فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1398)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن ادریسی، احسان امیرحسینی*، مهرزاد حمیدی صفحات 11-26
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مشارکت ورزشکاران معلول تحلیل عوامل وادارنده و بازدارنده با استفاده از مدل پیوستاری روانشناختی pcm بود. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدف کاربردی ، از نظر روش توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلولین فدراسیون های ورزشی کشور که تعداد آنها بالغ بر 1000 نفر بود که از این تعداد 700 نفر آنها مرد و 300 نفر آنها زن است. به منظور انتخاب گروه نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان تعداد 278 نفر انتخاب شدند. نمونه مورد بررسی از طریق پرسشنامه پژوهشگر ساخته روابط روانی(روانشناسی رابطه، انگیزه های ورزش، موانع و دخالت) مورد سنجش قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در دو سطح مورد تجزیه و تحلیل (آمار توصیفی و آمار استنباطی) قرار گرفت. در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مقدار شاخص برازش کلی مدل مطلوب به دست آمده است که نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد. بین جنبه های مشارکت همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد. رتبه بندی و اوزان عوامل وادارنده مشارکت ورزشکاران معلول به ترتیب عبارتند (اجتماعی شدن، عزت نفس، سلامتی، هیجان، مهارت، آمادگی جسمانی، عملکرد، سرگرمی و کسب و کار. همچنین رتبه بندی و اوزان بازدارنده مشارکت ورزشکاران معلول به ترتیب(محدودیت روانی، محدودیت امکانات، محدودیت دسترسی، محدودیت هزینه، محدودیت میان فردی، محدودیت علاقه و محدودیت زمان) می باشند.
  کلیدواژگان: وادارنده ها، بازدارنده ها، مدل پیوستار روانی . ورزشکاران، معلولیت
 • مریم بابایی* صفحات 27-35
  هدف از انجام این مطالعه مدلسازی ارتباط هوش سازمانی با نوآوری در فدراسیون والیبال با درنظر گرفتن فرهنگ سازمانی بعنوان متغیر میانجی است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، و از نظر ماهیت، از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان تمام وقت فدراسیون والیبال کشور می دهد که شامل 92 نفر است و با توجه به محدودیت جامعه، تعیین نمونه بر اساس روش تمام شماری استفاده شده است. با این وجود تنها 72 نفر پرسشنامه ها را تکمیل نموده اند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه های استاندارد هوش سازمانی کارل آلبرخت، پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد برگرفته از کتاب مقیمی (1388) و پرسشنامه محقق ساخته نوآوری و ترکیبی از پرسشنامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2008)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) است. روایی و پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از روش های رایج مورد بررسی قرار گرفته و آزمون روابط نیز بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و نوآوری در فدراسیون والیبال رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و نیز رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری نیز مثبت و معنی دار است.
  کلیدواژگان: هوش سازمانی، نوآوری، فرهنگ سازمانی، فدراسیون والیبال، معادلات ساختاری
 • سید محمد کاشف، رضا عبدالهی* صفحات 37-52
  هدف از پژوهش حاضر رابطه بین حسادت سازمانی و درگیری مثبت درکار معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی رفتارهای منافقانه بود. این پژوهش از نظر راهبرد اصلی، کمی، از نظر راهکاراجرایی، پیمایشی و از نظر تکنیک تحلیلی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی جنوب استان آذربایجانغربی (450 نفر) بودند که 208 نفر از آنها به صورت نمونه گیری اتفاقی (دردسترس) انتخاب شدند. داده ها پژوهش از طریق پرسشنامه های حسادت سازمانی ولی زاده، آذربایجانی (1389)، درگیری مثبت درکار اوترخت (2009) و رفتارمنافقانه باقری ماهونکی (1393) انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش های آمارتوصیفی و استنباطی، به کمک دو نرم افزار SPSS vs. 20 و lisrel. 8.50 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم حسادت سازمانی بر درگیری مثبت درکار (28/0- =t=-3/38 , β)؛ اثر مستقیم رفتارمنافقانه بر درگیری مثبت درکار (0.25- =t=-3.05 , β)و اثر مستقیم حسادت-سازمانی بر رفتارمنافقانه (t= 6. 69, β= 0.51)؛ معنی دار است و اثر غیرمستقیم حسادت سازمانی با میانجی رفتارمنافقانه بر درگیری مثبت درکار (0.128=β) معنی دار است. بنابراین حسادت سازمانی می تواند زمینه را برای رفتارهای منافقانه و کاهش درگیری مثبت درکار معلمان فراهم نماید. پیشنهاد می شود به منظور افزایش درگیری مثبت درکار معلمان، مدیران و سیاست گذاران هنجارها و رفتارهای کاهش حسادت سازمانی مانند صداقت، عدالت، تعهد و مسئولیت پذیری را در تعامل با معلمان رعایت نمایند.
  کلیدواژگان: حسادت سازمانی ، درگیری مثبت درکار ، رفتار منافقانه ، معلمان تربیت بدنی
 • شهرام نظری*، فاطمه عصمت شعار، مهدی محمودی یکتا صفحات 53-69
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر بدبینی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر تهران با توجه به نقش میانجی فضیلت سازمانی بود. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نوع تحقیقات همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی معلمان تربیت بدنی مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود که بر اساس جدول مورگان و به روش خوشه ای تصادفی 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی فروتنی و بحرانی (1396)، فضیلت سازمانی کمرون و همکاران (2008) و بدبینی سازمانی دین و همکاران (1998) استفاده شد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آزمو های تحقیق از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان دادند بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی با بدبینی سازمانی رابطه منفی معناداری و بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و فضیلت سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج مدل تحقیق مشخص شد که مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر بدبینی سازمانی و فضیلت سازمانی بر بدبینی سازمانی اثر منفی معناداری و مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی بر فضیلت سازمانی اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فضیلت سازمانی در ارتباط بین مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و بدبینی سازمانی نقش تعدیل کننده دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی، فضیلت سازمانی، بدبینی سازمانی، معلمان تربیت بدنی
 • مینا جعفری، سید رضا حسینی نیا* صفحات 71-82
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی با نقش تعدیل کنندگی عدالت سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی تشکیل دادند (120 نفر) و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی (واکولا و بورادوس، 2005)، رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کانوسکی، 1989) و عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن، 1993) استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب 0.72، 0.69 و 0.87 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان داد که عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی تاثیر مثبت و معناداری دارد، اما سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی تاثیر منفی و معناداری نشان داد؛ همچنین نتایج نشان داد متغیر عدالت سازمانی نمی تواند در ارتباط بین دو متغیر سکوت سازمانی و رفتار شهروندی نقش تعدیل کننده ایفاء کند؛ بنابراین به مدیران پیشنهاد می گردد جو سکوت در سازمانها را شکسته و فضایی حاکم نمایند که پذیرای نظرات و ایده های کارکنان به عنوان یک درونداد سازمانی مهم باشد تا به این واسطه کارکنان احساس ارزشمندی نمایند و به مشارکت فعال و داوطلبانه در حل مسائل سازمان تشویق شوند. همچنین، در این راستا مدیران ادارات ورزش و جوانان می بایست در برخورد با کارکنان انصاف و عدالت را رعایت نمایند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنان افزایش یابد.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، رفتار شهروندی، عدالت سازمانی، ادارات ورزش و جوانان
 • لقمان کشاورز، مرتضی رضایی صوفی، فاطمه صدیقی فاروجی* صفحات 83-91
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگویی برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی با تلفبق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما بود. پژوهش حاضر از نوع کیفی و مطالعات تطبیقی بود که به صورت کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش متخصصین آشنا به کارت امتیازی متوازن و شش سیگما، مدیران ورزش دانش آموزی، مقالات و مطالعات موجود در حوزه کارت امتیازی متوازن، شش سیگما و تلفیق این دو ابزار با یکدیگر به تعداد نامشخص بود. تعداد 20 متخصص با روش گلوله برفی و تعداد 30 مقاله و پژوهش به طور هدفمند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از مصاحبه، مطالعه و تطبیق داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به صورت کیفی و استقرایی انجام شد که با انجام مصاحبه و مطالعه مقالات و پژوهش ها، اطلاعات مورد نیاز به اشباع نظری رسید. نتایج پژوهش نشان داد، برای تغییر رفتار مدیران ورزش دانش آموزی جهت اجرای برنامه های راهبردی در ورزش دانش آموزی با تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما ضروری است مدیران از الگویی استفاده کنند که در آن مواردی مانند ماموریت، راهبردها، منظرها، اهداف استراتژیک، سنجه ها، اهداف کمی، پروژه های غیر شش سیگما، پروژه های شش سیگما و برنامه های عملیاتی، اقدامات و ابتکارات و چرخه بهبود وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، شش سیگما، برنامه، ورزش، دانش آموز، مدیر، رفتار
 • اکبر ساعتی زارعی، غلامرضا شعبانی بهار*، مجید سلیمانی صفحات 93-106
  هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازی کارکنان مبتنی بر مولفه ای مدیریت استعداد و هوشمندی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. نمونه آماری بر مبنای مشترک جدول مورگان و تعداد قابل کفایت برای مدلسازی برآورد گردید (305 نفر) و به صورت خوشه ای از 11 استان نمونه گیری شد. ابزار پژوهش سه پرسشنامه توانمندسازی، مدیریت استعداد و هوش سازمانی با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت بود. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان (روایی محتوایی)، ضریب آلفای کرونباخ (پایایی) و تحلیل عاملی تاییدی (روایی سازه) ارزیابی و تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که به جز نگهداشت و خدمات و استقرار و بکارگیری مولفه های مدیریت استعداد؛ اثر معنی داری بر قابلیت و شایستگی شغلی کارکنان داشتند. اثر مولفه های هوشمندی سازمانی بر مشارکت سازمانی نیز معنی دار بود. مشارکت سازمانی نیز اثر معنی داری بر شایستگی و قابلیت شغلی، آزادی و استقلال شغلی، صفت-های مبتنی بر خود و اثرگذاری نقش داشت. همچنین شایستگی و قابلیت شغلی بر آزادی و استقلال، صفت های مبتنی بر خود و اثرگذاری نقش اثر معنی داری داشت. اثر آزادی و استقلال بر صفت های مبتنی (209/0) معنی دار براساس یافته های پژوهش می توان گفت فرایند توانمندسازی در نهایت از طریق مولفه های اثرگذاری نقش صورت می گیرد. همچنین در ادارات کل ورزش و جوانان قابلیت هوش سازمانی نسبت به سیستم مدیریت استعداد نقش بیشتری در فرایند توانمندسازی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، هوش سازمانی، توانمندسازی کارکنان، سازمان های ورزشی
 • اثر ادراک منزلت اجتماعی بر اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی
  زهره حسنی، بهشت احمدی، فریبرز ظریفی* صفحات 107-120
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر منزلت اجتماعی بر شاخص های اشتیاق شغلی در بین معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. جامعه آماری معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه بود. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 218 نفر بود. شرکت کنندگان پرسش نامه منزلت اجتماعی و مقیاس اشتیاق شغلی معلمان را تکمیل نمودند. برای تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای و مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید. روایی و پایایی مدل اندازه گیری تایید شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد منزلت اجتماعی (60/0 ± 71/2) و اشتیاق شغلی (49/0 ± 36/2) در جامعه مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط بود. همچنین بین معلمان زن و مرد تفاوت معناداری دیده نشد. مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که منزلت اجتماعی اثرات مثبتی بر اشتیاق شغلی دارد (71/0β=) دارد، به علاوه منزلت اجتماعی 50/0 از واریانس اشتیاق شغلی معلمان تربیت بدنی را تبیین نمود. نتایج حاصل از این مطالعه اهمیت توجه به منزلت معلمان را نشان و آن را به منزله عاملی برای ارتقای اشتیاق شغلی در مدرسه مطرح می کند.
  کلیدواژگان: جذب کار شدن، شوق کار شدن، وقف کار شدن، احترام، ارزش
|
 • Hasan Edrisi, Ehsan Amirhosseini *, Mehrzad Hamidi Pages 11-26
  The purpose of this study was to design a model for the participation of disadvantaged athletes in the analysis of causative and deterrent factors using the psychological continuum model (pcm). The present study was descriptive in terms of its nature and purpose. The statistical population of this study includes all disabled people in sports federations, which numbered over 1,000 people, of whom 700 were men and 300 women were women. In order to select the sample group, 278 people were selected using simple random sampling method based on Morgan table. The sample was evaluated through a researcher-made mental relationship questionnaire (relationship psychology, exercise motivation, barriers and interference). The collected data were analyzed on two levels (descriptive statistics and inferential statistics). At the level of descriptive statistics, the mean and standard deviation were used and at the level of inferential statistics, the group hierarchy process analysis technique was used. The results show that the value of the index of fitting of the model is desirable, which indicates a strong fit of the research model. There is a positive and high correlation between participation aspects. Ratings and weights The factors contributing to the participation of athletes with disabilities are (socialization, self-esteem, health, excitement, skill, fitness, performance, entertainment, and business), as well as the ranking and weights of the participation of athletes with disabilities, respectively (mental constraints , Facility constraints, access restrictions, cost constraints, interpersonal constraints, interest restrictions, and time constraints).
  Keywords: Compulsors, inhibitors, psychological continuity model. Athletes, Disabilities
 • Maryam Babaei * Pages 27-35
  The purpose of this study is modeling the relationship between organizational intelligence and innovation in volleyball federation considering organizational culture as an intermediary variable. This research is applied, and The methods used is descriptive and Correlation analysis. The statistical population of the study consisted of all full-time employees and managers of valiball federation, in Iran. The number of them included 92 people. However, only 72 completed questionnaires. The instruments for collecting questionnaires in this research were Karl Albarecht's Organizational Intelligence Questionnaire, Hofstede's Organizational Culture Questionnaire (MHM), and a researcher-made Innovation Questionnaire, and a combination of Jimens-Jimens and others (2008), Pennyards (2006), Pegrague and Sohell (2006). Validity and reliability of these questionnaires were investigated using common methods. In order to test the hypotheses, structural equation method (Smart PLS software) was used. The results of this study showed that there is a positive and significant relationship between organizational intelligence and innovation in the volleyball federation. Also, the relationship between organizational intelligence and organizational culture as well as the relationship between organizational culture and innovation is positive and significant.
  Keywords: Organizational intelligence, Innovation, Organizational culture, Volleyball Federation, Structural Equations
 • Seyed Mohammad Kashef, Reza Abdollahi * Pages 37-52
  The purpose of the present study was to the relationship between organizational envy and positive work engagement in physical education teachers with the mediating role of hypocritical behaviors. Methodology of the research in terms of the main strategy, was quantitative, in terms of the strategy, was scrolling, and in terms of analytical, was descriptive-correlation. The statistical population consisted of physical education teachers in the South West Azerbaijan province (n = 450), 208 of whom were selected by random sampling. The research data were selected through organizational envy questionnaires of Valizadeh, Azarbayjani (2010), positive work engagement Utrecht (2009) and hypocritical behaviors Bagheri Mahonaki (2014). Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS software. 20 and lisrel. 8.50 were analyzed. The results showed that the direct effect of organizational Envy on positive work engagement (t = -0.28 , t = -0.38); the direct effect of hypocritical behaviors on positive work engagement (t = -0.05 , β = -0.25) the direct effect of organizational envy on hypocritical behaviors (β = 0.51 , t = 6.69). was significant and the indirect effect organizational envy with mediating hypocritical behaviors was on positive work engagement (β = 0.128). Therefore, organizational envy can provide the basis for hypocritical behaviors and reduce positive work engagement in teachers'. It is suggested that in order to increase positive work engagement in teachers' , managers and policymakers to norms and behaviors that reduce organizational Envy such as honesty, justice, commitment, and responsibility adhere in interacting with teachers.
  Keywords: Organizational Envy , Positive Work Engagement , Hypocritical Behavior , Teachers Physical Education
 • Shahram Nazari *, Fateme Esmat Shoar, Mehdi Mahmoodi Yekta Pages 53-69
  The purpose of this study was to investigate the effect of human dignity based management on organizational cynicism of physical education teachers in Tehran with regard to the mediating role of organizational virtue. The purpose of this research was applied research and correlation research based on structural equation modeling which was conducted in field form. The statistical population of the study consisted of all teachers of physical education in the schools of Tehran in the academic year of 1398-98. In order to collect data, the questionnaires of humility and critical human dignity (1396), Cameroon et al. (2008), and Dean et al. (1998) were used. Descriptive statistics were used to analyze the data and Pearson correlation tests were used in SPSS software and structural equation modeling in AMOS software. The results showed that there is a negative significant relationship between human dignity management and organizational virtue with organizational cynicism and there is a positive significant relationship between human dignity management and organizational virtue. Based on the results of the research model, it was found that human dignity management had a significant negative effect on organizational skepticism and organizational virtue, and human dignity management had a significant positive effect on organizational virtue. It was also found that organizational virtue has a moderating role in the relationship between management based on human dignity and organizational cynicism. Keywords Human dignity management, organizational virtue, organizational cynicism, physical education teachers.
  Keywords: Human dignity management, organizational virtue, organizational cynicism, physical education teachers
 • Mina Jafari, Seyed Reza Hoseyninia * Pages 71-82
  The purpose of this study was to investigate the impact of organizational silence on organizational citizenship behavior (OCB) with the moderating role of organizational justice among employees of North Khorasan province sport and youth departments. The research method was descriptive and structural equation modeling type. The statistical population of this study was all staff members of sport and youth departments of North Khorasan province (120 people) and the statistical sample was considered equal to the statistical population. The data were collected using three standard questionnaires of organizational silence (vakola and Bouradas, 2005), organizational citizenship behavior (Organ and Konovsky, 1989) and organizational justice (Neihoff and Morman, 1993) and their reliability in a preliminary study was 0.72, 0.69 and 0.87, respectively. Data analysis was done by partial least squares method (PLS). The results showed that organizational justice had a positive and significant effect on OCB, but organizational silence had a negative and significant effect on OCB; also, the results indicated that the organizational justice variable could not play a moderating role in the relationship between organizational silence and OCB. Therefore, it is recommended to managers to break the atmosphere of silence in organizations and create an atmosphere that Accepts employees’ feedback and ideas as an important organizational input to empower employees through this and encourage active volunteering to resolve organizational issues.
  Keywords: organizational silence, Citizenship Behavior, Organizational Justice, Sports, Youth Departments
 • Loghman Keshavarz, Morteza Rezaei Soofi, Fatemeh Sedighifaroji * Pages 83-91
  The purpose of this study was to provide a model for changing the behavior of student sport managers in implementing of strategic plans by integrating a balanced scorecard and six sigma. The present study was a qualitative and comparative study that was done qualitatively. The statistical population of the study was an unknown number of specialists familiar with the balance score card and six sigma, student sport managers, articles and researches about balance scorecard and six-sigma and their integration. Twenty people were selected by snowflake method and 30 articles and researches were selected purposefully method as the research sample. Interview, study and data matching were used to achieve the research objectives. Data were analyzed qualitatively and inductively that the required data saturation was obtained through interview and study of articles and researches. The results of the study showed that to change the behavior of student sport managers to implement strategic plans in student sport by integrating a balanced scorecard and six Sigma, it is essential for managers to use a model that it will be mission, strategies, perspectives, strategic objectives, measures, non-six sigma projects, six sigma projects, operational plans, initiatives, and improvement cycles.
  Keywords: Balance scorecard, Six – Sigma, Plan, Sport, student, Manager, Behavior
 • Akbar Saati Zarei, Gholamreza Shabani Bahar *, Majid Solymani Pages 93-106
  method is descriptive-correlational. The statistical population consisted of all employees of all departments of sport and youth. The statistical sample was estimated on the basis of Morgan table and the relevant number for modeling (305 people) And clustered from 11 provinces. The research tool was three empowerment, talent management and organizational intelligence with 5 Likert scale. The validity of the tool was evaluated and approved by experts (content validity), Cronbach's alpha coefficient (reliability), and confirmatory factor analysis (structural validity). Data analysis was performed using structural equation modeling method in SmartPlus software environment.The results showed that the The variable of talent management has a positive and significant effect with the coefficient of 0.56 and 0.90, respectively, on employee empowerment and organizational intelligence. Organizational intelligence variable has a positive and significant effect directly with coefficient of 0.31 on empowerment of employees. The indirect effect of talent management on empowerment (through organizational intelligence) was significant with a coefficient of 0.44 and its direct effect was less. According to research findings, The empowerment process ultimately plays a role through the components of influence. In general, in sport and youth departments, organizational intelligence has a greater role in empowerment process than talent management system.
  Keywords: Human resource management, Organizational intelligence, staff empowerment, sports organizations
 • The effect of perception social Status on work engagement in teachers of physical education
  Zohre Hasani, Behesht Ahmadi, Fariborz Zarifi * Pages 107-120
  The purpose of this study was to investigate the effect of perception social Status on work engagement in teachers of physical education in Kermanshah city. The statistical population consist all teachars of physical education in Kermanshah city. Simple random sampling method and sample size were 218 people. Participants completed social Status questionnaire and Utrecht Work Engagement Scale. The data analysis was performed using one-sample t-test and Structural Equation Modeling (SEM). Validity and reliability of the Measurement models were confirmed.The results of single-sample t-test showed that the level of perception social prestige (2.71 ± 0.60) and work engagement (2.36 ± 0.49) in the studied society were lower than average. The Structural equation modeling revealed that social Status effected on work engagement (β=0.71). In addition, perception social Status also explains 0.50 work engagement variances. The results of this study show the importance of paying attention to the social Status of teachers and make it as a factor in promoting work engagement at school.
  Keywords: : Vigor, Dedication, Absorption, Respect.Value