فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • پیاپی 63 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل مزروعی نصرابادی*، سمیه اسلامی صفحات 4-15

  شرکت ها همواره به دنبال ارتقاء سطح عملکرد خود از طریق بهبود تناسب راهبردی زنجیره تامین هستند. در این میان نقش شدت رقابت حیاتی و مهم است. با توجه به این موضوع هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تناسب راهبردی زنجیره تامین بر عملکرد شرکت های تولیدی با نقش تعدیل گری شدت رقابت است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. برای ارزیابی تناسب راهبردی زنجیره تامین از مدل مفهومی فیشر، برای ارزیابی عملکرد شرکت از مدل کاپلان و نورتون و برای ارزیابی شدت رقابت از پرسش نامه استاندارد جاورسکی و کوهلی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت های تولیدی در شهرستان کاشان هستند. تعداد 213 پرسش نامه بین مدیران توزیع گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های میانگین در نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که عدم تناسب راهبردی بر عملکرد زنجیره تامین شرکت های تولیدی در شهرستان کاشان تاثیر منفی دارد و به طور کلی در شرکت های تولیدی شهرستان کاشان عدم تناسب از نوع مثبت وجود دارد. همچنین مشخص شد شدت رقابت نقش تعدیل گر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد شرکت، تناسب راهبردی زنجیره تامین، شدت رقابت، پاسخ گویی، عدم اطمینان
 • محمد زارعی محمودآبادی*، سودابه رشیدی صفحات 16-30
  امروزه، با توجه به شرایط متغیر فراگیر، سازمان های موفق برای اینکه توان رقابتی خود را حفظ کنند باید خود را با شرایط متلاطم و متحول محیط کسب وکار منطبق کنند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تامین به عنوان اجزا و عنصری ضروری برای بهبود رقابت پذیری مطرح است. بنابراین؛ هدف پژوهش حاضر، ارزیابی چابکی زنجیره تامین در صنعت کاشی وسرامیک به عنوان یکی از صنایع مهم کشور است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر اجرا، کتابخانه ای و مبتنی بر فنون کمی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های کاشی وسرامیک یزد تشکیل می دهد. داده های آماری این پژوهش مشتمل بر معیارها و زیرمعیارهای موثر در زنجیره تامین چابک است که با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)، وزن دهی و سپس با استفاده از مدل ترکیبی FAHP و ویکور و با کمک ماکروهای نرم افزار های  Super-Decisionو Excel، تجزیه وتحلیل و رتبه بندی شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت کاشی وسرامیک مهسرام از نظر چابکی زنجیره تامین در رتبه اول و شرکت های کاشی وسرامیک ایفاسرام و عقیق، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار داشته است. همچنین، از نقطه نظر اهمیت معیارها، معیار انعطاف پذیری توسعه محصول با ضریب اهمیت 307/0 از بیشترین اهمیت و معیار انعطاف پذیری ساخت و تولید با ضریب اهمیت 106/0 از کمترین اهمیت برخوردار است.
  کلیدواژگان: چابکی، زنجیره تامین، مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM)، منطق فازی
 • حمزه امین طهماسبی*، سینا صدفی صفحات 31-50

  یکی از عوامل مهم برای شرکت های قدرتمند تولیدی به منظور بقا در محیط رقابتی امروزی، کاهش هزینه های تولید محصول است. مواد و تجهیزات تامین شده از تامین کنندگان نقش مهمی را در مدیریت زنجیره تامین ایفا کرده و در تصمیمات لجستیکی یک شرکت و مکان یابی تسهیلات تولیدی، تاثیر زیادی در طراحی زنجیره تامین از منظر برنامه ریزی حمل و نقل و توزیع دارد. هدف از انجام این پژوهش، ارائه یک مدل یکپارچه برای مسائل انتخاب تامین کنندگان، تخصیص سهم به تامین کنندگان و مکان یابی تسهیلات تولیدی در یک زنجیره تامین چند دوره ای و چند محصولی با در نظرگیری اهداف اقتصادی، قابلیت اطمینان شبکه و ارزشیابی تامین کنندگان منتخب می باشد. در این راستا یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط توسعه داده شده و برای مسائل با اندازه کوچک توسط روش دقیق حل شده است. از آنجایی که مسئله پیشنهادی زنده می باشد، برای حل مسائل با اندازه بزرگ، الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی چند هدفه میرایی ارتعاشات (MOVDO) با معرفی معیارهایی در جهت بررسی نتایج ارائه می شود. نتایج عددی نشان می دهد که الگوریتم MOVDO زمان حل مسئله را کاهش و جواب هایی نزدیک به بهینه و با درصد اختلاف کمی نسبت به روش دقیق را ارائه می دهد که در معیار کیفیت جواب نیز وضعیت خوبی دارد.

  کلیدواژگان: الگوریتم چندهدفه میرایی ارتعاشات، انتخاب تامین کنندگان، زنجیره تامین، مدل چندهدفه
 • امیر امینی*، علیرضا علی نژاد صفحات 51-63
  با افزایش قوانین و مقررات زیست محیطی و آگاهی های مردم در خصوص حفاظت از محیط زیست، اگر شرکت ها همچنان خواستار فعالیت در بازارهای جهانی و رقابت با شرکت های دیگر باشند دیگر به راحتی نمی توانند مسائل زیست محیطی را نادیده بگیرند. مدیریت زنجیره تامین سبز، روشی برای بهبود عملکردهای زیست محیطی است. شرکت ها مجبورند تحت فشار صاحبان سرمایه و قوانین و مقررات زیست محیطی، عملکردهای زیست محیطی خود را شامل عملیاتی از قبیل خرید سبز، طراحی سبز و بازیافت محصولات بهبود دهند. در نظر گرفتن معیارها و ملاحظات زیست محیطی، مزیت رقابتی را برای شرکت ها به همراه خواهد داشت و عملکرد زیست محیطی و اقتصادی آنها را بهبود می بخشد. بنابراین ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز برای شرکت ها اهمیت راهبردی دارد. یکی از فنونی که می توان برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز به کاربرد، تحلیل پوششی داده ها است. مدل های سنتی تحلیل پوششی داده ها با واحدهای تصمیم گیری به مانند جعبه سیاه رفتار می کنند. یکی از اشکالات مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها این است که در آنها توجهی به ارتباطات بخش های داخلی واحدها نمی شود. هدف این مقاله ارائه مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین سبز با خروجی های نامطلوب است. در پایان، کاربرد مدل پیشنهادی با یک زنجیره تامین سبز چهار مرحله ای نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین سبز، تحلیل پوششی داده های شبکه ای، مرز کارایی، ارزیابی، خروجی های نامطلوب
 • محمدرضا فتحی*، میلاد آقایی، محمدحسن ملکی، زهره کرماجانی صفحات 63-75
  به دنبال رخداد فجایع، سازمان های متعددی برای سلامت عمومی و کمک های مورد نیاز برای قربانیان فاجعه فعالیت کرده و عدم هماهنگی میان آنها عملکرد عملیات امداد را با مشکل مواجه می کند. این پژوهش برای استخراج و اولویت بندی موانع زنجیره تامین بشردوستانه بنا شده و به سه مرحله کلی تقسیم می شود. در ابتدا، موانع پیاده سازی از طریق مطالعه ادبیات موضوع شناسایی شده و سپس با جلسات همفکری صاحب نظران همراستا شده است. این موانع به پنج گروه موانع نیروی انسانی، موانع ساختاری، موانع فناورانه، موانع فرهنگی، موانع مالی طبقه بندی شده اند. در گام دوم، پرسش نامه تحقیق طراحی شده، مورد آزمون قرار گرفته و بهبود داده شده است به طوری که، نقطه نظرات مدیران درگیر در عملیات امداد فجایع را شامل شده است. در گام آخر، موانع برمبنای شدت اهمیت آنها و با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای اولویت بندی شدند. نتایج بیانگر آن است که عدم برآورد بودجه، فقدان برآورد نیازها و حمایت ناکافی دولت از جمله موانع مهم هستند. بدین معنی که برای رفع موانع پیاده سازی زنجیره تامین باید در مرحله نخست به رفع این موارد توجه داشت. یافته های این پژوهش در مبحث پیاده سازی زنجیره تامین رهنمودهای روشنی به ما می دهد و روشی کارآمدتر، قوی و سیستماتیک برای نائل آمدن به موانع پیاده سازی زنجیره تامین فراهم می کند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین بشردوستانه، دیمتل، موانع پیاده سازی، فرآیند تحلیل شبکه ای
 • نگار اکبرزاده*، نازنین پیله وری، اعظم سلیمانی صفحات 76-86

  امروزه، با توجه به توسعه و تنوع محصولات شرکت ها و رقابت شدید میان آنها، سازمان های تولیدی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا از یک سو بتوانند تهدیدات غیرقابل پیش بینی در آینده نامطمئن و محیط بی ثبات را مدیریت کرده و از سوی دیگر از فرصت های موجود بهره کامل را ببرند. هدف اصلی این پژوهش تاثیر سنجش بازار، چابکی زنجیره تامین و قابلیت تطبیق پذیری آن بر دوسوتوانی زنجیره تامین و روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق  مدیران و کارشناسان شرکت ایران خودرو می باشد. حجم جامعه آماری برابر با 150 نفر است. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی، طبقه ای است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و حجم نمونه آن برابر با 123 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها نیز از پرسش نامه استاندارد 18 گویه ای استفاده شده بود. پیش از توزیع این پرسش نامه محقق باید از روایی و پایایی آن مطمئن شد. در ضمن برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان دهنده این بود که قابلیت سنجش بازار بر چابکی زنجیره تامین و قابلیت تطبیق پذیری تاثیرگذار است. از سوی دیگر چابکی زنجیره تامین و قابلیت تطبیق پذیری بر دوسوتوانی زنجیره تامین تاثیرگذار بود. همچنین نقش میانجی چابکی زنجیره تامین در تاثیرگذاری قابلیت تطبیق پذیری بر دوستوانی زنجیره تامین مورد تایید بوده است.

  کلیدواژگان: قابلیت سنجش بازار، چابکی زنجیره تامین، قابلیت تطبیق پذیری و دوسوتوانی زنجیره تامین
|
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi *, Somayeh Eslami Pages 4-15

  Companies are always seeking to upgrade their performance through improved strategic fit in supply chain. In the meantime, the role of competition intensity is vital and important. Regarding this issue, the purpose of this research is to investigate the effect of supply chain strategic fit on the performance of manufacturing companies with the moderating role of competition intensity. This research in terms of objective is applied research and in terms of method is descriptive-survey. In order to assess the strategic fit of the supply chain we used the Fisher's conceptual model, the Jaworski and Kohli standard questionnaires were used to assess competition intensity and Kaplan and Norton's model were used to assess performance. The statistical population of this research is the managers of manufacturing companies in Kashan. 213 questionnaires were distributed among managers. For data analysis, mean tests were used in SPSS software and structural equation model in Smart PLS software. The results of the research indicate that strategic misfit has a negative effect on the supply chain performance of manufacturing companies in Kashan, and there is a positive type of misfit in Kashan's manufacturing companies in general. It was also found that the intensity of the competition has a positive moderating role.

  Keywords: Corporate Performance, Strategic fit, Supply Chain, Competitive Intensity, Responsiveness
 • Mohammad Zarei Mahmoudabadi *, Soudabeh Rashidi Pages 16-30
  Today, given the changing circumstances, in order to maintain their competitive forces strong, successful enterprises should adapt themselves to the turbulent and changing conditions in the business environment. To achieve this, supply chain agility has been taken into consideration as an essential component for improving competitiveness. Thus, this study aimed at assessing the agility of supply chain in the ceramic tile industry, as one of the most important industries in Iran. Using a descriptive analytical study design and quantitative techniques, this study was conducted as a desk research and followed a practical application. The ceramic tile companies of Yazd, Iran made up the statistical population of this research. The statistical data were based on the effective criteria and sub-criteria of agile supply chain, which by fuzzy analytical hierarchy process (FAHP) method, weighting, and then were analyzed and ranked using the combined model of FAHP and VIKOR, with the help of some macro software such as Super-Decision and Excel. The results of the study showed that mahceram ceramic tile company was ranked first in terms of supply chain agility, followed by EEFA Ceram and Aghigh companies, respectively. Furthermore, regarding the importance of the criteria, product development flexibility held the highest importance with an importance coefficient of 0.307, while manufacturing flexibility had the lowest importance with an importance coefficient of 0.106.
  Keywords: Agility, Supply Chain, Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Models, Fuzzy Logic
 • Hamzeh Amin Tahmasbi *, Sina Sadafi Pages 31-50

  For powerful manufacturing firms, one of the important factors for survival in today's competitive environment is decreasing production costs. Materials and equipment supplied play an important role in supply chain management and production facilities location, have a significant impact on supply chain design from the perspective of transportation and distribution planning in logistics decisions of the company. The purpose of this study is to provide an integrated model for supplier selection, quota allocation and production facility location problems in a multi - period and multi - product supply chain by considering economic goals, network reliability and evaluation of selected suppliers. In this regard, a mixed integer programming model has been developed and solved for small size problems by an exact method. Since the proposed problem is NP-hard, a Multi-Objective Vibration Damping Optimization (MOVDO) algorithm is proposed by introducing criteria for examining the results to solve large-scale problems. Numerical results show that the MOVDO algorithm reduces the problem solving time and provides near-optimal solutions with a small percentage difference compared to the exact method, which is also good in the quality of the response criterion.

  Keywords: MOVDO, Suppliers Selection, Supply Chain, Multi- Objective Model
 • Amir Amini *, Alireza Alinezhad Pages 51-63
  By increasing environmental laws and regulations and raising public awareness of environmental protection, companies cannot easily ignore environmental issues if they want to work in global markets and compete with other companies. Green Supply Chain Management has become a proactive approach to enhance environmental performance. Under stakeholder pressures and regulations, firms need to enhance (GSCM) practice, which are influenced by practices such as green purchasing, green design, product recovery, and collaboration with customers and suppliers. As proactive firms adopt GSCM, their economic performance and environmental performance will be enhanced. Hence, GSCM evaluation is very important for any company. One of the techniques that can be used for evaluating GSCM is data envelopment analysis (DEA). Traditional models of data envelopment analysis (DEA) are based upon thinking about production as a “black box”. One of the drawbacks of these models is to omit linking activities the objective of this study to propose network DEA model for evaluating the GSCM in the presence of undesirable outputs. A four-stage supply chain demonstrates the application of the proposed model.
  Keywords: Green Supply Chain Management, Network Data Envelopment Analysis, Efficiency Border, Evaluation, Undesirable Outputs
 • Mohammad Reza Fathi *, Milad Aghaei, Mohammad Hassan Maleki, Zohreh Kermajani Pages 63-75
  Following catastrophic events, there are numerous organizations for general health and relief for disaster victims. However, the lack of coordination between them makes the operation of relief operations difficult. This research is designed to extract and prioritize humanitarian supply chain barriers and is divided into three general stages. At first, the barriers to implementation were identified through the study of the literature of the subject and then co-ordinated with the symposium of the scholars. These barriers are classified into five categories: barriers to human resources, structural barriers, technological barriers, cultural barriers, and financial barriers. In the second step, the research questionnaire was designed, tested and improved so that the views of the managers involved in the disaster relief operation were included. At the last step, barriers were prioritized based on their severity importance using the network analysis process. The results indicate that lack of budget estimation, lack of estimation of needs and inadequate state support are important barriers. This means that in order to overcome barriers to implementing the supply chain, the first step should be to address these issues. The findings of this study provide clear guidelines on supply chain implementation, providing a more efficient, robust and systematic approach to supply chain barriers.
  Keywords: Humanitarian Supply Chain, Dematel, Barriers to Implementation, Analytic Network Process
 • Negar Akbarzadeh *, Nazanin Pilevari Salmasi, Azam Soleymani Pages 76-86

  Today, due to the development and diversification of companies' products, as well as the intense competition between them, manufacturing organizations must be flexible enough to manage unpredictable threats in the unreliable future and unstable environment, and on the other hand, take advantage of the opportunities available. The main objective of this research is the impact of market sensing, supply chain agility and adaptive capability on supply chain Ambidexterity.   The research method has been applied in terms of purpose and descriptive-survey nature. The statistical population of this research is directors and experts of Iran Khodro Company. The size of the statistical society is 150 people. The method of sampling in this research was random sampling. To determine the sample size, the Cochran formula was used and the sample size was 123. A standard questionnaire of 18 items was used for collecting data. Prior to distributing this questionnaire, the researcher's reliability and reliability were assured. Smart PLS software was used to analyze the data. The results indicate that market capability sensing has an impact on supply chain agility and adaptive. The supply chain agility and adaptive capability has been affected on supply chain Ambidexterity. Also, the role of supply chain agility mediator in adaptive capability on supply chain Ambidexterity has been confirmed.

  Keywords: Market Sensing, Supply Chain Agility, Adaptive Capability, Supply Chain Ambidexterity