فهرست مطالب

پایش - سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 88، آذر و دی 1398)
 • سال هجدهم شماره 6 (پیاپی 88، آذر و دی 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد ترکاشوند مرادآبادی*، زهرا عابدی صفحات 501-512
  مقدمه

  بیماری های روانی و اختلالات رفتاری یکی از علت های17 گانه مرگ و زمینه ساز بسیاری از بیماری های دیگر است. پژوهش حاضر در جهت شناخت وضعیت مرگ ناشی از بیماری های روانی در ایران، به مطالعه توزیع جنسیتی- سنی مرگ ناشی از این بیماری ها در طی سال های 1390 تا 1396 پرداخته است.

  مواد و روش کار

  داده های مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال بر اساس طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD10) استخراج شده و داده های جمعیت از سرشماری 1390 و 1395 گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار Excel 2013 و شاخص درصد، میزان، نسبت جنسیتی، و سال های عمر ازدست رفته ناشی از مرگ زودرس (YLL) استفاده شده است.

  یافته ها

  سالانه به طور متوسط به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت، حدود 26 نفر به علت بیماری روانی فوت می کنند. در طی دوره زمانی 1390 تا 1396 میزان فوت ناشی از این بیماری ها در حدود 25 درصد افزایش یافته و این افزایش برای مردان بیشتر از زنان است. میزان مرگ ناشی از بیماری روانی در سنین 20 تا 35 سال برای زنان بیشتر از مردان و در سنین 35 تا 60 سال در مردان بیشتر از زنان بوده است. با توجه به شاخص (YLL)، فوت زودرس ناشی از این بیماری ها منجر به از دست رفتن 26064 سال عمر برای کشور ایران در سال 1395 شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  مرگ ناشی از بیماری روانی و اختلال رفتاری اگرچه اندک ولی دارای معانی بسیاری برای سیاست گذاری های سلامت در کشور است. رخ دادن این مرگ ها در سنین جوانی برای زنان و در سنین بزرگسالی برای مردان می تواند دربرگیرنده معانی اجتماعی در سلامت روانی افراد باشد. در دوران پس از گذار اپیدمیولوژیک شاهد ظهور مرگ هایی خواهیم بود که کمتر پزشکی و بیشتر اجتماعی خواهند بود؛ لذا نیاز است در سیاست گذاری های سلامت به نقش عوامل اجتماعی توجه بیشتری داشت.

  کلیدواژگان: مرگ ومیر، بیماری روانی و اختلال رفتاری، سال های عمر از دست رفته، ایران
 • فاروق نعمانی، احمد فیاض بخش، زهرا سهرابی، مراد اسماعیل زالی* صفحات 513-525
  مقدمه

  بخش عظیمی از خدمات درمانی در منزل توسط سالمندان دریافت می شوند؛ لذا چگونگی سازماندهی ارائه خدمات درمانی در منزل و شناسایی خدمات مورد نیاز به منظور مدیریت و کنترل منابع، دارای اهمیت ویژه ای است. مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل چگونگی توزیع خدمات درمان در منزل طراحی و اجرا شد

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی)، جامعه پژوهش شامل سالمندان دریافت کننده خدمات درمانی در منزل از مرکز "دم" در 6 ماهه اول سال 1396 بودند. حجم نمونه براساس مشخص بودن حجم جامعه پژوهش (1000n=) با استفاده از فرمول کوکران 278 نفر تعیین گردید. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، کاربرگ نظام مند خودساخته توسط پژوهشگر بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.19 انجام شد.

  یافته ها

  شرکت کنندگان در مطالعه حاضر با میانگین سنی 81±2/5، 59/4 % زن و 65/2 % متاهل بودند. از نظر تحصیلات افراد غیردانشگاهی با 0/65% بیشترین فراوانی را داشتند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین خدمت مورد نیاز سالمندان به ترتیب خدمت پرستاری(4/55%) و خدمات تصویربرداری(1/0%) بود. خدمات پزشکی فقط با سن و وضعیت تاهل و خدمات غیرپزشکی (فیزیوتراپی، پرستاری، آزمایشگاه) با جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات ارتباط آماری معنادار داشت (0/5p≤).

  بحث و نتیجه گیری

  این سوال که چه خدمات درمانی می تواند برای سالمندان در منزل ارائه شود یک چالش مهم برای سیاست گذاران است. نتایج ما نشان داد که سالمندان اغلب خدمات درمانی را دریافت می کنند. همچنین در استفاده از خدمات درمانی در منزل سن، جنسیت و سایر عوامل دموگرافیکی تاثیرگذار می باشند. مطالعات بیشتر می تواند عوامل موثر در استفاده از خدمات درمانی در منزل را توضیح دهد. علاوه براین لازم است متولیان امر سلامت با درک رشد جمعیت سالمندان در کشور و نیازمندی های آنان در سال های آتی، برنامه ریزی و اقدامات مقتضی شرایط مذکور را فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: سالمندان، خدمات درمانی، درمان در منزل
 • بهار بندانی سوسن، محمد حسین حقیقی زاده، مرضیه عربان*، علی منتظری صفحات 527-536
  مقدمه

  درمان های متعدد و پیچیده در زنان مبتلابه سرطان پستان، تصویر ذهنی بدنی مبتلایان را متاثر می سازد. روش های مختلفی برای بهبود تصویر بدنی بازماندگان سرطان پستان انجام شده است. این مطالعه باهدف مرور مداخلات انجام شده در خصوص بهبود تصویر بدنی زنان مبتلابه سرطان پستان انجام شده است.

  مواد و روش کار

  در این بررسی کارآزمایی های بالینی مرتبط بین سال های 2009 تا 2020 در سایت های PubMed, CINAHL, ScinceDirect, Google scholar Magiran, Wiley online library, SID, جستجو شد و پس از مطابقت با معیارهای ورود و اهداف بررسی، کیفیت مطالعات توسط دو داور مستقل با استفاده از چک لیست کانسورت ارزیابی شد.

  یافته ها

  در نتیجه جستجو در پایگاه داده ها، 186 مورد یافت شد و پس از بررسی از نظر شرایط ورود، 16 کارآزمایی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع مداخلات انجام شده در 3 حوزه شامل: روان شناختی، ورزش و فعالیت بدنی و تعداد کمی نیز در مورد سایر حوزه ها بود. سهم مداخلات انجام شده با استفاده از تکنیک های روانشناسی، ورزش و سایر موضوعات بود. کوتاه ترین مداخله، 20 دقیقه در مورد یک روش کمک تصمیم گیری و طولانی ترین مداخله مربوط به درمان شناختی رفتاری (Cognitive Behavioral Therapy; CBT) مبتنی بر اینترنت به مدت 24 هفته بود.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های این بررسی به دلیل تنوع در روش های ارزیابی تصویر ذهنی بدنی، محدود است. از آنجا که مداخلات انجام شده در حوزه روانشناسی به صورت پراکنده و در زمینه فنون مختلف صورت گرفته و در زمینه ورزش نیز پژوهش کمی انجام شده، لذا نتیجه گیری در خصوص تاثیر مداخلات انجام شده دشوار و نیازمند بررسی های بیشتر است.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، تصویر بدنی، مداخله آموزشی
 • بی بی فاطمه باقرنژاد حصاری*، محمدعلی مروتی شریف آباد، غلامرضا شریف زاده، محمدرضا میری، ولی الله وحدانی نیا، رضا دستجردی صفحات 537-545
  مقدمه

  آموزش مهارت های اصلی زندگی می تواند موجب ارتقای عزت نفس نوجوانان شود. اما آموزش همه این مهارت ها نیاز به منابع زیادی دارد و مستلزم اولویت بندی است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل پیش بینی کننده عزت نفس در نوجوانان دختر بود.

  مواد و روش کار

  این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بر روی 364 دانش آموز دختر 14-12 سال شهر بیرجند در سال 1397 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه مهارت های زندگی و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ بود. عزت نفس به عنوان متغیر وابسته و ده مهارت اصلی زندگی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد و تحلیل آماری مبتنی بر آزمون های توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (رگرسیون) با کمک نرم افزار spss19 انجام گرفت تا عوامل پیش بینی کننده عزت نفس در نوجوانان دختر آشکار گردد.

  یافته ها

  میانگین نمره کلی مهارت زندگی (26/80) 138/23 و میانگین نمره عزت نفس (4/41) 4/98 بود. تحلیل رگرسیون نشان داد؛ از میان ده مهارت اصلی زندگی، به ترتیب، مهارت های «خودآگاهی»، «روابط بین فردی» و «تفکر خلاق»، رابطه معنی دار با عزت نفس دارند. روابط بین فردی بر تفکر خلاق تاثیر دارد و این دو، بر خودآگاهی تاثیر تاثیرگذار بودند. خودآگاهی قوی ترین پیش بینی کننده بود یعنی، نوجوان با شناخت بیشتر از نقاط قوت و ضعف و خواسته هایش، عزت نفس بالاتری خواهد داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه تمرکز برنامه های ارتقای عزت نفس نوجوانان بر آموزش مهارت های «خودآگاهی»، «روابط بین فردی» و «تفکر خلاق»، توصیه می شود؛ گرچه در صورت وجود منابع کافی، آموزش همه مهارت های ده گانه زندگی برای ارتقای سلامت روان نوجوان حائز اهمیت است.

  کلیدواژگان: نوجوان، عزت نفس، خودآگاهی، ارتباط بین فردی، تفکر خلاق
 • رحمن پناهی، لیلا دهقانکار*، فریبا عبدالهی، محمد عنبری، نرگس حسینی صفحات 547-557
  مقدمه

  مهارت های سواد سلامت بر اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان، تاثیرگذار است. نظر به افزایش شیوع سرطان پستان، مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت های موثر سواد سلامت در پیشگویی رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش کار

  جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مقطعی 375 نفر از دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در سال 1398 بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد سنجش سواد سلامت بزرگسالان و پرسشنامه ی سنجش رفتارهای پیشگیرانه سرطان پستان بود. داده ا با به کارگیری SPSS  23 و آمارهای توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل شدند.  

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان 1/82±8/92 از 16 بود. در میان ابعاد پنج گانه سواد سلامت، بالاترین میانگین در بعد درک و پایین ترین میانگین در بعد تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت برآورد شد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد ابعاد ارزیابی و تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت، پیشگویی کننده اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پستان بودند. این متغیرها در مجموع، قادر به پیش بینی 48/3 درصد تغییرات رفتار بودند.  

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این بود که در طراحی برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری از سرطان پستان، باید به سواد سلامت و خصوصا ابعاد تصمیم گیری و کاربرد اطلاعات سلامت و ارزیابی آن، توجه ویژه ای مبذول گردد.

 • کبری دوستی فر، مریم پارسانهاد*، خدیجه بهارزاده، فاطمه خادم، کامبیز احمدی انگالی، مرضیه عربان صفحات 559-567
  مقدمه

  حدود 90 درصد از موارد ابتلا به دیابت در دوران بارداری، به دلیل دیابت بارداری است. عوارض دیابت بارداری، ضرورت بررسی دقیق عوامل خطر را مورد تاکید قرار می دهند؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل خطر دیابت بارداری در زنان باردار انجام شد.

  مواد و روش کار

  مطالعه تحلیل (مورد- شاهدی) حاضر روی 279 زن باردار مبتلا به دیابت بارداری و 346 زن باردار غیردیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شوشتر، جنوب غرب ایران، طی سال های 1397- 1396 انجام شد. نمونه گیری به روش غیر تصادفی و آسان صورت گرفت. مشخصات دموگرافیک و اطلاعات در مورد عوامل خطر دیابت بارداری با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های T، کای دو و رگرسیون لجستیک چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 625 زن باردار با میانگین سنی(5/49 ± 27/88) سال شرکت کردند. در این مطالعه در تحلیل تک متغیره، سابقه نوزاد ماکروزوم، سابقه دیابت بارداری در بارداری های قبلی، سابقه دیابت بارداری در خانواده، سابقه دیابت نوع 2 در خانواده و سابقه پره اکلامپسی به عنوان عوامل خطر دیابت بارداری شناخته شدند. در مدل نهایی لجستیک سابقه دیابت بارداری و سابقه دیابت نوع 2 در خانواده بعنوان عامل خطر شناخته شدند.

  بحث و نتیجه گیری

  به دلیل بروز بالای عوارض و عواقب نامطلوب دیابت در بارداری، طراحی یک سیستم مراقبتی ویژه در مراکز خدمات سلامتی برای مادران باردار به ویژه مادران با سابقه دیابت بارداری در بارداری های قبلی و سابقه دیابت نوع 2 در خانواده، جهت پیشگیری از پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی دیابت بارداری پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: عوامل خطرساز، دیابت بارداری، زنان باردار، شوشتر
 • نسیم نریمانی، هاشم محمدیان*، شراره رستم نیاکان صفحات 569-578
  مقدمه

  حادثه به خودی خود اتفاق نمی افتد بلکه عواملی سبب ایجاد آن می شود. موتورسواران قشر آسیب پذیر حوادث ترافیکی هستند. لذا این مطالعه با هدف روان سنجی مقیاس کوتاه فارسی رفتارهای ناایمن موتورسواران انجام شده است.

  مواد و روش کار

  این تحقیق مقطعی از نوع تحلیل ماتریس واریانس-کوواریانس بود که روی 110 موتورسوار مراجعه کننده به واحد ستاد ترخیص در سال 1395، با شیوه نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار تحت بررسی شامل گویه های اطلاعات فردی و نحوه ی انجام رفتارهای مخاطره آمیز موتورسواران بود که روایی آن با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با (کمک نرم افزار SPSS نسخه 25) بررسی شد.

  یافته ها

  پس از حذف 4 گویه نتیجه ی آزمون کومو حاکی از کفایت حجم نمونه (0/824)، و نتایج آزمون کرویت بارتلت نشان دهنده مناسب بودن داده ها بود. در مجموع گویه ها توانستند حدود 59% از کل واریانس رفتارهای ناایمن موتورسواران را تبیین نمایند. گویه های خوردن و آشامیدن و رانندگی در خلاف جهت خیابان به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر و بار عاملی را در رفتار ناایمن موتورسواران داشتند. ضریب کلی آلفای کرونباخ معادل 83/0 شاخص پایایی در حد مطلوبی قرار داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  مقیاس کوتاه فارسی رفتارهای ناایمن موتورسواران از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. پرسشنامه این امکان را فراهم ساخت تا درک صحیح تری از رفتارهای ناایمن موتورسواران داشته باشیم. براین اساس می توان اظهار داشت محققان در زمان برنامه ریزی برای اصلاح رفتارهای ایمن موتورسواران به مختصر و مفید بودن مقیاس توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: موتورسواران، روایی سنجی، تحلیل عاملی اکتشافی
 • اکرم شفیع زاده خولنجانی، امین میرزایی، مجیده هروی کریموی*، ناهید رژه، سید حمید شریف نیا، علی منتظری صفحات 579-587
  مقدمه

  مراقبت کنندگان از سالمندان مبتلا به آلزایمر به علت مشکلات شناختی متعدد، می تواند به ایجاد یا تشدید مشکلات جسمی و روانی متعددی برای مراقبان منجر شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین میزان اضطراب و افسردگی مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر و رابطه آن با مشخصات جمعیت شناختی در آن گروه بوده است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس315 نفر از  مراقبت کنندگان سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران واقع در شهر تهران در سال 1398 بررسی شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه افسردگی بک صورت گرفت. برای  تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی میانگین و  انحراف معیار و آزمون های تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه در SPSS V 22  استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین (انحراف معیار) نمره اضطراب و افسردگی مراقبان به ترتیب (48/10) 12/61 و (9/52) 12/23 بود، که این دو میزان به طور معنادار در زنان بیشتر از مردان بود نتایج آزمون تی تست و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که بین نمره کلی اضطراب با جنسیت، نسبت مراقبت کننده با سالمند، وضعیت سلامتی و میزان درآمد مراقب تفاوت معنادار وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد، مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر سطح اضطراب وافسردگی خفیف تا متوسطی را تجربه می کنند، بنابراین توصیه می شود برنامه ریزی راهبردی برای افزایش حمایت اجتماعی لازم از مراقبان سالمندان مبتلا به آلزایمر، از سوی سیاست گذاران حوزه سلامت و درمان انجام شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، مشخصات جمعیت شناختی، سالمندی، آلزایمر، مراقب بیمار
|
 • Mohammad Torkashvand Moradabadi*, Zahra Abedi Pages 501-512
  Objective (s)

   Mental and behavioral disorders might lead to several other diseases and are one the causes of mortality. This study aimed to study the sex and age distribution of deaths due to mental illness in Iran during 2011-2017.

  Methods

  Data were extracted from the Iran death registry developed by the Iran's Vital Registration Organization. As such based on the international classification of diseases-10 [ICD-10] deaths from mental and behavioral disorders were analyzed. The percentage of each cause is determined by gender and age. The sex ratio index and years of life lost (YLL) due to premature death were estimated by age and sex.

  Results

  There were about 1,082 deaths from mental and behavioral disorders, giving a rate of 25 deaths in one million of population. The mortality rate has increased by about 25% over the period 2011-2017, and this increase was higher for men than for women. Death rate due to mental and behavioral disorders were higher for women over the age of 20 to 35 and higher for men over the age of 35 to 50. Calculating the index of YLL indicated that, the premature death due to mental and behavioral disorders led to the loss of 26064 person-year for the country in 2016.

  Conclusion

  Although deaths from mental illness and behavioral disorders in Iran were low, it seems that it needs serious attention. The occurrence of these deaths at young ages among women and adulthood among men suggest that economic and social conditions might have a role.

  Keywords: Death, Mental, Behavioral Disorders, years of life lost, Iran
 • Faroogh Na'emani, Ahmad Fayaz Bakhsh, Zahra Sohrabi, Morad Esmaiil Zali* Pages 513-525
  Objective (s)

  The elderly people consume much of the home health care. Therefore how to organize home care services and identify the services needed is important in order to manage and control resources. The purpose of this study was to describe home health services status in Tehran, Iran.

  Methods

  A sample of elderly people receiving home health care during April 2017 to September 2017 was studied. The data was collected using a checklist. Data was entered into SPSS V.19 and analyzed by descriptive statistics.

  Results

  In all 278 elderly people were studied. Of these 59.4% were female and 65.2% were married and their mean age was 81 ± 2.5 years. The results showed that the most frequent services that needed were nursing service (55.4%), physician visit (17.0%) physiotherapy (15.0%). Medical services had a significant statistical relationship with the age and marital status of the elderly but non-medical services (physiotherapy, nursing and laboratory) had a significant relationship with gender, age, marital status and education (p≤0.05).

  Conclusion

  The findings showed that elderly people needed a variety of services. Also there were differences in the use of home health care among the elderly by age, gender, and other demographic factors. Overall, it is necessary for health care providers to understand the growth of the elderly population in the country and their needs in the coming years in order to plan appropriate programs and actions.

  Keywords: Elderly, health Service, Home treatment
 • Bahar Bandani Susan, Mohammad Hossein Haghighizadeh, Marzieh Araban*, Ali Montazeri Pages 527-536
  Objective (s)

  The numerous and complex treatments in women with breast cancer affect the body image of the patients. There are various ways to improve the body image of breast cancer survivors (BCS). This study aimed to review interventions to improve body image of women with breast cancer.

  Methods

  Several search engines including PubMed sites, CINAHL, ScinceDirect, Google Scholar, Magiran, Wiley online library, and SID were examined on the topic and the literature published between 2009 to 2020 were retrieved. Then, two independent reviewers using the consort checklist evaluated the quality of the studies.

  Results

  In all 186 studies were found. After adapting the inclusion criteria, 16 trials were selected for review. Overall iInterventions performed to improver body image in breast cancer patients were: psychological interventions (56.25%), and sport related interventions.(18.75%). The remaining interventions were related to other disciplines (25%). The shortest intervention was 20 minutes on a decision-making aid and the longest was Internet-based cognitive behavioral therapy for 24 weeks.

  Conclusion

  The findings suggest that evidence on interventions to improve body image body image is limited. Further studies are needed to provide sound evidence for improving body image for women who suffer from breast cancer.

  Keywords: Breast cancer, body image, educational intervention
 • Fatemeh Baghernezhad Hesari*, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Reza Miri, Valiallah Vahdaninia, Reza Dastgerdi Pages 537-545
  Objective (s)

  The main life skills could promote adolescents' self-esteem. However, to teach all skills requires many resources and prioritization. Therefore, the aim of this study was to investigate on factors that predict self-esteem in adolescent girls.

  Methods

  A cross-sectional study was conducted on 364 student girls aged 12-14 years old in Birjand, Iran  in 2018 using cluster sampling. Data collected using the Life Skills and the Rosenberg Self-Esteem Questionnaires. Self-esteem was the dependent variable and the ten main life skills were the independent variables. Statistical analysis was performed using regression in order to assess the predictive factors of self-esteem in adolescent girls.

  Results

  The mean life skills scores was 138.23 ± 80.26 and the mean self-esteem score was 4.98 ± 4.41. Regression analysis showed that among the ten main life skills, self-awareness (p<0/001), interpersonal relationships (p=0/004) and creative thinking (p=0/005) had a significant relationship with self-esteem. Interpersonal relationships influences creative thinking, and they both influence self-awareness. Self-awareness was the strongest predictor. In other words, the adolescent will have a higher self-esteem by knowing more about strengths and weaknesses and desire of themselves.

  Conclusion

  The findings suggest that in order to improve self-esteem among adolescents the focus should be on teaching self-awareness, interpersonal relationships and creative thinking skills.

  Keywords: Adolescence, Self-esteem, Self-awareness, Interpersonal relationships, Creative thinking
 • Rahman Panahi, Leila Dehghankar*, Fariba Abdollahi, Mohammad Anbari, Narges Hosseini Pages 547-557
  Objective (s)

   Health literacy (HL) influences adoption of preventive behaviors for breast cancer. This study aimed to examine association between HL and adoption of breast cancer preventive behaviors.

  Methods

  This was a cross sectional study. A sample of students in Qazvin was selected using stratified random sampling method. The data collection instruments included: Health Literacy Instrument for Adults (HELIA) and breast cancer preventive behaviors.

  Results

  In total 375 students were studied. The mean score for the breast cancer preventive behaviors was 8.92±1.82 (out of 16). Among the five dimensions of HL, the highest mean score was for understanding and the lowest was for decision making and application of health information. Multiple regression analysis showed that the appraisal (β=0.252, P=0.024), decision making and application of health information (β=0.479, P=0.005) were the predictor of the adoption of breast cancer preventive behaviors that jointly explain 48.3% of variance in behavior changes.

  Conclusion

  The results indicate that in order to prevent breast cancer, educational programs need to focus on HL in general and on some specific skills in particular.

  Keywords: Preventive Behavior, Breast Cancer, Health Literacy, Students
 • Kobra Doostifar, Maryam Parsanahad*, Khadijeh Baharzadeh, Fatemeh Khadem, Kambiz Ahmadiangali, Marzieh Araban Pages 559-567
  Objective (s)

   About 90% of diabetes cases during pregnancy are due to gestational diabetes. This study aimed to assess risk factors for gestational diabetes in pregnant women.

  Methods

  A case-control study was conducted on 279 pregnant women with gestational diabetes and 346 non-diabetic pregnant women referring to health centers in Shushtar, southwestern of Iran, in 2017-2018. Demographic characteristics and information about risk factors for gestational diabetes were collected by a checklist. Data were analyzed by SPSS software using t-test, chi-square and multiple logistic regression analysis.

  Results

  The mean age of women was 27.88±5.49 years. History of macrosomia (P < 0.001), history of gestational diabetes in the previous pregnancies (P < 0.001), history of gestational diabetes in the family (P < 0.001), history of type 2 diabetes in the family (P < 0.001), and history of preeclampsia (P = 0.007) were identified as risk factors for gestational diabetes in univariate analysis, while history of gestational diabetes in the previous pregnancies and history of type 2 diabetes in the family were remained as risk factor for gestational diabetes in multiple logistic.

  Conclusion

  Due to the high incidence of adverse complications of gestational diabetes, designing a special care system in health services for pregnant mothers, especially mothers with a history of gestational diabetes in previous pregnancies and a history of type 2 diabetes in the family is recommended.

  Keywords: Risk Factors, Gestational Diabetes, Pregnant Women, Shushtar
 • Nasim Narimani, Hashem Mohamadian*, Sharareh Rostamniakan Pages 569-578
  Objective (s)

   Motorcyclists are vulnerable to traffic accidents. The purpose of this research was to evaluate the psychometric properties of the Persian version of Brief Scale of Unsafe Behaviors of motorcyclists.

  Methods

  This was a cross sectional study of 110 motorcyclists referred to the Persian Gulf clearance headquarters Tehran, Iran in year 2017. Demographics and Persian version of the motorcycle unsafe behavior data was used from Zamani F., et al. studies. The exploratory factor analysis and Cronbach's alpha coefficient were used to assess the validity and reliability using SPSS 25 software.

  Results

  The result of KMO test after deleting 4 out of 11 questions indicated the adequacy of sample size (0.824). The results of Bartlett's test of sphericity showed that the data were appropriate (p <0.001). In tall, the questions explained about 59% of variance observed in motorcyclists’ unsafe behaviors. Items on eating, drinking, and driving in the opposite direction of the street showed the most factor loading, respectively. The Cronbach's alpha coefficient was 0.83 indicating a desirable value.

  Conclusion

  The Persian version of brief scale of motorcyclists’ unsafe behaviors had acceptable validity and reliability.

  Keywords: Motorcyclists, Psychometric, Exploratory Factor Analysis
 • Akram Shfiezadeh, Amin Mirzaee, Majideh Heravi Karimooi*, Nahid Rejeh, Hamid Sharif Nia, Ali Montazeri Pages 579-587
  Objective (s)

   Caring for elderly with Alzheimer can lead to the development or exacerbation of many physical and psychological problems for caregivers. The purpose of this study was to assess the anxiety and depression in caregivers of elderly with Alzheimer.

  Methods

  This was a cross-sectional study of 315 caregivers of elderly people with Alzheimer in Tehran, Iran. Data were collected by demographic questionnaire, the Beck Anxiety Inventory and the Beck Depression Inventory. Descriptive statistics were used for data analysis.

  Results

  The mean and standard deviation of caregivers’ anxiety was 12.61± 10.48 which was significantly higher in women than men (p = 0.004). The mean and standard deviation of caregivers’ depression was 13.23 ± 9.52 which was significantly higher in women than men (p = 0.001). The results of t-test and one-way analysis of variance showed that there was a significant difference between total anxiety score by gender, caregiver-to-elderly ratio, health status and caregivers’ income status (p = 0.001). There was also a significant difference between the overall score of depression and marital status, gender, income and caregivers health status (p = 0.001).

  Conclusion

  The study showed that Alzheimer's caregivers experience mild to moderate levels of anxiety and depression. The findings suggest strategic planning to increase social support among Alzheimer's caregivers is essential.

  Keywords: Anxiety, Depression, Demographic Characteristics, Elderly, Alzheimer's, Patient Caregiver