فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه رشیدی، هادی طاهرپور کلانتری*، سید مرتضی غیور باغبانی صفحات 1-21

  امروزه تصویر کشور مبدا به یکی از حوزه های مهم در ادبیات مربوط به بازاریابی بین المللی و رفتار مصرف کننده تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مفهوم تصویر کشور مبدا بر وفاداری به برند، با نقش میانجی گری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه انجام پژوهش در زمره پژوهش توصیفی، از شاخه همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مصرف کنندگان ایرانی خودرو های وارداتی با کشورهای مبدا اروپایی و آسیایی می باشد. حجم نمونه مورد نیاز بر اساس قانون سرانگشتی، 5 تا 15 برابر تعداد گویه ها برآورد شد و روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس می-باشد. ابزار جمع آوری پژوهش، پرسشنامه الکترونیکی بومی سازی شده مبتنی بر پژوهش جانگ و همکارانش (2014) مشتمل بر 17 سوال می باشد. روایی با استفاده از روایی محتوایی، تحلیل عاملی تاییدی و نیز پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (948/0) مورد تایید است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری، از نرم افزار آماری آموس نسخه 24 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مفهوم تصویر کشور مبدا بر آگاهی از برند با ضریب 943/0، آگاهی از برند بر کیفیت درک شده با ضریب 810/0 و کیفیت درک شده برند بر وفاداری به برند با ضریب 895/0 دارای تاثیر مثبت و معناداری می باشند. همچنین، وجود تاثیر مثبت و معنادار میان تصویر کشور مبدا (که ساختارهای آن شامل دارایی های فرهنگی، ارزش مد و پیشرفت تکنولوژی) و وفاداری به برند با نقش میانجی گری آگاهی از برند و کیفیت درک شده برند با ضریب 795/0 به اثبات رسیده است.

  کلیدواژگان: تصویر کشور مبدا، ارزش مد، آگاهی از برند، کیفیت درک شده، وفاداری به برند
 • محمد رحیم اسفیدانی*، نکیسا رضایی، سارا رمضانی صفحات 23-49

  امروزه موضوع عملکرد تجاری از آن دسته مباحثی است که طی سال های اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران و محققان اقتصادی قرار گرفته است و بدون شک مهم ترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. در نتیجه، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی بر عملکرد تجاری از طریق مدیریت استعدادها می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شرکت های صادرکننده برتر محصولات صنایع غذایی بود. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول کوکران استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه استاندارد بکار برده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم-افزار LISREL استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی در این شرکت ها از طریق مدیریت استعدادها تاثیر قابل توجه و معناداری بر عملکرد تجاری دارد. در حالی که تاثیر نوآوری در فناوری و شبکه دانش بر عملکرد به طور مستقیم بسیار ناچیز می باشد. شبکه دانش نیز تاثیر مثبت معناداری بر نوآوری در فناوری اطلاعات دارد. با تقویت نوآوری در فناوری اطلاعات و شبکه دانشی و همچنین مدیریت صحیح استعدادها می توان به ارتقای عملکرد تجاری کمک نموده و از مزایای حاصل از آن استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نوآوری در فناوری اطلاعات، شبکه دانشی، مدیریت استعدادها، عملکرد تجاری، شرکت های صادرکننده صنایع غذایی
 • مهدی جعفرزاده، مهران رضوانی*، علی داوری صفحات 51-72
  بیشتر اعضای خوشه های صادراتی کشور را بنگاه های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. بررسی پژوهش ها نشان می دهد تاکنون چارچوب منسجمی در خصوص توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور ارائه نشده است، از این رو پژوهش حاضر با توجه به عدم موفقیت فراگیر خوشه های صادراتی کشور در بازارهای بین المللی با تاکید بر رویکرد اکتشافی و بهره گیری از نظرات خبرگان این حوزه و استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری، الگویی برای بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه در بین المللی سازی خوشه های صادراتی کشور ارائه نموده است. پژوهش حاضر در حوزه بکارگیری استراتژی رقابت همکارانه هم از نظر توسعه چارچوب و هم به لحاظ روش شناسی دارای نوآوری است. این پژوهش در سال 1397 انجام گردیده و با معرفی پانزده عامل موثر، الگوی پیشنهادی را در سه سطح مختلف توسعه داده است. مطابق با این الگو با اولویت ترین عوامل تاثیرگذار در توسعه بین المللی خوشه های صادراتی کشور دو عامل شناخت عمومی خوشه ها از محیط بازارهای صادراتی و انعقاد قرارداد و تفاهم نامه های تجاری بین المللی توسط آنها می باشد که در سطح سوم الگوی پیشنهادی قرار دارند، در حالی که سه عامل سطح دوم یعنی مدیریت تعارضات اعضای خوشه ، تحلیل روندهای موجود در بازارهای بین المللی و تحلیل جذابیت های بازارهای بین المللی توسط خوشه در درجه اهمیت بعدی نسبت به دو عامل قبلی قرار دارند. ده عامل تعیین شده در سطح اول الگوی پیشنهادی از جمله تدوین استراتژی و برنامه های عملیاتی صادرات، توسعه فرهنگ همکاری و کارگروهی و... از اولویت های بعدی در این زمینه محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: استراتژی رقابت همکارانه، بین المللی سازی، کسب و کارهای کوچک و متوسط، خوشه های صادراتی، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • فریبرز رحیم نیا*، قاسم اسلامی، فرشاد قادری صفحات 73-96
  امروزه بهبود عملکرد صادراتی کسب و کار ها به عامل بسیار مهمی برای دوام و بقای سازمان ها و همچنین رشد اقتصادی کشورها در سطح بین الملل تبدیل شده است. مدیریت منابع انسانی نیز هم راستا با این جریان نگاه خود را به رویکرد پایدار توسعه داده است. مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی، موضوعی نوین در رشته مدیریت منابع انسانی استراتژیک است که بر هدف پایداری زیست محیطی تاکید دارد. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. موردمطالعه این تحقیق تعداد 175 شرکت صادرکننده در شهر مشهد، که طی پنج سال گذشته صادرات داشته اند، به عنوان بخشی از گروه سازمان های صادرکننده به صورت تصادفی انتخاب گردید. بر اساس یافته ها و نتایج به دست آمده استراتژی منابع انسانی سبز بر مزیت رقابتی رهبری هزینه و تمایز تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که نقش میانجی گری مزیت رقابتی تمایز و رهبری هزینه در رابطه میان استراتژی منابع انسانی سبز و عملکرد صادراتی سازمان ها مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استراتژی منابع انسانی سبز، مزیت رقابتی تمایز، مزیت رقابتی رهبری هزینه، عملکرد صادراتی
 • حسین نوروزی*، فاطمه درویش، رضا نصری صفحات 97-119

  وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت و فرآورده های نفتی یکی از مشکلات اساسی است که همواره در برنامه های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است و توسعه صادرات غیرنفتی یکی از این موارد است. آنچه در این میان مهم است بررسی عوامل موثر بر صادرات و تعیین متغیرهای مهم و سپس سیاست گذاری مناسب بر اساس نتایج حاصله در جهت تحقق توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر افزایش صادرات صنایع دستی و هنری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی چهار استان تهران، شیراز، گرگان و سمنان می باشد و حجم نمونه با توجه به فرمول کلاین حداقل 200 نفر در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس با استفاده از ابزار پرسشنامه، مشتمل بر 32 گویه استفاده شده است. جهت آزمون داده های جمع آوری شده، روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورداستفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قابلیت نوآوری محصولات صنایع دستی و استفاده از قابلیت بازاریابی و اصول بازاریابی بر عملکرد صادراتی و همچنین بر ابعاد عملکرد صادراتی تاثیر مثبت دارد و متغیر رقابت ناکارآمد به عنوان تعدیل گر بین قابلیت بازاریابی و عملکرد صادراتی نقش ایفا می کند.

  کلیدواژگان: قابلیت بازاریابی، محصولات صنایع دستی، قابلیت نوآوری، عملکرد صادراتی، رقابت ناکارآمد
 • بهناز خوش طینت*، ابوالفضل شاه آبادی، فاطمه نعیمی، علی مرادی صفحات 121-140
  صنایع تجهیزات پزشکی از جمله صنایعی است که می تواند گزینه مناسبی برای توسعه صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر باشد. با توجه به آنکه توسعه شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی می تواند به درک مناسب فرصت-های کسب وکار در حوزه تجهیزات پزشکی کمک نموده و از طریق تولید محصولات جدید، باکیفیت و کم هزینه به کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم کشورها از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی بیانجامد، تحقیق حاضر با رویکرد داده-های تابلویی پویا و استفاده از روش گشتاورهای تعمیم-یافته، تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار 20 کشور منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی را طی دوره 2017-2013 بررسی نموده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داد، تاثیر شاخص های فردی و نهادی کارآفرینی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر متغیرهای کنترلی درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز واقعی بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات جهانی تجهیزات پزشکی مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: صادرات، سهم بازار، تجهیزات پزشکی، کارآفرینی، داده های تابلویی
 • علیرضا فضل زاده*، سهراب عبدی، کیمیا فضل زاده، اسد سلمانی هراب صفحات 141-159
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های پیش بینی سود مدیریت بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. عدم انتشار اخبار بد و انباشت آن ها در داخل شرکت منجر به ایجاد یک مخزن از اطلاعات منفی می گردد که انتشار یکباره این اخبار به بازار ریسک سقوط قیمت سهام را در پی دارد. در این راستا، انتشار سودهای پیش بینی شده با تاثیر بر اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران بر ریسک سقوط قیمت سهام موثر خواهند بود. به منظور دستیابی به هدف پژوهش تعداد 101 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1395 در جامعه غربال شده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. مطابق با یافته ها، در بازار اوراق بهادار تهرن، خطای پیش بینی سود از ویژگی های پیش بینی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک سقوط دارد. ولی فراوانی پیش بینی تاثیر معناداری ندارد. همچنین، با کنترل اثر خطای پیش بینی، خوش بینی مدیران در پیش بینی با یک معیار منجر به افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می شود، ولی با معیار دوم تاثیر معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: خوش بینی مدیران، ریسک سقوط آتی قیمت سهام، ویژگی های سود پیش بینی شده
|
 • Fatemeh Rashidi, Hadi Taherpour Kalantari *, Morteza Ghayoor Pages 1-21

  Today, the image of the country of origin has become one of the most important areas in the literature on international marketing and consumer behavior. The purpose of this study is to investigate the impact of the concept of country of origin image on brand loyalty, with the mediating role of brand awareness and perceived brand quality. This research is an applied one based on the nature and method of descriptive research in the field of correlation. The statistical population of the present study includes iranian consumers of cars with European and Asian of origin. The sample size required by the rule of thumb was estimated at 5 to 15 times the number of items and the non-random sampling method is available. The research instrument was a localized electronic questionnaire based on research by Jang et al (2014) containing 17 questions. Validity is confirmed by content validity and confirmatory factor analysis and its reliability is confirmed by Cronbach's alpha (0.948). Amos software version 24 was used. The results show that the concept of country of origin image has a positive effect on brand awareness with coefficient of 0.943, brand awareness on perceived quality with coefficient of 0.810 and brand perception on brand loyalty with coefficient of 0.895 are meaningful.there has been a significant positive impact between the country of origin image (whose structures include cultural assets, fashion equity and technology advance) and brand loyalty with the mediating role of brand awareness and perceived brand quality with a coefficient of 0.795.

  Keywords: country of origin image, fashion equity, brand awareness, perceived quality, brand loyalty
 • Mohammad Rahim Esfidani *, Nakisa Rezaie, Sara Ramezani Pages 23-49

  Nowadays, business performance is one of those topics that have been highly regarded in recent years by scholars and economic researchers and is undoubtedly the most important Measurement criteria of success in commercial companies. Thus, the aim of this study is investigate the innovation impact on information technology and knowledge network on business performance through talent management as a mediator. The statistical population in this study was the top exporting companies of food industry. Random sampling method and Cochran formula were used for obtaining a sample and standard questionnaire was used for data collection. LISREL software and structural equation modeling was used for data analyzing. The findings show that IT innovation and knowledge network have significant impact on the company through talent management and also they have significantly impact on business performance. While the direct impact of innovation in technology and knowledge network on performance is very low. knowledge networks have a significant positive effect on information technology innovations. With the advancement of innovation in information technology and knowledge networks, as well as the proper management of talents, it can be used to improve business performance and took advantage of its benefits.

  Keywords: Innovation in Information Technology, Knowledge Networks, Talent Management, Business Performance, Food Industry
 • Mahdi Jafarzadeh, Mehran Rezvani *, Ali Davari Pages 51-72
  Most members of the Iran export clusters are small and medium-sized enterprises. Investigation of researches confirm that no coherent framework for international development of export clusters has been presented so far. Therefore, due to the widespread failure of export clusters in international markets, the present study, by emphasis on exploratory approach and utilization of experts' views in this field and using interpretive structural modeling method, has provided a model for applying coopetetive strategy in internationalization of export clusters. The present research has innovation in the area of applying coopetetive strategy in terms of both framework development and methodology. This research was carried out in 2018 and by introducing fifteen effective factors, developed the proposed model in three different levels. According to this model, the most important factors influencing the international development of Iran export clusters are two factors: public recognition of clusters in the context of export markets and their international trade agreements, which are at the third level of the proposed model. While the three identified factors at the second level are conflict management among members, analysis of international markets and analysis of attractiveness of international markets by clusters. The other ten factors identified at the first level of the proposed model, including formulation of export strategies and operational plans, development of a culture of cooperation and workgroups, etc. are the next priorities in this field.
  Keywords: Coopetition Strategy, Internationalization, Small, Medium Enterprises, Export Clusters, Interpretive Structural Modeling
 • Fariborz Rahimnia *, Ghasem Eslami, Farshad Ghaderi Pages 73-96
  Today, improving the export performance of businesses has become a very important factor for the survival of organizations and the economic growth of countries in international level. Human resources management has also consistently developed this approach from a strategic approach to a sustainable approach. Environmentally friendly human resources management, as a cornerstone of sustainable human resource management, is a modern issue in human resource management that emphasizes the goal of environmental sustainability. This research is a practical purpose, and is a survey method using the structural equation modeling model. The study examined 175 exporters in mashhad, which exported over the past five years, as part of a group of exporting companies that were randomly selected. Based on findings and outcomes, the mediator role of the competitive advantage of cost differentiation and differentiation in the relationship between the environment friendly human resource strategy and the export performance of organizations was confirmed.
  Keywords: Green human resource strategy, differentiation, cost leadership, Export Performance
 • Hossein Norouzi *, Fatemeh Darvish, Reza Nasri Pages 97-119

  Dependence of Iran's economy on oil and oil products revenues is one of the main problems that has been considered by different policies and solutions in various development plans of the country to eliminate it, and non-oil export development is one of these. What is important here is the study of factors affecting exports and the identification of important variables and then appropriate policy based on the results achieved in order to realize the development of exports of goods and services. The main objective of the present study is to investigate the factors affecting the export of handicraft and artistic products. The statistical population of this research includes handicraft producers and exporters in four provinces of Tehran, Shiraz, Gorgan and Semnan, and the sample size was considered to be 200 people according to Klein formula. The research method was descriptive-survey and for data collection, simple nonprobability sampling method and a questionnaire tool was used which included 32 indicators. In order to test the collected data, structural equation modeling was used by using Smart PLS software. The results of this study indicate that the capability of the handicrafts product innovation and the use of marketing capability and marketing principles affect the export performance as well as the dimensions of export performance, and the dysfunctional competition variable plays a role in modifying the marketing capability and export performance.

  Keywords: Marketing capability, handicrafts product, innovation capability, export performance, dysfunctional competition
 • Behnaz Khoshtinat *, Abolfazl Shahabadi, Fatemeh Naeemi, Ali Moradi Pages 121-140
  The medical device industry is one of those industries that can be a viable option for expanding the export of industries based top technology. Considering the development of individual and institutional entrepreneurship indices can help to better understand business opportunities in the field of medical equipment and to gain competitive advantage and increase the share of countries through the production of new, high quality and low cost products. Worldwide export of medical equipment, Current research, with using dynamic Pane Data approach and generalized moment method, the effect of individual and institutional indicators of entrepreneurship on the market share of 20 countries selected from global exports of medical equipment during the period 2013-2017 was investigated. The results of the model estimation showed that the effect of individual and institutional indicators of entrepreneurship on the market share of selected countries from global exports of medical equipment is positive and significant. Also, the effect of control variables of degree of openness of economy and real exchange rate on the market share of selected countries from global exports of medical equipment is positive and significant.
  Keywords: Exports, Market Share, Medical Equipment, Entrepreneurial, Panel Data
 • Alireza Fazlzadeh *, Sohrab Abdi, Kimiya Fazlzadeh, Esed Selmani Herab Pages 141-159
  Accumulation of negative information and bad news concealment inside the firm lead to bulk negative news about the firm. The sudden disclosure of this negative news is to increase the risk of the stock price crash. In this regard, it is logical to expect that the announcement of forecasted earnings that affect the information accessed by investors will produce an effect on stock price crash risk. This study aims to explore the effects of managements’ forecasted earnings attributes on the future stock price crash risk. To achieve this, we have screened 101 firms from among accepted firms in Tehran Stock Exchange during 2003-2017. And, multiple regression is used to test our hypotheses. Our findings suggest that the forecasting error attribute exerts a positive and significant effect on the stock price crash risk in the Tehran Stock Exchange; whereas, the effect produced by the frequency of the forecast is not statistically significant. Moreover, controlling for the effect of forecast error attribute, manager optimism leads to an increase in stock price crash risk when forecasting with a single criterion. However, we observed that a second criterion mutes the manager optimism effect.
  Keywords: Managers’ optimism, Future Stock Price Crash Risk, Forecasted Earnings Attributes