فهرست مطالب

طب مکمل - سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1398)
 • سال نهم شماره 3 (پیاپی 32، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رحیم فیروزی بستان آبادی*، روشنک قدس، آرمان زرگران، حسین مرادی دهنوی صفحات 3744-3747
 • غلامرضا محمدسلطانی، سید امیر حسین لطیفی*، محمد کمالی نژاد، سید عبدالعلی موسوی زاده صفحات 3748-3759
  مقدمه

  موکوزیت ناشی از رادیوتراپی سر و گردن شیوع بالایی دارد. با وجود این، طب رایج در پیشگیری و درمان این ضایعه کاملا موفق نبوده است. بنابراین، می توان از توان بالقوه طب ایرانی، به منظور پیش گیری و درمان خوراکی یا موضعی این عارضه، استفاده کرد. 

  مواد و روش ها 

  در این مطالعه کلیدواژه های موکوزیت، رادیوتراپی سر و گردن، قلاع و زخم های دهانی در بین کتاب های مرجع و معتبر طب سنتی ایران مانند کتاب قانون، ذخیره خوارزمشاهی، الحاوی، خلاصه التجارب، طب اکبری، اکسیر اعظم، خلاصه الحکمه و مخزن الادویه و همچنین پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، وب آو ساینس و پابمد از سال 1995 تا سال 2018 بررسی شد. 

  یافته ها

  با مقایسه زخم های دهانی، از دیدگاه طب ایرانی موکوزیت ناشی از رادیوتراپی، بیشترین شباهت بین موکوزیت با قلاع دموی و بثور صغار متقرح است که البته هر دوی این ضایعات، درمان یکسانی دارند. به منظور پیش گیری و درمان این زخم ها، راهکارهای مختلفی درخصوص اصلاح سبک زندگی توصیه شده است. علاوه بر این، با توجه به سبب گرمی و حرارت و خشکی در ایجاد موکوزیت، گیاهانی که باعث ایجاد خاصیت سردی و رطوبت و حفظ انسجام بافتی درکل بدن و ناحیه دهان می شوند، می توانند با خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی و آنتی بیوتیکی به صورت موضعی و خوراکی در پیش گیری و درمان موکوزیت استفاده شوند.

  نتیجه گیری

  موکوزیت دهانی بیشترین شباهت را به قلاع دموی داشته و به دلیل دیدگاه متفاوت طب سنتی ایران به مقوله سلامت و بیماری، اصلاح سبک زندگی در کنار تدابیر درمانی در کنترل موکوزیت ناشی از رادیوتراپی سر و گردن می تواند راه گشا باشد.

  کلیدواژگان: زخم های دهان، قلاع، موکوزیت، سرطان سر و گردن، طب ایرانی، طب سنتی ایران
 • سمیه نیکخواه*، محمدرضا نقی ئی صفحات 3760-3779
  مقدمه

  مکمل بورون عنصر مفید و ضروری برای انسان است که سازمان غذا و داروی آمریکا نیز آن را تایید کرده است. از آنجا که امروزه استفاده از مکمل های غذایی در درمان بیماری ها بسیار مورد توجه است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر خواص دارویی مکمل بورون در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف در جهان به صورت یک مطالعه مروری منظم انجام شد.

  مواد و روش ها 

  در این مطالعه مروری به منظور بررسی مطالعات انجام شده مرتبط با خواص دارویی مکمل بورون در پیشگیری و درمان بیماری ها جست وجو در پایگاه های آی اس آی، اسکوپوس، پابمد، ساینس دیرکت، گوگل اسکولار، سید، مگیران و ایران مدکس با کلیدواژه های مکمل بورون یا مشتقات آن (اسید بوریک یا فرکتوبورات کلسیم)، درمان، پیش گیری، supplementation Boron یا مشتقات آن Boric acid یا Calcium Fructoborate Treatment, prevention, بدون محدودیت زمانی تا جولای 2019 صورت گرفت. مقالاتی که بر اساس معیار جداد نمره 3 یا بیشتر را داشتند، وارد مطالعه شدند. 

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد 15 آیتم از اثرات پیش گیری و درمانی مکمل بورون از مجموع 67 مقاله ای که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. تمام مطالعات انجام شده موید اثر مطلوب مکمل بورون در زمینه های درمان و پیش گیری بودند و در هیچ کدام عارضه جانبی گزارش نشده بود. 

  نتیجه گیری

  علائم کمبود بور نظیر فراموشی، پوکی استخوان، بیماری های دژنراتیو، اختلالات هورمونی و کاهش میل جنسی شایع است و این کمبود، عوارض جانبی بسیاری دارد که می توان از آن جلوگیری کرد. بنابراین، استفاده از آن باید به عنوان یک توصیه غذایی و جایگزین مناسب به جای داروهای شیمیایی رایج توصیه شود.

  کلیدواژگان: مکمل بورون، درمان، پیشگیری، اسید بوریک، فرکتوبورات کلسیم
 • عباس صارمی*، داریوش خواجوی، فاطمه عابدی صفحات 3780-3791

  مقدمه

  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دریافت مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار بر پاسخ کینتیک اکسیژن و زمان رسیدن به واماندگی در دختران تمرین کرده بود.

  مواد و روش ها 

  در این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون 20 دختر تمرین کرده با میانگین و انحراف معیار سنی 0/5± 21/3 شرکت کردند. آزمودنی ها پس از اعلام موافقت کتبی برای حضور در مطالعه، به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری تقسیم شدند. یک گروه، مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار (45 میلی گرم / کیلوگرم / روز) را در 7 روز دریافت کردند و گروه دیگر نیز برای 7 روز دارونمای میکروکریستالین سلولز را با کالری یکسان با مکمل گروه اول دریافت کردند. در روز هفتم جهت اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی، آزمودنی ها یک آزمون بیشینه ورزشی را تا سرحد واماندگی روی دوچرخه کارسنج انجام دادند. به منظور ارزیابی کینتیک اکسیژن، تبادل گازهای تنفسی با دستگاه گاز آنالایزر به روش نفس به نفس اندازه گیری شد. داده ها با آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 5 درصد بررسی شد.

  یافته ها

  مکمل سازی اسیدهای آمینه شاخه دار حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها حین آزمون ورزشی را از 0/8± 1/5 دقیقه به 0/5± 1/9 دقیقه رساند (P<0/04) و زمان رسیدن به واماندگی آنان را از 3/1± 13/5 دقیقه به 2/1± 16/6 دقیقه (P<0/02) رساند که نشانگر افزایش معنی دار آن است. شاخص های کینتیک جذب اکسیژن ازجمله کسر اکسیژن (P<0/01)، ثابت زمانی اول (P<0/02) و ثابت زمانی دوم (P<0/01) در گروه آزمایشی اسیدهای آمینه شاخه دار سریع تر از گروه آزمایشی دارونما بود.

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود دریافت یک هفته مکمل اسیدهای آمینه شاخه دار به میزان 45 میلی گرم / کیلوگرم / روز کینتیک جذب اکسیژن را سرعت می بخشد و ممکن است در افزایش ظرفیت استقامتی افراد موثر باشد.

  کلیدواژگان: اسیدهای آمینه شاخه دار، زنان، کینتیک اکسیژن، ظرفیت استقامتی
 • محمد پرستش*، عباس صارمی، میثم عبادی نژاد صفحات 3792-3803
  مقدمه هدف

  این مطالعه، بررسی تاثیر تمرین مقاومتی همراه با مکمل پیکولینات کروم بر سطح سرمی آنزیم‏ های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها

  نمونه آماری این پژوهش را 30 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین و انحراف معیار وزن 6/3±75/1 کیلوگرم و شاخص توده بدن 2/3±26/1 کیلوگرم بر مترمربع تشکیل دادند که به طور تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل‏) تقسیم شدند: گروه های تجربی علاوه بر هشت هفته تمرین مقاومتی مکمل پیکولینات کروم به مقدار 400 میکرو‏گرم در روز و یا دارونما مصرف نمودند. سطوح سرمی آنزیم ‏های کبدی، انسولین و قند خون قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شد. داده ‏ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد (0/05>P). 

  یافته ها 

  تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل کروم (P=0/04) و مقاومتی همراه با دارونما (P=0/011) موجب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین نسبت به گروه کنترل شد. همچنین تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل پیکولینات کروم (P=0/01) موجب کاهش معنادار نسبت محیط کمر به لگن (P=0/04) و درصد چربی (P=0/01) نسبت به گروه کنترل دیابتی شد. تمرین مقاومتی به همراه مصرف پیکولینات کروم (0/01=P) و مقاومتی همراه با دارونما (P=0/01) موجب کاهش معنادار ALT و AST نسبت به گروه کنترل دیابتی شد.

  نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل پیکولینات کروم تاثیر بیشتری از هر یک از این موارد به تنهایی در بهبود وضعیت آنزیم ‏های کبدی در بیماران دیابتی نوع 2 دارد.

  کلیدواژگان: دیابت، تمرین مقاومتی، مکمل پیکولینات کروم، آنزیم های کبدی، شاخص مقاومت به انسولین
 • محمد حدادی، جواد گنجلو، حمیدرضا هاشمی فرد، یاسر تبرایی، حمید رباط سرپوشی* صفحات 3804-3811
  مقدمه 

  بیماری سرطان و درمان های ارائه شده، بر کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان پستان تاثیر دارد. تهوع و استفراغ یکی از رایج ترین عوارض شیمی درمانی است. امروزه برای درمان این عارضه، در کنار درمان های معمول از روش های طب مکمل استفاده می شود. این مطالعه با هدف تاثیر مکیدن یخ حاوی آب ساده بر تهوع و استفراغ حین شیمی درمانی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این کارآزمایی بالینی، 60 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی با رضایت آگاهانه به طور تصادفی در دو گروه «کنترل» و «آزمایش(یخ حاوی آب ساده)» قرار گرفتند. در گروه آزمایش 30 قطعه یخ به حجم یک سی سی در حین شیمی درمانی و در گروه کنترل 30 سی سی آب معمولی داده شد. میزان تهوع بر اساس مقیاس عددی VAS و استفراغ بر اساس تعداد موارد بروز ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها 

  با توجه به مقایسه میانگین و انحراف معیار تهوع در گروه آزمایش 1/9±1/268 و میانگین و انحراف معیار تهوع در گروه کنترل 2/9±1/787، نشان دهنده معنی دار بودن مداخله در مورد تهوع است (P=0/015) اما با توجه به مقایسه میانگین استفراغ در گروه آزمایش 0/2±0/406 و میانگین و انحراف معیار استفراغ در گروه کنترل 0/266±0/499، نشان دهنده معنی دارنبودن مداخله در مورد استفراغ است (P=0/549).

  نتیجه گیری 

  با توجه به نتایج مطالعه، استفاده از یخ حاوی آب ساده بر تهوع ناشی از شیمی درمانی موثر است، اما بر استفراغ ناشی از شیمی درمانی تاثیر ندارد.

  کلیدواژگان: یخ، تهوع، استفراغ، شیمی درمانی، سرطان پستان
 • فاطمه تیموری، امیر حسین پیشگویی، مهدی مالمیر، ناهید رجایی* صفحات 3812-3823
  مقدمه 

  یکی از مشکلات رایج بیماران زیر عمل جراحی قلب باز، اختلال معیارهای فیزیولوژیک به دنبال اضطراب است که می‌تواند بر نتایج عمل جراحی اثرگذار باشد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرام‌سازی بنسون بر معیارهای فیزیولوژیک بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی است که بر روی 90 بیمار کاندید عمل جراحی قلب باز بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا در شهر تهران در سال 1394 انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه، معیارهای فیزیولوژیک بیماران عصر روز قبل از عمل جراحی ‏اندازه‌گیری شد. سپس آرام‌سازی بنسون صبح روز عمل در گروه آزمایش انجام ‏و معیارهای فیزیولوژیک (تنفس، نبض، فشار خون سیستول و دیاستول) هر دو گروه بعد از مداخله کنترل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نسخه 21 ‏نرم‌افزار ‏SPSS با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های کای اسکوئر، تی زوجی و تی مستقل) انجام شد.‏ P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله، اختلاف معناداری بین گروه‌ها از نظر سطح معیارهای فیزیولوژیک وجود نداشت. اما بعد از مداخله اختلاف معناداری بین گروه‌های مورد مطالعه به لحاظ کلیه متغیر‌های فیزیولوژیک وجود داشت (001/0>P). همچنین نتایج آزمون تی زوجی نشان داد اختلاف معناداری بین مراحل قبل و بعد از مداخله، در هر دو گروه از نظر متغیرهای فیزیولوژیک به جز فشار خون دیاستول وجود داشت.

  نتیجه گیری

  آرام‌سازی بنسون به طور معناداری موجب بهبود معیارهای فیزیولوژیک بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پرستاران از این روش به عنوان یکی از روش‌های طب مکمل و غیردارویی برای بهبود سطح معیارهای فیزیولوژیک بیماران کاندید عمل جراحی قلب باز استفاده کنند.

  کلیدواژگان: آرام سازی بنسون، بیمار، جراحی قلب باز، شاخص های فیزیولوژیک
 • اکرم عاشوری، محمود شیرازیان* صفحات 3824-3833
  هدف 

  جوش نخوردن شکستگی در استخوان های بلند اندام تحتانی حائز اهمیت بسیاری است. از این جهت که این استخوان ها متحمل وزن بدن است. عللی که برای جوش نخوردن شکستگی ذکر شده است: شامل 1. ناپایداری و بی حرکتی وضعیت قطعات شکستگی؛ 2. عدم جریان خون کافی به محل شکستگی؛ 3. میزان آسیب پریوست و نکروز سلول های پریوستال که باز به جریان نداشتن کافی خون بر می گردد. درمان جوش نخوردن شکستگی در طب رایج به دو صورت است: درمان غیرجراحی که شامل فیزیوتراپی و استفاده از امواج صوتی یا الکترومغناطیسی و یا تزریق پروتئین MBP ، جهت تحریک استخوان سازی است. درمان جراحی با هدف تثبیت قطعات شکسته به صورت فیکساسیون های داخلی و خارجی است و نهایتا پیوند استخوان به شکل آلوگرافت و اتوگرافت قرار می گیرد تا محل شکستگی پر شود.

  شرح مورد 

  بیمار آقای 29 ساله ای است که در 21سالگی در اثر تصادف، دچار شکستگی در ناحیه استخوان ران می شود و طی هشت سال تحت درمان غیرجراحی و جراحی و نهایتا پیوندهای الوگرافت و اتوگرافت قرار می گیرد. ولی متاسفانه هیچ کدام از درمان ها موثر نبوده و پیوندها موفقیت آمیز نبوده و دچار پس زدن و عفونت می شوند و از طرفی با نکروز سر استخوان های شکسته مواجه می شوند. با همه این اقدامات پزشکی، بیمار ناامید از درمان، تحت تدابیر طب سنتی قرار می گیرد از جمله اصلاح سبک زندگی و تغذیه و اصلاح مزاج و درمان با داروهای طب سنتی و زالودرمانی.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که بعداز شش ماه درمان، نواحی گانگره کاملا برطرف شده و استخوان های جدید در نواحی بین شکستگی ایجاد می شود و علائم بیمار بهبودی می یابد. با گسترش آموزش و پژوهش در حوزه طب ایرانی می توان باعث پیشرفت درمان هایی بر اساس طب ایرانی موثر، غیرتهاجمی و کم هزینه شد که سهم بسزایی در افزایش کیفیت زندگی فرد و اجتماع خواهد داشت و نیز از هزینه های گزاف مادی و معنوی جراحی و قطع عضو جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: جوش نخوردن شکستگی، نکروز پریوستال، آتوگرافت آلوگرافت، MBP، طب سنتی
|
 • Rahim Firouzi Bostan Abad*, Roshanak Ghods, Arman Zargaran, Hossein Moradi Dehnavi Pages 3744-3747
 • Gholamreza Mohammadsoltani, Seied Amirhossein Latifi*, Mohammad Kamali Nejad, Seyed Abdolali Musavazadeh Pages 3748-3759
  Objective

  Radiation-Induced Mucositis (RIM) is more common in patients with head and neck cancers. Common medications have not been fully successful in preventing and treating RIM. We can use the potential of Iranian medicine for prevention and oral/topical treatment of these lesions. 

  Methods

  In this review study, the keywords of “Mucositis”, “Head and Neck Radiotherapy”, “Aphthous”, and “Mouth Ulcers” (In Persian) were used for searching in books related to Iranian Traditional Medicine (ITM) and in related papers published online and indexed in Scopus, Web of Science and PubMed databases from 1995 to 2018.

  Results

  According to ITM, RIM is mostly similar to a kind of aphthous oral ulcers called Ghola, both of which have the same treatment. For RIM treatment, various strategies for lifestyle modification have been recommended. Furthermore, considering that heat and dryness are the primary causes of RIM occurrence, the plants that cause damp feeling and produce moisture and maintain tissue integrity throughout the body and mouth can be used locally and orally for the prevention and treatment of RIM based on their anti-inflammatory, antioxidant and antibiotic properties.

  Conclusion

  Due to different viewpoints of ITM on health and disease, lifestyle modification and herbal remedies along with therapeutic measures can be effective in controlling RIM.

  Keywords: Oral Ulcers, Gholaa, mucositis, Head, neck cancer, Iranian traditional medicine, Iranian Medicine
 • Somayeh Nikkhah*, Mohammad Reza Naghii Pages 3760-3779
  Objective

  Boron supplement is an essential ingredient for humans approved the American Food and Drug Administration. Since today, the use of dietary supplements for the treatment of diseases has received much attention, this systematic review study aimed to determine the effect of boron supplement on the treatment and prevention of various diseases.
  Methods

  The search was conducted among papers published until July 2019 and indexed in Web of Science, Scopus, PubMed, Science Direct, Google Scholar, SID, IranMedex and MagIran databases using keywords of “boron supplementation”, “boric acid”, “calcium fructoborate”, “treatment”, and “prevention”. Articles with a score of 3 or more based on the Jadad Scale were included in the study (n=67). 

  Results

  Fifteen preventive therapeutic effects of boron supplement were investigated. All studies confirmed the favorable effect of boron supplementation in the fields of treatment and prevention and no side effects were reported in any of them.

  Conclusion

  Symptoms of boron deficiency such as amnesia, osteoporosis, degenerative diseases, hormonal disorders and decreased libido are prevalent, and this deficiency have many side effects that can be prevented. Hence, the use of boron as a reasonable nutritional intervention and appropriate alternative to conventional chemical drugs is recommended.

  Keywords: Boron supplement, Treatment, Prevention, Boric acid, Calcium fructoborate
 • Abbas Saremi*, Darioush Khajavi, Fatemeh Abedi Pages 3780-3791
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of Branched-Chain Amino Acid (BCAA) supplementation on O2 uptake kinetics and the time to exhaustion in trained women. 

  Methods

  In this quasi-experimental study with pre-test/post-test design, participants were 20 trained women (Mean±SD age, 21.3±0.5 years). They were randomly assigned into two groups of BCAA (received 45mg/kg/d BCAA for 7 days; n=10) and isocaloric placebo (received 2g/d microcrystalline cellulose for 7 days; n=10). On day 7, subjects performed the incremental exercise test on a cycle ergometer until exhaustion in order to measure maximal oxygen uptake (Vo2max). Respiratory gas exchange was measured using breath-by-breath analysis in order to evaluate O2 uptake kinetics. Data were analyzed using one-way ANOVA with repeated measures at the significance level of P<0.05.

  Results

  BCAA supplementation significantly increased Vo2max (P<0.04, 1.5±0.8 vs 1.9±0.5 min) and the time to exhaustion (P<0.02, 13.5±3.1 vs. 16.6±2.1 min) during the exercise test. The O2 uptake kinetics such as oxygen deficit (P<0.01), time constant 1(P<0.02) and time constant 2 (P<0.01) in the BCAA group were faster than those in the placebo group. 

  Conclusion

  BCAA supplementation (45mg/kg/d) can speed up the O2 uptake kinetics and may be effective in increasing the endurance capacity.

  Keywords: Branched-chain amino acid, Women, O2 uptake kinetics, Endurance capacity
 • Mohammad Parastesh*, Abbas Saremi, Meisam Ebadianejad Pages 3792-3803
  Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of supplementation with chromium picolinate combined with resistance training on the serum level of liver enzymes and insulin resistance index (HOMA-IR) in male patients with Type 2 Diabetes (T2D).

  Methods

  In this study, participants were 30 male patients with T2D (Mean±SD weight: 75.1±6.3 kg and BMI= 26.1±2.3 kg/m2). They were divided into three groups (two experimental and one control). In addition to resistance training for 8 weeks, experimental groups consumed 400-mg chromium picolinate daily and placebo. Serum levels of liver enzymes, insulin and glucose were measured before and after the training period. Data were analyzed using one-way ACNOVA and Bonferroni correction test (P<0.05).

  Results

  Both resistance training combined with chromium picolinate supplementation (P=0.04) and resistance training with placebo (P=0.11) significantly reduced HOMA-IR compared to the control group. They both also resulted in a significant decrease in Alanine Aminotransferase (ALT) and Aspartate Aminotransferase (AST) enzymes level compared to the diabetic control group (P=0.01). Resistance training along with chromium picolinate supplementation (P=0.01) significantly reduced the waist-hip ratio (P=0.04) and fat percentage (P=0.01) compared to controls.

  Conclusion 

  training combined with chromium picolinate supplementation is more effective in improving the liver enzymes level in T2D patients.

  Keywords: Diabetes, Resistance training, Chromium picolinate supplement, Liver enzymes, Insulin resistance index
 • Mohammad Haddadi, Javad Ganjloo, Hamid Reza Hashemifard, Yasser Tabarraie, Hamid Robat Sarpooshi* Pages 3804-3811
  Objective 

  Cancer disease and its treatment methods affect the quality of life of those suffering from breast cancer. Nausea and vomiting are frequent side-effects of chemotherapy. Nowadays, complementary therapies are used along with routine treatments to control this disease. This study aimed to evaluate the effect of sucking ice bits with plain water on nausea and vomiting during chemotherapy in patients with breast cancer.

  Methods

  In this clinical trial, participants were 60 breast cancer patients undergoing chemotherapy. They were randomly divided into two groups of control and ice. The ice group received 30 bits of ice in 1 cc during chemotherapy, while control group received 30-cc tap water. Nausea was evaluated based on visual analog scale and vomiting was estimated based on the number of cases. The data were analyzed in SPSS software.

  Results

  The Mean±SD of nausea in ice group was 1.268±1.9 and in the control group it was 1.787±2.9 and this difference was statistically significant after intervention (P=0.015). The mean of vomiting in ice group was 0.406±0.2 and in the control group it was 0.449±0.266, but this difference was not significant; i.e. the intervention had no significant effect on vomiting (P=0.549).

  Conclusion

  Sucking ice bits containing plain water had high effect on reducing nausea caused by chemotherapy but it had no effect on occurrence of vomiting.

  Keywords: Ice, Nausea, Vomiting, Chemotherapy, Breast cancer
 • Fatemeh Teimouri, Seyed Amirhossein Pishgooie, Mehdi Malmir, Nahid Rajai* Pages 3812-3823
  Objective

  One of the common problems of patients undergoing open heart surgery is physiological disorders due to anxiety that can affect the result of surgery. The aim of this study was to investigate the effect of Benson relaxation on the physiological sysmptoms of patients undergoing open heart surgery.

  Methods 

  This is a clinical trial performed on 90 candidates for open heart surgery referred to the hospitals affiliated to AJA University of Medical Sciences in Tehran in 2014. The subjects were randomly divided into two experimental and control groups. In both groups, the physiological symptoms (respiratory rate, pulse rate, systolic and diastolic blood pressure) of the patients were measured one day before surgery. Benson relaxation was performed on patients in the experimental group in the morning of the surgery day and the physiological symptoms of both groups were evaluated after intervention. Data analysis was performed in SPSS V. 21 software using Chi-square test, paired t-test and independent t-test at a significance level of P<0.05.

  Results 

  There was no significant difference in physiological symptoms of both groups before intervention. After intervention, a significant difference between the groups was reported in terms of all physiological variables (P=0.001). Paired t-test results also showed a significant difference between the two groups before and after the intervention in terms of all physiological variables except diastolic blood pressure.

  Conclusion

  Benson relaxation significantly improved the physiological status of patients undergoing open heart surgery. It is recommended that nurses use this method to improve the physiological status of these patients.

  Keywords: Benson relaxation, Patient, Open heart surgery, Physiological variables
 • Akram Ashuri, Mahmoud Shirazian* Pages 3824-3833
  Objective

  Nonunion fracture of lower-extremity long bones is really important because these bones bear the weight of the body. Some reasons of nonunion fracture are: Instability and immobility of the fractured fragments; insufficient blood supply to the fractured site; and damage to periosteum and necrosis of periosteal cells caused by insufficient blood supply. There are two methods of nonunion treatment based on Iranian traditional medicine: (A) Nonsurgical treatment including physiotherapy, ultrasonic or electromagnetic waves or injection of Maltose-binding protein for stimulation of bone regeneration; and (b) Surgical treatment with the aim of fixing fractured parts internally and externally, and eventually bone graft in the form of allografts and autografts.

  Methods 

  The patient was a 29-year-old man whose thigh bone had been fractured in an accident at the age of 21. During 8 years, he had underwent surgical and nonsurgical treatments as well as allograft and autograft transplantation, but unfortunately none of these treatments were effective and he suffered from infection, transplant rejection and necrosis of fractured fragments. Disappointed patient was subjected to treatment based on traditional medicine including modification of lifestyle and dietary regime, and using traditional drugs and leech therapy. 

  Conclusion 

  After 6 months of therapy, avascular necrosis was completely removed and new bones were created in the areas between the fractures and the patient got better over time. By expanding education and research in the field of Iranian traditional medicine, we can increase the use of effective, non-invasive and low-cost Iranian-based therapies which have great role in improving the quality of life of the individual and community and can prevent from expensive material and spiritual costs of surgery and amputation.

  Keywords: Nonunion fracture, Periosteal necrosis, Autograft, Allograft, Maltose-binding protein, Iranian traditional medicine