فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جینا تن زاده*، مائده شارقی فر، محمد پناهنده صفحات 1-6

  زیست پالایی یک فناوری نوآورانه و امیدبخش در دسترس جهت حذف فلزات سنگین و بازیابی فلزات سنگین در زمین ها و آب های آلوده شده است. از آن جا که میکروارگانیسم ها استراتژی های مختلفی برای خود زیستگاه های آلوده شده به فلزات سنگین را توسعه داده اند، این موجودات زنده به توسعه و اتخاذ سازوکار های پالایش های مختلف از جمله جذب، تجمع، زیست دگرگونی و کانی سازی زیستی شناخته شده اند. جذب فلزات سنگین توسط سلول های میکروبی در نتیجه مکانیسم های جذب زیستی و تجمع زیستی است. آب و غذایی که مصرف می کنیم اغلب به فلزات شیمیایی و سنگین از قبیل مس، نیکل، روی، سرب، کادمیوم، آرسنیک، کرم و جیوه آلوده شده اند که عامل ایجاد بیماری های بسیاری هستند. بسیاری از مطالعات اثبات کرده است که میکروب ها توانایی حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده شده را دارند. در بین باقی آن ها تعدادی از میکروارگانیسم هایی که نقش بزرگی در زیست پالایی فلزات سنگین بازی می کنند عبارتند از: گونه های پسودوموناس ((Pseudomonas spp کورینه باکتریوم (Corynebacterium spp)، باسیلوس (Bacillus spp) ارتروباکتر، Arthrobacter spp)) آلکالیجنس (Alcaligenes spp)، ردوکوکوس ((Rhodococcus spp، فلاووباکتریوم (Flavobacterium)، متانوجنس، نوکاردیا (Nocardia spp (، ازتوباکتر (Azetobacter spp)، آسپرژیلوس نیجر Aspergilusniger) (، متوسینوس,(Methosinus فورمییومووالدریوم (Phormidiumvalderium) و..., هستند.

  کلیدواژگان: آلوده، میکروارگانیسم، زیست پالایی، فلزات، خاک
 • ﻣﺮﯾﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻤﺎﻣﯽ* صفحات 7-13

  زمین لغزش یکی از پدیده های زمین شناسی است که هر ساله باعث ایجاد خسارتهای جانی و مالی فراوانی در سطح کشور می شود. از آن جا که مجموعه ای از عوامل طبیعی و انسانی به وقوع خسارت های زیاد ناشی از زمین لغزش دامن زده، این پدیده به عنوان عاملی محدود کننده در سیاست های توسعه اراضی محسوب می شود. یکی از راهکارهای مهم برای کاهش خسارتهای ناشی از وقوع زمین لغزش ها، دوری جستن از این مناطق است. بدین منظور لازم است تا نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش نسبتا دقیقی از بین روش های موجود برای این مناطق تهیه گردد. بدین سبب این تحقیق بر آن است تا به منظور تعیین مناطق دارای پتانسیل لغزش بالاتر و بررسی میزان تاثیر عوامل مختلف در محیط GIS، از روش های جدید استفاده گردد. بدین منظور ابتدا پارامترهای موثر با مطالعات صحرایی و بررسی مطالعات صورت گرفته در این زمینه انتخاب گردید و لایه های مربوط به هر کدام در محیط 1GIS و با استفاده از نرم افزار ArcGIS 10,2 تهیه شد. این لایه ها شامل اطلاعات مربوط به سنگشناسی، شیب، جهت شیب دامنه، کاربری اراضی، شبکه راه ها، فاصله از گسل، ارتفاع منطقه و شبکه آبراهه های حوضه آبخیز امامزاده ابراهیم در استان گیلان میباشد. ابتدا استاندارد سازی لایه ها با استفاده از Fuzzy logic صورت گرفت سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی2AHP این عوامل به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آن ها است، محاسبه و درنهایت نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با حساسیت های مختلف تهیه شد. عامل شیب با ضریب 308/0 و سنگ شناسی با ضریب 231/0 در وقوع زمین لغزش بالاترین تاثیر را داشته و باید با تاکید بیشتری جهت برنامه ریزی مدیران و سیاست گذاری های توسعه در حوضه مدنظر قرار گیرند. همچنین 39% از مساحت حوضه دارای حساسیت کم و 2% دارای حساسیت بسیار بالا نسبت به وقوع خطر زمین لغزش می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، Fuzzy logic، AHP، زمین لغزش، پهنهبندی
 • سید علی رحمانی نژاد*، علیرضا پرداختی صفحات 15-21

  پتانسیل اکسایش و کاهش برای کنترل و تعیین مقدار واکنش پذیری مواد در کنارهم کاربرد دارند بدین معنی که به وسیله سنجش پتانسیل اکسایش و کاهش نه تنها انجام پذیری واکنش مشخص می شود بلکه میزان اشتیاق و تمایل به انجام واکنش نیز معین می شود. در واکنش های موجود در آب و فاضلاب نیز واکنش های اکسایش و کاهشی فراوانی از جمله تخریب سیانید، اکسیداسیون پیشرفته به روش فنتون، گندزدایی از آب و... وجود دارد. به کمک ORPسنج می توان زمان اتمام واکنش، غلظت ماده واکنش دهنده مورد نیاز و شرایط بهینه واکنش را مشخص نمود. در این مطالعه به بررسی رفتار ORP در برخی از واکنش های رایج در صنعت آب و فاضلاب پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: پتانسیل اکسایش و کاهش، تخریب سیانید، رادیکالهای هیدروکسیل، فنتون
 • زهرا ضمیرایی*، علی ناهد صفحات 23-29

  با توجه به تنوع موارد استفاده فولاد در دنیا و گسترده شدن دایره مصرف آن همراه با پیشرفت تکنولوژی، تولید فولاد همگام با پیشرفت تکنولوژی، تغییرات بسیاری داشته است، که در پی این تغییرات، تولیدکنندگان سعی در بالا بردن بهره وری و استفاده از انرژی و سوخت های ارزان تر با توجه به محیط جغرافیایی خود کرده اند. در مراحل مختلف فرآیند فولادسازی (کک سازی، آهن سازی، فولادسازی) پسماندهایی تولید می شود. پسماندهای تولیدی در این صنعت با وجود مواد خطرناک از جمله فلزات سنگین، براساس طبقه بندی های موجود پسماندها، جز پسماندهای خطرناک طبقه بندی می شوند. به همین دلیل شناسایی و آنالیز و مدیریت چنین پسماندی در این نوع صنایع ضرورت دارد. رهاسازی پسماندهای خطرناک فوق الذکر در طبیعت می تواند در صورت تجاوز از شرایط قابل پذیرش محیط، مسایل و مشکلاتی را برای محیط زیست و نهایتا سلامتی انسان در پی داشته باشد. لذا مدیریت مناسب این مواد زائد خطرناک به منظور کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، صنایع فولاد، پسماند صنعتی، کنترل آلودگی محیط زیست
 • طوبی عابدی*، بهنام یوسفی صفحات 31-37

  تعیین ارزش اقتصادی رویکردهای محیط زیستی رودخانه ها به تصمیم گیران در امر تفرج، حفاظت و حفظ پایداری منابع آب کمک شایانی خواهد کرد. در این تحقیق به برآورد ارزش حفظ پایداری آب رودخانه خالکایی ماسال واقع در استان گیلان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط پرداخته شده است. از این روش برای اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد برای کالاها و خدمات زیست محیطی استفاده می شود. به عبارت دیگر، این روش تلاش می کند تا تمایل به پرداخت افراد را تحت سناریوهای بازار فرضی تعیین نماید. نتایج نشان داد متغیرهای هزینه ماهیانه، درآمد ماهیانه و نوع دیدگاه درباره حفاظت از محیط زیست (01/0P<) و متغیر وضعیت چشم انداز (1/0P<) در تمایل به پرداخت افراد اثر دارند. متوسط تمایل به پرداخت به ازای هر فرد برای حفظ پایداری آب کشاورزی این رودخانه از دیدگاه افراد بومی 36766 ریال و کل ارزش حفظ پایداری آب کشاورزی رودخانه مذکور 208 میلیون ریال در سال به دست آمد.

  کلیدواژگان: ارزش گذاری اقتصادی، خدمات اکوسیستم، مدل لوجیت، رودخانه خالکایی
 • لادن کاظمی راد * صفحات 39-45

  برای ارزیابی تغییر پارامترهای اقلیمی در ایستگاه زنجان، خروجی مدل-های گردش عمومی جو در دوره 2030-2011 با استفاده از مدل LARS-WG ریز مقیاس شدند. به منظور پیش بینی پارامترهای موردنظر در دوره 20ساله آینده (2030-2011)، مدل براساس 2 سناریوی A2 و B1 برای 2 مدل گردش عمومی جو EMPEH5 و HADCM3 اجرا گردید و مدلی که حداقل اختلاف را نسبت به میانگین نتایج کلی تمام حالت ها دارا بود به عنوان مدل مناسب انتخاب و تحلیل های لازم بر روی نتایج آن صورت پذیرفت. پس از انتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریوی منطبق تر با شرایط اقلیمی منطقه، خروجی های مدل منتخب با دوره پایه مورد مقایسه قرار گرفتند تا روند تغییرات آن ها مشخص گردد. نتایج حاکی از افزایش دماهای کمینه و بیشینه (4/0 درجه سانتیگراد)، تعداد روزهای خشک (7 روز) و تعداد روزهای داغ (11 روز) است. همچنین نتایج کاهش میانگین بارندگی (4/11 میلیمتر)، تعداد روزهای تر (4روز) و تعداد روزهای یخبندان (5 روز) را در دوره اقلیمی آینده نشان میدهد.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، مدل گردش عمومی جو، مدل LARS-WG، ایستگاه زنجان
 • هانیه میربلوکی*، شمیم مقدمی، فریبا استوار صفحات 47-57

  صنایع کاغذسازی به علت مصرف بالای آب طی فرآیند تولید و وجود الیاف و آلودگی های سلولزی جز صنایع بزرگ تولید کننده پساب محسوب می شود. به علت وجود ناخالصی های معلق و کلوئیدی و همچنین رنگ و بوی زیاد در این نوع فاضلاب ها، فرآیند تصفیه ی آن را با پیچیدگی همراه کرده است که بر این اساس، استفاده از منعقد کننده های شیمیایی به روش تست جار جهت حذف آلودگی های موجود گزینه ی مناسبی می تواند باشد؛ در این تحقیق غلظت های مختلف از 3 منعقد کننده ی آلوم، PAC و FeCl3 برای کاهش بار آلودگی فاضلاب خروجی از 3 واحد عمده تولید کننده فاضلاب الیاف دار در کارخانه ی چوب و کاغذ چوکا مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به نتایج به دست آمده، منعقد کننده FeCl3 ، به عنوان بهترین منعقد کننده ی شیمیایی به ترتیب با درصد های حذف COD61%، 05/74% و 58% از فاضلاب 3 واحد نامبرده شناخته شده است. بنابراین روش تصفیه شیمیایی با استفاده از منعقد کننده ی مناسب با غلظت بهینه در کاهش بار آلودگی فاضلاب نقش موثری خواهد داشت.

  کلیدواژگان: صنایع کاغذسازی، تصفیه شیمیایی، منعقد کننده، COD
|
 • Jina Tanzadeh*, Maedeh Shareghifar, Mohammad Panahandeh Pages 1-6

  Bioremediation is an promising and available new technique for removal and recovery of heavy metals in contaminated land and waters. These microorganisms developed Different detoxifying mechanisms such as bioaccumulation, biosorption, biomineralization and biotransformation.The food and water we consume are often pulluted very of chemicals and heavy metals, such as gold,copper ,nickel, zinc, cadmium, arsenic, lead, chromium, and mercury that are associated with very diseases.Some studies described microorganism able to bioremediation heavy methas. Among others some of the microorganisms that play great role in bioremediation of heavy metals are Pseudomonas spp ,Corynebacterium spp ,Bacillus spp Arthrobacter spp, Alcaligenes spp, Rhodococcus spp, Flavobacterium spp, Nocardia spp, Azetobacter spp, Methosinus, Phormidium valderium.

  Keywords: contaminated, microorganism, bioremediation, methal, soil
 • Maryam Haghighi* Pages 7-13

  Landslide is a geological phenomenon which cause annual enormous losses of life and property in the country. Since the set of natural and human factors contributed to the damages caused by the landslide, this phenomenon is known as the limiting factor in land development policies. One of the most important solution to reduce the damages caused by landslides, is to avoide these areas. For this it is essential to provide high accuracy maps of landslide hazard zoning by an available and suitable method. Thus in this study GIS (Geographic Information System) was utilized to determine the high risk areas and evaluate the impact of various factors. At first the influenced factors were selected by field and other reserchers studies then the layers were prepared on GIS ( by the use of ArcGIS 10.2). These layers are lithology, slope, aspect, land use, road networks, distance to fault, elevation and drainage watershed in Emamzade Ebrahim watershed in west of Guilan province, Iran. In step 1, standardization of the layers was done using Fuzzy logic. Step 2, analyze hierarchi prossess (AHP) was used to pair-wise comparison of these factors and the weight of each factor, which represents the degree of their influence had been calculated and finally landslide hazard zonation map was prepared with different sensitivities. Slope by the weight of 0/308 and lithology 0/231 had highest impact and should be more emphasis and considere on basin development planning managers and policy makers. Also 39% of the basin area has low sensitivity and 2% has very high sensitivity to the risk of the occurrence of landslide hazard.

  Keywords: capability assessment, ecotourism, AHP, FuzzyAHP
 • Seyed Ali Rahmaninezhad*, Alireza Pardakhti Pages 15-21

  The Oxidation Reduction Potential (ORP) is applied for controlling the chemical and biological reactions. It means, by the help of ORP the tendency of reactions for occurring in aqueous solution are measured. The ORP measurement has been used in variety of applications especially, water and wastewater treatment e.g. cyanide detoxification, advanced oxidation processes (production of hydroxyl radicals: fenton), water disinfection and etc. By measuring the ORP during the reaction, the end time of reaction, the required concentration of reactants and optimum conditions be determined. In this study, the use of ORP in most common reactions in water and wastewater industries are investigated.

  Keywords: Oxidation Reduction Potential, Cyanide detoxification, hydroxyl radicals, fenton
 • Zahra Zamiraei*, Ali Nahed Pages 23-29

  Regarding to the variety of uses of steel in the world and widening its scope of application with the advancement of technology, steel production has changed to keep pace with advances in technology, following the changes; producers have tried to raise productivity and use of cheaper energy and fuels due to its geographical environment. There are the wastes in different stages of steelmaking (coke making, iron making and steelmaking). The generated wastes in this industry are with hazardous substances such as heavy metals, according to the classifications of the wastes, are classified as hazardous wastes. Therefore, identification and analysis and management of such waste in these industries are essential. The release of aforesaid hazardous wastes in nature can be had issues and problems for the environment and human health ultimately exceed the acceptable environmental conditions. The proper management of hazardous wastes in order to reduce and control pollution of the environment is utmost importance.

  Keywords: Waste management, Steel industries, Industrial wastes, Environmental pollution control
 • Tooba Abedi*, Behnam Yusefi Pages 31-37

  Economical valuation of environmental services help the decision makers to make decision about receasion, conservation and sustainability of water resources. Contingent Valuation Method (CVM) is used to evaluate conservation of water resources value of Khalkaei River located in Masal in Guilan Province at the north of Iran. This method tries to define individual’s willingness to pay (WTP) under suggested prices of given hypothetical market. Among the variables of the model presented, monthly cost, monthly income and environmental viwepoint (P<0.01) and landscape (P<0.1) are effective variables on willing to pay.. The average monthly WTP per family was calculated as 36766 Rls of Iran. The annual conservation value in terms of WTP for the conservation of Khalkaei River was estimated as 208 million Rls of Iran.

  Keywords: Economical valuation, ecosystem services, Logit model, Khalkaei River
 • Ladan Kazemi Rad* Pages 39-45

  Outputs of GCMs downscaled by LARS-WG model for assessing the Climate Change in Ardebil Province. Outputs from 2 GCMs models (MPEH5, HADCM3) based on 2 scenarios (A2, B1) were used for predicting climatic parameters during 2011-2030. Model that has lowest difference compared to the average results has chosen as a suitable model for predicting the future. Outputs of chosen Model were compared with the base data to determine their trends. The results showed that minimum and maximum temperatures (0.4 ° C) and dry day length (9 days) will increase. Also rainfall (27.5 mm), wet day length (9 days), hot day length (2 days) and frost day length (4 days) will decrease in the period of future.

  Keywords: Climate change, GCMs models, LARS-WG, Ardebil province
 • Hanieh Mirbolooki*, Shamim Moghadami, Fariba Ostovar Pages 47-57

  Pulp and paper mills consider as a major wastewater producer industries in order to cellulosic pollution and also consuming high amount of water during the process.The wastewater treatment process is complicated because these kinds of effluents contain suspended & colloidal impurities and color & odor; so using chemical coagulants via the Jar test can be an appropriate alternative to remove the contaminants. In this research, different concentrations of Alum, PAC and FeCl3 coagulants were tested to reduce the contamination load of the effluent from three important major parts of fiber wastewater producers; that, according to the results FeCl3 was reported as the best chemical coagulants which removed 61%, 74/05 % and 58% of the COD from the three mentioned parts effluent. Therefore, chemical treatment by using of an appropriate coagulant with the optimum concentration can perform an important role in reducing the effluent contamination load.

  Keywords: Coagulant, Chemical Treatment, COD, Pulp, Paper Mills