فهرست مطالب

مدلسازی اقتصاد سنجی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، پاییز 1398)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 15، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ابراهیم نصیری فر، کامبیز هژبر کیانی*، سید شمس الدین حسینی، فرهاد غفاری صفحات 9-29
  صنعت خودرو به عنوان صنعتی مهم سهمی حدود 13 درصد از کل تولید و 15 درصد از کل اشتغال بخش صنعت کشور را دارا می باشد. از این رو هدف این مقاله بررسی نامتقارنی، میزان و جهت اثرات شوک های مثبت و منفی پولی بر تولید و اشتغال این صنعت بوده که با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی به صورت فصلی طی دوره زمانی 1376 تا 1397 ارزیابی گردیده است. نتایج حاصله تحقیق بیانگر تایید نامتقارنی اثر نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت بر مقدار تولید و اشتغال صنعت مذکور می باشد. همچنین نتیجه می شود که شوک های پولی در بلند مدت اثرات بیشتری بر روی تولید صنعت خودرو تا اشتغال آن دارند.
  کلیدواژگان: شوک های پولی، صنعت خودرو، ARDL غیرخطی، اثر نامتقارن، فیلتر هودریک پرسکات
 • مهدی شهرازی، سامان قادری* صفحات 31-58

  هدف مطالعه حاضر، مقایسه اثر شاخص قیمت جهانی فلزات بر بازده سهام گروه فلزات اساسی(فلزی) و گروه استخراج کانه‏ های فلزی(معدنی) در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، از داده‏های ماهانه طی دوره‏ی زمانی 1387-1398 و روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال ثابت استفاده شده است. بر اساس معیار آکائیک، مدل بهینه‏ در گروه فلزی و گروه معدنی به ترتیب مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه‏ی (1)AR- (2) MSIAH و (1) AR-(2) MSIH انتخاب گردید، و بر اساس این مدل‏ها رژیم اول فاز پر‏بازده و رژیم دوم فاز کم‏ بازده شناسایی شد. یافته ‏های پژوهش نشان می‏دهد که در رژیم پر‏بازده (کم‏ بازده) گروه فلزی، یک درصد افزایش در‏ قیمت جهانی فلزات، منجر به افزایش 477/0 درصد (365/0 درصد) در بازده سهام گروه فلزی شده است،. همچنین، یافته‏ های پژوهش در گروه معدنی نشان می‏دهد که یک درصد افزایش در قیمت جهانی فلزات در رژیم پربازده، منجر به افزایش 535/0 درصد در بازده سهام گروه معدنی شده است، اما در رژیم کم‏بازده گروه معدنی بی ‏تاثیر بوده است. بنابراین، تغییر قیمت جهانی فلزات می‏تواند نقش مهمی را در علامت ‏دهی تغییر بازده سهام به ‏ویژه در فاز پربازده ایفا ‏کند.

  کلیدواژگان: شاخص قیمت جهانی فلزات، بازده سهام، فلزات اساسی، استخراج کانه‏های فلزی، رویکرد احتمالات انتقال ثابت، روش چرخشی مارکوف
 • الناز حاجبی، سید محمدجواد رزمی*، محمدحسین مهدوی عادلی، تیمور محمدی صفحات 59-84

  بحرانهای پولی و مالی تاثیرات متفاوتی براقتصاد های مختلف جهان دارند که این تاثیرات علاوه بر عوامل درون اقتصادی کشورها به نوع تعاملات و پیوند کشورها در یک اقتصاد جهانی وابسته می باشد. با توجه به اهمیت رویکرد سیاستهای پولی آمریکا در سطح مبادلات جهانی بررسی اثر شوکهای سیاست پولی این کشور بر تولید ناخالص داخلی کشور های اصلی صادر کننده نفت جهت تعیین سیاستها و پیش بینی های مرتبط با کلان اقتصادی این کشورها در یک چارچوب جهانی و پویا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله به بررسی تاثیر شوکهای سیاستی پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در دوره زمانی 1974-2017 میلادی با استفاده از رهیافت نوین GVAR پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد تاثیر شوک سیاست پولی آمریکا بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای اصلی صادرکننده نفت جهان در کوتاه مدت و بلند مدت متفاوت می باشد.

  کلیدواژگان: شوک سیاست پولی آمریکا، تولید ناخالص داخلی واقعی، کشورهای صادرکننده نفت، نرخ بهره
 • مرتضی حسن شاهی* صفحات 85-105

  طی دهه گذشته، فرآیندهای با حافظه بلندمدت، بخش مهمی از تجزیه و تحلیل سری های زمانی را به خود اختصاص داده است. وجود حافظه بلندمدت کاربردهای مهمی در تحلیل کارایی بازار و متغیرهای کلان اقتصادی، مالی و حسابداری دارد، این در حالی است که محقق در برخی موارد مجبور است دست به تبدیل داده ها یا به عبارت دیگر دستکاری (به عنوان مثال تفاضل گیری) داده ها بزند که این کار انتظار می رود برخی ویژگی های داده ها که در پیش بینی های اقتصادی مهم هستند را از بین ببرد لذا، در این تحقیق تاثیر تبدیل داده ها بر حافظه بلندمدت و وابستگی ساختاری و نهایتا نتایج پژوهش، بررسی شده است. برای این کار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در داده های خام و تبدیل شده، آزمون شده است. برای پی بردن به تاثیر حافظه بلندمدت بر وابستگی ساختاری، ضریب وابستگی دمی بین داده های خام و دستکاری شده (داده های فصلی 1370 تا 1397) برآورد شده است؛ نتایج نشان می دهد، داده های خام دارای حافظه بلندمدت، وابستگی دمی بیشتری نسبت به داده های دستکاری شده هستند، به این معنا که تبدیل داده ها باعث تغییر ماهیت داده ها شده و نه تنها حافظه آن ها را کم می کند بلکه باعث کاهش وابستگی دمی بین آنها می گردد.

  کلیدواژگان: حافظه بلندمدت، تبدیل داده ها، توابع مفصل، قیمت نفت
 • سید صهیب مدنی تنکابنی، مهدی ادیب پور*، محمود محمودزاده، صالح قویدل صفحات 107-153

  هدف این مقاله برآورد اثر تاب آوری اقتصاد کلان در چارچوب الگوهای مختلف (بریگوگلیو- بورمن) بر احتمال ورشکستگی نظام بانکی با استفاده از داده های سالیانه (2016-2005) 125 کشور در قالب مدل های لوجیت و پروبیت است. نتایج کلی نشان می دهد با افزایش تاب آوری و نرخ رشد اقتصادی، احتمال ورشکستگی نظام بانکی کاهش یافته است. بر اساس الگوی بریگوگلیو؛ تاثیر افزایش حکمرانی خوب و کارایی بازار بر احتمال ورشکستگی، منفی و افزایش بی ثباتی اقتصاد کلان سبب افزایش احتمال ورشکستگی شده است. در الگوی بورمن؛ افزایش حکمرانی خوب، سلامت سیاست پولی، قدرت خارجی، استقلال صادرات، اعتبارات و ذخایر سبب کاهش احتمال و افزایش کسری بودجه سبب افزایش احتمال ورشکستگی بانکی شده است. در ضمن بهبود نهادها با اثرگذاری بر بی ثباتی اقتصاد کلان، احتمال ورشکستگی را کاهش داده است. اثر مطالبات غیرجاری بر احتمال ورشکستگی، مثبت و اثر نسبت کفایت سرمایه، حاشیه سود، بازده دارایی و دارایی نقد بر احتمال ورشکستگی، منفی برآورد شده است.

  کلیدواژگان: تاب آوری اقتصادی، حکمرانی خوب، مطالبات غیرجاری، ورشکستگی بانکی
 • روح الله بابکی*، مرتضی بکی حسکوئی، مهناز عفتی صفحات 155-178

  از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این نوع از سرمایه گذاری ها بودند. اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی ممکن است تحت تاثیر شرایط اقتصادی مختلف کشور میزبان از جمله توسعه مالی آنها قرار گیرد. از این رو در این مقاله، اثر تعاملی بین توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در دو گروه کشورهای شرق و غرب آسیا (شامل ایران) در دوره زمانی 2017-1980 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که اثر تعاملی توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در کشورهای غرب آسیا، منفی بوده، در حالی که این اثر در کشورهای شرق آسیا، مثبت بوده است. به عبارت دیگر در کشورهای شرق آسیا، به دلیل برخورداری از بازارهای مالی توسعه یافته و جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در این کشورها، زمینه های افزایش سرمایه گذاری داخلی فراهم شده است. بنابراین، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به منظور افزایش سرمایه گذاری داخلی، شرایط مناسب برای توسعه مالی و زمینه های ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، داده های تابلویی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
|
 • Ebrahim Nasirifar, Kambiz Hojabr Kiani *, Seyed Shamsodin Hosseini, Farhad Ghafari Pages 9-29
  The automotive industry as a major industry accounts for about 13% of total production and 15% of total employment in the Iranian industrial sector. The purpose of this paper is considering asymmetric, scale and direction the effects of positive and negative monetary shocks on the volume of production and employment in this industry, which evaluated by Non-linear Auto Regressive Distribution Lag (NARDL) model, seasonally since 1376 to 1397. The effects of shocks from monetary variables are classified in to two groups: positive and negative shocks by using Hodrick-Prescott filter. The outputs indicate that the asymmetric effect of exchange rate and interest rate on the amount of production and employment of this industry is confirmed. It also concludes that monetary shocks in the long run have more impact on automotive industry than employment.
  Keywords: Monetary Shocks, Automotive Industry, NARDL Model, Asymmetric Effect, Hodrick-Prescott Filter
 • Mahdi Shahrazi, Saman Ghaderi * Pages 31-58

  The purpose of this study is to compare the impact of Global Metals Price Index on the stock returns of Base Metals group and Extraction of Metal Minerals group in the Tehran Stock Exchange. In this respect, the monthly data of stock market during the period of 2009M01–2019M05 has been used by applying Markov switching model with Fixed Transition Probabilities (MS-FTP). Based on Akaike information criterion, MSIAH (2)-AR (1) and MSIH (2)-AR (1) were proposed as optimal models in metal and Extraction of Metal Minerals groups, respectively. In estimated models, the first and second regimes determine the high and low stock return. In addition, results show that in the high and low stock return regime of metal group, one percent increase in global metals price will lead to 0.477 and 0.365 percent increase in stock return, respectively. Also, results in Extraction of Metal Minerals group indicates that in the high stock return regime, one percent increase in global metals price lead to 0.535 percent increase in stock returns but is not effective in low stock return. Therefore, the change of global metals price could be having the important role in signaling of changing stock returns especially in high stock return regime.

  Keywords: Global Metals Price Index, Stock Return, Base Metals Group, Extraction of Metal Minerals Group, Transition of Regimes, Fixed Transition Probabilities Approach, Markov Switching Method
 • Elnaz Hajebi, Seyed Mohammad Javad Razmi *, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Teymoor Mohamadi Pages 59-84

  Monetary and financial crisis have different effects on different economies of the world, which in addition to economic factors of countries, depends on the type of their interlinkage in a global economy. Regarding to the importance of U.S. monetary policy in international trade, it is necessary to study the effect of monetary policy shocks of this country on gross domestic product of major oil-exporting countries for determining macroeconomic policies and forecasts in a global and dynamic framework. In this paper we examine the impact of U.S. monetary policy on GDP of major oil-exporting countries in the period of 1974-2017 using GVAR approach. The results indicate that the effect of U.S. Monetary shocks on GDP of these countries is different in short-term and long-term.

  Keywords: US. Monetary policy shock, Real GDP, Oil-exporting countries, Interest rate
 • Morteza Hasanshahi * Pages 85-105

  Over the past decade, long-term memory processes have been an important part of time series analysis. Long-term memory has important applications in evaluating market performance and macroeconomic, financial, and accounting variables, while the researcher may in some cases have to convert data or in other words manipulate data, which is expected to provide some data features that are important in economic forecasting. Therefore, in this study, the effect of data conversion on long-term memory and structural dependency and finally the results of the study were investigated. For this purpose, the existence of long-term memory in raw and converted data is first tested. To understand the effect of long-term memory on structural dependence, the tail dependence coefficient between raw and manipulated data (seasonal data 1991 to 2018) is estimated; the results show that raw data have long-term memory, more tail dependence on the manipulated data. It changes the nature of the data and not only reduces their memory but also reduces animal dependency.

  Keywords: Long-term memory, data conversion, detailed functions, pricing
 • Sayed Soheib Madani Tonekaboni, Mehdi Adibpour *, Mahmood Mahmoudzadeh, Saleh Ghavidel Pages 107-153

  The purpose of this paper is to estimate the effect of macroeconomic resilience on the probability of bankruptcy of the banking system in its various frameworks (Briguglio - Boorman) using annual data (2005-2016) for 125 countries in the form of models Logite and Probit. Overall results show that the increases of economic resilience and economic growth rate have reduced the probability of bankruptcy. Based on Briguglio model, the effect of increasing good governance and market efficiency on the probability of bankruptcy is negative, and increasing macroeconomic instability has increased the probability of bankruptcy. In the pattern of Boorman, The growth of variables such as good governance, the health of monetary policy, foreign power, export independence, bank credit and reserves have reduced the probability of bankruptcy and increased budget deficits have increased the probability of bankruptcy. Also, the improvement of institutions with the effect on macroeconomic instability has reduced the probability of bankruptcy. The effect of nonperformance loan has been positive and the effect of the ratio of capital adequacy ratio, margin of profit, return on assets and the existence of cash assets is negative.

  Keywords: Economic Resilience, Good Governance, Nonperformance loan, Bankruptcy Bank
 • Roohollah Babaki *, Mortaza Baky Haskuee, Mahnaz Efati Pages 155-178

  Since foreign direct investment has entered into the world's economic literature, countries have sought to attract more of this type of investment by creating appropriate incentive infrastructures. The impact of foreign direct investment on domestic investment may be affected by the different economic conditions of the host country, including their financial development. Accordingly, in this paper, the interactive effect of financial development and direct foreign investment on domestic investment in the East and West Asian countries (including Iran) during the period of 1980-2017 was estimated by using panel data analysis. The results of the research show that the interactive effect of financial development and foreign direct investment on domestic investment in West Asian countries was negative and in the East Asian countries was positive. In other word, developed financial markets and building trust among foreign investors has led to increasing domestic investment in the East Asian countries. Therefore to enhance domestic investment, it is necessary to prepare suitable conditions for financial development and foreign investors entrance to the country.

  Keywords: Domestic Investment, Financial Development, Foreign Direct Investment, Panel Data