فهرست مطالب

آموزش پژوهی - پیاپی 20 (زمستان 1398)
 • پیاپی 20 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فرانک موسوی*، بتول افسری سرداری صفحات 1-11
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش ریاضی با استفاده از تخته های هوشمند بر یادگیری، یادداری و شوق یادگیری دانش آموزان پایه ی ششم انجام می شود. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ناحیه دو کرمانشاه در سال تحصیلی 1397-1396 است. حجم نمونه 30 دانش آموز که در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش شامل 15 نفر و گروه کنترل نیز شامل 15 نفر بودند. روش نمونه گیری خوشه ای است که به صورت هدفمند از نمونه ی در دسترس انجام شد. جهت سنجش مولفه نقش تخته هوشمند بر یادگیری و یادداری از پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید و برای سنجش میزان شوق به یادگیری دانش آموزان، پرسش نامه 8 گویه ای Hoyle و همکاران استفاده شد و به کمک نرم افزار spss22 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در مرحله نهایی داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و آزمون کلموگروف - اسمیرنف متغیرها مورد تجزیه و تحلیل و نتایج نشان داد که تخته هوشمند بر یادگیری، یادداری و شوق یادگیری موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش ریاضی، پایه ششم، تخته هوشمند، یادگیری و یادداری، شوق یادگیری
 • محمد جواد یوسفی*، پروین الله کرم تاجدی، محمدرضا صالحی صفحات 12-25

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوایی کتاب جدید التالیف جغرافیای(3)کاربردی پایه دوازدهم انسانی(چاپ اول 97)وبررسی قابلیت درک وفهم آن توسط دانش آموزان براساس سه شاخص خوانایی سنجی فلش، فرای وگانینگ انجام گرفته است.تحلیل محتوا با رویکرد سنجش خوانایی یکی از شیوه های ارزشیابی قابلیت فهم پیام های متنی است. این مطالعه در پی دستیابی به این مهم بود که کتاب نام برده از نظر اصول برنامه ریزی محتوایی ،تا چه میزان با فرمول های خوانایی سنجی مذکور مطابقت دارد. جامعه آماری، محتوای کتاب جغرافیای کاربردی (3)پایه دوازدهم انسانی بودکه سه نمونه صد کلمه ای از اول، وسط وآخر کتاب انتخاب شد.نتایج پژوهش نشان داد که میزان خوانایی منبع مورد نظر با توجه به تکنیک فلش وگانینگ با سطح پایه دوازدهم و کمی بالاترتناسب دارد اما براساس روش فرای سطح خوانایی این کتاب درسطح اوایل دانشگاه است.فرایند تنظیم مطالب از نظر تعداد جملات در بخش های ابتدایی وسط وانتهایی نشاندهنده این است که اصل ساده به دشواری مطالب با توجه به تکنیک های خوانایی سنجی فلش وفرای رعایت نشده ومحتوای متن کتاب از سطح دشوار به ساده پیش می رود ولی مطابق با شاخص گانینگ همگی جملات در سطح خیلی ساده قرار میگیرد.

  کلیدواژگان: خوانایی سنجی، جغرافیا پایه دوازدهم، فرمول خوانایی فلش، فرای وگانینگ
 • محمد حسین ابتکاری* صفحات 26-37
  مطالعه حاضر به تحلیل نشانه شناسی برساخت تصویر زن در کتب درسی می پردازد. برای تحلیل موضوع، از دیدگاه نشانه شناسی بارت کمک گرفته شد. رویکرد و روش تحقیق، رویکردی کیفی و استفاده از روش مطالعه اسناد بود. روش های انتخاب تصاویر، بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و روش تحلیل موضوعی است. داده های مورد بررسی، تصاویر مربوط به زنان در کتب مطالعات اجتماعی متوسطه 1 بوده است. مقوله های ناشی از تحلیل نشانه شناسی تصاویر را می توان حول محورهای فرعی زن موجودی خانگی، فعالیت سنتی، فاصله گیری اجتماعی، موجودی غیرسیاسی و ضعف مدیریت اجتماعی؛ و مقوله محوری " دیگری کمتر مهم" دسته بندی و تحلیل کرد. بر اساس تحلیل تصاویر، می توان گفت تصاویر ارائه شده از زنان در کتب درسی، به شکل گیری و تقویت نوعی نگاه جنسیت گرا و کردار تبعیض آمیز جنسیتی در جامعه می انجامد. در نتیجه، بازنمایی تصاویر، هم بازگو کننده ی نابرابری بین جنسیتی و هم بازتاب ناتوانی زنان در دستیابی به موقعیت های مهم و ارزشمند زیست اجتماع شان می باشد.
  کلیدواژگان: کتب درسی، نابرابری جنسیتی، زن
 • احسان کشت ورز کندازی*، عباس اناری نژاد صفحات 38-54

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش درس پژوهی بر توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت انجام گرفت که نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر روش، پژوهش یک طرح شبه آزمایشی، به شیوه پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان مرودشت که درسال تحصیلی 98-1397 در مدارس محل خدمت خود مشغول به اجرای فرایند درس پژوهی بودند وهمچنین معلمان غیردرس پژوه که دربرنامه درس پژوهی شرکت نکردند، بود. حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول کوکران، شامل 160 نفر بود. به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارهای توانمندسازی کنتاکی گردآوری شد. روایی ابزار توسط متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد که مقدار این آزمون برای کل پرسشنامه برابربا 97/0 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین نمرات توانمندسازی معلمان شرکت کرده در فرایند درس پژوهی و معلمان شرکت نکرده در این فرایند تفاوت معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که بین نمرات معلمان شرکت کرده و شرکت نکرده در فرایند درس پژوهی در استانداردهای طراحی و برنامه ریزی آموزشی، ایجاد و حفظ جو یادگیری، اجرا و انجام تدریس، سنجش و برقراری ارتباط با نتایج یادگیری، ارزیابی و انعکاس یادگیری و آموزش، همکاری بیشترمعلمان، فعالیت درجهت تقویت دانش محتوایی و تکنولوژی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد. از این رو می توان گفت که درس پژوهی می تواند منجر به توسعه توانمندی های معلمان شود.

  کلیدواژگان: درس پژوهی، معلمان ابتدایی، شهرستان مرودشت، توانمندسازی
 • بابک شمشیری، حسن اسدی* صفحات 55-71

  صلح آرزوی همیشگی بشر بوده و هست و تاکنون تلاش های زیادی در طول تاریخ از طرف صلح دوستان و صلح جویان برای مهار خشونت و توسعه ی صلح صورت گرفته ولی این تلاش ها به نتیجه ی مطلوبی نینجامیده است. برخی صاحب نظران معتقدند موثرترین و بلکه تنها راه ترویج و توسعه ی صلح، آموزش صلح است. به همین خاطر، مطالعات و تلاش های زیادی نیز برای آموزش صلح در کشورهای مختلف صورت گرفته است. اما طرح های آموزش صلح نیز موفقیت چندانی نداشته اند. این مقاله به بیان ضرورت و زمینه هایی برای بازاندیشی در برنامه های آموزش صلح می پردازد. در این مقاله که به روش تحلیل تاملی یا تحلیل فکری صورت گرفته است، به بررسی انتقادی و آسیب شناسی پژوهش ها و تلاش های پیشین درزمینه ی آموزش صلح پرداخته؛ سپس از ضرورت نگاه میان فرهنگی و میان رشته ای به صلح می گوید. آنگاه به بیان برخی سازه های مهم که می تواند یک برنامه ی آموزش صلح را موثرتر نماید می-پردازد. در این راستا، از اهمیت مواردی چون: برنامه های جنبی و فوق برنامه ها در مدرسه، بافت دانش آموزی مدرسه و ویژگی ها و مهارت های معلم بحث می کند.همچنین از ضرورت آموزش تفکر فلسفی، تفکر انتقادی، تربیت شهروندی جهانی نگر و آموزش برای ساختن جامعه ی دموکراتیک صحبت شده است.

  کلیدواژگان: آموزش صلح، بازاندیشی، پیش نیازها، نگاه میان فرهنگی، نگاه میان رشته ای
 • مختار ذاکری* صفحات 72-86
  هویت در هر دوره ای متاثر از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، مفهوم ویژه ای یافته است . تلاش نگارندگان بر این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در فضای تعلیم و تربیت مورد تامل قرار داده و چگونگی عملکرد تعلیم و تربیت بر اساس مبانی و فرایندهای هویتی را تبیین کند. سوال اصلی پژوهش عبارتاستاز اینکه عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای مبانی و فرایندهای هویت یابی چگونه بایستی به انجام رسد؟ این پژوهش از اشکال پژوهشهای فلسفی و با روش تحلیلی استنتاجی انجام شده است . نتایج نشان می دهد که شروع فرایند هویت یابی با قرار گرفتن فراگیر در یک زمینه ی مبنایی یادگیری است. پس از مواجه شدن وی با زمینه ی یادگیری که همان زمینه ی هویتی است، چنانچه شرایط مناسب باشد، فراگیر تصوری از حضور خود را نسبت به آن زمینه ی ویژه بدست می آورد. فراگیر در راستای توسعه ی این تصویر، نشانه هایی از وضعیت جدید هویتی را در خود بروز می دهد که وجود بستر مناسب آموزشی در تحقق این امر ضروری است. چنانچه فراگیر به این مرحله برسد و از طرفی مولفه های هویتی در ارتباط با موقعیت آموزشی در وی به ظهور رسیده باشد، امکان درونی شدن وضعیت موردنظر تربیتی در فراگیر ایجاد شده و فرد به مرحله ی تثبیت هویتی می رسد.
  کلیدواژگان: هویت، عمل تعلیم و تربیت، مولفه های هویتی، عناصر تعلیم و تربیت
|
 • Faranak Mosavi *, Batol Afsarisardari Pages 1-11
  The purpose of this study is to investigate the role of math training using smart boards on learning, retention and learning craze for sixth grade students. This research is a semi-experimental design with pretest-posttest design with control group. The statistical population of this study is all 6th grade male and female students of Kermanshah 2nd district in the academic year 1397-1396.Sample size of 30 students were divided into two experimental and control groups. The experimental group consisted of 15 patients and the control group included 15 subjects. A cluster sampling method was conducted purposefully from an accessible sample. To assess the role of the component, the role of smart boards on learning and memorizing the pre-test and post-test was used and to measure the amount of enthusiasm for learning the students, a questionnaire of 8-point Hoyle et al. Was used and analyzed with SPSS22 software. In the final stage, the data were analyzed using descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov test, and the results indicated that intelligent board is effective on learning, retention and learning passion.
  Keywords: Mathematical education, Sixth grade, Smart boards, Learning, memorizing, Learning craze
 • Mohammad Javad Yousefi *, Parvin Alla Karam Tajedi, Mohammad Reza Salehi Pages 12-25

  The purpose of this study was to analyze the content of the new book of geography (3) applied to the 12th human base ( First print 97 ) and the ability to understand and understand it by students was based on three indicators of Flash readability, Faye and gunning. Content analysis with readability measurement approach is one of the methods for assessing the comprehensibility of text messages. This study sought to achieve the importance of how well the book complies with the readability formulas in terms of content planning principles .In the statistical community , the content of the applied geographic book (3) was the 12th human base, with three hundred-word examples selected from the first, middle, and last . The results of the study showed that the readability of the source according to the gunning Flash technique is comparable to the level of the 12th and slightly higher level, but according to the method of readability, this book is at the early level of the university.

  Keywords: Readability, Geography, Twelfth Formula, Flash Readability Formula, Fry, Gunning
 • Dr. Mohammad Hossein Ebtekari * Pages 26-37
  The present study analyzes the semiotics of constructing a woman's image in textbooks. For the analysis of the subject, Bart's semiotics was used. Approach and method of research, qualitative approach and using the method of studying documents. Image selection methods are based on purposeful sampling and thematic analysis method. The data analyzed were images of women in secondary school textbooks. Categories related to the semiotic analysis of images can be categorized and analyzed in the context of the female subsidiary of the household inventory, traditional activity, social distances, non-political inventory, and the weakness of social management; And the central concept of "other less important" category and analysis. Based on the analysis of the images, it can be said that the images provided by women in textbooks lead to the formation and strengthening of a gender-based look and gender discrimination practices in society. As a result, representations of images reflect both gender inequalities and the reflection of women's inability to achieve significant and valuable social statuses.
  Keywords: textbooks, gender inequality, women
 • Ehsan Keshtvarz Kondazi *, Abbas Anarinejad Pages 38-54

  The purpose of this study was to investigate the effect of teaching education on empowerment of elementary teachers in Marvdasht city. The purpose of this study was applied research and in terms of method, the research was a quasi-experimental design with pre-test and post-test with control group. The population of the study included all elementary teachers in Marvdasht city who were in their service schools during the school year of 1398-1988 as well as non-teaching teachers who did not participate in the study program.The results also showed that between the scores of teachers who participated and those who did not participate in the process of teaching in the standards of educational design, creating and maintaining learning atmosphere, teaching performance, measuring and communicating with learning outcomes, evaluation and reflection of learning and teaching, teacher collaboration, classroom activity. There is a meaningful difference in the reinforcement of content knowledge and educational technology. So it can be said that research can lead to the development of teachers' abilities.

  Keywords: Study, Primary teachers, Marvdasht city, Empowerment
 • Dr. Babak Shamshiri, Hassan Asadi * Pages 55-71

  peace is and has been the permanent dream of mankind and up to now, many efforts have been made throughout history from peace seekers to control violence and develop peace, but these efforts have not ended up with a desirable outcome. Some scholars believe that the most effective and the only way to promote peace is the peace education; consequently, many studies and efforts have been made to teach peace in different countries. But peace education schemes also have little success. In this paper, which is done via the intellectual analysis, , the previous researches and efforts in the field of peace education are studied critically and pathologically; then the necessity of cultural and cross-cultural perspective towards peace are mentioned. At this stage, some important structures are discussed that can make a peace education program more effective. In this regard, the current paper discusses the importance of the facts such as extracurricular programs at schools, student-related context of school and teacher qualifications and skills. Also, the necessity of teaching philosophical thinking, critical thinking, training of open mined citizenship and education for the building of a democratic society are discussed .

  Keywords: Peace education, Reflection, Prerequisites, Intercultural perspective, Interdisciplinary perspective
 • Mokhtar Zakeri * Pages 72-86
  The concept of identity with the question " Who am I " of The first stages of human life Been.The identity of each period been affected by the Terms and textural characteristics of societies and eras. Particularly Attention was paid to the concept of self in Most of the time.The authors attempt to investigate concept of identity in Space Education and to explain How function of education According the identity Principles and Processes. The main question include How education Must act According to the identity Principles and Processes.The study used a qualitative research And with The analytical and deductive method is Performed. The results show that This student is which should tend to follow the path of learning and In fact, The main task of education is that Create the appropriate Opportunity and field for student. also education must provide Ability to deal with fundamental and important fields and issues. In discussions of targets, Methods and learning opportunities, student is located in the center of the program.
  Keywords: Identity, practice of education, identity components, elements of education