فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue:4, 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هلن عالی پناه* صفحات 263-267

  جنس Ratasa Herrich-Schaffer, 1949 و گونه ی Ratasa alienalis (Eversmann, 1844) بر مبنای یک نمونه نر جمع آوری شده از منطقه سولگرد پارک ملی گلستان که در موزه حشرات هایک میرزایانس نگهداری می شود، شناسایی شد. این جنس و گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. در این مقاله، صفات تاکسونومیک گونه به همراه تصاویر نر بالغ و اندام تناسلی نر ارایه شده است.

  کلیدواژگان: گزارش جدید، پارک ملی گلستان، ایران
 • شالوا بارجادزه، کامبیز مینایی*، فاطمه مومنی شهرکی صفحات 269-300

  این مقاله 543 گونه و 24 زیرگونه، از 144جنس، 15 زیرخانواده، 3 خانواده و 3 بالاخانواده از شته مانندهایی که تاکنون از ایران گزارش شده است را گردآوری کرده است. در میان آنان، 35 گونه بومی ایران محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: شته ها، ایران، چک لیست
 • ناتالی یو. اسنیگوایا، علیرضا زمانی، جیمز سی. کوکندولفر * صفحات 301-367

  در این مقاله، مروری بر عنکبوتیان (Arachnida) و مطالعات انجام شده روی آنها در ایران ارایه شده است. با در نظر نگرفتن اشعار، سازه های بشری باقی مانده از 5000 سال پیش و مشاهدات پزشکی بدوی از حداقل 2000 سال پیش، اولین مشاهدات تاکسونومیک از عنکبوتیان در ایران در سال 1807 منتشر شده و به عقرب ها اشاره دارد. به خاطر اهمیت اقتصادی و پزشکی/دامپزشکی خود، بالاراسته های انگل شکلان (Parasitiformes) و کنه شکلان (Acariformes) در ایران بیشترین میزان توجه را در میان کل عنکبوتیان دریافت کرده اند. از این گروه، بیش از 1733 گونه از ایران گزارش شده است، که به چهار راسته تعلق دارند: Ixodida، Mesostigmata، Sarcoptiformes و Trombidiformes. اولین کنه از راسته Ixodida از ایران در سال 1818 توصیف شد. اولین گونه های هیره توصیف شده از ایران به راسته Mesostigmata تعلق داشتند. با اینکه مشخص نیست که اولین گونه راسته Sarcoptiformes که از ایران معرفی شده کدام گونه است، اما اولین گونه ایرانی از زیرراسته Oribatida در سال 1984 توصیف شد که به احتمال قوی اولین گونه ایرانی از این راسته نیز می باشد. نهایتا، اولین گونه های ایرانی توصیف شده از راسته Trombidiformes در سال 1995 معرفی شدند. در مقام دوم، مطالعات صورت گرفته بر عنکبوت ها (Araneae) قرار داشته، که اولین گونه ایرانی آنها در سال 1874 معرفی شد؛ تاکنون حضور حدودا 764 گونه از این راسته در ایران شناسایی شده است. از راسته عقرب ها (Scorpiones) 68 گونه از ایران شناسایی شده است، که با در نظر داشتن میزان تنوع جهانی آنها، این راسته در قیاس با کنه سانان و عنکبوت ها در ایران به مراتب بهتر مطالعه شده است. اولین گونه از راسته رتیل ها (Solifugae) از ایران در سال 1895 توصیف شد؛ در حال حاضر 67 گونه از این راسته از ایران شناخته شده است. راسته های شبه عقرب ها (Pseudoscorpiones) و درازپایان (Opiliones) به ترتیب 65 و 22 گونه گزارش شده از ایران را شامل شده، و نهایتا راسته عنکبوت های شلاقی یا تاژک پایان (Amblypygi)، که تنها یک گونه ایرانی توصیف شده در سال 2018 را در بر می گیرد.

  کلیدواژگان: کنه شناسی، عنکبوت شناسی، درازپاشناسی، دیرینه عنکبوتی شناسی، شبه عقرب شناسی، عقرب شناسی، عقرب، عنکبوت، کنه، هیره
 • علی اصغر طالبی، صمد خاقانی نیا، فرناز سیدی صاحباری * صفحات 369-392

  این مطالعه مروری بر مگس های زیر خانواده Tachininae در دامنه های شمالی رشته کوه البرز و شمال غرب ایران از سال 1389 تا 1393 می باشد. در مجموع 23 جنس و 37 گونه از زیرخانواده Tachininae بررسی شد که از میان آنها، سه جنس و 11 گونه رکورد جدید برای فون ایران می باشند. نمونه های مورد بررسی، پراکنش و میزبان های گزارش شده آنها ارایه شد. کلیدهای شناسایی 23 جنس و 37 گونه موجود در مناطق مورد مطالعه نیز تهیه شد.

  کلیدواژگان: دوبالان، مگس های پارازیتویید، Tachininae، گزارش های جدید، شمال ایران، شمال غرب ایران
 • جیمز میکاییل کارپنتر، فاطمه حمزوی*، تین جینگ لی صفحات 393-398

  در این مطالعه 13 گونه از زنبورهای زیرخانواده Eumeninae  از استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرق ایران ثبت شدند. در بین نمونه های جمع آوری شده، پنج گونه Cyrtolabulus karachiensis Gusenleitner, 2006 ، Cyrtolabulus syriacus (Giordani Soika, 1968) ، Stenancistrocerus biblicus (Giordani Soika, 1952)، Stenodynerus trotzinai (Morawitz, 1895) و Tachyancistrocerus quabosi Giordani Soika, 1979 برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه Stenancistrocerus biblicus نیز گزارشی از یک جنس جدید برای فون ایران است.

  کلیدواژگان: زنبورهای کوزه گر، فون، گزارش جدید، سیستان و بلوچستان
 • معصومه شایان مهر*، الهام یوسفی لفوراکی، مجید میراب بالو، ایگور کاپروس صفحات 399-410

  به منظور گسترش دانش فون پادمان ایران، چندین نمونه برداری از خاک برگ و خاک در استان ایلام (غرب ایران) انجام شد. نمونه ها از مناطق مختلف جمع آوری و توسط قیف های برلیز استخراج شدند. نتایج حاصل از مطالعه منجر به شناسایی 11 گونه از 5 خانواده شد: خانواده Onychiuridae (با دو جنس و دو گونه)، Tullbergiidae (با یک جنس و یک گونه)، Hypogastruridae (با یک جنس و یک گونه)، Isotomidae (با چهار جنس و چهار گونه) و Entomobryidae (با یک جنس و یک گونه).Sminthurus muscicolus Betsch, 1977  از خانواده Sminthuridae برای فون ایران جدید بود. تمام گونه های مطالعه حاضر برای اولین بار از استان ایلام گزارش شده است. توضیح مختصری درباره هر گونه شامل مواد مورد مطالعه، پراکنش و توصیفی کوتاه برای رکورد جدید و برخی از تصاویر ارایه شده است.

  کلیدواژگان: کوه های زاگرس، پادمان، رکورد جدید، استان ایلام، ایران
|
 • Helen Alipanah* Pages 263-267

  The genus Ratasa Herrich-Schäffer, 1849 and R. alienalis (Eversmann, 1844) are identified based on a single male specimen collected in Golestan National Park, Sulgerd region and preserved in the Hayk Mirzayans Insect Museum. Both genus and species are newly reported for the fauna of Iran. Taxonomic characterization of the species as well as the adult male and male genitalia figures are presented herein.

  Keywords: Ratasa, new record, Golestan National Park, Iran
 • Fatemeh Momeni Shahraki, Kambiz Minaei*, Shalva Barjadze Pages 269-300

  The paper presents a comprehensive compilation of 543 species and 24 subspecies of aphids, within 144 genera, belonging to 15 subfamilies, 3 families and three superfamilies of Aphidomorpha recorded to date from Iran. Among them, 35 species of aphids are endemic to Iran.

  Keywords: Aphids, Iran, Checklist
 • James Cokendolpher*, Alireza Zamani, Nataly Yu. Snegovaya Pages 301-367

  An overview of the Arachnida and their study in Iran is provided. Besides ancient poetry, relics (going back to 5,000 YBP), and early medical observations (at least 2,000 YBP), the first published taxonomical observations of arachnids from Iran were in 1807 about scorpions. The superorders Parasitiformes and Acariformes (mites and ticks) have received by far the most attention among all of the Arachnida thanks to their economic and medical/veterinary importance. Occurrences have been noted for over 1,733 species in four orders: Ixodida, Mesostigmata, Sarcoptiformes, and Trombidiformes. The first tick of the Ixodida was described in 1818. The first mite species described from Iran was of the Mesostigmata in 1982. The first member of the Sarcoptiformes named from Iran is uncertain, but the first Iranian species of the Suborder Oribatida was described in 1984 and was likely the first for the order. The first species described from Iran of the Order Trombidiformes were named in 1995. Studies on spiders started in 1874. Spiders are recorded by the occurrences of 764 species. Scorpions number 68 species in Iran and receive a lot of study and are better known compared to mites and spiders on a percentage basis, because scorpions have such a small diversity worldwide. The first Iranian species of Solifugae was described in 1895. The camel spiders are known from 67 species. Pseudoscorpions are recorded by 65 species. The Opiliones are known by 22 named species. The Amblypygi are recorded from Iran by one species described in 2018.

  Keywords: acarology, araneology, mites, opilionology, palaeoarachnology, pseudoscorpionology, scorpiology, scorpions, spiders, ticks
 • Farnaz Seyyedi, Sahebari*, Samad Khaghaninia, Ali Asghar Talebi Pages 369-392

  This study forms a review of the subfamily Tachininae in the northern slopes of the Alborz Mountains and northwestern Iran from 2010 to 2014. A total of 23 genera and 37 species belonging to 11 tribes of the subfamily Tachininae are reviewed. Among them, three genera and 11 species are new records to the fauna of Iran. The collected data of all species, together with their current general distribution and reported hosts are presented. Identification keys to the 23 genera and 37 species found in the studied regions are also provided.

  Keywords: Diptera, parasitoid flies, Tachininae, new records, Northern Iran, Northwestern Iran
 • Fatemeh Hamzavi*, James Michael Carpenter, Ting Jing Li Pages 393-398

  In this study thirteen species of subfamily Eumeninae are recorded from the Sistan-o Baluchestan province (South East of Iran). Among the studied material, five species including Cyrtolabulus karachiensis Gusenleitner, 2006; Cyrtolabulus syriacus (Giordani Soika, 1968); Stenancistrocerus biblicus (Giordani Soika, 1952); Stenodynerus trotzinai (Morawitz, 1895) and Tachyancistrocerus quabosi Giordani Soika, 1979 are recorded for the first time from Iran. Stenancistrocerus biblicus also represents a new generic record for the faun of Iran.

  Keywords: Potter wasps, fauna, new records, Sistan-o Baluchestan
 • Masoumeh Shayanmehr*, Majid Mirab Balou, Elham Yoosefi Lafooraki, Igor Kaprus Pages 399-410

  In order to extend the work on Iranian Collembolan fauna, several samplings from leaf litter and soils conducted in Ilam province (west of Iran). Specimens were collected from different localities and extracted by Berlese funnels. Results from the study lead to identification of 11 species of five families: Onychiuridae (with two genera and two species), Tullbergiidae (with one genus and one species), Hypogastruridae (with one genus and one species), Isotomidae (with four genera and four species) and Entomobryidae (with one genus and one species). Sminthurus muscicolus Betsch, 1977 from Sminthuridae was new for Iranian fauna. All species from the present study reported for the first time from Ilam province. Short explanation of each collected species including the material studied, a distribution and a short description for the new record and some illustrations are given.

  Keywords: Zagros Mountains, Collembola, new record, Ilam province, Iran