فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا مشکانی، عزیز رضاپور، وحید علی پور، هیرو فارابی*، علی رضا مزدکی، نرگس حکیمی صفحات 1-12
  مقدمه

  اخیرا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به جای روش های سنتی هزینه یابی خصوصا در بخش بهداشت و درمان مورد استفاده قرار می گیرد. علیرغم مزیت های آن، روش مذکور با محدودیت هایی از جمله انتخاب محرک های هزینه مواجه است که اگر به طور صحیح انتخاب نشوند، نتایج را با خطای زیاد مواجه خواهند کرد. هدف از مطالعه حاضر انتخاب مناسب ترین محرک های هزینه در بیمارستان ها بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کیفی بود که به محاسبه هزینه تخصیص یافته واحدهای فناوری اطلاعات، تغذیه و کاخداری (نظافت) به بخش های زایمان، جراحی، سوختگی، دیالیز، قلب و عروق و چشم بر اساس داده های مالی سال 1396 در یکی از بیمارستان های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت. با استفاده از مطالعات انجام شده، محرک های هزینه شناسایی شد. نهایتا با برگزاری پنلی از خبرگان، مناسب ترین محرک های هزینه تعیین شد.

  یافته ها

  هزینه تخصیص یافته از واحدهای پشتیبانی به واحدهای نهایی مورد مطالعه بر اساس محرک های مختلف، متفاوت بود. پنل خبرگان مناسب ترین محرک های هزینه برای واحدهای تغذیه، کاخداری (نظافت) و فناوری اطلاعات را به ترتیب تعداد پرس غذا، مساحت و تعداد کامپیوترهای فعال معرفی کرد.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به تاثیر محرک های هزینه در برآورد صحیح هزینه خدمات در بخش بهداشت و درمان، می بایست انتخاب محرک های هزینه مناسب هر بخش به جهت کمترین خطا در برآورد هزینه خدمات در دستور کار سیاست گذاران سلامت قرار گیرد.
   

  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، محرک هزینه، هزینه یابی، بیمارستان آموزشی
 • صدیقه عارفی، سمانه سرخوش، سمیرا رئوفی* صفحات 13-28
  مقدمه

  پرستاران به عنوان عمده ترین نیروی انسانی نظام سلامت، نقش مهمی در ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی و کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده دارند و ترک شغل آن ها اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیان باری را به سازمان های بهداشتی و درمانی تحمیل می نماید. از این رو، این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر ترک شغل از دیدگاه پرستاران پرداخت.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال 1397 انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با مشارکت 18 پرستار در یکی از بیمارستان های خصوصی شهر تهران که محیط کار خود را ترک کرده بودند، جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا و نرم افزار MAXQDA نسخه 18/1 تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

  یافته ها

   عوامل موثر بر ترک شغل پرستاران در 4 کد اصلی و 13 کد فرعی شناسایی شدند. کدهای اصلی شامل عوامل سازمانی، مالی و اقتصادی، فردی و خانوادگی و عوامل مرتبط با محیط کار بودند.

  بحث و نتیجه گیری

   اجرای قانون بهره وری در بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای بلند مدت با کارکنان، بهبود مقررات مالی بیمارستان های خصوصی و نظارت اثربخش بر اجرای آن ها و توجه بیشتر به مزایای شغلی مناسب و انگیزشی در بیمارستان می تواند منجر به احساس امنیت روانی و شغلی بیشتر، کاهش فرسودگی شغلی، احساس مطلوب در محیط کار و نهایتا باعث کاهش ترک شغل در پرستاران شاغل در بخش خصوصی شود.

  کلیدواژگان: ترک شغل، پرستاران، بیمارستان خصوصی، مطالعه کیفی
 • امید صادق خانی، سارا شهبازی، حمید طالبیان پور، پریسا بی کینه، پیوند باستانی* صفحات 29-43
  مقدمه

  گردشگری پزشکی به عنوان یک صنعت رو به رشد باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی و بهبود زیرساخت ها در کشور می شود. انطباق بیمارستان ها بر اساس معیارهای جهانی می تواند سبب افزایش کیفیت خدمات درمانی به گردشگران پزشکی شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان انطباق بیمارستان های میزبان گردشگران پزشکی در شهر شیراز با معیارهای جهانی انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1397 در شهر شیراز انجام شد. شش بیمارستان دارای واحد گردشگری پزشکی در شهر شیراز بررسی شدند. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته شامل 48 سوال و در شش  بعد جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

  یافته ها

   بیمارستان های مورد بررسی در ابعاد امکانات زیر ساخت، کیفیت خدمات درمانی و مدیریت نیروی انسانی با معیارهای جهانی انطباق داشتند. سه بیمارستان در ابعاد اعتباربخشی و خدمات رفاهی با معیارهای جهانی منطبق بودند. هیچ کدام از بیمارستان ها در بعد خدمات گردشگری پزشکی با معیارهای جهانی منطبق نبودند. بین تعداد تخت فعال و بعد خدمات رفاهی ارتباط آماری معنی داری یافت شد (0/00=P ).

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به انطباق نسبی بیمارستان های سطح شهر شیراز با معیارهای جهانی جهت پذیرش گردشگران پزشکی لزوم توجه به خدمات رفاهی و خدمات گردشگری پزشکی جهت توسعه بازار گردشگری پزشکی شهر شیراز احساس می شود.

  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، بیمار بین الملل، بیمارستان خصوصی، معیارهای جهانی
 • فروغ السادات اصلانی، سیمین طهماسبی*، نجمه بردبار صفحات 45-56
  مقدمه

  منابع انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمان است و حیات و بقای هر نظام سلامت به نیروی انسانی آن بستگی دارد. بنابراین آسیب شناسی منابع انسانی بخش بهداشت و درمان اجتناب ناپذیر است. هدف این مطالعه، بررسی آسیب شناسی منابع انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرضا با استفاده از مدل سه شاخگی بود.

  روش بررسی

  این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1397 بر روی 245 نفر از کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد مدل سه شاخگی آسیب شناسی منابع انسانی دارای سه بعد عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه ای بود. از آزمون های آماری تی تست و فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 وارد شدند.

  یافته ها

  میانگین امتیاز عوامل ساختاری، 2/86 و عوامل رفتاری 2/77 بود که نشان دهنده وضعیت نامطلوب آن ها در میان کارکنان بود. میانگین امتیاز زمینه ای 3/23  بود و حاکی از وضعیت خوب آن بود لذا به عنوان عامل آسیب زای منابع انسانی در نظر گرفته نشد. همچنین اجزای سیستم پرداخت، انگیزش و رضایت شغلی، پیمانکاران و مشاوران به ترتیب مهم ترین علل آسیب زای منابع انسانی در ابعاد عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای بودند.

  بحث و نتیجه گیری

   مدیریت سازمان ضمن توجه به آسیب های منابع انسانی، باید نسبت به بهبود ساختار سازمانی و فرآیندهای کاری، توزیع عادلانه پاداش ها، توجه به شایستگی های افراد و ایجاد محیط سازمانی انگیزشی جهت رشد و بالندگی کارکنان سیاست های لازم را داشته باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، منابع انسانی، مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری، عوامل زمینه ای، شبکه بهداشت و درمان
 • سهیلا کوچک یزدی، امیر اسدی، راحیل قربانی نیا* صفحات 57-71
  مقدمه

  دهکده سلامت فضایی درمانی اقامتی است که در آن درمان های طبیعی در کنار سایر درمان های پزشکی صورت می گیرد. این مجموعه می تواند در اندازه های متفاوت و بسته به حجم سرمایه گذاری و اهداف استراتژیک سرمایه گذاران ساخته شود. در واقع یک دهکده سلامت کامل می تواند به تمام زمینه های مرتبط با سلامت بپردازد و تمام نیازهای سلامتی یک جامعه را برآورده کند.

  روش بررسی

  این مقاله یک مطالعه مروری بود که در آن از مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی که در پایگاه های Google Scholar, SID, PubMed, Irandoc, Science direct, Scopus  نمایه شده بودند، استفاده گردید. همچنین برای این بررسی از کلید واژه های دهکده سلامت، تفرجگاه سلامت موجود در Mesh استفاده و بدون محدودیت زمانی در پایگاه های قید شده جستجو شدند.

  یافته ها

  ارائه خدمات سلامت در فضاهای طبیعی و به دور از آلودگی شهری، نه تنها برای بیماران بلکه برای کسانی که علاقه مند به برخورداری از اقامتی توام با خدماتی نظیر آب درمانی، گیاهان دارویی، شن درمانی، لجن درمانی و سایر خدمات هستند نیز می تواند به بازیابی سلامت و آرامش جسم و روح آنان کمک نماید.

  بحث و نتیجه گیری

   تلاش برای ایجاد محیط هایی همچون دهکده سلامت به دلیل پتانسیل بالای چنین مراکزی در کنار فراهم کردن سطح بالای آسایش فیزیکی و روانی مخاطبین، زمینه جذب درآمد و رونق کسب و کار محلی را به همراه دارد. بنابراین دهکده سلامت مجموعه ای است که می تواند در عین حال که به سلامت جامعه خدمت می دهد موجب توسعه اجتماعی، اقتصادی نیز شود.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، دهکده سلامت، نظام سلامت
 • بابک باوفا، حبیبه احمدی پور*، عشرت بی غم صفحات 73-80
  مقدمه

  تشخیص و درمان به موقع فنیل کتونوری در نوزادان می تواند از عوارض جبران ناپذیر بیماری پیشگیری نماید. بنابراین غربالگری نوزادان در روزهای ابتدایی تولد ضروری است . مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های غربالگری فنیل کتونوری در شهرستان کرمان طی سال های 1392 تا 1396 انجام گردید.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر، از نوع توصیفی بود که به صورت مقطعی بر روی 92168 نوزادانی که از فروردین 1392 تا پایان اسفند 1396 جهت نمونه گیری پاشنه پا به مرکز نمونه گیری شهرستان کرمان ارجاع شده بودند، به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند، انجام شد. داده های مورد بررسی عبارت بودند از: تعداد نوزادان غربالگری شده ، زمان انجام نمونه گیری اول، زمان اعلام نتیجه مشکوک، سطح فنیل آلانین، تعداد غربالگری مجدد به تفکیک علت و فراوانی موارد تایید شده فنیل کتونوری بود. آماره های توصیفی درصد، میانگین و انحراف معیار با نرم افزار اکسل 2013 محاسبه شدند.

  یافته ها

   فراوانی غربالگری به هنگام در نوزادان ایرانی و غیر ایرانی به ترتیب 84/78 و 65/69 درصد بود. 99/75 درصد، سطح فنیل آلانین نرمال داشتند. میزان بروز فنیل کتونوری در طی دوره زمانی 5 ساله در شهرستان کرمان 0/16 به ازای هر 1000 تولد زنده بود.

  بحث و نتیجه گیری

   بروز فنیل کتونوری نوزادی در شهرستان کرمان تقریبا برابر با متوسط کشوری بود و فراوانی غربالگری در طول دوره زمانی مطالعه افزایش یافته بود. با توجه به این که، ارزشیابی هر برنامه مرتبط با سلامت نیازمند یک نظام دقیق جمع آوری داده ها است لذا باید به ثبت داده های مورد نیاز برای برنامه های غربالگری توجه بیشتری معطوف گردد.

  کلیدواژگان: فنیل کتونوری، غربالگری، نوزاد، شاخص، ایران
 • احمدرضا رئیسی، نسرین شعربافچی زاده، پژمان عقدک، زهرا فولادی* صفحات 81-100
  مقدمه

  وضعیت سلامت حاشیه نشینان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نحوه ارائه خدمات نظام سلامت، نیازمند توجه جدی است. با اجرای طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت، ارتقاء سلامت حاشیه نشینان در ایران مورد توجه قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی دستاوردهای طرح اصلاحات تامین مراقبت های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان انجام گرفت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی بود که به شیوه پدیدارشناسی در سال 1397 انجام گرفت. نمونه های مورد بررسی، 21 نفر از صاحب نظران مطلع و مسئول حوزه بهداشت و مراقبین سلامت مراکز خدمات جامع سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا در نرم افزار MAXQDA نسخه 10 انجام شد.

  یافته ها

  دستاوردهای طرح اصلاحات تامین مراقبت های بهداشتی اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت حاشیه شهر اصفهان در 6 کد اصلی ارتقاء مراقبت های بهداشتی اولیه قابل ارائه به مردم، مشارکت بخش خصوصی، مدیریت، ارتقاء آموزش کارکنان، تامین منابع برحسب نیازها و استقرار پرونده الکترونیک بود و 51 کد فرعی استخراج گردید.

  بحث و نتیجه گیری

   امکان استفاده از مدل های مشارکت عمومی- خصوصی نظیر ساخت، اجرا و انتقال، نیازسنجی، ارزشیابی سیستم پایش مراکز خدمات جامع سلامت و تدوین چارت نیروی انسانی مورد نیاز جهت ارائه مراقبت های بهداشتی می تواند دستاورد اجرای طرح را ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: دستاورد، طرح تحول سلامت، مراقبت های بهداشتی اولیه، بخش خصوصی، حاشیه شهر
 • علی محمد مصدق راد، محمد عرب، نیوشا شهیدی صادق* صفحات 101-116
  مقدمه

  حاکمیت بالینی یک استراتژی سازمانی برای بهبود مستمر کیفیت و ایمنی خدمات سلامت و افزایش پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران و کارکنان سازمان های بهداشتی و درمانی از طریق توسعه ساختار و فرهنگ سازمانی مناسب و تدوین، اجرا و پایش منظم استانداردهای بالینی است. این پژوهش با هدف تعیین میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران انجام شد.

  روش بررسی

  برای انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شد که در اختیار مدیران و مسئولین حاکمیت بالینی 39 بیمارستان دانشگاهی شهر تهران قرار گرفت. از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده شد. داده ها با نرم افزار آماری SPSS تحلیل شدند.

   یافته ها

   میزان موفقیت حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران 58 درصد و در حد متوسط بود. بیشترین میزان موفقیت بیمارستان ها در محورهای تعامل با بیماران و مدیریت خطر و کمترین موفقیت در محورهای اثربخشی بالینی و ممیزی بالینی حاکمیت بالینی بود. مدیریت و رهبری و ممیزی بالینی بیشترین تاثیر را بر موفقیت حاکمیت بالینی داشتند. میزان تعهد و مشارکت مدیران و کارکنان در اجرای حاکمیت بالینی کمتر از متوسط و میزان مشارکت پزشکان در حد کم بود. بین مدت اجرای حاکمیت بالینی و مشارکت مدیران و کارکنان و موفقیت حاکمیت بالینی ارتباط معنی داری مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

   اجرای حاکمیت بالینی در بیمارستان های دانشگاهی شهر تهران موفق نبود. مشارکت فعال مدیران در اجرای حاکمیت بالینی، توانمندسازی کارکنان، بیمار محوری، طبابت مبتنی بر شواهد، ممیزی های بالینی و انجام اقدامات اصلاحی، منجر به موفقیت حاکمیت بالینی می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، بیمارستان، عوامل موفقیت زا
|
 • Zahra Meshkani, Aziz Rezapour, Vahid Alipour, Hero Farabi*, Alireza Mazdaki, Narges Hakimi Pages 1-12
  Background & Objectives

  Recently, Activity-based Costing method has been used instead of traditional method of cost calculation, especially in the health sector. In spite of its advantages, this method has some limitations such as cost driver selection, which, in the case of being selected incorrectly, it leads to errors in results. The purpose of this study was to select the most appropriate cost drivers in hospitals.

  Methods

  This descriptive and qualitative study was done in one of the Educational hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. The allocated costs of IT, nutrition and cleaning units to the delivery, surgery, burn, dialysis, cardiovascular and eye wards were calculated based on the hospital financial data of 2016. Based on the searched data, cost drivers were identified and eventually, a panel of experts determined the most appropriate cost drivers.

  Results

  The cost allocated by hospital the support units to the different wards varied based on different cost drivers. The appropriate cost drivers of nutrition, housing, and information technology units were the number of food portions, the square area and the number of active computers, respectively.

  Conclusion

  Due to the impact of cost drivers on the correct estimation of the cost of services in the healthcare sector, selection of appropriate cost drivers for each sector should be made on the agenda of Health policymakers.

  Keywords: Activity-based Costing, Cost drivers, Teaching Hospital, Costing
 • Seddighe Arefi, Samane Sarkhosh, Samira Raoofi* Pages 13-28
  Background & Objectives

  Nurses as the most important human resource in health care organizations, play an important role in providing health care and the quality of health services. Since nurses’ job quit can directly and directly affect health organizations, this study aimed at identifying nurses’ point of view about effective factors on job quit.

  Methods

  This qualitative phenomenological study was conducted in 2018. Data were collected through semi-structured interviews with 18 nurses of one of the private hospitals in Tehran who had left their work environment. Data were analyzed using content analysis and MAXQDA-18.1 software.

  Results

  Factors affecting job quit were identified in 4 main codes and 13 sub codes. Main codes included: organizational factors, financial and economic factors, individual and family factors and factors related to the workplace.

  Conclusion

  Implementing productivity law in the private sector, long-term contracts with staff, improving financial regulations of private hospitals and effectively overseeing their implementation, paying more attention to providing job benefits and motivating can lead to greater mental and occupational safety, decrease of occupational burnout, feeling good in the workplace, and ultimately, it can reduce job quit of nurses at private sector.

  Keywords: Turnover Quitting, Nurses, Private Hospital, qualitative study
 • Omid Sadeghkhani, Sara Shahbazi, Hamid Talebianpour, Parisa Bikineh, Peivand Bastani* Pages 29-43
  Background & Objectives

  Medical tourism as a growing industry contributes to GDP growth and employment, and improves infrastructure in the country. Hospitals compliance with global criteria would undoubtedly increase the quality of therapeutic services for medical tourists. Hence, this study was conducted to evaluate the compliance of hospitals of Shiraz hosting medical tourists with global criteria.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in six hospitals with medical tourism units in Shiraz in 2018. Data were collected through a researcher-made checklist containing 48 questions with 6 dimensions. Data were analyzed using Spearman's correlation coefficient by SPSS version 22.

  Results

  The examined hospitals were compliant with global criteria in terms of infrastructure facilities, quality of health services, and human resources management. In terms of accreditation and welfare dimensions, 3 hospitals matched with global criteria. However, none of the hospitals matched with global criteria of medical tourism services dimension. There was a significant correlation between the number of active beds and welfare services (P=0.00).

  Conclusion

  According to the relative compliance of Shiraz hospitals with global criteria for admission of medical tourists, it is necessary to pay attention to welfare and medical tourism services in order to develop medical tourism in Shiraz.

  Keywords: Medical tourism, International patient, Private hospital, Global criteria
 • Forogheh Aslani, Simin Tahmasbi*, Najmeh Bordbar Pages 45-56
  Background & Objectives

  Human resources are the most important asset of any organization and the life and survival of any health system depends on its manpower. Therefore, the pathology of human resources in health care system is necessary. The purpose of this study was to determine the pathology of human resources in Shahreza Health and Treatment Network using the three- dimensional model.

  Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was performed on 245 health care workers of Shahreza city in 2018 selected through stratified random sampling. Data collection tool was the standard questionnaire of human resource three-dimentional Pathology Model with three dimensions of behavior, structure and context. Data analysis was done using t-test and Friedman test and through SPSS version 22 software.

  Results

  Mean scores of the structural factors and the behavioral factors were respectively 2.86 and 2.77 which indicated poor status of the employees in these factors. Mean score of the contextual factors was 3.23 and indicated good status of subjects in this item. Also, the components of payment system, motivation and job satisfaction, contractors and consultants were the most important causes of human resources trauma in terms of structural factors, behavioral factors and contextual factors, respectively. 

  Conclusion

  Along considering human resources pathology, the organization management system should pay attention to improving the organizational structure and work processes, fair distribution of rewards, paying attention to workers’ competencies, and creating a motivational organizational environment for staff growth and development.

  Keywords: Pathology, Human Resources, Three-Dimensional Model, Structural Factors, Behavioral Factors, Contextual Factors, Health, Treatment Network
 • Soheila Kochakyazdi, Amir Asadi, Rahil Ghorbani Nia* Pages 57-71
  Background & Objectives

  Health Village is a residential/healthcare place for natural remedies combined with other medical treatments. Health village can be set in different sizes, depending on the amount of investments and the investors’ strategic objectives. In fact, a complete health village can cover all aspects of health and meet all the health needs of a community.

  Methods

  In this  review study, Persian and English articles  indexed in valid databases such as Google Scholar, SID, Pubmed, Irandoc Science direct and Scopus were searched using the MESH terms of “ Health village” and “Health resort” without time limitation.

  Results

  Providing health services in natural areas and away from urban pollution can restore the health and well-being and also can cause psychological and physical relaxation not only in patients but also in those who are interested in living in places with services such as water therapy, herbal therapy, gravel treatments, mud therapy, and other services. 

  Conclusion

  The effort to create environments such as the health village, due to the potential of such centers in providing high levels of physical and psychological comfort for audiences, can be considered as a beneficial local business. Therefore, the health village is an environment that can contribute to the social and economic development while serving the health of the community.

  Keywords: Medical Tourism, Health village, Health system
 • Babak Bavafa, Habibeh Ahmadipour*, Eshrat Bigham Pages 73-80
  Background & Objectives

  Screening and timely treatment of neonatal phenylketonuria can prevent the irreversible complications of the disease. Therefore, the screening is essential during the early days of birth. The aim of the current study was to evaluate the indices of the phenylketonuria screening in Kerman district during 2013-2017.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was carried out on 92168 newborns referred to the reference sampling center in Kerman district from March 2013 to March 2018 and selected through census sampling. Data included the number of screened newborns, the time of the first sampling, the time of announcement of the suspected results, the level of phenylalanine, the number of re-screening by cause and the frequency of confirmed phenylketonuria. Mean, standard deviation, and frequency (percent) were calculated using Excel 2013 software.

  Results

  The frequency of timely screening in Iranian and non-Iranian infants was 84.78 and 65.69%, respectively. Most newborns (99.75%) had normal levels of phenylalanine. The incidence of neonatal phenylketonuria in the study period was 0.16 per 1,000 live births.

  Conclusion

  The incidence of neonatal phenylketonuria in Kerman was approximately the same as the overall incidence in the country and the frequency of timely screening increased during the study period. Since evaluating any health-related program requires a rigorous data collection system, more attention must be taken to record the data needed to evaluate the program.

  Keywords: Phenylketonuria, Screening, Newborn, Index, Iran
 • Ahmad Reza Raeisi, Nasrin Shaarbafchizadeh, Pejman Aghdak, Zahra Fouladi* Pages 81-100
  Background & Objectives

  In slum areas, due to the economic, cultural and social reasons and how health services are delivered, the health status of people needs serious attention. Implementation of health reform plan in Iran led to increased attention to the health of slum area population. The present study was conducted to assess the outcomes of implementation of primary health care services reform in comprehensive health service centers at slum areas in Isfahan.

  Methods

  This qualitative research with phenomenology approach was conducted in 2018. Study samples consisted of 21 experts of health deputy and health providers of comprehensive health services centers in Isfahan University of Medical Sciences selected using purposive and snowball sampling methods. Data gathering was done by semi-structure interview. Data analysis was done using content analysis and through the 10th version of MAXQD software.

  Results

  The outcomes of health Reform Plan implementation in primary health care services provision, at Isfahan's slum area Health Services Centers were organized and classified in 6 main themes and 51 sub-themes. Main themes were promotion of health care availability, private sector participation, management, improvement of staff education and providing resources based on the needs and establishing electronic health records with 51 sub-themes.

  Conclusion

  Feasibility of using public-private partnership models in building, operating, transferring, needs assessing, system evaluation and monitoring of the Comprehensive Health Service Center and compiling the required human resources chart can improve the outcomes of this plan.

  Keywords: Milestones, Health care reform, Primary health care, Private sector, Slum area
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Mohammad Arab, Niusha Shahidi Sadeghi* Pages 101-116
  Background & Objectives

  Clinical Governance (CG) is an organizational strategy for maintaining and improving the quality and safety of patient care and increasing employees’ and managers’ responsiveness and accountability through developing an appropriate organizational structure and culture as well as developing, implementing and monitoring clinical guidelines, pathways and standards. This study aimed to examine the success of CG implementation in university hospitals, in Tehran, Iran.

  Methods

  In this descriptive analytic study, a researcher-made questionnaire was filled out by managers and CG executive managers of 39 university hospitals in Tehran/ Iran. Data analysis was done through SPSS software and using Pearson, Spearman and logistic regression.

  Results

  Clinical Governance was moderately successful in Tehran university hospitals (58%). The most success was achieved in patient involvement and risk management dimensions and the least success was observed in clinical effectiveness and clinical audit dimensions. Management and leadership and clinical audit had the most effect on CG success. The involvement and commitment of managers and employees in implementing CG were moderate and physicians’ involvement and commitment was poor. The length of CG implementation time had significant relationship with managers’ and employees’ commitment and CG success.

  Conclusion

  Clinical governance was not successful in Tehran university hospitals. Active involvement and commitment of top managers, staff empowering, patient centeredness, evidence-based practice, and clinical audit are necessary for successful CG implementation.

  Keywords: Quality management, Clinical governance, Hospital, Critical success factors