فهرست مطالب

مهندسی حمل و نقل - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 43، زمستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 43، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • آسیه باغبانی، افشین شریعت مهیمنی*، سعید رحمانی، امین صیاد، میلاد مهدی زاده صفحات 283-300
  تشدید مشکلات ترافیکی از قبیل ازدحام، آلودگی و کمبود منابع توسعه زیرساخت های حمل ونقلی بخصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و کاهش شاخص های فعالیت بدنی از سوی دیگر سبب شده پیاده روی به عنوان یک شیوه حمل ونقل غیرموتوری و پاک موردتوجه تصمیم گیران قرار گیرد. این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان پیاده روی و انتخاب شیوه ی پیاده روی در تمامی سفرهای روزانه پرداخته است. بدین منظور از مدل های لوجیت و مدت زمان برای مدل سازی استفاده شده است. در این مطالعه از داده های بهنگام سازی طرح جامع حمل ونقل شهر مشهد استفاده شده است. نتایج مدل ها نشان می دهد عوامل مختلفی مانند بعد خانوار، سن کم و تراکم مسکونی رابطه مستقیمی با مدت زمان پیاده روی و انتخاب شیوه ی پیاده روی در تمامی سفرهای روزانه دارد. همچنین یافته ها حاکی از این است که مردها (در مقایسه با زن ها) و افراد با سطح تحصیلات بالاتر مدت زمان بیش تری را صرف پیاده روی روزانه می کنند. نتایج بررسی رفتار گروه های مختلف شغلی نشان می دهد که به طور کلی دانش آموزان بیش از سایر گروه های شغلی پیاده روی می کنند. فراهم کردن بسترهای لازم و ارائه سیاست های تشویقی در جهت افزایش میزان پیاده روی در نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی می تواند موجب ارتقای سطح پیاده روی در سطح جامعه و به خصوص کارمندان شود.
  کلیدواژگان: مدت زمان پیاده روی، مدل لوجیت دوتایی، مدل مدت زمان، حمل ونقل غیرموتوری
 • فرهاد صالحیان، رضا توکلی مقدم*، نرگس نوروزی صفحات 299-311

  این مقاله به ارائه مدل مساله مسیریابی وسائط نقلیه به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان، کاهش مصرف انرژی و سوخت و کاهش هزینه های توزیع می پردازد. آمارها نشانگر آن است که هزینه سوخت، بخش قابل توجهی از هزینه حمل و نقل را دربر می گیرد. در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی نه تنها بر هزینه های اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه بر انتخاب مسیرهای حمل و چگونگی توزیع بار بین ناوگان حمل ونقل نیز تاثیر گذار است. همچنین این مدل هزینه مدت زمان زودکرد و دیرکرد نسبت به موعد تحویل را با کمینه کردن مجموع این زمان ها کاهش می دهد.  مساله مسیریابی وسایل نقلیه مورد بررسی از نوع مسایل NP-hard است، از همین رو به منظور حل این مدل پیشنهادی از الگوریتم زنبور عسل (BA) استفاده می شود و برای نشان دادن کارآیی الگوریتم طراحی شده جواب های به دست آمده با نرم افزار گمز مقایسه خواهند شد. همچنین به منظور حل مسایل در ابعاد بزرگ نتایج با جواب های حاصل از الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) مقایسه و مورد تجزیه  تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان دهنده کارآیی الگوریتم پیشنهادی در حل مسایل را دارد.

  کلیدواژگان: مسیریابی وسائط نقلیه، کاهش مصرف سوخت، رضایت مندی مشتریان، الگوریتم زنبور عسل
 • اکبر سعادت* صفحات 313-331

  آماده بکاری روسازی راه آهن شرط بلا منازع بهره برداری از آن در ارائه خدمات حمل و نقل ریلی است. از آنجا که توقعات عمومی در خدمات برنامه ریزی شده بخصوص در جابجایی مسافر فاقد پذیرش وقفه ای برای عملیات نگهداری است اقدام پیشگیرانه برای رفع ازکارافتادگی روسازی از اهمیت ویژه ای برخوردارمی گردد. از بین تجهیرات روسازی مدار خط که ازکارافتادگی آن تقریبا معادل از کارافتادگی خط است, ناشناخته ترین رفتار را برای پیشبینی وقوع زمان از کارافتادگی دارد تحقیقات انجام شده هیچگاه پاسخ مستقیمی به برآوردی از پیشبینی زمان وقوع خرابی مدار خط و یا علائم الکتریکی یک ایستگاه در حالت جامع شرایط ذاتی تجهیز، شرایط بهره برداری تجهیز و  وضعت نگهداری تجهیز نداشته اند و غالبا در فضایی  محدود از شرایط کاری خلاصه و ساده سازی شده موضوع را بررسی کرده اند. مدل اساسی پیش بینی رفتار خرابی مدار خط برپایه تخمین توابع توزیع چگالی و تجمعی احتمال خرابی و قابلیت اطمینان آن قرار دارد. این تخمین از آنجا معتبر می گردد که توابع آماری مورد نظر با متوسط گیری روی تعداد زیادی پیش امد در شرایط واقعی محاسبه و اعتبار آن با روش های نظری استاندارد تایید می گردد. برای مطالعه ی موردی مدار خط ایستگاه راه آهن تهران انتخاب شده است که تخمین تابع توزیع تجمعی خرابی آن براساس تحلیل آمار حدود ده سال گزارش از کار افتادگی آن دست می آید. این تخمین  بر مدل توزیع  ویبل برازش شده تا پارامترهای شکل, مقیاس و مبدا مدل رفتار خرابی مدار خط بدست آید.  نتایج بدست آمده با پذیرش 5 درصد خطا در برازش حاکی از آن است که مدار خط ایستگاه راه آهن تهران با متوسط زمان بین دو خرابی برابر با 7/2 روز برای 7/1 روز, 5/7 روز و 11 روز از زمان شروع کار بعد از رفع هر خرابی به ترتیب با احتمال 50 درصد, 10 درصد و 5 درصدبا خرابی مواجه نحواهد شد.

  کلیدواژگان: مدلسازی رفتار خرابی، مدار خط، علائم الکتریکی، راه آهن
 • محمود رضا کی منش*، علی نصرالله تبار آهنگر، الناز ارقند صفحات 331-354

  تصادفات ترافیکی یک عامل اصلی مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است. امروزه این موضوع به یکی از مسائل مهم پیش روی مهندسان ترافیک و مدیران برنامه ریزی حمل و نقل تبدیل شده است عامل انسانی تاثیرگذارترین عامل در تعیین سطح ایمنی ترافیک جاده ای از میان عوامل سه گانه محیط، وسیله نقلیه و انسان است. شرایط راننده مانند شرایط روانی، اخلاقی و سطح خطرپذیری از جمله مواردی هستند که در امر رانندگی بطور مستقیم تاثیرگذار است. این امور متغیر بوده و قابلیت پیش بینی کمی دارند و ممکن است منجر به ایجاد شرایط نا ایمن گردند. سطح خطر پذیری در رانندگان یکی از فاکتورهای مهم عامل انسانی در رانندگی و تاثیرگذار در ایمنی ترافیک است. در سال های اخیر مطالعه ی ارتباط میان رفتار رانندگان بر اساس ویژگی های شخصیتی با استفاده از برداشت های میدانی و پرسشنامه های خود اظهاری سهم بسزایی در مطالعات ایمنی ترافیک داشته است. در این مطالعه میزان خشم راننده در رفتار ترافیکی نمونه ای از رانندگان تهرانی و ارتباط آن با ایمنی و تصادفات ترافیکی مورد بررسی قرار گرفته است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. تحلیل همبستگی، ارتباط معناداری میان سن و سنوات رانندگی رانندگان با برخی از عامل های مقیاس خشم و همچنین میان  میزان خشم راننده در موقعیت های ترافیکی مختلف با درگیری در تصادفات ترافیکی نشان می دهد. مقایسه نتایج مطالعه انجام شده با سایر کشورها حاکی از آن است که میزان خشم رانندگان ایرانی نسبت به رانندگان هندی(به عنوان یک کشور آسیایی) کمتر و نسبت به رانندگان اروپایی بیشتر است. براساس این نتایج تقویت فرهنگسازی در زمینه کنترل خشم رانندگان می تواند اثر قابل توجهی در کاهش شدت تصادفات دارد.

  کلیدواژگان: رانندگی پرخاشگرانه، رفتار پرخطر رانندگی، ایمنی، شدت تصادفات، تحلیل پرسشنامه ای
 • الهام جباری، شهرام سعیدی* صفحات 353-371

  اتوبوسرانی یکی از مهم ترین سامانه های حمل و نقل عمومی شهری بوده و اتوبوس به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر سامانه ها، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در اکثر شهرها، سامانه  اتوبوسرانی با توجه به فقدان سامانه های پیشرفته حمل و نقل از قبیل مترو، تراموا، قطار سبک شهری و مانند آن ها وظیفه سنگینی را بر عهده دارند. به علت ویژگی های مثبت و مزایای این سامانه، ارتقای کارآیی آن به برنامه ریزی، اندیشه و راه حل های متعدد مسئولین و متخصصین این امر نیاز دارد. در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور بهینه سازی سیستم اتوبوس رانی شهری با هدف کمینه کردن مجموع هزینه های راه اندازی خطوط، هزینه تعمیرات و نگهداری و میزان مصرف سوخت و همچنین با کمینه سازی زمان ورود اتوبوس به ایستگاه ها سطح رفاه مسافران را به حداکثر برساند. مدل پیشنهادی در نرم افزار GAMS شبیه سازی گردیده و  بر روی آن تحلیل حساسیت صورت گرفته است. با توجه به پیچیدگی و زمان محاسباتی بالای مدل پیشنهادی، یک روش فرا ابتکاری ترکیبی مبتنی بر رهیافت های کولونی مورچگان (ACO) و ازدحام ذرات (PSO) موسوم به PS-ACO نیز برای حل آن توسعه داده شده و در نرم افزار متلب (MATLAB)  شبیه سازی گردیده است. نتایج محاسباتی نشان می دهد هزینه سوخت و فاصله مکانی بین ایستگاه ها، بیشترین تاثیر در میزان هزینه های عملیاتی و فاصله زمانی بین ایستگاه ها و بیشترین تاثیر در سطح رفاه مسافرین را دارد. همچنین تعداد ایستگاه ها، تاثیر بیشتری بر پیچیدگی و زمان حل مدل نسبت به تعداد مسیر و تعداد اتوبوس از خود نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مسئله حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی خطی، PS-ACO، GAMS
 • حمید بهبهانی*، علی منیری، محمد تخت فیروز صفحات 371-383

  آسفالت ماستیک درشت دانه (SMA)1 از جمله آسفالت هایی است که با توجه به مزیت های بسیار زیاد آن مورد توجه راهسازان قرار گرفته است. از جمله مزایای این آسفالت می توان به افزایش مقاومت در برابر تعییر شکل ماندگار، کاهش روند رشد ترک، بهبود مقاومت لغزندگی، کاهش آلودگی صوتی ناشی از تردد وسائل اشاره کرد. در این پژوهش از پلیمر SBR2 خالص به صورت مخلوط در قیر و SBR مایع به صورت مستقیم در مخلوط جهت بهبود خصوصیات عملکردی مخلوط های آسفالتی ماستیک درشت دانه استفاده و نتایج با مخلوط بدون پلیمر به عنوان مخلوط شاهد مقایسه شده اند. در خلال این مطالعه آزمایشهای مارشال، حساسیت رطوبتی، خستگی قطری و ویل تراک بر روی نمونه های ساخته شده با SBR  انجام شد. نتایج نشانگر آن بود که استفاده از پلیمر SBR مخلوط در قیر تاثیر مثبتی روی مقاومت کشی غیرمستقیم، مقاومت مارشال، مدول برجهندگی، مقاومت در برابر شیارشدگی و خستگی دارد. بااین حال،  مقاومت در برابر رطوبت برای این مخلوط ها تفاوت چندانی با مخلوط شاهد ندارد. استفاده از پلیمر SBR مایع به صورت مستقیم در مخلوط باعث کاهش مقاومت خستگی و شیاردگی مخلوط های آسفالتی SMA شد. با این حال چنانچه این پلیمر بعد از قیر به مخلوطاضافه شود موجب بهبود در مقاومت مخلوط در برابر رطوبت می شود.

  کلیدواژگان: آسفالت ماستیک درشت دانه، آسفالت SMA، پلیمر SBR، خستگی، شیار شدگی
 • محسن بابایی* صفحات 383-400

  یکی از مهم ترین مراحل در انجام مطالعات ویا اقدامات حمل و نقلی، تعیین میزان اهمیت و اولویت اهداف حمل ونقلی شهر است. به طور کلی دو نوع هدف در مطالعات حمل ونقلی می تواند تعریف شود: اهداف کلی و اهداف جرئی. این مقاله به دنبال ارائه روشی برای اولویت بندی یکپارچه اهداف کلی حمل ونقلی است، به گونه ای که دیدگاه همه افراد (مسوولان، متصدیان و کارشناسان) مرتبط با امر حمل ونقل در این اولویت بندی در نظر گرفته شود. در روش ارائه شده، پس از دریافت نظر همه افراد در خصوص امتیاز و اولویت هر هدف، از روش پارامتریک وزن دهی، به یک اولویت بندی یکپارچه از دیدگاه همگان دست یافته می شود. با توجه به پراکندگی امتیازهای ارائه شده توسط افراد مختلف، ساختار غالب و مغلوبی برای هر هدف کلی نسبت به سایر اهداف کلی در نظر گرفته شده و روش بهینه سازی چندهدفه پارامتریک به گونه ای اصلاح شده است که این ساختار غالب و مغلوبی در اولویت اهداف موثر باشد. روش ارائه شده برای اولویت بندی اهداف کلی شهر مشهد نشان می دهد که در صورت عدم لحاظ کردن پراکندگی در امتیازها (و صرفا استفاده از مقدار میانگین امتیازها) به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد که می تواند با خطای تصمیم گیری همراه باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که سه هدف کلی اولویت دار به دست آمده از دو روش وزن دهی ساده و روش ارائه شده  در شهر مشهد مشابه هستند، ولی اولویت چهارم به دست آمده از دو روش متفاوت هستند.

  کلیدواژگان: اولویت بندی، تصمیم گیری چندشاخصه، اهداف کلی حمل ونقل، روش بهینه سازی چندهدفه پارامتریک
 • ابوالفضل افشاری، اسماعیل آیتی* صفحات 401-424
  یکی از مهم ترین دلایل تصادفات عابران پیاده در تقاطع های چراغ دار شهری، تخلفات آن ها در عبور از چراغ قرمز عابر پیاده است. لذا بررسی و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر تخلفات عابران پیاده همواره دغدغه فعالان حوزه ایمنی ترافیک بوده است. هدف این مطالعه، ارزیابی عوامل بیرونی تاثیرگذار بر تخلفات عابران پیاده، به خصوص عوامل مرتبط با طرح هندسی و ترافیک است. رفتار 1590 عابر پیاده در 10 گذرگاه از 6 تقاطع در شهر مشهد مقدس، تصویربرداری شد و تاثیر 15 متغیر منحصربه فرد در مورد هر عابر پیاده مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار آماری SPSS و به روش رگرسیون لجستیک دووجهی صورت گرفت. در پایان، متغیرهای تعداد عابران پیاده هم سمت، تعداد عابران پیاده متخلف هم سمت، زمان انتظار عابر پیاده، سرفاصله زمانی بین وسایل نقلیه، طول گذرگاه، عرض جداکننده میانی و مدت زمان چراغ قرمز عابر پیاده بر تصمیم عابران پیاده برای احترام به چراغ قرمز یا تخلف در برابر آن، تاثیرگذار تشخیص داده شد. بر این اساس با افزایش تعداد عابران پیاده، احتمال تخلف به نسبت 7/20 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل، در صورت افزایش تعداد عابران پیاده متخلف، احتمال تخلف با افزایش به نسبت 4/81 درصدی مواجه می شود. افزایش یک واحدی در متغیرهای زمان انتظار عابر پیاده، طول گذرگاه و عرض جداکننده میانی باعث کاهش تخلفات (به ترتیب %2/13، %5/18 و %6/14) و افزایش یک واحدی در متغیرهای سرفاصله زمانی بین وسایل نقلیه و مدت زمان چراغ قرمز موجب افزایش تخلفات (به ترتیب %8/17 و %8/2) خواهد شد.
  کلیدواژگان: تخلف، تقاطع چراغ دار، رگرسیون لجستیک، طرح هندسی، عابر پیاده
 • حامد عطاران دوم، ابوالفضل محمدزاده مقدم*، محسن کرابی، سمانه عطاران دوم صفحات 425-443

  راهکارهای نوین جهت بهبود حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی سرد و جلوگیری از خرابی های ناشی از نفوذ آب، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش از رسوب گذاری کلسیم کربنات بر روی سنگدانه های مخلوط آسفالتی توسط عامل باکتریایی، با ایجاد سطحی از رسوب آهکی که ماده ای آب گریز است، برای بهبود پوشش قیری و هم چنین بهبود حساسیت رطوبتی استفاده شد. برای این منظور ابتدا عمل آوری بیولوژیکی بر روی مصالح سنگی مانده بر روی الک 50 به مدت 31 روز قبل از ساخت مخلوط آسفالتی سرد انجام شد. برای مشخص شدن تشکیل رسوب کلسیم کربنات بر روی سطح مصالح سنگی دو آزمایش پراش اشعه ایکس و طیف سنج مآدون قرمز فوریه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این دو آزمایش تشکیل رسوب کلسیم کربنات بر سطوح سنگدانه ها را نشان داد. پس از عمل آوری بیولوژیکی مصالح سنگی، دو نوع مخلوط آسفالتی سردبا سنگدانه معمولی و با سنگدانه عمل آوری شده تهیه شد. برای بررسی اثر بهبود رسوب گذاری باکتریایی بر پوشش قیری و عریان شدگی دو مخلوط، آزمایش آب جوشان انجام شد. سپس با استفاده از تکنیک پردازش تصویر، ارزیابی کمی از وضعیت پوشش قیری در سطح مصالح سنگی صورت گرفت. در انتها نیز آزمایش اولتراسونیک بر روی مخلوط های آسفالتی ساخته شده به منظور بررسی سختی و مدول دینامیکی انجام شد. جهت ارزیابی اثر معنی دار عامل باکتریایی بر ویژگی های مذکور، آزمون t در سطح اطمینان 95 درصد صورت گرفت. نتایج نشان داد که مخلوط آسفالتی سرد با سنگدانه عمل آوری شده، پوشش قیری بهتر و عریان شدگی کمتچر در برابر رطوبت داشته و مدول دینامیکی بیشتری نسبت به مخلوط آسفالتی سردبا سنگدانه معمولی دارد.

  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی سرد، کلسیم کربنات، باکتری، رسوب گذاری بیولوژیکی، عریان شدگی
 • هوشنگ پاکدل صمدی* صفحات 445-460

  در دنیای امروز حمل و نقل نقش کلیدی و مهمی را در فرآیند توسعه اقتصادی- سیاسی و اجتماعی به عهده دارد. در این میان صنعت ریلی به سبب مشخصه هایی نظیر کاهش مصرف سوخت، آلودگی زیست محیطی کمتر، ایمنی بالا ،مصرف زمین کمتر و حجم بالای انتقال کالا و مسافر از اولویت بیشتری نسبت به سایر شقوق حمل ونقلی برخوردار است. از این رو، تمرکز بر بهبود آن،لزوم پیشگیری از وقوع بحران از زمینه های تهدیدآمیز از نیازمندی های اجتناب ناپذیر محسوب می گردد. از آنجا که ورود ماسه های روان به خطوط راه آهن باعث رسوب ماسه روی خطوط و مسدود شدن خط آهن ، خروج از خط، صدمه به انعطاف خط ،خرابی علائم الکتریکی و ناوگان ریلی و درواقع باعث بروز بحران می گردددر این تحقیق به بررسی راهکارهای سنتی و مدرن و یک راهکار ابداعی جهت کاهش ورود ماسه به خطوط ، تجمع کمتر ماسه روی خطوط راه آهن پرداخته شده است، علاوه بر راه حلهای موجود به راهکار ایجاد کانال های عبور ماسه در خاکریزها همراه با اصلاح  فرم هندسی کوهان تروارسهای راه آهن و ارایه طرح بهینه کانال های تعبیه شده جهت حرکت آسان ماسه، باز گذاشتن مسیر عبور ماسه جهت حرکت روان آنها از منطقه خطوط راه آهن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ماسه های روان، منطقه ماسه گیر، بحران، خاکریز، کانال
 • محمدرضا حقی*، مسعود پورعلیخانی، سعید صداقت نیا صفحات 461-475

  امروزه توسعه کمی و کیفی شبکه مترو در کلانشهرها به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در مدیریت شهری تلقی می شود. لیکن در کنار توسعه شبکه مترو باید به نیازمندی ها و توقعات مردم نیز توجه داشت تا از طریق افزایش رضایتمندی مردم، سهم استفاده از شبکه مترو نسبت به خودروهای شخصی افزایش یابد. توسعه زیرساخت ها در کنار برنامه ریزی مناسب است که معنی پیدا خواهد کرد. عدم کیفیت مطلوب سفرها در حمل و نقل عمومی، آسایش روانی را از شهروندان سلب خواهد کرد و زمینه نارضایتی شهروندان را فراهم می سازد که نهایتا به کاهش استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی منجر خواهد شد. بنابراین در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تفسیری به استخراج شاخص های ارزیابی کیفیت و جانمایی ایستگاه های مترو از منابع داخلی و خارجی پرداخته شده و پرسشنامه ای بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده است. در ادامه، 150 پرسشنامه به کمک مردم حاضر در ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت تکمیل و با مدل تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چندمتغیره خطی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند عوامل اصلی تبیین کننده کیفیت ایستگاه های مترو به ترتیب شامل «دسترسی»، «زیبایی شناسی»، «تسهیلات رفاهی اولیه»، «موقعیت استقرار»، «تسهیلات رفاهی ثانویه» و «نگهداری و مراقبت» است. همچنین بر اساس نتایج تفصیلی تر، اقدامات دارای اولویت برای افزایش رضایت مندی مردم از ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت مربوط به «پارکینگ دوچرخه و موتورسیکلت»، «رنگ و تصاویر دیواری» و «دسترسی و حرکت معلولین و ناتوانان جسمی» است.

  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، حمل و نقل عمومی، سیستم قطار شهری، ایستگاه مترو، تهران
 • غلامعلی شفابخش*، سعید احمدی صفحات 475-499

  چسبندگی لایه های روسازی مرکب، نقش بسزایی در عملکرد این نوع روسازی ها در بلندمدت ایفا می کند. چسبندگی ضعیف می تواند سبب لغزش لایه ها بر روی یکدیگر شده و خرابی هایی نظیر ترک های هلالی و خستگی زودرس را  ایجاد نماید. با توجه به اینکه سرباره بعنوان محصولی جانبی در تولید فولاد، مطرح می باشد. تحقیقات صورت گرفته در مورد تاثیر سرباره بر عملکرد بتن نشان می دهد سرباره خصوصیات مکانیکی بتن را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. بنابراین در این پژوهش از خصوصیات اصطکاکی و دوام سرباره فولاد استفاده کرده تا بتوان زبری سطح روسازی بتنی را افزایش داده و در نهایت چسبندگی لایه های روسازی مرکب را ارتقاء داد. علاوه بر آن به منظور افزایش چسبندگی بین لایه ای روسازی مرکب اثرات اندودهای سطحی مختلف شامل قیر 16-64PG  ، قیر اصلاح شده با پودرلاستیک و زئولیت و قیر امولسیون تند شکن(CRS-1) با نرخ استفاده  3/0، 6/0، 9/0، 2/1 و 5/1 کیلوگرم بر متر مربع مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا درصد بهینه سرباره با توجه به آزمایش های خصوصیات مکانیکی و همچنین آزمایش پاندول انگلیسی و سایش مطابق استاندارد EN 1338 انتخاب شد. سپس به منظور تعیین خصوصیات چسبندگی اندودهای سطحی از آزمایش برش مستقیم استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که جایگزینی50 درصد سنگدانه با سرباره فولاد به لحاظ اقتصادی و خصوصیات مکانیکی و در عین حال سایش و لغزندگی عملکرد مناسبی داشته است. علاوه بر آن نتایج آزمایش مقاومت برشی روسازی مرکب نشان داد نرخ بهینه اندود سطحی بین 6/0 تا 9/0کیلوگرم بر مترمربع متغیر بوده و بستگی به نوع اندود سطحی دارد. با در نظر گرفتن مقادیر بهینه اندود سطحی، رده بندی مقاومت برشی قیرهای مختلف عبارتند از: قیر امولسیون< قیر شاهد < قیرپودرلاستیکی حاوی زئولیت.

  کلیدواژگان: روسازی مرکب، اندود سطحی، مقاومت سایشی، مقاومت برشی اندود سطحی، سرباره فولاد
 • حمزه امین طهماسبی*، سید امین بدری، بهناز رضازاده صفحات 497-524

  در قرن حاضر، الگوی رقابت در  تولید و خدمات، از رقابت میان شرکت های مستقل به رقابت میان زنجیره های تامین تغییر کرده است. در این بین، مسئله طراحی استراتژیک زنجیره تامین از مسائل مهم در حوزه مدیریت زنجیره تامین است. در این مسائل عموما هدف استقرار تعدادی تسهیل تولیدی و مرکز توزیع در سایت های کاندیدا (در مناطق جغرافیای مختلف) به منظور پوشش تقاضای محصولات مختلف در مناطق مشتریان است. در مدل ارائه شده در این پژوهش، تقاضای انواع محصول در مناطق مشتریان از طریق تعدادی مرکز توزیع برآورده می گردد درحالی که این مراکز توزیع، محصولات را از کارخانه های تولیدی تهیه می کنند و این کارخانه ها، برای طراحی و تولید هر محصول، باید اجزای موردنیاز آن محصول را از تامین کنندگان خریداری نمایند. در اینجا یک مدل ریاضی برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط تک هدفه ارائه شده است که همزمان علاوه بر طراحی زنجیره تامین چند سطحی، مسئله مکان یابی تسهیلات را نیز درنظر می گیرد. در این مدل اهداف مختلفی مانند کمینه سازی هزینه های بخش تهیه و تولید اجزای محصولات، تهیه و تولید محصولات، نگهداری و ارسال محصولات به مراکز توزیع، ارسال به مناطق مشتریان و هزینه استقرار کارخانه ها و مراکز توزیع وجود دارد. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، ابتدا مدل ریاضی با نرم افزار بهینه سازی گمز کدنویسی شده و سپس برای مسائل در سایز بزرگ با الگوریتم های فراابتکاری ازدحام ذرات و رقابت استعماری حل می شود. بررسی های آماری نتایج، نشان دهنده کیفیت مدل و رویه حل پیشنهادی است.

  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات، الگوریتم فراابتکاری رقابت استعماری، برنامه ریزی خطی، زنجیره تامین چندسطحی، مکان یابی تسهیلات
 • فرشید رضا حقیقی*، عباس شیخ فرد، محمد آزموده صفحات 525-537

  در این پژوهش ایمنی عبور دانش آموزان از عرض خیابان از طریق کاهش سرعت وسائل نقلیه مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، دو طرح خط کشی به عنوان ابزار ترافیکی در نزدیکی یکی از مدارس شهرستان بابل در استان مازندران اجرا شد. مطالعات قبل و بعد سرعت ها نشان داد که اجرای خط کشی و گذرگاه عبور عابرین در مسیر (طرح اول) منجر به کاهش سرعت میانگین تمامی وسائل نقلیه به میزان 66/3 کیلومتر بر ساعت شده است در حالی که میزان کاهش سرعت میانگین برای طرح دوم (نوشتار پیش آگاهی مدرسه بر روی روسازی) مقدار 26/5 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است. میزان کاهش سرعت 85 درصدی تمامی وسائل نقلیه با اجرای طرح اول 36/3 کیلومتر بر ساعت کاهش یافت، اما کاهش 86/6 کیلومتربرساعت برای سرعت 85درصدی وسائل نقلیه پس از اجرای طرح دوم، بیانگر تاثیر بیشتر اجرای این طرح بود. همچنین مقادیر کاهش سرعت ها به تفکیک جنسیت رانندگان متفاوت بود. برای رانندگان مرد، کاهش سرعت متوسط بعد از طرح های اول و دوم به ترتیب برابر است با 97/3 و 27/5 کیلومتر بر ساعت، در حالیکه این مقادیر برای رانندگان زن 78/3 و 21/6 کیلومتر بر ساعت گزارش شد.

  کلیدواژگان: ترافیک، سرعت وسائل نقلیه، خط کشی مسیر، ایمنی، مدرسه
|
 • Asiye Baghbani, Afshin Shariat Mohaymany *, Saeed Rahmani, Amin Sayad, Milad Mehdizadeh Pages 283-300
  The increasing rate of traffic congestion, air pollution especially in developing countries, in addition to, the decreasing levels of physical activity have motivated walking as a non-motorized mode choice to decision makers. The study aimed to explore predictors of influencing factors on walking time duration and its choice among individuals in daily trips. For this reason, logit and duration models have been applied. The data used in this study have been gathered for updating the comprehensive transportation plan of Mashhad. The results indicate that various variables such as larger household size, younger people, and higher residential density have a positive relationship with longer walking duration and higher share of walking trips among all daily trips. Findings also indicate that men and well-educated people walk more compared to the competing groups (women and low-educated people, respectively). The results for various groups of occupations show that in general, students tend to walk more than others. Provision of required infrastructures and setting incentive policies to encourage walking in governmental organizations and private firms can promote walking especially among employees.
  Keywords: walking duration, binominal logit model, Duration model, non-motorized transportation
 • Farhad Salehian, Reza Tavakkoli Moghaddam *, Narges Norouzi Pages 299-311

  In this paper, a new method for a vehicle routing problem (VRP) with reducing the fuel consumption and maximizing customers’ satisfaction. To reduce the hazardous effects of transportation like land usage, resource and energy consumption, air pollution, global warming, damage to ecosystems and human health, researchers developed optimization models like vehicle routing problem (VRP) and its variants. Generally, the amount of pollution emitted by a vehicle over an arc (i,j) depends on many factors like vehicle load, travel speed, travel distance, road slop and etc. Vehicle load has a major effect among other factors on amount of emissions and influences the route selection. On the other hand, this paper considers customers’ satisfaction via considering earliest and latest service time in customer nodes. It is proven that VRPs belong to the category of NP-Hard problems thus due to the complexity of VRP with exact methods in large-scale problems, a meta-heuristic method based on bee algorithm (BA) is proposed. Furthermore, to show the efficiency of the proposed BA, a number of test problems in small and large sizes are solved. Finally, the obtained results are evaluated with the results obtained by GAMS and PSO algorithm. On the other hand, this paper considers customers’ satisfaction via considering earliest and latest service time in customer nodes. It is proven that VRPs belong to the category of NP-Hard problems thus due to the complexity of VRP with exact methods in large-scale problems, a meta-heuristic method based on bee algorithm (BA) is proposed. Furthermore, to show the efficiency of the proposed BA, a number of test problems in small and large sizes are solved. Finally, the obtained results are evaluated with the results obtained by GAMS and PSO algorithm.

  Keywords: Bee algorithm, vehicle routing problem, reducing fuel consumption, customers’ satisfaction
 • Akbar Saadat * Pages 313-331

  Railway superstructure availability is a clear precondition for presenting railway services. As public demands does not accept any interrupt in the planned railway services, superstructure failure prediction will be very important in maintenance. Among the superstructure elements, the track circuits with direct influence on track availability, has the most complex behavior to predict its failures. Recent literature has not provide any failure time estimation for general conditions of equipment specifications, maintenance and utilizations. Most of the research activity has been devoted to evaluating signaling system in a limited space of models for operational conditions. The basic predictive model is founded on the estimation of probability distribution and reliability functions over large number of real events with the validation of basic probability theorems on estimation and standard statistical test. Tehran railway station track circuits are selected as a general track circuit for the case study, to estimate its cumulative distribution function of failures by analyzing ten years experience of operation in past. The estimation is fitted on the Weibull distribution function to obtain the shape, scale and threshold parameters of the model. Experimental results indicates that the track circuit, with the mean time between failures as 2.7 days, is foreseen to operate correctly for the next 1.7, 7.5 and 11 days after starting with the probability of 50%, 10% and 5%, respectively.

  Keywords: Track Circuit, Failure Model, Railway Signalling
 • Mahmood Reza Keymanesh *, Ali Nasrollahtabar Ahangar, Elnaz Arghand Pages 331-354

  Traffic accidents are a major cause of fatality in developing countries, especially Iran. Today, this issue has become one of the critical issues facing traffic engineers and transport planning managers. The human factor is the most influential in determining the level of road traffic safety, amongst the three types of environment, vehicle and human factors. The driver’s status including mental, moral and risk-taking conditions directly affects driving. These conditions are variable and rarely predictable and may lead to unsafe situations. The risk-taking level of drivers is an important human factor in driving, which affects traffic safety. In recent years, a study on drivers’ behavior based on personality traits using field observations and self-reporting questionnaires has contributed greatly to traffic safety research. This study investigates the level of driver’s anger in the traffic behavior within a sample of drivers in Tehran and its relationship with traffic safety and accidents, which has been rarely noticed. Correlation analysis shows a significant relationship between the drivers’ age and driving years and the level of anger and also between the driver’s level of anger and the conflicts in traffic accidents. A comparison of the results of the study with those of other countries indicates that the rate of anger among Iranian drivers is lower than that of Indian drivers and higher than that of European drivers.

  Keywords: aggressive driving, hazardous driving behavior, safety, severity of accidents, questionnaire analysis
 • Elham Jabbari, Shahram Saeidi * Pages 353-371

  Bus urban public transport is one of the most considered systems and the buses have received more attention because of their special privileges compared to other systems. In most cities, the bus system is responsible due to the lack of advanced transportation systems such as subways, trams, and light-rail. Due to the positive attributes and advantages of this system, the improvement of their capabilities needs planning and consulting with experts. In this paper, a linear programming model for optimizing the public bus transportation system is proposed to minimize the total cost of setting up the lines, maintenance costs and fuel consumption as well as minimizing the bus arrival times in order to increase the welfare of the passengers. The proposed model is simulated in GAMS software and the sensitivity analysis is performed over the parameters. Due to the time complexity of the proposed model, a hybrid meta-heuristic method based on the Ant Colony Optimization (ACO) and Particle Swarm Intelligence (PSO) name PS-ACO is also developed and simulated in Matlab for solving the proposed model. The computational results show that the fuel cost and distance between stations have the most effect on operational cost, and the time distance between the stations is the most effective parameter on the passenger's welfare. Besides, the number of the stations highly affects the model complexity and solution time.

  Keywords: Public Transportation Problem, Linear Programming, GAMS, PS-ACO
 • Hamid Behbahani *, Ali Moniri, Mohammad Takhtfirooz Pages 371-383

  Stone Mactic Asphalt (SMA) has been considered by road makers due to its many advantages. From the advantages of this asphalt is improving the rutting resistance of asphalt mixtures, reducing the growth of cracks, improving the slip resistance, reducing the noise pollution caused by vehicle traffic. In this study, SBR polymer (Styrene Butadine Rubber) was used to improve the functional properties of stone mastic asphalt mixtures. This polymer was used as solid polymer which was mixed to the bitumen and liquid polymer which was mixed directly to asphalt mixture. For this purpose, the Marshall tests, indirect tensile fatigue, Wheel track and moisture sensitivity tests were performed on SBR-modified SMA specimens. The results indicated that the use of mixed SBR polymer in bitumen had a positive effect on fatigue and rutting resistance of SMA mixtures. However, the polymer did not have any substantial effect on moisture sensitivity of SMA mixtures comparing to the control mixture.

  Keywords: Stone Mastic Asphalt, SMA asphalt, SBR Polymer
 • Mohsen Babai * Pages 383-400

  One of the most important steps in conducting transportation studies or implementing transportation improvement actions is to determine the importance and priority of the city's transportation goals. In general, two types of targets can be defined in transportation studies: goals and objectives. This article seeks to provide a method for the prioritization of the transportation goals, in such a way that the opinion of all people (officials, operators and experts) related to the transportation issue is taken into account in this priority. In the proposed method, after receiving the opinion of all people about the scores and priority of each goal, an integrated prioritization from the general viewpoint will be achieved through a proposed parametric model. The proposed parametric model is built upon adapting the well-known Multi-Objective Parametric Optimization model. The idea had been that given the dispersion of the scores within different people, the dominance structure should also be considered in addition to the average relative scores of the goals. The proposed method has been applied to prioritize the transportation goals of the city of Mashhad. Results show that if the dispersion of scores is not considered (and one uses the Simple Additive Weighting method, which prioritize the goals just simply based on the average relative scores), it will be accompanied by a decision error. The results of this study indicate that the first three goals obtained from both simple weighting method and the proposed method are analogous in Mashhad, but the fourth priority are different.

  Keywords: Prioritization, Multiple Attribute Decision Making, Transportation Goals, Multi-Objective Parametric Optimization
 • Abolfazl Afshari, Esmaeel Ayati * Pages 401-424
  According to the fact that one of the most significant reasons for pedestrian accidents in signalized intersections is the crossing violation of pedestrian, therefore, the evaluation and investigation of factors affecting pedestrian violations have always been a concern for traffic safety activists. The aim of this study was to evaluate the external factors affecting pedestrian violations, especially factors related to geometric design and traffic condition. The behavior of 1590 pedestrians was captured in 10 crosswalks of 6 intersections in Mashhad, and the effect of 15 unique variables on each pedestrian was evaluated. Binary Logistic Regression used for data analysis by using SPSS software. Finally, the variables of the number of pedestrians on the side, the number of violating pedestrians on the side, the waiting time, the gap of the vehicle, the length of the crosswalk, the width of the median and the time of the pedestrian light was found to be effective on the pedestrian decision to cross. The analysis shows that increasing number of pedestrians would reduce the probability of violation 20.7%. Moreover, if the number of violating escorting pedestrians increases, the probability of violation would increase 81.4%. The increase of one unit in “pedestrian’s waiting time”, “length of the crosswalk”, “width of median” would result in violation reduction of 13.2%, 18.5%, and 14.6%, respectively. On the other hand, an increase of one unit in “vehicles’ headway” and “duration of red light” would increase the violations 17.8% and 2.8%, respectively.
  Keywords: Violatin, Signalized Intersection, logistic regression, Geometric Design, pedestrian
 • Hamed Attaran Dowom, Abolfazl Mohammadzadeh Moghadam *, Mohsen Karrabi, Samane Attaran Dowom Pages 425-443

  Finding new solutions to improve the resistance of cold mix asphalt mixture to moisture susceptibility and prevent damages resulting from penetration of water into the mixture is essential and inevitable. In this study, calcium carbonate sedimentation on the cold mix asphalt aggregates by a bacterial agent was employed to create a surface of CaCo3 sediment. This thin layer of CaCo3 makes the surface layer of aggregates hydrophobic and thus improves the bitumen coating and resistance to moisture damage of cold mix asphalt. Biological curing was carried out for 31 days on the aggregates retaining on #50 sieve. X-ray diffraction and Fourier-transform infrared spectroscopy were utilized to determine the formation of calcium carbonate precipitation on the surface of aggregates. The results of these two tests confirmed the formation of calcium carbonate precipitation. Then, two types of cold mix asphalt mixtures were prepared using conventional natural aggregates (CMA) and cured aggregate with the bacterial agent (B-CMA). The modified boiling water test was performed along with the image processing technique on the surface of aggregates to quantitatively investigate the effect of the bacterial agent on the moisture susceptibility. Moreover, the ultrasonic test was done to examine the stiffness and dynamic modulus of the cold asphalt mixtures. Furthermore, statistical t-test was performed at 95% confidence level to evaluate the effect of the bacterial agent sedimentation on the results. Findings revealed that B-CMA mixture has better coatings of aggregates by bitumen, less stripping in the modified boiling test, and higher dynamic modulus than CMA mixture.

  Keywords: Calcium carbonate precipitation, Bacterial treatment, Cold mix asphalt, Stripping, ultrasonic
 • Houshang Pakdel Samadi * Pages 445-460

  Nowadays, transportation plays a major role in the political, economic, and social development processes. In this regard, railway industry is of higher priority over other transportation types due to various features including less fuel consumption, reduced environmental pollution, higher safety, less land use, and more passenger and commodity transfer rate. Therefore, focusing on its improvement and necessity of preventing the crises resulted from threatening grounds are among the inevitable requirements in this area [1, 2]. Since penetration of quicksands into railway tracks results in sand deposition on the tracks, track obstruction, train derailment, track flexibility damage, failure of railway fleet and electrical signs, and in fact leads to crisis, the present study is aimed to investigate the traditional and modern methods as well as an innovative method for reducing the penetration of sands into the tracks and reducing their accumulation on railway tracks. In addition to the currently existing solutions, the present study is focused on an approach for creating sand passage channels in embankments, modifying the hump-shaped geometrical form of the track sleepers, and providing an optimal channel design for easy movement of sands and leaving the sand passage path open for quick movement of the sands from the railway track area.

  Keywords: quick sands, sand-catching region, Crisis, embankment, Channel
 • Mohammad Reza Haghi *, Masoud Pouralikhani, Saeed Sedaghatnia Pages 461-475

  Attention to public transportation systems is becoming increasingly apparent as the advent of negative results of the use of personal vehicles. Therefore, the quantitative and qualitative development of Subway network in metropolises is considered as one of the main strategies in urban management. As the Subway network is expanded, it should also address the needs and expectations of people to increase the share of Subway network usage towards private cars by increasing people's satisfaction. Therefore, in this research, by analytical-interpretive method, the indicators of quality assessment and location of subway stations from domestic and foreign sources have been extracted and then a questionnaire based on the Likert spectrum is set. Then 150 questionnaires were completed with the help of the people at the subway station of Elmo Sanat. After that, data were analyzed by SPSS software and analyzed by factor analysis and linear regression model. The results show that the main factors explaining the quality of subway stations are respectively include "Accessibility", "Aesthetics", "Basic Welfare Facilities", "Positioning & Locating", "Secondary Welfare Facilities" and "Maintenance". Also, based on more detailed results, priority actions to increase people's satisfaction about the subway station of Elmo Sanat are related "Bicycle and motorcycle parking", "Wall paintings and graffiti" and "access and mobility of physical disability persons".

  Keywords: Sustainable Transportation, public transportation, Urban Train System, Subway station, Tehran
 • هholamali Shafabakhsh *, SAEED Ahmadi Pages 475-499

  The adhesion between composite pavement layers plays a significant role in the long-term performance of these pavements. The purpose of this study is to investigate the effects of tack coats and their rate of usage on shear strength of interface between reinforced concrete and asphaltic pavements. In order to measure the adhesion properties, the direct shear test was used and also to measure the roughness of the surface of the concrete pavements containing the steel slag, the British pendulum and abrasion tests were applied in accordance with EN 1338. The results of the experiments indicated that the replacement of 50% of steel slag with aggregate caused an increase in mechanical properties and also in accordance with the abrasion standard of EN 1338 it was in appropriate range in terms of wearing. In addition, the results of the composite pavement shear strength test showed that with increasing the rate of tack coat application, the shear strength increased to reach the optimum point and then gradually decreased. The optimum rate of applying tack coat was varied from 0.6 to 0.9 liters per square meter depending on the type of tack coat. Considering the optimum rate of the shear strength ranking for different bitumen between composite layers was as follows: emulsion bitumen< control bitumen< crumb rubber with zeolite modified bitumen.

  Keywords: Composite pavement, Tack coat, Abrasion resistance, Shear strength, steel slag
 • Hamzeh Amin Tahmasbi *, Seyed Amin Badri, Behnaz Rezazadeh Pages 497-524

  In the current century, the pattern of competition in production and services has shifted from competition among independent firms to competition among supply chains. Meanwhile, the issue of strategic design of the supply chain is one of the key issues in the field of supply chain management. In these issues, the aim is generally to provide a number of manufacturing facilities and distribution centers at the candidate sites (in different geometrical areas) in order to cover the demand for various products in the customer’s area. In the proposed model, demand for each product in customer areas is achieved through a number of distribution centers, while these distribution centers provide products from manufacturing factories, and these factories must purchase the requirement components to design and produce each product from suppliers. Here, a single-objective mathematical model of mix integer linear programming is proposed that simultaneously considers the facility location problem in addition to the design of the multi-level supply chain. In this model, there are various objectives, such as minimizing the costs of the procurement and production of components, the preparation and production of products, storage and dispatch the products to distribution centers, sending to customer areas and the cost of building factories and distribution centers. To evaluate the proposed model, the mathematical model is first coded with GAMS optimization software, and then solved for large-scale problems with particle swarm optimization algorithm and imperialist competitive algorithm. Statistical analysis of the results indicates the quality of the model and the proposed solving procedure.

  Keywords: Particle Swarm Optimization Algorithm, Imperialist Competitive Algorithm, Linear Programming, multi-level supply chain, Facility location
 • Farshidreza Haghighi *, Abbas Sheykhfard, Mohammad Azmoodeh Pages 525-537

  In the study, the safety of students passing through the street by the slowdown of vehicles was examined. To this end, two plans were introduced as traffic tools near a school in Babol, Mazandaran province. The studies of before and after the speeds showed that the implementation of the cross-passage of pedestrians on the route (the first plan) resulted in a mean average speed of all vehicles of 3.66 mph, while the average speed reduction for the second plan "The school text" on the pavement (reported at a rate of 5.26 km / h). The rate of 85% reduction in all vehicles with the implementation of the first plan was 3.36 km / h, but the reduction of 6.86 km / h for the 85% speed of vehicles after the implementation of the second plan indicated the greater impact of the implementation of this plan. Also, the speed reduction rates differed from one gender to another. For male drivers, the average speed reduction after the first and second plans was respectively 3.97 and 5.27 km / h, respectively, while these figures were reported to be 3.78 and 6.21 km/ h for female drivers.

  Keywords: Traffic, Vehicle Speed, Pavement Marking, safety, School