فهرست مطالب

علوم و تحقیقات بذر ایران - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد علی علی زاده*، سیده صدیقه سجادی جاغرق، رئوف سید شریفی، محسن کلاگری صفحات 287-297

  بابونه کاذب (Tripleurospermum sevanense) گیاهی معطر و دارویی بوده که در کشور ما از رویشگاه های طبیعی استحصال می شود. در این بررسی به منظور مقایسه روش تکنیک پرایمینگ و پیش سرمادهی در افزایش توان جوانه زنی و بنیه گیاهچه ها در سه جمعیت شامل فارس، لرستان-درود و قزوین از گونه فوق، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و شش تیمار به صورت آزمایشگاهی (سال 1390) و گلخانه ای (سال 1391) در موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور انجام گرفت. تیمارهای پرایمینگ عبارتند از: (اسید جیبرلیک (125 و 250 پی پی ام)، نیترات پتاسیم (0/5 و 1 درصد)، آب مقطر (شاهد) و سرمادهی مرطوب (بذر مرطوب در دمای 4 درجه سلسیوس). نتایج اثر تیمارها روی خصوصیات جوانه زنی جمعیت، 17952-فارس تحت شرایط آزمایشگاهی نشان داد که با تاثیر نیترات پتاسیم، حداکثر درصد جوانه زنی(96 درصد)، وزن تر گیاهچه(33/97 درصد) به دست آمد. سرعت جوانه زنی (18/7 جوانه/روز)، شاخص بنیه (127/91) جمعیت فوق با اثر اسید جیبرلیک بیش از شاهد و سایر تیمارها بوده است، درحالی که تحت شرایط گلخانه ای، اثر تیمارها بر خصوصیات ظهور گیاهچه جمعیت فوق نشان داد که تیمار نیترات پتاسیم بیش ترین اثر معنی دار بر درصد ظهور گیاهچه، (85/55درصد) طول گیاهچه (103/46 میلی متر) و شاخص بنیه گیاهچه (88/35) نسبت به شاهد و تیمارهای دیگر داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، جهت کشت و اهلی کردن گونه های دارویی به خصوص در کشت بهاره می توان برای یکنواختی جوانه زنی بذر و ظهور گیاهچه، تیمارهای پرایمینگ را توصیه نمود.

  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، بابونه کاذب، بنیه، سرعت جوانه زنی، نیترات پتاسی
 • وحید منصوری گندمانی*، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی صفحات 299-316

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانو ذره ی دی اکسید سیلیس بر افزایش قدرت جوانه زنی سویا رقم ویلیامز تحت شرایط تنش شوری به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1394 در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه شاهد تهران اجرا شد. عامل اول غلظت های مختلف نانو سیلیس شامل 0 (شاهد)، 40 و 60 پی پی ام و عامل دوم غلظت های مختلف شوری شامل شاهد (عدم تنش)، 5، 7/5 و 10 دسی زیمنس بر متر بود. در این آزمایش صفاتی همچون درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، یکنواختی جوانه زنی، تعداد گیاهچه عادی، وزن تر گیاهچه، محتوای نسبی آب ساقه چه، نسبت وزنی ریشه چه به ساقه چه، میزان کلروفیل کل برگ، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، نسبت کلروفیل a به b، میزان کاروتنویید، میزان پرولین و قند محلول کل اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل پرایمینگ نانو سیلیس و شوری بر صفات جوانه زنی نظیر درصد و سرعت جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، یکنواختی زمان جوانه زنی، تعداد گیاهچه عادی، نسبت وزنی ریشه چه به ساقه چه و صفات بیوشیمیایی مانند میزان کلروفیل کل برگ، میزان کلروفیل a، کلروفیل b، نسبت کلروفیل a به b، میزان کاروتنویید، میزان پرولین و قند محلول کل در سطح احتمال 1 درصد (P<0/01) معنی دار بود. بر اساس نتایج تیمار نانو سیلیس در غلظت60 پی پی ام توانست با افزایش 34 درصد در میزان جوانه زنی کاهش ناشی از تنش شوری را جبران نماید و درصد جوانه زنی در غلظت شوری 10 دسی زیمنس بر متر را به حدود 80 درصد برساند. به علاوه تیمار 60 پی پی ام نانو سیلیس توانست در مواجهه با تنش شوری بر دیگر پارامترهای جوانه زنی نظیر سرعت جوانه زنی، گیاهچه عادی، میزان محتوای آب نسبی اندام هوایی و میزان کلروفیل برگ اثر مثبت بگذارد و با افزایش میزان پرولین و قندهای محلول تا حدودی از خسارات ناشی از تنش شوری بکاهد.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، تنش، سویا، نانو دیاکسید سیلیس
 • نبی خلیلی اقدم* صفحات 317-331

  توزیع عمودی بذر، بقایای گیاهی، کودهای گرانوله و سایر ترکیبات شیمیایی در عمق خاک در اثر شخم با ادوات مختلف یکی از مباحث مهم در زراعت به شمار می آید. به این منظور از مدل SeedChaser برای شناسایی الگوی توزیع عمودی بذر گندم در عمق 18- 0سانتی متری خاک، با استفاده از 15 تیپ دستگاه خاک ورزی در مطالعه شبیه سازی و 9 تیپ از این ادوات در آزمایش مزرعه ای بهره گرفته شد. نتایج مدل برای 15 نوع ادوات شخم نشان داد که گاوآهن های بیلچه ای، خاک ورز مرکب، برگردان دار و تیلر دوار، بذور را تا عمق های زیر 10 سانتی متری دفن کردند در حالی که حداکثر عمق دفن بذور با انجام شخم در ادوات کولتیواتور، خطی کار، کشت مستقیم در بقایا، زیرشکن و شخم نواری تا 2 سانتی متری خاک زراعی بود. در سایر ادوات (سوپرچیزل، سیکلوتیلر، دیسک، ردیف کار و چیزل) نیز بیش تر حجم پخشیدگی بذور در عمق متوسط بین 8-2 سانتی متری خاک قرار داشت. نتایج همچنین نشان داد عمق بحرانی برای توزیع 90 درصد بذور در گاوآهن برگردان دار، تیلر دوار و گاوآهن بیلچه ای در عمق های 14-18 سانتی متری بود و برای سایر ادوات این عمق بحرانی بالای 10 سانتی متری خاک بود. نتایج شبیه سازی نیز نشان داد که مدل به خوبی قادر به شبیه سازی توزیع عمودی بذر در خاک است که در آن بیش ترین مقادیر پراکندگی مربوط به چیزل و بالاترین دقت در نتایج حاصل از شخم با گاوآهن برگردان دار بود. بنابراین استفاده از نتایج این مدل می تواند در مطالعات بذر قابل توصیه باشد.

  کلیدواژگان: SeedChaser مدل، بذر، شخم، عمق، ادوات
 • لیلا یاری*، شهلا هاشمی، عاطفه خندان صفحات 333-345

  به منظور بررسی تاثیر رطوبت زمان برداشت و دمای انبار بر بنیه بذر ارقام مختلف جو (Hordeum vulgare L.) بعد از یک سال انبارداری، پژوهش حاضر در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. عوامل مورد مطالعه عبارت بودند از: ارقام (نصرت، ریحان، یوسف، صحرا و پروداکتیو)، رطوبت بذر در هنگام برداشت (شامل 14، 16 و 18 درصد) و درجه حرات انبار (دمای ثابت 20 درجه سلسیوس و دمای متناوب 30- 20 درجه سلسیوس) به صورت کنترل شده، که بذرها بعد از برداشت به مدت یک سال در انبار نگهداری شد. نتایج روند تغیرات بنیه بذر ارقام مختلف و توانایی آن ها در جهت تولید گیاهچه های عادی، درصد جوانه زنی نهایی و رشد گیاهچه، در یک سال بعد از انبارداری بیانگر این است که حداکثر درصد جوانه زنی نهایی و تولید گیاهچه های عادی در ارقام مورد آزمایش مربوط به دمای متناوب 30-20 درجه سلسیوس بود و عکس العمل ارقام با سطوح رطوبتی مختلف هنگام برداشت نیز متفاوت بود. حداکثر درصد جوانه زنی نهایی با میانگین 99 درصد متعلق به رقم پروداکتیو، بذرهای برداشت شده با رطوبت 18 درصد و ذخیره شده در دمای متناوب 30-20 درجه سلسیوس بود. بیش ترین درصد گیاهچه های عادی نیز با میانگین 98 درصد در رقم های ریحان و پروداکتیو برداشت شده با رطوبت 18درصد و نگهداری شده در دمای متناوب 30-20 درجه سلسیوس حاصل شد. در کلیه ارقام مورد آزمایش بذرهای انبارشده در دمای 20 درجه سلسیوس و به ویژه آن هایی که دیرتر و با رطوبت 14 درصد برداشت شده بودند، از درصد جوانه زنی نهایی و تولید گیاهچه عادی کم تر و هدایت الکتریکی بیش تری برخوردار بودند. ذخیره نمودن بذرها در دمای متناوب 30-20 درجه سلسیوس به ویژه برای بذرهایی که قرار است به مدت یک سال در انبار ذخیره شوند، به عنوان یک دستاورد جدید و مهم در این پژوهش جهت کنترل فرسودگی بذر قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: ارقام جو، بنیه بذر، دمای انبار، دوره انبارداری، رطوبت بذر
 • فاطمه پناهی، مینا ارست* صفحات 347-358

  نظر به اهمیت روز افزون بهره برداری های چندگانه از گیاهان بومی مناطق خشک، در این تحقیق روش های بهبود جوانه زنی کنگر (Gundelia tournefortii)، گونه گیاهی مناطق سرد و خشک، دارای ارزش خوراکی و دارویی، مورد توجه قرار گرفت. تیمارها در قالب طرح کاملا تصادفی بر بذرهای کنگر اعمال و سپس درصد و سرعت جوانه زنی، رشد طول محور زیرلپه و ریشه چه آن ها در داخل ژرمیناتور و دمای 1±25 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 3±70 درصد بررسی شد. تیمارها شامل شوک گرمایی (15 و30 دقیقه- 70 درجه سلسیوس) و چینه سرمایی (7 و 14 روز)، اسید سولفوریک 98 درصد (10 و 20 دقیقه)، جیبرلیک اسید با غلظت های 300 و 500 پی پی ام (24 و 48 ساعت) و هیومیک اسید (26 و 54 میلی گرم در لیتر)، تلفیق سرمادهی و جیبرلیک اسید و شاهد (آب مقطر) بود. نتایج نشان دهنده افزایش سرعت و درصد جوانه زنی، طول محور زیر لپه و ریشه چه بذور در تیمارهای هورمونی، شبه هورمونی و سرمادهی نسبت به شاهد در سطح 5 درصد بود و فقط تیمارهای اسید سولفوریک و حرارتی مانع از رشد مناسب ریشه چه و ساقه چه بذور شد. موفق ترین تیمار نیز تیمارهای تلفیقی جیبرلین با غلظت 500 پی پی ام و سرما (7 و 14 روز) با جوانه زنی در حدود 80 درصد بود. استفاده از این تیمار سرعت رشد جوانه را نیز بهبود بخشیده و باعث افزایش طول محور زیر لپه و ریشه چه شدند. همچنین چینه سرمایی (7 و 14 روز) با افزایش جوانه زنی در حدود 70 درصد و بهبود رشد ریشه چه و ساقه چه و مقرون به صرفه بودن آن، به عنوان یکی از مناسب ترین شیوه ها برای تحریک جوانه زنی کنگر پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، چینه سرمایی، مناطق خشک و سرد، هیومیک اسید
 • رضا زینلی، فرشاد صادقی، مرضیه دهقان* صفحات 359-368

  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات رازیانه در مرحله جوانه زنی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 94-1393 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل فاکتور اول (A): متیل جاسمونات در سه سطح (صفر، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و فاکتور دوم (B): کلرید سدیم در 4 سطح (صفر، 2/5، 5 و 7/5 دسی زیمنس بر متر) بود. صفات مورد بررسی شامل درصد و سرعت جوانه زنی، محتوای پرولین و میزان آنزیم پراکسیداز بود. نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد غلظت 1000 میلی گرم در لیتر متیل جاسمونات باعث شد درصد جوانه زنی در شرایط بدون تنش (غلظت صفر کلرید سدیم) بیش-ترین مقدار (100 درصد) را داشته باشد. همچنین پیش تیمار بذرهای رازیانه توسط غلظت 500 و 1000 میلی گرم در لیتر متیل جاسمونات باعث افزایش سرعت جوانه زنی در شرایط نرمال شد. کاربرد غلظت 1000 میلی گرم در لیتر متیل جاسمونات باعث شد بیش ترین محتوای پرولین در شرایط تنش شوری متوسط (5 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) و شدید (غلظت 7/5 دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) مشاهده گردید. بر اساس نتایج حاصل از اثر متقابل پرایمینگ و غلظت های مختلف کلرید سدیم مشخص شد پیش تیمار بذرهای رازیانه توسط متیل جاسمونات با غلظت 500 میلی گرم در لیتر باعث افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز در شرایط تنش شوری شدید (غلظت 7/5 دسی زیمنس بر متر) شد. در مجموع، نتایج حاصل نشان داد که پیش تیمار بذر توسط متیل جاسمونات در مناطق مستعد تنش شوری می تواند باعث مقاومت بذر گیاه رازیانه در مرحله جوانه زنی شود.

  کلیدواژگان: آنزیم پراکسیداز، پرولین، رازیانه، شاخص جوانه زنی، کلرید سدیم
 • مریم مظاهری تیرانی، مریم مددکار حق جو*، احمد اسماعیلی صفحات 369-380

  کاربردهای روزافزون اکسید روی توده ای و نانو می تواند، سبب آلوده شدن گسترده محیط زیست گیاهان به این مواد گردد. در این مطالعه تاثیر اکسید روی توده ای تجاری (اندازه <1000 نانومتر) و نانواکسید روی (اندازه معادل 25 نانومتر) بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های تنباکو، بررسی شد. بذرها در یک طرح کاملا تصادفی و در 3 تکرار، تحت تیمار 10 سطح (2000، 1000، 500، 100، 50،10، 5،2/5 ،0/2 ،0/04 پی پی ام) از دو فرم اکسید روی (توده ای و نانو) و آب دوبار تقطیر به عنوان شاهد، قرار گرفتند و جوانه زنی در مدت 14 روز و نیز برخی صفات کمی و کیفی در روز 21 رشد گیاهچه ها بررسی شدند. بر اساس نتایج، تیمارها بر درصد جوانه زنی نهایی و زمان رسیدن به 50 درصد جوانه زنی، اثر مثبت نداشتند، اما میانگین زمان و ضریب یکنواختی جوانه زنی، تحت تاثیر غلظت های بالا (به ویژه برای فرم نانو) افزایش یافتند. تیمارهای فرم نانو از 50 به بعد و توده ای از 100 پی پی ام به بعد، محدودکننده طول هیپوکوتیل بوده، درحالی که اثر مهاری بر طول ریشه چه از سطوح پایین تر فرم توده ای (0/2پی پی ام به بعد) و در تمام سطوح نانو فرم، نمودار گردید. اغلب تیمارها به ویژه در غلظت های بالا، بر شاخص طول هیپوکوتیل نسبی، شاخص تحمل ریشه چه، شاخص تحمل جوانه زنی، شاخص تحمل طول گیاهچه و ضریب آلومتری تاثیر منفی گذاردند و این اثر مهاری در سطوح پایین تری از فرم نانو نسبت به فرم توده ای اتفاق افتاد. کاهش رنگ لپه ها و خوابیدگی گیاهچه ها در غلظت های بالاتر از 10 پی پی ام، می تواند به دلیل کاهش کلروفیل و تغییر در میزان تنظیم کننده های رشد، اتفاق افتاده باشد.

  کلیدواژگان: بقای گیاهچه، تنباکو، جوانهزنی، فلز سنگین، نانواکسید روی
 • سعید موری، حمیدرضا عیسوند* صفحات 381-398

  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک بر بهبود خصوصیات جوانه زنی و کیفیت فیزیولوژیک بذرهای زوال یافته گندم (Triticum aestivum L.) بود.  تیمارهای آزمایش شامل دو سطح پیری تسریع شده و شرایط نرمال و تنظیم کننده رشد گیاهی اسیدسالیسیلیک و اسیدآسکوربیک در سه سطح 50، 100 و 150 قسمت در میلیون و هیدروپرایمینگ بود.  تیمار بدون پرایمینگ به عنوان شاهد استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی، شاخص طولی بنیه گیاهچه، شاخص جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، هدایت الکتریکی بذرها، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز، پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و محتوای مالون دی آلدهید، پروتئین محلول، قند محلول و پرولین بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل زوال در پرایمینگ برای درصد جوانه زنی معنی دار نبود درحالی که برای صفات میانگین زمان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی در سطح احتمال یک درصد و برای شاخص طولی بنیه گیاهچه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. در این پژوهش بهترین تیمار برای بهبود خصوصیات جوانه زنی بذرهای زوال یافته استفاده از اسیدآسکوربیک 100 بود که 23 درصد توانست جوانه زنی را بهبود بخشد. در شرایط نرمال نیز بیش ترین درصد جوانه زنی اسیدسالیسیلیک 100 به دست آمد که سبب افزایش 22/31درصدی در جوانه زنی نهایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که پیری تسریع شده به طور معنی داری فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و پروتئین محلول را کاهش داده و در مقابل سبب افزایش معنی داری در هدایت الکتریکی و محتوای مالون دی آلدهید، قند محلول و پرولین می شود.

  کلیدواژگان: پرایمینگ، پیری تسریعشده، جوانه زنی، گندم
 • هما عزیزی، پرویز رضوانی مقدم*، مهدی پارسا، محمود شور، رضا خراسانی صفحات 399-410

  به منظور ارزیابی رفتار جوانه زنی بذر گل حسرتتحت شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چینه بندی (پرایمینگ) در سه سطح (چینه بندی گرمایی، چینه بندی سرمایی و شاهد)، اسیدجیبرلیک در دو سطح (صفر و 500 پی پی ام) و دماهای انکوباسیون در 8 سطح (2، 5، 10، 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس) بود. پس از اعمال تیمارهای چینه بندی، تیمار اسیدجیبرلیک اعمال و سپس ارزیابی واکنش جوانه زنی بذر در دماهای ثابت درون ژرمیناتور انجام گرفت. درصد، سرعت، یکنواختی و میانگین زمان جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. تنها در تیمار چینه بندی گرمایی، جوانه زنی انجام شد. اثر دما بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی دار بود. جوانه زنی با روند بسیار کندی آغاز شد، پس از قرارگرفتن بذرها در دماهای انکوباسیون، حداقل 40 روز طول کشید تا اولین جوانه ها ظاهر شوند. با افزایش دما در بازه دمایی 5 تا 15 درجه سلسیوس درصد جوانه زنی افزایش یافت و پس از آن با افزایش دما از 15 درجه به بعد کاهش درصد جوانه زنی مشاهده شد و در 25 درجه سلسیوس جوانه زنی متوقف گردید. یکنواختی جوانه زنی در دمای 20 درجه سلسیوس بیش تر از سایر دماها بود. بالاترین میانگین زمان جوانه زنی در 20 درجه و کم ترین آن در 15 درجه سلسیوس به دست آمد. اسیدجیبرلیک (به صورت منفرد) اثری روی جوانه زنی نداشت. بر اساس تخمین دو مدل برازش داده شده، دماهای پایه، مطلوب و حداکثر به ترتیب در دامنه (1/72-1/38)، (16/10-12/75) و (25/65-24/12) درجه سلسیوس به دست آمد.

  کلیدواژگان: چینه بندی، خواب مورفوفیزیولوژیک، دماهای کاردینال، یکنواختی جوانه زنی
 • علیرضا گوهریان، کمال سادات اسیلان*، سیروس منصوری فر صفحات 411-425

  به منظور مطالعه رفتار جوانه زنی دو جمعیت علف هرز توق آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملآ تصادفی با 4 تکرار اجرا گردید. رفتار جوانه زنی دو جمعیت توق در سطوح مختلف خشکی ، شوری، دماهای ثابت و دماهای متناوب (روز/شب)، دوره های مختلف روشنایی/ تاریکی و دماهای بالا مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا قوه نامیه و وزن هزاردانه بذور جمع آوری شده دو جمعیت کرج و اهواز تعیین و سپس درصد جوانه زنی بذور این علف هرز در پاسخ به تیمارهای فوق الذکر اندازه گیری شدند. با افزایش شدت خشکی و شوری درصد جوانه زنی، در هر دو جمعیت به طور معنی داری کاهش یافت، اما مقاومت توده اهواز در برابر تنش شوری و خشکی بیش تر بود. جوانه زنی بذور توده کرج و اهواز در پتانسیل اسمزی 4/0- مگاپاسگال به ترتیب 50/25و 61/75درصد و در شوری300 میلی مولار کلرید سدیم به ترتیب 10/75و 18/5درصد بود. در بین دماهای ثابت بیش ترین درصد جوانه زنی توده کرج (85/25درصد) و توده اهواز (87/75درصد) در دمای 30 درجه سلسیوس بود. در بین دماهای متناوب، بیش ترین درصد جوانه زنی توده کرج (93/25 درصد) و توده اهواز (96/75درصد) در دماهای روز/شب 20/35درجه سلسیوس ثبت شد. قرارگیری بذور توق در دماهای بالاتر از 100 درجه سلسیوس باعث کاهش معنی دار درصد جوانه زنی آن ها شد، اما مقاومت توده اهواز بیش تر بود. با استفاده از نتایج این تحقیق شاید بتوان از روش های غیرشیمیایی مدیریت این علف هرز از جمله غرقاب، کنترل مکانیکی، دمایی، آفتاب دهی و استفاده از خاک پوش جهت کنترل آن استفاده کرد که مدت زمان غرقاب و کنترل دمایی و آفتاب دهی خاک بهتر است برای جمعیت اهواز بیش تر باشد.

  کلیدواژگان: توق، جوانه زنی، خشکی، دما، شوری
|
 • Mohmmad Ali Alizadeh *, Seyede Sedighe Sajjadi Jaghargh, Raoof Seyed Sharifi, Mohsen Kalagari Pages 287-297

  Pseudo Chamomile (Tripleurospermum sevanense) is medicinal and aromatic plant. This plant is growing in natural habitats of Iran. In this study, emergence enhancement of seed and seedlings vigor of three populations, were compared with priming technique and pre-chilling treatment. A factorial experiment based on randomized complete design with three replication and six treatment was conducted in laboratory (2010) and greenhouse (2011) in Research Institute of Forests and Range Lands. The priming treatments including: [GA3 (125 and 250ppm), KNO3 (0.5 and 1%), distilled water (control)] and moist chilling at 4°C. In laboratory experiment, the results of treatments on seed germination characteristics of 17952-Fars population showed that maximum germination (96%), fresh weight (97.33 mg) were obtained with effect of potassium nitrate. With effect GA3, speed of germination (18.7 sprout/day) Vigor index (127.91) were more than control and other treatments, meanwhile in greenhouse experiment, effect of treatments on seedling appearance characteristics of above population showed that potassium nitrate treatment had more significant effect on seedling appearance percentage (85.55%), seedling length(103/46mm), seedling vigor index (88.35) control and other treatments. On the base of results, it is recommended for cultivation and domestication of medicinal species, especially in spring, priming technique would e used for uniform germination and seedling appearance

  Keywords: Chamomile, Germination rate, Gibberellic acid, Potassium nitrate, Vigor
 • Vahid Mansouri Gandomani *, Heshmat Omidi, Abdul Amir Bostani Pages 299-316

  The present study of Nano particle silicon dioxide to increase the germination of soybean cultivar Williams under salt stress conditions as factorial in a completely randomized design with three replications in 2015 in the laboratory of Tehran's Shahed University of Science and Technology Seed. First factor is different concentrations of nano-silica including control, 40 and 60 ppm, and the second factor different concentrations of salinity control (no stress), 5, 7.5 and 10 dS/m. The traits such as germination percentage, germination rate, average daily germination, uniformity of germination, the number of normal seedlings, seedling fresh weight, relative water content of shoot, weight root to shoot ratio, the total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b, ratio of chlorophyll a to b, carotenoid, proline and total soluble sugar was measured. The results showed that the interaction of nano-silica priming and salinity on traits such as germination percentage and rate, average daily germination, uniformity of germination time, normal seedling, root to shoot ratio and chlorophyll content at the level of 1% (P<0.01) was significant. According to the results treatment of nano-silica concentration of 60 ppm increase the germination rate is 34 percent. This has offset the decrease caused by salinity and germination in salinity concentration of 10 dS/m to about 80 percent. Treatment of 60 ppm of nano silica in the face of salinity on the germination parameters such as speed of germination, normal seedlings and the shoot relative water content have positive effects and by increase biochemical traits like leaf total chlorophyll, chlorophyll a, chlorophyll b, the chlorophyll a to b, carotenoid, proline and total soluble sugar mitigate some of the damage caused by salt stress.

  Keywords: Nano-silica dioxide, Priming, Salinity, Soybean
 • Nabi Khalili Aqdam * Pages 317-331

  Vertical distribution of seed, Plant residual, Granule fertilizers and other chemical complexes in depth of soil influence of tillage with various implements is one of the important issues in agronomy. So, an experiment done with SeedChaser model to recognize the patterns of seed vertical distribution in soil (0-18 cm) with 15 types of tillage implements in simulation study and 9 of ones in field experiment. Results showed that patterns of seed vertical distribution were different and it depends on infiltration depth of implements in soil, curve degree of knife and soil bulk of be moved. Spader, Rigide tine, moldboard, and rotovator buried seeds in below 10 cm depth of soil, although Rotary hoe, Drill, Residual management, Para plow and Strip tillage implements buried seeds in shallow depths (02 cm) and was between 2-8 cm in others. Also, results released that critical depth for D90 (90% of seeds in a certain depth) ranged 14-18 cm for Moldboard, Rotovator and Spader while was 0-10 cm for other implements. Prediction results recognized that the model predicted seed vertical distribution in a good mood which the highest dispersal related to chisel plow and the lowest observed in tillage with Moldboard

  Keywords: Depth, Implement, Seed, SeedChaser Model, Tillage
 • Leila Yari *, Shahla Hashemi, Atefeh Khandan Pages 333-345

  This study was conducted to investigate the role of storage condition on seed quality of five barley (Hordeum vulgare L.) Cultivars (Usef, Nosrat, Riehan, sahra and productive), with different moisture contents (Mc)(14%, 16% and 18%) under storage condition. Seed exposed at two storage temperature (20C °and alternative temperature 20-30 . °) Experimental units were arranged factorialy in a completely randomized design with four replications. Results showed that after one year of seed storage, seeds that stored at 20-30 C° (alternative temperature) increased germination percentage and seedvigor in all cultivars. Meanwhile, germination percentage and seedling vigor were significantly affected by interaction among seed moisture content × cultivar× temperature after one year of seed storage. The highest germination percentage (99 %) was recorded for sahra cultivar in seed by 18% moisture content under storage at 20-30 C ° . Also, the maximum normal seedling were obtained from Riehan × Mc 18% × at 20-30 C° (alternative temperature) and productive× Mc 18% × 20-30C. Likewise, the minimum germination percentage (4.5%) and normal seedling (3.7%) was recorded for productive cultivar when seed harvested with Mc 14% and stored under 20 C° condition. Also, the results indicated that 20 C° storage temperature had adverse effect on seed quality when seed harvested with Mc 14% after one year storage, inall cultivars. Meanwhile, the electrical conductivity (EC) increased in seed by Mc 14% with compared to Mc18% and Mc 16%. Generally, according to cultivars that examined in this experiment, the effectiveness of storage temperature on improving seedling vigor and increasing germination percentage was more pronounced at 20-30 C° (alternative temperature) along with sample with 18.0% Mc. Finally seed stored at 20-30 C° (alternative temperature) could have maintained their vigour high, it is new founding that could help to control of seed deterioration.

  Keywords: Barley cultivars, Seed moisture, Seed vigour, Storage duration, Storage temperature
 • Fateme Panahi, Mina Arast * Pages 347-358

  Due to the increasing importance of on multiple uses native plants of dry lands, methods of improving seed germination rates of Gundelia tournefortii, a cold and arid land species with pharmacological and edible values, were investigated. Dormancy breaking treatments were applied in a completely randomized design. Seeds were then set in a germinator (25±1˚C - 70±3 %) and germination velocity and percentage and radicle and plumule length were recorded. Different treatments were applied including humic acid (for 26 and 54 mg/L), scarification H2SO4 (10 and 20 min), soaking in 300 and 500 ppm gibberellic acid (for 24 and 48 hours), temperature (15 and 30 min- 70 ˚C), Chilling (7 and 14 days- 4 ˚C), a complex treatment of Chilling (7 and 14 days- 4 ˚C) and gibberellic acid 500 ppm for (24 and 48 hours), and distilled water as control treatment. Results showed germination percentage and velocity and radicle and plumule length increase in all treatments rather than control. Only sulfuric acid and heat treatments prevented adequate radicle and plumule length growth. In the current study, the most successful treatment is the complex treatment of Chilling (7 and 14 days- 4˚C) and 500 ppm gibberellic acid which increased germination percentage to about 84% and also germination velocity to a high rate.

  Keywords: Arid, cold areas, Chilling, Gibberellic acid, Humic acid
 • Reza Zeinali, Farshad Sadeghi, Marziyeh Dehghan * Pages 359-368

  This study was carried out fennel (Foeniculum vulgare Mill) under NaCl stress, seed germination with Methyl jasmonate priming. a factorial experiment at CRD design with three replications in 2014-2015 at the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Shiraz. the factor A:includes Methyl jasmonate(MeJa) at three levels (0, 500 and 1000 mg/l) and factor (B): sodium chloride(NaCl) at 4 levels (0, 2.5, 5 and 7.5 dS/m). The characteristics such as Rate and percentage of germination, proline content and peroxidase. The results indicated that concentration of 1000 mg/l of MeJa led to increased germination under Control (100 %). Priming of Fennel seeds at 500 and 1000 mg/l of MeJa increase the germination rate were in Control. 1000 mg/l of MeJa led to the largest concentration of proline content in moderate NaCl stress conditions (5 dS/m) and severe (7.5 dS/m) is observed. Based on the results obtained from the interaction between priming and different concentrations of NaCl was found that priming of fennel seeds by 500 mg/l of MeJa increase peroxidase activity at 7.5 dS/m of NaCl. Finally, the results showed that Priming of fennel seeds by MeJa improve seed index, proline and peroxidaze enzyme activity at NaCl stress.

  Keywords: Fennel, Germination index, NaCl, Peroxidase, Proline
 • Maryam Mazaheri Tirani, Maryam Madadkar Haghjou *, Ahmad Ismaili Pages 369-380

  The applications of bulk and nano zinc oxides have been increased recently, which can cause widespread plant's environment contaminations. This study investigated the effects of commercial bulk ZnO (˂1,000 nm) and nano ZnO (25 nm) on Nicotiana tabacum. Seeds were treated with ten concentrations of two forms (bulk and nano) ZnO (0.04, 0.2, 2.5, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 and 2000 ppm) and dionized water used as control, at three replications. Number of germinated seeds was counted until 14th days. Some quantify and quality traits were investigated on 21th day. The results showed that both forms had no positive effect on final germination percentage (FGP) and time to reach 50% germination (T50%) but mean of germination time (MGT) and coefficient of uniformity of germination (CUG) were increased, especially by high concentrations of nano-form. Nano-ZnO (50 ppm and upper) and the bulk ZnO treatments (100 ppm and upper) decreased the length of hypocotyl, but inhibitory effects on radical length appeared at the lower levels of bulk form (0.2 ppm and upper) and all nano-ZnO levels. Most of treatments, especially at high concentrations, showed a negative effect on the tolerance indices such as relative hypocotyl length, root tolerance, germination tolerance, and allometric coefficient.These inhibitory effects were happened in the lower levels of nano-form compared to bulk-form. Pallid cotyledon’s color and asleep seedlings, which were observed at upper than 100 ppm, could be due to decreased chlorophyll and some changes in the amount of growth regulators.

  Keywords: Heavy metal, Nano ZnO, Nicotiana tabacum, Seed germination, Seedlings surviva
 • Saeed Moori, Hamid Reza Eisvand * Pages 381-398

  Wheat as the most important plants on earth and is the main source of feeding people in Iran. Damage of seed deterioration as the most important factor has been proposed by researchers. The purpose of this research is to evaluate the effects of plant growth regulators (salicylic acid and vitamin C) to improve germination and physiological quality of deteriorated seeds in wheat (Triticum aestivum), respectively. The treatments included two levels of accelerated aging in normal conditions and plant growth regulators included salicylic acid and ascorbic acid at levels of 50, 100 and 150 ppm and hydropriming. No priming treatment was as a control. A factorial experiment in a completely randomized design with three replications was done. In this research, the best treatments to improve seed germination characteristics crumbling use of ascorbic acid 100 ppm that 23% could improve germination. Under normal conditions, the highest percentage of germination was obtained salicylic acid 100 ppm 22.31% increase in germination was finalized. The results showed that significantly accelerated aging antioxidant enzyme activity and soluble protein reduced and in contrast, a significant increase in electrical conductivity and MDA content, soluble sugar and proline to be.

  Keywords: Accelerated Aging, Antioxidant Enzyme, Soluble Organic Solute, Wheat Seedling
 • Homa Azizi, Parviz Rezvani Moghaddam *, Mahdi Parsa, Mahmood Shoor, Reza Khorasani Pages 399-410

  In order to evaluate germination behavior of Colchicum seed, an experiment was conducted as factorial based on a randomized complete design with four replications. The experimental treatments were all combination of priming at three levels (warm stratification, cold stratification, control), gibberellic acid at two levels (0,500 ppm) and incubation temperatures at 8 levels (2, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35). After applying the priming treatments, gibberellic acid treatment was applied and then the response of seed germination at constant temperatures were assessed in the germinator. The effect of temperature on germination components was significant. Germination was occurred only in warm stratification. Generally, germination was started by a very slow trend and after seeds were set at incubation temperatures, at least 40 days were lasted to germination occurred. There was no germination at 2°C. By increasing temperature at a range of 5-15°C, germination percentage was increased and then was stopped at 25°C. Germination uniformity at 20°C was more than other temperatures. The meanest germination time was observed at 20°C and the least mean germination time was at 15°C. Gibberellic acid (single application) had no effect on seed germination. Based on two regression models, the cardinal temperatures (Tbase, Topt, Tmax) were (1.38-1.72°C), (12.7516.10°C) and (24.12-25.65°C), respectively.

  Keywords: Cardinal temperatures, Germination uniformity, Morphophysiological dormancy, Priming
 • Alireza Goharian, Asilan Kamal Sadat *, Siroos Mansourifar Pages 411-425

  In the present study, germination behavior of two populations of Xanthium strumarium in different controlled conditions was investigated. For this purpose, seeds of Xanthium strumarium were collected randomly from several farms in Karaj and Ahvaz. In first study, germination behavior of two populations of Xanthium strumarium investigated in different constant temperature, temperature fluctuations, periods of darkness / lighting and high temperature. The maximum seed germination in constant temperature was observed at 30 C in Karaj population (85.25%) and Ahwaz population (87.75%) at 30 C. while in temperature fluctuations Maximum seed germination was observed at 20/30 C in Karaj population (93.25%) and Ahwaz population (96.75%). Seeds of two populations were able to germinate at a wide range of temperatures. Different periods of dark / light showed no significant effect on seed germination of two populations. High temperatures an above 100 ° C caused a significant reduction in germination but Ahvaz population resistance was more than Karaj population in high temperatures. Using the result of this research we may manage better this weed especially through non-chemical methods. It should be noted that non-chemical methods such as flooding, controls of mechanical, thermal, solarization and mulch can be recommended with more time for Ahvaz population.

  Keywords: Drought, Germination, Salinity, Temperature, Xanthium