فهرست مطالب

آموزش و سلامت جامعه - سال ششم شماره 4 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوشین پیمان*، فاطمه صدقی صفحات 193-195
 • سمیه خان محمدی، اکرم کریمی شاهنجرینی*، فروزان رضاپور، مریم فرهادیان صفحات 197-205
  اهداف

  تبعیت ناقص از برنامه مصرف مکمل آهن از دلایل اصلی کم خونی فقر آهن در دوران بارداری است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مداخله آموزشی در ارتقای تبعیت از ابعاد مختلف برنامه مصرف مکمل آهن در زنان باردار بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، در سال 1396 در بین 100 نفر از مادران باردار در هفته های 20-16 بارداری مراجعه کننده به دو مرکز بهداشتی درمانی شهر اسدآباد، همدان انجام گرفت که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 50 نفر) قرار گرفتند. برنامه آموزشی در قالب پیام های نوشتاری به همراه تصاویر، خودپایشی و یک تماس تلفنی به گروه مداخله ارایه شد. سنجش شاخص های خونی با انجام آزمایش خون و سایر متغیرها با استفاده از پرسش نامه صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 21 و آزمون های مجذور کای، T مستقل و T زوجی تحلیل شدند.

  یافته ها

   مداخله توانست در رفتار مادران دو گروه در رابطه با مصرف مکمل آهن همراه با منابع دارای ویتامین C تفاوت معنی داری ایجاد نماید (0.001>P). هرچند علی رغم بهبود وضعیت رفتار مصرف منظم مکمل آهن، عدم مصرف همزمان مکمل آهن به همراه منابع دارای کلسیم و رعایت فاصله بین نوشیدن چای و مصرف مکمل، تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. همچنین مادران دو گروه از نظر مقدار فریتین تفاوت معنی داری داشتند (0.003=p).

  نتیجه گیری

  برنامه مداخله ای طراحی شده بر پایه تئوری انگیزش محافظت، در ارتقای تبعیت از برنامه مصرف مکمل آهن و کاهش کم خونی در زنان باردار موثر است.

  کلیدواژگان: کم خونی فقر آهن، زنان باردار، آموزش بهداشت
 • شراره باقری*، قباد مرادی، صمد حمیدی، سامرند سعیدی، آمنه حسینی، جهانبخش یوسفی صفحات 207-213
  اهداف

  در زنان، افزایش سن با پدیده یائسگی همراه است که به علت همزمانی با بروز علایم پیری، مفهوم بسیار وسیعی می یابد. یائسگی ممکن است کیفیت زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده و حتی سلامت آنان را به خطر بیاندازد. مطالعه حاضر با هدف تبیین تصور از خود در زنان یائسه انجام شد.

  مشارکت کنندگان و روش ها

  مطالعه حاضر یک تحقیق کیفی به روش پدیدارشناسی است که در سال 1397 در بین 23 زن یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. شرکت کنندگان براساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه گیری تا دستیابی به درک کامل از پدیده مورد مطالعه یعنی اشباع ادامه داشت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA 10 صورت گرفت. برای آنالیز از شش مرحله رویکرد پدیدارشناسی تفسیری ون منن استفاده شد.

  یافته ها

   پنج مضمون اصلی توانایی ذهنی، کارآمدی شغلی، جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و عیب ها و حسن ها مطابق با ابزار تصور از خود بک بود. علاوه بر آن، مضمون "سلامت جسمی" از گفته های شرکت کنندگان استخراج شد که جزء طبقه بندی های پرسش نامه بک نبود.

  نتیجه گیری

   زنان یائسه به استثنای توانایی ذهنی و کارآمدی شغلی، در سایر مضامین مانند جذابیت جسمانی، مهارت های اجتماعی و ورزش کردن، خلق و خو و مسایل جسمانی مشکلاتی دارند که حاکی از تصور نامناسب از خود بعد از یائسگی در این زمینه ها است.

  کلیدواژگان: یائسگی، تصور از خود، مطالعه کیفی، زنان
 • جمشید زاده حسن، ناصر سراج خرمی* صفحات 215-222
  اهداف

  مستعدبودن افراد به اعتیاد، زمینه را برای گرایش افراد به اعتیاد فراهم می آورد؛ به این معنی که برخی از افراد نسبت به دیگران برای اعتیاد آمادگی بیشتری دارند. از این رو باید به بررسی عوامل زمینه ساز برای آمادگی به اعتیاد در افراد توجه کرد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی بین هوش هیجانی، تکانش گری و باورهای غیرمنطقی با آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم انجام شد.

  ابزار و روش ها

  در این پژوهش توصیفی- همبستگی، 357 دانش آموز پسر مقطع متوسطه دوم شهرستان دزفول در سال تحصیلی 96-1395 به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی بار- آن، تکانش گری بارت، باورهای غیرمنطقی و آمادگی برای اعتیاد بودند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد.

  یافته ها

   بین آمادگی به اعتیاد با هوش هیجانی همبستگی منفی وجود داشت، ولی همبستگی بین تکانش گری و باورهای غیرمنطقی با آمادگی به اعتیاد، مثبت بود (0.01>P). همچنین تکانش گری شناختی (0.63=β)، مقابله با فشار (0.29-=β)، و مهارت های درون فردی (0.22-=β) توانستند 46% واریانس آمادگی به اعتیاد را پیش بینی کنند (0.001>p).

  نتیجه گیری

   آمادگی به اعتیاد در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم با هوش هیجانی همبستگی منفی و با تکانش گری و باورهای غیرمنطقی همبستگی مثبت دارد.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رفتارهای تکانشی، رفتار اعتیادی، دانشجویان
 • علیرضا جعفری، محمد واحدیان شاهرودی* صفحات 223-229
  اهداف

  سلامت معنوی یکی از جنبه های مهم سلامتی است که بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین وضعیت سلامت معنوی و ارتباط آن با وضعیت جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود.

  ابزار و روش ها

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی روی 256 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397 انجام شد. نمونه های پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های جمعیت شناختی و سلامت معنوی الیسون و پالوتزین استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 و با استفاده از آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

   از بین افراد شرکت کننده در مطالعه 84.0% (215 نفر) دارای سلامت معنوی متوسط بودند. بین جنسیت با بعد سلامت مذهبی (0.002=P) و نمره کل سلامت معنوی (0.014=P) ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد. همچنین بین متغیرهای وضعیت شغلی دانشجویان و مقطع و رشته تحصیلی با ابعاد سلامت مذهبی، سلامت وجودی و نمره کل سلامت معنوی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (0.01>P). همچنین بین ابعاد سلامت مذهبی، سلامت وجودی و سلامت معنوی همبستگی معنی داری مشاهده شد (0.001>P).

  نتیجه گیری

   تنها تعداد کمی از دانشجویان از سطح سلامت معنوی بالایی برخوردارند و اکثریت افراد دارای سطح متوسطی از سلامت معنوی هستند. بین جنسیت، وضعیت شغلی و مقطع و رشته تحصیلی دانشجویان با سطح سلامت معنوی آنها رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: معنویت، سلامت، دانشجویان، جمعیت شناختی
 • ابوالفضل داورزنی، علی مهری، حدیث براتی، حمید جوینی، رضا شهرابادی، معصومه هاشمیان* صفحات 231-237
  اهداف

  رفتارهای ناایمن موتورسواران یکی از علل اصلی مرگ ومیر آنان است. سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران و برنامه ریزی در جهت کنترل آن در گام نخست نیازمند ابزاری است که با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه منطبق باشد. این پژوهش با هدف طراحی و روان سنجی ابزار سنجش رفتارهای ناایمن رانندگی با موتورسیکلت براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی برای تعیین گویه های ابزار، پس از بررسی منابع علمی و نیازسنجی اعتقادات در جامعه مورد بررسی، پرسش نامه 32آیتمی شامل ابعاد اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری طراحی شد که روایی آن از طریق روایی محتوی (کمی و کیفی)، روایی صوری و روایی سازه (تحلیل عامل تاییدی) و پایایی آن به روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و بازآزمایی با استفاده از نرم افزار لیزرل 8/8 مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  پس از طی مراحل روایی و پایایی پرسش نامه، 21 سئوال باقی ماند. مقدار شاخص روایی محتوایی بین 1-0.97 به دست آمد. همچنین نتایج بررسی روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل تاییدی 0.071=RMSEA و 1.97=X2/df را نشان داد (0.001>P). پایایی ابزار با استفاده از همسانی درونی (0.87-0.70=α) و ثبات آن از طریق آزمون مجدد (0.922=ICC) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  پرسش نامه طراحی شده برای سنجش رفتارهای ناایمن موتورسواران براساس مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت های رفتاری، از روایی و پایایی مناسب برخوردار بوده و مورد تایید است.

  کلیدواژگان: روایی و پایایی، رانندگی، موتورسیکلت
 • سید حمید رضا فلاح مرتضی نژاد، محمد حسین یکتا کوشالی، صادق مشتاقی کوجل، زهره سلملیان، ابوذر رمضانی، محمد اسماعیل پور بندبنی* صفحات 239-245
  اهداف

  سواد سلامت نه تنها توانایی خواندن، بلکه مجموعه ای از مهارت های پیچیده را شامل می شود که برای درک پیام های بهداشتی و انتخاب تصمیم درست، از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، بررسی سطح سواد سلامت مادران دارای کودک شیرخوار مراجعه کننده به مراکز سلامت گیلان بود.

  ابزار و روش ها

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در سال 1397 روی 253 مادر دارای کودک شیرخوار که به منظور انجام مراقبت های معمول به مراکز سلامت شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گیلان مراجعه کردند، انجام شد. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد سواد اطلاعاتی HELIA، بین مادران واجد شرایط ورود به مطالعه، توزیع شد. آنالیز داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 19 و با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن، کروسکال والیس و من ویتنی صورت گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمره سواد سلامت مادران 13.04±72.33 بود. بین سواد سلامت با سطح تحصیلات و وضعیت شغلی مادران رابطه معنی داری وجود داشت (0.05>p).

  نتیجه گیری

  سطح سواد سلامت در مادران کودکان شیرخوار در حد مطلوب است، ولیکن این سواد به عوامل مختلفی وابسته بوده و می تواند طی زمان تغییر یابد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، مادران، کودک شیرخوار
 • نوشین یوشنی، سمیه سادات سید خامشی، محمد رضایی، نجمه باقیان زاچی، زهره کریمیان کاکلکی* صفحات 247-255
  اهداف

  سالمندی دوره مهمی از زندگی است و توجه به مسایل و نیازهای این دوره از نظر اجتماعی اهمیت فراوانی دارد، زیرا می توانند کیفیت زندگی سالمند را تحت الشعاع قرار دهند. امروزه میزان استفاده از تلفن همراه به خصوص تلفن های همراه هوشمند در بین سالمندان نیز افزایش یافته است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی و استفاده از تلفن همراه هوشمند در سالمندان انجام شد.

  ابزار و روش ها

   این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1397 روی 408 نفر از سالمندان تحت پوشش کانون بازنشستگان شهر یزد انجام شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های مشخصات دموگرافیک، وضعیت داشتن تلفن همراه، استفاده از اینترنت و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی- فرم کوتاه (WHOQOL-BREF) بود. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS 18 و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، من ویتنی یو و کروسکال والیس انجام شد.

  یافته ها

   میانگین نمره کلی کیفیت زندگی 77.93±295.62 بود. 90.2% شرکت کنندگان از موبایل استفاده می کردند. مولفه های کیفیت زندگی برحسب جنسیت، نوع منزل، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، میزان درآمد، داشتن موبایل، مدت و زمینه استفاده از آن و این که سالمند با چه کسی زندگی می کند، اختلاف معنی داری داشتند (0.05>P).

  نتیجه گیری

  بین استفاده از تلفن همراه، زمینه و مدت زمان استفاده از آن با کیفیت زندگی ارتباط مستقیم وجود دارد که این تاثیر متقابل می تواند از طریق کاربرد تلفن همراه در زمینه های افزایش آگاهی، برقراری ارتباط یا سرگرمی یا ایجاد روابط اجتماعی بیشتر با خانواده، فامیل و همسالان باشد.

  کلیدواژگان: سالمندان، تلفن همراه، کیفیت زندگی، گوشی هوشمند
 • علی خانی جیحونی*، مریم براتی، امین کوهپایه، منصور کشفی، زهرا خیالی صفحات 257-264
  اهداف

  انجام خوددرمانی در بین بیماران دیابتی منجر به نوسان شدید قند خون آنان شده و همین امر سبب ابتلای زودتر بیماران به عوارض دیابت می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه نیمه تجربی در سال 1397 روی 200 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تحت پوشش مرکز دیابت شهر فسا انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند (100 نفر در هر گروه). ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک، سازه های مدل بزنف (آگاهی، نگرش، عوال قادرکننده، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری) و سئوالات رفتار خوددرمانی در خصوص دیابت بود که قبل و سه ماه پس از مداخله تکمیل شد. مداخله آموزشی برای گروه آزمون در قالب 7 جلسه آموزشی 55-50 دقیقه ای برگزار شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و توسط آزمون های مجذور کای، T مستقل و T زوجی صورت گرفت.

  یافته ها

   میانگین نمرات آگاهی، نگرش، عوامل قادرکننده، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری به طور معنی داری در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل پس از مداخله آموزشی افزایش یافت. همچنین میانگین نمره رفتار خوددرمانی در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری پیدا کرد (05.0>P).

  نتیجه گیری

   مداخله آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر کاهش رفتارهای خوددرمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اثربخش است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، خوددرمانی، مدل بزنف، قصد، هنجار انتزاعی، عوامل قادرکننده
|
 • Nooshin Peyman*, Fateme Sedghi Pages 193-195
 • Somayeh Khanmohammadi, Akram Karimi Shahanjarini*, Forouzan Rezapour, Maryam Farhadian Pages 197-205
  Aims

  Incomplete adherence to iron supplementation consumption program is one of the main causes of iron deficiency anemia during pregnancy. The purpose of this study was to investigate the effect of educational intervention on promoting adherence to different aspects of iron supplementation consumption program in pregnant women.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study with pretest-posttest design with control group was conducted among 100 pregnant women during 16-20 weeks of pregnancy who referred to two health centers in Asadabad, Hamadan in 2017. The subjects were selected using random sampling method and randomly divided into intervention and control groups (50 people in each group). The training program was presented to the intervention group in the form of text messages along with pictures, self-monitoring and a phone call. Blood parameters were measured by blood tests and other variables were evaluated using a questionnaire. Data were analyzed by SPSS 21 software using Chi-square test, independent t-test and paired t-tests.

  Findings

  Intervention could make a significant difference in the behavior of mothers in both groups regarding iron supplementation consumption with vitamin C sources (p<0.001). However, despite the improvement of iron supplementation consumption behavior, lack of simultaneous iron supplementation consumption with calcium sources and observation of the distance between tea drinking and supplement consumption, the difference between the two groups was not significant. The mothers of the two groups also had a significant difference in the amount of ferritin (p=0.003).

  Conclusion

  The intervention program designed based on the protection motivation theory is effective in promoting adherence to the iron supplementation consumption plan and reducing anemia in pregnant women.

  Keywords: Iron Deficiency Anemia, Pregnant Women, Health Education
 • Sharareh Bagheri*, Ghobad Moradi, Samad Hamidi, Samrand Saeedi, Ameneh Hosaini, Jahanbakhsh Yousefi Pages 207-213
  Aims

  Aging is associated with a phenomenon of menopause in women that is a very broad concept due to the coincidence with the appearance of aging symptoms. Menopause may affect women’s quality of life and especially their health. The aim of this study was to explain the self-concept of postmenopausal women.

  Participants & Methods

  The present study is a qualitative phenomenological research that was conducted among 23 menopausal women referred to Sanandaj health clinics in 2018 using semi-structured in-depth interviews. Participants were selected by purposive sampling method. Sampling continued until having achieved informational redundancy or saturation. The data were analyzed using MAXQDA 10 software and according to van Manen’s six steps to guide phenomenological research.

  Findings

  Five main themes were identified: intellectual ability, occupational efficiency, physical attractiveness, social skills, and virtues/vices, which is consistent with Beck self-concept test. In addition, the theme "physical health" was extracted from the participants' statements which are not part of the Beck test.

  Conclusion

  Postmenopausal women, with the exception of intellectual ability and occupational efficacy, have problems in other themes such as physical attractiveness, social skills, and exercise, mood, and physical problems, which indicates inappropriate self-concept after menopause.

  Keywords: Menopause, Self-Concept, Qualitative Research, Women
 • Jamshid Zadehasan, Naser Sarraj Khorrami* Pages 215-222
  Aim(s)

  The susceptibility of people to addiction provides the platform for people to become addicted. This means that some people are more prepared for addiction than others. Therefore, attention should be paid to the underlying factors for the preparation of addiction in people. In this regard, the aim of present study was to determine the correlation between emotional intelligence, impulsivity and irrational beliefs with addiction potential in male secondary school students.

  Instruments & Methods

  In this descriptive-correlational study, 357 male secondary school students in Dezful city in the academic year of 2016-2017 were selected using cluster random sampling. The collection tools were Bar-On Emotional Quotient Inventory, Barratt Impulsiveness Scale version 11 Questionnaire (BIS-11), Irrational Beliefs Test (IBT), and Addiction Potential Scale (APS). The data were analyzed by SPSS 21 software using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.

  Findings

  There was a negative correlation between addiction potential with the emotional intelligence, but there was a positive correlation between impulsiveness and irrational beliefs with the addiction potential (p<0.01). Also cognitive impulsiveness (β=0.63), coping with pressure (β=-0.29), and interpersonal skills (β=-0.22) could predict 46% of variance of addiction potential (p<000.1).

  Conclusion

  Addiction potential has negative correlation with emotional intelligence and positive correlation with impulsiveness and irrational beliefs in male secondary school students.

  Keywords: Emotional Intelligence, Impulsive Behavior, Addictive Behavior, Students
 • Alireza Jafari, Mohammad Vahedian Shahroodi* Pages 223-229
  Aims

  Spiritual health is one of the important aspects of health, which forms an important part of human life. The aim of this study was to determine the status of spiritual health and its relationship with demographic characteristics in students of Mashhad University of Medical Science.

  Instruments & Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 256 students of Mashhad University of Medical Science in 2018. The subjects were selected by available sampling method. Data were collected using demographic questionnaire and Ellison and Paloutzian’s Spiritual Wellbeing Scale (SWBS). Data were analyzed by SPSS 24 software using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, and Spearman’s correlation tests.

  Findings

  84.0% of students (n=215) had moderate spiritual well-being. There was a significant relationship between gender with religious health dimension (p=0.002) and spiritual health score (p= 0.014). There was a significant relationship between the student's job status and grade and field of study with dimensions of religious health, existential health, and spiritual health score (p<0.01). There was a significant correlation between religious health, and existential health with spiritual health (p<0.001).

  Conclusion

  Only a few students have a high level of spiritual health, and the majority of subjects have a moderate level of spiritual health. There is a relationship between gender and grade and field of study with their level of spiritual health.

  Keywords: Spirituality, Health, Students, Demographics
 • Abolfazl Davarzani, Ali Mehri, Hadis Barati, Hamid Joveyni, Reza Shahrabadi, Masoumeh Hashemian* Pages 231-237
  Aims

  Unsafe behaviors of motorcyclists are one of the main causes of their mortality. Measuring the unsafe behaviors of motorcyclists and planning for control them in the first step, requires a tool that matches the cultural, social and religious characteristics of the society. The purpose of this study was to design and psychometric of measurement tool of unsafe behaviors in motorcycle driving based on information, motivation and behavioral skills model.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional descriptive-analytical study to determine the tool items, after reviewing the scientific resources, and the need assessment of beliefs in the community under study, a 32-item questionnaire consisting of information, motivation and behavioral skills domains was designed. Its validity was done by content validity (quantitative and qualitative), formal validity and construct validity (confirmatory factor analysis) and its reliability was done by internal consistency (Cronbach's alpha) and test-retest (ICC) using LISREL 8.8 software.

  Findings

  After the validity and reliability, 21 items remained in the final version of the questionnaire. The content validity index was 0.97-1. Also, the results of construct validity showed RMSEA=0.071 and X2/df=1.97 (p<0.001). Tool reliability was confirmed using internal consistency (α=0.70-0.87) and its stability by test-retest (ICC=0.992).

  Conclusion

  Designed questionnaire to assess the unsafe behaviors of motorcyclists based on the information, motivation and behavioral skills model has appropriate validity and reliability and is approved.

  Keywords: Validity, Reliability, Driving, Motorcycles
 • Seyyed Hamid Reza Fallah Morteza Nejad, Mohammadhossein Yektakooshali, Sadegh Moshtaghikojal, Zohreh Salmalian, Aboozar Ramezani, Mohammad Esmaeilpourbandboni* Pages 239-245
  Aims

  Health literacy includes not only the ability to read but also a set of complicated skills. Health literacy is important for understanding health messages and choosing the appropriate decision. The aim of this study was to determine the level of health literacy of mothers with infants who referred to urban health centers of Guilan.

  Instruments & Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on 253 mothers with infants who referred to urban health centers covered by the Guilan University of Medical Sciences for receiving routine care in 2018. These subjects were selected using random sampling method. For data collection, the standard information literacy questionnaire (HELIA) was distributed among eligible mothers according to inclusion criteria. Collected data were analyzed by SPSS 19 software using Spearman Correlation, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.

  Findings

  The mean score of maternal health literacy was 72.33±13.04. There was a significant relationship between the health literacy and maternal education level and occupational status (p<0.05).

  Conclusion

  The level of health literacy in mothers with infants is desirable, but it depends on various factors and can change over time.

  Keywords: Health literacy, Mothers, Infant
 • Nooshin Yoshany, Somaye Sadat Seyed Khameshi, Mohammad Rezaei, Najme Baghin, Zohreh Karimian Kakolaki* Pages 247-255
  Aim(s)

  Aging is an important period of life, and attention to the issues and needs of this period is socially important because they can eclipse the quality of life of the elderly. Today, the use of cell phones especially smart cell phones among elderly has also increased. The purpose of this study was to determine the relationship between quality of life and the use of smart cell phones in the elderly.

  Instruments & Methods

  This cross-sectional descriptive-analytical study was conducted on 408 elderly people who were covered by the retirement center of Yazd in 2019. These subjects were selected using simple random sampling method. Data gathering tools included demographic questionnaire, cell phones status and internet usage and WHO Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF) questionnaire. The data analysis was performed by SPSS 18 software using Spearman correlation coefficient, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests.

  Findings

  The mean score for quality of life was 295.62±77.93. 90.2% of participants used cell phones. The quality of life components were significantly different based on gender, type of home, marital status, education level, income, having cell phone, duration and context of its use and who to live with elderly (p<0.05).

  Conclusion

  There was a direct relationship between the quality of life and using cell phone, duration and context of its use that this interaction can be through the use of cell phones to raise awareness, communicate or entertain, or build more social relationships with family, relatives and peers.

  Keywords: Elderly, Cell phone, Quality of life, Smart phone
 • Ali Khan, Jeyhoni*, Maryam Bararti, Amin Kouhpayeh, Mansour Kashfi, Zahra Khiyali Pages 257-264
  Aim(s)

  Self-medication in diabetic patients will lead to severe fluctuations in their blood glucose levels, which can lead to early complications of diabetes in patients. The aim of this study was to investigate the effect of educational intervention based on the BASNEF model on self-medication behaviors in patients with diabetes type 2.

  Materials & Methods

  This semi-experimental study was carried out on 200 patients with diabetes type 2 covered the diabetes center of Fasa city in 2018. The subjects were selected by random sampling method and randomly divided into experimental and control groups (100 people in each group). Data gathering tool was a questionnaire including demographic information, BASNEF model (knowledge, attitude, empowering factors, subjective norms, and behavioral intention) and self-medication behaviors about diabetes that was completed before and three months after intervention. Educational intervention was conducted for the experimental group in 7 training sessions of 50-55 minutes. Data were analyzed by SPSS 22 software, using Chi-square, independent t-test and paired t-test.

  Findings

  After intervention, the mean scores of knowledge, attitude, empowering factors, subjective norms, and behavioral intention was significantly increased in experimental group compared to control group. Also the mean score of self-medication behaviors significantly decreased.

  Conclusion

  The educational intervention based on the BASNEF model is effective on reducing the self-medication behaviors in patients with diabetes type 2.

  Keywords: Diabetes Type 2, Self-Medication, BASNEF Model, Intention, Subjective Norm, Empowering Factors