فهرست مطالب

مدیریت منابع انسانی پایدار - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی بنیادی نائینی*، علیرضا مسیبی، سحر مهاجرانی صفحات 1-24

  مدیریت منابع انسانی از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی در همه سازمان هاست. این فرآیند که قبل از استخدام کارکنان در سازمان آغاز شده و تا پس از انفصال کارکنان از سازمان هم ادامه می یابد، می تواند موجب ایجاد و تقویت مزیت های رقابتی قابل اتکایی برای سازمان ها شود. برخی تجارب دلگرم کننده ای درمورد نقش تعیین کننده و موثر این حوزه در موفقیت های سازمان ها در دست است، ولی در تعداد بیشتری از سازمان ها، حوزه منابع انسانی هنوز نتوانسته است مشارکت موثری در سرنوشت استراتژیک سازمان و تحقق اهداف بلندمدت ذی نفعان داشته باشد. پژوهش حاضر به واکاوی انتظارات مدیران ارشد و صف سازمان ها از حوزه منابع انسانی در شرکت ایران خودرو می پردازد. روش تحقیق، از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها و اطلاعات، توصیفی و از نوع پیمایشی است. استراتژی پژوهش، ترکیبی از روش های کیفی(تحلیل محتوا و نگاشت شناختی) و نیز کمی(معادلات ساختاری) پایه ریزی گردیده است. پس از بررسی های انجام شده 15 عامل به عنوان عوامل اصلی مورد انتظار  مدیران ارشد و صف سازمان ها از حوزه منابع انسانی شرکت ایران خودرو تعیین گردید. همچنین، بر اساس روش معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیه ها مشخص گردید که متغیرهای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی، طراحی و استقرار نظام آموزشی، اطلاع رسانی و شفافیت امور، الگوبرداری، توجه به درون داده های سیستم مدیریت منابع انسانی، بهبود نظام جذب و نگهداری و در نهایت استقلال و اختیار بر بهبود نظام پرداخت تاثیر دارند. همچنین نتایج پژوهش بیانگر تاثیر بهبود نظام پرداخت ها بر رضایت مدیران است.

  کلیدواژگان: واکاوی انتظارات مدیران ارشد، مدیریت منابع انسانی، واکاوی انتظارات مدیران صف، دپارتمان منابع انسانی
 • طیبه عباس نژاد*، شیما بحری، عبادالله بانشی صفحات 25-46
  هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی و همچنین، شناسایی مزیت ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان است. پژوهش حاضر، کاربردی و با رویکرد آمیخته است؛ برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از دو پرسشنامه استاندارد و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در فرضیه اول رابطه مثبت و معنادار ادامه تحصیل با موفقیت شغلی ادراک شده و همچنین، در فرضیه دوم رابطه مثبت و معنادار آن با عملکرد شغلی تایید گردید. بر اساس مدل مفهومی، نقش میانجی موفقیت شغلی ادراک شده نیز تایید گردید. در بخش کیفی نیز نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش سیستمی، توسعه شغلی، نوآوری و ابداع از جمله مزایای ادامه تحصیل است و افزایش استرس و فشار شغلی، بی کفایتی علمی و کاهش مشارکت گروهی از جمله چالش های ادامه تحصیل می باشد.
  کلیدواژگان: ادامه تحصیل، موفقیت شغلی ادراک شده، عملکرد شغلی، مزایا و موانع ادامه تحصیل
 • ناهید امراللهی*، منصور نیکنام صفحات 47-67

  آشنایی با رهنمودهای قرآنی در زمینه اسلام در مدیریت منابع انسانی و پیاده سازی اصول صحیح آن، می تواند منشا تغییراتی مثبت در نگرش کارکنان نسبت به کار و محیط کاری گردد که این امر به نوبه خود منجر به ارتقای سطح عملکرد سازمان خواهد شد. دو مورد از مهم ترین نگرش های سازمانی در پژوهش حاضر، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی هستند؛ از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی کارکنان با نقش میانجی گری اعتماد سازمانی صورت گرفته است. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان یزد، مشتمل بر 248 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ای برای جامعه محدود، 150 پرسش نامه توزیع شد. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه های مدیریت منابع انسانی اسلامی، اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با پایایی (و روایی همگرا) 934/0(523/0)، 953/0(614/0)، 901/0(511/0) جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart-PLS3، انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد مدیریت منابع انسانی اسلامی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت دارد؛ همچنین، مدیریت منابع انسانی اسلامی به طور مستقیم بر اعتماد سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد و اعتماد سازمانی نیز مستقیما تعهد سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی نقش اعتماد سازمانی به عنوان میانجی مدیریت منابع انسانی اسلامی و تعهد سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی اسلامی، اعتماد سازمانی، تعهد سازمانی
 • ملیحه سیاوشی*، محمدرضا عصمتی مقدم صفحات 68-86
  مطالعه حاضر به بررسی نقش عدم امنیت شغلی کمی و کیفی در بروز رفتارهای انحرافی کاری در یک سازمان نظامی می پردازد.  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از جنبه ماهیت و روش در ردیف تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار دارد. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه استاندارد، از یک نمونه ی 248 نفری که به صورت سهمیه ای انتخاب شدند جمع آوری شده و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان می دهد در حالی که تاثیر عدم امنیت شغلی کمی بر رفتارهای انحرافی کاری جهت گیری شده به سمت افراد، منفی و بر رفتارهای انحرافی کاری جهت گیری شده به سمت سازمان، مثبت است؛ تاثیر عدم امنیت شغلی کیفی بر رفتارهای انحرافی عکس این است. این نتیجه نشان می دهد ماهیت متفاوت عدم امنیت شغلی کمی و کیفی، منجر به بروز رفتارهای متفاوت می شود. توجه به این تفاوت ها در تصمیم گیری های مربوط به منابع انسانی، می تواند به اداره بهتر سازمان کمک کند.
  کلیدواژگان: رفتارهای انحرافی کاری، عدم امنیت شغلی کمی، عدم امنیت شغلی کیفی، سازمان های نظامی
 • رضا واعظی، داود حسین پور، فاطمه سهرابی* صفحات 87-103
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نشاط حرفه ای و موفقیت شغلی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، تعداد کل کارکنان اداری شهرداری مرکزی کرج (374 نفر)، است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 190 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی سازه و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. به منظور بررسی فرضیات و آزمون مدل از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل بهره گرفته شد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان نشاط حرفه ای و موفقیت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از فرضیه های فرعی تحقیق نشان دهنده آن بود که میان نشاط حرفه ای و رضایت شغلی و نشاط حرفه ای و انعطاف پذیری نیروی انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین، میان نشاط حرفه ای و تمایل به ترک خدمت کارکنان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نشاط حرفه ای، موفقیت شغلی، رضایت شغلی، انعطاف پذیری نیروی انسانی، تمایل به ترک خدمت
 • میثم شیرخدایی، سهیل نجات*، علیرضا کاملی، حبیب مهدیخانی صفحات 104-118

  سازمان ها در محیط کسب و کار امروزی به طور فزآینده ای از برندسازی به عنوان یک ابزار استراتژیک استفاده می کنند که این استفاده از برند به حوزه منابع انسانی نیز راه یافته است. موضوع برند کارفرما به بررسی چگونگی جذب کارکنان و حفظ آنها از طریق فرآیند برندسازی می پردازد. پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه از طریق متغیر میانجی جذابیت برند کارفرما می باشد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران می باشد تعداد آنها نزدیک به 5000 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه ای با حجم 375 نفر انتخاب شد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی- همبستگی است و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که 920/0، به دست آمد و همچنین، روایی پرسشنامه نیز از طریق تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که تصویر برند کارفرما تاثیر مثبت و معناداری بر جذابیت برند کارفرما و تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه دارد. همچنین، جذابیت برند کارفرما خود بر تمایل به استخدام شدن کارکنان بالقوه تاثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، تاثیر غیر مستقیم تصویر برند کارفرما بر تمایل به استخدام شدن از طریق جذابیت برند کارفرما مورد تایید قرار گرفت. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی برای مدیران و برنامه ریزان سازمانی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: برند کارفرما، تصویر برند کارفرما، جذابیت برند کارفرما، تمایل به استخدام
 • سمانه صادقیان*، هادی بستام، سیده زهرا فاطمی صفحات 119-133

  امروزه منابع انسانی به عنوان عنصر راهبردی و اساسی ترین راه برای افزایش اثربخشی سازمان محسوب می شود بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که ادامه حیات سازمان ها در گرو مشارکت کارکنان آنها است و بدون مشارکت کارکنان دست یابی به اثربخشی ممکن نیست. هدف از اجرای این تحقیق، بررسی نقش میانجی مشارکت شغلی در ارتباط بین اقدامات منابع انسانی و اثربخشی سازمان است. جامعه آماری تحقیق 211 نفر از کارکنان شرکت عالیس مشهد بودند که بر اساس فرمول کوکران، 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد برای هر یک از متغیرها جمع آوری شد و روایی آن به روش روایی محتوایی و روایی صوری مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و بر این اساس ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 89/0 به دست آمد که نشانگر پایایی بالای پرسشنامه می باشد. همچنین، داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای Spss 16 و Amos 22  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مشارکت شغلی موثر است و مشارکت شغلی نیز بر اثربخشی سازمانی موثر است. به علاوه، مشارکت شغلی در رابطه اقدامات منابع انسانی و اثربخشی سازمانی نقش میانجی کامل را ایفا می کند.

  کلیدواژگان: اقدامات مدیریت منابع انسانی، مشارکت شغلی، اثربخشی سازمانی
|
 • Ali Bonyadi Naeini *, Alireza Mosayebi, Sahar Mohajerani Pages 1-24

  The human resource management is one of the most important managerial and supportive processes in all organizations. This process which starts before hiring the employees in the organization and continues until their dismissal, can create and empower reliable competitive advantages for the organization. Some encouraging experiences are available on the determinant and effective role of this field in organizations. On the other hand, the human resource field couldn’t reach a good position in most of the organizations and couldn’t have effective involvement in the organization strategic fortune and meet the stakeholders’ long-term aims. Current research tries to analyze top and line managers’ expectations from Human resource department in Iran Khodro Industrial Group Companies. The research method is fundamental-applied in terms of aim and is descriptive-survey in terms of data collecting tools. The research strategy was planned according to a mixture of the qualitative and quantitative methods. 15 factors were determined as the main expected factors from the human resource department by the top and line managers.

  Keywords: Analyzing of top managers’ Expectations, Human resource management, Analyzing of line managers’ Expectations, Human resource department
 • Tayebeh Abbasnejad *, Shima Bahri, Ebadallah Baneshi Pages 25-46
  The purpose of this study was to investigate the effect of continuing education on job performance and perceived career success and to identify the advantages and obstacles of continuing education of the employees. The research is applied in terms of method and uses a mixed method. In the quantitative part, two standard questionnaires and in the qualitative part the content analysis approach were selected for data analysis.  In this study, the conceptual model was tested in Sarkhoon and Qeshm Gas Refining Company using structural equation method. The results showed that there is a significant positive relationship between the continuing education and perceived job success, the continuing education and job performance and the role of the mediator of the perceived job success and the continuing education and job performance in first, second and third hypothesis respectively. In the qualitative part, the results also showed that systemic attitude, career development, innovation and initiative are the benefits of continuing education and increasing stress, job stress, academic inadequacy and decreasing group participation are the challenges of continuing education.
  Keywords: Continuing Education, Perceived Job Success, Job Performance, Benefits, Obstacles of continuing education
 • Nahid Amrollahi *, Mansoor Niknam Pages 47-67

  Understanding the Qur'anic guidelines in Islamic contexts and human resource management and implementing its right principles can be a basis for positive changes in employees' attitudes toward work and the workplace that this matter, in turn, will improve the performance level of the organization. In this research organizational commitment and organizational trust are considered as two of the most important organizational attitudes, then the present study aimed to investigate the impact of Islamic human resource management on organizational commitment of employees by considering the mediating role of organizational trust. The statistical population of this research is the Islamic Republic of Iran Police Force employees in Yazd which consisted a total number of 248 that 150 of them have been chosen as a sample by using Cochran formula and cluster sampling method for limited population. Required data have been gathered through Islamic human resource management, organizational trust and organizational commitment questionnaires with acceptable validity and reliability. Research data analyzing and hypothesis testing have been done by using SPSS Software and structural equation modeling by Smart PLS-3. The results of this study indicate that Islamic human resource management has a positive and significant effect on organizational commitment and organizational trust and also organizational trust directly affects organizational commitment. On the other hand; the mediating role of organizational trust in the relationship between Islamic human resource management and organizational commitment has been confirmed.

  Keywords: Human resource management, Islamic human resource management, Organizational trust, organizational commitment
 • Malihe Siyavooshi *, Mohammad Reza Esmati Moghadam Pages 68-86
  The present study examines the role of quantitative and qualitative job insecurity in the occurrence of the counter-productive work behaviors in a military organization. This is an applied research in terms of purpose; and in terms of nature and method it is a descriptive-correlational research. Data were collected using a standard questionnaire from a sample of 248 participants who were selected in a proportional way and analyzed using structural equation modeling in PLS software. The results of this study show that while the effect of quantitative job insecurity on interpersonal counter-productive work behavior is negative, and on organizational counter-productive work behavior is positive; the effect of qualitative job insecurity on deviant behaviors is opposite. This result suggests that the different nature of qualitative and quantitative job insecurity leads to different behaviors. Paying attention to these differences in human resource decision-making can help managing of the organization better.
  Keywords: Counter-productive work behavior, Quantitative job insecurity, Qualitative job insecurity
 • Reza Vaezi, Davvod Hosseinpour, Fateme Sohrabi * Pages 87-103
  The purpose of this study was to investigate the relationship between professional vitality and career success. The research method is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of all administrative staff of Karaj Municipality (374 persons). Using simple random sampling method, 190 of them were selected based on Cochran formula. A questionnaire was used for data collection. The validity of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient. Structural equation modeling was used by LISREL software to test the hypotheses and test the model. The results of the main hypothesis of the research indicate that there is a positive and significant relationship between professional vitality and job success. The results of the subsidiary hypotheses of the study showed that there is a positive significant relationship between professional vitality and job satisfaction and professional vitality and flexibility of human resources. There is also a significant negative correlation between professional vitality and the tendency to quit.
  Keywords: Professional vitality, Job success, Job Satisfaction, Human resource flexibility, Turnover intention
 • Meysam Shirkhodaie, Soheil Nejat *, Alireza Kameli, Habib Mehdikhani Pages 104-118

  In today's business environment, organizations increasingly use branding as a strategic tool that this use of the brand has found a way n the field of human resource. Employer brand examines how to attract employees and retain them through the process of branding. This study seeks to evaluate the effect of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through mediating role of employer brand attractiveness. The population of this research is the students of Tehran University college of Farabi. The study was a descriptive survey and a questionnaire was used to collect data. Reliability was calculated as 0.92 through Cronbach's alpha coefficient. As well as, its validity was evaluated by factor analysis. Research hypotheses were tested through structural equation modeling (SEM). The results show that the Employer brand image has a positive and significant impact on the Employer brand attractiveness and potential employee’s intention to apply a job. As well as, Employer brand attractiveness has a positive and significant impact on the potential employee’s intention to apply a job. Finally, the indirect impact of brand image on the potential employee’s intention to apply a job through employer brand attractiveness was confirmed. Also, according to the results the organization provided practical recommendations for managers and planners.

  Keywords: Employer Brand, Employer Brand image, Employer Brand Attractiveness, Intention to apply a job
 • Samaneh Sadeghian *, Hadi Bastam, Zahra Fatemi Pages 119-133

  Human resource is considered as a strategically essential factor in the effectiveness of organizations. A great number of scholars believe that consistency of organizations depends on participation. They believe, it is impossible for organizations to reach a proper level of effectiveness without participation. This research is intended to assess the mediating role of job participation in the relationship between human resource management and effectiveness. The research population included 211 employees of Allis Company in Mashhad from whom 140 employees were selected as sample according to Cochran’s formula. The data were collected for each one of variables using the questionnaire. Its validity was confirmed by content and face validity. To determine the reliability of questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient was used. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.89. It indicates high reliability of the questionnaire.  Using SPSS16 and AMOS22, the collected data were analyzed. The results proved the practices of human resources had relationship with job participation and job participation had relationship with organizational effectiveness. The practices of human resources indirectly affect effectiveness through the mediation of job participation.

  Keywords: The practices of human resources management, Job participation, organizational effectiveness