فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعیده اسدی*، علی شرقی، مژگان عاطفی صفحات 329-340
  زمینه و هدف

  استان تهران و البرز مناطقی با اهمیت ویژه از لحاظ فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور هستند که بسیاری از سکونتگاه های آنها در مناطق مستعد وقوع حرکات دامنه ای از نوع زمین لغزش احداث شده اند. پژوهش حاضر، با توجه به پهنه های پرخطر زمین لغزش بر اساس سناریوی رخداد زلزله و بارش، زیانها و آسیب پذیری های کالبدی- زیرساختی محتمل در این مناطق را مورد بررسی قرار می دهد.

  روش

  در تحقیق حاضر 11 شاخص موثر بر رخداد زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی امتیازدهی و مقایسه زوجی شده اند و پس از تدوین نقشه  پهنه های مستعد زمین لغزش، آسیب پذیری زیرساختها، ابنیه، تجهیزات و تسهیلات شهری در برابر این سانحه ارزیابی شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، در نوار شمالی، قسمتهایی از شرق و جنوب استان تهران و شمال و غرب استان البرز خطر زمین لغزش با احتمال بسیار بالا، بالا و متوسط وجود دارد. توسعه عناصر کالبدی- زیرساختی استان تهران و البرز در این محدوده ها سبب آسیب پذیری بالا و متوسط این حوزه شده است. متعاقب آن احتمال رخداد سوانح ثانویه مانند انفجار و آتش سوزی در بخش هایی از محدوده پژوهش، بالا و متوسط ارزیابی شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به احتمال رخداد زمین لغزش در شهرها و شهرکهای واقع در استان های تهران و البرز، لازم است در وهله اول، کاهش آسیب پذیری عناصر کالبدی- زیرساختی موجود، در برابر زمین لغزش در اولویت برنامه ریزان و مسئولان شهری و منطقه ای قرار گیرد. همچنین، هرگونه برنامه ریزی و توسعه آتی عناصر کالبدی-زیرساختی شهری و منطقه ای در این محدوده ها، باید با توجه به احتمال سانحه زمین لغزش انجام گیرند.

  کلیدواژگان: زمین لغزش، استان تهران، استان البرز، سیستم اطلاعات جغرافیایی، آسیب پذیری کالبدی- زیرساختی
 • حامد روح بخش، افشین کلانتری* صفحات 341-356
  زمینه و هدف

  برآورد میزان آسیب پذیری بافت های شهری در رویدادهای لرزه ای بعد از یک زلزله بزرگ (پس لرزه ها) در تصمیم گیری ها و مدیریت بحران پس از زلزله بسیار مهم است. به این منظور لازم است آسیب پذیری ساختمان ها در اثر وقوع رویدادهای متوالی محاسبه و در محاسبات برآورد آسیب پذیری در اثر پس لرزه های احتمالی آتی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله شکنندگی لرزه ای ساختمان های بتن آرمه دارای دیوار برشی تحت اثر رویداد دوم از یک توالی های لرزه ای محاسبه می شود.

  روش

  ساختمان های مورد نظر دارای 4، 8 و 15  طبقه هستند. برای تحلیل های غیرارتجاعی از نرم افزار اپنسیس استفاده شده است. از نگاشت های بیست توالی لرزه ای که در مطالعات معتبر پیشین معرفی شده اند به این منظور بهره برده شده است. منحنی های شکنندگی لرزه ای برای سطح عملکرد فروریزش پس از انجام تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی فزاینده برآورد شده اند. برای این کار مدل های عددی سازه های مورد مطالعه پس از تجربه ی آسیب در رویداد اول تحلیل شده اند.

  یافته ها

  در نتایج ضمن ارائه ی شکنندگی لرزه ای قاب های بتن آرمه دارای دیوار برشی و اثر شدت رویداد اول بر این پارامتر، به بررسی روند تغییر این شاخص در اثر تغییر استاندارد 2800 ایران در سه ویرایش اخیر پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که احتمال خرابی قاب های مورد بررسی تحت رویداد دوم در صورتی که قاب تحت رویداد اول دچار آسیب شده باشد، به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  بررسی تاثیرات پس لرزه بر سازه های آسیب دیده تحت زلزله اصلی به منظور مدیریت ریسک و کاهش آسیب ها بسیار با اهمیت می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت خرابی ناشی از زلزله اصلی، احتمال فروریزش سازه تحت پس لرزه به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. از طرفی انتخاب روش طراحی با ویرایش های اخیر دستورالعمل لرزه ای ایران در کاهش خسارت های ناشی از پس لرزه ها تاثیر به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: ساختمان بتن آرمه با دیوار برشی، شکنندگی لرزه ای، توالی لرزه ای، تحلیل غیر ارتجاعی
 • زهیر متکی*، اکبر حاج ابراهیم زرگر، عبدالمجید خورشیدیان، سیدمسعود میرقاسمی صفحات 357-370
  زمینه و هدف

  با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند لرزه ای آلپ-هیمالایا و براساس تجربه های متعدد زلزله در نقاط شهری و روستایی و در اقلیم های مختلف کشور، اهمیت وجود برنامه بازسازی پیش از سانحه آشکار است. شهر قم از جمله پهنه های درمعرض خطر زیاد (آئین نامه 2800) در کشور ایران است. از طرفی تجربه اسکان موقت در زلزله در نقاط جمعیتی متمرکز و کلانشهرها در دهه های اخیر وجود ندارد و این امر به کار بردن تجربه های قبلی در مناطق روستایی و شهرهای کم جمعیت و پراکنده را ناکارآمد می کند.

  روش

  روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش ترکیبی کمی-کیفی با شیوه توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعات میدانی و پیمایشی است. همچنین در راستای جمع آوری داده ها از ابزار مطالعات کتابخانه ای و مشاهده، بررسی اسناد و مصاحبه با مسئولین و متخصصین و نیز بررسی نقشه ها و اسناد فرادست استفاده شده است.

  یافته ها

  برنامه ریزی جامع اسکان موقت شهر قم باید براساس پایگاه داده جامع و قابل اعتماد و با درنظر گفتن ویژگی های جمعیتی از نظر کمی و کیفی در مقیاس های مختلف شهری، مناطق شهری و محلی تدوین گردد. همچنین برای استفاده از ظرفیت زائرسرا و فضاهای باز شهری، علاوه بر بررسی و تعیین دقیق تعداد و ظرفیت آن ها، نیازمند ارائه یک طبقه بندی در آن ها براساس شاخص های اسکان موقت است تا در مرحله برنامه ریزی امکان سنجش ظرفیت واقعی اسکان هر قطعه کاربری مشخص باشد.

  نتیجه گیری

   در نتیجه این پژوهش براساس شاخص های اسکان موقت استخراج شده از متون تخصصی و تجربه های جهانی، گزینه های دارای پتانسیل اسکان در شهر قم در هشت دسته مشخص گردید. در ادامه با بررسی هریک از این گزینه ها، ظرفیت و مکان هریک به تفکیک مناطق هشتگانه شهر قم طبقه بندی شد. در پایان نیز با مقایسه زوجی این آلترناتیوها براساس شاخص های موجود، نسبت به اولویت بندی آن ها اقدام شد. پروژه های تکمیلی در مقیاس مناطق شهری و محلی نیز به ترتیب اولویت در جدولی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی، اسکان موقت، سایت اسکان، زلزله قم
 • محیا قوچانی، محمد تاجی*، مبینا قوچانی صفحات 371-382
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه ساختمان ها به صورت مداوم در معرض تهدیدات قرار دارند، ضرورت دارد که آمادگی کامل برای مقابله با انواع تهدیدات و آسیب های ناشی از آن ها وجود داشته باشد. از این رو، به کارگیری اصول و مبانی پدافندغیرعامل در طراحی و اجرای ساختمان، امری بدیهی و غیرقابل انکار تلقی می شود. برای جلوگیری و یا حداقل کاهش ملموس فجایعی که در زمان سیل، زلزله، جنگ و... روی می دهد، می توان از راهکارهایی همچون به کارگیری ساختمان هوشمند، استفاده کرد. هوشمند سازی ساختمان ها به عنوان یکی از روش هایی است که موجب استحکام بیشتر ساختمان ها، افزایش عمر بنا، کاهش هزینه نگهداری بنا بعد از ساخت و نیز کاهش مصرف انرژی در زمان ساخت می شود.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، ابتدا به بررسی و شناسایی تهدیدات متصور بر ساختمان و هوشمندسازی ساختمان به عنوان راهکاری موثر جهت کاهش خطرپذیری ساختمان از دیدگاه پدافند غیرعامل، پرداخته است و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری شباهت به گزینه ایده آل یا تاپسیس، تجهیزات هوشمندسازی ساختمان در بخش معماری جهت حفظ دارایی های دفاعی ساختمان، اولویت بندی شد.

  یافته ها

  با توجه به عملکرد سامانه هوشمند در ساختمان، می توان گفت که با در نظر داشتن امنیت کاربران، کاربرد این سامانه در بخش معماری ساختمان با توجه به اصول و مبانی پدافند غیرعامل تاثیر بیشتری را در برقراری حفاظت و امنیت آن و افزایش دارایی های دفاعی، نسبت به سایر بخش های ساختمان دارد. بنابراین زیرسامانه های بخش معماری در هوشمندسازی ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از تحلیل تاپسیس در اولویت بندی تجهیزات هوشمندسازی ساختمان، شیشه های هوشمند، درهای هوشمند و دوربین مداربسته به ترتیب به عنوان تکنولوژی نوین و پویا معرفی می شوند که ترکیب آن با اهداف پدافند غیرعامل، باعث تسهیل مدیریت بحران در هر سه حالت قبل از وقوع، هنگام وقوع و بعد از وقوع بحران خواهد شد.

  کلیدواژگان: هوشمندسازی، ساختمان، تجهیزات، پدافند غیرعامل، روش تصمیم گیری تاپسیس
 • شهناز میرزایی، امیر سعدالدین* صفحات 383-392
  زمینه و هدف

  خسارت ها و تلفات ناشی از رویداد سیل شامل طیف وسیعی از خسارت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است؛ بنابراین ضروری است در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت ریسک سیلاب در یک منطقه، همه خسارت های وارده مورد بررسی واقع شوند. پژوهش حاضر با هدف معرفی چارچوب ارزیابی جامع خسارت های اقتصادی سیل با چهار مفهوم خسارت های مستقیم، غیرمستقیم، ملموس و ناملموس در شهر نوده خاندوز استان گلستان برای رویداد سیل مورخ 1395/01/29انجام شد.

  روش

  در این راستا پهنه سیلابی در طول مسیر رودخانه خرمارود (150 متر از حاشیه رودخانه)، به منظور مشخص کردن سطوح در معرض خطر تعیین شد. بخشی از اطلاعات مربوط به خسارت های مستقیم و ملموس وارده در سیل مذکور با مراجعه به اداره های مرتبط، جمع آوری شد. برآورد خسارت های غیرمستقیم و ناملموس نیز از طریق پیمایش میدانی، مصاحبه با جوامع محلی و تهیه و تکمیل پرسش نامه صورت گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان می دهد که در گروه خسارت های مستقیم-ملموس، بیش ترین خسارت مربوط به بخش تاسیسات و کشاورزی، به ترتیب با ارزش ریالی در حدود 6000 و 5950 میلیون ریال است. در گروه خسارت های غیرمستقیم-ملموس نیز بعد از خسارت بازگشایی مجدد معابر و پاک سازی (در حدود 350 میلیون ریال)، بیش ترین آسیب مربوط به ایجاد وقفه در کسب و کار با حدود 87 میلیون ریال است. در گروه خسارت های غیرمستقیم-ناملموس بیش ترین خسارت به ترتیب مربوط به بی نظمی و هرج ومرج، پریشانی، ناراحتی و آسیب روانی ایجاد شده و از دست رفتن اعتماد نسبت به مسئولین با ارزش ریالی به ترتیب در حدود 154، 149 و 124 میلیون ریال است.

  نتیجه گیری

   در مجموع، بیش ترین خسارت ها در شهر نوده خاندوز مربوط به خسارت هایی است که به صورت مستقیم-ملموس (40/92 درصد) وارد شده است. با این حال در برنامه ریزی برای مدیریت جامع به منظور رسیدن به توسعه و سلامت پایدار علاوه بر در نظر داشتن خسارت های مستقیم و ملموس، بایستی خسارت هایی که به صورت غیرمستقیم و ناملموس وارد می شوند نیز در نظر گرفته شود. هر چند که میزان خسارت های این گروه ها در مقایسه از نظر ارزش ریالی کم تر باشد.

  کلیدواژگان: خسارت های ناملموس سیل، وقفه کسب و کار، خدمات اکوسیستمی، خرمارود
 • هما درودی، حسن سپهری فر* صفحات 393-402
  زمینه و هدف

  جامعه بشری در طول تاریخ همواره با انواع بلایای طبیعی و غیرطبیعی دست به گریبان بوده است به طوری که هر سال، 200 میلیون انسان درگیر این حوادث غیرمترقبه می شوند.کشور ایران نیز جزء ده کشور بلاخیز دنیا بوده و بعد از هند، بنگلادش و چین مقام چهارم را  در آسیا دارد. بحران های فراگیرملی به علت گستردگی حادثه، جمعیت بزرگ تحت تاثیر و محدودیت درظرفیت پاسخ دهی ارگان های مسئول، در مدت زمان کوتاهی موجب ایجاد حجم بالایی از تقاضاهای امدادی، بهداشتی و درمانی می شوند ومدیریت آنها نیازمند استفاده هماهنگ و به جا از تمام منابع مادی وانسانی کشوری است. ازاین جهت، شناسایی نقاط قوت وقابل بهبود در مدیریت بحران های حادث شده ، براساس مدل های علمی مطرح جهانی و استفاده ازآنها درارتقای کیفی مدیریت بحران های آتی می تواند بسیار موثر ومفید واقع شود.

  روش

  باتوجه به اهداف مورد نظر در واکاوی مدیریت بحران، پژوهش کاربردی است. ازطرفی براساس ماهیت وروش انجام درزمره پژوهش های توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد. دراین پژوهش، مدیریت های بحران درایران (بطور موردی سیل لرستان، مازندران و زلزله کرمانشاه) با استفاده از مدل6 مرحله ای لیتل جان و با بررسی میدانی، مستندات، گفتگو با مدیران عالی سازمان های دولتی مرتبط با بحران ها (فرمانداری، بخشداری، شهرداری، ادارات برق، آب، گاز، مخابرات، هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و...) وپرسشنامه تدوین شده با شاخص9 بعنوان حداکثر امتیاز و 1 بعنوان حداقل امتیاز، ارزیابی گردیده است.

  یافته ها

  براساس ارزیابی انجام شده طبق مدل لیتل جان و با طراحی سناریوی پاسخ به موقعیت بحرانی بیشترین(7/4) و تهیه و تدوین برنامه اقتضایی کمترین(9/2) امتیاز را در مدیریت بحران ایران نشان داده اند. ارزیابی کلی از مدیریت بحران، میانگین کمتر از متوسط(6/4) را نشان می دهد. وجود سامانه برای ارسال و توزیع مناسب اقلام مورد نیاز(2)، اطلاع رسانی سیستمی به افراد و مدیران عضو مدیریت بحران (8/1) بعنوان ضعیف ترین بخش های مدیریت بحران و برقراری سریع خدمات آب، برق، گاز و همچنین توزیع سریع اقلام مورد نیاز بهترین بخش های مدیریت بحران (امتیاز 4/6) اعلام شده اند.

  نتیجه گیری

  با وجود تلاش های زیاد صورت گرفته در بهبود و ارتقای سطح کیفی خدمات مدیریت بحران و با توجه به احتمال بالای وقوع بحران های طبیعی در ایران، توجه ویژه به این حوزه ضرورت دارد. ارتقای معیارهایی چون وجود سامانه وسیستم برای ثبت اطلاعات مکانها و افراد و اطلاع رسانی فوری به نفرات عضو تیم های مدیریت بحران می تواند نتایج مفید و موثری درمدیریت بحران های آتی ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: ایران، بحران، مدل لیتل جان، مدیریت بحران
 • معصومه کمال الدینی* صفحات 403-414
  زمینه و هدف

  یکی از چالش های اساسی در موضوعات میان رشته ای از جمله مفاهیم مرتبط با مدیریت بحرانهای طبیعی، استفاده از لغات مشترک و هم معنی می باشد که در ظاهر شبیه یکدیگر می باشد اما در معانی اجتماعی و تاثیرات بکارگیری آن با یکدیگر تفاوت های معنایی و کاربردی دارند. یکی از این واژه ها  Natural Disaster  است. هدف اصلی این پژوهش تشریح و توصیف دقیق این واژه تخصصی و مشترک برای شفافیت مسیر علمی و ایجاد زبان مشترک در بین متخصصان حوزه مدیریت بحران است. همچنین، در کنار آن به زمینه و ریشه شناسی اجتماعی این واژه می پردازیم . 

  روش

  این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع بنیادی_نظری است، و در این نوع تحقیقات برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های اسنادی و کتابخانه ای استفاده می گردد. با توجه به ماهیت و هدف تحقیق، استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به توصیف و تحلیل مفهومی داده های به دست آمده پرداخته ایم .

  یافته ها و نتیجه گیری

  در این مقاله دسته بندی مشخص و مدونی مبتنی بر دیدگاه جامعه شناسی فاجعه و در نهایت یک تعریفی از آن ارایه خواهد شد ، مبنی بر این که، فاجعه وضعیتی است که به دلیل کاهش تاب آوری اجتماعی و ظرفیت مقابله ای جامعه در برابر مخاطرات طبیعی ایجاد می گردد و به همراه خود آسیب پذیری اجتماعی و روانی به دنبال خواهد داشت. ترجمه فارسی این لغت به واژگانی مانند حادثه ، سانحه و بلا، نقش در معنای اجتماعی آن به همراه خواهد داشت .

  کلیدواژگان: واژه شناسی، فجایع طبیعی، خطر، مخاطره طبیعی، آسیب پذیری اجتماعی
|
 • Saeedeh Asadi*, Ali Sharghi, Mojgan Atefi Pages 329-340
  Background and objectives

  Tehran and Alborz provinces are important zones from an economic, social and political activities point of views in the country; most of the habitations in these provinces were built in areas which are in the risk of landslide. This research, studied the damages and physical-infrastructural vulnerabilities in these areas, considering the landslide hazardous zones based on the earthquake and rainfall incidents.

  Method

  The present study were scored and compared 11 indices which affect landslide incident by using hierarchical group analysis method; after compiling landslide susceptibility maps, infrastructure, and buildings, equipment and facilities vulnerability in cities to the incident was assessed.

  Findings

  According to the findings, there is a very high, high and medium probability of landslide risk in the northern strip, some parts of east and south of Tehran province and north and west of Alborz province. The development of physical and infrastructural elements in Tehran and Alborz provinces in these zones has caused high and medium vulnerability in this field. Subsequently, the probability of secondary disasters such as explosions and fires in some parts of the studied zones is assessed as high and medium.

  Conclusion

  Considering the probability of landslides in cities and suburbs in Tehran and Alborz provinces, first, it is necessary to reduce the vulnerability of existing physical-infrastructural elements to landslides as a priority for urban planners and regional authorities. As well as, every future planning and development of urban and regional physical-infrastructural elements in these zones should consider the possibility of landslide.

  Keywords: Landslide, Tehran Province, Alborz Province, GIS, Urban Physical-Infrastructural vulnerabilities
 • Hamed Roohbakhsh, Afshin Kalantari* Pages 341-356
  Background and objective

  Estimating the vulnerability rate of urban textures in seismic incident following a major earthquake (aftershocks) is crucial in decision making and crisis management. For this purpose, it is necessary to calculate the vulnerability of buildings due to the successive incidents and to use them in the vulnerability estimation for probable future aftershocks. Seismic fragility in reinforced concrete buildings with shear wall affected by a secondary incident due to seismic continuity is calculated in this paper.

  Method

  The studied buildings have 4, 8 and 15 floors. Opensis software was used for nonlinear analyzes. For this purpose, twenty seismic sequences which presented in previous valid studies were used. Seismic fragility curves to collapse level following increasing nonlinear time history analysis were estimated; for this, numerical models of studied constructions following the first incident damage were analyzed.

  Findings

  According to the results, in addition to present the seismic fragility of reinforced concrete sheets with shear wall and the effect of the first incident amount on this parameter, the changing process of this index due to Iran 2800 Standard Change in three recent editions has been studied; the results showed that the probable demolishing of studied frames affected by the second incident, is significantly increased if the frame were damaged in first incident.

  Conclusions

  It is essential to consider the aftershock impacts on damaged structures under the first incident in order to risk management and decrease the damages. The results of this study showed that increasing the amount of demolishing due to main earthquake the probability of the structure collapse will increase significantly following the aftershock. On the other hand, recent editions of Iranian seismic guidelines in choosing design method, has a significant impact on the reduction of aftershock damages.

  Keywords: RC building with shear wall, seismic fragility, seismic repeated incidents, nonlinear analysis
 • Zohair Motaki*, Akbar Haj Ebrahim Zargar, Abdolmajid Khorshiadian, Sayyed Masood Mirghasemi Pages 357-370
  Background and objective

  The necessity of pre-disaster reconstruction planning is obvious since Iran is located in the Alpine-Himalayas seismic belt as well as according to several earthquake experiments in different urban and rural regions. Qom is one of the high risk zones in Iran (code 2800). On the other hand, there aren’t any experiments for temporary settlement after earthquake in concentrate population zones and metropolises in recent decades, which make inappropriate using previous experiments in rural and sparsely populated cities.

  Method

   The qualitative-quantitative and descriptive-analytical methods of field and survey studies were used as research method in this study. Library studies and observation tools, documentation and interviews with authorities and experts, as well as superior maps and documents were used, also, in order to collect data.

  Findings

  Comprehensive planning of temporary settlement in Qom should be compiled based on a comprehensive and reliable database, considering the demographic characteristics at different urban and local scales. It is also necessary to present a classification based on temporary settlement indexes in order to use whole capacity of hostels for pilgrims and urban open spaces, as well as considering their number and capacities, to determine the actual capacity of each area during planning phase.

  Conclusion

  As a result, capable options for settlement in Qom are classified in eight categories based on the temporary settlement indexes obtained from professional texts and global experiences, specialized literature and global experiences. Then, each category was considered and their capacity and locations classified into eight district of Qom. Finally, prioritizing these alternatives by comparing them based on existing indices. Complementary projects at the urban and local scale are given priority in a table, as well as.

  Keywords: Planning, Temporary settlement, Accommodation Site, Qom Earthquake
 • Mahya Ghouchani, Mohammad Taji*, Mobina Ghoochani Pages 371-382
  Background and Aim

  Since buildings are constantly exposed to threats, it is necessary that they be fully prepared to confront with all threats and their damages. Therefore, using the passive defense basics and principles in designing and constructing the buildings are considered obvious and undeniable. To prevent or reduce disasters caused by flood, earthquake, and war and so on, solutions such as using smart buildings may be used. Making smart buildings is a way to strengthen the buildings, increasing construction’s longevity, reducing the buildings’ maintenance cost after construction as well as reducing energy consumption during construction.

  Method

  This descriptive-analytical research is used library studies. First, probable threads to buildings and making smart constructions, as an effective way to reduce risks with passive defense approach, were studied and identified. Then, equipment to making smart buildings in architectural part, in order to preserve defensive assets, was prioritized by using similarity decision making method to ideal option or TOPSIS.

  Results

  According to the performance of the smart system in buildings, it can be said that regarding the security of the users, the application of this system in the architectural part of building considering the basics and principles of passive defense will have a greater impact on its protection and security and increase its defensive assets than other parts of the buildings. Therefore, the subsystems of architectural parts in making smart building have been evaluated.

  Conclusion

  According to the results of TOPSIS analysis in prioritizing the equipment for making smart buildings, smart glasses, smart doors and CCTV, respectively, are introduce as new and dynamic technology which combination with passive defense objectives, facilitate crisis management in each three conditions of before, during and after crisis.

  Keywords: making smart, building, equipment, passive defense, TOPSIS decision making
 • Shahnaz Mirzaei, Amir Sadoddin* Pages 383-392
  Background and objective

  Flood damages and losses include a wide range of environmental, social and economic damages; therefore, all dimensions of flood damages need to be considered in the process of flood risk planning and management. The present research was conducted with the aim of introducing the integrated assessment framework in relation to damages incurred by flood considering four concepts of direct, indirect, tangible and intangible damages for Nodeh Khandooz city of Golestan Province due to the flood event occurred on 17 April 2016.

  Methods

  In this regard, the flood zone along the Khorma-rud River was identified (150 m from river banks) to determine the regions at risk. To estimate the costs of direct and tangible damages caused by the flood, a part of the related information was collected through consultation with related offices. The estimation of indirect and intangible costs was also carried out through field surveys, interviews with local communities and through compiling and filling of a questionnaire.

  Findings

  The analysis shows that in the direct-tangible damage group, the most damages were imposed to the infrastructures and agriculture sector that are about with the value of 6000 and 5950 million Riyals, respectively. In the indirect-tangible damage group, the second highest damage was incurred due to interruption in business with about 87 million Riyals following the costs of passages reopening and clearing (about 350 million Riyals). In the indirect-intangible costs group, the most damages are considered due to disorder and chaos that were created, as well as distressing, discomfort and mental damage that were created and losing trust in authorities with about 154, 149 and 124 million Riyals, respectively.

  Conclusions

  In summary, most damages in the Nodeh Khandooz city were attributed to direct and tangible damages (92.40%). However, for integrated management purposes to achieve sustainable development, in addition to considering direct and tangible costs, indirect and intangible damages should be considered, although the damages identified in these groups seem less valuable.

  Keywords: Intangible flood costs, Business interruption, Ecosystem services, The Khorma-rud River
 • Homa Doroudi, Hasan Sepehrifar* Pages 393-402
  Background and Objectives

  Human society has historically been faced by a variety of natural and unnatural disasters, so, every year, 200 million people affected by the disasters. Iran is among the ten high risk countries in the world, with India, Bangladesh and China fourth behind in Asia. The global crisis, due to the magnitude of the accident, the numerous affected populations, and the limited capacity to respond of the authorities in a short time, caused high demands of relief, health and medical needs, so the management requires coordinated and proper use of all national material and human resources. In this regard, identifying the strengths and improvements in crisis managements, based on world-class scientific models and using them in order to improve the next crisis management quality may be very effective.

  Method

  This is an applied study according to the objectives of crisis management research; on the other hand, this is a descriptive-analytic research based on quality and method. Crisis management in Iran (case study, floods in Luristan and Mazandaran, and Kermanshah earthquake) considered by using Little John six step model and field survey, documentation, discussion with senior executives of government agencies related to crises (governorship, county offices, municipality, electricity, water, gas, telecommunications, Red Crescent, emergency, fire departments, etc.) and a questionnaire in which numbers 9 and 1 scored as maximum and minimum, respectively.

  Results

  According to the evaluation by Little John model, designing the crisis response (4.7) and necessity planning (2.9) showed highest and lowest scores in Iranian crisis management, respectively. The whole crisis management assessment shows the average less than medium (4.6). a system for sending and distributing the required items (2), information system to individuals and managers of crisis management department (1.8) are as the weakest parts of crisis management and the rapid establishment of water and gas services as well as the rapid distribution of required items are as the best crisis management sectors (6.6).

  Conclusion

  Even though the great efforts made to improve the quality of crisis management services, and high probability of natural disasters in Iran, special consideration in this field is necessary. Improving some standards such as a system to register the information of places and people as well as rapid informing to crisis management members, may have effective results in future crisis managements.

  Keywords: Iran, crisis, Little John model, crisis management
 • Masoumeh Kamaleddini* Pages 403-414
  Background and Aim

  Using common terms and synonyms, such as concepts related to natural crisis managements, is one of the major challenges in interdisciplinary topics; which are apparently similar but have different meanings and practical implications. “Natural disaster” is one of these terms. The main purpose of this study is to describe the common and professional term in science and creating common language for crisis managements experts.

  Methodology

  This is a theoretical study based on library documents, and then the collected data were analyzed and described.

  Findings and Conclusion

  A systemize classification based on the disaster’s sociological aspect; finally a definition of disaster will present to the effect that disaster is a condition which create due to reduction of social resilience and confronting capacity of society against natural hazards that will cause social and spiritual vulnerability. The Farsi translation of the term consists accident, incident and role in its social concept.

  Keywords: Terminology, Natural Disaster, Risk, Natural Hazard, Social Vulnerability