فهرست مطالب

جاده - پیاپی 101 (زمستان 1398)
 • پیاپی 101 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کیوان آقابیک*، ناصر پریشاد صفحات 1-10
  امروزه رفتارهای پرخاشگرانه در میان رانندگان کشور ما به ویژه در شهرهای بزرگ فراوان دیده شده و روز به روز بر تعداد و شدت آن ها افزوده می شود. این رفتارها که عمدتا غیرایمن می باشد به صورت مستقیم بر روی عملکرد سایر راننده ها نیز تاثیر می گذارد و در نتیجه باعث کاهش ایمنی راه ها و افزایش تصادفات می گردد. توجه به نرخ بالای تصادفات و تعدد چنین رفتارهایی در کشور، ضرورت پرداختن به این مقوله را آشکار می سازد. این مقاله به این مهم پرداخته و بیان می دارد رانندگی پرخاشگرانه در بیشتر موارد نتیجه برهم کنش بین راننده و محیط رانندگی است و به همین دلیل حل این مسئله علاوه بر اعمال قانون نیازمند اصلاح یا (در صورت امکان) از بین بردن محرک ها و مشکلات موجود در محیط رانندگی است. در این مطالعه راهکارهای مرتبط با آموزش، مهندسی و اعمال قوانین به صورت یک روش چند ضابطه ای ترکیب و ارائه می شوند تا راه حل مناسبی برای برطرف کردن عوامل موثر بر رانندگی پرخاشگرانه باشند.
  کلیدواژگان: رانندگی پرخاشگرانه، ایمنی راه ها، آموزش و اعمال قانون، تصادفات رانندگی، اقدامات ایمنی
 • سید فرزین فائزی*، محمودرضا کی منش، نعمت الله میرزاییان صفحات 11-24

  پایین بودن عمر عملکرد آسفالت های متداول در مناطق گرمسیری، هزینه های گزاف نگهداری روسازی ها و همچنین صدمات بوجود آمده، ضرورت استفاده از آسفالتی را می طلبد که بتواند با داشتن خصوصیات بسیار ممتازتری نسبت به سایر مخلوط های آسفالتی، نیازهای مربوطه به این مناطق را برآورده نماید. لذا هدف از این تحقیق، مقایسه آزمایشات خستگی بر روی آسفالت های معمولی و آسفالتهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای در مناطق گرمسیری و شبیه‏سازی در نرم‏افزار می‏باشد. ابتدا آزمایش مدول برجهندگی، مقاومت کششی غیرمستقیم و نسبت استقامت مارشال در محیط واقعی انجام شد. سپس نتایج مربوط به مخلوط آسفالتهای با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای با آسفالت معمولی به عنوان مخلوط شاهد مقایسه شد. در مرحله شبیه‏سازی، فاکتورهای وابسته به دمای آسفالت در مناطق گرمسیری مربوط به دو نوع آسفالت مذکور اعم از دانسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت حرارتی، الاستیسیته و گرمای ویژه در نرم‏افزار آباکوس تعریف شده، سپس از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات در نرم‏افزار آباکوس، مقاومت هر کدام از آسفالت ها در مناطق گرمسیری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان دادند که درصد قیر بهینه مخلوط های با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. استقامت مارشال و نشانه سختی مارشال در مخلوط های استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. ضریب برجهندگی مخلوط های با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. در عین حال میزان ریزش در مخلوط های با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای بیشتر از مخلوط معمولی است. همچنین میزان ریزش در مخلوط های با استخوان‏بندی سنگدانه‏ای با 3/0 درصد الیاف بیشتر از مخلوط معمولی است.

  کلیدواژگان: خستگی، آسفالتSMA، آسفالت HMA، مناطق گرمسیر
 • سمانه نورانی آزاد*، عرفانه راسخ جهرمی صفحات 25-36
  هدف محوری این پژوهش ارزیابی ناپارامتریک بهره وری و کارایی در شرکت های حمل و نقل هوایی کشور می باشد. بدین منظور از داده های 12 شرکت فعال در بخش حمل و نقل هوایی- مسافربری کشور طی سال های 95- 1390 و روش تحلیل پوشش داده ها(DEA) بهره برداری شده است. یافته های این مطالعه گویای آن است که میانگین کارایی تکنولوژیکی تولید، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات کارایی فنی خالص به ترتیب  طی دوره مطالعه 08/0، 06/0 و 02/0 درصد افزایش داشته اند. درحالی که میزان پیشرفت فنی با کاهش 4/5 درصدی خود منجر به کاهش 3/4 رشد بهره وری شده و این انحراف نتایج ناشی از آن است که بخشی از کاهش بهره وری از سه کانال دیگر جبران شده است. علاوه بر این میانگین کارایی مدیریتی در بخش حمل و نقل هوایی برابر 986/0 بوده است که به میزان 4/1 درصد کمتر از سطح بهینه است. همچنین نتایج تحقیق گویای سیر نزولی شاخص بهره وری در تعدادی از شرکت های حمل ونقل هوایی است که این امر ناشی از تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات کارایی مدیریتی بوده البته کارایی مدیریتی نقش کمتری دارد.
  کلیدواژگان: بهره وری، کارایی مقیاس، نرخ رشد پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، کارایی مدیریتی
 • حامد هادیزاده، مجتبی قاسمی* صفحات 37-58
  در این تحقیق امکان استفاده از الیاف ضایعات کیسه های پلیمری، خرده لاستیک و همچنین الیاف ضایعاتی لاستیک (به تنهایی و در ترکیب با سیمان) به منظور تثبیت خاک ماسه رس دار ارزیابی شده است. برخی مشخصات اصلی نمونه های آزمایشگاهی با آزمایشهای حدود اتربرگ، تراکم پروکتور استاندارد و مقاومت فشاری تک محوری حاصل شده اند. مشخصات به دست آمده با خواص ماسه رس دار تثبیت نشده و تثبیت شده با سیمان مقایسه شده و نتایج مشاهده شده تشریح شده است. نتایج نشان می دهند که نمونه های اصلاح شده با سیمان سبب کاهش قابل ملاحظه ای در دامنه خمیری خاک می شوند. نتایج تست تراکم نشان می دهد که مخلوط کردن ضایعات برای تثبیت خاک ماسه ای سبب کاهش مقدار رطوبت بهینه و نیز کاهش دانسیته خشک حداکثر شده است. از میان مواد ضایعاتی استفاده شده، الیاف کیسه پلیمری بیشترین تاثیر را بر روی وزن مخصوص خشک حداکثر با کاهش 4/1 درصدی آن نشان داد. نتایج نشان می دهند که استفاده از ضایعات به تنهایی برای تثبیت ماسه سبب افزایش اندکی در مقاومت فشاری محدود نشده نمونه ها می شود؛ در حالی که ترکیب ضایعات و سیمان سبب افزایش قابل توجه مقاومت فشاری نمونه ها در همان زمان عمل آوری شده است. همچنین نمونه های ساخته شده با الیاف کیسه پلیمری نسبت به سایر نمونه ها دارای بیشترین مقدار افزایش مقاومت فشاری محدود نشده و جابجایی حداکثر به ترتیب برابر 32 و 58 درصد می باشند.
  کلیدواژگان: ماسه رس دار، الیاف کیسه پلیمری، الیاف تایر فرسوده، خرده لاستیک، مقاومت فشاری تک محوری
 • آرمان شعبان نژاد اشکلک، محمد آزادی* صفحات 59-70
  تونل به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساخت دست بشر محسوب می شود که نقش حیاتی و مهمی را در بخش های مختلف حمل و نقل در زندگی انسان امروز ایفا می کند حفر تونل در زمین های خاکی منجر به ایجاد جابه جایی های افقی و عمودی در اطراف تونل می گردد که این جابه جایی ها می تواند به سطح زمین رسیده و در نواحی شهری ، سازهای سطحی را دچار مشکل کند در حقیقت با حفرتونل ساختمان خاک دچار دست خوردگی شده که این مسئله نشستی در سطح زمین و همچنین تغییر مکان جانبی در پی های عمیق(شمع ها) ایجاد می کند. در این پژوهش سه مدل سازه- شمع- تونل به صورت سه بعدی و با استفاده از روش های عددی و به کمک نرم افزار سه بعدی Flac3D  مورد تحلیل قرار گرفته اند. هدفاین مقاله بررسی اثرات ساخت تونل بر  سازهای سطحی با حضور دیوار شمعی در حد فاصل سازه و تونل و بدون حضور دیوار شمعی در حد فاصل سازه و تونل در دو حالت استاتیکی و دینامیکی است. تحلیل دینامیکی به صورت تاریخچه زمانی با استفاده از سه زلزله کوبه-نورثریج-لوماپریتا صورت گرفته است.در این پژوهش قرار دادن شمع در حد فاصل سازه و تونل سبب بهبودی عملکرد سازه سطحی شده و در نتیجه سبب کاهش نشست سازه سطحی می گردد، که این امر در حالت دینامیکی از تخریب کامل سازه جلوگیری می نماید.
  کلیدواژگان: تونل، شمع، سازه های سطحی، تاریخچه زمانی، FLAC3D
 • امیراسماعیل فروهید*، علی کیوان پور صفحات 71-80

  قطارهای حومه ای نوعی از سیستم حمل و نقل ریلی مسافری است که با اهداف جابجایی مسافرین شهرهای کوچک و یا شهرک های بین مسیر به کلان شهرها و یا اتصال حومه شهرها به مراکز آن شهرها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به منظور تحلیل رقابت پذیری قطار حومه ای با وسایل نقلیه عمومی غیر ریلی و شخصی در مسیر تهران- پرند از روش تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد و برای مدل سازی از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد، معیارها یا شاخص های استفاده شده در این پژوهش با توجه به تاثیرگذاری آنها در انتخاب نوع وسیله نقلیه توسط افراد شامل ایمنی سفر، زمان سفر، هزینه سفر، راحتی، قابلیت اطمینان و سهولت دسترسی انتخاب شد و گزینه ها و آلترناتیوهای انتخاب وسیله نقلیه شامل قطار حومه ای، اتوبوس همگانی، تاکسی و سواری شخصی در نظر گرفته شد، برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی از میان جامعه آماری با استفاده از نظر سنجی از کاربران سیستم های حمل و نقلی محور مذکور و انجام مقایسات زوجی بین معیارهای تصمیم گیری و گزینه های حمل و نقلی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصله، ماتریس مقایسات زوجی معیارها و گزینه های حمل و نقلی بر اساس معیارهای تصمیم گیری حاصل گردید و سپس وزن نسبی آنها مورد محاسبه قرار گرفت، نتایج حاصل نشان داد، گزینه قطار حومه ای به عنوان اولین گزینه انتخاب کاربران محور تهران - پرند با 37.99 درصد و پس از آن گزینه، سواری شخصی با 34.86 درصد به عنوان دومین گزینه انتخاب کاربران و تاکسی با 15.83 درصد به عنوان سومین گزینه انتخاب کاربران و در نهایت اتوبوس با 11.32 درصد به عنوان چهارمین گزینه انتخاب افراد محور مذکور مد نظر هست.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، رقابت پذیری، قطار حومه ای، ماتریس تصمیم گیری
 • پرهام حیاتی، نیلوفر صالحی پور باورصاد* صفحات 81-90
  تاکنون مدل رفتاری ثابتی  طراحی نشده است که توانایی توصیف کامل رفتار پیچیده مصالح، نظیرمصالح سنگی را در تمامی شرایط دارا باشد. لایه های روسازی های آسفالتی معمولا به دلیل ملاحظات اقتصادی از جنس های متفاوت و در ضخامت های گوناگون ساخته می شوند. در این مقاله به منظور بررسی تاثیرگذاری نوع رفتار مصالح لایه ها بر عمر روسازی های آسفالتی، 6 مدل روسازی با آرایش رفتاری متفاوت در مدل1، بستر و زیراساس الاستیک خطی و اساس الاستیک غیرخطی، در مدل2، اساس و بستر خطی و زیراساس غیرخطی، در مدل3 اساس و زیراساس خطی و بستر غیرخطی، در مدل4 اساس و زیراساس غیرخطی و بستر خطی، در مدل5 بستر و زیراساس غیرخطی و اساس خطی، در مدل6 بستر و اساس غیرخطی و زیراساس خطی با نرم افزار Kenlayer طراحی شده است. در تمامی مدل ها رفتار لایه آسفالتی، ویسکوالاستیک است. به منظور بهره مندی از شرایط اقتصادی در اجراء، هر مدل در 2 نوع مصالح درشت دانه/ ریزدانه و تغییر ضخامت لایه ها بررسی شده است. بهترین مدل در محدوده عمر 12 الی 25 سال مربوط به مدل 3و5و6 با عمرهای 18و19و24و29 سال و بدترین مربوط به مدل 1و6،4،2 در حالت ریزدانه با عمرهای 5و6و7 سال است. بنابر نوع آرایش رفتار مصالح و ضخامت لایه ها، عامل مخرب روسازی بین دو نسبت آسیب با معیار کرنش کششی افقی زیرلایه آسفالت و کرنش فشاری قائم بالای خاک بستر متغیر است. تغییر ضخامت لایه ها سبب ایجاد نتایج متفاوتی در مدل ها شده است. با افزایش ضخامت لایه زیراساس و کاهش ضخامت لایه اساس در مدل1 و 2 به ترتیب 3 و 11 سال افزایش عمر حاصل شده است که می توان طرح را از لحاظ هزینه نیز بهبود داد ولی در مدل های3و5و6، هر 2 حالت افزایش و کاهش عمر را نشان می دهد و در مدل 4 تاثیر محسوسی ایجاد نشده است.
  کلیدواژگان: روسازی های آسفالتی، الاستیک خطی، الاستیک غیرخطی، ویسکوالاستیک، نرم افزار Kenlayer
 • امیر محجوب*، فواد کیلانه ئی صفحات 91-104
  وجود تکیه گاه های عمودی پل در مسیر رودخانه باعث ایجاد جریان های سه بعدی می شود و می تواند سبب ایجاد آبشستگی در محل پل ها گردد و در نهایت تخریب پل صورت می پذیرد. در مواردی که از پی های عمیق استفاده نمی گردد سطح آسیب پذیری افزایش می یابد. این نوع کوله ها اغلب برای پل های تک دهانه اجرا می شوند و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری کننده از آبشستگی مانند پوشاندن بستر با مصالح مقاوم مثل سنگچین به عمل می آید. منظور از بررسی های حاضر ارایه مدلی مفهومی از تنش های برشی موضعی بستر وارد بر زبری بستر ناهمگون در دهانه پل است. سازگاری جریان با تغییر در زبری مصالح سنگچین نسبت به مصالح بستر منجر به افزایش تنش برشی بستر در مصالح بستر طبیعی محافظت نشده می گردد و در نهایت عمق آبشستگی تنگ شدگی بیشتر از حالت بدون حفاظت سنگچین خواهد گردید.
  کلیدواژگان: پی سطحی، تنش برشی، پل تک دهانه، ریپ رپ، سیلاب
 • صغری کی بندری، سید عطاالله حسینی* صفحات 105-114

  جاده ها در مدیریت جنگل ضرورتی انکارناپذیرند و بدون آنها امکان دستیابی به اهداف گوناگون مدیریتی و دسترسی دائمی به قسمت های مختلف جنگل وجود ندارد. اهداف اقتصادی، حفاظتی و خدماتی فقط با ساخت شبکه مناسبی از جاده های دسترسی به جنگل ممکن است. از آنجایی که جنگل های شمال کشور تنها منبع اصلی طبیعی برای تامین چوب مورد نیاز صنایع کشور می باشد، اهمیت این اهداف قابل توجه است. بنابراین اولین قدم در اجرای هر طرح جنگلداری، طراحی و احداث یک شبکه جاده با تراکم و درصد پوشش مناسب در منطقه مورد نظر می باشد. بدون جاده دسترسی به بیشتر تولیدات و خدمات جنگل ممکن نخواهد بود، البته لازم به ذکر است که ساخت جاده جنگلی بیشترین تاثیر را در عملیات بهره برداری جنگل دارد که موجب تخریب محیط زیست جنگل می شود. از طرفی جاده جنگلی به علت هزینه های سنگین مربوط به طراحی و احداث و نیز اثرات منفی بر محیط و حیات وحش دارای اهمیت ویژه ای است به همین دلیل در تمام مراحل تهیه پروژه و ساخت جاده های جنگلی سعی بر این است که شبکه جاده ای طراحی و ساخته شود که علاوه بر دسترسی آسان به تمام سطح جنگل، کمترین صدمه را به محیط زیست بزند. یکی از مواردی که در طرح ریزی جاده باید مدنظر باشد بحث چشم انداز توریست و تفریح می باشد که جاده ای کاملا مناسب می تواند به ظرفیت تفریحی مناسب بیا فزایند.  بدین صورت در طراحی جاده لازم است به حفظ زیبایی و تعادل اکولوژیک جنگل و حفظ تنوع زیستی و حفظ پایگاه های زیستی گونه های در معرض خطر و حفظ ماهیت نواحی حفاظتی شکارگاه ماهی گیری، دیگر تفریح گاه های محلی و نیازهای اقتصادی، اجتماعی و نماسازی توجه گردد. روش مطالعه این تحقیق به صورت کیفی و با مرور منابع کتابخانه ای بوده است. مرور مطالعات انجام شده نشان می دهد که در طراحی شبکه جاده ای جنگل باید تمام جوانب را لحاظ کرد و تمام فاکتورهای تاثیرگذار از قبیل فیزیوگرافی، خاک شناسی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و عوامل اقتصادی-اجتماعی را جهت حفاظت و بهره وری بهینه مدنظر قرار داد.

 • شقایق افشار*، مهدی آرزومندی، مهدی سعادت خوش صفحات 115-132
  محدود بودن منابع و حفظ کیفیت محیط زیست، لزوم بازیافت مواد و مصالح را اجتناب ناپذیر ساخته است. یکی از مصالح ساختمانی که پتانسیل خوبی برای بازیافت دارد بتن است. بتن ضایعاتی را می توان دوباره خرد نموده، به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده کرد.این مقاله، به مرور جامعی از کارهای گذشته در زمینه مشخصات مکانیکی بتن با سنگدانه های بازیافتی شامل؛ مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته پرداخته است. علاوه بر این، با جمع آوری داده های پژوهش های گذشته و ایجاد بانک داده ها برای بتن با سنگدانه های بازیافتی، نتایج آن را با روابط آیین نامه های معتبر دنیا «آمریکا، اروپا، استرالیا، کانادا و ژاپن» و همچنین روابط پیشنهاد شده توسط محققین گذشته برای بتن معمولی مقایسه کرده است . نتایج این مقایسه نشان می دهد که روابط آیین نامه های موجود مقاومت کششی ، مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته برای حدود 50 تا 70  در صد داده های بتن با سنگدانه های بازیافتی، مقاومتی کمتر از روابط آیین نامه ها دارد. همچنین این مطالعه، بر اساس تحلیل های آماری (رگرسیون غیر خطی) روابطی  را برای مشخصات مکانیکی بتن باسنگدانه های بازیافتی پیشنهاد داده است.
  کلیدواژگان: بتن با سنگدانه بازیافتی، مشخصات مکانیکی، مقاومت کششی، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته
 • رامین بیات*، سیامک طلعت اهری، محمدرضا حبیبی صفحات 133-143

  اجرای پل های خاص راه آهن با توجه به شرایط و ساختگاه پل و گزینه های متفاوت اجرایی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در بررسی نوع اجرای پل کیلومتر 236+125 راه آهن کرمانشاه-خسروی ابتدا شرایط زمین شناسی منطقه مورد بررسی قرار گرفته و سیستم های متداول اجرایی شامل تیرهای بتنی پیش ساخته پیش تنیده، تیرهای فلزی پیش ساخته، بتن پیش تنیده سگمنتال درجاریز با روش اجرای طره آزاد، تیرورقه ای فولادی، تیرهای باکس فلزی و خاکریز به همراه آبروی طاقی ارزیابی شدند؛ سپس هر یک از روش ها با استفاده از شاخص ارزش و معیارهای هزینه تمام شده ساخت، هزینه نگهداری در طول مدت بهره برداری، زیبایی ظاهری و چشم انداز پل، سهولت اجرا و سرعت اجرا امتیازدهی شدند و نهایتا پل با 13دهانه 30متری تیر بتنی پیش تنیده پیش ساخته که حائز بالاترین شاخص ارزش نسبت به گزینه های دیگر بود به عنوان گزینه اجرایی بهینه از نظر فنی و اقتصادی انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: شاخص ارزش، پل راه آهن، روش اجرایی، عرشه
 • محمدمهدی حیدری*، میلاد عقیلی لطف، عبدالرضا رضایی ارجرودی صفحات 145-159
  طرح‏های عمرانی متعددی در سه دهه اخیر در کشور، طرح‏ریزی، اجرا و بهره‏برداری شده است. در این بین، فارغ از لزوم رعایت کلیه اصول مهندسی و اجرایی در مرحله طراحی و ساخت، پایش این پروژه ها با هدفارزشیابی طرح‏ها و ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره‏وری آن‏ها در دوره عمر طرح، ضروری می‏نماید. متاستفانه با بررسی پیشینه تاریخی طرح‏های عمرانی در کشور، مشاهده می‏گردد که در تعدادی از این طرح‏ها مطالعات جامعی در مرحله مطالعات اولیه و تکمیلی صورت نگرفته است. لذا در دوران بهره‏برداری، اهداف تعیین‏شده در مرحله ایجاد طرح، محقق نشده است و خسارات مالی و زمانی زیادی متحمل دولت شده است. در حال حاضر در کشور، روش مشخصی جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی وجود ندارد. در این مقاله باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم تدوین مدلی جامع جهت پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی در دوران بهره‏برداری، شرح خدمات همسان ارزیابی و پایش اثربخشی طرح‏های عمرانی با تمرکز برروی طرح‏های عمرانی شهری ارایه خواهد شد. در این مقاله جمع‏آوری داده ها با استفاده از روش طوفان فکری و با استفاده از نظرات کارشناسان نخبه صورت گرفته است. این مدل می‏تواند به صورت یک الگوی عمومی جهت پایش طرح‏های عمرانی شهری در سراسر کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طرح‏های عمرانی، اثربخشی، پایش، شرح خدمات همسان
|
 • K. Aghabayk *, N. Parishad Pages 1-10
  Nowadays, aggressive behaviors are observed repeatedly among drivers of our country especially in the metropolitan cities and its number and intensity is increasing day by day. These behaviors which are generally unsafe, directly affect the behavior and operation of other drivers as well. Therefore, such behaviors decrease the safety of highways and increase the probability of accidents. Due to high accident rates and multiplicity of such behaviors in the country, special attention is required to deal with such a critical subject. This article deals with the fact that aggressive driving in most cases is a result of interactions between drivers and the driving environment. In this concern, solving this issue not only needs law enforcement but also requires modification or elimination (if possible) of the existing irritants and problems in the driving environment. In this study, some methods related to training, engineering and law enforcement are presented and merged as a multi-discipline method with the aim of finding appropriate solutions towards dealing efficiently with parameters affecting aggressive driving.
  Keywords: aggressive driving, Road Safety, training, law enforcement, Driving accidents, Safety Measures
 • S. F. Faezi *, M.R. Keymanesh, N. Mirzaean Pages 11-24

  The low life span of conventional asphalts in tropical areas, the high maintenance costs of pavements, as well as the damages caused, necessitates the use of asphalt which can meet the needs of these asphalt mixtures with many superior properties than other asphalt mixtures. Therefore, the purpose of this study was to compare fatigue tests on conventional and SMA in tropical regions and in software simulations. At first, the modulus of resilience, indirect tensile strength and Marshall's endurance ratio was tested in the real environment. The results are then compared with the mixture of aggregate-asphalted asphalts with conventional asphalt as control. In the simulation stage, the temperature-dependent factors of the asphalt in the tropical zones related to these two types of asphalt, including density, thermal expansion coefficient, thermal conductivity, elasticity and specific heat, are defined in the Abacus software, then analyzed Information on abacus software, resistance of each asphalt in tropical areas was investigated. Experimental results showed that the optimum bitumen percentage of SMA was higher than that of conventional mixtures. Marshal endurance and a mark of marshal hardness in SMA are greater than conventional mixtures. The permeability coefficient of mixtures with SMA is higher than that of conventional mixtures. At the same time, the rate of loss in aggregate-bone mixtures is higher than that of conventional mixtures. Also, the rate of loss in SMA with 0.3% fibers was higher than that of conventional mixtures.

  Keywords: fatigue, SMA Asphalt, HMA Asphalt, Tropical Areas
 • S. Noraniazad *, E. Rasekh Jahromi Pages 25-36
  The main purpose of this research is to evaluate the nonparametric productivity and efficiency of airline transportation companies in Iran. To meet this ends, the data of 12 companies in the passenger-transportation sector over the periods of 2011-2016 and the data envelopment analysis (DEA) method were used. The findings of this study indicate that the average technological efficiency of production, scale efficiency changes, and pure technical efficiencies changes during the study period increased by 0.08, 0.06 and 0.02% respectively. While the technical progress with a decrease of 5.4 percent has led to a reduction of 4.3 percent of the productivity, the deviation of the results is due to the fact that part of the reduction in the productivity was offset by other three channels. In addition, the average management efficiency in the transport and transportation sector was 0.986, which is 1.4% lower than the optimal level. Also, the results of the research indicate that downtrend of productivity index in a number of airline companies is due to technological changes and changes in management efficiency, but management efficiency was less important.
  Keywords: Productivity, Scale Efficiency, Technological growth rate, Technological Efficiency Changes, Management Efficiency
 • H. Hadizadeh, M. Ghasemi * Pages 37-58
  This study investigates the possible uses of fiber bundles, shredded tire and tire cord scrap (individually and in combination with cement) in clayey sand stabilization. Several basic characteristics of experimental specimens obtained with Atterberg limit, standard proctor compaction, and unconfined compression strength (UCS). These properties are compared with those of un-stabilized clayey sand and stabilized clayey sand with cement and the observed test results are then explained. Results of experimental study indicate that cement mixture treatments play a prominent role in reducing the soil plasticity index (PI). Furthermore, the results of the compaction test show that the utilization of waste in sandy soil stabilization decreases the optimum moisture content and also decreases the maximum dry density. Among the used waste materials, fiber bundles showed the greatest impact on maximum dry density with 1.4% reduction. The results show that using waste materials alone to stabilize clayey soil results in a slight increase in the UCS of the specimens, whereas combining waste with cement results in a sharp increase in the UCS of the samples in the same curing time. Additionally, the samples treated with fiber bundles have the most remarkable increase in UCS and maximum displacement compared to other samples, respectively 32 and 58 percent. The reason that fiber bundles becomes more efficient waste material is rooted from rising the contact area, plummeting the specific gravity and augmenting the uniform distribution in the clayey sandy soils.
  Keywords: Clayey Sand, fiber bundles, shredded tire, tire cord scrap, unconfined compression strength
 • A. Shabann Ezhad Eshkalak, M. Azadi * Pages 59-70
  The tunnel is considered as one of the most important elements of man-made construction, which plays a vital role in the various transport sectors in human life today. The excavation of the tunnel on the earth's grounds leads to horizontal and vertical displacements around the tunnel. It turns out that these displacements can reach the surface of the earth and cause problems in the urban areas. In fact, the excavation of the soil has affected the soil structure, which affects the ground level as well as the lateral displacement of the deep pile. In this study, three models of structure-piles-tunnels in three-dimensional model have been analyzed using numerical methods. The purpose of this paper is to investigate the effects of tunnel construction on surface structures with the presence of a wall between the structures and tunnels without the presence of a wall at the interface between the structure and the tunnel in both static and dynamic conditions. Dynamic analysis has been carried out in the form of a time history using three earthquakes. In this research, the placement of the pile at the interface between the structure and the tunnel improves the performance of the surface structure and, as a result, reduces the formation of the surface structure, which prevents the complete destruction of the structure in the dynamic state.
  Keywords: Tunnel, pile, FLAC3D
 • A. E. Forouhid*, A. Keyvanpour Pages 71-80

  Commuter rail are a kind of passenger rail transport system used for the purpose of transferring small towns or midway town’s travelers to metropolises or connecting sub urban to the centers of those cities. In this research, the analysis of the competitiveness of commuter rail with non-rail public and personal transportation vehicles such as public bus, taxi and own vehicle, which are used as a choice of individuals, were studied and the case study is Tehran-Parand route that was selected. For this purpose, the analytical hierarchy process (AHP) method was utilized. The criteria used in this study were selected based on their impact on the choice of vehicle type including travel safety, traveling time, travel cost, comfortable, reliability and easily accessible. Simple statistical sampling method is used to collect data from the statistical population based on the Cochran formula for the infinite society, the optimal sample size in this study was defined 96 persons. A preferential judgment was made by the comparing decision criteria and transport options with a survey of users of Tehran-Parand transport systems. As results, the matrix of pairwise comparisons of criteria and transport options based on criteria decision was made and then their relative weights were calculated using Excel and Expert Choice software. The results showed that suburban train option was the first option for choosing user-centric Tehran-Parand with 37.99 percent and next option, is own vehicle with 34.86 percent as the second option of users choice and taxi with 15.83 percent as the third option of users choice as well as ultimately the bus with 11.32% is considered as the fourth option of users choice for named axis.

  Keywords: make decision, competitive, suburban train, matrices
 • P. Hayati, N. Salehipour Bavarsad * Pages 81-90
  So far, there has not been a fixed behavioral model capable of fully describing the complex behavior of materials such as aggregates in all conditions. Because of economic considerations, asphalt pavements layers are usually made of different materials and thicknesses. This study, 6 pavement models were designed, aiming to examine the effects of different material behavior on the lifespan of asphalt pavements, using KENLAYER software. These models were: 1.linear elastic sub-base and subgrade and nonlinear elastic base; 2.linear subgrade and base and nonlinear sub-base; 3.linear base and sub-base and nonlinear subgrade; 4.nonlinear sub-base and base and linear subgrade; 5.nonlinear subgrade and sub-base and linear base; 6.nonlinear base and subgrade and linear sub-base. In all models, the behavior of Asphalt layer was viscoelastic. In order to benefit from economic conditions in implementation, each model was examined with fine-grained/granular material and with different layer thickness. The best models with lifespan of 12 to 25 years were models 3, 5, 6 with 18, 19, 24, 29 years respectively; the worst were models 1, 2, 4, 6 in fine-grained mode with a lifespan of 5, 6, 7 years. Based on the type of material behavior and layer thickness, the factor destructive to pavements varied between two damage rates, with horizontal tensile strain criterion bottom the asphalt layer and vertical compressive strain top the subgrade. With changes in the layer, thickness the models different results. Increasing the thickness of sub-base and decreasing the thickness of the base layer in model 1 and 2 increased the lifespan 3 and 11 years respectively, which can improve the plan in terms of cost. However, in models 3, 5, 6 it showed both increase and decrease in the lifespan; it had no tangible effects on model 4.
  Keywords: Flexible pavements, Kenlayer software, linear Elastic, Nonlinear Elactic, Viscoelastic Behavior
 • A. Mahjoob *, F. Kilanehei Pages 91-104
  Vertical bridge abutments along the river cause three-dimensional flow and can cause scour at the bridges and eventually damage the bridge. In cases where deep foundations are not used, the level of vulnerability increases. These abutments are often used for single-span bridges and scour countermeasures such as using riprap apply. The purpose of the current study is to present a conceptual model of localized bed shear stresses applied to heterogeneous bed roughness at bridge opening. The adaptation of the flow with the change in roughness of the rock material compared to the bed material results in increased bed shear stress in the unprotected bed material and eventually the contraction scour depth increase compare with that without rock protection.
  Keywords: Shallow foundation, Shear Stress, Single-Span Bridge, rip rap, flood
 • S. Keybondori, S.A. Hosseini * Pages 105-114

  Roads are not indispensable in forest management and without them there is no possibility of achieving different management goals and permanent access to different parts of the forest. Economic, protective and service objectives can only be achieved by building a suitable network of access roads to the forest. Since the forests of the north of the country are the only natural source for supplying the timber needed by the country's industries, the significance of these goals is significant. Therefore, the first step in the implementation of any forestry plan is to design and construct a road network with a density and appropriate coverage in the area in question. Without roads, access to most forestry products and services will not be possible, although it should be noted that the construction of a forest road has the greatest impact on forest exploitation operations, which causes the destruction of the forest environment. On the other hand, the forest road is especially important due to the heavy costs associated with design and construction as well as the negative effects on the environment and wildlife. For this reason, at all stages of project preparation and construction of forest roads, the network is being tried The road is designed and constructed to provide the least harm to the environment in addition to easy access to the entire forest level. One of the things that should be considered in designing a road is the discussion of tourist and recreation, which is a perfect road that can be used as a recreational amusement. Thus, in designing the road, it is necessary to maintain the ecological balance of the forest and to preserve biodiversity and maintain the biological bases of endangered species and to preserve the nature of the protective zones of the fishing hunting, other local recreation and economic needs, Social and Demonstration. The study method of this study was qualitative and with the review of library resources. A review of studies has shown that for designing of forest road network, all aspects have to be taken into account and all relevant factors such as physiography, soil science, geology, vegetation and socio-economic factors should be considered for conservation and Optimized productivity.

  Keywords: Forest road network, Forestry Plan, Hyrcanian forests, Watersheds
 • Sh. Afshar *, M. Arezoumandi, M. Saadatkhosh Pages 115-132
  Around 25 billion tons of concrete is used each year globally that means over 3.8 tons per person in the world each year. Occupying about 60% to 70% of the volume, aggregate is a main ingredient of concrete. Nowadays, there is an increasing trend toward using sustainable concrete and reusing of aggregates from demolished concrete is one way to achieve this aim. Although using recycled concrete aggregate (RCA) does not lead to significant reduction of CO2 emission, but it reduces using natural resources (natural aggregate) as well as helping to reduce dumping construction and demolition wastes in landfills. More than 900 million tons of construction and demolition waste is produced each year only in Europe, the U.S., and Japan. A comprehensive literature review on mechanical properties of recycled aggregate concrete (RAC) including compressive strength, splitting tensile strength, modulus of elasticity and modulus of rupture is presented. In addition, databases are created for mechanical properties of RAC in order to lead to changes or acceptance in design codes and standards’ provisions. These data were compared with the American, European, Australian, Japanese, Canadian standards provisions. Results of this study show that existing code provisions are not always conservative for mechanical properties of RAC.
  Keywords: Recycled aggregates concrete, Mechanical properties, Splitting Tensile Strength, modulus of elasticity, modulus of rupture
 • R. Bayat *, S. Talatahari, M.R. Habibi Pages 133-143

  Performing Railway Bridge is of great importance with regard to conditions and the origin of bridge and different operational options. At first, to examine the feasibility of how to perform the bridge, the examination of geological conditions of the origin of bridge should be considered. Then, common systems for different components of bridge structure will be discussed .Executing railway bridge is dealed with various conditions and methods. For Executing railway bridge of 236+125 of Kermanshah-Khosravi railway, geology circumstances was inspected firstly and then various methods such as prestressed concrete beams, prefabricated steel beams, run in place of segmental concrete, steel sheets, steel box beams, and embankment with arched culvert were conducted. After that each of the methods scored with value and index and factors like construction cost, maintenance cost, elegance, landscape, Ease of implementation and construction time and finally prestressed concrete bridge with 13 openings of 30 meters that had maximum scores in comparison to the others was selected as executing method.

  Keywords: Value Index, railway bridges, executing method, slab
 • Mohammad Mahdi Heydari *, M. Aghililotf, A.R. Rezaee Arjroody Pages 145-159
  In the last three decades, numerous civil projects have been planned, implemented and exploited in Iran. In the meantime, regardless of the need to comply with all engineering and executive principles during the design and construction phase, monitoring of these projects with the aim of evaluating the plans criteria in terms of their effectiveness and efficiency over the project life cycle is essential. In this way, the historical background of lunched projects in Iran shows that a number of these projects have not undergone comprehensive studies in the initial and complementary study phases. Consequently, during the operation phase, the objectives which set at the design stage have not been met. Currently, there is no clear procedure for monitoring the effectiveness of lunched projects in Iran. So in this paper, a description of similar services for monitoring the effectiveness of lunched projects during the operation phase is developed. This model can be used as a general base for monitoring lunched project in Iran.
  Keywords: Urban Development Plan, Effectiveness, monitoring, Description of similar services