فهرست مطالب

توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی - پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • پیاپی 53 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میلاد آقائی*، مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی، سپیده صالحی صفحات 1-18

  هدف این پژوهش بررسی نقش سیستم مدیریت دانش در نوآوری باز و ظرفیت مدیریت دانش در اینترنت اشیاء در شرکت های تولید کننده لوازم خانگی با نشان داخلی است. جامعه آماری شامل کارشناسان تولیدی شرکت های ارج، اسنوا و الکترواستیل هستند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده و 315 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. روش این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات پیمایشی از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با روش آماری توصیفی و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوآوری تکنولوژیکی و عوامل سازمانی بر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. مدیریت دانش نیز بر نوآوری باز، ظرفیت نوآوری و ظرفیت مدیریت دانش تاثیرگذار است و همچنین ظرفیت مدیریت دانش تحت تاثیر نوآوری باز و ظرفیت نوآوری بوده و نوآوری باز بر ظرفیت نوآوری تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: نوآوری فناورانه، عوامل سازمانی، مدیریت دانش، نوآوری باز، ظرفیت نوآوری
 • امین نیک پور* صفحات 19-40

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی در بخش دولتی است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. هم چنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بوده و تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه محقق ساخته اجرای نظام جانشین پروری و پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) است که روایی و پایایی این پرسشنامه ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی، نشان داد که اجرای نظام جانشین پروری بر بهره وری نیروی انسانی تاثیر مثبت می گذارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد که از بین جنبه های اجرای نظام جانشین پروری، ارزیابی منابع موجود بیشترین تاثیر مثبت را بر بهره وری نیروی انسانی داشته است و آموزش های مدیریتی و یافتن و به کارگیری افراد مستعد به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: جانشین پروری، افراد مستعد، ارزیابی منابع موجود، آموزش های مدیریتی، بهره وری نیروی انسانی
 • سعید رمضان زاده*، محمود شوقی، حسن صالحی صفحات 41-59

  تخصیص بهینه اعتبارات آمادی، کوشش هایی است که صرف استفاده بهینه از بودجه نگهداشت و اعتبارات آمادی می شود و به منظور استفاده حداکثری از منابعی است که معمولا در حد کفایت وجود ندارند و در اصطلاح اقتصادی کمیاب اند. هدف از این پژوهش، تاکید بر اهمیت تخصیص بهینه بودجه به عنوان یکی از ابزارهای مهم و تاثیر گذار در انجام ماموریت های سازمان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل معاونین آماد استان ها، مدیران و کارشناسان ستاد معاونت آماد و پشتیبانی ناجا است که تعداد 85 نفر و به صورت تمام شمار در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.904 است. نتایج تحلیل با استفاده از نرم افزار PLS حاکی از آن است که ابعاد مدل تخصیص بهینه بودجه نگهداشت در آماد و پشتیبانی ناجا به ترتیب اولویت عبارت است از: چرخه واگذاری با بار عاملی 0.92 زمان با بار عاملی 0.82 و آمار با بار عاملی 0.62. همچنین مولفه «تخصیص» در بعد چرخه واگذاری، مولفه «تصویب» در بعد زمان و مولفه «اعتبار محقق شده» در بعد آمار، از اولویت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردارند..

  کلیدواژگان: بودجه، اعتبار، تخصیص، بودجه نگهداشت، آماد و پشتیبانی
 • پوران نادری، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 60-79
  هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی با آزمون نقش میانجی فلات زدگی شغلی بود. پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 217 نفر از کارکنان شهرداری شیروان بود و با توجه به جدول کرجسی و مورگان 136 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، فلات زدگی شغلی باردویک (1986) و سکوت سازمانی ون داین (2003) استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار Spss22 و PLS صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه از روایی همکرا و واگرا و سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای کیفیت زندگی کاری، فلات زدگی شغلی و سکوت سازمانی به ترتیب برابر با 0.82،79/0 و 0.86 بود. نتایج نشان داد بین کیفیت زندگی کاری و سکوت سازمانی ارتباط مستقیم و معکوس وجود دارد و فلات زدگی شغلی نقش میانجی را در این رابطه معناداری ایفا نمی کند؛ بین کیفیت زندگی کاری و فلات زدگی شغلی ارتباط معکوس و معناداری (0.40-) وجود دارد و ارتباط بین فلات زدگی شغلی و سکوت سازمانی برابر با 22/0 بود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، سکوت سازمانی، سکوت مطیع، سکوت تدافعی، فلات زدگی شغلی
 • سید مهدی احمدی بالادهی*، علی دستور صفحات 80-99

  پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی است . به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض رابینز (1994) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 214 نفر است. به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از نرم افزار spss و از ابزارهای اندازه گیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که هوش فرهنگی تاثیر مستقیم بر مدیریت تعارض و مولفه های آن دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، کنترل (رقابت) در اولویت اول، راه حل مداری (همکاری و مصالحه) در اولویت دوم و عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) در رتبه سوم و پایانی قرار دارد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، مدیریت تعارض، فرماندهان و مدیران ناجا، هرمزگان
 • شیرین شعاع بین* صفحات 100-120
  امروزه سازمان ها و شرکت ها در محیطی فعالیت می کنند که ناگزیر از به کارگیری ابزارها و رویکردهایی از جمله ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند که با نگاهی سیستمی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. در این باره، موضوع پایداری و زنجیره تامین پایدار بحث مطرح این روزهای اغلب حوزه های صنعتی است. مدیریت موجودی نیز به عنوان یکی از مهم ترین عناصر زنجیره تامین از این اصل مستثنا نیست و به دنبال آن است تا به رویکرد پایداری دست یابد. به همین منظور مقاله پیش رو به دنبال مسائل مربوط به مدیریت موجودی پایدار رفته است و با در نظر گرفتن عوامل موثر بر پایداری در یک سیستم موجودی، تابع هدفی را برای کمینه سازی هزینه ها و حالتی که در آن، تقاضا احتمالی و تابع توزیع آن مشخص است و سیاست (r,Q) اجرا می شود، ارائه داده است. نتایج حل مدل حاکی از نقش بسزای پایداری بر روی هزینه های کلی سیستم موجودی، مقدار سفارش، انتخاب وسیله نقلیه و همچنین ذخیره احتیاطی است.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی، زنجیره تامین، پایداری، سفارش پایدار، هزینه زیست محیطی
 • کرم خلیلی* صفحات 121-137

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی و جامعه پذیری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام با تبیین نقش میانجی فرهنگ سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام به تعداد 160 نفر هستند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 120 نفر به صورت تصادفی و ساده انتخاب شده اند. جهت سنجش هوش سازمانی از پرسشنامه آلبراخت (2002)، برای سنجش جامعه پذیری کارکنان از پرسشنامه تائورمینا (1997) و برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی نیز از پرسشنامه اسکندری و صمدی (1395) استفاده شده است که روایی صوری آنها توسط10 نفر از خبرگان مدیریت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ که مقدار آن 90/. است، تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین ابعاد هوش شامل بینش راهبردی و جامعه پذیری، سرنوشت مشترک و جامعه پذیری، میل به تغییر و جامعه پذیری، اتحاد و توافق و جامعه پذیری، روحیه و جامعه پذیری، کاربرد دانش و جامعه پذیری، فشار عملکرد سازمانی و جامعه پذیری و همچنین بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و فرهنگ سازمانی و جامعه پذیری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

  کلیدواژگان: هوش سازمانی، فرهنگ سازمانی، جامعه پذیری
|
 • Milad Aghaie *, Mahdi Nasrollahi, Mohammad Reza Fathi, Sepideh Salehi Pages 1-18

  The purpose of this study was to investigate the role of the knowledge management system in open innovation and knowledge management capacity in IOT in home appliance manufacturers. The statistical population includes the production experts of Arj, SNOWA and Electrostyle companies. Stratified sampling method was used for sampling and 315 individuals were considered as a sample. The method of this research is applied in terms of purpose and in terms of data collection method is a correlational survey. The data collection tool was a standard questionnaire. Descriptive and inferential statistics (structural equations) were used to describe and analyze the collected data. The results showed that technological innovation and organizational factors influence knowledge management. Knowledge management also affects open innovation, innovation capacity and knowledge management capacity, and knowledge management capacity is influenced by open innovation and innovation capacity, and open innovation affects innovation capacity.

  Keywords: Technological innovation, Organizational Factors, knowledge management, Open Innovation, Innovation capacity
 • Amin Nik Pour * Pages 19-40

  The purpose of the present study is to investigate the effect of surrogate training system on human resource productivity in the public sector. This research is a descriptive-correlational research that has been done by survey method. This research is applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of employees of Kerman Province Industry, Mine and Trade Organization and 200 people were selected through simple random sampling method. Data were collected using a researcher-made questionnaire on surrogate training system performance and Hershey and Goldsmith's standard productivity questionnaire (1980). Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The findings of the study, while confirming the proposed model, showed that the implementation of surrogate training system had a positive effect on human resource productivity. Another finding showed that among the aspects of the implementation of the surrogate training system, evaluation of available resources had the most positive effect on the productivity of manpower and managerial training and finding and employing talented individuals were in the dimensional order, respectively.

  Keywords: Surrogate training, Talented people, Evaluation of available resources, Management training, Productivity
 • Saeed Ramezan Zadeh *, Mahmud Shoghi, Hassan Salehi Pages 41-59

  Optimal allocation of logistic resources is an effort to make the best use of retention funds and logistic funds to make the most of resources that are usually inadequate and scarce in economic terms. The purpose of this study is to emphasize the importance of optimal budget allocation as one of the important and effective tools in carrying out the mission of the organization. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in nature. The statistical population includes the provincial deputies, managers, and experts of the Iran Police Deputy Chief of Staff, who are 85 in number. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire and Cronbach's alpha coefficient was 0.904. The results of the analysis using PLS software indicate that the dimensions of the optimal allocation model for maintenance and support budget in the order of priority are as follows: assignment cycle with 0.92, time with 0.82, and statistics with 0.62 factor load. Also, the component "allocation" in the dimension of the transfer cycle, the component of "approval" in the dimension of time and the component "validated" in the dimension of statistics have higher priority than the other components.

  Keywords: Budget, credit, Allocation, maintenance budget, preparation, support
 • Puran Naderi, Behran Esmaieli Shad * Pages 60-79
  The purpose of the present study was to explain the relationship between quality of work life and organizational silence with the mediating role of career plateauing. The research was descriptive-correlational. The statistical population consisted of 217 employees of Shirvan municipality and according to Krejcie and Morgan table 136 individuals were selected via simple random sampling. Walton (1973), Bardwick (1986), and Van den Dee (2003) organizational silence questionnaires were used to measure the variables of work quality. Data analysis was performed using Spss22 and PLS softwares. To assess the validity of the questionnaire, the convergent and divergent validity and reliability of the Cronbach's alpha were used. The results showed that there is a direct and inverse relationship between quality of work life and organizational silence and that career plateauing does not play a significant role in this relationship.
  Keywords: Quality of Work Life, Organizational Silence, Obedient Silence, Defensive Silence, Career plateauing
 • Seyed Mahdi Ahmadi Baladehi *, Ali Dastour Pages 80-99

  The present study seeks to investigate the impact of cultural intelligence on the adoption of conflict management strategies among commanders and managers. This research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of research method. To collect the data, Ang et al. (2004) standard questionnaire of organizational intelligence and Robbins conflict management standard questionnaire (1994) were used. The statistical population of this study consisted of all employees of Hormozgan Police Command Headquarters. The sample was 214 according to Cochran formula. Inferential data were analyzed by SPSS software and Pearson correlation coefficient and regression and Friedman test were used. The results show that cultural intelligence has a direct impact on conflict management and its components. Also, according to Friedman test, control (competition) is in the first priority, orbital solution (cooperation and compromise) in the second priority and non-confrontation and non-competition (avoidance) is in the third and last rank.

  Keywords: cultural intelligence, Conflict Management, Iran Police Commanders, Hormozgan
 • Shirin Shoabin * Pages 100-120
  Today, organizations and companies operate in environments that require the use of tools and approaches such as environmental, social, and economic considerations that systematically influence the organization's performance. In this regard, the issue of sustainability and the sustainable supply chain is the subject of debate in most industrial areas these days. Inventory management, as one of the most important elements of the supply chain, is no exception and seeks to achieve a sustainable approach. To this end, the present article seeks to address issues of sustainable inventory management and by considering the factors affecting the sustainability of an inventory system, the objective function is to minimize costs and the situation in which the potential demand and its distribution function are identified. The results of the model solution indicate the important role of sustainability on the overall inventory system costs, order quantity, vehicle selection as well as precautionary storage.
  Keywords: inventory management, Supply Chain, Sustainability, Sustainable Order, Environmental Cost
 • Karam Khlili * Pages 121-137

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational intelligence and socialization on the staff of the Islamic Azad University of Ilam by explaining the mediating role of organizational culture. This research is applied in terms of purpose and a descriptive survey. The statistical population consisted of 160 employees of the Islamic Azad University of Ilam Branch. 120 individuals were selected randomly and based on the Cochran formula. Albrecht (2002) questionnaire was used to measure organizational intelligence, Taormina (1997) questionnaire was used to measure employees' socialization and Eskandari and Samadi questionnaire (2016) was used to measure organizational culture. It uses the Cronbach's alpha formula which is 0.90. Structural equation modelling and Pearson correlation coefficient were used to analyze the data. The results show that there are significant relationships between the dimensions of intelligence including strategic insight and socialization, shared fate and socialization, desire for change and socialization, unity and agreement and socialization, morale and socialization, knowledge and socialization application, organizational performance pressure and socialization as well as organizational intelligence and organizational culture and organizational culture and socialization.

  Keywords: Organizational Intelligence, organizational culture, socialization