فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا احمدی صفحات 1-4

  مصدومیت یکی از علل اصلی مرگ ومیر و ناتوانی در جهان است. بهبود فرآیند مراقبت های تروما برای کاهش بار مصدومیت ها در کشورها در همه سطوح اقتصادی ضروری است. یکی از اجزای مهم بهبود فرآیند مراقبت بیماری ها و مصدومیت ها، کاهش خطاهای پزشکی است. راهبردهای مختلفی برای بهبود آن بکار رفته است. استفاده از چک لیست در زمینه های مختلف پزشکی، به منظور بهبود مراقبت در آسیب های ناشی از کاهش اشتباهات پزشکی، کارایی خود را به خوبی نشان داده است. مطالعات اخیر نشان داده است که استفاده از چک لیست سازمان جهانی بهداشت جهت مدیریت بیماران ترومایی منجر به کاهش مرگ ومیر شده است. مشاهدات میدانی نشان دهنده این است که تقریبا در هیچ کدام از بخش های اورژانس بیمارستان ها و مراکز تروما در کشور از چک لیست استفاده نمی شود. لذا هدف مطالعه حاضر نشان دادن ضرورت اجبار همراه با آموزش لازم در جهت استفاده از این چک لیست از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد.

  کلیدواژگان: چک لیست، تروما، اورژانس
 • پیمان اسدی، فاطمه نیازمند، سیده معصومه ملکی ضیابری* صفحات 5-9
  سابقه و هدف

  امروزه یکی از مهم ترین خطراتی که روند سلامت جامعه و توسعه پایدار را تهدید می کند، افزایش میزان تصادفات رانندگی است. هدف از این مقاله بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات رانندگی در گیلان در طی سال های 95-91 بود.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت تحلیلی مقطعی، بر روی 82432 مورد تصادفات رانندگی امدادرسانی شده توسط اورژانس 115 استان گیلان طی سال های 95-91 انجام شد. با بررسی برگه های ماموریتی که توسط تکنسین های اورژانس تکمیل می گردد، اطلاعات جمع آوری شد و به صورت چک لیستی که شامل متغیرهای سن، جنس، مکان تصادفات (درون شهری، بیرون شهری، راه روستایی)، وضعیت مصدوم (راننده، عابر، سرنشین، موتورسوار)، شدت جراحت و فصل تصادفات رانندگی تکمیل شد و توسط نرم افزار آماری spss نسخه 19 و آزمون های آماری  chisquer, Ttest تجزیه وتحلیل گردید. به منظور رعایت موازین اخلاق در پژوهش، مشخصات مربوط به نمونه ها محرمانه بوده و از دسترس افراد خارج است

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد که میزان بروز تصادفات درسال 95 نسبت به سال 91، 4/14 درصد افزایش داشت. از کل موارد تصادفات 5/74% مرد بودند. بیشترین رده سنی تصادفات بین 24-18 سال با 3/11% بود. بیشترین تصادفات در جاده های برون شهری با 53% رخ داده بود. بالاترین تلفات رانندگی در جنس مذکر موتورسوار با 2/11% بود. از کل موارد مجروحین تصادفات 7/57% در بیمارستان بستری شده و 2/42% به طور سرپایی درمان شدند.

  نتیجه گیری

  اکثر مصدومین حوادث ترافیکی رانندگان جوان به ویژه موتورسواران تشکیل می دهند. که این امر به دلیل رواج فراوانی استفاده در موتورسیکلت، عدم استفاده از کلاه ایمنی و بی توجهی به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است که باید جهت پیشگیری گام های موثری برداشته شود.How to cite this article:Asadi P, Niazmand F, Maleki Ziabari SM. The Comparative Study of the Epidemiology of the Traffic Accidents Helped by EMS, Guilan 2013-2017. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):5-9.

  کلیدواژگان: تصادفات رانندگی، امدادرسانی، اورژانس پیش بیمارستانی
 • غلامحسین محمدی، یوسف عظیمی*، حمید سرخیل، جواد بداق جمالی صفحات 10-19
  سابقه و هدف

  انتشار مواد سمی، خطرناک و آتش گیر، از مخازن ذخیره در صنایع فرآیندی و شیمیایی همواره یکی از مخاطرات مربوط به افراد شاغل، ساکنین اطراف این صنایع و همچنین آسیب به محیط زیست بوده است. این مطالعه با هدف مدل سازی و ارزیابی پیامدهای حاصل از نشت بنزن در واحد کک سازی شرکت ذوب آهن اصفهان انجام شد.

  روش بررسی

  به منظور رعایت موازین اخلاق در پژوهش اطلاعات مربوط به تحقیق با اجازه کتبی از شرکت ذوب آهن اصفهان اخذ و مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر جهت بررسی و مدل سازی نحوه انتشار بنزن، نخست چرخه فرآیند موردنظر بررسی شده و در ادامه با انجام ارزیابی ریسک به روش تجزیه و تحلیل حالات خطا و اثرات ناشی از آن، خطرات موجود شناسایی گردید. مراحل ارزیابی پیامد در یک واحد فرآیندی شامل انتخاب سناریو، تعیین مشخصات سناریو، مدل سازی پیامدهای ناشی از سناریوی انتخابی و تحلیل نتایج هست. بدین منظور از نرم افزار ALOHA ورژن 7.4.5 جهت مدل سازی پیامد و ارزیابی خطرات نشت بنزن استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج شبیه سازی ها نشان داد که جدی ترین خطر تهدید کننده کارکنان غلظت بنزن وارده به محیط هست و با توجه به قرار داشتن اتاق کنترل در 72 متری از مخزن مربوطه، تا حدود 169 متر اطراف مخزن غلظت بخارات بنزن به 800 قسمت در میلیون می رسید. ازاین رو افرادی که در این محدوده بودند در هنگام رخداد حادثه فرضی توان فرار نداشتند. همچنین خطوط تراز گرمای تابشی مربوط به شبیه سازی آتش استخری حاصل از انتشار بنزن نشان داد که در سناریوهای نشتی با قطر 5 میلی متر، 25 میلی متر و 100 میلی متر به ترتیب تا شعاع کمتر از 10، 14 و 51 متر تحت تاثیر آتش قرار می گیرند.

  نتیجه گیری

  باوجود خطا در نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی و تبیین سناریوهای محتمل، شبیه سازی نشت بنزن و پیامدهای حاصل از آن، انجام شده می تواند در تدوین استراتژی های پیشگیرانه و طرح ریزی شرایط اضطراری در واحد کک سازی کارخانه ذوب آهن اصفهان مورد استفاده قرار گیرد. How to cite this article:Mohammadi G, Azimi Y, Sarkheil H, Bodaghjamali J. Modeling and Evaluation of the Benzene Leakage Consequences in the Coking Plant of Isfahan Steel Company. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):10-9.

  کلیدواژگان: ALOHA، حریق، مدل سازی پیامد، بنزن، نشت
 • علی نصر الله تبار*، حسن باباگلی، الناز ارقند صفحات 20-28
  سابقه و هدف

  شناسایی عوامل موثر بر تصادفات به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط، گامی مهم در افزایش سطح ایمنی راه ها و کاهش تلفات است. در مطالعات گذشته این موضوع از نگاه پلیس و یا متصدیان جاده ای موردتوجه قرارگرفته و به الگوهای ذهنی رانندگان در خصوص دلایل تصادفات توجه نشده است درحالیکه شدر حالیکه شناسایی این الگوها می تواند اطلاعات مفیدی در جهت شناسایی دلایل تصادفات ارائه نماید. هدف اصلی از این تحقیق پژوهش شناسایی الگوهای ذهنی رانندگان در خصوص علل تصادفات استبود.

  روش بررسی

  در این پژوهش از تحلیل عاملی برای شناسایی الگوهای ذهنی رانندگان استفاده شده است. کیو متدولوژی، فنی است که پژوهشگر را قادر میسازد تا او لا ادراکات و عقاید را شناسایی و طبقهبندی کند و ثانیا به دسته بندی گروه های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. بر اساس پژوهش های قبلی و فضای گفتمان پژوهش سی عامل و گزاره تصادفات برای راه های برون-شهری استخراج گردید و این عوامل مطابق با روش Q توسط  کیو توسط سی نفر از رانندگان حرفه ای امتیازدهی گردید.  بر اساس این امتیازدهی و اولویتدهی و با معیار نسبت واریانس، الگوهای مختلف فکری رانندگان در خصوص دلایل تصادفات شناسایی شده است. در این پژوهشبه منظور رعایت موازین اخلاقی، هدف مطالعه به رانندگان توضیح داده شد و رضایت آگاهانه اخذ شد. همچنین، نویسندگان متعهد شدند که اطلاعات افراد به صورت محرمانه باقی بماند.

  یافته ها

  با توجه به تحلیل عاملی انجام شده هفت الگوی ذهنی در میان رانندگان در خصوص دلایل تصادفات شناسایی  گردید که درمجموع 80 درصد واریانس کل را شامل میشود. با بررسی این الگوها اطلاعات مفیدی در این زمینه حاصل گردید. سبقت، انحراف به چپ و صحبت با تلفن همراه به عنوان دلایل اصلی تصادفات شناسایی شدهاند درحالی کهدر حالیکه برخلاف انتظار، عبور کنترل نشده عابرینعابر ین پیاده از راه برون شهری موردتوجه رانندگان قرار نگرفته است.

  نتیجه گیری

  تصویر رانندگان از عوامل موثر بر تصادفات با نتایجی که بر اساس بازدید ایمنی انجام شده یکسان نبوده است. شناسایی این الگوها هم به اصلاح نظرات متخصصین راه کمک می نماید و هم می توان با فرایندهای آموزش، الگوهای ذهنی غلط میان رانندگان را در خصوص دلایل تصادفات اصلاح نمود.How to cite this article:Nasrollahtabar A, Babagoli H, Arghand E. Detection of Cause of Accidents Based on Mental Patterns of Rural Drivers Using Factor Analysis. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):20-8.

  کلیدواژگان: تصادفات، راه های برون شهری، رانندگان، کیو متدولوژی
 • احسان بخشی، عادل مظلومی*، سیدمصطفی حسینی صفحات 29-35
  سابقه و هدف

  خستگی ذهنی حالتی روان شناختی همراه بااحساس خستگی در ذهن، فقدان انرژی و کاهش هوشیاری بوده که با نقصان عملکرد همراه است و طی فعالیت های شناختی به وجود می آید. پرستاران بزرگ ترین گروه شاغل در بیمارستان می باشند که مسئولیت مستقیم مراقبت از بیماران را بر عهده دارند ازآنجاکه خستگی ذهنی شاغلین بسته به محل فعالیت و سایر عوامل می تواند تحت تاثیر قرار گیرد ازاین رو مطالعه حاضر باهدف بررسی خستگی ذهنی و پایایی و روایی ابزار سنجش آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی و از نوع مقطعی تعداد 203 نفر از پرستاران به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش دو پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مقیاس خستگی ذهنی (Mental Fatigue Scale) بود. برای انجام این مطالعه با مسئولین هماهنگی لازم به عمل آمد و با کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصل، اقدام به انجام مطالعه شد. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تست مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز شدند.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار خستگی ذهنی 21/7±24/13 به دست آمد و 7/20 درصد پرستاران بدون خستگی فکری، 67 درصد خستگی ذهنی فکری، 8/11 درصد خستگی فکری نسبتا جدی و 5/0 درصد خستگی فکری جدی گزارش کردند. پرسشنامه از روایی خوبی برخوردار بود و ضریب پایایی پرسشنامه آن با استفاده از روش باز آزمون 727/0 و با آلفای کرون باخ 893/0 به دست آمد. خستگی ذهنی با الگوی کاری و تعداد شیفت در ماه رابطه معناداری داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  بیشتر پرستاران خستگی ذهنی جزئی تجربه می کردند. پرسشنامه مقیاس خستگی ذهنی از پایایی و روایی خوبی برخوردار است و می توان در مطالعات مشابه از آن استفاده کرد. کاهش تعداد شیفت ها به منظور کاهش خستگی ذهنی توصیه می شود.How to cite this article:Bakhshi E, Mazlomi A, Hosseini SM. Investigation of Mental Fatigue and Validity and Reliability its Instrument among Nursing in one of the Hospital in Kermanshah City. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):29-35.

  کلیدواژگان: خستگی ذهنی، پرستاران، بیمارستان
 • همایون صادقی بازرگانی، فرامرز پور اصغر، حمید سوری، علی بهاری*، فهیمه بختیاری، علیرضا مغیثی صفحات 36-43
  سابقه و هدف

  مصدومیت ها کماکان به عنوان یکی از مشکلات سلامت عمومی در ایران و جهان مطرح می باشند و کنترل و پیشگیری آن ها، بار زیادی بر دوش سیستم سلامت بسیاری از کشورهای درآمد متوسط و پایین وارد می نماید. یکی از موانع مرتبط با کنترل و پیشگیری از مصدومیت ها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، وجود اطلاعات ناکافی یا نادرست می باشد. لذا وجود یک پایگاه اطلاعاتی ملی مربوطه برای این کشورها، ضرورت می یابد. هدف این مطالعه معرفی یک پایگاه اطلاعات تخصصی ایمنی و مصدومیت ها بود.

  روش بررسی

  در طراحی پایگاه اطلاعات ایمنی و مصدومیت های ایران (سیفلیر) از معماری چندلایه استفاده شد. در طراحی این پایگاه از چندین زبان برنامه نویسی شامل اس کیو ال(SQL)، اچ تی ام ال (HTML)، جاوا اسکریپت (Java script) و زبان سی شارپ (C#) استفاده شد. عملکرد این پایگاه اطلاعاتی در کنار سایر پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی مورد ارزیابی قرارگرفت. ملاحظات اخلاقی مرتبط با این مطالعه، تماما رعایت گردید.

  یافته ها

  نتایج بررسی بخش های مختلف پایگاه، نشان داد که پایگاه اطلاعاتی سیفلیر دارای شرایط ایده آلی در جهت استفاده ی کاربران و پژوهشگران در تحقیقات ایمنی و مصدومیت ها می باشد. در حال حاضر نسخه بتای (β) سیفلیر به صورت بر خط (Online) قابل دسترس بوده  و انواع اسناد شامل مقالات مجلات علمی و کنگره ها ،کتاب و پایان نامه در حیطه های مربوطه، از این پایگاه قابل بازیابی است. همچنین ارزیابی عملکرد این پایگاه در کنار سایر پایگاه های علوم پزشکی نشان داد که عملکرد این پایگاه در بازیابی اطلاعات مربوطه، مناسب و قابل قبول می باشد و حتی در بازیابی اطلاعات ملی، عملکرد این پایگاه بهتر از سایر پایگاه های علوم پزشکی بود.

  نتیجه گیری

  پایگاه سیفلیر، ویژگی های مورد انتظار پژوهشگران، دانشجویان و کاربران را دارا می باشد و می تواند به عنوان یک منبع تخصصی در زمینه تحقیقات ایمنی و مصدومیت ها مورداستفاده قرار گیرد. How to cite this article:Sadeghi-Bazargani H, Pourasghar F, Soori H, Bahari A, Bakhtyari F, Moghisi A. Introducing a Scientific and Specialized Database in the Field of Safety and Injury. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):36-43.

  کلیدواژگان: پایگاه اطلاعاتی، ایمنی و مصدومیت ها، سیفلیر، سامانه ملی
 • پریوش شیری، حمید سوری*، سید سعید هاشمی نظری صفحات 44-54
  سابقه و هدف

  حواس پرتی راننده به عنوان یک مسئله مهم در ایمنی جاده مطرح است که خطر رخداد تصادف وسیله نقلیه را افزایش می دهد. مطالعه حاضر باهدف بررسی مهم ترین عوامل حواس پرتی رانندگی عمدی و غیرعمدی مرتبط با سوانح ترافیکی در رانندگان اتوبوس های برون شهری انجام گرفت.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی تحلیلی، در سال 1397 بر روی 370 نفر از رانندگان اتوبوس های مسافربری جاده های بین شهری کشور انجام گرفت. پرسشنامه 37 سوالی مورداستفاده، دارای سه بخش شامل رفتار حواس پرتی درگذشته، نگرش ها و باورها در مورد حواس پرتی عمدی و حساسیت به حواس پرتی غیرعمدی است. میانگین و انحراف معیار نمره در هر یک بخش های مذکور برآورد گردید. اختلاف بین گروه های مختلف متغیرهای مستقل با نمره حواس پرتی با استفاده از مدل ANOVA موردبررسی قرار گرفت. مهم ترین عوامل حواس پرتی عمدی و حواس پرتی غیرعمدی بر اساس میانگین نمره افراد شناسایی گردید. برای برآورد اثر عوامل حواس پرتی رانندگی بر تصادفات جاده ای رانندگان اتوبوس از نسبت شانس توسط مدل رگرسیون استفاده گردید. کلیه تجزیه وتحلیل های آماری در سطح اطمینان 95/0 و با استفاده از نرم افزار آماری STATA ویرایش 14 انجام شد. ملاحظات اخلاقی، انسانی و اصول اخلاقی بر اساس بیانیه هلسینکی رعایت گردید.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار میانگین نمره رفتار حواس پرتی درگذشته 53/11(23/0)، نمره نگرش ها و باورها در مورد حواس پرتی 16/63(75/0)، نمره حساسیت به حواس پرتی غیرعمدی 14(37/0) و نمره کلی حواس پرتی 7/88(99/0) برآورد گردید. 78/63 درصد رانندگان ازنظر رفتار حواس پرتی رانندگی درگذشته در طبقه بندی حواس پرتی کم قرار گرفتند. عامل حواس پرتی عمدی به ترتیب «دقیق شدن بر روی صحنه های تصادف رخ داده در کنار جاده» و «خواندن تابلوهای تبلیغات و آگهی های کنار جاده» با میانگین به ترتیب 6/2 و 5/2 و عوامل حواس پرتی غیرعمدی «وجود صحنه تصادف برکنار جاده» و «صحبت کردن مسافر با راننده» هر یک با میانگین 5/2 به عنوان عوامل مهم حواس پرتی تعیین شدند. بین شدت حواس پرتی حین رانندگی و متغیرهای سن، وضعیت تاهل، سابقه رانندگی و تعداد سرویس رانندگی در ماه و وضعیت نمره منفی در گواهینامه رانندگی رابطه آماری معنی داری مشاهده شد. شانس تصادفات مرتبط با حوادث ترافیکی در رانندگانی که حین رانندگی مکالمه تلفنی بیشتری داشتند 46/0 درصد بیشتر از رانندگانی بود که حین رانندگی، مکالمه تلفنی کمتری داشتند.

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه حاضر حاکی از اهمیت تعدادی از عوامل حواس پرتی رانندگان نسبت به دیگر عوامل است. تدوین علمی راهکارهای پیشگیرانه به کمک یافته های تحلیلی مطالعات می تواند گامی موثر در جهت کاهش حوادث جاده ای برداشته شود.How to cite this article:Shiri P, Soori H, Hashemi Nazari S. Study of Most Important Factors of Voluntary Engagement in Distraction and Susceptibility to Involuntary Distraction Related to Road Traffic Injuries. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1): 44-54

  کلیدواژگان: حواس پرتی، سوانح ترافیکی، رانندگی، اتوبوس
 • شهرزاد علیان نژادی، امیرحسام حسنی، همایون احمدپناهی، سید مهدی برقعی صفحات 55-64
  سابقه و هدف

  هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای آلاینده هایی خطرناک درمحیط های آبی هستند که به علت داشتن ویژگی های جهش زایی و سرطان زایی، تهدیدی جدی برای سلامت افراد جامعه تلقی می شوند. بنابراین برای حفظ بهداشت عمومی و محیط زیست، حذف آن ها از منابع آبی امری ضروری است. هدف از این پژوهش حذف آنتراسن از آب آلوده با نانوجاذب دندریمری مغناطیسی است.

  روش بررسی

  در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی توسط پلیمرهای  PAMAM  دندریمر عامل دارشده و با لیگاند سطحی بنزآلدئید اصلاح شده است. ویژگی های ظاهری جاذب با SEM، XRD و FTIR بررسی شد. اثر پارامترهای موثر در جذب و قابلیت احیاء جاذب در شرایط آزمایشگاهی ناپیوسته مطالعه گردید و غلظت باقی مانده آنتراسن در محلول آبی با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. داده ها با مدل های مختلف ایزوترم و سینتیک جذب تطابق داده شدند. ملاحظات اخلاقی در این مطالعه بر اساس دستورالعمل هلسینکی رعایت شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کارایی حذف آنتراسن در مقدارpH  معادل 7، با افزایش زمان تماس تا 20 دقیقه و مقدار جاذب 6/0 گرم بر لیتر، افزایش می یابد. هم چنین مشخص شد فرایند جذب از ایزوترم لانگمویر و سینتیک شبه درجه دوم تبعیت می کند. بیشترین ظرفیت جذب جاذب با مقدار   mg/g 105  qmax:بیانگر بالا بودن قدرت  جذب دندریمر مگنتیت سنتز شده است. بررسی قابلیت استفاده مجدد از جاذب نیز نشان داد که این نانوساختار می تواند با حفظ راندمان بالای خود در جذب آنتراسن تا 7 دوره احیاء شود.

  نتیجه گیری

  با استناد به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که از نانوپلیمر ساخته شده می توان به عنوان جاذبی قوی و کارآمد با پتانسیل و ظرفیت جذب بالا برای حذف آنتراسن از محیط های آبی استفاده کرد.How to cite this article:Aliannejadi SH, Hassani AH, Ahmad-Panahi H, Borghei SM. Anthracene Removal from Aqueous Media using Functionalized Magnetic Nanoparticles with Poly (amidoamine) Dendrimer. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(1):55 -64.

  کلیدواژگان: آنتراسن، آلاینده های خطرناک، تصفیه آب، دندریمر، نانوذرات مگنتیت، جذب
|
 • Payman Asadi, Fatemeh Niazmand, Seide Masoomeh Maleki Ziabari* Pages 5-9
  Background and Objectives

  Nowadays one of the most important dangers that affect health promotion and societies developing is increasing of the traffic accidents thus we decided to assess the epidemiological aspects of the traffic accidents helped by EMS in Guilan 2013-2017.

  Materials and Methods

  The present study is a cross-sectional analytical study. A survey of 82432 emergency driving accidents was carried out by emergency departments in 115 provinces in the years 1995-1995. Verification of mission sheets completed by emergency technicians. The information collected is a checklist that includes age, gender, The location of accidents (urban, urban road, rural roads), injured condition (driver, pedestrian, occupant, motorcyclist, ...) and severity of injuries and driving accidents season were completed by statistical software spss19 and statistical analyzes of chisquer, ttest and In order to observe ethical standards in research, and based on the objective of studying information The tabs 115 emergency mission completed, the profile of clients is confidential and inaccessible to outsiders.

  Results

  The results of this study showed that with regarding to14/4 % increasing in the prevalence of traffic accidents and helping to the injured people by EMS, in 2013-2017 in front of 2013-2017. (74.5%) of the patients were male and (25.4%) were female. Most of patients were in the age range of 18 to 24(11.2 %) years old.The most traffic accidents were (53%) cases that occurred in the country side roads. The most of the patients´ situation in males were motor accidents in (11/2%). Among the all the injured people (57.7%) were admitted in the hospital and (42.2%) were treated as outpatients.

  Conclusion

  presented that most of the injured people were young motor drivers, that represents the high prevalence of using it among guilan province young peoples and being inattention to thetraffic rules,need to necessary attention to prevention of this problem.

  Keywords: accidents, pre hospital emergency, aiding
 • Gholamhussein Mohammadi, Yousef Azimi*, Hamid Sarkheil, Javad Bodaghjamali Pages 10-19
  Background and Objectives

  The release of toxic, hazardous and fire hazardous substances from storage tanks in process and chemical industries has always been one of the hazards of working people, residents around these industries, and the environment. This study was done with the aim of modeling and evaluating the consequences of benzene leakage in the coke production unit of Isfahan Steel Company.

  Materials and Methods

  In order to observe ethical standards in research, research information was obtained with written permission from Isfahan Steel Company. In the present study, in order to modeling and investigating the release of benzene, at first cycle of the process in the coking plant, and then Existing hazards were identified by performing a risk assessment using the FMEA method. The consequence evaluation in a process unit consists of selecting a scenario, specifying the scenario's specifications, modeling the consequences of the scenarios and finally analyzing the results. For this purpose, the software ALOHA version 5.4.7 has been used for modeling the outcome and evaluation of benzene leakage.

  Results

  The results of simulations show that the most serious risk factor for personnel is the concentration of benzene in the environment. And due to the control room being 72 meters from the corresponding reservoir, up to 169 meters of the tank the concentration of benzene vapors reaches 800 ppm. Hence, people who are at this distance will not be able to escape during an incident. Also, the contour lines of simulating the pool fire resulting from the benzene release, shows that in the leakage scenarios with a diameter of 5 mm, 25 mm and 100 mm, distances less than 10, 14 and 51 m influenced with fire, respectively.

  Conclusion

  Despite the errors in the results of mathematical modeling and the explanation of possible scenarios, simulation of benzene leakage and its consequences, can be used in the formulation of preventive strategies and emergency planning in the coking plant of Isfahan Steel Company.

  Keywords: ALOHA, Fire, Consequence Modeling, Benzene, Leakage
 • Ali Nasrollahtabar*, Hasan Babagoli, Elnaz Arghand Pages 20-28
  Background and objectives

  The detection of effective factors of accidents is a major step in enhancing the level of road safety and decreasing the casualties, particularly in developing countries. The subject has been noticed from the view of the police or road authorities in previous studies, but mental patterns have not been considered in regard to the cause of accidents; however, the detection of these patterns can provide useful information for the identification of cause of road crashes. This study mainly aims to recognize the mental patterns of drivers about the causes of accidents.Method and Materials: The factor analysis is applied to detect mental patterns of drivers in this study. The Q methodology is a technique which enables the researcher, firstly, to detect and classify perceptions and attitudes and, secondly, to categorize people based on their perceptions. According to previous studies and research discourse space, 30 factors and propositions are extracted for accidents on inter-city roads and these factors are scored by 30 professional drivers in accordance with the Q methodology. A variety of mental patterns of drivers are identified about the cause of road crashes based on the scoring, prioritization and variance ratio criterion (VRC). In this study, the research objective is explained to the drivers and their satisfaction is taken. The authors are also committed to treat the personal information as confidential.

  Results

  Given the factor analysis, 7 mental patterns are detected for drivers in regard to the cause of road crashes, which include 80% of the total variance. Useful information is collected in this regard through the investigation of these patterns. Overtaking, deviation to the left and talking on cellphone are detected as the main causes of accidents, while the drivers unexpectedly ignore the uncontrolled passage of pedestrians across inter-city roads.

  Conclusion

  The drivers’ image of effective factors of car crashes is not the same as the results of safety monitoring. The detection of these patterns helps the experts to modify their opinions and it is possible to correct misguided mental patterns of drivers about the cause of accidents by encouraging the educational processes.

  Keywords: accidents, inter-city roads, drivers, Q methodology
 • Ehsan Bakhshi, Adel Mazlomi*, Seyed Mostafa Hosseini Pages 29-35
  Background and Objectives

  Mental fatigue is a cognitive status with feeling exhausted in mind, lock of energy and Loss of consciousness Associated with malfunction that caused during the cognitive activity. Nurses are most personnel in hospitals with direct responsibility for patient care. Whereas, work condition and other related factors can be influence mental fatigue in them, hence, this study aimed to Investigation of Mental Fatigue, Validity and Reliability its Instrument among nursing in one of the hospital in Kermanshah city

  Materials and Methods

  In this cross sectional study, 203 nurses from hospital wards were random studied. Tools for data gathering were demographics questionnaire and Mental Fatigue Scale. Data analysis performed with T-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient statistical tests.

  Result

  Mean and standard deviation of Mental Fatigue Scale was 13.24±7.21 and 20.7% of nurses have not mental fatigue, 67% of theirs experienced slight mental fatigue, 11.8% fairly serious and 0.5% of participants have reported serious mental fatigue. Reliability coefficient of mental fatigue scale is obtained 0.72 and 0.82 using retest and Cronbach's alpha respectively. There were significant relationship between mental fatigue score with number of shifts per month and shift work.

  Conclusion

  Most nurses had slight mental fatigue. The questionnaire of mental fatigue scale has a good reliability and validity and can be used in similar studies. It suggested decreasing number of shifts in month to prevent of mental fatigue by increase number of nurses.

  Keywords: Mental Fatigue, Nurses, Hospital
 • Homayoun Sadeghi Bazargani, Faramarz Pourasghar, Hamid Soori, Ali Bahari*, Fahimeh Bakhtyari, Alireza Moghisi Pages 36-43
  Background and Objectives

  Injuries are still considered as one of the public health problems in Iran and in the world, and their control and prevention are a burden on the health system of many middle and lower income countries. One of the barriers to controlling and preventing injuries in low and middle income countries is the inadequacy or inaccuracy of information. Therefore, there is a need for a relevant national database for these countries. The purpose of this study was to introduce a specialized safety and injury database.

  Materials and Methods

  Multilayer architecture has been used in the design of the Iranian Safety and Injury Database (SafeLir). The design of this database is based on several programming languages including SQL, HTML, and Java Script and C #. The performance of this database has been evaluated along with other medical information databases. Ethical considerations are included in the study.

  Results

  A review of the different sections of the database showed that the SafeLir database has ideal conditions for users and researchers to use in safety and injury research. At present, the beta version of the SafeLir is available on-line, and a variety of documents, including articles from academic journals and congresses, books and dissertations in related fields, can be retrieved from this database. The evaluation of the performance of this SafeLir along with other medical databases also showed that the performance of this database is appropriate and reliable in retrieving relevant information. Even in retrieving national documents, SafeLir's performance was better than other medical databases.

  Conclusion

  The SafeLir database includes all features expected by researchers and it can be used as a specialized source of safety and injury research.

  Keywords: database, safety, injuries, SafeLir, national system
 • Parivash Shiri, Hamid Soori*, Seyed Saeed Hashemi Nazari Pages 44-54
  Background and Objectives

  Driver distraction increases the risk of traffic accidents and it is important. Present study was performed to aim study of most important factors of voluntary engagement in distraction and susceptibility to involuntary distraction related to road traffic injuries.Methods and Materials: We analyzed survey responses of 370 bus drivers about six of voluntary engagement in distraction and seven of suceptibility to involuntary distraction using the questionnaire (37 questions). Differences between different groups of independent variables examined using ANOVA model. Was identified most important factors of voluntary engagement in distraction and susceptibility to involuntary distraction related to road traffic injuries based on the average score of drivers. A regression wad applied to estimate of the impact of factors driver distraction on the road traffic injuries using the Odds ratio. Our study was carried out in 2018 and its statistical analysis in using STATA version 14.

  Results

  Mean (SE) of mean score of voluntary engagement in distraction was estimated 11/53 (0.23), attitudes and beliefs about distraction 63.16 (0.75), susceptibility to involuntary distraction 14 (0.37) and overall score of distraction  88/7 (0.99). 63.78% of drivers of intercity buses were classified in low distraction. Continually checking roadside accident scenese and reading roadside advertisements were identified as most important factors of voluntary engagement in distraction (mean of 2.6 and 2.5, respectively). Rosdside accident scenes and  speaking of passenger with driver were identified as most important factors of suceptibility to Involuntary distraction ( each of mean=2.5). A significant relationship was found between severity of distraction while driving and each of variables age, marital status, driving history, number of driving services per month and negative score status in driving license. The odds of accidents related to traffic accidents for drivers that involving hold phone conversations during driving was increase by 1.46 times.

  Conclusion

  Event roadside accident scenese and continually checking, reading roadside advertisements and speaking of passenger with driver were identified as most important factors of driver distraction among bus drivers. Individual factors such as age and driving experience, driving habits including number of driving services per month and negative score status (on the license) can be influenced by driver distraction severity. Previous studies results showed that driver distraction status and identifying the most important factors of  driver distraction were not sufficiently considered. Present studies results indicate the importance of a number of driver distraction factors compared to other factors.

  Keywords: distraction, traffic accidents, driving, bus
 • Shahrzad Aliannejadi, Amir Hessam Hassani, Homayon Ahmad Panahi, Seyed Mehdi Borghei Pages 55-64
  Background and Objective

  Polycyclic aromatic hydrocarbons are hazardous contaminants in aquatic environments due to their mutagenic, cancer-causing properties which are a threat for people in the community. Therefore, it is essential to remove them from water sources to protect public health and the environment. The purpose of this study was to remove anthracene from contaminated water by magnetic dendrimer nanoparticles.Methods and Materials: In this study, magnetic nanoparticles were fabricated by dendrimer-functionalized PAMAM polymers and modified with benzaldehyde ligand on the surface. The adsorbent properties were characterized by SEM, XRD, and FTIR. Then, in a batch study, the effect of operative parameters on the adsorbent and reusability of the sorbent was studied, and residual anthracene concentration in aqueous solution was determined by spectrophotometer. The obtained data were fitted to different isotherm models and kinetic models. Ethical considerations in this study were adhered based on the Helsinki guidelines.

  Results

  The results showed that anthracene removal efficiency increased with contact time up to 20 minutes and adsorbent content up to 0.6 g / L at pH 7 in the solutions. It was also found that the adsorption process follows the Langmuir isotherm and pseudo-second-order kinetic model. The highest adsorption capacity of the adsorbent with qmax=105 mg / g indicates a high adsorption capacity of the synthesized magnetite dendrimer. The reusability of the adsorbent also showed that the nanostructure could be recovered by maintaining anthracene uptake efficiency for up to 7 cycles.

  Conclusion

  Based on the obtained results, it can be concluded that the synthesized nanopolymer can be used as an efficient adsorbent with high adsorption potential and capacity for anthracene removal from aqueous media.

  Keywords: Anthracene, Hazardous Pollutants, Water Purification, Dendrimer, Magnetite Nanoparticles, Adsorption