فهرست مطالب

 • پیاپی 91 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • گلروز رمضان زاده ولیس*، سهیلا پروین، موسی خوشکلام خسروشاهی، شراره مجدزاده طباطبایی صفحات 7-42

  دلایل متعددی برای استفاده از سیاست تک نرخی ارز که معمولا با کاهش ارزش پول ملی همراه است، وجود دارد. دامنه اثرگذاری این سیاست ها در اقتصاد بویژه وقتی اقتصادی علاوه بر تکیه بر صادرات تک محصولی، از منابع ثروتی ارزی برخودار باشد، بسیار گسترده است. این سیاست ها سمت تقاضای اقتصاد را از کانال صادرات و واردات و سمت عرضه کل را از کانال هزینه کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمایه ای تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) مبتنی بر پایه آماری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، به بررسی آثار سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر تولید، قیمت های نسبی، صادرات و واردات در سطح کلان و اثرات بازخوردی بین بخش های اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از الگوسازی براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی  نرخ ارز در سطح کلان نشان می دهد، از منظر مصرف کننده و تولیدکننده، شاخص قیمت نسبی افزایش قابل توجهی معادل 21 درصد و 30 درصد در کنار رشد 1.8 درصد و 2.6 درصدی تولید به همراه خواهد داشت. در سطح بخشی نیز چنین نتایجی قابل رویت است. بطوری که بیشترین افزایش تولید به بخش معدن اختصاص دارد و در مقابل بخش هتل و رستوران حتی با کاهش تولید مواجه خواهد بود. بیشترین بار تورمی را نیز بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به آن تجربه خواهند کرد.

  کلیدواژگان: یکسان سازی نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، تولید، قیمت های نسبی، الگوی تعادل عمومی
 • امیر عزیزی*، اکبر کمیجانی، تیمور رحمانی صفحات 43-72

  در سال های اخیر، بین سپرده ها و تسهیلات بانکی در ایران شکافی به وجود آمده که به طور نسبتا مستمر افزایش یافته است. همچنین، نسبت تسهیلات به سپرده ها کاهش و ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته است. در نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی نیز نوعی چسبندگی مشاهده می شود. هدف این مقاله تبیین چرایی بروز رفتارهای فوق بر مبنای بررسی تاثیر غیرجاری شدن تسهیلات بر ترازنامه بانک ها در شرایطی است که بانک ها با استفاده از حسابداری خلاق اقدام به پنهان کردن این معضل می کنند. توضیح داده می شود استفاده بانک ها از حسابداری خلاق ضمن ایجاد اختلال در محو پول بانکی، افزایش خلق پول بانکی از مجرای شناسایی درآمد روی دارایی های موهوم را به دنبال داشته و این عوامل باعث تشدید شکنندگی نظام بانکی شده است. برای این منظور، مدلی برای تبیین تاثیر دارایی های موهوم بر ترازنامه بانک ها ارائه و بر مبنای آن روشی برای محاسبه پول بانکی خلق شده از طرقی غیر از اعطای تسهیلات، به عنوان متغیر جایگزین برای دارایی های موهوم، ارائه می شود. همچنین، با بررسی رفتار این متغیر با استفاده از مدل حداقل مربعات با نقاط شکست در کنار مجموعه دیگری از نماگرها بین فروردین 1383 و خرداد 1398 شواهدی از تشدید شکنندگی نظام بانکی طی سال های اخیر ارائه شده است.

  کلیدواژگان: تسهیلات غیرجاری، حسابداری خلاق، دارایی موهوم، شکنندگی نظام بانکی، حداقل مربعات با نقاط شکست
 • داوود منظور*، سجاد رجبی، محمد عندلیب صفحات 73-114

  در این مقاله با استفاده از مدل سازی ترکیبی چارچوب داده-ستانده و تکنیک MICMAC که رویکردی است تلفیقی، به ارزیابی تعاملات میان بخشی تمامی بخش ها و فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده آماری 5 دوره از سال 1352 تا سال 1390 در 15 بخش اصلی، پرداخته شده است و نتایج تعاملات در استخراج اولویت های بخشی، تحلیل شدت نفوذ و وابستگی واسطه‏ای بین بخشی به کار گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش «دام و شیلات» در هر 5 دوره، ماهیتی خودمختار از خود نشان داده است و بخش «صنعت» به عنوان حساس ترین بخش ایران، تنها بخشی است که همواره بخشی پیوندی بوده است به طوری که کوچک‏ترین تغییرات موجب ایجاد تغییرات زنجیره ای در سایر بخش های اقتصاد می شود. سایر بخش های اقتصاد ایران رفتاری متفاوت در دوره های مختلف از خود داشته اند. به این معنا که در بازه‏هایی ماهیتی مستقل، وابسته، خودمختار و پیوندی داشته‏اند. مطابق نتایج سیاستی پژوهش، سیاست‏گذار می‏تواند با تمرکز بر بخش صنعت با ماهیتی پیوندی به عنوان نقطه عطف مرتبط با پیوندهای پسینی و پیشینی جهت توسعه و امتداد زنجیره تامین، بخش های منعطف تر اقتصاد ایران را از حیث ساختار با توجه به نتایج MICMAC شناسایی کرده و در جهت ایجاد تغییرات ساختاری اقتصاد ایران برنامه ریزی کند.

  کلیدواژگان: مدل ترکیبی، برنامه ریزی بخشی، مدل سازی داده-ستانده، میکمک، اقتصاد ایران
 • یونس گلی*، بیتا اسکندری صفحات 115-130

  یکی از عوامل مهم موثر بر رشد اقتصادی، ایجاد سیستم مالی کارآمد برای تامین مالی فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا است. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از داده های 18 بانک خصوصی و دولتی برای دوره زمانی 1394-1385 به اندازه گیری و بررسی رابطه بین کارایی هزینه و رقابت در صنعت بانکداری ایران می پردازد. به همین دلیل از تابع هزینه ترانسلوگ برای برآورد کارایی هزینه بانک ها و از شاخص لرنر تعدیل یافته برای برآورد رقابت استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل توبیت نشان می دهد که افزایش رقابت، تمرکز اعتبارات، اندازه بانک و کاهش رشد اقتصادی باعث افزایش عدم کارایی هزینه می شود و نتایج روش گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که افزایش کارایی باعث کاهش رقابت می شود. بنابراین فرضیه ساختار-کارا و نسل های اطلاعاتی در مورد سیستم بانکی ایران غیرقابل رد است. نظارت دقیق بانک مرکزی بر ورود بانک های جدید برای بهبود کارایی نظام بانکی و عملکرد آنها در زمینه اعتبارات و نرخ بهره سپرده امری لازم و ضروری است.

  کلیدواژگان: کارایی هزینه، صنعت بانکی، تابع هزینه ترانسلوگ، رقابت، شاخص لرنر تعدیل یافته
 • صلاح سلیمیان*، کیومرث شهبازی، شهرام فتاحی، جلیل بادپیما صفحات 131-154

  دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصا در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتا پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، تعادل نش، تبانی، مناقصه، مزایده
 • حجت ایزدخواستی*، عباس عرب مازار، خلیل احمدی صفحات 155-190

  زمین و مسکن شهری به دلیل ناهمگن بودن، تحرک پذیری و سودآورد بودن تحت تاثیر تقاضاهای سوداگرانه قرارگرفته و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. دولت با هدف کنترل تلاطم های بازار مسکن، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها از بخش واقعی به بخش سوداگری مسکن و بروز شوک های متعدد در آن شود. در این پژوهش به تحلیل تاثیر مالیات بر املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران در دوره زمانی 1395-1389، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش نرخ رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن و تسهیلات اعطایی بانک مسکن منجر به کاهش تلاطم بازار مسکن شده است. همچنین، افزایش نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد ازدواج و نرخ رشد ارز غیررسمی باعث افزایش تلاطم در بازار مسکن شده است.

  کلیدواژگان: تلاطم های بازار مسکن، سیاست های پولی و مالی، مناطق شهری، روش GMM
 • پرویز محمدزاده، محمود متوسلی، محمدباقر بهشتی، اکرم اکبری* صفحات 191-226

  بر اساس نظریه های جدید توسعه، خلاقیت نقش اساسی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی از طریق تبدیل "قابلیت های" انسانی به "کارکردهای" انسانی، ایفا می کند. در واقع نقطه عطف توسعه اقتصادی زمانی است که اصلی ترین عامل توسعه یعنی انسان، ذهن انسان و قابلیت ها و توان نامحدود ذهن انسان مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، مطالعه حاضر سعی دارد به بررسی تاثیر شاخص های جهانی خلاقیت بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه طی دوره 2016-1990 با استفاده از روش تحلیل عاملی و اقتصادسنجی فضایی بپردازد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر وجود سه عامل برای شاخص های خلاقیت در کشورهای در حال توسعه و دو عامل برای کشورهای توسعه یافته می باشد. طبق نتایج به دست آمده از روش اقتصادسنجی فضایی، برای کشورهای توسعه یافته ملاحظه می گردد که هر دو عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، صادرات صنایع با فناوری بالا و تعداد محققین تحقیق و توسعه) و دوم (متغیرهای صادرات خلاق و تحصیلات عالی) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. نتایج کشورهای در حال توسعه نیز نشان می دهد که هر سه عامل اول (متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه، ثبت اختراع و محققین تحقیق و توسعه)، دوم (متغیرهای صادرات صنایع با فناوری بالا و صادرات خلاق) و سوم (متغیر تحصیلات عالی) تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

  کلیدواژگان: خلاقیت، رشد و توسعه اقتصادی، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی
 • سید کمال صادقی*، زهرا کریمی تکانلو، رضا رنج پور، ریحانه لاریجانی صفحات 227-259

  در مقاله حاضر، ارتباط بین تغییرات قیمت نفت، نوسانات اقتصاد کلان و شکنندگی بانک ها در ایران با در نظر گرفتن برخی متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای سطح ترازنامه ای یازده بانک طی سال های 1396-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تجربی از مدل های داده های پانلی پویا که به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و خودرگرسیون برداری پانلی برآورده شده اند، استفاده شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد رشد پایین قیمت نفت باعث کند شدن نرخ رشد وام ها شده و باعث کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی گردیده است. این در حالی است که در اغلب کشورهای صادرکننده نفت کاهش رشد قیمت نفت باعث افزایش نسبت مذکور شده است. از سوی دیگر، متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و رشد شاخص سهام ارتباط معکوسی با نسبت وام های غیرجاری دارند. در رابطه بازخوردی بین نسبت وام های غیر جاری و رشد اقتصادی غیرنفتی، افزایش در نسبت مطالبات غیر جاری سبب کاهش رشد اقتصادی غیرنفتی می شود. شوک نامطلوب قیمتی نفت و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی سبب افزایش نسبت مطالبات غیر جاری می شوند. در نتیجه تاثیرمنفی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی که ناشی از افزایش نسبت مطالبات غیرجاری یا همان شکنندگی بانکی است، بر بخش واقعی اقتصاد اثر منفی می گذارد.

  کلیدواژگان: ارتباط مالی- اقتصاد کلانی، وام های غیرجاری، مدل پانل پویا، روش گشتاورهای تعمیم یافته، مدل خودرگرسیون برداری پانل
 • علی طیب نیا*، علی سوری، مبین میرزابابایی صفحات 261-288

  در دهه های اخیر شاهد ورود واژه سرمایه اجتماعی در گفتمان ها و اسناد علمی در قلمرو های جامعه شناسی، علوم اجتماعی و اقتصاد بوده ایم. توجیه این تمرکز بر سرمایه اجتماعی مبتنی بر نقشی است که سرمایه اجتماعی در تولید و افزایش سرمایه انسانی، اقتصادی و محیطی ایفا می کند. از طرف دیگر آموزش یک عنصر پایه ای برای انسجام اجتماعی، هویت ملی و مردم سالاری می باشد. موسسات آموزشی صرفا انتقال دهنده سرمایه انسانی نیستند بلکه سرمایه اجتماعی را نیز در قالب قوانین و هنجارهای اجتماعی انتقال می دهند. این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه بوده است که آموزش، منجر به بهبود سرمایه اجتماعی می شود. از همین رو درگام نخست با به کارگیری روش جایگزینی فوکویاما برای متغیر های سرمایه اجتماعی و درقالب روش OLS برای داده های سری زمانی دوره 1393-1363ایران، تاثیر آموزش بر هریک از متغیرهای انتخابی سرمایه اجتماعی برآورد گردید که در این معادله ها اکثر ضرایب آموزش معنادار بود. سپس در گام بعدی برای نشان دادن تاثیر آموزش بر سرمایه اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی PCA، شاخص ترکیبی از متغیرهای انتخاب شده برای سرمایه اجتماعی ساخته و تاثیر آموزش را بر روی این شاخص برآورد شد. نتایج در هر دو قسمت تایید می کند که آموزش یک عنصر کلیدی برای بهبود سرمایه اجتماعی یا کاهش برخی بزهکاری های اجتماعی به عنوان معیاری از سرمایه اجتماعی است.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، سرمایه اجتماعی، بزهکاری اجتماعی
 • مرتضی عزتی*، حسن حیدری، پروین مریدی صفحات 289-322

  بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد.  بدین روی، شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جهت بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی در گام اول این مطالعه تلاش گردید با به کارگیری روش تحلیل عاملی شاخصی جدید برای تحریم در مدلسازی اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرد سپس برآورد تاثیر تحریم های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان طی سال های 1395-1357 بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی باعث افزایش اشتغال بخش کشاورزی شده اند.

  کلیدواژگان: اشتغال، تولید، بخش کشاورزی، تحریم های اقتصادی، سیستم معادلات همزمان
 • مهدیه ایرانمنش، سیدعبدالمجید جلایی*، محسن زاینده رودی صفحات 341-379

  تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی موثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی‏ متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.

  کلیدواژگان: تکانه ارزی، تراز تجاری، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی
 • محمد صیادی*، محسن ابراهیمی، پگاه جشنی صفحات 359-395

  پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای کشورهایی نظیر ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارند، می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش محاسبه و تحلیل پوشش ریسک پویای قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران مبتنی بر قراردادهای یک ماهه تا چهارماهه بازار آتی های نایمکس و با استفاده از الگوهای DCC-GARCH، CCC-GARCH و BEKK-GARCH می باشد. برای برآورد نسبت بهینه پوشش ریسک پویا از سری بازدهی ماهانه قیمت نفت خام اسپات سبک و سنگین ایران و آتی های WTI در بازه ژانویه 1985 تا دسامبر 2017 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با طولانی تر شدن سررسید قراردادهای آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک مدل های پویا برای هر دو قیمت نفت خام اسپات افزایش می یابد. همچنین با برآورد الگوهای مختلف مدل گارچ چندمتغیره و مقایسه آن ها مشخص گردید که برای نفت خام سبک و نفت خام سنگین ایران، بیشترین اثربخشی (کاهش ریسک سبد) به قراردادهای یک ماهه در استفاده از مدل BEKK-GARCH مربوط است؛ به نحوی که می توان مقدار ریسک نوسانات قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران را از طریق پوشش ریسک با قراردادهای آتی های یک ماهه به ترتیب تا 19/35 و 79/47 درصد کاهش داد. یافته های تحقیق مزایای استفاده از بازار آتی ها برای پوشش ریسک نوسانات قیمت نفت خام برای ایران را پس از رفع موانع و محدودیت های مالی فعلی ناشی از تحریم ها آشکار می سازد.

  کلیدواژگان: نسبت بهینه پوشش ریسک، قیمت اسپات، گارچ چندمتغیره، بازار آتی ها، اثربخشی
|
 • Golrooz Ramezanzadeh Velis*, Soheila Parvin, Musa Khoshkalam Khosroshahi, Sharareh Majdzadeh Tabatabaei Pages 7-42

  There are several reasons for using the unification of exchange rate policy, which is usually associated with the devaluation.The extent of these policies' influences on the economy is very extensive, especially when the economy is relying on single-product exports and has high foreign-exchange reserves. These policies affect the demand side of the economy through the exports and imports channel and the supply side through the cost of imported intermediary and capital goods. This study examines the effects of exchange rate unification on production, relative prices, exports and imports at macro level and the effects of feedback between sectors of the economy of Iran using the CGE model based on SAM 1390. The results based on two scenarios i.e., 25% and 35% increase in exchange rate indicates that the relative price index significantly will be increased by 21% and 30% in each scenario. Besides, the production growth will be increased by 1.8% and 2.6%, respectively. The same holds true about the sectors. The largest increase in production is related to the "mining" sector. However, the "hotel and restaurant" sector will face even a drop in production. Furthermore, the most inflationary burden will be experienced by the agricultural and related industries.

  Keywords: Unification of Exchange Rate, Devaluation, Production, Relative Prices, Computable General Equilibrium (CGE)
 • Amir Azizi*, Akbar Komijani, Teymur Rahmani Pages 43-72

  In recent years, a gap between banks’ deposits and loans has been emerging and rather continuously growing. Also, loans to liabilities ratio and liquidity multiplier have been decreased and increased, respectively. Furthermore, a kind of stickiness has been observed in interbank interest rate. The objective of this paper is to explain the mentioned behaviors by investigating the effects of nonperforming loans on banks’ balance sheets by taking account of creative accounting practices done by banks to hide losses. It will be argued that applying such practices by banks has led to disruption in banking money destruction as well as a rise in banking money creation through revenue detection on fictitious assets. These factors exacerbate banking sector fragility. For this purpose, a model is developed to explain the effects of fictitious assets on banks’ balance sheet. Based on this model, a method for estimation of the banking money creation is developed, as a proxy variable for fictitious assets, which is not through lending. Then, some evidences for exacerbation of banking sector fragility in recent years have been provided by investigation of this proxy variable using least squares model with breakpoints as well as another set of indicators during September 2004 - May 2019.

  Keywords: Nonperforming loans, Creative accounting, fictitious assets, Banking sector fragility, Least squares with breakpoints
 • Davood Manzoor*, Sajad Rajabi, Mohammad Andalib Pages 73-114

  In this paper, the hybrid modeling of Input-Output framework and MICMAC technique have been used to evaluates the inter-sectoral interactions between all sectors and activities of Iran’s economy based on the statistics aggregate Input-Output tables for five periods from 1973 to 2011. The main 15 sectors are elaborated and the results of the interactions were used to extract sectoral priorities and to analyze the influence intensity and inter-sectoral interdependency. The results imply that the “fishing and aquaculture “sector has been autonomous in all the five periods and the “industry” sector, as the most sensitive sector of Iran’s economy, has been always a linkage sector so that the smallest changes in it, will lead to a chain effect changes in other sectors of the economy. Other sectors have various behavior during different periods. In other words, they have shown linkage, autonomous, dependent and independent nature. According to research policy results, policymakers can focus on industry sector with a linkage nature as a turning point related to backward linkages and forward linkages, in order to achieve development and extension of supply chain, and identify the more flexible sectors of Iran's economy in terms of structure according to MICMAC results, and plan to make structural changes to the Iranian economy.

  Keywords: Composite Modeling, Sectoral Planning, input-Output Modeling, MICMAC, Iran's Economy
 • Younes Goli*, Bita Eskandari Pages 115-130

  An important factor affecting economic growth is the creation of an efficient financial system for financing high value-added activities. Accordingly, this study examined the relationship between cost efficiency and competition in Iran’s banking industry using data of 18 state-owned and private banks over the period of 2006-2015. To do so, we used trans-log cost function to measure the cost efficiency of banks and the adjusted Lerner index to estimate competition. The result of Tobit model estimation indicates that, an increase in competition, credit concentration, size of bank, and reducing economic growth could increase cost inefficiency; also the result of generalized method of moments (GMM) shows that an increase in efficiency will decrease competition. Therefore, the efficient-structure and information generation hypothesis can be accepted in Iran’s banking industry. Thus, it is essential to accurately monitor the entry of new banks by the central bank in order to improve the efficiency and performance of banking system in the field of credit and deposit interest rate.

  Keywords: cost efficiency, banking industry, translog cost function, competition, adjusted Lerner index
 • Salah Salimian*, Kiumars Shahbazi, Shahram Fattahi, Jalil Badpeyma Pages 131-154

  Governments and firms in accordance to their duties, obliged to inevitably contracts with Individuals and legal entities, especially in auction and tender process. Since, the law of conducting tenders and auctions is lacking efficiency and has major objection, therefore, this has led to the dissemination and development of areas of corruption in these contracts (through collusion). In this paper, in order to eliminate collusion, the Nash equilibrium points have been obtained by designing a static game and solving it using game theory. The results show the maximum of the ceiling prices, As well as the minimum of floor prices at which the bidder chooses to eliminate collusion between the two tenderers. At last, it is recommended that the governments and bidding firms use the results of this research and neutralize collusion by setting ceiling and floor prices.

  Keywords: Game Theory, Nash Equilibrium, Collusion, Tender, Bidding
 • Hojjat Izadkhasti*, Abbas Arabmazar, Khalil Ahmadi Pages 155-190

  Land and urban housing have been affected by speculative demands due to heterogeneity, immobility and profitability, and have led to an increase of land and housing prices. The government, with the aim of controlling the housing market volatility, can play an important role in preventing the diversion of capital from the real sector to the housing sector and its multiple shocks. In this research, we discuss the effect of tax on real estate and housing on reduction of housing market volatility in urban areas of Iran during the period of 2011-2017, by using dynamic panel data model. The results indicate that increasing of tax rate on transfer of real estate and housing and mortgage facilities has led to a reduction in housing market volatility. Also, the raise of land prices’ growth rate, marriage growth rate and unofficial exchange rates growth rate have increased volatility of housing market.

  Keywords: Housing Market Volatility, Monetary, Fiscal Policies, Urban Areas, GMM Method
 • Parviz Mohammadzadeh, Mahmood Motevaseli, Mohammad Bagher Beheshti, Akram Akbari* Pages 191-226

  According to modern development theories, creativity plays an important role in economic growth through shifting human capabilities to human feasibilities. In fact, the milestone of development is when human, human mind, its infinite power, and human capabilities came in to consideration. So, the objective of this research is to study the effect of global indicators of creativity on economic growth in two set of countries (developed and developing countries) during 1990-2016, by using factor analysis and spatial methods.The results of factor analysis indicate that there are three factors for creativity indicators in developing countries and two factors in developed countries. According to the results of spatial econometric method, both of the factors, the first (R&D expenditure, patent, high-technology exports and number of researchers in R&D) and the second factors (creative export and human capital) in developed countries have a positive effect on economic growth; also the results for developing countries show that all three of the first (R&D expenditure, patent and number of researchers in R&D) , the second (high-technology exports and creative export) and the third factors (human capital) , have a positive effect on economic growth

  Keywords: creativity, economic growth, development, innovation, human capital
 • Seyed Kamal Sadeghi*, Zahra Karimi, Reza Ranjpour, Reihaneh Larijani Pages 227-259

  In this paper, the linkages between oil price changes, macroeconomic fluctuations and fragility of banks in Iran have been examined by taking account of some macroeconomic variables as well as bank-level variables of 11 Iranian banks from 1384 to 1396. For the empirical investigation, dynamic panel data models have been used. The models have been estimated by Generalized Method of Moments and Panel Vector Autoregressive. The results suggest that a low growth of oil price has been led to a decreasing growth rate of loans, which cause a relatively slower growth rate of non-performing loans ratio (NPL). However, in most oil-exporting countries, the reduction of oil price growth lead to an increase in NPL. On the other hand, non-oil GDP growth and stock index growth have negative relationship with NPL. There is also a negative feedback relationship between NPL and non-oil GDP growth. An unfavorable oil price and non-oil GDP growth shocks would lead to an increases in NPL. As a result, the negative effect of non-oil GDP growth, due to the increases in NPL (Fragility of Banks) , has a negative effect on the real sector of economy.

  Keywords: Macro-financial linkages, Non-performing Loans, Dynamic Panel Model, Generalized Method of Moments, Panel Vector Autoregressive
 • Ali Taiebnia*, Ali Souri, Mobin Mirzababaei Pages 261-288

  In recent decades, the intervention of social capital in discourses and scientific documents in the fields of sociology, social sciences and economics have been increased. This focus on social capital is justified by its role which it plays in the production of human, economic and institutional capital. On the other hand, Education is the basic component of social cohesion, national identity and democratization. Educational institutions are not simply a transferor of human capital but they also pass on social capital in the form of social rules and norms. This study sought to prove the hypothesis that education leads to improvement of social capital. Therefore, in the first step, using the Fukuyama substitution method for social capital variables and using the OLS method for the time series data of Iran from 1983 to 2014, the effect of education on each of the selected variables of social capital was estimated. Then, in the next step, to illustrate the impact of education on social capital using principal component analysis (PCA) method, a composite index of variables selected for social capital was constructed and the impact of education on this index was estimated. The results in both sections confirm that education is a key element for improving social capital or reducing some social delinquency as a measure of social capital.

  Keywords: education, social capital, Social crimes
 • Morteza Ezzati*, Hasan Heidari, Parvin Moridi Pages 289-322

  The agricultural sector is one of the most important economic sectors in Iran’s economy which has a high share of gross national product. This sector has also a significant contribution to the country's employment and process of economic development. On the other hand, agricultural sector plays an important role in creating employment for villagers and it also prevent the acceleration of migration from rural areas to urban areas. Hence, identification of factors which affect labor demand in agricultural sector is of great importance. In order to investigate the effect of economic sanctions on employment of agricultural sector, first of all, we tried to use factor analysis method to create a new index for sanction to use in economic modeling. Then, the effects of economic sanctions on agricultural sector employment has been investigated using the simultaneous equation system method for the period of 1395-1355. According to the results, economic sanctions lead to increase in employment in agricultural sector.

  Keywords: Employment, Production, Agricultural sector, Economic sanctions, Simultaneous equation system
 • Mahdieh Iranmanesh, Sayed Abdolmajid Jalaee*, Mohsen Zayandeh Roody Pages 341-379

  The trade balance is one of the most important macroeconomic topics and one of the strategic macroeconomic constraints for developing countries. The exchange rate is recognized as one of the key factors affecting the trade balance of countries. Exchange rate fluctuations, which causes the fluctuations in relative prices, by destabilizing the economic conditions and increasing the inflation would lead to increase uncertainty in foreign trade market. Some of the consequences of uncertainty are the reduction of trade volume, foreign direct investment, and economic growth. In this study, a neo- Keynesian DSGE model for a small open economy is used to investigate the effect of exchange rate fluctuations on the trade balance of Iran. The success of the model in simulation is observable by studying the moments of the studied variables with the real data of Iran's economy. By estimating the parameters of the model using the Bayesian method during the period of 1990-2016, the results of simulation of the model variables indicate that the positive shock of exchange rate has led to an increase in oil and non-oil exports. Based on the results, foreign exchange shocks have led to improvement of exports and reduction in imports, on the other hand, it has led to improvements in the current account and capital account.

  Keywords: Exchange Rate shocks, Balance Trade, Dynamic stochastic general equilibrium
 • Mohammad Sayadi*, Mohsen Ebrahimi, Pegah Jashni Pages 359-395

  Hedging the risk of crude oil prices fluctuation for countries such as Iran that are highly dependent on oil export earnings is one of the important subject to discuss. In this regard, the main purpose of this study is to calculate and analyze the optimal dynamic hedging ratio for Iranian light and heavy crude oil spot prices based on one-month to four-month cross hedge contracts in New York Stock Exchange (NYMEX) futures using DCC-GARCH, CCC-GARCH, and BEKK-GARCH approaches. For estimation of the optimal dynamic hedge ratio, we use daily light and heavy crude oil spot prices and WTI futures from January 1985 to December 2017. We found that by using longer maturity contracts, the optimal hedge ratio for dynamic models will increase for both light and heavy crude oil spot prices. Also, by using various multivariate GARCH models and comparing them, we find that for Iranian light and heavy crude oil, the most reduction in portfolio risk is for one-month contracts by using BEKK-GARCH model; so we can reduce the risk of Iranian light and heavy crude oil price volatility by hedging the risk of one-month future contract, respectively up to 47/79 and 35/19 percent. The findings show the benefits of using future markets for hedging risk of crude oil price volatility for Iran after Removing the current financial barriers and restrictions caused by sanctions.

  Keywords: Optimal Hedging Ratio, Spot Price, M-GARCH, Futures Market, Effectiveness