فهرست مطالب

تصویر سلامت - سال دهم شماره 4 (1398)
 • سال دهم شماره 4 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احسان زارعی، حسن پیوندی* صفحات 248-258
  زمینه و اهداف

  آگاهی از الگوی تجویز دارو در کشور و مقایسه آن با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می‌تواند بر تصمیم متولیان نظام سلامت در اجرای سیاست‌ها و مداخله هاضروری تاثیرگذار باشد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی تجویز دارو در بیماران سرپایی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان سمنان انجام شد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه، تعداد952.712 نسخه مربوط به سال 1396 شمسی در سطح استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های تجویز دارو شامل میانگین قیمت هر نسخه، میانگین اقلام هر نسخه، درصد نسخ حاوی 4 قلم دارو و بیشتر، درصد تجویز آنتی‌بیوتیک در نسخ، درصد تجویز داروی تزریقی و درصد تجویز کورتیکواستروئید (Corticosteroid) تفکیک نوع تخصص و همچنین به تفکیک سابقه فعالیت پزشکان استخراج و با استاندارد‌های ارائه شده توسط WHO مقایسه گردید.

  یافته‌ها

  میانگین قیمت نسخ 254.377 ریال و میانگین اقلام هر نسخه 2/65 بود. بطور کلی 26/9 درصد از نسخ حاوی 4 قلم و بیشتر دارو بودند. 55 درصد از نسخه‌ها حاوی آنتی‌بیوتیک و 29 درصد نسخ حاوی حداقل یک داروی تزریقی بودند. 11/1 درصد از نسخ نیز حاوی کورتیکواستروئید (Corticosteroid) سیستمیک بودند. همگی شاخص‌های مورد بررسی بالاتر از سطح مطلوب توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت بود.

  نتیجه‌گیری

   این مطالعه نشان داد شواهدی از تجویز غیر منطقی دارو در شاخص‌های پلی فارماسی، (Polypharmacy) تجویز آنتی‌بیوتیک و داروی تزریقی در نسخ بررسی شده وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود نظارت کافی بر نحوه تجویز دارو و آموزش اصول نسخه نویسی برای پزشکان در دستور کار دست اندرکاران نظام سلامت قرار گیرد.

  کلیدواژگان: الگوی تجویز دارو توسط پزشکان، سازمان تامین اجتماعی، سمنان
 • مرجان خبیری، رقیه خبیری، مهدی جعفری* صفحات 259-269
  زمینه و اهداف

  فرسودگی‌شغلی یکی از مشکلات اجتماعی عصر حاضر است که عوامل مختلفی می‌توانند بر روی آن تاثیر بگذارند .از جمله این عوامل که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند هوش هیجانی و تاب‌آوری است. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب‌آوری با فرسودگی‌ شغلی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران بود.

  مواد و روش‌ها

   پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود که در واحدهای ستادی معاونت‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 انجام شد. نمونه آماری 287 نفر از کارکنان واحدهای ستادی بودند که به روش نمونه‌گیری ‌تصادفی ‌طبقه‌ای ‌نسبتی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های هوش هیجانی schutte (S_EIS)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RISC)و فرسودگی‌شغلی مسلش (M_JB) استفاده شد. از نرم‌افزارهای آماریSPSS وAMOS نسخه 22 و جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر استفاده گردید.

  یافته‌ها

  یافته‌های پژوهش نشان داد بین هوش هیجانی و تاب‌آوری رابطه معنی‌دار و مستقیم وجود دارد (ضریب همبستگی 0/381 p<0/001). بین هوش هیجانی و فرسودگی‌شغلی رابطه معکوس وجود دارد که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (ضریب همبستگی p<0/05 - 0/143). بین تاب‌آوری و فرسودگی‌شغلی رابطه معکوس وجود دارد که از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (ضریب همبستگی p<0/05 - 0/436).

  نتیجه‌گیری

   نتایج مطالعه نشان داد که قدرت پیش‌بینی هوش هیجانی به عنوان یکی از متغیرهای پیش‌بینی کننده فرسودگی‌شغلی به گونه ای است که با افزایش هوش هیجانی می‌توان کاهش فرسودگی‌شغلی را در کارکنان پیش‌بینی کرد. هوش هیجانی جز ویژگی‌هایی است که می‌تواند از طریق برنامه‌های آموزشی مناسب و پرورش کارکنان تقویت شود.

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تاب آوری، فرسودگی شغلی، کارکنان ستادی
 • عباس جهانگیری*، محمد جهانگیری صفحات 270-279
  زمینه و اهداف

  سازمان تامین اجتماعی خدمات درمانی را به دو شیوه‌ی مستقیم و غیرمستقیم به بیمه‌شدگان ارائه می‎دهد. هدف از این تحقیق تحلیل روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم این سازمان طی 25 سال گذشته و بررسی همبستگی میان آن‌ها بود.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه‎ی توصیفی که داده‌های مورد نیاز با مراجعه به وبسایت سازمان تامین اجتماعی به دست آمد، روند عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم آن سازمان طی 25 سال گذشته (1372 تا 1396) با استفاده از تصمیم‌گیری چند شاخصه پویا با درنظرگیری هر سال به عنوان یک گزینه و 21 شاخص کلیدی که وزن هرکدام با استفاده از روش آنتروپی مشخص شد به کمک نرم افزار Excel 2010 مورد تحلیل قرار گرفت و با استفاده از SPSS16 ضریب همبستگی پیرسون بین عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم محاسبه شد.

  یافته‎ها

  روند عملکرد هر دو نوع درمان تا سال 1386 افزایشی و پس از آن درمان مستقیم روندی کاهشی اما درمان غیرمستقیم تا سال 1392 روندی کاهشی و پس از آن روندی افزایشی داشته است. ضریب همبستگی پیرسون تا سال 1392 برابر 0/912 با P-value≤0/05 و از سال 1392 به بعد برابر 0/991  با P-value≤0/05 محاسبه شد که بیانگر وجود ارتباط مستقیم، قوی و معناداری بین عملکرد درمان مستقیم و غیرمستقیم تا سال 1392 و ارتباط قوی، معنادار و معکوسی بین آن‌ها از سال 1392 به بعد بود.

  نتیجه‎گیری

   با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده‎ها به نظر می‎رسد راهبرد جدید سازمان تامین اجتماعی ارائه بیشتر خدمات درمانی به شیوه‎ی غیرمستقیم از طریق خرید خدمات درمانی از بخش‌های دولتی و خصوصی بوده است.

  کلیدواژگان: درمان غیرمستقیم، تصمیم گیری چند شاخصه پویا، عملکرد، درمان مستقیم، سازمان تامین اجتماعی
 • سعید صادقی، اکرم آبباریکی*، بیتا شلانی صفحات 280-286
  زمینه و اهداف

  استرس شغلی در پرستاران یکی از مسئله‌های مهم قرن حاضر است که بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته‌اند که با این متغیر، در ارتباط می‌باشند. هدف این پژوهش پیش بینی استرس شغلی بر اساس سرمایه روان‌شناختی و عملکرد شغلی پرستاران است.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری این پژوهش توصیفی- همبستگی شامل تمام پرستاران شهر کرمانشاه در سال 1395 بود که تعداد 152 پرستار به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استرس شغلی استاینمتز، سرمایه روان‌شناختی، و عملکرد شغلی پاترسون استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان با کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 22 استفاده شد.

  یافته‌ها

  بین متغیرهای سرمایه‌روان‌شناختی و استرس شغلی (05/0> P) و سرمایه‌روان‌شناختی و عملکرد شغلی رابطه معنی‌دار وجود دارد (001/0>P). مدل کلی نشان داد که این دو متغیر با همدیگر قادر به پیش‌بینی استرس شغلی پرستاران می‌باشد (05/0> P) و سرمایه روان‌شناختی به تنهایی قادر به پیش بینی استرس شغلی می‌باشد (05/0< P)، در حالی‌که عملکرد شغلی به تنهایی توانایی پیش بینی کنندگی استرس شغلی را ندارد (05/0< P).

  نتیجه‌گیری

   براساس این یافته‌ها، پرستارانی که سرمایه‌روان‌شناختی غنی‌تری داشته باشند استرس کمتری را تجربه می‌کنند.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، پرستاران، سرمایه روانشناختی، عملکرد شغلی، امید، تابآوری، خوشبینی، خودکارآمدی
 • علی پور صفر*، سجاد رضایی، علیرضا حاتم سیاهکل محله صفحات 287-299
  زمینه و اهداف

  امروزه قصد ترک شغل و رفتارهای کناره‌گیری کارکنان، توجه جهانی را به خود جلب کرده است. یافتن عوامل مستقل و واسط موثر در تعهد کارکنان به‌ویژه در مراکز درمانی ضروری است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی رضایت ‌شغلی بین کارکردهای مربی گری (Mentoring) و تعهد ‌سازمانی در کارکنان بیمارستانی بود.

  مواد و روش‌ها

  پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی بیمارستان پورسینای رشت تشکیل می دهند. 403 نفر از کارکنان به‌شیوه‌ ی نمونه ‌گیری سهمیه ‌ای انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب شده به پرسشنامه کارکردهای مربیگری (MFQ-9)، پرسشنامه تعهد‌سازمانی (OCQ) و شاخص توصیف شغل (JDI) پاسخ دادند. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 22، AMOS ویراست 18 انجام گرفت. جهت تحلیل روابط میانجی نیز از روش Bootstrap در برنامه ماکرو (Macro) پریچر و هایز (Preacher and Hayes) استفاده شد.

  یافته‌ها

   شاخص‌های برازندگی الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی میانجی پیشنهادی حاضر از برازش مطلوبی با داده‌ها برخوردار است (049/0RMSEA=، 986/0CFI=، 976/0TLI=، 972/0NFI=، 986/0GFI=). یافته‌ها مشخص کرد که مربی گری تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد‌سازمانی (0001/0P<) و رضایت‌شغلی دارد (0001/0P<). به‌علاوه، رضایت‌شغلی دارای نقش میانجی مکمل بین کارکردهای مربی گری و تعهد‌سازمانی کارکنان  بود.

  نتیجه‌گیری

   پیشنهاد این است که مدیران با تقویت ابعاد مربی گری در خود می‌توانند ضمن بهبود رضایت‌شغلی، تعهد‌سازمانی کارکنان را افزایش داده و از قصد ترک‌کار آنها جلوگیری کنند.

  کلیدواژگان: کارکردهای مربی گری، تهعد سازمانی، رضایت شغلی، تحلیل میانجی، بیمارستان
 • علی سیف زاده، منصور حقیقتیان*، علی اصغر مهاجرانی صفحات 300-309
  زمینه و اهداف

  روابط اجتماعی یکی از مهم‌ترین عناصر تشکیل‌دهنده‌ هر جامعه محسوب می‌شود که در طول تاریخ زندگی بشر تحولات و تغییرات مهمی را داشته است. با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندان و مواجهه جامعه ایران با سالمندی جمعیت، پرداختن به نیازهای اجتماعی و شبکه ارتباطی سالمندان حائز اهمیت است. هدف اصلی تحقیق، بررسی رابطه حمایت‌اجتماعی و انزوای‌اجتماعی سالمندان شهر تهران بود.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود. مطالعه حاضر در سال 1396 و در میان 384 نفر از سالمندان با سن  65 سال و بالاتر شهر تهران که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده بودند، انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه بومی‌شده سنجش انزوای‌اجتماعی (UCLA) و مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک‌شده (MSPSS) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 25 در دو سطح توصیفی و تحلیلی با آزمون‌ تی تست و تحلیل واریانس انجام شد. سطح معنی‌داری برای مقایسه تفاوت انزوای‌اجتماعی بین گروه‌های مختلف سالمندان 05/0 درصد در نظر گرفته شد.

  یافته‌ها

   حدود 78 درصد سالمندان شهر تهران از حمایت‌اجتماعی مطلوبی برخوردار بودند و شیوع انزوای‌اجتماعی در این جمعیت 62 درصد می‌باشد. بین جنسیت، سن، قومیت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی سالمندان و حمایت‌اجتماعی آن‌ها رابطه معنی‌داری وجود نداشت. (05/0<p).</p).<p).</p).<p).

  نتیجه‌گیری

   سالمندان شهر تهران از حمایت‌اجتماعی بالایی برخوردار بودند و بین دو متغیر حمایت و انزوای‌اجتماعی سالمندان رابطه معنی‌دار و معکوسی وجود داشت. به این معنی که با افزایش حمایت‌اجتماعی میزان انزوای‌اجتماعی سالمندان کاهش می‌یافت.</p.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، انزوای اجتماعی، سالمندان تهرانی
 • نسترن کشاورز محمدی، فرخ سادات بحرینی* صفحات 310-318

  مشارکت در مراقبت‌های بهداشتی یک اصل کلیدی برای دستیابی به «سلامت برای همه» است. روش‌های متفاوتی برای انجام این مشارکت آزموده شده است. برای تصمیم‌گیری بهتر و کاهش خطاهای مدیریتی، هدف مطالعه حاضر مروری روایتی بر روش‌های جلب مشارکت مردم در برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماع‌محور و استخراج درس‌های آموخته‌شده از این مداخلات بود. مطالعه حاضر از نوع مروری روایی (Narrative Review) است. جستجو به زبان انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus، PubMed، و نیز Google Scholar و با استفاده از کلید واژه‌هایCommunity participation ، Health promotion، Methods and Lessons Learned و مقالات زبان فارسی در پایگاه هایSID ،Magiran و IranMedex با استفاده از کلیدواژه‌های مشارکت جامعه، ارتقاء سلامت، روش‌ها و درس‌های آموخته‌شده انجام شد. در این جستجو، مقالات و گزارش‌های مرتبط از سال 2000 تا 2017 میلادی بررسی شدند. استفاده از کانال‌های ارتباطی متنوع و متناسب با فرهنگ مردم، درگیرکردن مستقیم جوامع، ارائه مشوق‌های اقتصادی، ایجاد محیط حامی مشارکت از مهم‌ترین روش‌های جلب مشارکت جامعه هستند. بسیج منابع محلی، ایجاد یک چشم‌انداز از پروژه، پیروی از هنجارهای عملیاتی و اصول و ارزش‌های اصلی مشارکت، تعهد در انتقال‌یافته‌ها به مداخلات و سیاست‌ها از درس‌های آموخته‌شده هستند. اعتماد متقابل، احترام و آزادی برای به اشتراک گذاشتن و برقراری ارتباط، تعامل با ذینفعان کلیدی، سپردن مسوولیت‌های اجرایی و مدیریتی به ذینفعان اصلی برنامه و آموزش‌های هم‌زمان، مشارکت دادن افراد در نظارت بر برنامه، در افزایش مشارکت جوامع در برنامه‌های ارتقا سلامت تاثیر بسزایی دارد.

  کلیدواژگان: مشارکت مبتنی بر جامعه، ارتقا سلامت، روش ها و درس های آموخته شده
 • فهیمه قطبی زاده، زینب کاویانی، مامک شریعت، ناهید فرخ زاد، یاسمین محمدزاده، لیلا صاحبی* صفحات 319-329

  سبک باروری از مهمترین عوامل در میزان رشد و تغییرات ساختار جمعیتی محسوب می‌شود و شناسایی عوامل موثر بر آن می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های جمعیتی و کنترل رشد جمعیت تاثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر، مرور عوامل دموگرافیک و بالینی تاثیرگذار بر سبک باروری در ایران بود. اطلاعات با جستجو در مستندات جمعیت شناسی، وب‌ سایت‌های رسمی ثبت اسناد و آمار کشور، پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی و فارسی زبان Cochrane Web of Knowledge، PubMed، Scopus، Google Scholar، Magiran، Medlib و SID جمع‌آوری شد. جستجو شامل دوره زمانی 1991 تا 2017 میلادی بوده و بین تمامی انواع مقالات کامل مشاهدهای، مداخلهای انجام شد کلیدواژه های جستجو عبارت بود از: «باروری (Fertility)»، «عوامل پیش‌آگهی‌کننده Prognostic Factors))»، «تعیین‌کننده، باروری Determinant, Fertility))»، «دموگرافیک، عوامل (Factor, Demographic)». با بررسی خلاصه مقالات 107 مقاله انتخاب شد، اما در نهایت تعداد 31 مقاله واجد شرایط برای ورود به مطالعه بودند. نتایج مطالعه نشان داد که سن ازدواج، میزان تحصیلات زنان و اشتغال زنان از مهمترین عوامل تاثیرگذار در سبک باروری است، کما اینکه فاصله سنی بین زوجین، عوارض بارداری بر روی مادر و جنین در بارداری‌های قبلی، تعداد فرزندان قبلی و جنسیت فرزند(ان) قبلی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سبک باروری گزارش شده بود. بر اساس یافته‌های این مطالعه، سن زن و مرد در زمان ازدواج، سطح تحصیلات زنان و شاغل بودن شان از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر سبک باروری است. همچنین عدم توازن در فرزندآوری در قشرهای مختلف جامعه به‌چشم می‌خورد؛ به‌طوری‌که اشتغال زنان و تحصیلات بالاتر در زنان یک مانع مهم بر آن محسوب می‌شود.

  کلیدواژگان: نرخ رشد، باروری، عوامل بالینی، عوامل دموگرافیکی
|
 • Ehsan ZareiHassan Peyvandi * Pages 248-258
  Background and Objectives

  Awareness about prescribing pattern and comparing that with standards of the World Health Organization (WHO) can affect health policy-makers in adopting policies and implementing necessary interventions for rational use of drugs. The aim of this study was to determine the pattern of drug prescribing in outpatients covered by Social Security Organization in Semnan province.

  Material and Methods

  In this study, 952,712 prescriptions in Semnan province in 1396 were investigated and indicators of use of drugs include average price of each prescription, average number of drugs in each prescription, percentage of prescriptions containing 4 drugs or more, percentage of prescriptions containing antibiotics, injections and corticosteroids, physicians by specialty and by the length of activity were extracted and compared with those provided by the WHO standards.

  Results

  The average price of prescriptions was 254,377 IRR and average number of drugs per prescription was 2.65. Generally, 26.9 percent of the prescriptions included 4 or more drugs. Percentage of the prescriptions containing antibiotics, injections and corticosteroids was 55 percent, 29 percent and 11.1 percent, respectively. All of the examined indicators were higher than the recommended level by the WHO.

  Conclusion

  This study showed some evidence of irrational drug prescription especially in the polypharmacy, antibiotics and injectable drugs. Therefore, it is suggested that adequate supervision of the prescribing and training of prescribing principles for physicians should be considered in continuing education programs.

  Keywords: Physician Prescribing, Pattern, Social Security, Organization, Semnan
 • Marjan Khabiri, Roghaieh Khabiri, Mehdi Jafari* Pages 259-269
  Background and objectives

  Job burnout is one of the social problems of the present era that many factors can effect on it. These factors that should be carefully surveyed include emotional intelligence and resiliency. The main objective of this study was to obtain a cognitive and comprehensive knowledge of the relationships between the three variables affecting job burnout, emotional intelligence and resilience among the staff working at the headquarters of Tehran University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  The present study was a correlational cross-sectional study which was conducted at the headquarter units of of Tehran University of Medical Sciences deputies. The statistical sample consisted of 287 employees of headquarter units staff selected by stratified random sampling method. Data were collected by Schutte Emotional Intelligence Questionnaire (S_EIS) (1998), Conner & Davidson (CD_RISC) (2003) and Maslach Burnout Questionnaire M_JB (1981). SPSS and Amos software version 22 were applied and path analysis was used to analyze the data.

  Results

  The correlation coefficient between the main scales of the research by Spearman test showed that there is a significant and direct correlation between emotional intelligence and resiliency (r= 0.381, p<0.001). There is an inverse relationship between emotional intelligence and burnout (r=-0.143, p<0.05) and there is a statistically significant relationship between resiliency and burnout (r=-0.436, p<0.05)

  Conclusion

  The predictive power of emotional intelligence as one of the predictors of job burnout is such that with increasing emotional intelligence, job burnout reduction can be predicted among employees. On the other hand, the emotional intelligence is a feature that can be strengthened through appropriate training programs.

  Keywords: Emotional Intelligence, Resiliency, Job Burnout, Staff
 • Abbas Jahangiri*, Mohammad Jahangiri Pages 270-279
  Background and Objectives

  Social Security Organization (SSO) provides healthcare services to the insured directly and indirectly. The purpose of this study was performance trend analysis of direct and indirect treatment of the SSO over the past 25 years and examining the correlation between them.

  Materials and Methods

  In this descriptive study that required data were obtained from SSO website, trend of direct and indirect treatment sectors performance of SSO was analyzed during the past 25 years (1993 to 2018) using Dynamic Multiple Attribute Decision Making (DMADM) with the help of Excel 2010 software by considering each year as an alternative and 21 key attributes that weights were determined using Entropy method. Also, Pearson correlation coefficient between direct and indirect treatment performance was calculated with the help of SPSS 16 software.

  Results

  The trend of both types of treatment was incremental until 2007, then direct treatment was decreasing, but indirect treatment up to 2013 had a decreasing trend and after that had an increasing trend. The correlation coefficient of Pearson was equal to 0.912 until 2013 and from 2013 onwards equal to -0.991 (p-value ≤0.05 for both) which shows a direct, strong and significant relationship between the performance of direct and indirect treatment up to 2013 and strong, significant and inverse relationship afterwards.

  Conclusions

  According to the results of data analysis, it seems that new strategy of SSO has been providing more healthcare services indirectly by healthcare purchasing from government and private sectors.

  Keywords: Social Security, Organization (SSO), Direct Treatment, Indirect Treatment, Dynamic Multiple, Attribute Decision, Making (DMADM), Performance
 • Bita Shalani, Akram Abbariki*, Saeid Sadeghi Pages 280-286
  Background and Objectives

  Job stress in nursing is one of the most important issues of this century. Many of the studies have addressed the factors linked with this variable. The aim of this study was to predict nurses’ job stress based on psychological capital and job performance.

  Material and Methods

  This descriptive-correlation study population consisted of all nurses in the city of Kermanshah in (2016) and 152 nurses were selected by convenience sampling method. To collect the data, job stress, psychological capital and job performance Paterson questionnaire was used. To analyze the data, Pearson correlation and regression were applied using SPSS version 22 statistical software.

  Results

  The relationship between psychological capital and job stress (P<0.05) and psychological capital and job performance (P<0.001) was significant. The overall model showed that these two variables together are able to predict job stress (P<0.05) and psychological capital alone is able to predict job stress (P<0/05: β=-0/19), while job performance alone does not have the ability to predict job stress (P>0.05: β=-0.03).

  Conclusion

  Based on these findings, nurses who have rich psychological capital, experience lower stress.

  Keywords: Occupational Stress, Work Performance, Psychological Capital, Nurses, Self-efficacy, Optimism, Hope, Resiliency
 • Ali Poursafar *, Sajjad Rezaei, Alireza Hatam Siahkal Mahalle Pages 287-299
  Background and Objectives

  Today, turnover intention and withdrawal behaviors of the personnel have received world-wide attention. Finding independent factors and mediators affecting personnel' commitment is essential, especially in health centers. Accordingly, the purpose of the present study was to determine the mediator role of job satisfaction among mentoring functions and organizational commitment in hospital personnel.

  Material and Methods

  This was a correlation study based on structural equation modeling. The statistical population included all the permanent, temporary and contractual staff in Poursina Hospital in Rasht. A total number of 403 employees were selected using quota sampling. The selected subjects completed Mentoring Functions Questionnaire (MFQ-9), Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) and Job Descriptive Index (JDI). All statistical analyses were done using SPSS Version 22 and AMOS Version 18. Bootstrap method with Preacher and Hayes' Macro program was used to analyze the mediating relations.

  Results

  The fit indices of structural equation modeling showed that the proposed mediator pattern has an appropriate fitness of data (GFI = 0.986, NFI = 0.972, TLI = 0.976, CFI = 0.986 and RMSEA = 0.049). Findings showed that mentoring has a positive and significant effect on organizational commitment (P<0.0001) and job satisfaction (P<0.0001) among personnel’s. In addition, the employees' job satisfaction played a mediating role between mentoring functions and personnel' organizational commitment.

  Conclusion

  It is suggested that managers can strengthen mentoring dimensions, while improve the personnel’s organizational commitment and prevent them from turnover intention.

  Keywords: Mentoring Functions, Organizational, commitment, Job Satisfaction, Mediational Analysis, Hospital
 • Ali Seyfzadeh, Mansoor Haghighatian*, Aliasghar Mohajerani Pages 300-309
  Background and Objectives

  Social relations are one of the most important elements of every society that have undergone significant changes during the history of human life. Given the growing population of the elderly and the confrontation of the Iranian society with the aging population, addressing the social needs and communication networks of the elderly is important. The main purpose of the research was to investigate the relationship between social support and social isolation of the elderly people in Tehran.

  Material and Methods

  This cross-sectional study was descriptive-analytic. The present study was conducted in 1396 and among 384 elderly people 65 years old and above in Tehran who were selected by multistage cluster sampling method. The data collection tools consisted of a comprehensive social isolation (UCLA) questionnaire and a multi-dimensional social perceived social support (MSPSS). Data were analyzed using SPSS software version 25 using descriptive and analytical methods, using t-test and analysis of variance. A significant level was found for the comparison of the social isolation among the elderly groups of 0.05%.

  Results

  Approximately 78% of the older adults in Tehran enjoyed good social support and the prevalence of social isolation in this population was 62%. There was no significant relationship between gender, age, ethnicity, socio-economic status of the elderly and their social support (p>0.05).

  Conclusion

  The elderly people of Tehran had high social support and there was a significant and inverse relationship between the two variables of support and social isolation of the elderly. This means that with the increase in social support, the level of social isolation of the older adults was reduced.

  Keywords: Social Support, Social Isolation, Tehranian Elderly
 • Nastaran Keshavarz Mohamadi, Farahosadat Bahreini* Pages 310-318

  Participation in health care is a key principle for achieving "health for all". To make better decisions and decrease the management errors, this study was aimed to conduct a narrative review on how public can participate in community-based health promotion programs and extract the lessons learned from these interventions. This was a narrative review study. The research was done exploring databases such as Scopus, PubMed, and Google Scholar using keywords like community participation, health promotion, methods and lessons learned and their combination in English; same words were searched in Persian at databases such as SID, Magiran and IranMedex. Articles and related reports from 2000 to 2017 were reviewed. The use of communication channels that are diverse and relevant to public’s culture, the direct involvement of communities, the provision of economic incentives, and the creation of a participatory environment are among the most important ways of attracting community participation. Mobilizing local resources, creating a project perspective, following operational norms, core values and values of partnership, committing to transitions to interventions and policies are some of the lessons learned. Mutual trust, respect and freedom to share and communicate, interacting with key stakeholders, transferring executive and management responsibilities to key stakeholders and synchronous trainings and individuals’ participation in monitoring the program, all have a significant impact on increasing community participation in health promotion programs.

  Keywords: Community- Based, Participation, Health promotion, Methods Lessons, Learned
 • Fahimeh Ghotbizadeh, Zaynab Kaviani, Mamak Shariat, Nahid Farrokhzad, Yasamin Mohammadzadeh, Leyla Sahebi* Pages 319-329

  Fertility style is of great importance to human population growth rates. Identifying the different factors on fertility can influence the adoption of population policies on controlling population growth. The purpose of this review study was determination of demographic and clinical factors role on fertility patterns in Iran. A systematic search was conducted in Persian and English documents including, Cochrane Library, PubMed, Thomson Reuters, SID and Medical Library (MedLib), Magiran, Google Scholar and Science Direct (from 1991 to 2017). All types of full articles (observational or interventional) were reviewed. Keywords for search included fertility; prognostic factors; factor, demographic; determinant, fertility. By reviewing the abstracts of articles, 107 articles were selected, but overall, 31 eligible articles were included in the study. The results showed that, the marriage age, mother's education and employment are of the most important determinants of factors in fertility, also the age difference between couples, maternal and fetal complications in previous pregnancies, the number of previous children and their gender were reported as factors affecting the fertility style. It seems that the age of men and women at the time of marriage, the level of education of women and being employed are of the most important factors affecting fertility. There is also an imbalance in childbearing in different stratum of society; so that women's employment and higher education are important obstacles to childbearing.

  Keywords: Growth rate, Fertility, Clinical Factors, Demographic Factors