فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 548 (هفته چهارم آذر 1398)
 • پیاپی 548 (هفته چهارم آذر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/28
 • تعداد عناوین: 3
|
 • اشرف محبوبی، حبیب فرهمند، ناصر قائمیان، جعفر احمدی، سعید بهشتیان نژاد، سکینه کمال آهنگر صفحات 1180-1184
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای کبد چرب غیر الکلی و آمار بالای بیماران کاندیدای سونوگرافی برای تشخیص این عارضه و نتایج متفاوت مطالعات در مورد ارزش تشخیصی سونوگرافی، این مطالعه با هدف تعیین توافق بین یافته های سونوگرافی و Computed tomography scan (CT Scan) در تشخیص کبد چرب غیر الکی انجام گرفت.

  روش ها

  در یک مطالعه ی مقطعی که در سال 1397 در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان انجام گرفت، 100 بیمار کاندیدای CT Scan شکم که در شرح حال مشکوک به سندرم متابولیک بودند، وارد مطالعه شدند و کلیه ی بیماران تحت CT Scan و سونوگرافی کبد قرار گرفتند و میزان توافق بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص ابتلا به کبد چرب، بررسی گردید.

  یافته ها

  68 بیمار (68 درصد) هم در سونوگرافی وهم در CT Scan، مبتلا به کبد چرب بودند؛ در حالی که 18 بیمار (18 درصد) در هر دو روش تشخیصی مبتلا به کبد چرب تشخیص داده نشدند. در مقابل، 8 بیمار (8 درصد) در سونوگرافی مبتلا به کبد چرب بودند؛ در صورتی که در CT Scan طبیعی بودند. همچنین، 6 بیمار (6 درصد) نیز در CT Scan مبتلا به کبد چرب تشخیص داده شدند؛ در حالی که در سونوگرافی مبتلا به کبد چرب نبودند. در مجموع، میزان توافق بین یافته های CT Scan و سونوگرافی به میزان 63/0 وجود داشت (001/0 > P).

  نتیجه گیری

  بین یافته های سونوگرافی و CT Scan در تشخیص ابتلا به کبد چرب غیر الکلی توافق مطلوبی وجود داشت و با توجه به مزایای سونوگرافی، به نظر می رسد این روش تشخیصی، ابزار مناسبی برای بررسی بیماران مظنون به کبد چرب باشد.

  کلیدواژگان: CT Scan، کبد چرب غیر الکلی، سونوگرافی
 • داریوش مرادی فارسانی*، سید مرتضی حیدری، بهروز پیری صفحات 1185-1191
  مقدمه

   جهت کنترل درد پس از اعمال جراحی، داروهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله مهم ترین داروهای ضد درد آمینوفیلین، استامینوفن و متوکلوپرامید است. این مطالعه، با هدف بررسی و مقایسه ی اثربخشی تجویز ترکیب سه داروی آمینوفیلین، متوکلوپرامید و استامینوفن با یکدیگر در کاهش درد پس از عمل جراحی استرابیسم انجام شد.

  روش ها

   این مطالعه، به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بر روی 120 بیمار تحت جراحی اصلاح استرابیسم در بیمارستان فیض شهر اصفهان انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در چهار گروه دریافت کننده ی متوکلوپرامید، استامینوفن، آمینوفیلین و گروه شاهد قرار گرفتند. پس از ورود بیماران به ریکاوری، شدت درد بر اساس معیار دیداری سنجش درد (Visual analogue scale یا VAS)، متغیرهای همودینامیک، مدت زمان خروج لوله ی تراشه (Extubation) و مدت زمان ریکاوری ثبت و بررسی شدند.

  یافته ها

  درد بعد از عمل به ترتیب در گروه های استامینوفن، متوکلوپرامید و سپس، آمینوفیلین در زمان های بدو ورود، 15 و 30 دقیقه ی اول ریکاوری به صورت معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (001/0 > P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه، حاکی از آن است که استامینوفن در مقایسه با متوکلوپرامید و آمینوفیلین اثرات بهتری در کاهش درد دارد.

  کلیدواژگان: آمینوفیلین، متوکلوپرامید، استامینوفن، استرابیسم
 • نسترن جعفری هفشجانی، علیرضا مهری دهنوی*، رضا حاجیان، شبنم بوداغ، محدثه بهجتی صفحات 1192-1199
  مقدمه

   یکی از شایع ترین بیماری های قلبی- عروقی (Cardiovascular diseases یا CVDs) در سراسر جهان سکته ی قلبی (Myocardial infarction یا MI) است. با پردازش و واکاوی امواج الکتروکاردیوگرام (Electrocardiography یا ECG) و وکتور کاردیوگرام (Vectorcardiography یا VCG)، می توان به تشخیص و توصیف بیماری های قلبی نظیر MI دست یافت. یکی از روش های نوین در تشخیص، استفاده از متغیرهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام است.هدف از انجام این مطالعه، تفکیک صحیح امواج سالم از بیمار به استفاده از طبقه بند شبکه ی عصبی مصنوعی و رسیدن به دقت و صحت قابل قبول و همچنین، نشان دادن مزایای وکتور کاردیوگرافی و به کارگیری آن به عنوان روشی جهت پوشش معایب الکتروکاردیوگرافی بود.

  روش ها

  در این تحقیق، علاوه بر به کارگیری امواج الکتروکاردیوگرام در حوزه ی زمان، از الگوهای فضایی- زمانی امواج وکتور کاردیوگرام به منظور شناسایی 80 بیمار مبتلا به MI و تمایز آن ها از 80 فرد سالم بهره بردیم.

  یافته ها

  زمانی که ترکیب ویژگی های 12 لید ECG و 3 لید VCG به ورودی طبقه بند شبکه ی عصبی پیش خور (Feedforward neural network) اعمال شد، صحت 2/91 درصد، دقت 6/92 درصد و ویژگی 0/90 درصد حاصل شد که نتایج، مقادیر بالاتری را نسبت به زمانی که ویژگی ها به صورت جداگانه اعمال شوند، نشان می دهد.

  نتیجه گیری

  مشاهدات بیانگر این است که روش های مبتنی بر ترکیب ECG و VCG، می توانند در تفکیک موارد MI از موارد سالم موثر باشند. امید است که این روش در ارزیابی بالینی و تشخیص نارسایی قلبی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: سکته ی قلبی، الکتروکاردیوگرافی، وکتورکاردیوگرافی، تبدیل ویولت، مدل های شبکه ی عصبی
|
 • Ashraf Mahboubi, Habib Farahmand, Naser Ghaemian, Jafar Ahmadi, Saeed Beheshtiannejad, Sekineh Kamal Ahangar Pages 1180-1184
  Background

  According to the high prevalence of non-alcoholic fatty liver and high rates of ultrasonography candidates for diagnosis of this disease, the aim of this study was to determine the agreement between ultrasound and computed tomography (CT) scan in diagnosis of non-alcoholic fatty liver.

  Methods

  In a cross-sectional study conducted in 2018 at Ali ibn Abitaleb hospital in Rafsanjan, Iran, 100 patients with abdominal CT scan who were suspected to metabolic syndrome were enrolled. All patients underwent CT scan and liver ultrasonography. The degree of agreement between ultrasound and CT scan was investigated in diagnosis of fatty liver.

  Findings

  Fatty liver was diagnosed in 68 patients (68%) in ultrasound and CT scan diagnostic methods; and was not diagnosed in 18 patients (18%) by both diagnostic methods. In contrast, although in 8 patients (8%) fatty liver was found in ultrasonography, they were normal in the CT scan. Six patients (6%) also showed fatty liver in CT scan, while fatty liver was not diagnosed in ultrasound assessment. Overall, the agreement between CT scan and ultrasound findings was 0.63 (P < 0.001).

  Conclusion

  The results of the present study showed that there was a good agreement between ultrasonography and CT scan findings in determining non-alcoholic fatty liver. It seems that ultrasonography is a good diagnostic method for the evaluation of patients with suspected liver transfusion.

  Keywords: Non-alcoholic fatty liver disease, Sonography, CT scan
 • Darioush Moradi Farsani*, Sayed Morteza Heidari, Behruz Piri Pages 1185-1191
  Background

  There are many drugs to control the pain after surgeries. Aminophylline, metoclopramide, and acetaminophen are known to be able to control pain. In this study, we aimed to compare the effects of these three drugs in controlling pain after strabismus correction surgery.

  Methods

  This was a double-blinded randomized clinical trial on 120 patients underwent strabismus correction surgery in Feiz hospital, Isfahan, Iran. Patients were randomized into 4 groups of aminophylline, metoclopramide, acetaminophen, and placebo. All patients and surgeons were unaware of groups and drugs. After strabismus surgery, patients were assessed using visual analogue scale (VAS) to evaluate their pain. Hemodynamic parameters, as well as extubation and recovery times after surgeries were also evaluated.

  Findings

  Postoperative pain assessments indicated a lower pain intensity in acetaminophen, metoclopramide, and aminophylline, respectively, compared to placebo at the time of recovery entrance and 15 and 30 minutes afterwards (P < 0.001).

  Conclusion

  According to the results of present study, acetaminophen has a better effect in controlling postoperative pain than metoclopramide and aminophylline.

  Keywords: Aminophylline, Metoclopramide, Acetaminophen, Strabismus
 • Nastaran Jafari Hafshejani, Alireza Mehri Dehnavi*, Reza Hajian, Shabnam Boudagh, Mohaddeseh Behjati Pages 1192-1199
  Background

  One of the most common cardiovascular diseases (CVDs) in the world is myocardial infarction (MI). By analyzing electrocardiogram and vectorcardiography (VCG) signals, it is possible to identify and characterize heart diseases such as MI. One of the new methods of detection is the use of spatio-temporal parameters of VCG signals. This study aimed to correctly distinguish healthy signals from patients, achieve acceptable accuracy, and show the benefits of VCG and its application as a method to cover the shortcoming of electrocardiography.

  Methods

  In this study, in addition to applying electrocardiogram signals in the time domain, spatio-temporal patterns of VCG signals were used to identify 80 patients with MI, and differentiate them from 80 healthy individuals.

  Findings

  When combining the 12-lead electrocardiography (ECG) and the 3-lead VCG features applied to the Feedforward Neural Network classifier input, an accuracy of 91.2%, specificity of 92.6%, and specificity of 90% were obtained. The results were in higher values than when applied separately.

  Conclusion

   The observations indicate that combined ECG and VCG methods can be effective in distinguishing MI cases from healthy cases. It is hoped that this method may be useful in the clinical evaluation and heart failure diagnosis.

  Keywords: Myocardial infarction, Electrocardiography, Vectorcardiography, Wavelet transform, Neural network models