فهرست مطالب

 • پیاپی 46 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/22
 • تعداد عناوین: 19
|
 • نفیسه گاموری، حسین آقا حسینی*، مریم محمودی صفحات 1-19

  برای شناخت بهتر سبک ادبی غالب در هر دورهای لازم است همه آثار سرامدان دوره زمانی بهدقت بررسی شود و ویژگیهای سبکی آنها مدنظر قرار گیرد. به همین منظور و برای رسیدن به شناختی بهتر نسبت به سبک ادبی قرن نهم، سلسلهالذهب عبدالرحمن جامی در این پژوهش بررسی میشود. سلسلهالذهب، اورنگ اول از هفتاورنگ عبدالرحمن جامی، شاعر صاحب سبک قرن نهم هجری است که بررسی ویژگیهای سبکی آن، هم به شناخت بهتر سبک ادبی روزگار حیات شاعر کمک میکند و هم شناختی کامل از سبک فردی او ارائه میدهد. این پژوهش برای رسیدن به درکی بهتر نسبت به سبک شخصی جامی، به بررسی فرارویهای زبانی وی در سه سطح زبانی (موسیقایی، واژگانی، نحوی) و ادبی و فکری میپردازد. با استخراج پربسامدترین شیوه های برجسته سازی زبانی در حکایات این مثنوی، سبک فردی جامی که سبک خراسانی مایل به عراقی است، تبیین میشود.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، سلسله الذهب جامی، کلمات، موسیقی، نحو، بلاغت، اندیشه
 • اقلیما انصاری، اشرف چگینی*، علیرضا قوجه زاده صفحات 21-40

  در ارتباطات غیرکلامی، رنگ یکی از سریعترین روش ‌های انتقال پیام است بنابراین یکی از بهترین راه های تحلیل و شناخت یک اثر ادبی، تحلیل رنگ در آن اثر است. این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این عنصر در شعر معاصر پرداخته‌ است. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، رنگهای سیاه، سبز، قرمز، آبی ، سفید و زرد پربسامدترین رنگها در شعر هر چهار شاعرند که عموما با ویژگیهای مطرح شده در علم روانشناسی‌ رنگ به کار رفته‌اند. سیاه پرکاربردترین و محبوبترین رنگ در شعر اجتماعی- سیاسی کسرایی، و روایتگر سیاهی جامعه با پتانسیل غالب ناامیدی و اندوه است. سبز، پرکاربردترین رنگ در شعر عرفانی سهراب، با نور و تقدس پیوند دارد؛ و به‌عنوان پرکاربردترین رنگ در شعر اجتماعی مشرف، با پتانسیل امید در ارتباط است. در شعر فروغ، قرمز به عنوان رنگی مهیج با اثری کاملا مثبت، محبوبترین رنگ و عموما در پیوند با احساسات و آرمانهای زنانه اوست.

  کلیدواژگان: عنصر رنگ، کسرایی، سپهری، مشرف آزاد تهرانی، فرخزاد
 • محبوبه خراسانی* صفحات 41-61

  قصه، فراگیرترین شکل هنری است و متنوعترین اندیشه ها هم در آن بازتاب مییابد. در این پژوهش به دلیل ویژگی خاص قصه های عامیانه که بیشتر محتوامحور هستند تا زبان محور، به روش تحلیل محتوایی از منظر سبک شناسی انتقادی به ایدئولوژی حاکم بر قصه ها پرداخته پنج ایدئولوژی بن شاخص در افسانه ها تحلیل گردیده است. جامعه آماری این تحقیق ،شده قصه های عامیانه ایرانی و نمونهگیری به روش تصادفی از افسانه های عامیانه انجام شده است. این پژوهش در پی نشان دادن آن است که خالقان افسانه ها چگونه به بیان اندیشه های خود پرداخته اند و خوانندگان و شنوندگان قصه تا چه حد تحت سیطره ایدئولوژی حاکم بر اسطوره ، ناخودآگاه رفتارهای اجتماعیشان شکل میگیرد. نتیجه اینکه، ها و افسانه ها قرار گرفته ایدئولوژی به صورت اعتراض شخصیتهای قصه به وضع موجود و بیان آرزوها و رویاهای آنها ازدواج اوج آمال « بازتاب مییابد. ایدئولوژی بن های استخراجشده در این پژوهش عبارتند از: که تلاش قهرمانان قصه را برای رسیدن به این کنش روایی نشان میدهد؛ »آدمی است آرمانشهر قهرمان را به واسطه ،»اینجا جای من نیست و باید به جایی بهتر رفت« ایدئولوژی بن حذف رقیب به هر « سفرکردن میسازد؛ تلاش برای حفظ مناسبات قدرت به ایدئولوژی بن که از بن مایه های تربیتی و اساطیری »پذیرش ستم« مینجامد؛ ایدئولوژی بن »قیمت به » بخت تعیینکننده سرنوشت است « ایدئولوژی بن ، سرچشمه میگیرد و دست آخر اینکه پذیرش راحتتر سختیها و بی عدالتیهای دنیا کمک میکند و در واقع توجیه تنبلی فردی و تفسیر جبر زمانه میتواند باشد

  کلیدواژگان: فرهنگ.، قصه های عامیانه، ایدئولوژی، سبک شناسی انتقادی، سبک فکری
 • ام فروه موسوی، حسن زندیه* صفحات 63-79

  در این پژوهش، به تاریخ‌ نگری فیض محمد کاتب (1279-1349ق) و جایگاه وی، در تاریخ ادبیات افغانستان، پرداخته شده است. سراج ‌التواریخ، دربردارنده تاریخ افغانستان، از دوره احمدشاه ابدالی سدوزایی (1186ق) تا سال اول حکومت امیر امان الله خان غازی (1297ق) است. این مقاله ابتدا به معرفی، شرح‌حال و زندگی فیض محمد کاتب، سپس به اهمیت و ارزش تاریخی سراج‌ التواریخ و نیز تاریخ ‌نگری مولف این اثر می‌پردازد. از مهم ترین ویژگی ‌های سراج ‌التواریخ ، می‌توان تعهد نویسنده به صداقت و موثق بودن اطلاعات و منابع نام برد که بر اساس اسناد و مدارک دولتی نوشته شده است. فیض‌محمد کاتب با آگاهی و دیدگاهی که به تاریخ و تاریخ‌نگاری داشته، در سراج التواریخ به ذکر رویدادهایی می‌پردازد که از نگاه تاریخی دارای اهمیت چندانی نیستند؛ اما چون روی در عبرت و عبرت ‌آموزی برای آیندگان ندارد به آن اشاره می‌کند. همین توجه به جزئیات و حقیقت‌گویی در سراج ‌التواریخ است که صاحب ‌نظران و دانشمندان، فیض محمد کاتب را «پدر تاریخ‌ نویسی افغانستان» و «بیهقی ثانی» و سراج التواریخ را «ام ‌التواریخ» دانسته‎‌اند. با توجه به اینکه مجلد چهارم و بخشی از مجلد سوم تا سال 1390ق مفقود بود و در دسترس نبود و هر گونه نوشته و تحقیقی بر اساس سه جلد بوده است بنابراین پژوهشی درباره تاریخ نگری فیض محمد کاتب ایجاب می‌کند؛ زیرا بیشتر نظرها و نگاه‌های او به تاریخ‌ نگری، در جلد چهارم بیان شده است.

  کلیدواژگان: فیب محمد کاتب، تاریخ افغانستان، سراج التواریخ، تاریخ نگری و تاریخ نگاری افغانستان
 • زهرا نظری، عبدالرضا سیف* صفحات 81-91

  در عهد قاجار بنا به دلایل اجتماعی و سیاسی سرودن اشعار مذهبی رونق گرفت. یکی از گونه های شعر مذهبی در این عصر مثنویهایی روایی بود که در آنها داستان زندگی پیامبر و امامان شیعه منظوم شده بود. منظور از روایی در اینجا آن است که مثنوی داستانی را روایت میکند .این مثنویها را از جهت محتوا میتوان در شش دسته کلی جای داد، اگرچه گاهی این تقسیم بندی بهخاطر ماهیت مثنویها نمیتواند کاملا دقیق باشد و همپوشانیهایی دارد و برخی آثار بهگونه ای هستند که میتوان آنها را در بیش از یک دسته قرارداد. این شش دسته عبارتند از پیمبرنامه ها، حیدری نامه ها، حسینی نامه ها، مختارنامه ها، امام نامه ها و مولودنامه ها. بیشترین محتوا به نقل داستان کربلا یعنی حسینی نامه ها اختصاص دارد و پس از آن غلبه با حیدری نامه هاست. هدف از نگارش این مقاله معرفی سطح فکری و ساختار و محتوای این مثنویهاست.

  کلیدواژگان: شعر شیعی، مثنویهای روایی شیعی، عهد قاجار، ساختار و محتوای مثنویها
 • مریم شریف نسب*، محسن ذکا اسدی صفحات 99-116

  در پژوهش حاضر کتاب تادیب الاطفال موضوع تحلیل و ارزیابی سبک شناسی قرار گرفته است. روش پژوهش مطالعه موردی است و نگارندگان در پی آن هستند که با درنظر داشتن متن و تصویر در کنار هم ویژگیهای منحصربفرد سبک این اثر را تبیین کنند. کتاب مستطاب تادیب الاطفال تالیف یا ترجمه مفتاح الملک که پیش از صدور فرمان مشروطیت نوشته و منتشر شده در زمره نخستین آثار ادبیات کودک در زبان فارسی است که تاکنون موضوع پژوهشهای دانشگاهی قرار نگرفته است. سبک شناسی دانشی است که به بررسی جنبه های ممتاز یک اثر از منظر زبانی و ادبی میپردازد. تاکنون الگوی کاملی برای تحلیل سبکی آثار مصور ادبیات کودک با توجه به ساحتهای چندگانه زبانی، ادبی و تصویری در پژوهشهای مشابه ارائه نشده است. نگارندگان در پی آن هستند که با تبیین جنبه های مختلف زبانی، ادبی و تصویری این اثر سبک منحصر به فرد آن را آشکار و دلایلی اقامه کنند که این کتاب را میتوان نخستین اثر مصور ادبیات کودک در زبان و ادبیات فارسی قلمداد کرد.

  کلیدواژگان: ادبیات کودک، کتاب مصور، سبک شناسی، تصویرگری، مطالعه مورد
 • علی گراوند، علیرضا شوهانی*، فرشته ملکی صفحات 117-134

  گوتیک به سبکی در داستان نویسی اطلاق میشود که در آن خیال پردازی، جلوه های هیجانی، ماجراهای مبالغه آمیز و هراسناک و گوشه های تیره و تار ذهنیت انسان از خرد و منطق انسانی فراتر میروند. این سبک بیشتر در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی رواج داشته و هنوز هم در قالب روایتهای گوناگون توسط نویسندگان مختلف به کار برده میشود. این سبک در عرصه رمان نویسی ایران نیز راه یافت و بوف کور اولین اثری است که با این شیوه نوشته شده است برخی دیگر از آثار معاصر ایرانی از شاخصه های مهم این سبک ، تاثیر پذیرفتهاند از جمله: شازده احتجاب، گوژ و نگهبان. درماندگی و انزوای شخصیتها ، مسخشدگی، کشمکش و ستیز شخصیتها با دنیای درونی و بیرونی، حضور هیولا و ارواح مرگ، جنون، توهمات، حوادث عجیب، ترسناک و غیرمعقول، هراس و... از ویژگیهای گوتیکی این آثار هستند. سوال اصلی پژوهش این است که مهمترین شاخصه های سبک گوتیک در آثار گوژ، نگهبان، شازده احتجاب و بوف کور چگونه نمود یافته اند؟

  کلیدواژگان: ادبیات گوتیک، ترس و وحشت، مرگ، رمان فارسی
 • مهدی فیاض، زهرا سادات نظری* صفحات 135-151

  تخیل اساسیترین عنصر سازنده شعر است که موجب نمایاندن اعمال، افکار، ایده ها و بیان اندیشه و تجربه از راه زبان میشود. شاعران به فراخور استعداد خود در ابداع تصاویر و عناصر روزمره و صور خیال بهره ، مضامین بدیع و زیبا، از عواملی مانند عناصر طبیعت گرفته اند. سبک هندی در شعر و ادب فارسی به جهت آفرینش مضامین نو، مشهور و شناخته شده است. با آن که جستجوی مضامین تازه در شعر فارسی بی سابقه نیست، اما ، شعرای سبک هندی در عناصر و مواد استعمال شده پیشینیان با دقت نظر و ژرف بینی روابط جدیدی کشف میکنند و نکته ها و مضامین تازه می آفرینند. در دوره معاصر نیز برخی شاعران انقلاب اسلامی، به تقلید از شاعران سبک هندی، به مضمون سازی پرداختند. در پژوهش حاضر سعی شده است مضمون سازی با استفاده از صورتهای خیالی(تشخیص، حس آمیزی و متناقب نما) به عنوان یکی از اصلیترین ویژگیهای سبک هندی در اشعار شاعران انقلاب اسلامی (قیصر امین پور، سلمان هراتی، سید حسن حسینی و احمد عزیزی) با اشعار سبک هندی(بیدل دهلوی)مقایسه و بررسی شود.

  کلیدواژگان: مضمون سازی، صورتهای خیالی، شاعران انقلاب اسلامی، سبک هندی، بیدل دهلوی
 • میثم احمدی، یوسف کرمی چمه* صفحات 153-168

  کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی اثر جیمز موریه را میرزا حبیب اصفهانی ترجمه کرد. جنبه انتقادی و لحن طنز کتاب و همچنین نثر روان و زیبای ترجمه آن، موجب نفوذ و اشتهار کتاب شده است. میرزا حبیب با استعداد بالای نویسندگی و بهره مندی از میراث پربار ادب فارسی در ترجمه کتاب، هنر خود و توان زبان فارسی را آشکار ساخت. این ترجمه در شمار بهترین ترجمه های زبان فارسی قرار دارد. در این مقاله، با توصیف و تحلیل محتوا و استفاده از منابع کتابخانه ای، نثر ترجمه میرزا حبیب بررسی شده است. در این کتاب، خصوصیات ویژه نثرهای مهم زبان فارسی مانند کاربرد شعر در نثر، استفاده از کنایات و واژه های رایج در زبان مردم، بهرهگیری از زبان و ادبیات عرب، سلاست و استواری و... دیده میشود، که نثر آن را با نثر متون کلاسیک فارسی همانند میکند.

  کلیدواژگان: سرگذشت حاجی بابا، میرزا حبیب، ترجمه، نثر فارسی، گلستان سعد
 • گلبرگ ذهنی، ارسلان گلفام*، مجتبی منشی زاده صفحات 169-184

  با تحقیقی که ازکودکان مقطع ابتدایی بعمل آمد , مشخص گردید که مناظره های پروین در صدر درک آثار قرار دارند، لذا بررسی سبک فردی او با کمک انسجام متن و انواع فرانقشها ضروری مینمود تا مشخص گردد که رعایت کدام مولفه سبب این امر شده است. به این ترتیب با روش توصیفی- تحلیلی تک تک ابیات دو نمونه از مناظره ها مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش حاکی از آنست که در میان عوامل انسجام، تکرار و هم آیی، ارجاع پیشرو و حذف اسمی بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده اند. همچنین با بررسی فرایندهای فرانقشی مشخص گردید که کاربرد بیشتر فرایند مادی، جملات پرسشی و بعد ابهام زدایی با جملات خبری ، آنها را به اشعاری قابل درک برای کودکان تبدیل نموده است.

  کلیدواژگان: انسجام، فرانقش، فرایند، مناظره
 • مصطفی رضایی دیل، نجمه نظری* صفحات 185-203

  قصه منظوم یکی از انواع شعر روایی کودک است که ویژگیهای شعر و قصه را یکجا دارد و به دلیل همین دارا بودن توامان جذابیتهای شعر و داستان، میتواند جذابترین نوع ادبی کودکان باشد. ناصر کشاورز یکی از شاعران برجسته کودکان است که با خلق بیش از چهل قصه منظوم طی سه دهه اخیر، جایگاهی ویژه در میان سرایندگان این نوع ادبی دارد. پژوهش حاضر میکوشد با بررسی و تحلیل سبکی قصه های منظوم این شاعر معاصر در سه سطح زبانی، داستانی و شعری به این پرسشها پاسخ دهد: قصه های منظوم ناصر کشاورز از نظر زبانی، داستانی و شعری دارای چه ویژگیهایی هستند و آیا این آثار طی سه دهه شاعری او از نظر سبکی تغییر محسوسی کردهاند؟ از نظر سبکی کدام وجه قصه های منظوم در موفقیت آنها اثرگذارترند؟ در این بررسی سبک شناسانه، سروده شده اند، بررسی و تحلیل 1395 تا 1371 چهلودو قصه منظوم کشاورز که طی سالهای شده اند و روشن شده است که کشاورز در قصه های منظوم آغازین خود بیشتر به استفاده از زبان نوشتاری گرایش داشته است؛ اما در کارهای بعدی خود به استفاده از زبان گفتاری و بهره گیری از لغات و تعبیرات عامیانه و کودکانه روی آورده است. در سطح شعری نیز کشاورز از تمایل به وزنهای سنگین و آرام، حرکتی ملموس به سمت بهره گیری از وزنهایی با ضرباهنگ تندتر و موسیقی پرنشاط تر داشته است. در سطح داستانی نمیتوان یکدستی خاصی را در قصه های منظوم او مشاهده کرد. عمدتا مهمترین مسائل اثرگذار بر موفقیت بعضی و ناموفق بودن برخی دیگر از قصه های منظوم کشاورز ویژگیهای زبانی و عناصر شعری آنها بوده و عناصر داستانی تاثیر کمتری در این مسئله داشته است.

  کلیدواژگان: قصه منظوم، ناصر کشاورز، سطح زبانی، سطح داستانی، سطح شعر
 • امیرمحمد اردشیر زاده، محمد یوسف نیری* صفحات 205-224

  بررسی و معرفی شخصیتها، اعلام حقیقی و نمادین در منطق الطیر عطار نیشابوری مقاله ای است که در راستای شناخت و معرفی شخصیتها و اعلام حقیقی میباشد؛ که با طبقه بندی موضوعات و معرفی اعلام و نشانی مفاهیم برگرفته از آیات و احادیث و رموز عرفانی شناخت بیشتری فراهم میسازد. این اعلام شامل نامهای تاریخی، جغرافیایی، شخصیتهای حقیقی و نمادین است که دیدگاه های تازه ای در باب رموز و اصطلاحات عرفانی و ظاهر و باطن اعلام منطق الطیر بیان میگردد. با بررسی جنبه رمزی برخی اعلام و شخصیتهای نمادین عطار، آن ایهامی را که لازمه این اثر عرفانی است، آشکار میشود و در حقیقت به منطق الطیر عمق بیشتری میدهد. در این مقاله سعی و تلاش برآن بوده است که شیوه خاص عطار در بکارگیری برخی از شخصیتها که در قالب سمبل یا نماد بوده، بررسی و تحلیل و ارتباط و اهمیت اعلام با علاقه و اندیشه عطار آشکار شود. مطالعه همه جانبه اعلام منطق الطیر عطار بهترین راه شناخت شخصیت و دامنه علم و اندیشه وی و آشنایی با زبان رمزی و جنبه تمثیلی میباشد که در اعلام خود بکار گرفته است.

  کلیدواژگان: عطار، منطق الطیر، اعلام منطق الطیر
 • عبدالله مقیمیان زاده، زرین تاج واردی* صفحات 225-243

  در این مقاله به لایه های فکری عطار نیشابوری در بیان ویژگیهای انسان کامل که نشان دهنده نگاه متفاوت او در معرفی انسان کامل است پرداخته میشود تا نشان دهد که چگونه عطار در بیان این ویژگیها دارای سبکی شخصی و منحصر به فرد گردیده است. در این میان به چهار عنصر اصلی به عنوان ویژگی سبکی خاص اشاره میشود که در سایر متون نظیر آنچه که عطار در آثارش ذکر کرده است یافت نمیشوند و ضمن مقایسه با سایر متون همانند، به اثبات آن پرداخته میشود. این چهار ویژگی عبارت از تمثیلهای رمزی، رمز هدهد به عنوان پیر طریقت و راه بیبازگشت سلوک و در نهایت مقایسه مقامات و هفت شهر عشق عطار به عنوان مقامات انسان کامل با مثنوی معنوی مولوی میباشند. بدون تردید عطار نیشابوری یکی از کسانی است که با به کار گیری زبان خاص که محصول اندیشه و فکری ناب است به خلق آثاری گرانسنگ در ادب فارسی دست زده است و بیتردید از این رهگذر یکی از ارکان اصلی وصاحب سبک زبان فارسی محسوب میشود. این سبک شخصی را باید محصول گزینشی خاص از لغات، اصطلاحات فنی، عبارات و شیوه های بیانی دانست که از قراردادهای زبانی و سنن ادبی متمایزند، این گزینش از دید و دریافتی نو نسبت به هستی و حیات ناشی میشود. عطار نیشابوری نویسنده ای است که به تعریفی جامع و متفاوت از انسان کامل و ویژگیهای او با گزینشی نو از زبان و شیوه های ادبی که حاصل اندیشه والای اوست دست میزند و در این خصوص سبکی شخصی را پایه ریزی میکند.

  کلیدواژگان: انسان کامل، ویژگی های سبکی، عطار، رمز، رساله الطیر، مقامات
 • مریم اسفندیاری، شهره انصاری* صفحات 245-262

  بخشی از ادبیات مکتوب ما را متون قلندریه و فتوت نامه ها تشکیل میدهند. پراکندگی این متون از قرن سوم تا امروز را در بر میگیرد. مولفه های مختلفی در سطح فکری نویسندگان این کتابها دخیلند که از جمله ء آنها استفاده از شخصیتهای دینی و ملی و تاریخی بوده است. بدیهی است این استفاده ها در زمینه های مختلف و به نیتهای متفاوت ،" صورت گرفته است. ما در این مقاله با بررسی چهار متن با نامهای "فتوت نامه سلطانی "فتوت و اصناف" و تقسیم بندی ،" "فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه ،" "آیین قلندری دقیق نامهای مورد استفاده در آنها سعی داریم تا میزان، چگونگی و دلایل استفاده از آنها را بیان کنیم. این تقسیم بندی شامل موارد زیر میباشد؛ الف) شخصیتهای دینی و مذهبی مانند پیامبران(ع)، یاران پیامبر و ائمه ب) شخصیتهای جاهلی ج) شخصیتهای ملی و ایرانی مانند جمشید و شاپور و شخصیتهای تاریخی مانند اسکندر

  کلیدواژگان: فتوت، جوانمردی، قلندر، تصوف
 • سید ه سمیرا سید خشک بیجاری، زهرا ریاحی زمین* صفحات 263-280

  مقاله حاضر ویژگیهای سبکی تصحیح جلد دوم از مجموعه پنج‌جلدی کتاب «تجزیه‌الامصار و تزجیه‌الاعصار» مشهور به تاریخ وصاف است. این کتاب ‌یکی از کتب تاریخی قرن هفتم و هشتم هجری قمری است که در آن از روش تاریخ‌نگاری تحلیلی استفاده شده است، نثر این کتاب ‌یکی از نمونه‌های نثر مصنوع و فنی دوره ایلخانان است و از قدیمترین منابع این دوره محسوب میشود. این کتاب نوشته شهاب الدین ‌وصاف الحضره است. نثر آن متکلف، مسجع و سرشار از عبارتپردازی و ذکر مترادفات و افراط در آوردن اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی است. این کتاب دنباله تاریخ جهانگشای جوینی است. تاریخ وصاف مشتمل است بر ‌یک مقدمه و پنج‌جلد در شرح رویدادهای حکومت ایلخانان، از مرگ مکنو قاآن تا اواسط سلطنت ابوسعید بهادر(736-716) ‌یعنی سال 723ه .ق است.

  کلیدواژگان: تاریخ وصاف، تاریخنگاری، ویژگیهای سبکی تاریخ وصاف
 • اسماعیل بهرامی، علی حیدری*، مسعود سپهوندی صفحات 281-301

  مثنوی شاهکار عرفانی مولانا از معدود آثاری است که در عین دیرینگی، از بسیاری جوانب همچنان تازگی و طراوت خود را حفظ نموده است. یکی از جنبه های تازگی این اثر، استفاده از تمثیل و رمز در بیان مفاهیم عرفانی است. بعلاوه در میان آثار کهن، چشمگیرترین اثر ادبی که تمثیل در آن بسیار به چشم میخورد مثنوی مولوی است. مولانا برای نزدیک کردن مطالب عرفانی به ذهن و فهم و ادراک شنوندگان و همچنین تبیین مقصود خود به تمثیل متوسل شده است و هرقدر که مسئلهای مبهمتر و پیچیدهتر باشد بر تعداد تمثیلها میافزاید. باوجود این که مولوی در حکایات تمثیلی تحت تاثیر سبک و سیاق قصص قرآنی است اما در تمثیل دارای سبک شخصی است. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نوشته شده است، حکایات و تمثیلهای مربوط به و شیوه سمبلپردازی در این تمثیلها بررسی میشود.نتایج »غفلت ممدوح و مذموم«موضوع تحقیق نشان میدهد که مولانا تنها از یک تمثیل برای بیان غفلت ممدوح استفاده کرده است اما تمثیلهای زیادی را برای توضیح غفلت مذموم به کار برده است. سمبلها و رمزهای غفلت در مثنوی خواب(برای غفلت ممدوح و مذموم)، چنگ، شب، پنبه، پرده و تخم هستند. مولانا علت غفلت آدمی را نفس، آرزو، دنیا و نعمتهای آن، گستاخی و نعمتهای خداوند میداند

  کلیدواژگان: مثنوی معنوی، تمثیل، رمز، غفلت ممدوح، غفلت مذموم
 • عبدالله قلیان عسکری، غلامرضا مستعلی پارسا* صفحات 303-319

  انعکاس علم روانشناسی در آثار ادبی و انطباق آن با تئوریهای نوین روانشناسی یکی مباحث میانرشتهای است. در این مقاله به برخی از آسیبهای روانی موجود در گلستان و بوستان سعدی با نظر به علم روانشناسی امروز پرداخته شدهاست. هدف از پرداختن به برخی از مشکلات روانی و اخلاقی رایج ، موضوع مقاله این است که با مراجعه به متون ادبی در جامعه بررسی گردد. به نظر میرسد که سعدی سعی دارد تا در قالب حکایات برای بهبود روابط و رفتارهای انسانی، راهکارهایی را ارائه کند. این پژوهش نشان میدهد که سعدی از مهارتهای روانشناسی آگاهی داشته و آنها را با تصویرپردازی عاطفی به مخاطب خود ارائه کرده است، و برخی از این نظریات با نظریه ها و مهارتهای ارائه شده از جانب روانشناسان عصر حاضر مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: گلستان، بوستان، سعدی، آسیبهای روانی
 • محمدصادق ناظریان، ماه نظری* صفحات 321-338

  داستان سمک عیار نوشته فرامرز بن خداداد کاتب ارجانی، اثری است مملو از ضرب المثلها؛کاربرد فراوان ضرب المثل یکی از ویژگیهای بارز این اثر است. بسیاری از ضرب المثلهای یاد شده در این کتاب، درباره موضوعاتی چون قضاوقدر، زندگی عیاران و پهلوانان و درباریان، صیانت نفس، دوستی و وفاداری، رازداری، صبر و تلاش هستند. هدف نویسنده از نوشتن این مقاله، بیان اهمیت ضرب المثلهایی است که بیانگر فرهنگ، اعتقادات، جهانبینی و بینش جامعه عصر نویسنده است. در این مقاله فرضبر آن است که اغلب ضرب المثلها در داستان سمک عیار بر مدار مسائل اجتماعی، فلسفی، حکمی و فرهنگی میچرخد

  کلیدواژگان: ضرب المثل، سمک عیار، داستان، مسائل اجتماعی
 • هدیه یوسفی، محمد طاووسی*، مریم امیر ارجمند صفحات 339-362

  پرده برداشتن از آثار ناشناخته و کشف ذخایر فرهنگی گذشتگان و بررسی همهجانبه این آثار از وظایف اصلی محققان این مرز و بوم است. یکی از این آثار شاهنامه نادری، منظومهای حماسی-تاریخی است که محمد علی طوسی، آنرا در موضوع زندگی و فتوحات نادرشاه در بیت سروده است. در این مقاله 5343 اوایل قرن دوازدهم هجری قمری در بحر متقارب و در که به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی نوشته شده است به بررسی سبکشناسی این اثر پرداختهایم. هدف اصلی این مقاله بررسی و تعیین ویژگیهای سبکی در شاهنامه نادری است. نتایج تحقیق نشان میدهد که شاهنامه نادری از آثار دوران بازگشت محسوب میشود که محتوای آن بیان حوادث و رخدادهای تاریخی دوران نادرشاه و دارای ویژگیهای سبک خراسانی از قبیل:واژگان قدیمی، کاربرد افعال در شکل کهن، استفاده از تشبیهات مفرد و حسی و... است.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، شاهنامه نادری، محمد علی طوسی، حماسه تاریخی-ادبی
|
 • Hossein Aghahosseini*, Nafiseh Gamouri, Maryam Mahmoudi Pages 1-19

  For better understanding of the predominant literary style of any period, it is necessary to study all distinguished works of the period and scrutinize the stylistic features of the works. Parallel to this approach and for achieving better understanding of the literary style in ninth century, this study focused on Selse at- al Zahab (Golden Chain) of Jami. Selseleh al-Zahab is first orang of seven orangs of Abd al-Rahman Jami, the stylist poet in ninth of century Hijra and studying the features of his style not only will head to better understanding of the literary style of contemporary period of the time, but also will yield perfect knowledge of his personal style. For this purpose and for reaching to better understanding of Jami's personal style, the study deals with lingual processes of the poet in five different level, that is, musical, lexical, rhetorical, and mental levels. The study extracts the most frequent styles of linguistic prominence in the stories of this Mathnavi (couplet poems) and by so doing, explains Jami's personal style which is Khorasani style inclined to Iraqi style.

  Keywords: stylistics, Selse at- al Zahab (Golden Chain) of Jami, lexicon, music, syntax, rhetoric, thought
 • Ashraf Chegini*, Eghlima Ansari, Alireza Ghujezadeh Pages 21-40

  "Color" is one of the main natural elements that man has an unconscious connection with. Because in all non-verbal communication, color is one of the fastest means of transmitting messages and meanings, artists base their relationship with the audience on this element; therefore, one of the best ways to analyze and recognize a literary work is the use of color. This research is a descriptive-analytical method to study this element in contemporary poetry. According to the results of this study, the colors of black, green, red, blue, white and yellow are the most commonly used colors in the poems of all four poets, which are generally used with the characteristics of psychoanalytic science. Black is the most used and popular color in the social - political poetry, and the black narrative of the society with the prevailing potential of frustration and grief. Green, most used and popular color in Sohrab's mystical poetry is linked with light and holiness; and the most used color in Mushref's social poetry is related to the potential of hope. In Forough's Romantic poetry, although black is the most used color, but red is an exciting and most popular color, and is generally associated with her feminine emotions and aspirations .all colors are consciously or unconsciously had been used to the poetic or Intellectual style of the poets.

  Keywords: Color Element, Kasrai, Sepehri, Moshref Azad Tehrani, Farokhzad
 • Mahbubeh Khorasani* Pages 41-61

  Tale is The most extensive form of art, therefore it reflects the most diverse of thoughts. In this research, according to special feature of folk tales which is more content-oriented not langueoriented, we have analyzed the ideology lies in the tales and we just speak about five highlight ideologies in legends because of limited volume. We are going to show how these thoughts are presented by creators of legends and how much readers and audients are impressed by the ideology dominant on myths and tales. As a result, we should mention that we find five dominant ideologemes that are as following: The ideologeme of travel which is the express dissatisfaction to exist status and exploring for the utopia; The ideologeme of getting marriage which is natural and instinctual but with the one dimension attitude to life; The ideologeme of eliminate rival at any cost which is endeavor for maintaining power relationships; The ideologeme of oppression acceptance which is illogical emphasis on some moral teachings; The ideologeme of chance and fortune which is just for increasing of tolerance in front of injustices.

  Keywords: Thought Style, Critical Stylistics, Ideology, Ideologeme, Persian Folktales, Iranian Culture
 • Hasan Zandieh*, Omme Farveh Musavi Pages 63-79

  In this paper, Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad Katib (1862-1929) and his position in the literature history of Afghanistan has been investigated. Serajel Tawarikh is a comprehensive history of Afghanistan that covers events from the time of Ahmad Shah Abdali down through the reign of Habib Ullah Khan (1862) and first year of empire of Amir Amanulla Ghazi. Initially the biography of his life will be introduced and then historical value and Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad Katib and importance of Serajel Tawarikh and its most important feature which is the author's commitment to honesty, integrity and reliability of information will be discussed. Fayz Muhammad Katib is known as ‘the father of the Afghanistan history’ and ‘Bayahghi Sanayi’ and Serajel Tawarikh is a comprehensive history of Afghanistan, is called ‘Omm ol Tawarikh’. The three volume of Serajel Tawarikh were printed but the forth volume and some part of third volume weren’t available until (1390), so any assays and researches are based on the third volume, therefore it is necessary to an essay about Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad Katib based on fore volume, because the most his thoughts of Historical Perspective and historiography of Fayz Muhammad Katib is in the fourth volume

  Keywords: Fayz Muhammad Katib, History of Afghanistan, Historical Perspective & Historiography of Afghanistan
 • Abdorreza Seif*, Zahra Nazari Pages 81-91

  During the Qajar era, religious poetry began to boom for social and political reasons. One of the religious poetry types in this era was in which the story of Prophet's life and the Shiite Imams were versified. The meaning of narrative here is that Mathnavi narrate a story. These Mathnavis are divided into six categories in terms of their content, although sometimes the division can't be completely accurate due to the nature of the mathnavi, and there are overlaps, and some works are in such a way that they can be classified in more than one category. These six categories include Payambarnames, Heydarinames, Husseininames, Mokhtarnames, Imamnames and Moludnames. Most of the content is dedicated to the story of Karbala, and then it is overcome with the Heydarinames. The purpose of this article is to introduce the level of thought and the structure and content of these mathnavis.

  Keywords: Shiite poetry, Shiite narrative Mathnavis, Qajar era, structure, content of the Mathnavis
 • Maryam Sharif Nasab*, Mohsen Zoka Asadi Pages 99-116

  In the current study the book of “Tadíb-alatfál” is the case of analyzing and evaluation. The study method is case study and the authors tried to clarify and explain style special properties of this book by considering text and illustration together. The great book of “Tadíb-alatfál” (written or translated by Meftah-ol-Molk) which was written and published before the constitutional revolution is one of the prototypes of Persian children’s literature. This book was not surveyed in any academic research until present. Stylistics is a knowledge of studying of distinct aspects of a literary work regarding the lingual and literary sides of the work. Illustrated children’s books are one category of children’s literature for which a thorough theory and methodology of stylistic analysis is not available in the Persian language. This study Hypothesis is that “Tadíbalatfál” is the first illustrated book in Persian children’s literature.

  Keywords: Child Literature, Picture Books, Stylistics, Illustration, Case Study
 • Alireza Shohani*, Fereshteh Maleki, Ali Geravand Pages 117-134

  Gothic is a style in story writing in which there is supra imagination, exciting factors, exaggerated events and ambiguous parts of human mind which are beyond human intellect and ration. This style was common during 18th and 19th centuries and now days are used by various novelists and story writers in various forms. This style was entered to novel writing in Iran and (blind owl) is the first novel which was written in this style. Some other Iranian novels which are affected by this style are including: Ehtijab prince, kingdom, gouge and guard. Distress and loneliness of characters, tingling, battle of characters with inner and outdoor worlds, monsters and ghosts, death, madness, imaginations, strange, stressful and irrational events, fear and so on are some characters of gothic. The man question is that what are most important gothic style factors in novels Ehtijab prince, gouge and guard

  Keywords: gothic literature, fear, stress, death, Persian novel
 • Zahra Sadat Nazari*, Mehdi Fayaz Pages 135-151

  Imagination is the most basic element of the poetry maker that represents the actions, thoughts, ideas and expressions of thought and experience through language. Due to their talents in inventing exquisite illustrations and themes, factors such as elements of nature, everyday elements, and The imagery is used. Hindi style is well-known in Persian poetry and poetry for the creation of new themes. Although the search for fresh content in Persian poetry is not unprecedented, but Indian style poetry in the elements and materials used by predecessors with a careful, Discover new relationships and create new themes and themes. In the contemporary era, some Islamic revolutionary poets also imitated Islamic poets. In this research, the attempt has been made to use the imaginary forms (recognition, sensory and paradoxical) as one of the main features of Hindi style in the poems of the poets of the Islamic Revolution (Qaisar Aminpour, Salman Herati, Seyed Hassan Hosseini and Ahmad Azizi) with Hindi style lyrics (Bidel Dehlavi)

  Keywords: animation, imaginary forms, Islamic revolutionary poets, Indian style, Bidel Dehlavi
 • Yousef Karami Chemeh*, Meisam Ahmadi Pages 153-168

  Book of HajiBaba Tale by James Morier was translated by Mirza Habib Isfahani. The critical aspect and tune of the satire of the book, as well as the fluent and beautiful prose of its translation, have influenced and reputation the book. Mirza Habib, with his talent of writing and using the precious heritage of Persian literature in his translation of the book, revealed his art and the power of Persian language. This translation is among the finest Persian translations. In this paper, Mirza Habib's translation prose has been reviewed by describing and analyzing the content and using library resources. In this book, can be seen the special features of prose important Persian language, such as the use of poetry in prose, the use of allusions and common words in the language of the people, the use of Arabic language and literature, pleasure and stability, etc. which prose is similar to the prose of Persian classical texts.

  Keywords: Tale of HajiBaba, Mirza habib, Translation, Persian prose, Sadi Golestan
 • Arsalan Golfam*, Golbarg Zehni, Mojtaba Manshizadeh Pages 169-184

  With the study of elementary school children, it was discovered that Parvin's debates were at the forefront of understanding the works; therefore, his personal style analysis was necessary with the help of the coherence of the text and the types of excerpts, in order to determine which component of the observation had led to this. In this way, two types of debates were examined by descriptive-analytical method of each single verse. The result of the research suggests that among the factors of coherence, repetition and integration, the leading referencing and nominal elimination and incremental accountability are the highest frequency. Also, by examining the transcendental processes, it became clear that the further use of material process, questionable sentences, and the subsequent dimming of news sentences made them understandable children's poems

  Keywords: coherence, transcendence, process, debate
 • Najmeh Nazari*, Mostafa Rezai Dill Pages 185-203

  The versified story is one of the types of children’s narrative poetry which has the characteristics of poem and story simultaneously. Due to having the attractions of both poetry and story at the same time, it can be the most engaging literary type for children. Naser Keshavarz is a prominent poet in the field of children’s poetry; he has achieved a special place among the poets of this literary type by creating over 40 versifies stories during the last three decades. Doing a stylistic analysis on this poet's versified stories at the three levels of language, story and poetry, the present study makes attempts to answer this main question: what characteristics the versified stories of Nasser Keshavarz have in terms of language, story and poetry? To this end, 43 versified stories versified between 1992 and 2016 were analyzed. It was found that Keshavarz tended to use the written language in his primary versified stories, but in his later works, he turned to use spoken language, and slang and childish words and expressions. At the level of poetry, Keshavarz moved from the tendency to use heavy and slow meters towards faster meters and more cheerful music. Concerning the success or failure of Keshavarz’s versified stories, the linguistic and poetic elements were often involved, but the story elements had fewer effects in this regard.

  Keywords: versified story, Naser Keshavarz, language level, story level, poetry level
 • Mohammad Yusuf Nayyeri*, Amir Mohammad Ardeshirzadeh Pages 205-224

  Review and introducing the characters and real and symbolic signposts in Mantiqolteyr of Attar is a paper which helps us to recognize them. This recognition will be more available by classification of signposts based on the subjects. The classes contain historical names, geographical names, real signposts and symbolic signposts where causes new viewpoints in mystical idioms and secrets and their appearance and inside. The review of symbolis aspects of some characters and signposts of Attar, will reveals the paronomasia which is requisite of this mystical work and deepens the meaning of Mantiqolteyr. This paper attempts to study the special way of Attar in the use of some characters in symbolic formats and try to analyze and find the importance and connection between the signposts and Attar's interests and intellectual ideas. The comprehensive study of Mantiqolteyr's signposts is the best way of recognition of Attar's character, the scope of his science and thoughts, Also, his dominance in secret language and allegorical aspect which used in signposts.

  Keywords: Attar, Mantiqolteyr, Signposts of Mantiqolteyr
 • Zarrintaj Varedi*, Abdollah Maghamianzade Pages 225-243

  This article aims to investigate the mental layers of Attar Neishaboori in expressing the whole person to show how he owned a unique and personal style. Accordingly, four elements are introduced as the characteristics of a personal style which cannot be observed in other texts such as those in Attar's works. These four stylistic characteristics include the Secretive Similes , the Hoopoe's Secret as the Old Way and the Journey of No Return, and ,finally, the Comparison of Places and Attar's Seven Cities of Love ,as the places of a perfect man, with Masnavi Manavi of Molavi. Undoubtedly, Attar Neishaboori is one of those who created valuable masterpieces in the Persian literature by using a specific language stemming from his genuine thought, and this respect, he is considered one of the main fundaments and founders of the Persian literature. This personal style is the outcome of a specific selection of vocabulary, jargons, phrases, and ways of expression that are different from linguistic arbitrariness and literary traditions. In fact, this selection stems from a new perspective and attitude toward the being and life. Attar is an author who defined the perfect man differently and thoroughly and expressed the perfect man's characteristics by the new selection of language literary terms which reflect his prominent thought , and based on this thought, he founded a personal style

  Keywords: Perfect Man, Stylistic Characteristics, Attar, Resaleh AtTair, Places
 • Maryam Esfandiyar, Shohre Ansari* Pages 245-262

  Some parts of our written literature comprise: Qalandaran texts and “Fotovvat Name”. These texts have been written since 3rd century solar year until present time. Different components are involved in intellectual levels of the writers of these books like using national, religious and historical characters. It’s obvious that the usages of these characters had happened in different fields and with different intentions. In this article we will study 4 texts named: “Fotovvat Name Soltani”, “Ayiine Qalandary”, “Fotovvat Name ha va Rasayel khaksariye”, “Fotovvat va asnaf” and precise classifications of names used in the mentioned books we try to express how much, how and why we use these names. This classification includes: A. Religious characters like prophets, their followers and Imams. B. Before Islam characters. C. National and Iranian characters like Jamshid and Shapor or historical characters like Alexander

  Keywords: Fatwat, chivalry, slander, Sufism
 • Seyed Samira Khoshk e Bijari, Zahra Riyahi zamin * Pages 263-280

  The present study introduces the stylistic features of the second volume- out of a five-volume set- ‘Tajziyat al-amṣār wa-tazjiyat al-a'ṣār’ textual criticism, also called ‘Tārīkḣ-i Waṣṣāf’. This book is one of the old books belonging to 7th and 8th AH in which analytical historiography method is used. The prose of this book is an example of florid style of Ilkhanate period and is of the oldest sources of this era. The book is written by Shihab al-Din Waṣṣāf al-Ḥaḍrat; its prose is florid, rhymed and full of phrasing, synonyms with excessive use of Arabic poems and stories as well as Quran’s verses. This book is conceived as a continuation of Juwayni's Tārīkḣ-i Jahāngushāy. Tārīkḣ-i Waṣṣāf is consisted of an introduction and five volumes, narrating the events of Ilkhanate dynasty, from the death of Mongke Khan to middle of Abusaid Bahador Khan kingdom (716-736), i.e. year of 723AH.

  Keywords: Tārīkḣ-i Waṣṣāf, Historiography, Stylistic features of Tārīkḣ-
 • Esmaeel Bahrami, Ali Heidari*, Masoud Sepahvandi Pages 281-301

  Mowlavi's mystical masterpiece of Mathnavi is one of the few works that, in the same period of time, has kept its freshness and freshness in many respects. One of the aspects of the novelty of this work is the use of allegory in the expression of mystical concepts. In addition, among the ancient works, the most striking literary work in which allegory is very much seen is Rumi's Masnavi. Rumi has turned to allegory to bring mystical content closer to the mind, understanding and perception of the audience, and also to explain his purpose to the allegory, and as much as a more vague and complex issue, he adds to the number of allegories. Although Rumi is influenced by the style of Quranic stories in allegorical anecdotes, he has a personal style in allegory. In this descriptive-analytic research, the narrations and allegories related to the topic of "neglected and discursive neglect" and the way of making symbols in these allegories are examined. The results of the research show that Mowlana used only one analogy to convey the neglect of Mamdouh But he has used allegories of wandering to explain the neglected neglect. The symbols and codes of neglect in the sleepy Mathnavi (for neglected and neglected), harp, night, cotton, curtains and eggs. Maulana knows the cause of human neglect as the soul, the will, the world and its blessings, God's rudeness and blessings.

  Keywords: Mowlavi's Mathnavi, allegory, secret, praised neglectness, dispjcable neglectness
 • Abdallah Gholiyan askari, Gholam reza Mostali parsa* Pages 303-319

  One of the interdisciplinary discussions and writing scientific articles about them, is reflection of the science of psychology in the literary works and matching it with the modern theories of psychology .In this thesis, psychological traumas has been investigated with regard to the Gulistan and Bustan – Saadi and had been matched with the modern science of psychology. Our purpose was related to Investigating some of the psychological problems that has been current in the society or now is current in it, with regard to the literary texts, had been our purpose of this thesis. For this reason, these two works had been studied and phrases like jealousy, oppression, self-conceit, pride and arrogance and so on that has been stated in these books, and has been blamed as “psychological traumas” has been considered and investigated. Saadi tries to propose strategies from the form of narration for improving relations and humanly behaviors. This investigation explains that Saadi had been knowledgeable about these skills and proposed them with affective imagery to the addressees that today, is matched with the presented theories and skills of the contemporary psychologists. Authors of this thesis, aims to compare Saadi’s opinions in the anecdotes of the Gulistan and Bustan with the new psychological opinions and. after that find out that, these states are so much adaptable with the psychological aspects of humans and their behaviors.

  Keywords: Gulestan, Bustan, Saadi, psychological traumas
 • Mah Nazari *, Mohammad Sadegh Nazerian Pages 321-338

  The Story of Samak Ayyar by Faramarz ebn Khodadad Kateb Arrajani is a work of proverbs; Many of the proverbs mentioned in this book are about subjects such as fate and fortune,the life clerics and courtiers , self- preservation,friendship and loyalty,secrecy,patience and effort.The author's purpose in writing this article is to express the importance of proverbs that express the culture,beliefs, worldview and insights of the author's age. This article assumes that most of the proverbs in the story of Samak Ayyar revolve around social, philosophical and cultural issues.

  Keywords: Proverb, Samak-e-Ayyar, Story, Social Issues
 • Hedieh Yoosefi, Mahmoud Tavoosi*, Maryam Amir Arjmand Pages 339-362

  Unearthing unknown artifacts and discovering the cultural treasures of the past and conducting an in-depth study of these artifacts is one of the main tasks of researchers in this area. One of the works of Naderi's Shahnameh is an epic-historical poem written by Mohammad Ali Tusi on the subject of Nader Shah's life and conquests in the early twelfth century AH in 5313 bits. In this paper, which is written in a descriptive-analytical way, we have studied the stylistics of this work. The main purpose of this paper is to investigate and determine the stylistic features of the Naderi Shahnameh. The research results show that Rare Shahnameh is one of the works of the return period whose content expresses the historical events and events of Nader Shah period and has Khorasani style features such as: old vocabulary, use of verbs in ancient form, use of singular and intuitive syllables, etc. Is.

  Keywords: Stylistics, Naderi Shahnameh, Mohammad Ali Tusi, Historical-Literary Epic