فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 546 (هفته دوم آذر 1398)
 • پیاپی 546 (هفته دوم آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/13
 • تعداد عناوین: 3
|
 • حسن صدرایی*، غلامرضا اصغری، نفیسه وصیله ها صفحات 1136-1142
  مقدمه

  در طب سنتی به اثر ضد اسپاسم دو گیاه رزماری و اسطوخودوس اشاره شده است، اما اثر مستقیم آن ها بر روی انقباضات رحم گزارش نشده است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثر ضد اسپاسمی عصاره ی هیدروالکلی رزماری و اسطوخودوس بر انقباضات رحم Rat انجام شد.

  روش ها

  در این پژوهش، اثر رفع انقباضی عصاره ی هیدروالکلی این دو گیاه بر روی انقباضات القا شده به وسیله ی پتاسیم کلراید، استیل کولین، اکسی توسین و تحریک الکتریکی در رحم Rat ایزوله سنجیده شد و با نیفدیپین مقایسه گردید

  یافته ها

  عصاره ی هیدروالکلی رزماری و اسطوخودوس به صورت وابسته به غلظت، انقباضات ناشی از پتاسیم کلراید، استیل کولین، اکسی توسین و تحریک الکتریکی را مهار کردند.

  نتیجه گیری

  عصاره ی هیدروالکلی اسطوخودوس و رزماری، اثر ضد اسپاسم بر روی عضلات صاف رحم دارد و ممکن است برای جلوگیری از انقباضات زودرس رحم مفید باشد.

  کلیدواژگان: اسطوخودوس، رزماری، عضلات صاف
 • جمال مقدسی، داود شفیعی*، سید محسن حسینی، توحید جعفری کوشکی، محمد گرگ یراقی، مجتبی رحیمی، منصور شیشه فروش، احمد رضا لاهیجان زاده، بابک صادقیان، الهام معظم، محمد باقر محبی، شمیم شفیعیون، ویکتوریا عزتیان، کتایون ربیعی، نضال صراف زادگان صفحات 1143-1148
  مقدمه

   برخی مطالعات قبلی، حاکی از ارتباط آلودگی هوا با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی می باشند. مطالعه ی حاضر، با هدف تعیین ارتباط بین غلظت ذرات معلق کوچک تر از 10 میکرون با بستری شدن در بیمارستان به علت نارسایی قلبی انجام شد.

  روش ها

   در یک مطالعه ی توصیفی- تحلیلی، داده های پرونده ی 359 بیمار که طی سال های 96-1395 به علت نارسایی قلبی در بیمارستان شهید چمران اصفهان بستری شده بودند، استخراج گردید. معیار بستری شدن این دسته بیماران، یافته های اکوکاردیوگرافی از جمله میزان کسر جهشی قلب کمتر از 50 درصد و یا رخداد و تشدید علایم بالینی، در نظر گرفته شد. داده های مربوط به غلظت ساعتی Particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (PM10) از بانک داده های CAPACITY اداره ی کل محیط زیست استان اصفهان مربوط به 6 ایستگاه پایش ثابت در مناطق مختلف شهر اصفهان، استخراج گردید. جهت بررسی ارتباط بین غلظت ذرات معلق در هوا (PM10) و بستری شدن به خاطر نارسایی قلبی، ارتباط بین غلظت PM10 در 24 ساعت منتهی به بستری با فراوانی بستری بیماران در همان روز تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی 359 بیمار که با تشخیص نارسایی قلبی بستری شده بودند، 6/14 ± 8/63 سال بود. 82 نفر (8/22 درصد) آن ها در طول دوره ی بستری در بیمارستان فوت شدند. ، بروز نارسایی قلبی با چارک های آلودگی هوا ارتباط معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، بین غلظت ذرات معلق در هوا و بستری شدن در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، ذرات معلق، بستری شدن
 • مرضیه ساعی قره ناز، مژده بنایی، ویدا قاسمی، فرزانه رشیدی فکاری، اعظم خیابانی، معصومه عابد، گیتی ازگلی* صفحات 1149-1161
  مقدمه

   اختلال عملکرد جنسی زنان در دوران پس از زایمان، یکی از مشکلات مهم سلامتی زنان در دوران پس از زایمان می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین اختلال عملکرد جنسی در دوره ی پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان ایرانی انجام شد.

  روش ها

   در این مطالعه ی مرور سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات ایرانی منتشر شده در پایگاه های PubMed،Scopus، Web of science، ProQuest، Magiran، Scientific Information Database (SID)، IranMedex و IranDoc با استفاده از کلید واژه های مرتبط با «عملکرد جنسی پس از زایمان» مورد جستجو قرار گرفتند. معیار ورود شامل مطالعات مشاهده ای (بین سال های 2019-1990) بود که ابزارهای استاندارد جهت سنجش عملکرد جنسی استفاده کرده بودند. جهت بررسی احتمال سوگیری در انتشار نتایج، از آزمون آماری Egger's استفاده شد. واکاوی داده ها، با استفاده از نرم افزار STATA 14 انجام شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، تعداد 12 مقاله بعد از انجام کیفیت سنجی با ابزار Newcastle-Ottawa، مورد واکاوی قرار گرفتند. میانگین کلی نمره ی عملکرد جنسی پس از انجام واکاوی حساسیت،30/22 (80/22-80/21) و در بعد میل جنسی 52/3 (84/3-20/3)، کمترین نمره و در بعد رضایت جنسی 28/4 (40/4-03/4) بود. عوامل مرتبط با عملکرد جنسی شامل عوامل فردی و دموگرافیک، عوامل پزشکی و عوامل عاطفی و روانی بودند.

  نتیجه گیری

  عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی تحت تاثیر عوامل متعددی می باشد. از این رو، توصیه می شود در مشاوره های پس از زایمان، به بعد جنسی زندگی زنان توجه شود و جهت اقدامات مداخله ای در این زمینه برنامه ریزی شود.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، زنان، زایمان، متاآنالیز
|
 • Hassan Sadraei*, Gholamreza Asghari, Nafiseh Vasileha Pages 1136-1142
  Background

  In traditional medicine, Lavender and Rosemary are referred as antispasmodic agents. However, so far their direct effects on uterus contraction have not been reported. This study aimed to assess antispasmodic effect of hydroalcoholic extracts of rosemary and lavender on rat isolated uterus contractions.

  Methods

  In this research, the relaxant effect of hydroalcoholic extracts of these plants on rat isolated uterus contraction induced by KCl, acetylcholine, oxytocin, and electrical field stimulation (EFS) was determined and compared with nifedipine.

  Findings

  Hydroalcoholic extracts of Lavender and Rosemary inhibited uterus contractions induced by KCl, acetylcholine, oxytocin, and EFS in a concentration-dependent manner.

  Conclusion

   Hydroalcoholic extracts of Lavender and Rosemary have relaxant effects on uterus smooth muscle, and can be useful in prevention of premature labor.</div>

  Keywords: Lavender, Rosemary plant, Smooth muscle, Uterus
 • Jamal Moghadasi, Davood Shafie*, Sayed Mohsen Hosseini, Tohid Jafari Koshki, Mohammad Garakyaraghi, Mojtaba Rahimi, Mansour Shishehforoush, Ahmadreza Lahijanzadeh, Babak Sadeghian, Elham Moazam, Mohammad Bagher Mohebi, Shamim Shafieyoon, Victoria Ezatian, Katayoun Rabiei, Nizal Sarrafzadegan Pages 1143-1148
  Background

  Some past studies have shown the association of air pollution with heart failure (HF). The present study was conducted to investigate the relationship between suspended particulate matters less than 10 microns (PM10) and hospitalization due to HF.

  Methods

  In a cross-sectional study, the data from 359 patients’ records, admitted to Shahid Chamran hospital in Isfahan City, Iran, due to HF during the years 2017-18, were collected. The inclusion criteria were the echocardiography findings such as the cardiac ejection fraction of less than 50%, and/or additional clinical evidences that confirmed HF exacerbation. The data about hourly concentration of PM10 were collected from the CAPACITY software in the Department of Environment at Isfahan Province that displayed the PM10 data from 6 fixed stations in Isfahan City. To evaluate any relationship between PM10 and hospitalization due to HF, we considered the PM10 concentrations at last 24 hours before hospitalization.

  Findings

  The mean age of 359 patients who diagnosed with heart failure was 63.8 ± 14.6 years, and 82 of them (22.8%) died at the time of hospitalization. There was a significant correlation between hospitalization due to HF and air pollution quartiles.

  Conclusion

   According to the results of present study, there was a positive correlation between the concentration of particulate matters in the air and hospitalization due to heart failure.

  Keywords: Heart failure, Particulate matter, Hospitalization
 • Marzieh Saei Gharenaz, Mojdeh Banaei, Vida Ghasemi, Farzaneh Rashidi Fakari, Azam Khiabani, Masumeh Abed, Giti Ozgoli* Pages 1149-1161
  Background

  Female sexual dysfunction in the postpartum period is one of the major health problems of women. The aim of this study was to determine the postpartum sexual dysfunction and its related factors in Iranian women.

  Methods

  In  this systematic review and meta-analysis study, Iranian articles published at PubMed, Scopus, Web of Science, ProQuest, Magiran, Scientific Information Database (SID), IranMedex, IranDoc were searched by keywords related to "postpartum sexual function". The inclusion criteria were as the studies, which used standard tools to measure sexual function, and included observational studies (from 1990 to 2019). Egger statistical test was used to investigate the probability of bias in the publication bias. Data were analyzed using STATA 14 software.

  Findings

  Finally, after quality assessment by Newcastle Ottawa instrument, 12 articles were analyzed. The overall mean score of sexual function after sensitivity analysis was 22.30 [95% confidence interval (CI): 21.8-22.8], the lowest score was in the sexual desire dimension as 3.52 (95% CI, 3.2-20-3.84), and in the sexual satisfaction dimension, it was 4.28 (5 95% CI: 4.4-4.03). Factors related to sexual function included individual and demographic factors, medical factors, and emotional and psychological factors.

  Conclusion

   The postpartum sexual function in Iranian women is influenced by several factors; so it is recommended to pay attention to the sexual dimension of women's postpartum counseling, and to plan interventional measures in this regard.

  Keywords: Sexual dysfunctions, Physiological, Women, Obstetric delivery, Meta-analysis