فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 15
|
 • صفحه 1
 • صفحات 2-5
 • سیدمحمدکاظم رجایی رامشه* صفحات 7-15
  زمینه و هدف

  مبانی حوزه سلامت، هسته اصلی، بنیان ارزشی و سرچشمه اصلی اصول، اهداف، معیارها، شاخص ها و راهبردهای سند مرجعیت هستند. مبانی اسلامی این حوزه، گزاره های خبری زیربنایی مورد قبول اسلام هستند که در بررسی مسائل حوزه سلامت مورد استفاده قرار می گیرند. مرجعیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یعنی قرارگرفتن در موضع الهام بخشی در جهان و اقتدار علمی؛ به گونه ای که نهاد سلامت در کشور، نیازمندی های جامعه در این حوزه را تامین و سایر کشورها از سرریز دانش و خدمات داخل به خارج بهره مند شوند. افزون بر نشر فرهنگ ایرانی اسلامی و ارتقای سطح عزت و اقتدار کشور، جامعه از منافع اقتصادی آن نیز برخوردار شود.

  روش کار

  روش کشف مبانی، اصول و اهداف، روش اجتهادی و با استفاده از منابع عقل، نقل و در پاره ای از موارد تجربه است.

  یافته ها

  دو ساحتی بودن انسان و اصالت روح؛ فراگیری ابزارهای شناخت؛ منبع فیض بودن خداوند متعال؛ آرامش و سلامت جامع در پرتو عمل به دین؛ جامعیت دین؛ تربیت پذیری و شکوفاسازی فطرت انسانی؛ همسازی گزاره های یقینی علم با گزاره های یقینی دین؛ اثربخشی عوامل معنوی؛ مبانی سند مرجعیت حوزه سلامت را تشکیل می دهند. اصولی مانند: محوربخشی توحید و نهادینه سازی ارزش های اخلاقی؛ جامعیت سلامت (دربرگیرنده ابعاد جسمانی، روحی روانی، اجتماعی و معنوی)؛ ضروری بودن کالاها و خدمات حوزه سلامت؛ توزیع برابر فرصت ها و عدالت؛ کارآیی و استفاده بهینه از امکانات و عدم اسراف را می توان از مبانی استخراج کرد.

  نتیجه گیری

  موارد زیر را می توان از جمله اهداف مرجعیت حوزه بهداشت با توجه به مبانی و اصول فوق معرفی کرد: «ارتقای مستمر شاخص های سلامت، قرار گرفتن سلامت جسم در مسیر سلامت روح» (حیات طیبه و قلب سلیم(؛ و سلامت روانی و اجتماعی «عدالت توزیعی و پوشش مجموعه مناطق جغرافیایی کشور نسبت به پیشگیری و تامین نیازمندی های درمانی ضروری»؛ و «ارتقای شاخص های سلامت از جمله امید به زندگی همراه با کرامت انسانی»؛ و در نهایت «تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام».

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، بهداشت، شاخص های سلامتی، مبانی، اصول، اهداف
 • علی اکبر حق دوست، سمیه نوری حکمت، رضا دهنویه*، آتوسا پورشیخ علی صفحات 16-23
  زمینه و هدف

  مرجعیت علمی به عنوان مفهومی که مصادیق آن در طول سال ها و دوره های مختلف تغییر کرده است، این روزها به گفتمان رایجی در دانشگاه ها و مجامع علمی ایران تبدیل شده است. با توجه به تمرکز اخیر مجامع علمی، دستیابی به توافق روی مواردی نظیر تعریف دقیق، مبانی نظری و نقاط قوت و مزیت های واقعی کشور و زیرساخت تشکیلاتی و مدیریتی ضروری برای دستیابی به مرجعیت علمی، ضرورت دارد.

  روش کار

  نوشتار حاضر به تحلیل سطوح مرجعیت علمی و برخی مبانی فلسفی آن و در نهایت مسیر پیش رو برای کسب جایگاه مرجعیت علمی در کشور، پرداخته است.

  یافته ها

  سیادت علمی، مرجعیت موضوعی، مرجعیت موسسه ای و مرجعیت پیشکسوتان چهار سطح ارائه شده برای مفهوم مرجعیت علمی است سیادت علمی با پیش ران بودن و تاثیرگذار بودن در مسیر توسعه علمی جامعه بشری به صورت گسترده محقق می شود. مرجعیت موضوعی به سرآمدی و توانمندی خاص در یک موضوع و حیطه اشاره دارد. مرجعیت موسسه ای در برگیرنده سرآمدی بعضی دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در یک موضوع خاص است. و در نهایت مرجعیت پیشکسوتان با پرورش و بالندگی دانشمندانی برتر و سرآمد در عرصه بین الملل اتفاق می افتد.

  نتیجه گیری

  برای تسهیل دستیابی به مرجعیت علمی دنبال کردن اولویت هایی نظیر گفتمان سازی و جریان سازی فکری در بین فرهیختگان جامعه، آسیب شناسی دقیق اقدامات انجام شده، نگاشت نهادی مرجعیت علمی در کشور، نگاه به آینده، به روزرسانی مفاهیم مرجعیت و استفاده از تجربه سایر کشورها، شناسایی ارزش ها و راهبردهای مناسب و منطبق بر قوانین بالادستی، تنظیم نقشه راه مرجعیت علمی، تقویت ماموریت گرایی و رصد وضعیت حرکت ضروری است.

  کلیدواژگان: سیادت علمی، مرجعیت موضوعی، مرجعیت موسسه ای، مرجعیت پیشکسوتان
 • محمدعلی محققی*، مهدی گلشنی، علیرضا مرندی، سیدجمال الدین سجادی، علی اکبر حقدوست، محمد شاهدی باغ خندان، سیدکاظم رجایی، زهره الهیان صفحات 24-42
  زمینه و هدف

  پیشرفت علمی در هر جامعه با موانع و چالش هایی روبرو است. رویکرد بحث آسیب شناسی، تحلیل و ریشه یابی چالش ها و موانع مهمی است که برون رفت از آن ها لازمه تحقق اهداف آرمانی علم و فناوری است. این مطالعه علاج جویانه و دارای پیشنهادات آسیب زدا، شامل رهیافت برون رفت از چالش ها و غلبه بر موانع است. آسیب شناسی وضع موجود نظام علم و فناوری سلامت، در مقایسه با وضع راهبردی مقرر در سیاست های کلی سلامت و سایر اسناد توسعه علم و فناوری و وضع آرمانی (مرجعیت علمی) ترسیم شده در سند چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران و بیانیه گام دوم انقلاب، توسط کارگروه مرجعیت علمی فرهنگستان علوم پزشکی در این مطالعه ارائه شده است.

  روش کار

  از روش های بحث متمرکز گروهی7 و دلفی (با رویکردهای اکتشافی و توصیفی)، تحلیل محتوای کمی و کیفی داده های به دست آمده یا موجود در محورهای رفتاری (اخلاقی و معنوی)، راهبردی (سیاست گذاری کلان و حکمرانی)، ساختاری کلان، فرآیندی - کیفی و محتوایی، در حوزه نظام علم و فناوری سلامت استفاده شده است و در هر محور پیشنهادات کاربردی و راهبردی ارائه شده است.

  یافته ها

  چالش ها و آسیب های کلان شناخته شده نظام علم و فناوری سلامت در وضعیت جاری (وضعیت موجود)، در 9 محور زیر شناسایی و ریشه یابی شده است:"اخلاقی و معنوی (رفتاری)"، "راهبردی و سیاست گذاری کلان"، "برنامه ریزی کلان آموزشی"، "ساختاری کلان"، "مدیریت آموزشی"، "کمیت و کیفیت آموزشی"، "سرمایه انسانی شامل استادان، دانشجویان و مدیران"، "محتوایی شامل منابع آموزشی" و "فرآیندی". ریشه یابی آسیب ها، رهیافت برون رفت از مشکلات آسیب زا و اقدامات ضروری برای انتقال از وضعیت جاری به وضعیت مطلوب و آرمانی (مرجعیتی) به تفکیک هر محور ارائه شده است.

  نتیجه گیری

  نظام علم و فناوری سلامت در 4 دهه اول بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرف و کم نظیری شده و دستاوردهای عظیم و بعضا بی نظیری داشته است. موانع، کاستی ها و چالش های آسیب زای فراوانی نیز این نظام پویای آموزشی را تهدید نموده، بحران های قابل توجهی به وجود آورده است. با شناسایی آسیب ها و چالش های کلان، توصیه های راهبردی و کاربردی برای برون رفت از آن ها و سیر به سوی کسب مرجعیت ارائه شده است. تقویت بنیادهای اخلاقی و معنوی در همه شئون و ارکان نظام آموزشی، بازیافت و تقویت هویت دینی و ملی، محوریت تجارب بومی و زبان فارسی در آموزش و تدوین منابع درسی، و پایبندی به اجرای همه جانبه اسناد راهبردی مرتبط با سلامت و آموزش عالی، با تاکید بر «جامعه نگری، عدالت در سلامت، و پاسخگویی»، از ضروری ترین توصیه های این مطالعه است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، آموزش پزشکی، سلامت، فناوری و علوم تجربی، مرجعیت علمی
 • محمدحسن حسین زاده* صفحات 43-56
  زمینه و هدف

  سلامت، حق و نیاز اساسی تمام انسان ها است. درحال حاضر نیز توسعه یافتگی هر اجتماعی را از روی کیفیت سلامت مردم آن اجتماع، میزان توزیع عادلانه سلامت در میان طیف های مختلف طبقات اجتماعی و نیز میزان محافظت از افراد محروم در مقابل عوامل آسیب رسان به سلامت آن اجتماع قضاوت می کند.

  روش کار

  در تحقیق حاضر که براساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی - پیمایشی است، از روش تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. محقق پس از ارائه ادبیات و مبانی نظری مرتبط با این تحقیق، با مراجعه به صاحب نظران و خبرگان حوزه پزشکی و سلامت و انجام مصاحبه با آنان و تکمیل ادبیات متناسب با اهداف و سوالات، ضمن استخراج الزامات ساختاری از ادبیات تحقیق، آن ها را اولویت بندی و ارزش گذاری کرده و نوزده الزام ساختاری را برای تبدیل نظام سلامت به نظام سلامت مرجع ضروری دانسته است. در نهایت با مراجعه به جامعه نمونه به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و الزامات ساختاری تبدیل نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران به نظام سلامت مرجع را به دست آورده است. محقق در جمع بندی نکاتی را نیز با توجه به اهمیت و نمره بالایی که در ارزش گذاری اختصاص یافت، تحت عنوان الزامات ساختاری خاص و نوآورانه احصاء کرده و با عنایت به اهمیت، ابعاد مختلف و آثار مترتب بر مرجعیت نظام سلامت در جهان در پنجاه سال آینده، پیشنهاداتی را برای ادامه تحقیق و پیاده سازی محورهای اساسی آن در دو حوزه علمی و اجرایی ارائه کرده است. در نهایت با مراجعه به جامعه نمونه به آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و الزامات ساختاری تبدیل نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران به نظام سلامت مرجع را به دست آورده است.

  یافته ها

  با عنایت به اهمیت، ابعاد مختلف و آثار مترتب بر مرجعیت نظام سلامت در جهان در پنجاه سال آینده، پیشنهاداتی را برای ادامه تحقیق و پیاده سازی محورهای اساسی آن در دو حوزه علمی و اجرایی ارائه کرده است.

  نتیجه گیری

  با عنایت به اهمیت، ابعاد مختلف و آثار مترتب بر مرجعیت نظام سلامت در جهان در پنجاه سال آینده، پیشنهاداتی را برای ادامه تحقیق و پیاده سازی محورهای اساسی آن در دو حوزه علمی و اجرایی ارائه کرده است.

  کلیدواژگان: الزامات، سلامت، علم، جمهوری اسلامی ایران
 • سیدمهدی سیدی* صفحات 57-64
  زمینه و هدف

  علم هر روزه با سرعت زیادی در حال رشد است و سالانه میلیون ها مقاله علمی منتشر می شود. یکی از مهم ترین حوزه های علم در جهان حوزه زیست پزشکی و سلامت است که درصد زیادی از کل مقالات علمی منتشره در سال را به خود اختصاص می دهد. رتبه بندی لایدن از جمله نظام های رتبه بندی در جهان است که مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی دنیا قرار گرفته است. در این بررسی از نتایج رتبه بندی سال 2017 لایدن که در آن 903 دانشگاه جهان با هم مقایسه شده اند استفاده شده است. در این نظام توجه بیشتر بر روندها در بازه های زمانی سه ساله است. در این مقاله با توجه به تاکید بر مرجعیت علمی در سیاست های کلی سلامت و علم و فناوری، ابتدا ده دانشگاه اول جهان در حوزه زیست پزشکی و سلامت، و پس از آن ده دانشگاه اول قاره آسیا از حیث کمیت مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفته و سپس وضعیت دانشگاه های مطرح در آسیا و درنهایت دانشگاه های کشور در این حوزه از حیث تعداد مقالات و رتبه در آسیا در بخش بعدی بررسی شده است.

  روش کار

  در این مطالعه از انواع مطالعات کتابخانه ای، اسنادی، کیفی و توصیفی در مراحل مختلف تحقیق استفاده شده است.

  یافته ها

  در بازه زمانی سال های 2012 تا 2015 چهار دانشگاه علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی لایدن قرار گرفته اند. بهترین رتبه دانشگاهی کشورمان در قاره آسیا متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که با 2831 مقاله رتبه 28 آسیا را کسب کرده است. پس از آن به ترتیب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 1292 مقاله رتبه 75 و سپس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه 100 و دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه 116 آسیا را کسب کرده اند.

  نتیجه گیری

  مقایسه این بازه سه ساله با بازه زمانی 2008 تا 2011 نشان می دهد که سرعت رشد در کمیت مقالات منتشره از دانشگاه های علوم پزشکی نام برده در بالا یکسان نیست و برخی دانشگاه ها با افت محسوسی همراه هستند. برای کسب مرجعیت علمی بایستی مدیریت کارامد و حکمرانی مناسبی بر تحقیقات انجام یافته در دانشگاه های علوم پزشکی کشور حاکم و نقشه راه مرجعیت علمی ترسیم شود. بحث کیفیت مقالات منتشره در مقاله بعدی خواهد آمد.

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، رتبه بندی، مدیریت، حکمرانی
 • ایرج نبی پور* صفحات 65-79
  زمینه و هدف

  فناوری های همگرا که حاصل گذار از مرز رشته ای و یکپارچه سازی ابزارها و روش های علمی در گستره ای از علوم سلامت، فیزیک، ریاضیات، علوم محاسبه ای، رشته های مهندسی است، نقش بی همتایی در رشد و توسعه پزشکی نوین و خلق رشته های جدید فراهم آورده اند. بی شک پیشگامی در فناوری های همگرا می تواند دانشگاه های علوم پزشکی کشور را در کسب مرجعیت علمی شتاب دهد.

  روش کار

  از چارچوب مشترک نقشه راه همگرایی پیشنهادی گروه راهبردی آلبرایت که شامل چهارگام است، برای تدوین نقشه راه فناوری های همگرا در دانشگاه های علوم پزشکی کشور استفاده شد. گام اول، تعریف و باز نمودن گستره فناوری های همگراست؛ در گام دوم، مسیر حرکت فناوری های همگرا براساس ساختار و عناصر ترسیم می شود؛ در گام سوم از مهم ترین فناوری هایی پرده برداری می شود که می توانند رقابت پذیری را در سطح بالا ابقاء کنند؛ در گام چهارم، برنامه عملیاتی و نظام سرمایه گذاری، ارائه می شود.

  یافته ها

  گستره های فناوری های همگرا در رهیافت هایی که پتانسیل زایش فناوری های همگرا را دارند شامل، فزونی فیزیکی (زیست پزشکی)، فزونی (تقویت) سیستم عصبی/مغزی، بیولوژی سینتتیک، هوش مصنوعی و رباتیک، هم کنشگاه ماشین انسان، پزشکی سیستمی (پزشکی شبکه ای)، بیولوژی سیستمی، پزشکی فرا دقیق و زیست حسگرها هستند. در طرح عملیاتی و راهبرد سرمایه گذاری تشکیل گروه های میان رشته ای، کمیته همگرایی، آزمایشگاه های میان رشته ای، مرکز دیده بانی فناوری های همگرا، ایجاد پلاتفورم (سکو) فناوری های همگرا، جایزه همگرایی، تدوین پروژه های کلان پیشاهنگ در زمینه همگرایی، آموزش همگرایی و تربیت نسل جوان پژوهشگر میان رشته ای و سرمایه گذاری بر پایه گستره های فناوری های همگرا، باید مورد توجه قرار گیرند.

  نتیجه گیری

  در تدوین نقشه راه فناوری برای دانشگاه های علوم پزشکی باید بر ماهیت سیستمی پزشکی و بیولوژی در گستره پژوهش های زیست پزشکی و یکپارچه سازی امیکس های (omics) دهگانه در پزشکی فرادقیق، تاکید ورزید و همچنین به برهم کنش انسان-ماشین، هوش مصنوعی و رباتیک و کاربرد فناوری های امیکس در علوم اعصاب نیز توجه ویژه نشان داد تا بتوان در مرز دانش برای کسب مرجعیت علمی به رقابت پرداخت.

  کلیدواژگان: فناوری های همگرا، تجزیه وتحلیل سیستم ها، پزشکی فرادقیق، فناوری های امیکس
 • محمدمهدی رضایی، پیمان فلسفی صفحات 80-85
  زمینه و هدف

  یکی از ابزارهایی که می تواند در رشد و توسعه تمامی علوم، به ویژه علوم انسانی نقش داشته باشد، توسعه مطالعات میان رشته ای است در این مقاله با هدف بررسی نقش و جایگاه علوم میان رشته ای در مرجعیت علمی سعی شده با بهره گیری ازنظرات صاحب نظران مختلف از زوایای مختلفی به این موضوع نگریسته شود.

  روش کار

  مطالعه کیفی است و با مصاحبه نیمه ساختاریافته، نظرات خبرگان این حوزه گرفته شده است. سپس کدگذاری و تحلیل محتوا انجام گرفته است.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان می دهد از نظر خبرگان، مقوله «توسعه میان رشته ای ها» با اختصاص جایگاه دوازدهم در میان عوامل شانزده گانه رشد و توسعه علوم انسانی فی نفسه نقش چندان موثری در رشد و توسعه این علوم در ایران ندارد و کارآمدی این ابزار، مستلزم تامین شرایط مهم تری همچون تامین فضای باز فکری در دانشگاه ها و استقلال جامعه علمی است.

  نتیجه گیری

  توسعه مطالعات میان رشته ای درصورتی که به هم افزایی علمی صاحب نظران رشته های مرتبط در حوزه علوم انسانی و نیز ارتقای توانمندی علمی استادان، دانشجویان و پژوهشگران و کاربردی تر شدن علوم انسانی در کشور منجر شود، می تواند در رشد و توسعه علوم انسانی و اجتماعی موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، پژوهش میان رشته ای، علوم انسانی
 • حامد حسین زاده، علی محمدزاده* صفحات 86-97
  زمینه و هدف

  علاوه بر جذابیت مفهومی «سلامت اجتماعی» یکی از دلایل اقبال زیاد به این مفهوم این است که نوعی جمع بندی از شرایط اجتماعی جامعه را ارائه می دهد. این جمع بندی می تواند شاخص و ابزار تحلیلی خوبی برای پژوهشگران علوم مختلف باشد. جامعه شناسان کاربردی، آسیب شناسان مسائل اجتماعی و برنامه ریزان توسعه تا کنون پژوهش های زیادی را در ارتباط با ابعاد سلامت اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر آن انجام داده اند. این تحقیق بنا دارد تا با شیوه ای علمی تاثیر کیفیت حکمرانی را بر ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی در جامعه بررسی و اندازه گیری کند.

  روش کار

  این پژوهش از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 110 نفر از مدیران عالی و میانی حوزه حکمرانی و نظام سلامت، خبرگان علمی، مدیران، استادان و اعضای هیئت های علمی دانشگاه ها، دو وزارت خانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات آموزشی و پژوهشی است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند، تشکیل می دهند.

  یافته ها

  یافته های این تحقیق نشان داد 3/57 درصد از تغییرات سلامت اجتماعی توسط حکمرانی پیش بینی می شود و مابقی تغییرات آن وابسته به سایر عوامل و متغیرهایی است که در مدل نیامده اند. همچنین مشخص شد سازه درون زای سلامت اجتماعی (207/0) مثبت و در سطح مناسبی قرار داشته که نشان از قدرت پیش بینی مناسب مدل درخصوص این متغیر دارد.

  نتیجه گیری

  پس از بررسی مدل های اندازه گیری، روشن شد با افزایش یک انحراف استاندار در حکمرانی، سلامت اجتماعی به اندازه 757/0 انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت. در واقع حکمرانی خوب موجب بهبود و افزایش سلامت اجتماعی خواهد شد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود تاثیر حکمرانی بر سلامت اجتماعی تایید شد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی، شاخص های سلامتی
 • محمدمهدی طاهری* صفحات 98-102
  زمینه و هدف

  کشور ایران به حرکتی همه جانبه برای رسیدن به هدف انقلاب اسلامی که همانا تشکیل تمدن نوین اسلامی است نیاز دارد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره جستن از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مراحل و چگونگی دستیابی به این هدف تبیین شود. مرجعیت علمی به عنوان رویکردی کلیدی و ابزاری قدرتمند در پرتو قرآن و عترت اسلامی می تواند به خودسازی وجامعه پردازی منجر شود که این مهم نهایتا به تمدن سازی ختم خواهد شد. در این مقاله تعاملی به صورت بنیادین مورد بحث قرار می گیرد که بتواند دانشگاه ها و حوزه های علمیه را در چارچوبی ساختارمند برای رسیدن به هدف مرجعیت علمی قرار دهد.

  روش کار

  با روش مرور کتابخانه ای و ثبت تجربیات افراد خبره و استفاده از منابع علمی موجود مطالب جمع آوری شده است.

  یافته ها

  چرخه ساختار وجودی انسان به بررسی ادراکات (شامل حس، خیال، وهم و عقل) و عمل انسان می پردازد. علم به دست آمده می تواند انسان را به سمت رشد و یا غی(سقوط) سوق دهد. تفکر ابزار اصلی پژوهش ها، کشفیات، اختراعات و .. است که اگر در پرتو ایمان قرار گیرد و برپایه فهوای دین مبین اسلام و اصول فطرت مان باشد، آن وقت علم و دانش محصول شده به سمت رشد خواهد بود و این علم که نتیجه خودسازی عالمان بوده است به عمل هایی برپایه ساختار وجودی انسان تبدیل خواهد شد که جامعه پرداز است و در شکل گیری تمدن اسلامی حایز اهمیت خواهد بود.

  نتیجه گیری

  مرجعیت علمی به عنوان رویکرد و ابزاری مهم در پیشبرد اهداف عالیه مشخص شده در بیانیه گام دوم محسوب می شود. این مهم می تواند به خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی کمک بزرگی کند. اندیشکده های قرآنی و دینی و مراکز علمی و پژوهشی کشور با همکاری و تعاملی تنگاتنگ بر پایه ساختار وجودی انسان می توانند عالمانی تربیت کنند که به تحقق مرجعیت علمی رشدآور کمک کنند.

  کلیدواژگان: مرجعیت علمی، دولت اسلامی، خودسازی (اسلام)، جامعه پردازی، تمدن اسلامی، ساختار وجودی انسان
 • حمیدرضا آیت اللهی* صفحات 103-115
  زمینه و هدف

  تجربه نشان می دهد که آموزش اخلاق پزشکی به تنهایی نتوانسته است متخلق شدن دانشجویان پزشکی به اخلاق را تامین کند. درونی شدن اخلاق موضوعی تربیتی است که باید روش های تربیتی را برای رشد اخلاقی به کار برد.

  روش کار

  در این مقاله پس از بررسی دیدگاه های کلبرگ و جیمز رست راه های تجویزی از آن ها نتیجه گرفته شده است.

  یافته ها

  راهکارها در چهار دسته تنظیم شده اند. راهکارهای اجرایی نیز در سه روش شناختی، گرایشی و ارادی دسته بندی شده است که هریک از آن ها نیز به سه طریق مستقیم و نیمه مستقیم و غیرمستقیم قابل انجام است.

  نتیجه گیری

  36 روش اجرایی پیشنهاد شده است که براساس آن ها می توان ارتقای اخلاقی دانشجویان پزشکی را تحقق بخشید.

  کلیدواژگان: رشد اخلاقی، اخلاق پزشکی، حساسیت اخلاقی
 • احسان شمسی گوشکی، علیرضا پارساپور، فاطره مومنی جاوید، باقر لاریجانی* صفحات 116-118
 • محمدحسین عزیزی* صفحات 119-120

  در این نوشتار به اختصار به مواردی از کمک های خیرخواهانه و داوطلبانه در عرصه تندرستی و مراقبت از بیماران در ایران اشاره شده است.

  کلیدواژگان: مراقبت از بیمار، کمک های خیرخواهانه، ایران
|
 • S. Mohammad Kazem Rajaei* Pages 7-15
  Background

  In a reference document, fundamentals are the core values, principles and criteria are the main indicators, and goals are the basic strategies. The Islamic foundations of this field are the underlying accepted Islamic propositions that are used to investigate health issues.
  Scientific authority in health, based on Islamic values and principles, is discussed in this paper

  Methods

  The ijtihadic method, using resources of the “reason” , “narration” and sometimes “experiences” was used.

  Results

  Some of the main Fundamentals are as below:Integrative nature of the human, Originality of the soul, learning cognitive tools, God’s Source of Grace, peace and comprehensive health in the light of religion, Comprehensiveness of the religion, educability and flourishing of human nature, synchronization of science and Religion’s certain declarations, and effectiveness of the spiritual mediators.
  Some of the main principles are as below:The centralization of monotheism, the institutionalization of moral values, integrity nature of the health (physical & biological, mental, physical, social and spiritual), necessity of the health services and merchandises, Health justice and equal distribution of opportunities,  effectiveness and optimal use of facilities, and no extravagance

  Conclusion

  Considering the above fundamentals and principles, the following could be among the goals of the Scientific Authority in Health era:Continuous improvement of the health indicators, Coordination of Physical , spiritual, social, and mental health, justice in health care, including distributive justice of all geographical areas, promoting the health indicators including life expectancy with human dignity and finally Converting the IR of Iran to the medical extreme of the Southwest Asia and the Islamic World.

  Keywords: Foundations, Goals, Health, Health Status, Indicators, Principles, Scientific Authority
 • AliAkbar Haghdoost, Somayeh Noori Hekmat, Reza Dehnavieh*, Atousa Poursheikhali Pages 16-23
  Background

  Scientific authority a concept that has changed over the years and in different periods is nowadays a common discourse in Iranian universities and academic societies. Given the recent focus of the scientific community, it is necessary to reach a consensus on a precise definition, theoretical foundations and real strengths and capabilities, organizational and management infrastructure.

  Methods

  The present article describes the levels of scientific authority and some of its philosophical foundations and finally the path forward for achieving the status of scientific authority in Iran.

  Results

  Scientific hegemony, subject authority, institutional authority, and pioneers authority are the four levels proposed for the concept of scientific authority. Scientific hegemony is widely achieved by being a leader and influential in the path of scientific development of human society. Subject authority refers to a particular ability and capability in a special subject and domain. An institution's authority involves the excellence of some universities and research centers on a particular subject. Finally, the authority of the pioneers comes with the growth and development of top scientists at the international level.

  Conclusion

  To facilitate the achievement of scientific authority, priorities such as discourse among the educated, the detailed pathology of the past actions, the institutional mapping of the scientific authority in the country, future-oriented approaches, the updating of the concepts of authority using the experience of other countries, identifying appropriate values and strategies in line with upstream documents, setting up a scientific authority roadmap, reinforcing mission orientation, and monitoring of activities are essential.

  Keywords: Institutional Authority, Scientific Hegemony, Subject Authority, Pioneers Authority
 • MohammadAli Mohagheghi*, Mohammad Golshani, S.Alireza Marandi, S. Jamaledin Sajadi, Aliakbar Haghdoost, MohammadShahedi, S.Kazem Rajaie, Zohreh Elahian Pages 24-42
  Background

  Scientific progress in every society has obstacles and challenges. Problem recognition, analysis to tackle challenges and obstacles is necessary to achieve scientific and technological targets. This study suggests ways to face these challenges and obstacles. In this study, recognition of the current problems in health science and technology general health policies and other Strategic Development are assessed and addressed the scientific authority group of the Academy of Sciences.

  Methods

  This study used group discussion and Delphi methods (with exploratory and descriptive approaches), quantitative and qualitative content analysis of obtained or existing data in behavior (moral and spiritual), strategy (macro policy and governmental), macro structure and qualitative processes and suggested practical and strategical recommendations.

  Results

  Obstacles and challenges facing health science and technology status included: behavioral (ethical and spiritual), strategic (macro and governance), structural (macro), educational processes, qualitative & quantitative, and scientific content.

  Conclusion

  The health system has undergone dramatic improvements and had excellent achievements. Obstacles, problems and many challenges have threatened this dynamic system. By identifying problems and challenges, strategic and practical recommendations were suggested to the comprehensive implementation of strategic guidelines related to health and higher education, while emphasizing the "health equity and accountability", are the most important recommendations of this study.

  Keywords: Health, Medical Education, Problem Recognition, Science, Technology, Scientific Authority
 • Mohammad Hassan Hosseinzadeh* Pages 43-56
  Background

  Health is a basic need for all communities. At the present time, development of a community is judged based on the quality of health and health equity in protection of poor people from harmful agents.

  Methods

  This study was a descriptive (quantitative and qualitative) stady.

  Results

  After reviewing the literature and interviewing experts, structural requirements from the study literature were prioritized and 19 structural requirements were recognized and by analyzing the data, structural requirements for changing the health system of the Islamic Republic of Iran into the reference health system were obtained.

  Conclusion

  After summarizing the results, some of the most important points were described as specific and innovative structural requirements and the relevant effects of the health system over the next fifty years, many recommendations are suggested.

  Keywords: Delivery of Health Care, Iran, Science
 • Seyed Mahdi Seyedi* Pages 57-64
  Background

  Article 14 of the general health Policy Document emphasises leadership in science and technology in the field of biomedicine and health. To be a leader, one indicator is number of published papers in scientific journals. The purpose of this study was to compare the number of published papers in the field of biomedicine and health from the best universities in the world according to ranking of CWTS Leiden.

  Methods

  In this study a variety of library, documentary, qualitative and descriptive methods were assessed in different stages.

  Results

  Biomedical and health are among the most important topics in science and technology. Results of this study showed the increased quantity of published papers in the best universities in the world, including Asia, as well as IR Iran.

  Conclusion

  According to the data presented in this paper, universities of medical sciences in IR Iran should be able to increase the rate of publishing papers. The main obstacle in this regard is governance and management of research in biomedicine and health sectors.

  Keywords: Governance, Management, Ranking, Scientific Authority
 • Iraj Nabipour* Pages 65-79
  Background

  The converging technologies are production of transition from disciplinary limits and the integration of tools and scientific methods in health sciences, physics, mathematics, computational sciences, and engineering. They have provided a unique role in the advancement of future medicine and the creation of new scientific disciplines. Undoubtedly, being pioneer in the establishment of converging technologies can promote the universities of medical sciences to achieve scientific authority.

  Methods

  The Albright Strategy Group’s roadmapping convergence conceptual of framework consisting of four steps was used to design a roadmap draft for converging technologies the universities of medical sciences. The first step is definition and scope, the second step is research direction based on structure, the third step is technology roadmap to find the most competitive technologies, and the fourth step presents investment summary and action plan

  Results

  The technological fields which have potentials of convergence in their approach include physical enhancement/biomedicine, neuro/brain enhancement, synthetic biology, artificial intelligence and robotics, human-machine interfaces, systems medicine (network medicine), systems biology, and precision medicine and biosensors. The establishment of interdisciplinary groups, convergence committee, interdisciplinary laboratories, observatory center for convergence, convergence platform, convergence awards, convergence education and training of young scientists for interdisciplinary research, initiatives for converging technologies and investment in converging technologies should be encouraged in the investment summary and action plan step.

  Conclusion

  The nature of systems medicine and biology in the biomedicine research and the integration of omics technologies should be emphasized in the design of a roadmap draft for converging technologies at the universities of medical sciences. A particular attention should also be paid to human-machine interfaces, robotics and at the application of omics technologies in neuroscience to achieve scientific authority.

  Keywords: Converging Technologies, Omics Technologies, Precision Medicine, Systems Analysis
 • Mohammad Mahdi Rezaei, Peyman Falsafi Pages 80-85
  Background

  One of the factors that could have effect on growth and dissemination of all sciences, specifically human arts and improvement of interdisciplinary sciences.
  In this article, we assess this subject, and assess the purpose of study on the role and position of interdisciplinary in scientific authority, and using the opinion of specialists on different point of views.

  Methods

  A semi-structured interview with specialists. Data coding and analysis done.

  Results

  The resalts was improvement of interdisciplinary sciences and improvement of humanities, was not effective in growth and development of this science in Iran.

  Conclusion

  Development of interdisciplinary studies, could be effective in growth and development of humanities and social science.

  Keywords: Humanities, Research, Scientific Authority
 • Ali Mohammadzadeh*, Hamed Hosseinzadeh Pages 86-97
  Background

  In addition to the conceptual appeal of "social health", one of the reasons for the success of this concept is that it offers a summary of social conditions. This conclusion can be a good indicator and an analytical tool for researchers in different sciences. Applied sociologists, social pathologists, and development planners have done a great deal of research on social health dimensions and factors affecting it. This research aims to scientifically study the impact of quality of governance on promoting social health indicators in the society.

  Methods

  This descriptive survey based on data collection is a correlational one in terms of data analysis. The statistical population of this study consisted of 110 senior and middle managers in the field of governance and health, scientific experts, managers, professors and faculty members of universities as the Ministry of Science, Research and Technology and Health, Medical Education and Research Institutions. The multi-stage cluster sampling method.

  Results

  The findings of this study showed that 57.3% of social health changes are predicted by the governance and the rest of the changes depend on other factors and variables that were not included in the model. It was also found that the endogenous construct of social health (0.207) was positive and at an appropriate level, indicating the good predictive power of the model with respect to this variable.

  Conclusion

  After reviewing the measurement models, it became clear that by increasing one standard deviation in governance, social health would increase by 0.757 standard deviation. In fact, good governance will improve social health.

  Keywords: Governance, Health Status Indiators, Social Health, Sociel Welfare
 • Mohammad Mahdi Taheri* Pages 98-102
  Background

  Iran needs a comprehensive movement to achieve the goal of the Islamic Revolution, which is the formation of a new Islamic civilization. This study attempts to explain how to achieve this goal. Being a scientific authority as a key approach and a powerful tool in the light of the Quran and Islamic traditions can lead to Self-Development promolting society and building on Islamic civilization. This article discusses the fundamental interplay that can place universities and seminaries in a structured framework to achieve the goal of scientific authority.

  Methods

  A literature review was undertaken through documenting, library review, recording experiences of experts, and using available scientific resources.

  Results

  The cycle of human existential structure examines human perceptions (including sense, imagination, illusion, and reason) and action. The gained knowledge can lead man to grow or fall. Thinking is the main tool of research, discoveries, inventions, etc. If the thinking based on the understanding of Islam, the principles of our nature, and the light of faith, then the gained knowledge can grow a man. This directly related to the self-knowledge of scholars. Based on the human existential structure, the gained knowledge will transfer into the human actions, which consequently socialized and will be important in the formation of the Islamic civilization.

  Conclusion

  Scientific authority is an important approach and tool that can pursuit high goals of the Islamic revolution, which are set out in the second phase of the revolution statement. Achievement of scientific authority can be a great help to self-development, society-processing, and civilization-building. Quranic/religious think-tanks and scientific/research centers of Iran, through close cooperation and interaction based on the human existential structure, can train scholars to help the realization of attaining scientific authority.

  Keywords: Human Existential Structure, Islamic Civilization, Islamic Government, Scientific Authority, Self-actualization (Islam), Society-Processing
 • Hamidreza Ayatollahi* Pages 103-115
  Background

  Education of medical ethics alone has not been able to encourage medical students to respect ethics. The internalization of ethics is a subject that uses educational methods for moral growth.

  Methods

  This article reviews the views and concepts of Kohlberg and Rest.

  Results

  Suggestions are set up in four categories. Executive suggestions are categorized in three types such as cognitive, tendency and voluntary, each of these can be done in three ways namely: direct, semidirect and indirect.

  Conclusion

  36 executive methods are proposed, which can improve the morality of medical students.

  Keywords: Medical Ethics, Moral Development
 • Ehsan Shamsi Gooshki, Alireza Parsapour, Fatereh Momeni Javid, Bagher Larijani* Pages 116-118
 • M. H. Azizi* Pages 119-120

  This here is a brief historical account of charitable contributions in health care in Iran.

  Keywords: Charitable Contribution, Iran, Patient care