فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کیوان پلویی*، صفر فضلی، فرهاد درویشی سه تلانی، روح الله بیات، اسماعیل قادری صفحات 1-29
  گردشگری سلامت در رشد و رونق سایر بخش های موثر در توسعه کشور، نقشی غیر قابل انکار دارد به گونه ای که تقویت این بخش مسیر نوینی را جهت توسعه سیاست های خصوصی سازی و تحقق اهداف چشم انداز 1404 مبنی بر تبدیل ایران به قطب سلامت منطقه ارائه میدهد. فقدان برنامه ای جامع و منسجم در کشور که در برگیرنده کلیه مسائل این صنعت باشد، موجب گردیده تا ایران با دارا بودن منابع بالقوه در این حوزه، نتواند بهره لازم را ببرد و وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش دهد. مهمترین پیش نیاز تهیه و تدوین این برنامه، شناسایی عوامل، اولویت ها و روابط آن ها با یکدیگر در افق زمانی مدنظر می باشد؛ پژوهش حاضر از حیث موضوع و همچنین نوع روش مورد استفاده در حوزه گردشگری سلامت، دارای نوآوری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش پس از شناسایی معیارهای اولیه از طریق ادبیات پژوهش و مصاحبه (143 معیار)، از طریق تحلیل عاملی اکتشافی معیارهای موثر در توسعه گردشگری سلامت کشور در افق 1414 مشخص (28 معیار) و نهایتا بوسیله روش مدلسازی ساختاری تفسیری، عوامل کلیدی موثر و سنگ زیربنایی حوزه گردشگری سلامت کشور (13 معیار) و روابط آن ها با یکدیگر استخراج گردید. یافته های این پژوهش می تواند راهنمای مناسبی را برای سیاست گذاران و متولیان حوزه گردشگری سلامت در راستای اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب برای مواجه با تهدیدها و چالش های آینده این صنعت، فراهم آورد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری سلامت، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • حمید بلالی*، الهام عبدی، رضا موحدی صفحات 30-44

  در دهه های اخیر، کیفیت اکوسیستم های طبیعی و محیط زیست به عنوان کالا در نظریه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. کارکردها، کالاها و خدمات حاصل از اکوسیستم ها، اغلب ارزش بسیار زیادی دارند، ولی بدلیل عدم مبادله در بازارها ارزش اقتصادی صحیح آنها در محاسبات حسابداری ملی لحاظ نشده و همین امر باعث تشدید تخریب این منابع می گردد. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین ارزش تفرجی دشت میشان و اندازه گیری تمایل به پرداخت افراد با رویکرد ارزش گذاری مشروط برای بازدید از این دشت صورت پذیرفته است. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از الگوی لاجیت استفاده گردید و داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 112 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی از بازدیدکنندگان دشت میشان در سال 1393 جمع آوری شد. بر اساس نتایج تحقیق، متوسط تمایل به پرداخت افراد به ازای هر بازدید12595.4 ریال برآورد گردید. همچنین نتایج برآورد الگوی لاجیت نشان داد که متغیر های تحصیلات و درآمد دارای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از دشت میشان دارند.

  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، دشت میشان، الگوی لاجیت
 • عابدین پویا*، منصور ایراندوست، هیرش سلطان پناه، رضا شافعی صفحات 45-69

  هسته اصلی خدمات صنعت گردشگری به طور کلی و طبیعت گردی به طور خاص ، خلق تجربه است و افراد با سفر به طبیعت و درگیر شدن در یک فرآیند طبیعت گردی به کسب تجربه می پردازند. در این پژوهش به طراحی مدل پارادایمی بازاریابی مبتنی بر تجربه طبیعت گردها در استان کردستان پرداخته شده است ، که بدین منظور با مصاحبه از طبیعت گردها و خبرگان در حوزه طبیعت گردی ، نظرات آن ها گرفته شده و با به کارگیری نظریه داده بنیاد ، عوامل علی ، زمینه ایی ، مداخله گر ، راهبردها و پیامدهای ناشی از بازاریابی مبتنی بر تجربه در شش مقوله اصلی ، چهل و شش مقوله فرعی و یک صد و سیزده مفهوم طبقه بندی شده است. نتایج نشان می دهند، مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی از مقوله های اصلی ، علی (عوامل فردی و اجتماعی) ، پدیده محوری(ابعاد بازاریابی مبتنی بر تجربه) ، عوامل زمینه ایی(نقش شرکت های خدمات گردشگری ، جامعه محلی و ایمنی و امنیت) ، عوامل مداخله گر(سیاسی و قانونی، اقتصادی ، اجتماعی، فناورانه و زیست محیطی) ، راهبردها (محصول، قیمت، ترفیع، مکان، مردم و کارکنان ، شواهد فیزیکی ، فرآیند و برنامه ها ، شخصی سازی و مشارکت)و پیامدها برای (طبیعت گردها، شرکت های خدمات گردشگری و جامعه محلی) تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری، طبیعت گردی، نظریه داده بنیاد، استان کردستان
 • محمدرضا رضوانی، معصومه جمشیدی* صفحات 70-89
  جنگل های زاگرس در نیمه غربی ایران، به عنوان یکی از مناطق بسیار جذاب به شمار می روند که سالانه جاذب شمار وسیعی از ساکنان بومی و غیر بومی بوده است. ساکنان مناطق شمالی استان ایلام، در طی سال های اخیر به شیوه ای خاص در اواخر اسفند ماه تا اواسط فروردین سال جدید، در مناطق جنگلی مجاور سکونتگاه های خود چادر زده و تمام تعطیلات نوروز را در دامان طبیعت، به همراه خانواده و خویشاوندان سپری می کنند. اسکان دو یا سه هفته ای آنان، با اقدامات و فعالیت های متعددی همراه است که سبب ایجاد پیامدهایی در طبیعت منطقه خواهد شد. این پیامدها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، محیط زیست سکونتگاه های همجوار را درگیر می نمایند. هدف پژوهش حاضر، مدلسازی مفهومی درک ساکنان محلی از مهم ترین چالش های همجواری با سایت های اسکان طبیعت گردی نوروزی است. در این راستا، با توجه به مولفه های مهمی مانند جذابیت، دسترسی پذیری، انبوهی جمعیت طبیعت گرد، تقاضای وسیع ساکنان محلی و تکرار سالانه اسکان در سایت جنگلی دراوهر، روستای زنجیره علیا به عنوان میدان مطالعه انتخاب شد. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی قوم نگارانه از تعداد 23 نمونه به روش نمونه گیری هدفمند استفاده و تا رسیدن به اشباع نظری نمونه گیری ادامه یافت. نتایج نشان داد که پاسخگویان مهم ترین چالش های همجواری با سایت مذکور را شامل تداوم بحران محیطی در روستای زنجیره علیا می دانند که ناشی از آلودگی محیط زیست، تغییر رفتار جانوران جنگلی، بحران بهداشتی، بحران اقتصاد دامداری، تغییرات بصری سایت جنگلی مجاور روستا است.
  کلیدواژگان: سایت دراوهر، روستای زنجیره علیا، طبیعت گردی نوروزی
 • ناصر صنوبر*، اکبر قاسمی، ابوالفضل حق وردی زاده صفحات 90-105

  در ادبیات تحقیق از ازدحام به عنوان پدیده ای پیچیده یاد می شود که یکسو دارای آثار منفی است و از سوی دیگر از طریق متغیر حس جمعی موجب شادمانی شده و بر رضایت و وفاداری بازدیدکنندگان و درنتیجه عملکرد کسب وکارهای گردشگری تاثیر می گذارد. نوع واکنش گردشگران به ازدحام نیز ممکن است در رفتار متغیرهای نهایی موثر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ازدحام بر رضایت گردشگران با نقش میانجی رفتارهای مقابله ای است. این تحقیق در بازار تاریخی تبریز انجام شده است. تعداد 384 نفر گردشگر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ازدحام ادراک شده منجر به اتخاذ استراتژی های رفتارهای مقابله ای از سوی بازدیدکنندگان می شود. ازجمله رفتارهای مقابله ای می توان به تغییر مقصد، تغییر برنامه زمانی، تغییر فصل سفر و تغییر در جزییات پیش بینی شده اشاره کرد. نتایج هم چنین حاکی است رفتارهای مقابله ای به نوبه خود بر رضایت بازدیدکنندگان تاثیر می گذارد و لازم است در برنامه ریزی بسته های سفر و مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد. یافته های تحقیق می تواند مدیران را در شناخت عوامل اثرگذار بر کیفیت تجربه تفریحی بازدیدکنندگان یاری نماید.

  کلیدواژگان: ازدحام ادراک شده، ظرفیت تحمل، رفتار مقابله ای، رضایت مشتری، برنامه سفر
 • زهرا نیکخواه فرخانی*، آزاده سلطانی صفحات 106-123
  افزایش رقابت در صنعت هتلداری و افزایش دانش و آگاهی مشتریان هتل ها از خدمات و گزینه های انتخابی دیگر باعث شده است که وفاداری گردشگران به خدمات هتل به یکی از دغدغه های مدیران در صنعت هتلداری تبدیل شود. از انجایی که هتلهای پنج ستاره همواره از سطح قابل قبولی از کیفیت خدمات برخوردارند، برند را می توان یکی از مهم ترین عوامل در جذب و حفظ گردشگران مراجعه کننده به این هتلها دانست. درنتیجه؛ پژوهش حاضر در صدد بوده است تا با رویکردی نوین و با بهره گیری از روش قوانین انجمنی به بررسی نحوه تاثیرپذیری وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند بپردازد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه مشتریان هتل های پنج ستاره مشهد مشتمل بر12هتل بوده و حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 388 نفر برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد است که روایی آن توسط خبرگان تایید شده و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش قوانین انجمنی و نرم افزار SPSS Clementine12 بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگرآن بود که در نهایت 78 قانون در خصوص نحوه تاثیرپذیری ابعاد وفاداری گردشگران از رابطه عاطفی با برند استخراج شد که 14 قانون آن بالاترین سطح اطمینان و جامعیت را داشته و درنهایت یک قانون بر هر چهار بعد وفاداری به طور یکسان تاثیرگذار بود که مدیران هتل می توانند از آن به عنوان قانون طلایی در بهبود وفاداری گردشگران بهره گیرند.
  کلیدواژگان: گردشگری، وفاداری گردشگران، رابطه عاطفی گردشگران با برند، قوانین انجمنی
 • سید محمد میرتقیان رودسری* صفحات 124-146
  در سال های اخیر، استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری در مطالعات گردشگری به طور کامل گسترش یافته است. با این حال، در هنگام استفاده از این روش، چالش هایی وجود دارد که باید شناسایی و رعایت شود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تحلیل زمینه های چالش برانگیز و مشکل ساز در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری در ایران است. پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعه ی مروری به صورت نظام مند و از طریق تحلیل داده های ثانویه انجام شده است. جامعه ی آماری این تحقیق، مقالات نشریه های داخلی گردشگری (علمی-پژوهشی مصوب وزارت علوم) از ابتدای انتشار فصلنامه ها تا پایان سال 1396 هستند. روش نمونه گیری فرآیند هدفمند بود که پس از طی این فرآیند، حجم نمونه ی آماری تعداد 116 مقاله تعیین شد. تحلیل داده ها مبتنی بر دو رویکرد از طریق نرم افزار SPSS25 انجام پذیرفت؛ رویکرد اول: تحلیل توصیفی مقالات و رویکرد دوم: تحلیل چالش های کاربرد روش SEM. نتایج نشان می دهد که عدم بررسی حجم نمونه لازم، عدم انجام آزمون نرمالیته توزیع داده ها، عدم گزارش کامل تجزیه ی اثرات و اندازه اثر R2 و گزارش انتخابی و سلیقه ای شاخص های برازش از جمله مهمترین آسیب ها و چالش های محققان ایرانی در استفاده از SEM در تحقیقات گردشگری هستند. توصیه های علمی مبتنی بر رفع این چالش ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدل سازی معادلات ساختاری، چالش ها و اشتباهات، تحقیقات گردشگری، نشریه های ایرانی گردشگری
 • میرپوریا نقی پور، فرشته منصوری موید*، اسدالله کردناییج صفحات 147-164

  امروزه دست اندرکاران گردشگری به عنوان بزرگترین صنایع درجهان و مهمترین منبع درآمد، بیش از هرچیز، بر ایجاد روابط پایدار و سودآور با بازدیدکنندگان تاکید می کنند که این امر مستلزم شناخت رفتار مصرفی گردشگران و برنامه ریزی جهت جلب رضایت انان و ایجاد انگیزه بازدید مجدد در آنها می باشد. در این راستا یکی از گسترده ترین مفاهیم مورد پذیرش در رفتار مصرفی گردشگری، درک نگرش و ارزش آنها می باشد که نقش مهمی را در شکل دهی رفتار بازی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تاثیر ارزش و نگرش گردشگران ورودی به ایران بر پاسخ های شناختی و رفتاری آنان در استفاده از خدمات انلاین گردشگری می باشد. لذا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها، از نوع توصیفی- همبستگی می باشد.از بعد روش گردآوری اطلاعات نیز از روش میدانی بهره گرفته شده است. از نرم افزارهایspss و plsبرای پاسخ به سوالات تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد ابعادی از ارزش و نگرش تاثیر پررنگ تری بر پاسخ های رفتاری و شناختی گردشگران در انتخاب مقصد گردشگری دارند. لذا می توان با برنامه ریزی صحیح، ضمن تقویت این ابعاد، سعی در برطرف نمودن نقاط ضعف موجود در سایر گزینه ها نمود.

  کلیدواژگان: پاسخ های شناختی، پاسخ های رفتاری، ارزش، نگرش، مقصدگردشگری
 • رضا مینایی، فرشید نمامیان*، فخرالدین معروفی، علیرضا مرادی صفحات 165-183
  رشد صنعت گردشگری وابسته به استفاده از ابزارهایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات است و بدون بکارگیری موثر آن در بازار رقابتی امکان فعالیت و بقاء وجود ندارد. در این بین شبکه های اجتماعی مجازی، ابزاری بسیار کارامد برای بازاریابی و تاثیر بر رفتار گردشگران هستند پس ضروری است تا با استفاده ی موثر از آن و پاسخ درست به خواست گردشگران ضمن کسب سهم مناسب از بازار گردشگری و سود حاصله، از سایر مزایا و منافع این صنعت همچون منافع اقتصادی، فرهنگی، اشتغالزایی، توسعه ی پایدار و غیره نیز بهره مند شد. هدف از این پژوهش شناسایی و تدوین الگویی جامع از عوامل اصلی است که شبکه های اجتماعی از طریق آن بر رفتار گردشگر در تصمیم گیری، انتخاب و خرید خدمات گردشگری اثر می گذارد. در این نوشتار پس از بررسی حدودا یک صد پژوهش مرتبط دارای نتایج کیفی و منتشر شده در مجلات معتبر از بین چهارصد منبع اولیه ی تایید شده و مصاحبه با خبرگان، ابتداء با استفاده از روش فراترکیب و استخراج 1400 کد باز و 45 کد محتوایی، مولفه های اصلی که شبکه های اجتماعی از طریق آن بر رفتار گردشگران تاثیر می گذارند، مشخص شد و سپس الگوی نهایی برای سطح بندی متغیرها، از روش مدل سازی ساختاری-تفسیری تدوین گردید. مدل نهایی پژوهش شامل 5 تم یا متغیر اصلی در سه سطح است که به ترتیب اولویت و قدرت تاثیرگذاری، عبارت از: محیط کلان(سطح سه)، بازاریابی(سطح دو) و عوامل مدیریتی، فردی، گروه(سطح یک) است و می تواند توسط کلیه فعالان گردشگری در جهت بهبود فرایندهای بازاریابی، ارزش آفرینی و کسب سود، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، رفتار گردشگر، بازاریابی گردشگری، فراترکیب، مدلسازی ساختاری-تفسیری
 • محمد حسن ملکی، وحید خاشعی ورنامخواستی، محمدرضا فتحی*، مهدی صفاری نیا صفحات 184-205
  استان قم به دلیل داشتن جذابیت های مختلف تاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی قابلیت بسیاری در حوزه گردشگری مذهبی دارد. تحقیق حاضر در پی شناخت پیشران ها و عوامل کلیدی تاثیرگذار در آینده گردشگری مذهبی استان قم است. تحقیق حاضر از منظر فلسفه، تفسیری؛ از بعد جهت گیری، کاربردی و از منظر روش شناسی، چندگانه کیفی است. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر عبارتند از سناریوی دنیای آشوب زده، سناریوی شهر پایدار، سناریوی شهر زیبا و سناریوی شهر سوخته. برای تعیین پیشران های نهایی تحقیق به منظور شکل گیری سناریوهای باورپذیر از تکنیک عدم قطعیت بحرانی استفاده شد. سناریوهای باورپذیر تحقیق حاضر از برخورد دو عدم قطعیت تحریم های خارجی و توسعه شهر بر مبنای مزیت رقابتی شکل گرفت. سناریوی شهر زیبا وضعیتی را نشان می دهد که تحریم های خارجی کاهش می یابد و توسعه شهر مبتنی بر مزیت رقابتی آن یا گردشگری مذهبی خواهد بود و بهترین آینده را نشان می دهد. از طرفی سناریوی شهر سوخته معرف بدترین وضعیتی است که ممکن است رخ دهد. این سناریو از محل تلاقی افزایش تحریم ها و توسعه ناهماهنگ و نامنظم شهری ایجاد خواهد شد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریونگاری، سناریوهای باورپذیر، گردشگری مذهبی، رویکرد عدم قطعیت بحرانی
|
 • Keyvan Poloie *, Safar Fazli, Farhad Darvish, Roholah Baiat, Esmaeil Ghaderi Pages 1-29
  Health tourism has an undeniable role in the development of other sectors, in such a way that the strengthening of this sector provides a new path for the development of privatization policies and the realization of the 1404 vision goals based on the transformation of Iran into the region's health pillar. The lack of a comprehensive plan in the country that encompasses all the issues in this industry has caused Iran, having potential sources in this area, not be able to take advantage and reduce its dependence on oil income. The most important prerequisites for the preparation and compilation of this plan are identifying factors, priorities and their relationships with each other. The present research is applied in terms of purpose, and in terms of nature and method, is descriptive-analytic research. In this research, after identifying the initial criteria through research literature and interview (143 factors), exploratory factor analysis of effective criteria in the development of health tourism in the country at a certain horizon of 1414 (28 factors), and finally, by using structural interpretation model, effective key factors And the infrastructure of the country's health tourism (13 factors) and their relationship with each other had been extracted. The findings of this study can provide a good guide for healthcare policy makers in adopting policies and strategies to encounter the threats and challenges of the future of this industry.
  Keywords: Tourism, Health tourism, Interpretative Structural Modeling
 • Hamid Balali *, Elham Abdi, Reza Movahedi Pages 30-44

  In recent decades, the quality of ecosystems and the environment have been considered as commodities in economic theories. The functions, goods and services of ecosystems are often very valuable, but due to the lack of exchange in the markets, their correct economic value is not taken into account in the national accounting calculations, which exacerbates the destruction of these resources. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. In this regard, this study was conducted with the aim of determining the recreational value of Mishan Plain and measuring the willingness to pay individuals with a contingent valuation approach to visit this plain. To investigate the factors affecting the willingness to pay visitors, the logit model was used and the required data were collected by completing 112 questionnaires by random sampling from visitors of Mishan plain in 2014. According to the results of the survey, the average willingness to pay for each visit was estimated at 12595.4 Rials. Also, the results of Logit model estimation showed that the variables of education and income have a positive and significant effect, and gender and household dimensions have a significant negative effect on the willingness to pay visitors from Mayshan plain.

  Keywords: Willingness to pay, Contingent Valuation, Mishan Plain, Logit Model
 • Abedin Pouya *, Mansour Irandoust, Heresh Soltanpanah, Reza ShafeE Pages 45-69

  In general the core of the tourism industry, and in particular ecotourism, is the creation of experience, and people will experience a journey through nature and engaging in a ecotourism process. In this research, the design a paradigm model of Experience-based Marketing Ecotourist in Kurdistan province has been investigated. For this Purpose, by interviewing ecotourists and experts in the field of ecotourism, their views have been collected and using the grounded theory, causal factors, contextual and intervening , the strategies and consequences of experience based marketing are categorized into six main categories, forty six sub categories, and One hundred and thirteen concepts. The results show that the Customer Experience-based Marketing in ecotourism of the main categories , causative (personal and social factors) , the pivotal phenomenon (dimensions of experience-based marketing) , contextual factors (the role of tourism service companies, local community and safety and security), Intervening factors (political, legal, economic, social, technological and environmental), strategies (product, price, promotion, place, people and employees, physical evidence, processes and programs, personalization and participation),and consequences for (ecotourists , tourism services companies and local community).

  Keywords: Customer Experience-Based Marketing, Ecotourism, Grounded theory, Kurdistan province
 • Mohammad Reza Rezvani, Masomeh Jamshidi * Pages 70-89
  Zagros forests in the southwest of Iran are considered as one of the most attractive areas that have attracted a large number of indigenous and non-native tourists annually. In recent years, residents of the northern area of Ilam province have been tenting in their nearby settlements in a special way in late March and mid-April, and spend all of Nowruz's holidays in the forest site, along with families and relatives. Their two or three-week residency will be accompanied by numerous actions and activities that will have an impact on the nature of the region. These implications directly or indirectly affect the surrounding neighborhoods. The purpose of the present research is to conceptual modeling the understanding of local residents as one of the most important challenges of the nearby areas of the nature accommodation sites in Nowruz natural tourism. In this regard, due to important components such as attractiveness, availability, crowded natural tourism and the annual repetition Nowruz camping in the forest site in Drawhar, the village of Zanjire Oliya was selected as the study area. This research uses qualitative method of ethnographic from 23 samples by purposeful sampling and continued to reach theoretical saturation. The results showed that respondents considered the most important challenges of the neighborhood with the site is continuation of the environmental crisis in the Zanjire Oliya Village, which is caused by environmental pollution, forest behavior change, health crisis, livestock economics crisis, visual changes in the forest site adjacent to the village.
  Keywords: Drawhar, Zanjire Oliya Village, Nowruz natural tourism
 • Naser Sanoubar *, Akbar Ghasemi, Abolfazl Haghverdizadeh Pages 90-105

  In the literature, crowding is described as a complex phenomenon that has both negative effects and a sense of happiness through the sense of the collective sense and affects the visitor's satisfaction and loyalty and, as a result, the performance of business tourism. The type of reaction of tourists to crowding may also be effective in treating the final variables. The purpose of this study is to investigate the effect of crowding on the satisfaction of tourists with the mediating role of coping behavior. This research has been carried out in the historical market of Tabriz. A sample of 384 tourists was selected and data were collected using a questionnaire. Structural equations and SMART PLS software are used to analyze the data. The results show that overcrowded congestion leads to the adoption of coping strategies by visitors. Coping behaviors include point change, timetable change, travel season change, and change in predicted details. The results also indicate that coping behaviors in turn affect the satisfaction of visitors and need to be considered in the planning of travel packages and urban management. Research findings can help managers understand the factors affecting the quality of the experience of the visitors.

  Keywords: Perceived Crowding, Bearing Capacity, coping behavior, Tourist Satisfaction, itinerary
 • Zahra Nikkhah Farkhani *, Azade Soltani Pages 106-123
  Increasing competition in the hospitality industry and knowledge and awareness of the hotel's customers from other services and options has led to the issue that the main concerns of managers in the hotel industry to become hotel services loyalty of tourists. Since five star hotels always have an acceptable level of service quality, brand can be considered as one of the most important factors in attracting and retaining tourists visiting these hotels. Consequently, the present study intends to explore the impact of the loyalty of tourists on emotional relationship with the brand through a new approach and utilizing the association rules mining method. In this research Statistical Society is all customers of five star hotels in Mashhad comprised 12 hotels. The sample size was estimated to be 388 using Morgan table and stratified sampling method. The data gathering tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by the Content validity method and its reliability was estimated using the Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data used of the SPSS Clementine 12 software and association rule mining method. The results of the study indicated that 78 laws were finally extracted about the impact emotional relationship with the brand on the dimensions of loyalty of tourists. 14 of its rules have the highest level of confidence and support. One rule was equally effective on all of the four dimensions of loyalty .The hotels manager can be used it as a golden rule to improve the loyalty of tourists
  Keywords: Tourism, the loyalty of tourists, the emotional relationship of tourists with the brand, associative laws
 • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari * Pages 124-146
  In recent years, the use of structural equation modeling is widespread in tourism studies. However, when using this method, there are challenges that need to be identified and resolved. Accordingly, the purpose of this study is to identify and analyze the challenging and problematic areas of using SEM in tourism research in Iran. This study has been done Based on a systematic review through secondary data analysis. The statistical population of this research is the Persian-language articles published in the internal scientific-research tourism journals (approved by the Ministry of Science) from the beginning of the publication of the quarterly papers by the end of 1396. Sampling method was a purposeful process and after that, the sample size was determined 116 papers. Data analysis was performed based on two approaches by using SPSS25 software. First Approach: Descriptive Analysis of Articles and Second Approach: Analysis of the Challenges of Using the SEM Method. Results show that Lack of checking the required sample size, Failure to test the normal distribution of data, Lack of attention and a complete report of the effect analysis and effect size of R2 and As well as selective and arbitrary reporting of fit indices are among the most important challenges and mistakes of Iranian researchers in using SEM in tourism research. Scientific advice is provided to overcome these challenges.
  Keywords: Structural Equation Modeling (SEM), Challenges, Mistakes, Tourism Researches, Iranian Tourism Journals
 • Mirpouria Naghipour, Fereshteh Mansouri Moayyed *, Asadolah Kordnaeij Pages 147-164

  In today's competitive and challenging environment, all organizations such as tourism emphasize on building sustainable and profitable relationships with customers. New marketing will lead companies, in addition to trying to observe new customers, to maintain current customers and establish a permanent relationship with them. Therefore, one of the broadest accepted concepts in consumer behavior, attitude and value and their behavior plays an important role in shaping consumer behavior. So this is an applied research which was developed to investigate the above relationship. The statistical population of this study is composed of tourism which visited Iran in 1396. Based on the Cochran formula 411 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the results show the attitude-dimensional dimension has a significant effect on the level of happiness and functional, and on the other hand, the dimension of happiness also has a significant effect on the increase in the number of clicks.

  Keywords: Tourism Attitudes, Tourism Values, cognitive responses, Behavioral Responses, Tourism Destination
 • Reza Minaee, Farshid Namamian *, Fakhrodin Maroofi, Alireza Moradi Pages 165-183
  Using the tools such as information and communication technology is essential for the growth of the tourism industry, and it is not possible for this the industry to operate and survive in a competitive market without the effective use of such tools. As one of the most effective tools for marketing and influencing the tourists’ behavior, virtual social networks can ensure an appropriate share of the tourism market as well as other benefits such as economic, cultural, employment, sustainable development, and so on in case of effective use and correct response to the tourists’ demands. The present research aimed to identify and formulate a comprehensive model of the main factors by which, social networks affect the tourists’ behavior in decision making, selection and purchase of tourism services. For this purpose, after reviewing about one hundred related researches with qualitative and published results in valid journals, at first the main components by which, social networks affect the tourists’ behavior were identified among 400 initial approved sources and interviewing the experts and using Meta Synthesis method and extraction of 1400 open and 45 content codes, and then, the final model was developed for leveling the variables using structural-interpretive modeling. The final research model consists of five main themes or variables in three levels by priority and influence including macro environment (level three), marketing (level two) and management, individual, group factors (level one) which can be used by all tourism activists to improve marketing, value creation and profit making processes.
  Keywords: Social Networks, Tourist Behavior, Tourism Marketing, Meta synthesis, ISM Method
 • Mohammad Hasan Maleki, Vahid Khasehi Varnamkhasti, Mohammad Reza Fathi *, Mehdi Saffarinia Pages 184-205
  Qom province has many religious tourism opportunities due to its various historical, cultural, artistic and religious attractions. The present research seeks to identify key factors affecting the future of religious tourism in Qom province. The present research is based on a philosophical, interpretive perspective; from the perspective of orientation, applied and from the perspective of methodology, is multiple qualitative. The believable scenarios of this research include the agitated world scenario, the sustainable city scenario, the beautiful city scenario and the scorched city scenario. Critical uncertainty technique was used to determine the final drivers of the research in order to create believable scenarios. The believable scenarios of the present study were based on the two uncertainties of foreign sanctions and the development of the city based on the competitive advantage. The beautiful city scenario shows that external sanctions are declining, and the city's development will be based on its competitive advantage or religious tourism, and will show the best of the future. On the other hand, the scorched city scenario represents the worst situation that may occur. This scenario will be created at the crossroads between increased sanctions and uneven and irregular urban development.
  Keywords: Future Studies, Scenarios Planning, Believable Scenarios, Religious tourism, Critical Uncertainty Approach