فهرست مطالب

 • پیاپی 30 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • واکاوی مسئولیت مدنی رسانه های جمعی ناقض حقوق محیط زیست در نظام حقوقی ایران
  امین امیرحسینی* صفحه 1

  یکی از موضوعاتی که در نظام تجاری، اقتصادی و اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد را باید موضوع محیط زیست دانست که بر اساس آن باید نهادها و سازمان ها، مبادرت به حمایت از محیط زیست نموده و در راستای فرهنگ سازی و حمایت از حقوق محیط زیست بپردازند که در این راستا در قوانین ایران به ویژه در قوانین برنامه های پنجم و چهارم توسعه  به موضوع مزبور اشاره شده است و بر همین مبنا، به تعیین تکالیفی در این حوزه برای رسانه ها نیز عنایت شده است. لذا بر این اساس، رسانه های به ویژه صدا و سیما، مکلف هستند تا با ارایه آموزش های لازم و فرهنگ سازی به حمایت از محیط زیست بپردازند و از این امر می توان دریافت که باید از پخش تبلیغات ناقض حقوق محیط زیست نیز خودداری کند. لذاست که باید برای جلوگیری از نقض حقوق محیط زیست از طریق تبلیغات مزبور، ضمانت های اجرایی در نظر گرفته شود که بر اساس آن باید مبنای مسئولیت محض را  به عنوان مبنای اساسی مسئولیت مدنی  رسانه های جمعی را مورد پذیرش قرار داد. لذا با اثبات تحقق ضرر و فعل زیان بار از سوی رسانه های جمعی، باید حکم به مسئولیت رسانه نمود و فقط در صورتی می توان رسانه را مبرا دانست که اثبات کند ضرر وارده ناشی از فعل شخص دیگر بوده است.

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، مسئولیت مدنی، مسئولیت محض، بار اثبات، قانون برنامه پنجم
 • بررسی جایگاه روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات محلی ؛ تحلیل محتوای دو هفته نامه و دو ویژه نامه استانی روزنامه های سراسری استان کردستان
  ابراهیم محمدحسینی* صفحه 2

  توسعه ، مفهومی پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخیل اند. یکی از این عوامل مطبوعات اند. مطبوعات با توجه به ویژگی هایی که دارند می توانند نقش سازنده ای در توسعه کشور  ایفا کنند. از این رو، هدف از این پژوهش بررسی "روزنامه نگاری توسعه"4 در مطبوعات محلی استان کردستان است و پرسش اصلی این است که وضعیت روزنامه نگاری توسعه در مطبوعات سراسری و محلی چگونه است. در چارچوب نظری این پژوهش از آرای "دکتر مجید تهرانیان" در خصوص توسعه و ارتباطات و "نظریه برجسته سازی"5 استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از تحلیل محتوای کمی مطالب توسعه دو نشریه محلی استان کردستان شامل هفته نامه سیروان و هفته نامه دیدگاه و ضمیمه روزانه ویژه استان کردستان روزنامه های جام جم و ایران  -715 واحد تحلیل(مطلب توسعه) از 96 شماره نشریه-  به دست آمده اند حاکی از آن است توجه به بعد کمی توسعه، بی توجهی به پوشش اخبار توسعه به دلیل عدم شناخت روزنامه نگاری توسعه، توجه به مطالب رویدادمدار تا فرایند مدار، توجه بیشتر به سبک خبر، استفاده زیاد از لحن توجیهی، کم توجهی به نقش مردم و دخالت دادن آنان در فرایند توسعه ، توجه زیاد نشریات به ارزش خبری شهرت و عنصر خبری " که"، از نتایج این پژوهش است که نشان دهنده کم توجهی این رسانه ها به  روزنامه نگاری توسعه است.

  کلیدواژگان: مطبوعات محلی، مجید تهرانیان، برجسته سازی، روزنامه نگاری توسعه، تحلیل محتوا
 • رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی در میان شهروندان شهر اردبیل
  علی جعفری، لیلا فرهمند صفحه 3

  هدف از تحقیق حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی شهروندان شهر اردبیل است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می باشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل که تعداد آنها برابر 115000 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 384  نفر بدست آمد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه های محقق ساخته شبکه های اجتماعی و سلامت جسمی و روانی استفاده شده است. داده های آماری با نرم افزار SPSS  پردازش و تجزیه و تحلیل شده است برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با بهداشت جسمی و روانی رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر 62/0- است. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با مهارتهای زندگی و ورزش رابطه منفی و بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اوقات فراغت رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. نتیجه اینکه استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روان شهروندان اردبیلی موثر است.  همنچنین نتیجه نهایی تحلیل فرضیات نشان می دهد که بیشترین همبستگی از میان متغیرعای مورد مطالعه، مربوط به رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ورزش است.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، بهداشت جسمی، بهداشت روانی، شهروندان، اردبیل
 • نقد پدیدار شناسانه شکل گرایی استفان شارف در زیباشناسی سینمایی فیلمهای کالت
  فرنام مرادی نژاد، مرضیه پیراوی ونک، احمد الستی صفحه 4

  یکی از مطرح ترین نظریه های سینمایی درباره عناصرسینما و زیباشناسی خاص سینما که با ارائه مفاهیمی چون گرامرو نحوسینمایی  بسیار ستایش شده است, نظریه زیبا شناسی سینمایی استفان شارف است. مساله ای که مقاله حول آن شکل گرفته این است که روش شناسی شارف از فراگیری و جامعیت برای تحلیل تمامی گونه های سینمایی برخوردار نیست ؛ ازجمله اینکه در روش شناسی شارف ,که بسیار بر تجزیه و تحلیل سکانس ها و صحنه ها و نماها با دقتی مضاعف و علمی استوار است ,گاهی آن مازاد موجود در یک فیلم  به مثابه یک گشتالت یا هیات و کلیت؛ یعنی آنچه کلیت ارگانیک فیلم افزون بر مجموع ریاضی گون آن به دست می دهد, از دست می رود. پرسش  اصلی این است که چرا گروهی از فیلمها حتی نزد مخاطبین خاص محبوب می شوند که تحلیل های مبتنی بر روش شناسی شارف آنها را از شمول فیلمهای واجد زیبا شناسی سینمایی خارج دانسته و حتی بی ارزش محسوب می کند؟ وجه نادیده انگاشته شده فیلمهای کالت توسط شارف کدام است؟ پدیدار شناسی سینمایی چه راه حلی برای  این کاستی ارائه می دهد؟ مقاله تلاش می کند با استفاده ازروش تحلیلی-توصیفی با رویکرد پدیدارشناسانه نشان دهد که هرچند در زمینه تاثیر گذاری وثمر بخش  بودن آموزه های شارف برنخبگان سینمایی بامدافعان این روش شناسی همنظر است ؛ اما نمی توان برنابسندگی این روش شناسی تحلیل وتجزیه شکل گرایانه/ ساختگرایانه متون سینمایی وتعریفش از زیباشناسی سینمایی درمواجهه  با بخش بزرگی ازآثار و محصولات سینمائی چشم پوشید. هدف مقاله نشان دادن اهمیت ادراک حسی وتجربه ی زیسته به مثابه بنیاد زیباشناسی درارزش داوری فیلمهای کالت است , براین اساس مقاله نظریات رئالیستی تماشاگر -محور پدیدارشناسان سینمایی چون آلن کازبیه و ویویان سابچک رابه عنوان بدیلی برای روش شناسی شارف یا هرنوع نگاه ساخت گرایانه  ناب درتحلیل فیلمهای دارای طرفداران کالت ،که بیشترحول تجارب فردی یا ایدئولوژی های خرده فرهنگی فرقه هاوگروه های کیش پرست، ونه هماهنگی وزیبائی کلاسیک و شکل و ساختار شکل می گیرند، معرفی می کند.

  کلیدواژگان: زیباشناسی، پدیدار شناسی، شکل گرایی، شارف، فیلمهای کالت
 • موسیقی به مثابه مقاومت؛ مضامین کانترهژمونیک در رپ فارسی-ایرانی
  محسن گودرزی، علیرضا الوندی صفحه 5

  این پژوهش به دنبال شناخت مضامین کانترهژمونیک به کار رفته در رپ فارسی-ایرانی (یکی از فعال ترین و پرطرفدارترین گونه های موسیقی کشور) است. همچنین این پژوهش سعی دارد تا حوزه نظری «موسیقی به مثابه مقاومت» را بسط دهد و گامی کوچک برای توسعه نظری آن بردارد. برای این منظور با ارائه چارچوب مفهومی از رپ فارسی-ایرانی، موسیقی به مثابه مقاومت و هژمونی/ کانترهژمونی، مضامین مطرح شده در اشعار چهار خواننده برجسته رپ فارسی-ایرانی (یاس، هیچ کس، حمید صفت و رضا پیشرو) بررسی شده است؛ مجموعا 141 آهنگ از این خواننده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون ارزیابی شد. برخی نتایج به دست آمده عبارتست از: تاکید بیش از پیش رپ فارسی-ایرانی بر مضامین اجتماعی-فرهنگی در مقایسه با مضامین سیاسی و اقتصادی؛ برجسته شدن ابعاد اعتقادی و رفتاری دین در اشعار بررسی شده؛ ارائه تصویری افراطی از مسائل اجتماعی؛ استفاده از مضامین ناسیونالیسم افراطی؛ برجسته کردن تعارض های اجتماعی و اختلافات طبقاتی و تاکید بر فقر و گرانی و بی کفایتی مسئولان. یافته های پژوهش نشان می دهد «رپ فارسی-ایرانی به مثابه مقاومت» با تاثیر حداکثری بر مخاطبان فاصله دارد.

  کلیدواژگان: موسیقی به مثابه مقاومت، هژمونی، کانترهژمونی، مضمون، رپ فارسی-ایرانی
 • آزادی بیان و رسانه ها در زمان ابهام
  صفحه 6

  «یکی از حقوق مهم در یک جامعه آزاد، نهایتا امکان مشارکت آزادانه در بهبود وضع جامعه و رفاه آن است. اگرچه اگر این اتفاق بیفتد باید تمام بخش های دولت برای همه شناخته شده باشد و این امکان فراهم باشد تا همگان نظر و عقیده خویش را درباره آن بخشآزادانه بیان کنند.»جملات فوق را پیتر فورسکال نوشته است، وی در سال 1732 در هلسینکی فنلاند، که در آن زمان بخشی از سلطنت و پادشاهی سوئد بود، به دنیا آمد. او فیلسوف، دانشمند الهیات، گیاه شناس و مستشرق بود. وی این سخنان را در سال 1759 در آخرین پاراگراف صفحه 21 کتاب خود به نام «تفکراتی پیرامون آزادی های مدنی» نگاشته است. بیان چالش برانگیز و جنجالی دیگر وی در کتاب فوق مربوط به پاراگراف صفحه 9 می شود، آنجا که فورسکال تنها جایگزین خشونت را آزادی رسانه های چاپی بیان می کند:آزادی رسانه های چاپی موجب ارتقای بسیار زیاد دانش می شود و تمام قوانین آسیب زننده و مضر را از بین می برد، بی عدالتی اداری را محدود می کند و مانند سد دفاعی برای دولت در یک فضای آزاد است. زیرا چنین فضایی مردم را دوستدار این گونه دولت قرار می دهد...یک دولت خردمند به مردم اجازه می دهد تا نارضایتی های خود را به جای اسلحه با قلم بیان کنند که از طرفی موجب روشنگری می شود و از سوی دیگر از افزایش بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری می کند.

  کلیدواژگان: آزادی بیان، رسانه ها، اجتماع
 • بازنمایی زلزله کرمانشاه در کانال های تلگرامی دو خبرگزاری فارس و ایرنا
  مهدخت بروجردی علوی*، سیدمحسن عسگرزاده صفحه 7

  این پژوهش باهدف شناخت و مقایسه ساختار، محتوا و نحوه جهت گیری اخبار زلزله کرمانشاه در کانال های تلگرام دو خبرگزاری فارس و ایرنا، صورت گرفت. جمعیت آماری این پژوهش را کلیه اخبار مربوط به زلزله در این دو خبرگزاری در فاصله زمانی از «لحظه وقوع رویداد» به مدت «دو هفته» تشکیل می داد. یافته ها نشان داد که در اکثر متغیرهای مورد بررسی، در ساختار و محتوای مطالب دو خبرگزاری تفاوت معنی دار وجود دارد؛ بدین معنی که کانال های تلگرامی دو خبرگزاری مورد بررسی، در انتشار اخبار زلزله کرمانشاه، نسبت به هم، متفاوت عمل کرده اند؛ ازنظر محتوا، کانال تلگرامی خبرگزاری فارس بیشتر به نقد «دولت به صورت کلی» پرداخته؛ درحالی که خبرگزاری ایرنا به صورت تخصصی «عملکرد وزرا» را موردانتقاد قرار داده است. باوجود تفاوت های معنی دار بین متغیرهای تحقیق، نمی توان این تفاوت ها را به جهت گیری های سیاسی نسبت داد؛ زیرا، هر یک از کانال های خبری مورد بررسی، علی رغم دارا بودن سیاست ها و خط مشی های متفاوت سیاسی، جنبه های خاصی از رویداد را بهتر و کامل تر پوشش داده اند.

  کلیدواژگان: کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا، کانال تلگرامی خبرگزاری فارس، زلزله کرمانشاه، جهت گیری سیاسی
|
 • Investigation of Civil Liability of Mass Media Violating Environmental Rights in the Iranian Legal System
  Amin Amirhoseiny* Page 1

  One of the issues in the commercial, economic and social system should be the environmental issue, according to which institutions and organizations must support the environment and promote the development and protection of environmental rights in this regard. In the laws of Iran, especially in the laws of the fifth and fourth development plans, the subject has been referred to, and on this basis, the assignment of assignments in this area to the media has also been taken. Therefore, it should be acknowledged that the media, especially the media and the media, are obliged to provide environmental education by providing the necessary training and culture, and it can be seen that advertising should be prohibited in violation of environmental rights. . So, in order to prevent violations of environmental rights through these advertisements, it should be considered executive guarantees that should be based on the basis of pure responsibility as the basic basis for the civil responsibility of the mass media. Therefore, by proving the realization of harm and harm caused by the mass media, it should be the responsibility of the media and only if it is possible to deny the media the proof that the damage has been caused by a third party or Cairo's power.

  Keywords: mass media, Civil Liability, Sole Responsibility, Burden of Proof, Fifth Law
 • Investigating the Place of Development Journalism in the Local Press"Content analysis of two weekly and two provincial papers in the national newspapers of Kurdistan province"
  Ebrahim Mohammad Hosaini* Page 2

  Development is a complex concept and many factors are involved. One of these factors is the press. The press, given its characteristics, can play a constructive role in the development of the country. Hence, the purpose of this research is to examine the "development journalism" in the local press of the Kurdistan province, and the main question is how the development of the developmental journalism is in the national and local press. In the theoretical framework of this research, the "Dr. Majid Tehraniyan" votes on development and communication and "highlighting theory" have been used. The results of this study, using quantitative content analysis of the contents of two local publications of Kurdistan province, including the Weekly of Sirvan, and the weekly commentary and daily supplement of the Kurdistan province, were published by Jam-Jam and Iran-715 units of analysis (Development Content) from 96 issues of the journal- It has been noted that attention to a little later development, neglecting the coverage of development news due to the lack of recognition of development journalism, attention to event content to the process, more attention to news styles, high use of justification, lack of attention to The role of the people and their involvement in the development process, the attention of the newspapers to the popularity of news and the news element " Which ", is the result of this study, which indicates that the media is not paying attention to development journalism.

  Keywords: Local Press, Majid Tehraniyan, Agenda-Setting theory, Development Journalism, content analysis
 • The Relationship between Use amount of Social Networks with Physical and Mental Health Citizens Ardabil
  Ali Jafari, Leila Farahmand Page 3

  The aim of the present study regarding the use of social networks with physical and mental health of citizens in Ardabil. The goal of the application, in terms of descriptive and correlational and the data collection methodology is to survey. The study population consisted of all citizens over 18 years, the number of Ardabil city of 115,000 people. Morgan table was used to determine sample size and the number of samples were obtained from 384 that were selected by multistage cluster sampling. In order to collect the data needed, self-designed questionnaire was used social networks and physical and mental health. SPSS statistical data processing and analysis software has been analyzed by Pearson correlation coefficient was used.  The results show that between the use of social networks with physical and mental health there is a significant negative correlation relationship between two variables equal to -0.62 is. Also, between the use of social networks with life skills and sports negative relationship between the use of social networks there is a significant positive correlation with leisure.Using social networks is effective on the mental health of Ardebil citizens. The final result of the analysis of hypotheses shows that the highest correlation among the variable of the studied subject is related to the relation between the use of social networks and sport.

  Keywords: Social Networks, Physical Health, mental health, Citizens, Ardabil
 • The Phenomenological Critique of Stefan Sharff's Formalism in Cult Films Cinesthetic
  Farnam Moradi Nejad, Marzieh Piravivanak, Ahmad Alasti Page 4

  One of the most significant cinematic  theories in the field of cinematic elements and aesthetics which  has earned a huge admiration and attention, by introducing concepts like cinematic grammar and syntax, is Stefan Scharff's Cinesthetics.It seems that this Theory is not comprehensive in the case of all types and genres of motion picture industry,because of the extreme application of some precise mathematic-like methods which neglect the excesses of a movie as a Whole(Gestalt).The main question is why some kind of movies that did not matcu with  Scharff's criteria are popular among even cinema's elite audiences?  The Authors have tried in this paper by applying a semiological/etymological analysis of "aesthetic" term to highlight the point that even though they are agreed with the supporters of  Sharff's methodology in  the case of  the impact and efficiency of Sharff's lessons on cinematic elites, the inadequacy of this formalistic/constructivist  methodology in film analysis and Sharff'sCinesthetics  definition of a large amount of motion pictures or cinematic products  is not negligible. The authors infer to  the sensual  perception and lived experience as the basis   of aesthetic. Therefore    in regards to  realistic"spectator-centric" opinions, the paper introduce cinematic ideas of cinematic    phenomenologists like Alan Casebier and Vivien Sobchack  as an alternative  of Sharff's or any  pure constructivist view in the case of Cult movies studies, movies which have biased  fans or followers  -and created on the basis of personal experiences or subcultural ideologies of cult followers and  is  not  related to harmony ,classic beauty and forms or structures .

  Keywords: : Aesthetic, Phenomenology, Formalism, Sharff, Cult Movies
 • Music as Resistance; Counter-Hegemonic Themes in Persian-Iranian Rap
  Mohsen Goudarzi, Alireza Alvandi Page 5

  This research is focusing on understanding counter-hegemonic themes in Persian-Iranian rap (one of the most active and fanoriented Iranian music genre). Also, this research has tried to introduce “music as resistance” theoretical field and improve it. For this aim, conceptual framework of Persian-Iranian rap, music as resistance and hegemony/counter-hegemony have been constructed. Moreover, themes have been discovered in works of four outstanding rappers (Yas, Hichkas, Hamid Sefat and Reza Pishro); totally, 141 music of these rappers have been analyzed by thematic analysis. Results show that Persian-Iranian Rap has been focused on social-cultural themes in compared with political and economic ones. Also, ideological and ritualistic aspects of religion are highlighted in this specific genre. Presenting extreme image of social subjects; using extreme nationalism and racist themes; highlighting social conflicts, economical differences and focusing on poverty, having expensive lives and inefficient officials are some other results. Moreover, results show “Iranian-Persian Rap as Resistance” has low effect on audiences.

  Keywords: Music as Resistance, Hegemony, Counter-hegemony, theme, Iranian-Persian Rap
 • Freedom of Expression & Media in a Time of Uncertainty
  Page 6

  Finally, it is also an important right in a free society to be freely allowed tocontribute to society’s well-being. However, if that is to occur, it must be possiblefor society’s state of affairs to become known to everyone, and it must bepossible for everyone to speak his mind freely about it. Where this is lacking,liberty is not worth its name. /…/These words were written by Peter Forsskål, born in 1732 in Helsinki, Finland,which at that time was part of the Kingdom of Sweden. He was a philosopher,theologian, botanist and orientalist, as well as one of Carl Linnaeus’ disciples.Forsskål wrote these words in 1759 in the last paragraph of 21 in his publicationThoughts on Civil Liberty.Another of the most challenging statements in Thoughts on Civil Libertyis paragraph 9, where Forsskål states that the only alternative to violence isfreedom of the printed word.§ 9/…/ Freedom of the written word develops knowledge most highly, removesall harmful statutes, restrains the injustices of all officials, and is the Government’ssurest defence in a free state. Because it makes the people in love withsuch a mode of government /…/ A wise government will rather let the peopleexpress their discontent with pens than with other guns, which enlightens onthe one hand, appeases and prevents uprising and disorder on the other.

  Keywords: Free down, Media
 • Representation of the Kermanshah Earthquake in the Channels of Telegrams of Fars and IRNA News Agencies
  Mahdokht Borojerdi *, Seyed Mohsen Asgarzadeh Page 7

  This research was conducted with the aim of understanding the structure, content and orientation of Kermanshah earthquake news in the channels of the telegrams of Fars News Agency and IRNA. The statistical population of this study was all the news of the earthquake in the two news agencies at a time between "moment of occurrence" and "two weeks". The results showed that in most of the variables examined, there were significant differences in the structure and content of the content of the two news agencies; that means that the channels of the telegrams of the two news agencies IRNA and FARS, in retrospection of the Kermanshah earthquake news reports, were different in relation to each other; in terms of content, the channel The Fars News Agency's telegram has more to do with the "government as a whole," while the IRNA news agency has specially called the "ministers' function". Despite the significant differences between the research variables, these differences can not be attributed to the political orientations, because each of the reviewed news channels has different policies and policies and covers the specific aspects of the event better and more fully.

  Keywords: Channel Telegram IRNA, Telegram Channel Fars News Agency, Kermanshah Earthquake, political orientation