoub Hashemi, Elahe Arabameri* Pages 87-92
  Objective

  Motor skill learning is one of the main problems in children with Developmental Coordination Disorder(DCD). The present study aimed at examining the effect of perceptual – motor training in combination with feedback on the reaction time and motor coordination of children with developmental coordination disorder.

  Method

  In this quasi-experimental study, 30 children with DCD were selected and randomly divided into three groups of self-controlled,examiner control and control. On the pre-test, reaction time and motor coordination was evaluated using the total body reaction time and Lincoln Oseretsky test, respectively.Afterward, the experimental group performed the practice protocol for 24 sessions and 60 minutes each session. The post-test was conducted like the pre-test. Data were analyzed with Kolmogorov-Smirnov test, Levene’s test,Box’s test, ANCOVA, and the Tuky post-hoc test.

  Results

  Results of ANCOVA showed significant changes in the reaction time and motor coordination variable both in practice (Respectively P=0.004, P= 0.000) and in group (Respectively P=0.001, P= 0.003). The post hoc test indicated a significant difference between the control group and the self-control and examiner-control groups  in both components of reaction time and motor coordination.
  Moreover, the self-control and examiner-control groups were significantly different in static and dynamic balance (P≤0.05).

  Conclusion

  Therefore, the findings of this study indicate that perceptual-motor training in combination with feedback and especially self-control versus pure exercise can result in motor coordination and better reaction time for children with developmental coordination disorder.

  Keywords: Perceptual-motor training, feedback, reaction time, motor coordination, developmental coordination disorder
 • Leyla Jafari, Mohammad Mehradsadr, Zahra Dehghani Ahmadabad* Pages 93-104
  Objective

  The purpose of this study was to compare of effectiveness of Sina and phonemics composition method in dysgraphia correction in children with learning disabilities in primary and secondary grade.

  Methods

  The design of the study was experimental with Pre-test and post-test with control group. The statistical population included all students with learning disorder in in primary and secondary grade in Tabriz city that 45 of them were selected by cluster sampling and randomly placed in three groups (15 in the intervention group by Sina method, 15 in the intervention group by phonemics combination and 15 in the control group without intervention). Saif Naraqi and Naderi’s Dictation Test and Raven's Intelligence Test were performed on children. The experimental groups were intervened in 15 sessions of 45 minutes in 3 months while the control group received no intervention.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in the post-test scores (Sig = 0.001). Also, the results of the LSD post hoc test showed that there was a significant difference between the post-test scores in the phonemics composition group and the post-test scores in the Sina group (Sig:0/01).

  Conclusion

  With regarding to results, it can be concluded that both of Sina teaching and phonemics combination methods are effective in improving the performance of dysgraphia children, however, the method of phonemic combination is more effective in helping to solve these children's problems.

  Keywords: Dysgraphia, Sina educational method, phonemics combination method
 • Pages 105-114
  Objective

  Gifted students are the national capital of each country, and the lack of attention to them can cause their mental harm. The purpose of this study was to compare the gifted and normal students of the second grade of high school in terms of perfectionism, depression and Academic Buoyancy.

  Method

  The research method was comparative causal.The statistical population of this study included female secondary school students in Khorramabad city during the academic year of 1397-1393, from which 100 students were selected by cluster sampling method and then matched by level of education Parents, socio-economic status of the family and the number of family members were divided into two groups of 50 (50 educated students and 50 normal students. The Short perfectionism (1955) questionnaire, Beck Depression Inventory (1988), and Martin and Marsh (2006) Academic Buoyancy Questionnaire were used to collect data. Independent t-test was used for data analysis.

  Results

  The results of independent t-test showed that there is a significant difference between the students of gifted and normal girl in terms of positive and negative perfectionism variables, depression and academic vitality. The results of independent t-test showed that there is a significant difference between mean negative perfectionism, positive perfectionism, Academic Buoyancy and depression among gifted students and normal students  according to the level of significance level (0.001). The results also showed that there is a significant increase in negative perfectionism and depression than in normal people due to the negative mean perfectionism (52.66%) and depression (31.66%) in the gifted subjects. The results also indicated that the mean Positive perfectionism and Academic Buoyancy are more common among normal students and gifted students.

  Conclusion

  results support the difference of perfectionism and depression in gifted and normal students and attention to this variables in gifted students has specific importance.

  Keywords: perfectionism, depression, Academic Buoyancy, gifted student, normal student
 • Hasan Karimi*, Ghafour Sabouri, Azam Ghasemi Gheidari, Zahra Nemati Pages 115-128
  Objective

   Learning difficulties dyslexic students, they have difficulties in school, home and daily life faced, making it difficult for them on academic achievement and sustainability. Interaction between the learning disorder, cognitive development, growth and cognitive development vision is established, has led to reduced activity in the visual perceptual learning difficulties with reading deficits, play an important role. Hence, the purpose of this study was to identify the cognitive-visual-frostig method on the reading skills of students with dyslexic learning disorders.

  Method

  This study is a single study subject using time series design group (AB) was performed. The sample consisted of three male students with reading disabilities studying in the third grade of elementary school in school year 1395 in 96 formed the city Khodabande. To check the status of data collection problems reading the subjects, using reading, dyslexia symptoms and tests of reading and dyslexia checklist was facing. In order to enhance reading comprehension, all three subjects received 18-sessions (9 weeks and 2 sessions each week) in group sessions, developed advanced cognitive-visual activities based on frostiges .Analysis of the data using the method of assessing students' reading difficulties and visual analysis was carried out by Table Measure and the type of problem.

  Results

   The results of the evaluation of reading problems before and after training activities Frostig showed that visual perception can be up to twice the visual perceptual activity, the subjects' scores on any cognitive domains of attention, memory, visual, auditory, visual clarity, Audio, video sequences, audio and reduce errors.

  Conclusion

   The results of this study show the impact that exercise enhanced activity in reducing visual perception of students with learning disorders have problems reading, It is suggested that an exceptional education officials, teachers and parents to organize courses to raise awareness of the effects of this exercises and skills.

  Keywords: dyslexia, Special learning disorder, visual perceptual, method Frostig